Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2P3      do_str_głównej      do_1J2      
1 J 1:1 ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἀκηκόαμεν, ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς                      
1 J 1:1 *(\o E)=n a)p' a)rCHE=s, o(\ a)kEko/amen, o(\ e(Ora/kamen toi=s o)fTalmoi=s E(mO=n, o(\ e)Teasa/meTa kai\ ai( CHei=res E(mO=n e)PSEla/fEsan, peri\ tou= lo/gou tE=s DZOE=s
1 J 1:1 ho En ap' arCHEs, ho akEkoamen, ho heOrakamen tois ofTalmois hEmOn, ho eTeasameTa kai hai CHeires hEmOn ePSElafEsan, peri tu logu tEs DZOEs
1 J 1:1 rr----nsn- v-3iai-s-- p--------- n-----gsf- rr----asn- v-1xai-p-- rr----asn- v-1xai-p-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gp-- rr----asn- v-1ami-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- rp----gp-- v-3aai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf-
1 J 1:1 G3739 G2258 G0575 G0746 G3739 G0191 G3739 G3708 G3588 G3788 G2257 G3739 G2300 G2532 G3588 G5495 G2257 G5584 G4012 G3588 G3056 G3588 G2222
1 J 1:1 [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce -
1 J 1:1
1 J 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:1
1 J 1:1  że  był  z  start  że  słyszałem  że  online  ich  oczy  że  za  i  odczytanych  ręce  nasz  o  Słowo  Życie
1 J 1:1 G3739 G2258 G0575 G0746 G3739 G0191 G3739 G3708 G2257 G3788 G3739 G2300 G2532 G5584 G5495 G2257 G4012 G3056 G2222
1 J 1:2 καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν                      
1 J 1:2 kai\ E( DZOE\ e)fanerO/TE, kai\ e(Ora/kamen kai\ marturou=men kai\ a)pagge/llomen u(mi=n tE\n DZOE\n tE\n ai)O/nion E(/tis E)=n pro\s to\n pate/ra kai\ e)fanerO/TE E(mi=n
1 J 1:2 kai hE DZOE efanerOTE, kai heOrakamen kai martyrumen kai apaNgellomen hymin tEn DZOEn tEn aiOnion hEtis En pros ton patera kai efanerOTE hEmin
1 J 1:2 c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3api-s-- c--------- v-1xai-p-- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-1pai-p-- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- rr----nsf- v-3iai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3api-s-- rp----dp--
1 J 1:2 G2532 G3588 G2222 G5319 G2532 G3708 G2532 G3140 G2532 G0518 G5213 G3588 G2222 G3588 G0166 G3748 G2258 G4314 G3588 G3962 G2532 G5319 G2254
1 J 1:2 bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione -
1 J 1:2
1 J 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:2
1 J 1:2  dla  życie  był  i  online  i  świadczyć  i  głosić  ty, wy  UIS  wieczny  życie  który  był  w  Ojciec  i  był  nas
1 J 1:2 G2532 G2222 G5319 G2532 G3708 G2532 G3140 G2532 G0518 G5213 G3588 G0166 G2222 G3748 G2258 G4314 G3962 G2532 G5319 G2254
1 J 1:3 ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾿ ἡμῶν. καὶ κοινωνία δὲ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.        
1 J 1:3 o(\ e(Ora/kamen kai\ a)kEko/amen a)pagge/llomen kai\ u(mi=n, i(/na kai\ u(mei=s koinOni/an e)/CHEte meT' E(mO=n. kai\ E( koinOni/a de\ E( E(mete/ra meta\ tou= patro\s kai\ meta\ tou= ui(ou= au)tou= *)iEsou= *CHristou=.
1 J 1:3 ho heOrakamen kai akEkoamen apaNgellomen kai hymin, hina kai hymeis koinOnian eCHEte meT' EmOn. kai hE koinOnia de hE hEmetera meta tu patros kai meta tu hyiu autu iEsu CHristu.
1 J 1:3 rr----asn- v-1xai-p-- c--------- v-1xai-p-- v-1pai-p-- d--------- rp----dp-- c--------- d--------- rp----np-- n-----asf- v-2pas-p-- p--------- rp----gp-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- a-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
1 J 1:3 G3739 G3708 G2532 G0191 G0518 G2532 G5213 G2443 G2532 G5210 G2842 G2192 G3326 G2257 G2532 G3588 G2842 G1161 G3588 G2251 G3326 G3588 G3962 G2532 G3326 G3588 G5207 G0846 G2424 G5547
1 J 1:3 oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
1 J 1:3
1 J 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:3
1 J 1:3  że  online  i  słyszałem  głosić  ty, wy  że  i  ty, wy  miał  komunikacja  z  nas  i  nasz  komunikacja  komunikacja  z  Ojciec  i  Syn  Jego  Jezus  Chrystus
1 J 1:3 G3739 G3708 G2532 G0191 G0518 G5213 G2443 G2532 G5210 G2192 G2842 G3326 G2257 G2532 G2251 G1161 G2842 G3326 G3962 G2532 G5207 G0846 G2424 G5547
1 J 1:4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη.                                                
1 J 1:4 kai\ tau=ta gra/fomen E(mei=s i(/na E( CHara\ E(mO=n E)=| peplErOme/nE.
1 J 1:4 kai tauta grafomen hEmeis hina hE CHara hEmOn E peplErOmenE.
1 J 1:4 c--------- rd----apn- v-1pai-p-- rp----np-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v-3pas-s-- v--xppnsf-
1 J 1:4 G2532 G5023 G1125 G2249 G2443 G3588 G5479 G2257 G5600 G4137
1 J 1:4 Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.
1 J 1:4
1 J 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:4
1 J 1:4  I  te rzeczy  pisać  ty, wy  że  radość  twój  był  doskonały
1 J 1:4 G2532 G5023 G1125 G5213 G2443 G5479 G5216 G5600 G4137
1 J 1:5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.                    
1 J 1:5 *kai\ e)/stin au(/tE E( a)ggeli/a E(\n a)kEko/amen a)p' au)tou= kai\ a)nagge/llomen u(mi=n, o(/ti o( Teo\s fO=s e)stin kai\ skoti/a e)n au)tO=| ou)k e)/stin ou)demi/a.
1 J 1:5 kai estin hautE hE aNgelia hEn akEkoamen ap' autu kai anaNgellomen hymin, hoti ho Teos fOs estin kai skotia en autO uk estin udemia.
1 J 1:5 c--------- v-3pai-s-- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-1xai-p-- p--------- rp----gsm- c--------- v-1pai-p-- rp----dp-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- p--------- rp----dsm- d--------- v-3pai-s-- a-----nsf-
1 J 1:5 G2532 G2076 G0846 G3588 G0031 G3739 G0191 G0575 G0846 G2532 G0312 G5213 G3754 G3588 G2316 G5457 G2076 G2532 G4653 G1722 G0846 G3756 G2076 G3762
1 J 1:5 Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
1 J 1:5
1 J 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:5
1 J 1:5  I  tutaj  Ewangelizacja  który  słyszałem  z  To  i  głosić  ty, wy  Bóg  jest  światło  i  nie  nie  w  Go  nie  Ciemność
1 J 1:5 G2532 G3778 G1860 G3739 G0191 G0575 G0846 G2532 G0312 G5213 G2316 G2076 G5457 G2532 G2076 G3756 G1722 G0846 G3762 G4653
1 J 1:6 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν·                                
1 J 1:6 *)ea\n ei)/pOmen o(/ti koinOni/an e)/CHomen met' au)tou= kai\ e)n tO=| sko/tei peripatO=men, PSeudo/meTa kai\ ou) poiou=men tE\n a)lE/Teian:
1 J 1:6 ean eipOmen hoti koinOnian eCHomen met' autu kai en tO skotei peripatOmen, PSeudomeTa kai u poiumen tEn alETeian:
1 J 1:6 c--------- v-1aas-p-- c--------- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- rp----gsm- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-1pas-p-- v-1pmi-p-- c--------- d--------- v-1pai-p-- ra----asf- n-----asf-
1 J 1:6 G1437 G2036 G3754 G2842 G2192 G3326 G0846 G2532 G1722 G3588 G4655 G4043 G5574 G2532 G3756 G4160 G3588 G0225
1 J 1:6 Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
1 J 1:6
1 J 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:6
1 J 1:6  Jeśli  mówić  że  mieć  komunikacja  z  Go  i  iść  w  ciemność  kłamstwo  i  nie  akt  prawda
1 J 1:6 G1437 G2036 G3754 G2192 G2842 G3326 G0846 G2532 G4043 G1722 G4655 G5574 G2532 G3756 G4160 G0225
1 J 1:7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.            
1 J 1:7 e)a\n de\ e)n tO=| fOti\ peripatO=men O(s au)to/s e)stin e)n tO=| fOti/, koinOni/an e)/CHomen met' a)llE/lOn kai\ to\ ai(=ma *)iEsou= tou= ui(ou= au)tou= kaTari/DZei E(ma=s a)po\ pa/sEs a(marti/as.
1 J 1:7 ean de en tO fOti peripatOmen hOs autos estin en tO fOti, koinOnian eCHomen met' allElOn kai to haima iEsu tu hyiu autu kaTariDZei hEmas apo pasEs hamartias.
1 J 1:7 c--------- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-1pas-p-- c--------- rp----nsm- v-3pai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- rp----gpm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- v-3pai-s-- rp----ap-- p--------- a-----gsf- n-----gsf-
1 J 1:7 G1437 G1161 G1722 G3588 G5457 G4043 G5613 G0846 G2076 G1722 G3588 G5457 G2842 G2192 G3326 G0240 G2532 G3588 G0129 G2424 G3588 G5207 G0846 G2511 G2248 G0575 G3956 G0266
1 J 1:7 Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
1 J 1:7
1 J 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:7
1 J 1:7  jeśli  zaś  iść  w  światło  jak  jako  On  w  światło  mieć  komunikacja  przyjaciel  z  inny  i  Krew  Jezus  Chrystus  Syn  Jego  czyści  nas  z  wszystko  grzech
1 J 1:7 G1437 G1161 G4043 G1722 G5457 G5613 G5613 G0846 G1722 G5457 G2192 G2842 G0240 G3326 G0240 G2532 G0129 G2424 G5547 G5207 G0846 G2511 G2248 G0575 G3956 G0266
1 J 1:8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.                                      
1 J 1:8 e)a\n ei)/pOmen o(/ti a(marti/an ou)k e)/CHomen, e(autou\s planO=men kai\ E( a)lE/Teia ou)k e)/stin e)n E(mi=n.
1 J 1:8 ean eipOmen hoti hamartian uk eCHomen, heautus planOmen kai hE alETeia uk estin en hEmin.
1 J 1:8 c--------- v-1aas-p-- c--------- n-----asf- d--------- v-1pai-p-- rp----apm- v-1pai-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dp--
1 J 1:8 G1437 G2036 G3754 G0266 G3756 G2192 G1438 G4105 G2532 G3588 G0225 G3756 G2076 G1722 G2254
1 J 1:8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
1 J 1:8
1 J 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:8
1 J 1:8  Jeśli  mówić  że  nie  mieć  grzech  naciąganie  się  się  i  Prawda  nie  nie  w  nas
1 J 1:8 G1437 G2036 G3754 G3756 G2192 G0266 G4105 G1438 G1438 G2532 G0225 G2076 G3756 G1722 G2254
1 J 1:9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.                            
1 J 1:9 e)a\n o(mologO=men ta\s a(marti/as E(mO=n, pisto/s e)stin kai\ di/kaios i(/na a)fE=| E(mi=n ta\s a(marti/as kai\ kaTari/sE| E(ma=s a)po\ pa/sEs a)diki/as.
1 J 1:9 ean homologOmen tas hamartias hEmOn, pistos estin kai dikaios hina afE hEmin tas hamartias kai kaTarisE hEmas apo pasEs adikias.
1 J 1:9 c--------- v-1pas-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- a-----nsm- c--------- v-3aas-s-- rp----dp-- ra----apf- n-----apf- c--------- v-3aas-s-- rp----ap-- p--------- a-----gsf- n-----gsf-
1 J 1:9 G1437 G3670 G3588 G0266 G2257 G4103 G2076 G2532 G1342 G2443 G0863 G2254 G3588 G0266 G2532 G2511 G2248 G0575 G3956 G0093
1 J 1:9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
1 J 1:9
1 J 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:9
1 J 1:9  Jeśli  wyznać  grzech  nasz  jest  prawdziwy  i  sprawiedliwy  przebaczyć  nas  grzech  nasz  i  pokuta  nas  z  wszystko  nieprawości
1 J 1:9 G1437 G3670 G0266 G2257 G2076 G4103 G2532 G1342 G0863 G2254 G0266 G3588 G2532 G2511 G2248 G0575 G3956 G0093
1 J 1:10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.                                    
1 J 1:10 e)a\n ei)/pOmen o(/ti ou)CH E(martE/kamen, PSeu/stEn poiou=men au)to\n kai\ o( lo/gos au)tou= ou)k e)/stin e)n E(mi=n.
1 J 1:10 ean eipOmen hoti uCH hEmartEkamen, PSeustEn poiumen auton kai ho logos autu uk estin en hEmin.
1 J 1:10 c--------- v-1aas-p-- c--------- d--------- v-1xai-p-- n-----asm- v-1pai-p-- rp----asm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dp--
1 J 1:10 G1437 G2036 G3754 G3756 G0264 G5583 G4160 G0846 G2532 G3588 G3056 G0846 G3756 G2076 G1722 G2254
1 J 1:10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
1 J 1:10
1 J 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 1:10
1 J 1:10  Jeśli  mówić  że  nie  zgrzeszył  obecny  Jego  fałszywy  i  słowa  Jego  nie  nie  w  nas
1 J 1:10 G1437 G2036 G3754 G3756 G0264 G4160 G0846 G5583 G2532 G3056 G0846 G2076 G3756 G1722 G2254
Copyright by Cezary Podolski