Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1J1      do_str_głównej      do_1J3      
1 J 2:1 Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·                                                    
1 J 2:1 *tekni/a mou, tau=ta gra/fO u(mi=n i(/na mE\ a(ma/rtEte. kai\ e)a/n tis a(ma/rtE|, para/klEton e)/CHomen pro\s to\n pate/ra, *)iEsou=n *CHristo\n di/kaion:
1 J 2:1 teknia mu, tauta grafO hymin hina mE hamartEte. kai ean tis hamartE, paraklEton eCHomen pros ton patera, iEsun CHriston dikaion:
1 J 2:1 n-----vpn- rp----gs-- rd----apn- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- v-2aas-p-- c--------- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- n-----asm- v-1pai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- n-----asm- a-----asm-
1 J 2:1 G5040 G3450 G5023 G1125 G5213 G2443 G3361 G0264 G2532 G1437 G5100 G0264 G3875 G2192 G4314 G3588 G3962 G2424 G5547 G1342
1 J 2:1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
1 J 2:1
1 J 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:1
1 J 2:1  Dzieci  mój  te rzeczy  pisać  ty, wy  że  nie  grzech  i  jeśli  kto  grzech  mieć  Wnioskodawca  przed  Ojciec  Jezus  Chrystus  sprawiedliwy
1 J 2:1 G5040 G3450 G5023 G1125 G5213 G2443 G3361 G0264 G2532 G1437 G5100 G0264 G2192 G3875 G4314 G3962 G2424 G5547 G1342
1 J 2:2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.                                                    
1 J 2:2 kai\ au)to\s i(lasmo/s e)stin peri\ tO=n a(martiO=n E(mO=n, ou) peri\ tO=n E(mete/rOn de\ mo/non a)lla\ kai\ peri\ o(/lou tou= ko/smou.
1 J 2:2 kai autos hilasmos estin peri tOn hamartiOn hEmOn, u peri tOn hEmeterOn de monon alla kai peri holu tu kosmu.
1 J 2:2 c--------- rp----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- d--------- p--------- ra----gpf- a-----gpf- c--------- a-----asn- c--------- d--------- p--------- a-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
1 J 2:2 G2532 G0846 G2434 G2076 G4012 G3588 G0266 G2257 G3756 G4012 G3588 G2251 G1161 G3440 G0235 G2532 G4012 G3650 G3588 G2889
1 J 2:2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
1 J 2:2
1 J 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:2
1 J 2:2  jest  przebłaganie  dla  grzech  nasz  i  nie  tylko  dla  nasz  ale  i  dla  tylko  Świat
1 J 2:2 G2076 G2434 G4012 G0266 G2257 G1161 G3756 G3440 G4012 G2251 G0235 G2532 G4012 G3650 G2889
1 J 2:3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.                                                                    
1 J 2:3 *kai\ e)n tou/tO| ginO/skomen o(/ti e)gnO/kamen au)to/n, e)a\n ta\s e)ntola\s au)tou= tErO=men.
1 J 2:3 kai en tutO ginOskomen hoti egnOkamen auton, ean tas entolas autu tErOmen.
1 J 2:3 c--------- p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- c--------- v-1xai-p-- rp----asm- c--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- v-1pas-p--
1 J 2:3 G2532 G1722 G5129 G1097 G3754 G1097 G0846 G1437 G3588 G1785 G0846 G5083
1 J 2:3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
1 J 2:3
1 J 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:3
1 J 2:3 A  że  Nauczyliśmy  Jego  uczyć się  z  dodanie  że  zachować  Jego  przykazań
1 J 2:3 G2532 G3754 G1097 G0846 G1097 G1722 G5129 G1437 G5083 G0846 G1785
1 J 2:4 λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·                                                    
1 J 2:4 o( le/gOn o(/ti *)/egnOka au)to/n, kai\ ta\s e)ntola\s au)tou= mE\ tErO=n, PSeu/stEs e)sti/n, kai\ e)n tou/tO| E( a)lE/Teia ou)k e)/stin:
1 J 2:4 ho legOn hoti egnOka auton, kai tas entolas autu mE tErOn, PSeustEs estin, kai en tutO hE alETeia uk estin:
1 J 2:4 ra----nsm- v--papnsm- c--------- v-1xai-s-- rp----asm- c--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- d--------- v--papnsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- p--------- rd----dsm- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s--
1 J 2:4 G3588 G3004 G3754 G1097 G0846 G2532 G3588 G1785 G0846 G3361 G5083 G5583 G2076 G2532 G1722 G5129 G3588 G0225 G3756 G2076
1 J 2:4 Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
1 J 2:4
1 J 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:4
1 J 2:4  Kto  mówi  dowiedziałem się  Jego  ale  Przykazań  Jego  nie  zgodności  że  kłamca  i  nie  nie  w  To  Prawda
1 J 2:4 G3588 G3004 G1097 G0846 G2532 G1785 G0846 G3361 G5083 G2076 G5583 G2532 G2076 G3756 G1722 G5129 G0225
1 J 2:5 ὃς δ᾿ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν·                                                
1 J 2:5 o(\s d' a)\n tErE=| au)tou= to\n lo/gon, a)lETO=s e)n tou/tO| E( a)ga/pE tou= Teou= tetelei/Otai. e)n tou/tO| ginO/skomen o(/ti e)n au)tO=| e)smen:
1 J 2:5 hos d' an tErE autu ton logon, alETOs en tutO hE agapE tu Teu teteleiOtai. en tutO ginOskomen hoti en autO esmen:
1 J 2:5 rr----nsm- c--------- x--------- v-3pas-s-- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- d--------- p--------- rd----dsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3xpi-s-- p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- c--------- p--------- rp----dsm- v-1pai-p--
1 J 2:5 G3739 G1161 G0302 G5083 G0846 G3588 G3056 G0230 G1722 G5129 G3588 G0026 G3588 G2316 G5048 G1722 G5129 G1097 G3754 G1722 G0846 G2070
1 J 2:5 Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
1 J 2:5
1 J 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:5
1 J 2:5  i  kto  zgodności  zgodności  słowo  Jego  w  objętość  naprawdę  miłość  Bóg  zrealizowane  z  to  uczyć się  że  my  w  Go
1 J 2:5 G1161 G3739 G0302 G5083 G3056 G0846 G1722 G5129 G0230 G0026 G2316 G5048 G1722 G5129 G1097 G3754 G2070 G1722 G0846
1 J 2:6 λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς [οὕτως] περιπατεῖν.                                                                  
1 J 2:6 o( le/gOn e)n au)tO=| me/nein o)fei/lei kaTO\s e)kei=nos periepa/tEsen kai\ au)to\s [ou(/tOs] peripatei=n.
1 J 2:6 ho legOn en autO menein ofeilei kaTOs ekeinos periepatEsen kai autos [hutOs] peripatein.
1 J 2:6 ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dsm- v--pan---- v-3pai-s-- c--------- rd----nsm- v-3aai-s-- d--------- rp----nsm- d--------- v--pan----
1 J 2:6 G3588 G3004 G1722 G0846 G3306 G3784 G2531 G1565 G4043 G2532 G0846 G3779 G4043
1 J 2:6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
1 J 2:6
1 J 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:6
1 J 2:6  Kto  mówi  trwa  w  Go  że  musi  do  tak  jako  On  nie
1 J 2:6 G3588 G3004 G3306 G1722 G0846 G0846 G3784 G4043 G3779 G2531 G1565 G4043
1 J 2:7 Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἐντολὴ παλαιά ἐστιν λόγος ὃν ἠκούσατε.                                                
1 J 2:7 *)agapEtoi/, ou)k e)ntolE\n kainE\n gra/fO u(mi=n, a)ll' e)ntolE\n palaia\n E(\n ei)/CHete a)p' a)rCHE=s: E( e)ntolE\ E( palaia/ e)stin o( lo/gos o(\n E)kou/sate.
1 J 2:7 agapEtoi, uk entolEn kainEn grafO hymin, all' entolEn palaian hEn eiCHete ap' arCHEs: hE entolE hE palaia estin ho logos hon Ekusate.
1 J 2:7 a-----vpm- d--------- n-----asf- a-----asf- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- n-----asf- a-----asf- rr----asf- v-2iai-p-- p--------- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- v-2aai-p--
1 J 2:7 G0027 G3756 G1785 G2537 G1125 G5213 G0235 G1785 G3820 G3739 G2192 G0575 G0746 G3588 G1785 G3588 G3820 G2076 G3588 G3056 G3739 G0191
1 J 2:7 Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
1 J 2:7
1 J 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:7
1 J 2:7  Umiłowany  pisać  ty, wy  nie  nowy  przykazanie  ale  przykazanie  starożytny  który  miał  z  start  Przykazanie  starożytny  jest  słowo  który  słyszałem  z  start
1 J 2:7 G0080 G1125 G5213 G3756 G2537 G1785 G0235 G1785 G3820 G3739 G2192 G0575 G0746 G1785 G3820 G2076 G3056 G3739 G0191 G0575 G0746
1 J 2:8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.                                            
1 J 2:8 pa/lin e)ntolE\n kainE\n gra/fO u(mi=n, o(/ e)stin a)lETe\s e)n au)tO=| kai\ e)n u(mi=n, o(/ti E( skoti/a para/getai kai\ to\ fO=s to\ a)lETino\n E)/dE fai/nei.
1 J 2:8 palin entolEn kainEn grafO hymin, ho estin alETes en autO kai en hymin, hoti hE skotia paragetai kai to fOs to alETinon EdE fainei.
1 J 2:8 d--------- n-----asf- a-----asf- v-1pai-s-- rp----dp-- rr----nsn- v-3pai-s-- a-----nsn- p--------- rp----dsm- c--------- p--------- rp----dp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3ppi-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- d--------- v-3pai-s--
1 J 2:8 G3825 G1785 G2537 G1125 G5213 G3739 G2076 G0227 G1722 G0846 G2532 G1722 G5213 G3754 G3588 G4653 G3855 G2532 G3588 G5457 G3588 G0228 G2235 G5316
1 J 2:8 A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
1 J 2:8
1 J 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:8
1 J 2:8  Ale  poza  nowy  przykazanie  pisać  ty, wy  że  jest  naprawdę  w  Go  i  w  ty, wy  że  ciemny  przechodzi  i  prawdziwy  światło  już  świeci
1 J 2:8 G3825 G3825 G2537 G1785 G1125 G5213 G3739 G2076 G0227 G1722 G0846 G2532 G1722 G5213 G3754 G4653 G3855 G2532 G0228 G5457 G2235 G5316
1 J 2:9 λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι.                                                          
1 J 2:9 o( le/gOn e)n tO=| fOti\ ei)=nai kai\ to\n a)delfo\n au)tou= misO=n e)n tE=| skoti/a| e)sti\n e(/Os a)/rti.
1 J 2:9 ho legOn en tO fOti einai kai ton adelfon autu misOn en tE skotia estin heOs arti.
1 J 2:9 ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v--pan---- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- p--------- d---------
1 J 2:9 G3588 G3004 G1722 G3588 G5457 G1511 G2532 G3588 G0080 G0846 G3404 G1722 G3588 G4653 G2076 G2193 G0737
1 J 2:9 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.
1 J 2:9
1 J 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:9
1 J 2:9  Kto  mówi  on  w  światło  i  nienawidzi  brat  jego  że  więcej  więcej  w  ciemność
1 J 2:9 G3588 G3004 G1511 G1722 G5457 G2532 G3404 G0080 G0846 G2076 G0737 G2193 G1722 G4653
1 J 2:10 ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν·                                                              
1 J 2:10 o( a)gapO=n to\n a)delfo\n au)tou= e)n tO=| fOti\ me/nei, kai\ ska/ndalon e)n au)tO=| ou)k e)/stin:
1 J 2:10 ho agapOn ton adelfon autu en tO fOti menei, kai skandalon en autO uk estin:
1 J 2:10 ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsn- p--------- rp----dsm- d--------- v-3pai-s--
1 J 2:10 G3588 G0025 G3588 G0080 G0846 G1722 G3588 G5457 G3306 G2532 G4625 G1722 G0846 G3756 G2076
1 J 2:10 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.
1 J 2:10
1 J 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:10
1 J 2:10  Kto  lubi  brat  jego  trwa  w  światło  i  nie  nie  w  To  pokusa
1 J 2:10 G3588 G0025 G0080 G0846 G3306 G1722 G5457 G2532 G2076 G3756 G1722 G0846 G4625
1 J 2:11 δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.                                      
1 J 2:11 o( de\ misO=n to\n a)delfo\n au)tou= e)n tE=| skoti/a| e)sti\n kai\ e)n tE=| skoti/a| peripatei=, kai\ ou)k oi)=den pou= u(pa/gei, o(/ti E( skoti/a e)tu/flOsen tou\s o)fTalmou\s au)tou=.
1 J 2:11 ho de misOn ton adelfon autu en tE skotia estin kai en tE skotia peripatei, kai uk oiden pu hypagei, hoti hE skotia etyflOsen tus ofTalmus autu.
1 J 2:11 ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3xai-s-- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm-
1 J 2:11 G3588 G1161 G3404 G3588 G0080 G0846 G1722 G3588 G4653 G2076 G2532 G1722 G3588 G4653 G4043 G2532 G3756 G1492 G4225 G5217 G3754 G3588 G4653 G5186 G3588 G3788 G0846
1 J 2:11 Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.
1 J 2:11
1 J 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:11
1 J 2:11 A  kto  nienawidzi  brat  jego  jest  w  ciemność  i  w  ciemność  iść  i  nie  wie  gdzie  jest  że  ciemny  oślepiony  go  oczy
1 J 2:11 G1161 G3588 G3404 G0080 G0846 G2076 G1722 G4653 G2532 G1722 G4653 G4043 G2532 G3756 G1492 G4226 G5217 G3754 G4653 G5186 G0846 G3788
1 J 2:12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ.                                                                    
1 J 2:12 *gra/fO u(mi=n, tekni/a, o(/ti a)fe/Ontai u(mi=n ai( a(marti/ai dia\ to\ o)/noma au)tou=.
1 J 2:12 grafO hymin, teknia, hoti afeOntai hymin hai hamartiai dia to onoma autu.
1 J 2:12 v-1pai-s-- rp----dp-- n-----vpn- c--------- v-3xpi-p-- rp----dp-- ra----npf- n-----npf- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm-
1 J 2:12 G1125 G5213 G5040 G3754 G0863 G5213 G3588 G0266 G1223 G3588 G3686 G0846
1 J 2:12 Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.
1 J 2:12
1 J 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:12
1 J 2:12  Piszę  ty, wy  dzieci  że  odpuszczone  ty, wy  grzech  dla  nazwa  Jego
1 J 2:12 G1125 G5213 G5040 G3754 G0863 G5213 G0266 G1223 G3686 G0846
1 J 2:13 γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν.                                                              
1 J 2:13 gra/fO u(mi=n, pate/res, o(/ti e)gnO/kate to\n a)p' a)rCHE=s. gra/fO u(mi=n, neani/skoi, o(/ti nenikE/kate to\n ponEro/n.
1 J 2:13 grafO hymin, pateres, hoti egnOkate ton ap' arCHEs. grafO hymin, neaniskoi, hoti nenikEkate ton ponEron.
1 J 2:13 v-1pai-s-- rp----dp-- n-----vpm- c--------- v-2xai-p-- ra----asm- p--------- n-----gsf- v-1pai-s-- rp----dp-- n-----vpm- c--------- v-2xai-p-- ra----asm- a-----asm-
1 J 2:13 G1125 G5213 G3962 G3754 G1097 G3588 G0575 G0746 G1125 G5213 G3495 G3754 G3528 G3588 G4190
1 J 2:13 Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
1 J 2:13
1 J 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:13
1 J 2:13  Piszę  ty, wy  ojców  że  Nauczyliśmy  Uniwersalny  z  start  Piszę  ty, wy  chłopców  że  wygrałem  zło  Piszę  ty, wy  młodzieży  że  Nauczyliśmy  Ojciec
1 J 2:13 G1125 G5213 G3962 G3754 G1097 G3588 G0575 G0746 G1125 G5213 G3495 G3754 G3528 G4190 G1125 G5213 G3813 G3754 G1097 G3962
1 J 2:14 ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.                          
1 J 2:14 e)/graPSa u(mi=n, paidi/a, o(/ti e)gnO/kate to\n pate/ra. e)/graPSa u(mi=n, pate/res, o(/ti e)gnO/kate to\n a)p' a)rCHE=s. e)/graPSa u(mi=n, neani/skoi, o(/ti i)sCHuroi/ e)ste kai\ o( lo/gos tou= Teou= e)n u(mi=n me/nei kai\ nenikE/kate to\n ponEro/n.
1 J 2:14 egraPSa hymin, paidia, hoti egnOkate ton patera. egraPSa hymin, pateres, hoti egnOkate ton ap' arCHEs. egraPSa hymin, neaniskoi, hoti isCHyroi este kai ho logos tu Teu en hymin menei kai nenikEkate ton ponEron.
1 J 2:14 v-1aai-s-- rp----dp-- n-----vpn- c--------- v-2xai-p-- ra----asm- n-----asm- v-1aai-s-- rp----dp-- n-----vpm- c--------- v-2xai-p-- ra----asm- p--------- n-----gsf- v-1aai-s-- rp----dp-- n-----vpm- c--------- a-----npm- v-2pai-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----dp-- v-3pai-s-- c--------- v-2xai-p-- ra----asm- a-----asm-
1 J 2:14 G1125 G5213 G3813 G3754 G1097 G3588 G3962 G1125 G5213 G3962 G3754 G1097 G3588 G0575 G0746 G1125 G5213 G3495 G3754 G2478 G2075 G2532 G3588 G3056 G3588 G2316 G1722 G5213 G3306 G2532 G3528 G3588 G4190
1 J 2:14 Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
1 J 2:14
1 J 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:14
1 J 2:14  napisał  ty, wy  ojców  że  Nauczyliśmy  Unoriginate  Unoriginate  Unoriginate  napisał  ty, wy  chłopców  że  ty, wy  silny  i  słowo  Bóg  trwa  w  ty, wy  i  wygrałem  zło
1 J 2:14 G1125 G5213 G3962 G3754 G1097 G0575 G0746 G3588 G1125 G5213 G3495 G3754 G2075 G2478 G2532 G3056 G2316 G3306 G1722 G5213 G2532 G3528 G4190
1 J 2:15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ·                                                
1 J 2:15 *mE\ a)gapa=te to\n ko/smon mEde\ ta\ e)n tO=| ko/smO|. e)a/n tis a)gapa=| to\n ko/smon, ou)k e)/stin E( a)ga/pE tou= patro\s e)n au)tO=|:
1 J 2:15 mE agapate ton kosmon mEde ta en tO kosmO. ean tis agapa ton kosmon, uk estin hE agapE tu patros en autO:
1 J 2:15 d--------- v-2pad-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ri----nsm- v-3pas-s-- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----dsm-
1 J 2:15 G3361 G0025 G3588 G2889 G3366 G3588 G1722 G3588 G2889 G1437 G5100 G0025 G3588 G2889 G3756 G2076 G3588 G0026 G3588 G3962 G1722 G0846
1 J 2:15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
1 J 2:15
1 J 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:15
1 J 2:15  Nie  miłość  Świat  ani  że  w  świat  kto  lubi  świat  w  objętość  nie  nie  miłość  Ojca
1 J 2:15 G3361 G0025 G2889 G3366 G3588 G1722 G2889 G5100 G0025 G2889 G1722 G0846 G2076 G3756 G0026 G3962
1 J 2:16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν.                                
1 J 2:16 o(/ti pa=n to\ e)n tO=| ko/smO|, E( e)piTumi/a tE=s sarko\s kai\ E( e)piTumi/a tO=n o)fTalmO=n kai\ E( a)laDZonei/a tou= bi/ou, ou)k e)/stin e)k tou= patro\s a)ll' e)k tou= ko/smou e)sti/n.
1 J 2:16 hoti pan to en tO kosmO, hE epiTymia tEs sarkos kai hE epiTymia tOn ofTalmOn kai hE alaDZoneia tu biu, uk estin ek tu patros all' ek tu kosmu estin.
1 J 2:16 c--------- a-----nsn- ra----nsn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s--
1 J 2:16 G3754 G3956 G3588 G1722 G3588 G2889 G3588 G1939 G3588 G4561 G2532 G3588 G1939 G3588 G3788 G2532 G3588 G0212 G3588 G0979 G3756 G2076 G1537 G3588 G3962 G0235 G1537 G3588 G2889 G2076
1 J 2:16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
1 J 2:16
1 J 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:16
1 J 2:16  Dla  wszystko  że  w  świat  żądza  ciało  żądza  oczy  i  duma  ziemski  nie  jest  z  Ojciec  ale  z  Świat  to
1 J 2:16 G3754 G3956 G3588 G1722 G2889 G1939 G4561 G1939 G3788 G2532 G0212 G0979 G3756 G2076 G1537 G3962 G0235 G1537 G2889 G3588
1 J 2:17 καὶ κόσμος παράγεται καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ, δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.                                                      
1 J 2:17 kai\ o( ko/smos para/getai kai\ E( e)piTumi/a au)tou=, o( de\ poiO=n to\ Te/lEma tou= Teou= me/nei ei)s to\n ai)O=na.
1 J 2:17 kai ho kosmos paragetai kai hE epiTymia autu, ho de poiOn to TelEma tu Teu menei eis ton aiOna.
1 J 2:17 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ppi-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
1 J 2:17 G2532 G3588 G2889 G3855 G2532 G3588 G1939 G0846 G3588 G1161 G4160 G3588 G2307 G3588 G2316 G3306 G1519 G3588 G0165
1 J 2:17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
1 J 2:17
1 J 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:17
1 J 2:17  I  świat  przechodzi  i  żądza  jego  i  Oficer  będzie  Bóg  trwa  nigdy  nigdy
1 J 2:17 G2532 G2889 G3855 G2532 G1939 G0846 G1161 G4160 G2307 G2316 G3306 G0165 G1519
1 J 2:18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.                                                  
1 J 2:18 *paidi/a, e)sCHa/tE O(/ra e)sti/n, kai\ kaTO\s E)kou/sate o(/ti a)nti/CHristos e)/rCHetai, kai\ nu=n a)nti/CHristoi polloi\ gego/nasin: o(/Ten ginO/skomen o(/ti e)sCHa/tE O(/ra e)sti/n.
1 J 2:18 paidia, esCHatE hOra estin, kai kaTOs Ekusate hoti antiCHristos erCHetai, kai nyn antiCHristoi polloi gegonasin: hoTen ginOskomen hoti esCHatE hOra estin.
1 J 2:18 n-----vpn- a-----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- c--------- v-2aai-p-- c--------- n-----nsm- v-3pmi-s-- d--------- d--------- n-----npm- a-----npm- v-3xai-p-- c--------- v-1pai-p-- c--------- a-----nsf- n-----nsf- v-3pai-s--
1 J 2:18 G3813 G2078 G5610 G2076 G2532 G2531 G0191 G3754 G0500 G2064 G2532 G3568 G0500 G4183 G1096 G3606 G1097 G3754 G2078 G5610 G2076
1 J 2:18 Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
1 J 2:18
1 J 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:18
1 J 2:18  Dzieci  Niedawno  czas  I  jako  słyszałem  że  przyjść  Antychryst  i  teraz  się  wiele  antychrystów  że  poznać  że  Niedawno  czas
1 J 2:18 G3813 G2078 G5610 G2532 G2531 G0191 G3754 G2064 G0500 G2532 G3568 G1096 G4183 G0500 G3606 G1097 G3754 G2078 G5610
1 J 2:19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν.                                        
1 J 2:19 e)X E(mO=n e)XE=lTan, a)ll' ou)k E)=san e)X E(mO=n: ei) ga\r e)X E(mO=n E)=san, memenE/keisan a)\n meT' E(mO=n: a)ll' i(/na fanerOTO=sin o(/ti ou)k ei)si\n pa/ntes e)X E(mO=n.
1 J 2:19 eX hEmOn eXElTan, all' uk Esan eX hEmOn: ei gar eX hEmOn Esan, memenEkeisan an meT' EmOn: all' ina fanerOTOsin hoti uk eisin pantes eX hEmOn.
1 J 2:19 p--------- rp----gp-- v-3aai-p-- c--------- d--------- v-3iai-p-- p--------- rp----gp-- c--------- c--------- p--------- rp----gp-- v-3iai-p-- v-3yai-p-- x--------- p--------- rp----gp-- c--------- c--------- v-3aps-p-- c--------- d--------- v-3pai-p-- a-----npm- p--------- rp----gp--
1 J 2:19 G1537 G2257 G1831 G0235 G3756 G2258 G1537 G2257 G1487 G1063 G1537 G2257 G2258 G3306 G0302 G3326 G2257 G0235 G2443 G5319 G3754 G3756 G1526 G3956 G1537 G2257
1 J 2:19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.
1 J 2:19
1 J 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:19
1 J 2:19  obecnie  z  nas  ale  nie  były  nasz  nasz  dla  jeśli  były  nasz  nasz  były  by  z  nas  ale  przez  że  otwarty  że  nie  wszystko  nasz  nasz
1 J 2:19 G1831 G1537 G2257 G0235 G3756 G2258 G1537 G2257 G1063 G1487 G2258 G1537 G2257 G3306 G0302 G3326 G2257 G0235 G2443 G2443 G5319 G3754 G3756 G3956 G1537 G2257
1 J 2:20 καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντες.                                                                        
1 J 2:20 kai\ u(mei=s CHri=sma e)/CHete a)po\ tou= a(gi/ou, kai\ oi)/date pa/ntes.
1 J 2:20 kai hymeis CHrisma eCHete apo tu hagiu, kai oidate pantes.
1 J 2:20 c--------- rp----np-- n-----asn- v-2pai-p-- p--------- ra----gsm- a-----gsm- c--------- v-2xai-p-- a-----npm-
1 J 2:20 G2532 G5210 G5545 G2192 G0575 G3588 G0040 G2532 G1492 G3956
1 J 2:20 Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
1 J 2:20
1 J 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:20
1 J 2:20  Jednak  ty, wy  mieć  namaszczenie  z  Święty  i  wiedzieć  wszystko
1 J 2:20 G2532 G5210 G2192 G5545 G0575 G0040 G2532 G1492 G3956
1 J 2:21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾿ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν.                                                  
1 J 2:21 ou)k e)/graPSa u(mi=n o(/ti ou)k oi)/date tE\n a)lE/Teian, a)ll' o(/ti oi)/date au)tE/n, kai\ o(/ti pa=n PSeu=dos e)k tE=s a)lETei/as ou)k e)/stin.
1 J 2:21 uk egraPSa hymin hoti uk oidate tEn alETeian, all' oti oidate autEn, kai hoti pan PSeudos ek tEs alETeias uk estin.
1 J 2:21 d--------- v-1aai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- v-2xai-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- c--------- v-2xai-p-- rp----asf- c--------- c--------- a-----nsn- n-----nsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3pai-s--
1 J 2:21 G3756 G1125 G5213 G3754 G3756 G1492 G3588 G0225 G0235 G3754 G1492 G0846 G2532 G3754 G3956 G5579 G1537 G3588 G0225 G3756 G2076
1 J 2:21 Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.
1 J 2:21
1 J 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:21
1 J 2:21  napisał  ty, wy  nie  że  nie  Wiedziałem  Prawda  ale  że  wiedzieć  jego  i  że  każdy  kłamstwo  nie  nie  z  Prawda
1 J 2:21 G1125 G5213 G3756 G3754 G3756 G1492 G0225 G0235 G3754 G1492 G0846 G2532 G3754 G3956 G5579 G2076 G3756 G1537 G0225
1 J 2:22 Τίς ἐστιν ψεύστης εἰ μὴ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν Χριστός; οὗτός ἐστιν ἀντίχριστος, ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.                                          
1 J 2:22 *ti/s e)stin o( PSeu/stEs ei) mE\ o( a)rnou/menos o(/ti *)iEsou=s ou)k e)/stin o( *CHristo/s; ou(=to/s e)stin o( a)nti/CHristos, o( a)rnou/menos to\n pate/ra kai\ to\n ui(o/n.
1 J 2:22 tis estin ho PSeustEs ei mE ho arnumenos hoti iEsus uk estin ho CHristos; hutos estin ho antiCHristos, ho arnumenos ton patera kai ton hyion.
1 J 2:22 ri----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm-
1 J 2:22 G5101 G2076 G3588 G5583 G1487 G3361 G3588 G0720 G3754 G2424 G3756 G2076 G3588 G5547 G3778 G2076 G3588 G0500 G3588 G0720 G3588 G3962 G2532 G3588 G5207
1 J 2:22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.
1 J 2:22
1 J 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:22
1 J 2:22  Kto  kłamca  jeśli  nie  kto  odrzuca  że  Jezus  jest  jest  Chrystus  To  Antychryst  żenie  Ojciec  i  Syn
1 J 2:22 G5101 G5583 G1487 G3361 G3588 G0720 G3754 G2424 G2076 G3756 G5547 G3778 G0500 G0720 G3962 G2532 G5207
1 J 2:23 πᾶς ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.                                                          
1 J 2:23 pa=s o( a)rnou/menos to\n ui(o\n ou)de\ to\n pate/ra e)/CHei: o( o(mologO=n to\n ui(o\n kai\ to\n pate/ra e)/CHei.
1 J 2:23 pas ho arnumenos ton hyion ude ton patera eCHei: ho homologOn ton hyion kai ton patera eCHei.
1 J 2:23 a-----nsm- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----asm- n-----asm- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- d--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s--
1 J 2:23 G3956 G3588 G0720 G3588 G5207 G3761 G3588 G3962 G2192 G3588 G3670 G3588 G5207 G2532 G3588 G3962 G2192
1 J 2:23 Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
1 J 2:23
1 J 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:23
1 J 2:23  Każdy  żenie  Syn  nie  ma  i  Ojciec  Prof  Syn  ma  i  Ojciec
1 J 2:23 G3956 G0720 G5207 G3761 G2192 G3761 G3962 G3670 G5207 G2192 G2532 G3962
1 J 2:24 ὑμεῖς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω· ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.                                        
1 J 2:24 u(mei=s o(\ E)kou/sate a)p' a)rCHE=s e)n u(mi=n mene/tO: e)a\n e)n u(mi=n mei/nE| o(\ a)p' a)rCHE=s E)kou/sate, kai\ u(mei=s e)n tO=| ui(O=| kai\ e)n tO=| patri\ menei=te.
1 J 2:24 hymeis ho Ekusate ap' arCHEs en hymin menetO: ean en hymin meinE ho ap' arCHEs Ekusate, kai hymeis en tO hyiO kai en tO patri meneite.
1 J 2:24 rp----np-- rr----asn- v-2aai-p-- p--------- n-----gsf- p--------- rp----dp-- v-3pad-s-- c--------- p--------- rp----dp-- v-3aas-s-- rr----asn- p--------- n-----gsf- v-2aai-p-- d--------- rp----np-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-2fai-p--
1 J 2:24 G5210 G3739 G0191 G0575 G0746 G1722 G5213 G3306 G1437 G1722 G5213 G3306 G3739 G0575 G0746 G0191 G2532 G5210 G1722 G3588 G5207 G2532 G1722 G3588 G3962 G3306
1 J 2:24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
1 J 2:24
1 J 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:24
1 J 2:24  Tak  że  ty, wy  słyszałem  z  start  trwa  w  ty, wy  jeśli  przestrzegać  w  ty, wy  że  słyszałem  z  start  i  ty, wy  przestrzegać  w  Syn  i  w  Ojciec
1 J 2:24 G3767 G3739 G5210 G0191 G0575 G0746 G3306 G1722 G5213 G1437 G3306 G1722 G5213 G3739 G0191 G0575 G0746 G2532 G5210 G3306 G1722 G5207 G2532 G1722 G3962
1 J 2:25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.                                                                  
1 J 2:25 kai\ au(/tE e)sti\n E( e)paggeli/a E(\n au)to\s e)pEggei/lato E(mi=n, tE\n DZOE\n tE\n ai)O/nion.
1 J 2:25 kai hautE estin hE epaNgelia hEn autos epENgeilato hEmin, tEn DZOEn tEn aiOnion.
1 J 2:25 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- rp----nsm- v-3ami-s-- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf-
1 J 2:25 G2532 G3778 G2076 G3588 G1860 G3739 G0846 G1861 G2254 G3588 G2222 G3588 G0166
1 J 2:25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
1 J 2:25
1 J 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:25
1 J 2:25  Obietnica  zaś  który  On  obiecał  nas  jest  życie  wieczny
1 J 2:25 G1860 G2532 G3739 G0846 G1861 G2254 G2076 G2222 G0166
1 J 2:26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς.                                                                              
1 J 2:26 *tau=ta e)/graPSa u(mi=n peri\ tO=n planO/ntOn u(ma=s.
1 J 2:26 tauta egraPSa hymin peri tOn planOntOn hymas.
1 J 2:26 rd----apn- v-1aai-s-- rp----dp-- p--------- ra----gpm- v--papgpm- rp----ap--
1 J 2:26 G5023 G1125 G5213 G4012 G3588 G4105 G5209
1 J 2:26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.
1 J 2:26
1 J 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:26
1 J 2:26  To  napisał  ty, wy  na  uwieść  ty, wy
1 J 2:26 G5023 G1125 G5213 G4012 G4105 G5209
1 J 2:27 καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ᾿ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.        
1 J 2:27 kai\ u(mei=s to\ CHri=sma o(\ e)la/bete a)p' au)tou= me/nei e)n u(mi=n, kai\ ou) CHrei/an e)/CHete i(/na tis dida/skE| u(ma=s: a)ll' O(s to\ au)tou= CHri=sma dida/skei u(ma=s peri\ pa/ntOn, kai\ a)lETe/s e)stin kai\ ou)k e)/stin PSeu=dos, kai\ kaTO\s e)di/daXen u(ma=s, me/nete e)n au)tO=|.
1 J 2:27 kai hymeis to CHrisma ho elabete ap' autu menei en hymin, kai u CHreian eCHete hina tis didaskE hymas: all' Os to autu CHrisma didaskei hymas peri pantOn, kai alETes estin kai uk estin PSeudos, kai kaTOs edidaXen hymas, menete en autO.
1 J 2:27 c--------- rp----np-- ra----nsn- n-----nsn- rr----asn- v-2aai-p-- p--------- rp----gsm- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- c--------- d--------- n-----asf- v-2pai-p-- c--------- ri----nsm- v-3pas-s-- rp----ap-- c--------- c--------- ra----nsn- rp----gsm- n-----nsn- v-3pai-s-- rp----ap-- p--------- a-----gpn- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsn- c--------- c--------- v-3aai-s-- rp----ap-- v-2pai-p-- p--------- rp----dsm-
1 J 2:27 G2532 G5210 G3588 G5545 G3739 G2983 G0575 G0846 G3306 G1722 G5213 G2532 G3756 G5532 G2192 G2443 G5100 G1321 G5209 G0235 G5613 G3588 G0846 G5545 G1321 G5209 G4012 G3956 G2532 G0227 G2076 G2532 G3756 G2076 G5579 G2532 G2531 G1321 G5209 G3306 G1722 G0846
1 J 2:27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
1 J 2:27
1 J 2:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 2:27
1 J 2:27  Jednak  namaszczenie  który  ty, wy  otrzymane  z  To  w  ty, wy  trwa  i  nie  mieć  potrzeb  że  kto  uczy  ty, wy  ale  jako  najbardziej  te rzeczy  namaszczenie  uczy  ty, wy  wszystko  wszystko  i  to  naprawdę  i  nie leży  nie leży  że  co  uczy  ty, wy  w  objętość  przestrzegać
1 J 2:27 G2532 G5545 G3739 G5210 G2983 G0575 G0846 G1722 G5213 G3306 G2532 G3756 G2192 G5532 G2443 G5100 G1321 G5209 G0235 G5613 G0846 G3588 G5545 G1321 G5209 G3956 G4012 G2532 G2076 G0227 G2532 G3756 G5579 G2532 G2531 G1321 G5209 G1722 G0846 G3306