Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1J2      do_str_głównej      do_1J4      
1 J 3:1 ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν· καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.                        
1 J 3:1 i)/dete potapE\n a)ga/pEn de/dOken E(mi=n o( patE\r i(/na te/kna Teou= klETO=men: kai\ e)sme/n. dia\ tou=to o( ko/smos ou) ginO/skei E(ma=s o(/ti ou)k e)/gnO au)to/n.
1 J 3:1 idete potapEn agapEn dedOken hEmin ho patEr hina tekna Teu klETOmen: kai esmen. dia tuto ho kosmos u ginOskei hEmas hoti uk egnO auton.
1 J 3:1 v-2aad-p-- ri----asf- n-----asf- v-3xai-s-- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----npn- n-----gsm- v-1aps-p-- c--------- v-1pai-p-- p--------- rd----asn- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- rp----ap-- c--------- d--------- v-3aai-s-- rp----asm-
1 J 3:1 G1492 G4217 G0026 G1325 G2254 G3588 G3962 G2443 G5043 G2316 G2564 G2532 G2070 G1223 G5124 G3588 G2889 G3756 G1097 G2248 G3754 G3756 G1097 G0846
1 J 3:1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
1 J 3:1
1 J 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:1
1 J 3:1  Zobaczyć  co  miłość  dał  nas  Ojciec  że  nazwać  i  być  dzieci  Bóg  Świat  zatem  zatem  nie  wie  nas  że  nie  dowiedziałem się  Jego
1 J 3:1 G1492 G4217 G0026 G1325 G2254 G3962 G2443 G2564 G2532 G2070 G5043 G2316 G2889 G1223 G5124 G3756 G1097 G2248 G3754 G3756 G1097 G0846
1 J 3:2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.                            
1 J 3:2 *)agapEtoi/, nu=n te/kna Teou= e)smen, kai\ ou)/pO e)fanerO/TE ti/ e)so/meTa. oi)/damen o(/ti e)a\n fanerOTE=| o(/moioi au)tO=| e)so/meTa, o(/ti o)PSo/meTa au)to\n kaTO/s e)stin.
1 J 3:2 agapEtoi, nyn tekna Teu esmen, kai upO efanerOTE ti esomeTa. oidamen hoti ean fanerOTE homoioi autO esomeTa, hoti oPSomeTa auton kaTOs estin.
1 J 3:2 a-----vpm- d--------- n-----npn- n-----gsm- v-1pai-p-- c--------- d--------- v-3api-s-- ri----nsn- v-1fmi-p-- v-1xai-p-- c--------- c--------- v-3aps-s-- a-----npm- rp----dsm- v-1fmi-p-- c--------- v-1fmi-p-- rp----asm- c--------- v-3pai-s--
1 J 3:2 G0027 G3568 G5043 G2316 G2070 G2532 G3768 G5319 G5101 G2071 G1492 G3754 G1437 G5319 G3664 G0846 G2071 G3754 G3700 G0846 G2531 G2076
1 J 3:2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
1 J 3:2
1 J 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:2
1 J 3:2  Umiłowany  my  teraz  dzieci  Bóg  ale  więcej  nie  otwarty  że  będzie  Wiedzieć  tylko  że  kiedy  otwarte  będzie  podobny  Go  że  zobaczyć  Jego  jako  jest
1 J 3:2 G0027 G2070 G3568 G5043 G2316 G2532 G3768 G3768 G5319 G5101 G2071 G1492 G1161 G3754 G1437 G5319 G2071 G3664 G0846 G3754 G3700 G0846 G2531 G2076
1 J 3:3 καὶ πᾶς ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾿ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.                                          
1 J 3:3 kai\ pa=s o( e)/CHOn tE\n e)lpi/da tau/tEn e)p' au)tO=| a(gni/DZei e(auto\n kaTO\s e)kei=nos a(gno/s e)stin.
1 J 3:3 kai pas ho eCHOn tEn elpida tautEn ep' autO hagniDZei heauton kaTOs ekeinos hagnos estin.
1 J 3:3 c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- rd----asf- p--------- rp----dsm- v-3pai-s-- rp----asm- c--------- rd----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
1 J 3:3 G2532 G3956 G3588 G2192 G3588 G1680 G3778 G1909 G0846 G0048 G1438 G2531 G1565 G0053 G2076
1 J 3:3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
1 J 3:3
1 J 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:3
1 J 3:3  I  każdy  o  UIS  nadzieja  w  To  czyści  się  jako  On  On  czysty
1 J 3:3 G2532 G3956 G2192 G5026 G1680 G1909 G0846 G0048 G1438 G2531 G1565 G2076 G0053
1 J 3:4 Πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἁμαρτία ἐστὶν ἀνομία.                                          
1 J 3:4 *pa=s o( poiO=n tE\n a(marti/an kai\ tE\n a)nomi/an poiei=, kai\ E( a(marti/a e)sti\n E( a)nomi/a.
1 J 3:4 pas ho poiOn tEn hamartian kai tEn anomian poiei, kai hE hamartia estin hE anomia.
1 J 3:4 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- d--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf-
1 J 3:4 G3956 G3588 G4160 G3588 G0266 G2532 G3588 G0458 G4160 G2532 G3588 G0266 G2076 G3588 G0458
1 J 3:4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
1 J 3:4
1 J 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:4
1 J 3:4  Każdy  podejmowania  grzech  sprawia, że  i  bezprawie  i  grzech  jest  bezprawie
1 J 3:4 G3956 G4160 G0266 G4160 G2532 G0458 G2532 G0266 G2076 G0458
1 J 3:5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.                                          
1 J 3:5 kai\ oi)/date o(/ti e)kei=nos e)fanerO/TE i(/na ta\s a(marti/as a)/rE|, kai\ a(marti/a e)n au)tO=| ou)k e)/stin.
1 J 3:5 kai oidate hoti ekeinos efanerOTE hina tas hamartias arE, kai hamartia en autO uk estin.
1 J 3:5 c--------- v-2xai-p-- c--------- rd----nsm- v-3api-s-- c--------- ra----apf- n-----apf- v-3aas-s-- c--------- n-----nsf- p--------- rp----dsm- d--------- v-3pai-s--
1 J 3:5 G2532 G1492 G3754 G1565 G5319 G2443 G3588 G0266 G0142 G2532 G0266 G1722 G0846 G3756 G2076
1 J 3:5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.
1 J 3:5
1 J 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:5
1 J 3:5  I  wiedzieć  że  On  był  że  wziąć  grzech  nasz  i  w  Go  nie  nie  grzech
1 J 3:5 G2532 G1492 G3754 G1565 G5319 G2443 G0142 G0266 G2257 G2532 G1722 G0846 G2076 G3756 G0266
1 J 3:6 πᾶς ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.                                        
1 J 3:6 pa=s o( e)n au)tO=| me/nOn ou)CH a(marta/nei: pa=s o( a(marta/nOn ou)CH e(O/raken au)to\n ou)de\ e)/gnOken au)to/n.
1 J 3:6 pas ho en autO menOn uCH hamartanei: pas ho hamartanOn uCH heOraken auton ude egnOken auton.
1 J 3:6 a-----nsm- ra----nsm- p--------- rp----dsm- v--papnsm- d--------- v-3pai-s-- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- d--------- v-3xai-s-- rp----asm- c--------- v-3xai-s-- rp----asm-
1 J 3:6 G3956 G3588 G1722 G0846 G3306 G3756 G0264 G3956 G3588 G0264 G3756 G3708 G0846 G3761 G1097 G0846
1 J 3:6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.
1 J 3:6
1 J 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:6
1 J 3:6  Każdy  zamieszkiwanie  w  Go  nie  grzech  każdy  grzechy  nie  online  Jego  i  nie  dowiedziałem się  Jego
1 J 3:6 G3956 G3306 G1722 G0846 G3756 G0264 G3956 G0264 G3756 G3708 G0846 G3761 G3761 G1097 G0846
1 J 3:7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·                                            
1 J 3:7 *tekni/a, mEdei\s plana/tO u(ma=s: o( poiO=n tE\n dikaiosu/nEn di/kaio/s e)stin, kaTO\s e)kei=nos di/kaio/s e)stin:
1 J 3:7 teknia, mEdeis planatO hymas: ho poiOn tEn dikaiosynEn dikaios estin, kaTOs ekeinos dikaios estin:
1 J 3:7 n-----vpn- a-----nsm- v-3pad-s-- rp----ap-- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- rd----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
1 J 3:7 G5040 G3367 G4105 G5209 G3588 G4160 G3588 G1343 G1342 G2076 G2531 G1565 G1342 G2076
1 J 3:7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.
1 J 3:7
1 J 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:7
1 J 3:7  Dzieci  oszukać  ty, wy  żaden  Kto  sprawia, że  prawda  że  sprawiedliwy  jak  jako  On  On  sprawiedliwy
1 J 3:7 G5040 G4105 G5209 G3367 G3588 G4160 G1343 G2076 G1342 G2531 G2531 G1565 G2076 G1342
1 J 3:8 ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.                  
1 J 3:8 o( poiO=n tE\n a(marti/an e)k tou= diabo/lou e)sti/n, o(/ti a)p' a)rCHE=s o( dia/bolos a(marta/nei. ei)s tou=to e)fanerO/TE o( ui(o\s tou= Teou=, i(/na lu/sE| ta\ e)/rga tou= diabo/lou.
1 J 3:8 ho poiOn tEn hamartian ek tu diabolu estin, hoti ap' arCHEs ho diabolos hamartanei. eis tuto efanerOTE ho hyios tu Teu, hina lysE ta erga tu diabolu.
1 J 3:8 ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsm- a-----gsm- v-3pai-s-- c--------- p--------- n-----gsf- ra----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- p--------- rd----asn- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aas-s-- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- a-----gsm-
1 J 3:8 G3588 G4160 G3588 G0266 G1537 G3588 G1228 G2076 G3754 G0575 G0746 G3588 G1228 G0264 G1519 G5124 G5319 G3588 G5207 G3588 G2316 G2443 G3089 G3588 G2041 G3588 G1228
1 J 3:8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
1 J 3:8
1 J 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:8
1 J 3:8  Kto  sprawia, że  grzech  że  z  diabeł  że  pierwszy  pierwszy  diabeł  grzech  Dla  że  był  Syn  Boski  że  zniszczyć  spraw  diabeł
1 J 3:8 G3588 G4160 G0266 G2076 G1537 G1228 G3754 G0575 G0746 G1228 G0264 G1519 G5124 G5319 G5207 G2316 G2443 G3089 G2041 G1228
1 J 3:9 Πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.                        
1 J 3:9 *pa=s o( gegennEme/nos e)k tou= Teou= a(marti/an ou) poiei=, o(/ti spe/rma au)tou= e)n au)tO=| me/nei: kai\ ou) du/natai a(marta/nein, o(/ti e)k tou= Teou= gege/nnEtai.
1 J 3:9 pas ho gegennEmenos ek tu Teu hamartian u poiei, hoti sperma autu en autO menei: kai u dynatai hamartanein, hoti ek tu Teu gegennEtai.
1 J 3:9 a-----nsm- ra----nsm- v--xppnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----asf- d--------- v-3pai-s-- c--------- n-----nsn- rp----gsm- p--------- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pmi-s-- v--pan---- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3xpi-s--
1 J 3:9 G3956 G3588 G1080 G1537 G3588 G2316 G0266 G3756 G4160 G3754 G4690 G0846 G1722 G0846 G3306 G2532 G3756 G1410 G0264 G3754 G1537 G3588 G2316 G1080
1 J 3:9 Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.
1 J 3:9
1 J 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:9
1 J 3:9  Każdy  urodzony  z  Bóg  nie  sprawia, że  grzech  że  ziarno  Jego  trwa  w  To  i  nie  może  grzech  że  urodzony  z  Bóg
1 J 3:9 G3956 G1080 G1537 G2316 G3756 G4160 G0266 G3754 G4690 G0846 G3306 G1722 G0846 G2532 G3756 G1410 G0264 G3754 G1080 G1537 G2316
1 J 3:10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.            
1 J 3:10 e)n tou/tO| fanera/ e)stin ta\ te/kna tou= Teou= kai\ ta\ te/kna tou= diabo/lou: pa=s o( mE\ poiO=n dikaiosu/nEn ou)k e)/stin e)k tou= Teou=, kai\ o( mE\ a)gapO=n to\n a)delfo\n au)tou=.
1 J 3:10 en tutO fanera estin ta tekna tu Teu kai ta tekna tu diabolu: pas ho mE poiOn dikaiosynEn uk estin ek tu Teu, kai ho mE agapOn ton adelfon autu.
1 J 3:10 p--------- rd----dsn- a-----npn- v-3pai-s-- ra----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsm- a-----gsm- a-----nsm- ra----nsm- d--------- v--papnsm- n-----asf- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- d--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
1 J 3:10 G1722 G5129 G5318 G2076 G3588 G5043 G3588 G2316 G2532 G3588 G5043 G3588 G1228 G3956 G3588 G3361 G4160 G1343 G3756 G2076 G1537 G3588 G2316 G2532 G3588 G3361 G0025 G3588 G0080 G0846
1 J 3:10 Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
1 J 3:10
1 J 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:10
1 J 3:10  Dzieci  Bóg  i  dzieci  diabeł  rozpoznawalny  rozpoznawalny  tak  tak  każdy  nie  podejmowania  prawda  nie  jest  z  Bóg  i  nie  kochający  brat  jego
1 J 3:10 G5043 G2316 G2532 G5043 G1228 G2076 G5318 G1722 G5129 G3956 G3361 G4160 G1343 G3756 G2076 G1537 G2316 G2532 G3361 G0025 G0080 G0846
1 J 3:11 Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους·                                                
1 J 3:11 *(/oti au(/tE e)sti\n E( a)ggeli/a E(\n E)kou/sate a)p' a)rCHE=s, i(/na a)gapO=men a)llE/lous:
1 J 3:11 hoti hautE estin hE aNgelia hEn Ekusate ap' arCHEs, hina agapOmen allElus:
1 J 3:11 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-2aai-p-- p--------- n-----gsf- d--------- v-1pas-p-- rp----apm-
1 J 3:11 G3754 G3778 G2076 G3588 G0031 G3739 G0191 G0575 G0746 G2443 G0025 G0240
1 J 3:11 Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali
1 J 3:11
1 J 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:11
1 J 3:11  Dla  taki  ewangelia  który  słyszałem  z  start  że  miłość  przyjaciel  inny
1 J 3:11 G3754 G3778 G0031 G3739 G0191 G0575 G0746 G2443 G0025 G0240 G0240
1 J 3:12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.              
1 J 3:12 ou) kaTO\s *ka/i+n e)k tou= ponErou= E)=n kai\ e)/sfaXen to\n a)delfo\n au)tou=: kai\ CHa/rin ti/nos e)/sfaXen au)to/n; o(/ti ta\ e)/rga au)tou= ponEra\ E)=n, ta\ de\ tou= a)delfou= au)tou= di/kaia.
1 J 3:12 u kaTOs ka+in ek tu ponEru En kai esfaXen ton adelfon autu: kai CHarin tinos esfaXen auton; hoti ta erga autu ponEra En, ta de tu adelfu autu dikaia.
1 J 3:12 d--------- c--------- n-----nsm- p--------- ra----gsm- a-----gsm- v-3iai-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- p--------- ri----gsn- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gsm- a-----npn- v-3iai-s-- ra----npn- c--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- a-----npn-
1 J 3:12 G3756 G2531 G2535 G1537 G3588 G4190 G2258 G2532 G4969 G3588 G0080 G0846 G2532 G5484 G5101 G4969 G0846 G3754 G3588 G2041 G0846 G4190 G2258 G3588 G1161 G3588 G0080 G0846 G1342
1 J 3:12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
1 J 3:12
1 J 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:12
1 J 3:12  nie  jako  Kain  był  z  zło  i  zabity  brat  jego A  dla  że  zabity  jego  że  spraw  jego  były  zły  i  spraw  brat  jego  sprawiedliwy
1 J 3:12 G3756 G2531 G2535 G2258 G1537 G4190 G2532 G4969 G0080 G0846 G2532 G5484 G5101 G4969 G0846 G3754 G2041 G0846 G2258 G4190 G1161 G3588 G0080 G0846 G1342
1 J 3:13 [καὶ] μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς κόσμος.                                                      
1 J 3:13 [kai\] mE\ Tauma/DZete, a)delfoi/, ei) misei= u(ma=s o( ko/smos.
1 J 3:13 [kai] mE TaumaDZete, adelfoi, ei misei hymas ho kosmos.
1 J 3:13 c--------- d--------- v-2pad-p-- n-----vpm- c--------- v-3pai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm-
1 J 3:13 G2532 G3361 G2296 G0080 G1487 G3404 G5209 G3588 G2889
1 J 3:13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi.
1 J 3:13
1 J 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:13
1 J 3:13  Nie  Cud  bracia  mój  jeśli  świat  nienawidzi  ty, wy
1 J 3:13 G3361 G2296 G0080 G3450 G1487 G2889 G3404 G5209
1 J 3:14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.                              
1 J 3:14 E(mei=s oi)/damen o(/ti metabebE/kamen e)k tou= Tana/tou ei)s tE\n DZOE/n, o(/ti a)gapO=men tou\s a)delfou/s: o( mE\ a)gapO=n me/nei e)n tO=| Tana/tO|.
1 J 3:14 hEmeis oidamen hoti metabebEkamen ek tu Tanatu eis tEn DZOEn, hoti agapOmen tus adelfus: ho mE agapOn menei en tO TanatO.
1 J 3:14 rp----np-- v-1xai-p-- c--------- v-1xai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-1pai-p-- ra----apm- n-----apm- ra----nsm- d--------- v--papnsm- v-3pai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
1 J 3:14 G2249 G1492 G3754 G3327 G1537 G3588 G2288 G1519 G3588 G2222 G3754 G0025 G3588 G0080 G3588 G3361 G0025 G3306 G1722 G3588 G2288
1 J 3:14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
1 J 3:14
1 J 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:14
1 J 3:14  wiedzieć  że  my  przeniesione  z  śmierć  w  życie  że  miłość  bracia  nie  kochający  brat  trwa  w  śmierć
1 J 3:14 G1492 G3754 G2249 G3327 G1537 G2288 G1519 G2222 G3754 G0025 G0080 G3361 G0025 G0080 G3306 G1722 G2288
1 J 3:15 πᾶς μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν.                                
1 J 3:15 pa=s o( misO=n to\n a)delfo\n au)tou= a)nTrOpokto/nos e)sti/n, kai\ oi)/date o(/ti pa=s a)nTrOpokto/nos ou)k e)/CHei DZOE\n ai)O/nion e)n au)tO=| me/nousan.
1 J 3:15 pas ho misOn ton adelfon autu anTrOpoktonos estin, kai oidate hoti pas anTrOpoktonos uk eCHei DZOEn aiOnion en autO menusan.
1 J 3:15 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- v-2xai-p-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- n-----asf- a-----asf- p--------- rp----dsm- v--papasf-
1 J 3:15 G3956 G3588 G3404 G3588 G0080 G0846 G0443 G2076 G2532 G1492 G3754 G3956 G0443 G3756 G2192 G2222 G0166 G1722 G0846 G3306
1 J 3:15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
1 J 3:15
1 J 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:15
1 J 3:15  Każdy  Brzydząc  brat  jego  jest  zabójca  i  wiedzieć  że  nie  zabójca  nie  ma  Życie  wieczny  w  To  trwa
1 J 3:15 G3956 G3404 G0080 G0846 G2076 G0443 G2532 G1492 G3754 G3956 G0443 G3756 G2192 G2222 G0166 G1722 G0846 G3306
1 J 3:16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι.                            
1 J 3:16 e)n tou/tO| e)gnO/kamen tE\n a)ga/pEn, o(/ti e)kei=nos u(pe\r E(mO=n tE\n PSuCHE\n au)tou= e)/TEken: kai\ E(mei=s o)fei/lomen u(pe\r tO=n a)delfO=n ta\s PSuCHa\s Tei=nai.
1 J 3:16 en tutO egnOkamen tEn agapEn, hoti ekeinos hyper hEmOn tEn PSyCHEn autu eTEken: kai hEmeis ofeilomen hyper tOn adelfOn tas PSyCHas Teinai.
1 J 3:16 p--------- rd----dsn- v-1xai-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- rd----nsm- p--------- rp----gp-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v-3aai-s-- c--------- rp----np-- v-1pai-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----apf- n-----apf- v--aan----
1 J 3:16 G1722 G5129 G1097 G3588 G0026 G3754 G1565 G5228 G2257 G3588 G5590 G0846 G5087 G2532 G2249 G3784 G5228 G3588 G0080 G3588 G5590 G5087
1 J 3:16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.
1 J 3:16
1 J 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:16
1 J 3:16  Miłość  Nauczyliśmy  w  objętość  że  On  umieścić  dla  nas  mieszkańca  Jego  i  my  musi  wierzyć  dusza  ich  dla  bracia
1 J 3:16 G0026 G1097 G1722 G5129 G3754 G1565 G5087 G5228 G2257 G5590 G0846 G2532 G2249 G3784 G5087 G5590 G3588 G5228 G0080
1 J 3:17 ὃς δ᾿ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;            
1 J 3:17 o(\s d' a)\n e)/CHE| to\n bi/on tou= ko/smou kai\ TeOrE=| to\n a)delfo\n au)tou= CHrei/an e)/CHonta kai\ klei/sE| ta\ spla/gCHna au)tou= a)p' au)tou=, pO=s E( a)ga/pE tou= Teou= me/nei e)n au)tO=|;
1 J 3:17 hos d' an eCHE ton bion tu kosmu kai TeOrE ton adelfon autu CHreian eCHonta kai kleisE ta splaNCHna autu ap' autu, pOs hE agapE tu Teu menei en autO;
1 J 3:17 rr----nsm- c--------- x--------- v-3pas-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3pas-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- n-----asf- v--papasm- c--------- v-3aas-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- p--------- rp----gsm- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- rp----dsm-
1 J 3:17 G3739 G1161 G0302 G2192 G3588 G0979 G3588 G2889 G2532 G2334 G3588 G0080 G0846 G5532 G2192 G2532 G2808 G3588 G4698 G0846 G0575 G0846 G4459 G3588 G0026 G3588 G2316 G3306 G1722 G0846
1 J 3:17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?
1 J 3:17
1 J 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:17
1 J 3:17 A  kto  kto  ma  dobrobyt  świat  ale  widzenie  brat  jego  w  potrzeba  zamyka  z  to  serce  ich  jako  trwa  w  objętość  miłość  Bóg
1 J 3:17 G1161 G0302 G3739 G2192 G0979 G2889 G2532 G2334 G0080 G0846 G2192 G5532 G2808 G0575 G0846 G4698 G0846 G4459 G3306 G1722 G0846 G0026 G2316
1 J 3:18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ.                                                
1 J 3:18 *tekni/a, mE\ a)gapO=men lo/gO| mEde\ tE=| glO/ssE| a)lla\ e)n e)/rgO| kai\ a)lETei/a|.
1 J 3:18 teknia, mE agapOmen logO mEde tE glOssE alla en ergO kai alETeia.
1 J 3:18 n-----vpn- d--------- v-1pas-p-- n-----dsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsf-
1 J 3:18 G5040 G3361 G0025 G3056 G3366 G3588 G1100 G0235 G1722 G2041 G2532 G0225
1 J 3:18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!
1 J 3:18
1 J 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:18
1 J 3:18  Dzieci  mój  zostać  miłość  nie  krótko mówiąc  lub  język  ale  sprawa  i  prawda
1 J 3:18 G5040 G3450 G0025 G0025 G3361 G3056 G3366 G1100 G0235 G2041 G2532 G0225
1 J 3:19 [Καὶ] ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν                                        
1 J 3:19 [*kai\] e)n tou/tO| gnOso/meTa o(/ti e)k tE=s a)lETei/as e)sme/n, kai\ e)/mprosTen au)tou= pei/somen tE\n kardi/an E(mO=n
1 J 3:19 [kai] en tutO gnOsomeTa hoti ek tEs alETeias esmen, kai emprosTen autu peisomen tEn kardian hEmOn
1 J 3:19 c--------- p--------- rd----dsn- v-1fmi-p-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-1pai-p-- c--------- p--------- rp----gsm- v-1fai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
1 J 3:19 G2532 G1722 G5129 G1097 G3754 G1537 G3588 G0225 G2070 G2532 G1715 G0846 G3982 G3588 G2588 G2257
1 J 3:19 Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce.
1 J 3:19
1 J 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:19
1 J 3:19  I  tutaj  na  co  uczyć się  że  my  z  Prawda  i  uspokoić  przed  Go  serce  nasz
1 J 3:19 G2532 G1722 G1722 G5129 G1097 G3754 G2070 G1537 G0225 G2532 G3982 G1715 G0846 G2588 G2257
1 J 3:20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα.                                      
1 J 3:20 o(/ti e)a\n kataginO/skE| E(mO=n E( kardi/a, o(/ti mei/DZOn e)sti\n o( Teo\s tE=s kardi/as E(mO=n kai\ ginO/skei pa/nta.
1 J 3:20 hoti ean kataginOskE hEmOn hE kardia, hoti meiDZOn estin ho Teos tEs kardias hEmOn kai ginOskei panta.
1 J 3:20 c--------- c--------- v-3pas-s-- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- a-----nsmc v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- v-3pai-s-- a-----apn-
1 J 3:20 G3754 G1437 G2607 G2257 G3588 G2588 G3754 G3187 G2076 G3588 G2316 G3588 G2588 G2257 G2532 G1097 G3956
1 J 3:20 A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.
1 J 3:20
1 J 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:20
1 J 3:20  dla  jeśli  serce  nasz  potępia  że  Bóg  więcej  serce  nasz  i  wie  wszystko
1 J 3:20 G3754 G1437 G2588 G2257 G2607 G3754 G2316 G3187 G2588 G2257 G2532 G1097 G3956
1 J 3:21 Ἀγαπητοί, ἐὰν καρδία [ἡμῶν] μὴ καταγινώσκῃ, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θεόν,                                                
1 J 3:21 *)agapEtoi/, e)a\n E( kardi/a [E(mO=n] mE\ kataginO/skE|, parrEsi/an e)/CHomen pro\s to\n Teo/n,
1 J 3:21 agapEtoi, ean hE kardia [hEmOn] mE kataginOskE, parrEsian eCHomen pros ton Teon,
1 J 3:21 a-----vpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- d--------- v-3pas-s-- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm-
1 J 3:21 G0027 G1437 G3588 G2588 G2257 G3361 G2607 G3954 G2192 G4314 G3588 G2316
1 J 3:21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga,
1 J 3:21
1 J 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:21
1 J 3:21  Umiłowany  jeśli  serce  nasz  nie  potępia  nas  mieć  śmiałość  do  Bóg
1 J 3:21 G0027 G1437 G2588 G2257 G3361 G2607 G2257 G2192 G3954 G4314 G2316
1 J 3:22 καὶ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.                                    
1 J 3:22 kai\ o(\ e)a\n ai)tO=men lamba/nomen a)p' au)tou=, o(/ti ta\s e)ntola\s au)tou= tErou=men kai\ ta\ a)resta\ e)nO/pion au)tou= poiou=men.
1 J 3:22 kai ho ean aitOmen lambanomen ap' autu, hoti tas entolas autu tErumen kai ta aresta enOpion autu poiumen.
1 J 3:22 c--------- rr----asn- x--------- v-1pas-p-- v-1pai-p-- p--------- rp----gsm- c--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- v-1pai-p-- c--------- ra----apn- a-----apn- p--------- rp----gsm- v-1pai-p--
1 J 3:22 G2532 G3739 G1437 G0154 G2983 G0575 G0846 G3754 G3588 G1785 G0846 G5083 G2532 G3588 G0701 G1799 G0846 G4160
1 J 3:22 i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
1 J 3:22
1 J 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:22
1 J 3:22  i  co  co  zapytać  uzyskać  z  To  że  zachować  przykazań  Jego  i  do  przyjemny  przed  Go
1 J 3:22 G2532 G1437 G3739 G0154 G2983 G3844 G0846 G3754 G5083 G1785 G0846 G2532 G4160 G0701 G1799 G0846
1 J 3:23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν.                            
1 J 3:23 kai\ au(/tE e)sti\n E( e)ntolE\ au)tou=, i(/na pisteu/sOmen tO=| o)no/mati tou= ui(ou= au)tou= *)iEsou= *CHristou= kai\ a)gapO=men a)llE/lous, kaTO\s e)/dOken e)ntolE\n E(mi=n.
1 J 3:23 kai hautE estin hE entolE autu, hina pisteusOmen tO onomati tu hyiu autu iEsu CHristu kai agapOmen allElus, kaTOs edOken entolEn hEmin.
1 J 3:23 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- d--------- v-1aas-p-- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- v-1pas-p-- rp----apm- c--------- v-3aai-s-- n-----asf- rp----dp--
1 J 3:23 G2532 G3778 G2076 G3588 G1785 G0846 G2443 G4100 G3588 G3686 G3588 G5207 G0846 G2424 G5547 G2532 G0025 G0240 G2531 G1325 G1785 G2254
1 J 3:23 Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
1 J 3:23
1 J 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:23
1 J 3:23 A  przykazanie  Jego  że  że  Uważa  nazwa  Syn  Jego  Jezus  Chrystus  i  miłość  przyjaciel  inny  jako  rozkazał  rozkazał  nas
1 J 3:23 G2532 G1785 G0846 G3778 G2443 G4100 G3686 G5207 G0846 G2424 G5547 G2532 G0025 G0240 G0240 G2531 G1325 G1785 G2254
1 J 3:24 καὶ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.                  
1 J 3:24 kai\ o( tErO=n ta\s e)ntola\s au)tou= e)n au)tO=| me/nei kai\ au)to\s e)n au)tO=|: kai\ e)n tou/tO| ginO/skomen o(/ti me/nei e)n E(mi=n, e)k tou= pneu/matos ou(= E(mi=n e)/dOken.
1 J 3:24 kai ho tErOn tas entolas autu en autO menei kai autos en autO: kai en tutO ginOskomen hoti menei en hEmin, ek tu pneumatos hu hEmin edOken.
1 J 3:24 c--------- ra----nsm- v--papnsm- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- p--------- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- rp----nsm- p--------- rp----dsm- c--------- p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- c--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rr----gsn- rp----dp-- v-3aai-s--
1 J 3:24 G2532 G3588 G5083 G3588 G1785 G0846 G1722 G0846 G3306 G2532 G0846 G1722 G0846 G2532 G1722 G5129 G1097 G3754 G3306 G1722 G2254 G1537 G3588 G4151 G3739 G2254 G1325
1 J 3:24 Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
1 J 3:24
1 J 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 3:24
1 J 3:24  I  kto  sklepach  przykazań  Jego  trwa  w  Go  i  On  w  objętość A  że  trwa  w  nas  uczyć się  na  duch  który  dał  nas
1 J 3:24 G2532 G3588 G5083 G1785 G0846 G3306 G1722 G0846 G2532 G0846 G1722 G0846 G2532 G3754 G3306 G1722 G2254 G1097 G1537 G4151 G3739 G1325 G2254
Copyright by Cezary Podolski