Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1J3      do_str_głównej      do_1J5      
1 J 4:1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.                                
1 J 4:1 *)agapEtoi/, mE\ panti\ pneu/mati pisteu/ete, a)lla\ dokima/DZete ta\ pneu/mata ei) e)k tou= Teou= e)stin, o(/ti polloi\ PSeudoprofE=tai e)XelElu/Tasin ei)s to\n ko/smon.
1 J 4:1 agapEtoi, mE panti pneumati pisteuete, alla dokimaDZete ta pneumata ei ek tu Teu estin, hoti polloi PSeudoprofEtai eXelElyTasin eis ton kosmon.
1 J 4:1 a-----vpm- d--------- a-----dsn- n-----dsn- v-2pad-p-- c--------- v-2pad-p-- ra----apn- n-----apn- x--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- a-----npm- n-----npm- v-3xai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm-
1 J 4:1 G0027 G3361 G3956 G4151 G4100 G0235 G1381 G3588 G4151 G1487 G1537 G3588 G2316 G2076 G3754 G4183 G5578 G1831 G1519 G3588 G2889
1 J 4:1 Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
1 J 4:1
1 J 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:1
1 J 4:1  Umiłowany  nie  każdy  duch  Wierzyć  ale  kusić  Duchy  z  Bóg  czy  one  że  wiele  proroków  się  w  świat
1 J 4:1 G0027 G3361 G3956 G4151 G4100 G0235 G1381 G4151 G1537 G2316 G1487 G2076 G3754 G4183 G5578 G1831 G1519 G2889
1 J 4:2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν,                                  
1 J 4:2 e)n tou/tO| ginO/skete to\ pneu=ma tou= Teou=: pa=n pneu=ma o(\ o(mologei= *)iEsou=n *CHristo\n e)n sarki\ e)lEluTo/ta e)k tou= Teou= e)stin,
1 J 4:2 en tutO ginOskete to pneuma tu Teu: pan pneuma ho homologei iEsun CHriston en sarki elElyTota ek tu Teu estin,
1 J 4:2 p--------- rd----dsn- v-2pai-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsn- n-----nsn- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----asm- n-----asm- p--------- n-----dsf- v--xapasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s--
1 J 4:2 G1722 G5129 G1097 G3588 G4151 G3588 G2316 G3956 G4151 G3739 G3670 G2424 G5547 G1722 G4561 G2064 G1537 G3588 G2316 G2076
1 J 4:2 Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
1 J 4:2
1 J 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:2
1 J 4:2  Duch  Bóg  uczyć się  tak  tak  każdy  duch  który  wyznaje  Jezus  Chrystus  przyjść  w  ciało  jest  z  Bóg
1 J 4:2 G4151 G2316 G1097 G1722 G5129 G3956 G4151 G3739 G3670 G2424 G5547 G2064 G1722 G4561 G2076 G1537 G2316
1 J 4:3 καὶ πᾶν πνεῦμα μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.              
1 J 4:3 kai\ pa=n pneu=ma o(\ mE\ o(mologei= to\n *)iEsou=n e)k tou= Teou= ou)k e)/stin: kai\ tou=to/ e)stin to\ tou= a)ntiCHri/stou, o(\ a)kEko/ate o(/ti e)/rCHetai, kai\ nu=n e)n tO=| ko/smO| e)sti\n E)/dE.
1 J 4:3 kai pan pneuma ho mE homologei ton iEsun ek tu Teu uk estin: kai tuto estin to tu antiCHristu, ho akEkoate hoti erCHetai, kai nyn en tO kosmO estin EdE.
1 J 4:3 c--------- a-----nsn- n-----nsn- rr----nsn- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- c--------- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- ra----gsm- n-----gsm- rr----asn- v-2xai-p-- c--------- v-3pmi-s-- c--------- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- d---------
1 J 4:3 G2532 G3956 G4151 G3739 G3361 G3670 G3588 G2424 G1537 G3588 G2316 G3756 G2076 G2532 G5124 G2076 G3588 G3588 G0500 G3739 G0191 G3754 G2064 G2532 G3568 G1722 G3588 G2889 G2076 G2235
1 J 4:3 Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
1 J 4:3
1 J 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:3
1 J 4:3  i  każdy  duch  który  nie  wyznaje  Jezus  Chrystus  przyjść  w  ciało  nie  jest  z  Bóg  ale  to  duch  antychryst  gdzie  słyszałem  że  przyjść  i  teraz  jest  już  w  świat
1 J 4:3 G2532 G3956 G4151 G3739 G3361 G3670 G2424 G5547 G2064 G1722 G4561 G3756 G2076 G1537 G2316 G2532 G5124 G3588 G0500 G3739 G0191 G3754 G2064 G2532 G3568 G2076 G2235 G1722 G2889
1 J 4:4 ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ἐν ὑμῖν ἐν τῷ κόσμῳ.                                  
1 J 4:4 u(mei=s e)k tou= Teou= e)ste, tekni/a, kai\ nenikE/kate au)tou/s, o(/ti mei/DZOn e)sti\n o( e)n u(mi=n E)\ o( e)n tO=| ko/smO|.
1 J 4:4 hymeis ek tu Teu este, teknia, kai nenikEkate autus, hoti meiDZOn estin ho en hymin E ho en tO kosmO.
1 J 4:4 rp----np-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-p-- n-----vpn- c--------- v-2xai-p-- rp----apm- c--------- a-----nsmc v-3pai-s-- ra----nsm- p--------- rp----dp-- c--------- ra----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
1 J 4:4 G5210 G1537 G3588 G2316 G2075 G5040 G2532 G3528 G0846 G3754 G3187 G2076 G3588 G1722 G5213 G2228 G3588 G1722 G3588 G2889
1 J 4:4 Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
1 J 4:4
1 J 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:4
1 J 4:4  Dzieci  ty, wy  z  Bóg  i  wygrałem  ich  dla  Kto  Kto  w  ty, wy  więcej  dodanie  kto  w  świat
1 J 4:4 G5040 G5210 G1537 G2316 G2532 G3528 G0846 G3754 G2076 G3588 G1722 G5213 G3187 G2228 G3588 G1722 G2889
1 J 4:5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ κόσμος αὐτῶν ἀκούει.                                          
1 J 4:5 au)toi\ e)k tou= ko/smou ei)si/n: dia\ tou=to e)k tou= ko/smou lalou=sin kai\ o( ko/smos au)tO=n a)kou/ei.
1 J 4:5 autoi ek tu kosmu eisin: dia tuto ek tu kosmu lalusin kai ho kosmos autOn akuei.
1 J 4:5 rp----npm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-p-- p--------- rd----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- v-3pai-s--
1 J 4:5 G0846 G1537 G3588 G2889 G1526 G1223 G5124 G1537 G3588 G2889 G2980 G2532 G3588 G2889 G0846 G0191
1 J 4:5 Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha.
1 J 4:5
1 J 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:5
1 J 4:5  One  z  Świat  zatem  zatem  mówią  na  ziemski  i  świat  Słuchanie  ich
1 J 4:5 G0846 G1537 G2889 G1223 G5124 G2980 G1537 G2889 G2532 G2889 G0191 G0846
1 J 4:6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης.          
1 J 4:6 E(mei=s e)k tou= Teou= e)smen: o( ginO/skOn to\n Teo\n a)kou/ei E(mO=n, o(\s ou)k e)/stin e)k tou= Teou= ou)k a)kou/ei E(mO=n. e)k tou/tou ginO/skomen to\ pneu=ma tE=s a)lETei/as kai\ to\ pneu=ma tE=s pla/nEs.
1 J 4:6 hEmeis ek tu Teu esmen: ho ginOskOn ton Teon akuei hEmOn, hos uk estin ek tu Teu uk akuei hEmOn. ek tutu ginOskomen to pneuma tEs alETeias kai to pneuma tEs planEs.
1 J 4:6 rp----np-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1pai-p-- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- rp----gp-- rr----nsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- rp----gp-- p--------- rd----gsn- v-1pai-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf-
1 J 4:6 G2249 G1537 G3588 G2316 G2070 G3588 G1097 G3588 G2316 G0191 G2257 G3739 G3756 G2076 G1537 G3588 G2316 G3756 G0191 G2257 G1537 G5127 G1097 G3588 G4151 G3588 G0225 G2532 G3588 G4151 G3588 G4106
1 J 4:6 My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
1 J 4:6
1 J 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:6
1 J 4:6  My  z  Bóg  wiedząc,  Bóg  Słuchanie  nas  kto  nie  nie  z  Bóg  nie  Słuchanie  nas  Na  że  uczyć się  duch  Prawda  i  duch  złudzenie
1 J 4:6 G2249 G1537 G2316 G1097 G2316 G0191 G2257 G3739 G2076 G3756 G1537 G2316 G3756 G0191 G2257 G1537 G5127 G1097 G4151 G0225 G2532 G4151 G4106
1 J 4:7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν.                              
1 J 4:7 *)agapEtoi/, a)gapO=men a)llE/lous, o(/ti E( a)ga/pE e)k tou= Teou= e)stin, kai\ pa=s o( a)gapO=n e)k tou= Teou= gege/nnEtai kai\ ginO/skei to\n Teo/n.
1 J 4:7 agapEtoi, agapOmen allElus, hoti hE agapE ek tu Teu estin, kai pas ho agapOn ek tu Teu gegennEtai kai ginOskei ton Teon.
1 J 4:7 a-----vpm- v-1pas-p-- rp----apm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3xpi-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm-
1 J 4:7 G0027 G0025 G0240 G3754 G3588 G0026 G1537 G3588 G2316 G2076 G2532 G3956 G3588 G0025 G1537 G3588 G2316 G1080 G2532 G1097 G3588 G2316
1 J 4:7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
1 J 4:7
1 J 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:7
1 J 4:7  Umiłowany  będzie  miłość  przyjaciel  inny  że  miłość  z  Bóg  i  każdy  kochający  urodzony  z  Bóg  i  wie  Bóg
1 J 4:7 G0027 G0025 G0025 G0240 G0240 G3754 G0026 G1537 G2316 G2532 G3956 G0025 G1080 G1537 G2316 G2532 G1097 G2316
1 J 4:8 μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι θεὸς ἀγάπη ἐστίν.                                                  
1 J 4:8 o( mE\ a)gapO=n ou)k e)/gnO to\n Teo/n, o(/ti o( Teo\s a)ga/pE e)sti/n.
1 J 4:8 ho mE agapOn uk egnO ton Teon, hoti ho Teos agapE estin.
1 J 4:8 ra----nsm- d--------- v--papnsm- d--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- v-3pai-s--
1 J 4:8 G3588 G3361 G0025 G3756 G1097 G3588 G2316 G3754 G3588 G2316 G0026 G2076
1 J 4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
1 J 4:8
1 J 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:8
1 J 4:8  Kto  nie  lubi  nie  dowiedziałem się  Bóg  że  Bóg  jest  miłość
1 J 4:8 G3588 G3361 G0025 G3756 G1097 G2316 G3754 G2316 G2076 G0026
1 J 4:9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ.                        
1 J 4:9 e)n tou/tO| e)fanerO/TE E( a)ga/pE tou= Teou= e)n E(mi=n, o(/ti to\n ui(o\n au)tou= to\n monogenE= a)pe/stalken o( Teo\s ei)s to\n ko/smon i(/na DZE/sOmen di' au)tou=.
1 J 4:9 en tutO efanerOTE hE agapE tu Teu en hEmin, hoti ton hyion autu ton monogenE apestalken ho Teos eis ton kosmon hina DZEsOmen di' autu.
1 J 4:9 p--------- rd----dsn- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----dp-- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- ra----asm- a-----asm- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-1aas-p-- p--------- rp----gsm-
1 J 4:9 G1722 G5129 G5319 G3588 G0026 G3588 G2316 G1722 G2254 G3754 G3588 G5207 G0846 G3588 G3439 G0649 G3588 G2316 G1519 G3588 G2889 G2443 G2198 G1223 G0846
1 J 4:9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
1 J 4:9
1 J 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:9
1 J 4:9  Miłość  Bóg  do  nas  otwarty  w  objętość  że  Bóg  wysłane  w  świat  Zrodzony  Syn  Jego  że  otrzymane  życie  przez  To
1 J 4:9 G0026 G2316 G1722 G2254 G5319 G1722 G5129 G3754 G2316 G0649 G1519 G2889 G3439 G5207 G0846 G2443 G2198 G2198 G1223 G0846
1 J 4:10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.                      
1 J 4:10 e)n tou/tO| e)sti\n E( a)ga/pE, ou)CH o(/ti E(mei=s E)gapE/kamen to\n Teo/n, a)ll' o(/ti au)to\s E)ga/pEsen E(ma=s kai\ a)pe/steilen to\n ui(o\n au)tou= i(lasmo\n peri\ tO=n a(martiO=n E(mO=n.
1 J 4:10 en tutO estin hE agapE, uCH hoti hEmeis EgapEkamen ton Teon, all' oti autos EgapEsen hEmas kai apesteilen ton hyion autu hilasmon peri tOn hamartiOn hEmOn.
1 J 4:10 p--------- rd----dsn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- d--------- d--------- rp----np-- v-1xai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- rp----nsm- v-3aai-s-- rp----ap-- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- n-----asm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp--
1 J 4:10 G1722 G5129 G2076 G3588 G0026 G3756 G3754 G2249 G0025 G3588 G2316 G0235 G3754 G0846 G0025 G2248 G2532 G0649 G3588 G5207 G0846 G2434 G4012 G3588 G0266 G2257
1 J 4:10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1 J 4:10
1 J 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:10
1 J 4:10  W  objętość  miłość  że  nie  my  lubi  Bóg  ale  lubi  nas  i  wysłane  Syn  Jego  przebłaganie  dla  grzech  nasz
1 J 4:10 G1722 G5129 G0026 G3756 G3754 G2249 G0025 G2316 G0235 G0025 G2248 G2532 G0649 G5207 G0846 G2434 G4012 G0266 G2257
1 J 4:11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν.                                                  
1 J 4:11 *)agapEtoi/, ei) ou(/tOs o( Teo\s E)ga/pEsen E(ma=s, kai\ E(mei=s o)fei/lomen a)llE/lous a)gapa=n.
1 J 4:11 agapEtoi, ei hutOs ho Teos EgapEsen hEmas, kai hEmeis ofeilomen allElus agapan.
1 J 4:11 a-----vpm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ap-- d--------- rp----np-- v-1pai-p-- rp----apm- v--pan----
1 J 4:11 G0027 G1487 G3779 G3588 G2316 G0025 G2248 G2532 G2249 G3784 G0240 G0025
1 J 4:11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
1 J 4:11
1 J 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:11
1 J 4:11  Umiłowany  jeśli  tak  lubi  nas  Bóg  i  my  musi  miłość  przyjaciel  inny
1 J 4:11 G0027 G1487 G3779 G0025 G2248 G2316 G2532 G2249 G3784 G0025 G0240 G0240
1 J 4:12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἀγάπη αὐτοῦ ἐν ἡμῖν τετελειωμένη ἐστιν.                                  
1 J 4:12 Teo\n ou)dei\s pO/pote teTe/atai: e)a\n a)gapO=men a)llE/lous, o( Teo\s e)n E(mi=n me/nei kai\ E( a)ga/pE au)tou= e)n E(mi=n teteleiOme/nE e)stin.
1 J 4:12 Teon udeis pOpote teTeatai: ean agapOmen allElus, ho Teos en hEmin menei kai hE agapE autu en hEmin teteleiOmenE estin.
1 J 4:12 n-----asm- a-----nsm- d--------- v-3xmi-s-- c--------- v-1pas-p-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dp-- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- p--------- rp----dp-- v--xppnsf- v-3pai-s--
1 J 4:12 G2316 G3762 G4455 G2300 G1437 G0025 G0240 G3588 G2316 G1722 G2254 G3306 G2532 G3588 G0026 G0846 G1722 G2254 G5048 G2076
1 J 4:12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
1 J 4:12
1 J 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:12
1 J 4:12  Bóg  żaden  nigdy  online  Jeśli  miłość  przyjaciel  inny  Bóg  w  nas  trwa  i  miłość  Jego  doskonały  jest  w  nas
1 J 4:12 G2316 G3762 G4455 G2300 G1437 G0025 G0240 G0240 G2316 G1722 G2254 G3306 G2532 G0026 G0846 G5048 G2076 G1722 G2254
1 J 4:13 Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν.                                      
1 J 4:13 *)en tou/tO| ginO/skomen o(/ti e)n au)tO=| me/nomen kai\ au)to\s e)n E(mi=n, o(/ti e)k tou= pneu/matos au)tou= de/dOken E(mi=n.
1 J 4:13 en tutO ginOskomen hoti en autO menomen kai autos en hEmin, hoti ek tu pneumatos autu dedOken hEmin.
1 J 4:13 p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- c--------- p--------- rp----dsm- v-1pai-p-- c--------- rp----nsm- p--------- rp----dp-- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- v-3xai-s-- rp----dp--
1 J 4:13 G1722 G5129 G1097 G3754 G1722 G0846 G3306 G2532 G0846 G1722 G2254 G3754 G1537 G3588 G4151 G0846 G1325 G2254
1 J 4:13 Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.
1 J 4:13
1 J 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:13
1 J 4:13  Że  mieszkać  w  Go  i  On  w  nas  uczyć się  z  dodanie  że  dał  nas  z  Duch  Jego
1 J 4:13 G3754 G3306 G1722 G0846 G2532 G0846 G1722 G2254 G1097 G1722 G5129 G3754 G1325 G2254 G1537 G4151 G0846
1 J 4:14 καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου.                                              
1 J 4:14 kai\ E(mei=s teTea/meTa kai\ marturou=men o(/ti o( patE\r a)pe/stalken to\n ui(o\n sOtE=ra tou= ko/smou.
1 J 4:14 kai hEmeis teTeameTa kai martyrumen hoti ho patEr apestalken ton hyion sOtEra tu kosmu.
1 J 4:14 c--------- rp----np-- v-1xmi-p-- c--------- v-1pai-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
1 J 4:14 G2532 G2249 G2300 G2532 G3140 G3754 G3588 G3962 G0649 G3588 G5207 G4990 G3588 G2889
1 J 4:14 My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
1 J 4:14
1 J 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:14
1 J 4:14  I  my  online  i  świadczyć  że  Ojciec  wysłane  Syn  Zbawiciel  świat
1 J 4:14 G2532 G2249 G2300 G2532 G3140 G3754 G3962 G0649 G5207 G4990 G2889
1 J 4:15 ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ, θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.                                  
1 J 4:15 o(\s e)a\n o(mologE/sE| o(/ti *)iEsou=s e)stin o( ui(o\s tou= Teou=, o( Teo\s e)n au)tO=| me/nei kai\ au)to\s e)n tO=| TeO=|.
1 J 4:15 hos ean homologEsE hoti iEsus estin ho hyios tu Teu, ho Teos en autO menei kai autos en tO TeO.
1 J 4:15 rr----nsm- x--------- v-3aas-s-- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- rp----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
1 J 4:15 G3739 G1437 G3670 G3754 G2424 G2076 G3588 G5207 G3588 G2316 G3588 G2316 G1722 G0846 G3306 G2532 G0846 G1722 G3588 G2316
1 J 4:15 Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
1 J 4:15
1 J 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:15
1 J 4:15  Kto  Kto  wyznaje  że  Jezus  jest  Syn  Boski  w  objętość  trwa  Bóg  i  on  w  Bóg
1 J 4:15 G0302 G3739 G3670 G3754 G2424 G2076 G5207 G2316 G1722 G0846 G3306 G2316 G2532 G0846 G1722 G2316
1 J 4:16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει θεὸς ἐν ἡμῖν. θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.        
1 J 4:16 kai\ E(mei=s e)gnO/kamen kai\ pepisteu/kamen tE\n a)ga/pEn E(\n e)/CHei o( Teo\s e)n E(mi=n. *(o Teo\s a)ga/pE e)sti/n, kai\ o( me/nOn e)n tE=| a)ga/pE| e)n tO=| TeO=| me/nei kai\ o( Teo\s e)n au)tO=| me/nei.
1 J 4:16 kai hEmeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn hEn eCHei ho Teos en hEmin. ho Teos agapE estin, kai ho menOn en tE agapE en tO TeO menei kai ho Teos en autO menei.
1 J 4:16 c--------- rp----np-- v-1xai-p-- c--------- v-1xai-p-- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dsm- v-3pai-s--
1 J 4:16 G2532 G2249 G1097 G2532 G4100 G3588 G0026 G3739 G2192 G3588 G2316 G1722 G2254 G3588 G2316 G0026 G2076 G2532 G3588 G3306 G1722 G3588 G0026 G1722 G3588 G2316 G3306 G2532 G3588 G2316 G1722 G0846 G3306
1 J 4:16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
1 J 4:16
1 J 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:16
1 J 4:16  I  my  Nauczyliśmy  miłość  który  ma  do  nas  Bóg  i  Uważa  Bóg  jest  miłość  i  zamieszkiwanie  w  miłość  trwa  w  Bóg  i  Bóg  w  To
1 J 4:16 G2532 G2249 G1097 G0026 G3739 G2192 G1722 G2254 G2316 G2532 G4100 G2316 G2076 G0026 G2532 G3306 G1722 G0026 G3306 G1722 G2316 G2532 G2316 G1722 G0846
1 J 4:17 ἐν τούτῳ τετελείωται ἀγάπη μεθ᾿ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.                      
1 J 4:17 e)n tou/tO| tetelei/Otai E( a)ga/pE meT' E(mO=n, i(/na parrEsi/an e)/CHOmen e)n tE=| E(me/ra| tE=s kri/seOs, o(/ti kaTO\s e)kei=no/s e)stin kai\ E(mei=s e)smen e)n tO=| ko/smO| tou/tO|.
1 J 4:17 en tutO teteleiOtai hE agapE meT' EmOn, hina parrEsian eCHOmen en tE hEmera tEs kriseOs, hoti kaTOs ekeinos estin kai hEmeis esmen en tO kosmO tutO.
1 J 4:17 p--------- rd----dsn- v-3xpi-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gp-- c--------- n-----asf- v-1pas-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- d--------- rp----np-- v-1pai-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm-
1 J 4:17 G1722 G5129 G5048 G3588 G0026 G3326 G2257 G2443 G3954 G2192 G1722 G3588 G2250 G3588 G2920 G3754 G2531 G1565 G2076 G2532 G2249 G2070 G1722 G3588 G2889 G5129
1 J 4:17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.
1 J 4:17
1 J 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:17
1 J 4:17  Miłość  do  dodanie  doskonałość  osiągnie  w  nas  że  mieć  śmiałość  w  dzień  statków  że  akt  w  świat  Sem  jako  On
1 J 4:17 G0026 G1722 G5129 G5048 G5048 G3326 G2257 G2443 G2192 G3954 G1722 G2250 G2920 G3754 G2070 G1722 G2889 G5129 G2531 G1565
1 J 4:18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι φόβος κόλασιν ἔχει, δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.                    
1 J 4:18 fo/bos ou)k e)/stin e)n tE=| a)ga/pE|, a)ll' E( telei/a a)ga/pE e)/XO ba/llei to\n fo/bon, o(/ti o( fo/bos ko/lasin e)/CHei, o( de\ fobou/menos ou) tetelei/Otai e)n tE=| a)ga/pE|.
1 J 4:18 fobos uk estin en tE agapE, all' E teleia agapE eXO ballei ton fobon, hoti ho fobos kolasin eCHei, ho de fobumenos u teteleiOtai en tE agapE.
1 J 4:18 n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----asf- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- v--pmpnsm- d--------- v-3xpi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
1 J 4:18 G5401 G3756 G2076 G1722 G3588 G0026 G0235 G3588 G5046 G0026 G1854 G0906 G3588 G5401 G3754 G3588 G5401 G2851 G2192 G3588 G1161 G5399 G3756 G5048 G1722 G3588 G0026
1 J 4:18 W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
1 J 4:18
1 J 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:18
1 J 4:18  W  miłość  nie  nie  strach  ale  doskonały  miłość  zażegnuje  zażegnuje  strach  że  strach  jest  męka  Boi  niedoskonały  niedoskonały  w  miłość
1 J 4:18 G1722 G0026 G2076 G3756 G5401 G0235 G5046 G0026 G0906 G1854 G5401 G3754 G5401 G2192 G2851 G5399 G3756 G5048 G1722 G0026
1 J 4:19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.                                                            
1 J 4:19 E(mei=s a)gapO=men, o(/ti au)to\s prO=tos E)ga/pEsen E(ma=s.
1 J 4:19 hEmeis agapOmen, hoti autos prOtos EgapEsen hEmas.
1 J 4:19 rp----np-- v-1pai-p-- c--------- rp----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----ap--
1 J 4:19 G2249 G0025 G3754 G0846 G4413 G0025 G2248
1 J 4:19 My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
1 J 4:19
1 J 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:19
1 J 4:19  My  miłość  Jego  że  On  przed  lubi  nas
1 J 4:19 G0025 G0025 G0846 G3754 G0846 G4413 G0025 G2248
1 J 4:20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν.            
1 J 4:20 e)a/n tis ei)/pE| o(/ti *)agapO= to\n Teo/n, kai\ to\n a)delfo\n au)tou= misE=|, PSeu/stEs e)sti/n: o( ga\r mE\ a)gapO=n to\n a)delfo\n au)tou= o(\n e(O/raken, to\n Teo\n o(\n ou)CH e(O/raken ou) du/natai a)gapa=n.
1 J 4:20 ean tis eipE hoti agapO ton Teon, kai ton adelfon autu misE, PSeustEs estin: ho gar mE agapOn ton adelfon autu hon heOraken, ton Teon hon uCH heOraken u dynatai agapan.
1 J 4:20 c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- c--------- v-1pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v-3pas-s-- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- d--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- rr----asm- v-3xai-s-- ra----asm- n-----asm- rr----asm- d--------- v-3xai-s-- d--------- v-3pmi-s-- v--pan----
1 J 4:20 G1437 G5100 G2036 G3754 G0025 G3588 G2316 G2532 G3588 G0080 G0846 G3404 G5583 G2076 G3588 G1063 G3361 G0025 G3588 G0080 G0846 G3739 G3708 G3588 G2316 G3739 G3756 G3708 G3756 G1410 G0025
1 J 4:20 Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
1 J 4:20
1 J 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:20
1 J 4:20  Kto  mówi  miłość  Bóg  i  brat  jego  nienawidzi  że  kłamca  dla  nie  kochający  brat  jego  kogo  widzi  jako  może  miłość  Bóg  Kogo  nie  widzi
1 J 4:20 G5100 G2036 G0025 G2316 G2532 G0080 G0846 G3404 G2076 G5583 G1063 G3361 G0025 G0080 G0846 G3739 G3708 G4459 G1410 G0025 G2316 G3739 G3756 G3708
1 J 4:21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.                                        
1 J 4:21 kai\ tau/tEn tE\n e)ntolE\n e)/CHomen a)p' au)tou=, i(/na o( a)gapO=n to\n Teo\n a)gapa=| kai\ to\n a)delfo\n au)tou=.
1 J 4:21 kai tautEn tEn entolEn eCHomen ap' autu, hina ho agapOn ton Teon agapa kai ton adelfon autu.
1 J 4:21 c--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- rp----gsm- d--------- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- v-3pas-s-- d--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
1 J 4:21 G2532 G3778 G3588 G1785 G2192 G0575 G0846 G2443 G3588 G0025 G3588 G2316 G0025 G2532 G3588 G0080 G0846
1 J 4:21 Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
1 J 4:21
1 J 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 J 4:21
1 J 4:21  I  mieć  z  To takie  przykazanie  że  kochający  Bóg  miłość  i  brat  jego
1 J 4:21 G2532 G2192 G0575 G0846 G5026 G1785 G2443 G0025 G2316 G0025 G2532 G0080 G0846
Copyright by Cezary Podolski