Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor9      do_str_głównej      do_1Kor11      
1 Kor 10:1 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,                          
1 Kor 10:1 *ou) Te/lO ga\r u(ma=s a)gnoei=n, a)delfoi/, o(/ti oi( pate/res E(mO=n pa/ntes u(po\ tE\n nefe/lEn E)=san kai\ pa/ntes dia\ tE=s Tala/ssEs diE=lTon,
1 Kor 10:1 u TelO gar hymas agnoein, adelfoi, hoti hoi pateres hEmOn pantes hypo tEn nefelEn Esan kai pantes dia tEs TalassEs diElTon,
1 Kor 10:1 d--------- v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- v--pan---- n-----vpm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- a-----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3iai-p-- c--------- a-----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-p--
1 Kor 10:1 G3756 G2309 G1063 G5209 G0050 G0080 G3754 G3588 G3962 G2257 G3956 G5259 G3588 G3507 G2258 G2532 G3956 G1223 G3588 G2281 G1330
1 Kor 10:1 Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze,
1 Kor 10:1
1 Kor 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:1
1 Kor 10:1  Nie  potrzeba  urlop  ty, wy  bracia  w  ignorancja  że  ojców  nasz  wszystko  były  pod  chmura  i  wszystko  były  przez  morze
1 Kor 10:1 G3756 G2309 G0050 G5209 G0080 G0050 G0050 G3754 G3962 G2257 G3956 G2258 G5259 G3507 G2532 G3956 G1330 G1223 G2281
1 Kor 10:2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,                                          
1 Kor 10:2 kai\ pa/ntes ei)s to\n *mOu+sE=n e)bapti/sTEsan e)n tE=| nefe/lE| kai\ e)n tE=| Tala/ssE|,
1 Kor 10:2 kai pantes eis ton mO+ysEn ebaptisTEsan en tE nefelE kai en tE TalassE,
1 Kor 10:2 c--------- a-----npm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3api-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
1 Kor 10:2 G2532 G3956 G1519 G3588 G3475 G0907 G1722 G3588 G3507 G2532 G1722 G3588 G2281
1 Kor 10:2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu;
1 Kor 10:2
1 Kor 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:2
1 Kor 10:2  i  wszystko  chrzest  w  Mojżesz  w  chmura  i  w  morze
1 Kor 10:2 G2532 G3956 G0907 G1519 G3475 G1722 G3507 G2532 G1722 G2281
1 Kor 10:3 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον,                                                      
1 Kor 10:3 kai\ pa/ntes to\ au)to\ pneumatiko\n brO=ma e)/fagon,
1 Kor 10:3 kai pantes to auto pneumatikon brOma efagon,
1 Kor 10:3 c--------- a-----npm- ra----asn- a-----asn- a-----asn- n-----asn- v-3aai-p--
1 Kor 10:3 G2532 G3956 G3588 G0846 G4152 G1033 G5315
1 Kor 10:3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy
1 Kor 10:3
1 Kor 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:3
1 Kor 10:3  i  wszystko  ate  jeden  i  Do  zaś  duchowy  żywność
1 Kor 10:3 G2532 G3956 G5315 G0846 G0846 G0846 G0846 G4152 G1033
1 Kor 10:4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας· πέτρα δὲ ἦν Χριστός.                              
1 Kor 10:4 kai\ pa/ntes to\ au)to\ pneumatiko\n e)/pion po/ma: e)/pinon ga\r e)k pneumatikE=s a)kolouTou/sEs pe/tras: E( pe/tra de\ E)=n o( *CHristo/s.
1 Kor 10:4 kai pantes to auto pneumatikon epion poma: epinon gar ek pneumatikEs akoluTusEs petras: hE petra de En ho CHristos.
1 Kor 10:4 c--------- a-----npm- ra----asn- a-----asn- a-----asn- v-3aai-p-- n-----asn- v-3iai-p-- c--------- p--------- a-----gsf- v--papgsf- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
1 Kor 10:4 G2532 G3956 G3588 G0846 G4152 G4095 G4188 G4095 G1063 G1537 G4152 G0190 G4073 G3588 G4073 G1161 G2258 G3588 G5547
1 Kor 10:4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus.
1 Kor 10:4
1 Kor 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:4
1 Kor 10:4  i  wszystko  do picia  jedno  i  że  zaś  duchowy  pić  dla  do picia  z  duchowy  kolejny  kamień  kamień  zaś  był  Chrystus
1 Kor 10:4 G2532 G3956 G4095 G0846 G0846 G0846 G0846 G4152 G4188 G1063 G4095 G1537 G4152 G0190 G4073 G4073 G1161 G2258 G5547
1 Kor 10:5 ἀλλ᾿ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.                                        
1 Kor 10:5 a)ll' ou)k e)n toi=s plei/osin au)tO=n eu)do/kEsen o( Teo/s, katestrO/TEsan ga\r e)n tE=| e)rE/mO|.
1 Kor 10:5 all' uk en tois pleiosin autOn eudokEsen ho Teos, katestrOTEsan gar en tE erEmO.
1 Kor 10:5 c--------- d--------- p--------- ra----dpm- a-----dpmc rp----gpm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-p-- c--------- p--------- ra----dsf- a-----dsf-
1 Kor 10:5 G0235 G3756 G1722 G3588 G4119 G0846 G2106 G3588 G2316 G2693 G1063 G1722 G3588 G2048
1 Kor 10:5 Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
1 Kor 10:5
1 Kor 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:5
1 Kor 10:5  Ale  nie  o  wiele  ich  vouchsafed  Bóg  dla  zdumiony  były  w  pustynia
1 Kor 10:5 G0235 G3756 G1722 G4119 G0846 G2106 G2316 G1063 G2693 G2693 G1722 G2048
1 Kor 10:6 ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.                                      
1 Kor 10:6 tau=ta de\ tu/poi E(mO=n e)genE/TEsan, ei)s to\ mE\ ei)=nai E(ma=s e)piTumEta\s kakO=n, kaTO\s ka)kei=noi e)peTu/mEsan.
1 Kor 10:6 tauta de typoi hEmOn egenETEsan, eis to mE einai hEmas epiTymEtas kakOn, kaTOs kakeinoi epeTymEsan.
1 Kor 10:6 rd----npn- c--------- n-----npm- rp----gp-- v-3api-p-- p--------- ra----asn- d--------- v--pan---- rp----ap-- n-----apm- a-----gpn- c--------- d--------- v-3aai-p--
1 Kor 10:6 G5023 G1161 G5179 G2257 G1096 G1519 G3588 G3361 G1511 G2248 G1938 G2556 G2531 G2548 G1937
1 Kor 10:6 Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali.
1 Kor 10:6
1 Kor 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:6
1 Kor 10:6 A  to  były  Zdjęć  nas  że  my  były  lubieżny  zło  jako  one  były  lubieżny
1 Kor 10:6 G1161 G5023 G1096 G5179 G2257 G1519 G2248 G1511 G1938 G2556 G2531 G2548 G1937 G1937
1 Kor 10:7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται, Ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.                                  
1 Kor 10:7 mEde\ ei)dOlola/trai gi/nesTe, kaTO/s tines au)tO=n: O(/sper ge/graptai, *)eka/Tisen o( lao\s fagei=n kai\ pei=n, kai\ a)ne/stEsan pai/DZein.
1 Kor 10:7 mEde eidOlolatrai ginesTe, kaTOs tines autOn: hOsper gegraptai, ekaTisen ho laos fagein kai pein, kai anestEsan paiDZein.
1 Kor 10:7 c--------- n-----npm- v-2pmd-p-- c--------- ri----npm- rp----gpm- c--------- v-3xpi-s-- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- c--------- v--aan---- c--------- v-3aai-p-- v--pan----
1 Kor 10:7 G3366 G1496 G1096 G2531 G5100 G0846 G5618 G1125 G2523 G3588 G2992 G5315 G2532 G4095 G2532 G0450 G3815
1 Kor 10:7 Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom.
1 Kor 10:7
1 Kor 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:7
1 Kor 10:7  Nie  Być  również  bałwochwalcy  jako  kilka  ich  o  który  napisany  osoby  sob  jest  i  pić  i  róża  grać
1 Kor 10:7 G3366 G1096 G3366 G1496 G2531 G5100 G0846 G5613 G5613 G1125 G2992 G2523 G5315 G2532 G4095 G2532 G0450 G3815
1 Kor 10:8 μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες.                                          
1 Kor 10:8 mEde\ porneu/Omen, kaTO/s tines au)tO=n e)po/rneusan, kai\ e)/pesan mia=| E(me/ra| ei)/kosi trei=s CHilia/des.
1 Kor 10:8 mEde porneuOmen, kaTOs tines autOn eporneusan, kai epesan mia hEmera eikosi treis CHiliades.
1 Kor 10:8 c--------- v-1pas-p-- c--------- ri----npm- rp----gpm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- a-----dsf- n-----dsf- a-----npf- a-----npf- n-----npf-
1 Kor 10:8 G3366 G4203 G2531 G5100 G0846 G4203 G2532 G4098 G3391 G2250 G1501 G5140 G5505
1 Kor 10:8 Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące.
1 Kor 10:8
1 Kor 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:8
1 Kor 10:8  Nie  zostać  nierządu  jako  kilka  ich  zastaw  i  w  jeden  dzień  zmarły  dwadzieścia  trzy  tysiące
1 Kor 10:8 G3366 G4203 G4203 G2531 G5100 G0846 G4203 G2532 G1722 G3391 G2250 G4098 G1501 G5140 G5505
1 Kor 10:9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο.                                          
1 Kor 10:9 mEde\ e)kpeira/DZOmen to\n *CHristo/n, kaTO/s tines au)tO=n e)pei/rasan, kai\ u(po\ tO=n o)/feOn a)pO/llunto.
1 Kor 10:9 mEde ekpeiraDZOmen ton CHriston, kaTOs tines autOn epeirasan, kai hypo tOn ofeOn apOllynto.
1 Kor 10:9 c--------- v-1pas-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- ri----npm- rp----gpm- v-3aai-p-- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3ipi-p--
1 Kor 10:9 G3366 G1598 G3588 G5547 G2531 G5100 G0846 G3985 G2532 G5259 G3588 G3789 G0622
1 Kor 10:9 I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów.
1 Kor 10:9
1 Kor 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:9
1 Kor 10:9  Nie  zostać  kusić  Chrystus  jako  kilka  ich  kuszony  i  zmarły  z  wąż
1 Kor 10:9 G3366 G1598 G1598 G5547 G2531 G5100 G0846 G3985 G2532 G0622 G5259 G3789
1 Kor 10:10 μηδὲ γογγύζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.                                              
1 Kor 10:10 mEde\ goggu/DZete, kaTa/per tine\s au)tO=n e)go/ggusan, kai\ a)pO/lonto u(po\ tou= o)loTreutou=.
1 Kor 10:10 mEde goNgyDZete, kaTaper tines autOn egoNgysan, kai apOlonto hypo tu oloTreutu.
1 Kor 10:10 c--------- v-2pad-p-- c--------- ri----npm- rp----gpm- v-3aai-p-- c--------- v-3ami-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 10:10 G3366 G1111 G2509 G5100 G0846 G1111 G2532 G0622 G5259 G3588 G3644
1 Kor 10:10 Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.
1 Kor 10:10
1 Kor 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:10
1 Kor 10:10  Nie  Szmer  jako  kilka  ich  narzekać  i  zmarły  z  Fighters
1 Kor 10:10 G3366 G1111 G2531 G5100 G0846 G1111 G2532 G0622 G5259 G3644
1 Kor 10:11 ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν.                                  
1 Kor 10:11 tau=ta de\ tupikO=s sune/bainen e)kei/nois, e)gra/fE de\ pro\s nouTesi/an E(mO=n, ei)s ou(\s ta\ te/lE tO=n ai)O/nOn katE/ntEken.
1 Kor 10:11 tauta de typikOs synebainen ekeinois, egrafE de pros nuTesian hEmOn, eis hus ta telE tOn aiOnOn katEntEken.
1 Kor 10:11 rd----npn- c--------- d--------- v-3iai-s-- rd----dpm- v-3api-s-- c--------- p--------- n-----asf- rp----gp-- p--------- rr----apm- ra----npn- n-----npn- ra----gpm- n-----gpm- v-3xai-s--
1 Kor 10:11 G5023 G1161 G3956 G4819 G1565 G1125 G1161 G4314 G3559 G2257 G1519 G3739 G3588 G5056 G3588 G0165 G2658
1 Kor 10:11 A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.
1 Kor 10:11
1 Kor 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:11
1 Kor 10:11  Wszystko  to  się  ich  Zdjęć  i  opisanych  w  instrukcja  nas  osiągnął  osiągnął  osiągnął  ostatnich  Wieku
1 Kor 10:11 G3956 G5023 G4819 G1565 G5179 G1161 G1125 G4314 G3559 G2257 G1519 G2658 G3739 G5056 G0165
1 Kor 10:12 ὥστε δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.                                                      
1 Kor 10:12 O(/ste o( dokO=n e(sta/nai blepe/tO mE\ pe/sE|.
1 Kor 10:12 hOste ho dokOn hestanai blepetO mE pesE.
1 Kor 10:12 c--------- ra----nsm- v--papnsm- v--xan---- v-3pad-s-- c--------- v-3aas-s--
1 Kor 10:12 G5620 G3588 G1380 G2476 G0991 G3361 G4098
1 Kor 10:12 Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
1 Kor 10:12
1 Kor 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:12
1 Kor 10:12  Zatem  kto  myślenia  jest  strzeż się  nie  spadek
1 Kor 10:12 G5620 G1380 G1380 G2476 G0991 G3361 G4098
1 Kor 10:13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν.        
1 Kor 10:13 peirasmo\s u(ma=s ou)k ei)/lEfen ei) mE\ a)nTrO/pinos: pisto\s de\ o( Teo/s, o(\s ou)k e)a/sei u(ma=s peirasTE=nai u(pe\r o(\ du/nasTe, a)lla\ poiE/sei su\n tO=| peirasmO=| kai\ tE\n e)/kbasin tou= du/nasTai u(penegkei=n.
1 Kor 10:13 peirasmos hymas uk eilEfen ei mE anTrOpinos: pistos de ho Teos, hos uk easei hymas peirasTEnai hyper ho dynasTe, alla poiEsei syn tO peirasmO kai tEn ekbasin tu dynasTai hypeneNkein.
1 Kor 10:13 n-----nsm- rp----ap-- d--------- v-3xai-s-- c--------- d--------- a-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rr----nsm- d--------- v-3fai-s-- rp----ap-- v--apn---- p--------- rr----asn- v-2pmi-p-- c--------- v-3fai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- v--pmn---- v--aan----
1 Kor 10:13 G3986 G5209 G3756 G2983 G1487 G3361 G0442 G4103 G1161 G3588 G2316 G3739 G3756 G1439 G5209 G3985 G5228 G3739 G1410 G0235 G4160 G4862 G3588 G3986 G2532 G3588 G1545 G3588 G1410 G5297
1 Kor 10:13 Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać.
1 Kor 10:13
1 Kor 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:13
1 Kor 10:13  ty, wy  spotkało  pokusa  nie  inaczej  inaczej  jako  jako  ludzki  i  prawdziwy  Bóg  Który  nie  zakazać  ty, wy  być  kuszony  przez  wojska  wojska  ale  w  pokusa  będzie  i  ulga  ty, wy  może  ruch
1 Kor 10:13 G5209 G2983 G3986 G3756 G1487 G3361 G1487 G3361 G0442 G1161 G4103 G2316 G3739 G3756 G1439 G5209 G3985 G3985 G5228 G1410 G3739 G0235 G4862 G3986 G4160 G2532 G1545 G5209 G1410 G5297
1 Kor 10:14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας.                                                      
1 Kor 10:14 *dio/per, a)gapEtoi/ mou, feu/gete a)po\ tE=s ei)dOlolatri/as.
1 Kor 10:14 dioper, agapEtoi mu, feugete apo tEs eidOlolatrias.
1 Kor 10:14 c--------- a-----vpm- rp----gs-- v-2pad-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
1 Kor 10:14 G1355 G0027 G3450 G5343 G0575 G3588 G1496
1 Kor 10:14 Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa!
1 Kor 10:14
1 Kor 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:14
1 Kor 10:14  Tak  umiłowany  mój  uciec  bałwochwalstwo
1 Kor 10:14 G1355 G0027 G3450 G5343 G1495
1 Kor 10:15 ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς φημι.                                                      
1 Kor 10:15 O(s froni/mois le/gO: kri/nate u(mei=s o(/ fEmi.
1 Kor 10:15 hOs fronimois legO: krinate hymeis ho fEmi.
1 Kor 10:15 c--------- a-----dpm- v-1pai-s-- v-2aad-p-- rp----np-- rr----asn- v-1pai-s--
1 Kor 10:15 G5613 G5429 G3004 G2919 G5210 G3739 G5346
1 Kor 10:15 Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię:
1 Kor 10:15
1 Kor 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:15
1 Kor 10:15  powiedzieć  jako  rozsądny  się  Sędzia  że  powiedzieć
1 Kor 10:15 G3004 G5613 G5429 G5210 G2919 G3739 G5346
1 Kor 10:16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;                    
1 Kor 10:16 to\ potE/rion tE=s eu)logi/as o(\ eu)logou=men, ou)CHi\ koinOni/a e)sti\n tou= ai(/matos tou= *CHristou=; to\n a)/rton o(\n klO=men, ou)CHi\ koinOni/a tou= sO/matos tou= *CHristou= e)stin;
1 Kor 10:16 to potErion tEs eulogias ho eulogumen, uCHi koinOnia estin tu haimatos tu CHristu; ton arton hon klOmen, uCHi koinOnia tu sOmatos tu CHristu estin;
1 Kor 10:16 ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rr----asn- v-1pai-p-- x--------- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- ra----asm- n-----asm- rr----asm- v-1pai-p-- x--------- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s--
1 Kor 10:16 G3588 G4221 G3588 G2129 G3739 G2127 G3780 G2842 G2076 G3588 G0129 G3588 G5547 G3588 G0740 G3739 G2806 G3780 G2842 G3588 G4983 G3588 G5547 G2076
1 Kor 10:16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
1 Kor 10:16
1 Kor 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:16
1 Kor 10:16  Puchar  błogosławieństwo  który  błogosławić  nie  jest  wszczęciu  Krew  Chrystus  Chleb  który  łamiemy  nie  jest  wszczęciu  Ciało  Chrystus
1 Kor 10:16 G4221 G2129 G3739 G2127 G3780 G2076 G2842 G0129 G5547 G0740 G3739 G2806 G3780 G2076 G2842 G4983 G5547
1 Kor 10:17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν.                                    
1 Kor 10:17 o(/ti ei(=s a)/rtos, e(\n sO=ma oi( polloi/ e)smen, oi( ga\r pa/ntes e)k tou= e(no\s a)/rtou mete/CHomen.
1 Kor 10:17 hoti heis artos, hen sOma hoi polloi esmen, hoi gar pantes ek tu henos artu meteCHomen.
1 Kor 10:17 c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsn- n-----nsn- ra----npm- a-----npm- v-1pai-p-- ra----npm- c--------- a-----npm- p--------- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- v-1pai-p--
1 Kor 10:17 G3754 G1520 G0740 G1520 G4983 G3588 G4183 G2070 G3588 G1063 G3956 G1537 G3588 G1520 G0740 G3348
1 Kor 10:17 Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
1 Kor 10:17
1 Kor 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:17
1 Kor 10:17  Jeden  chleb  my  wiele  jedno  ciało  dla  wszystko  wziąć udział  z  jeden  kukurydza
1 Kor 10:17 G1520 G0740 G2070 G4183 G1520 G4983 G1063 G3956 G3348 G1537 G1520 G0740
1 Kor 10:18 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν;                                        
1 Kor 10:18 ble/pete to\n *)israE\l kata\ sa/rka: ou)CH oi( e)sTi/ontes ta\s Tusi/as koinOnoi\ tou= TusiastEri/ou ei)si/n;
1 Kor 10:18 blepete ton israEl kata sarka: uCH hoi esTiontes tas Tysias koinOnoi tu TysiastEriu eisin;
1 Kor 10:18 v-2pad-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----asf- x--------- ra----npm- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- n-----npm- ra----gsn- n-----gsn- v-3pai-p--
1 Kor 10:18 G0991 G3588 G2474 G2596 G4561 G3756 G3588 G2068 G3588 G2378 G2844 G3588 G2379 G1526
1 Kor 10:18 Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?
1 Kor 10:18
1 Kor 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:18
1 Kor 10:18  Wygląd  Izrael  na  ciało  że  jeść  wypadków  nie  Uczestników  ołtarz
1 Kor 10:18 G0991 G2474 G2596 G4561 G2068 G2068 G2378 G3780 G2844 G2379
1 Kor 10:19 τί οὖν φημι; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν;                                            
1 Kor 10:19 ti/ ou)=n fEmi; o(/ti ei)dOlo/Tuto/n ti/ e)stin; E)\ o(/ti ei)/dOlo/n ti/ e)stin;
1 Kor 10:19 ti un fEmi; hoti eidOloTyton ti estin; E hoti eidOlon ti estin;
1 Kor 10:19 ri----asn- c--------- v-1pai-s-- c--------- a-----nsn- ri----nsn- v-3pai-s-- c--------- c--------- n-----nsn- ri----nsn- v-3pai-s--
1 Kor 10:19 G5101 G3767 G5346 G3754 G1494 G5100 G2076 G2228 G3754 G1497 G5100 G2076
1 Kor 10:19 Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?
1 Kor 10:19
1 Kor 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:19
1 Kor 10:19  Że  zaś  powiedzieć  że  idol  jest  kilka  lub  żywności oferowane bożków  tak  kilka
1 Kor 10:19 G5101 G3767 G5346 G3754 G1497 G2076 G5100 G2228 G1494 G2076 G5100
1 Kor 10:20 ἀλλ᾿ ὅτι θύουσιν, δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ [θύουσιν], οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι.                                  
1 Kor 10:20 a)ll' o(/ti a(\ Tu/ousin, daimoni/ois kai\ ou) TeO=| [Tu/ousin], ou) Te/lO de\ u(ma=s koinOnou\s tO=n daimoni/On gi/nesTai.
1 Kor 10:20 all' oti ha Tyusin, daimoniois kai u TeO [Tyusin], u TelO de hymas koinOnus tOn daimoniOn ginesTai.
1 Kor 10:20 c--------- c--------- rr----apn- v-3pai-p-- n-----dpn- c--------- d--------- n-----dsm- v-3pai-p-- d--------- v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----apm- ra----gpn- n-----gpn- v--pmn----
1 Kor 10:20 G0235 G3754 G3739 G2380 G1140 G2532 G3756 G2316 G2380 G3756 G2309 G1161 G5209 G2844 G3588 G1140 G1096
1 Kor 10:20 Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.
1 Kor 10:20
1 Kor 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:20
1 Kor 10:20  ale  że  narodów  wniesienie  wypadków  przynieść  diabły  i  nie  Bóg  Ale  nie  potrzeba  ty, wy  były  w  komunikacja  demony
1 Kor 10:20 G0235 G3754 G1484 G2380 G2380 G2380 G1140 G2532 G3756 G2316 G1161 G3756 G2309 G5209 G1096 G2844 G2844 G1140
1 Kor 10:21 οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.                                    
1 Kor 10:21 ou) du/nasTe potE/rion kuri/ou pi/nein kai\ potE/rion daimoni/On: ou) du/nasTe trape/DZEs kuri/ou mete/CHein kai\ trape/DZEs daimoni/On.
1 Kor 10:21 u dynasTe potErion kyriu pinein kai potErion daimoniOn: u dynasTe trapeDZEs kyriu meteCHein kai trapeDZEs daimoniOn.
1 Kor 10:21 d--------- v-2pmi-p-- n-----asn- n-----gsm- v--pan---- c--------- n-----asn- n-----gpn- d--------- v-2pmi-p-- n-----gsf- n-----gsm- v--pan---- c--------- n-----gsf- n-----gpn-
1 Kor 10:21 G3756 G1410 G4221 G2962 G4095 G2532 G4221 G1140 G3756 G1410 G5132 G2962 G3348 G2532 G5132 G1140
1 Kor 10:21 Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.
1 Kor 10:21
1 Kor 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:21
1 Kor 10:21  Nie  może  pić  puchar  Władca  i  puchar  demoniczny  nie  może  być  uczestników  posiłek  Władca  i  posiłek  demony
1 Kor 10:21 G3756 G1410 G4095 G4221 G2962 G2532 G4221 G1140 G3756 G1410 G3348 G3348 G5132 G2962 G2532 G5132 G1140
1 Kor 10:22 παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;                                                    
1 Kor 10:22 E)\ paraDZElou=men to\n ku/rion; mE\ i)sCHuro/teroi au)tou= e)smen;
1 Kor 10:22 E paraDZElumen ton kyrion; mE isCHyroteroi autu esmen;
1 Kor 10:22 c--------- v-1pai-p-- ra----asm- n-----asm- x--------- a-----npmc rp----gsm- v-1pai-p--
1 Kor 10:22 G2228 G3863 G3588 G2962 G3361 G2478 G0846 G2070
1 Kor 10:22 Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
1 Kor 10:22
1 Kor 10:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:22
1 Kor 10:22  Jest  drażnić  Władca  Naprawdę  więcej  więcej  Jego
1 Kor 10:22 G2228 G3863 G2962 G2070 G2478 G3361 G0846
1 Kor 10:23 Πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.                                            
1 Kor 10:23 *pa/nta e)/Xestin, a)ll' ou) pa/nta sumfe/rei. pa/nta e)/Xestin, a)ll' ou) pa/nta oi)kodomei=.
1 Kor 10:23 panta eXestin, all' u panta symferei. panta eXestin, all' u panta oikodomei.
1 Kor 10:23 a-----npn- v-3pai-s-- c--------- d--------- a-----npn- v-3pai-s-- a-----npn- v-3pai-s-- c--------- d--------- a-----npn- v-3pai-s--
1 Kor 10:23 G3956 G1832 G0235 G3756 G3956 G4851 G3956 G1832 G0235 G3756 G3956 G3618
1 Kor 10:23 Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.
1 Kor 10:23
1 Kor 10:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:23
1 Kor 10:23  Wszystko  mnie  można  ale  nie  wszystko  przydatny  wszystko  mnie  można  ale  nie  wszystko  buduje
1 Kor 10:23 G3956 G3427 G1832 G0235 G3756 G3956 G4851 G3956 G3427 G1832 G0235 G3756 G3956 G3618
1 Kor 10:24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου.                                                    
1 Kor 10:24 mEdei\s to\ e(autou= DZEtei/tO a)lla\ to\ tou= e(te/rou.
1 Kor 10:24 mEdeis to heautu DZEteitO alla to tu heteru.
1 Kor 10:24 a-----nsm- ra----asn- rp----gsm- v-3pad-s-- c--------- ra----asn- ra----gsm- a-----gsm-
1 Kor 10:24 G3367 G3588 G1438 G2212 G0235 G3588 G3588 G2087
1 Kor 10:24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego!
1 Kor 10:24
1 Kor 10:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:24
1 Kor 10:24  Żaden  Poszukiwanie  jego  ale  każdy  inny
1 Kor 10:24 G3367 G2212 G1438 G0235 G1538 G2087
1 Kor 10:25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν,                                              
1 Kor 10:25 *pa=n to\ e)n make/llO| pOlou/menon e)sTi/ete mEde\n a)nakri/nontes dia\ tE\n sunei/dEsin,
1 Kor 10:25 pan to en makellO pOlumenon esTiete mEden anakrinontes dia tEn syneidEsin,
1 Kor 10:25 a-----asn- ra----asn- p--------- n-----dsn- v--pppasn- v-2pad-p-- a-----asn- v--papnpm- p--------- ra----asf- n-----asf-
1 Kor 10:25 G3956 G3588 G1722 G3111 G4453 G2068 G3367 G0350 G1223 G3588 G4893
1 Kor 10:25 Tak więc wszystko, cokolwiek w jatce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając - dla spokoju sumienia.
1 Kor 10:25
1 Kor 10:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:25
1 Kor 10:25  Wszystko  że  sprzedaż  w  negocjacji  bez  wszystko  badanie  dla  sumienie
1 Kor 10:25 G3956 G4453 G4453 G1722 G3111 G3367 G3367 G0350 G1223 G4893
1 Kor 10:26 τοῦ κυρίου γὰρ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.                                                  
1 Kor 10:26 tou= kuri/ou ga\r E( gE= kai\ to\ plE/rOma au)tE=s.
1 Kor 10:26 tu kyriu gar hE gE kai to plErOma autEs.
1 Kor 10:26 ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsf-
1 Kor 10:26 G3588 G2962 G1063 G3588 G1093 G2532 G3588 G4138 G0846
1 Kor 10:26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
1 Kor 10:26
1 Kor 10:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:26
1 Kor 10:26  dla  Władca  ziemia  i  że  wypełnia  jego
1 Kor 10:26 G1063 G2962 G1093 G2532 G4138 G4138 G0846
1 Kor 10:27 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν.                              
1 Kor 10:27 ei)/ tis kalei= u(ma=s tO=n a)pi/stOn kai\ Te/lete poreu/esTai, pa=n to\ paratiTe/menon u(mi=n e)sTi/ete mEde\n a)nakri/nontes dia\ tE\n sunei/dEsin.
1 Kor 10:27 ei tis kalei hymas tOn apistOn kai Telete poreuesTai, pan to paratiTemenon hymin esTiete mEden anakrinontes dia tEn syneidEsin.
1 Kor 10:27 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- rp----ap-- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-2pai-p-- v--pmn---- a-----asn- ra----asn- v--pppasn- rp----dp-- v-2pad-p-- a-----asn- v--papnpm- p--------- ra----asf- n-----asf-
1 Kor 10:27 G1487 G5100 G2564 G5209 G3588 G0571 G2532 G2309 G4198 G3956 G3588 G3908 G5213 G2068 G3367 G0350 G1223 G3588 G4893
1 Kor 10:27 Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic - dla spokoju sumienia.
1 Kor 10:27
1 Kor 10:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:27
1 Kor 10:27  Jeśli  kto  niewierny  wezwać  ty, wy  i  potrzeba  iść  wszystko  proponowany  ty, wy  Jeść  bez  wszystko  badanie  dla  sumienie
1 Kor 10:27 G1487 G5100 G0571 G2564 G5209 G2532 G2309 G4198 G3956 G3908 G5213 G2068 G3367 G3367 G0350 G1223 G4893
1 Kor 10:28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι᾿ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν                                  
1 Kor 10:28 e)a\n de/ tis u(mi=n ei)/pE|, *tou=to i(ero/Tuto/n e)stin, mE\ e)sTi/ete di' e)kei=non to\n mEnu/santa kai\ tE\n sunei/dEsin
1 Kor 10:28 ean de tis hymin eipE, tuto hieroTyton estin, mE esTiete di' ekeinon ton mEnysanta kai tEn syneidEsin
1 Kor 10:28 c--------- c--------- ri----nsm- rp----dp-- v-3aas-s-- rd----nsn- a-----nsn- v-3pai-s-- d--------- v-2pad-p-- p--------- rd----asm- ra----asm- v--aapasm- c--------- ra----asf- n-----asf-
1 Kor 10:28 G1437 G1161 G5100 G5213 G2036 G5124 G1494 G2076 G3361 G2068 G1223 G1565 G3588 G3377 G2532 G3588 G4893
1 Kor 10:28 A gdyby ktoś powiedział: To było złożone na ofiarę - nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie.
1 Kor 10:28
1 Kor 10:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:28
1 Kor 10:28  Ale  jeśli  kto  powiedzieć  ty, wy  to  żywności oferowane bożków  nie  Jeść  dla  dodanie  ogłoszenia  i  sumienie  Dla  Władca  ziemia  i  że  wypełnia  jego
1 Kor 10:28 G1161 G1437 G5100 G2036 G5213 G5124 G1494 G3361 G2068 G1223 G1565 G3377 G2532 G4893 G1063 G2962 G1093 G2532 G4138 G4138 G0846
1 Kor 10:29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἱνατί γὰρ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;                              
1 Kor 10:29 sunei/dEsin de\ le/gO ou)CHi\ tE\n e(autou= a)lla\ tE\n tou= e(te/rou. i(nati/ ga\r E( e)leuTeri/a mou kri/netai u(po\ a)/llEs suneidE/seOs;
1 Kor 10:29 syneidEsin de legO uCHi tEn heautu alla tEn tu heteru. hinati gar hE eleuTeria mu krinetai hypo allEs syneidEseOs;
1 Kor 10:29 n-----asf- c--------- v-1pai-s-- d--------- ra----asf- rp----gsm- c--------- ra----asf- ra----gsm- a-----gsm- d--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- v-3ppi-s-- p--------- a-----gsf- n-----gsf-
1 Kor 10:29 G4893 G1161 G3004 G3780 G3588 G1438 G0235 G3588 G3588 G2087 G2444 G1063 G3588 G1657 G3450 G2919 G5259 G0243 G4893
1 Kor 10:29 Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności?
1 Kor 10:29
1 Kor 10:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:29
1 Kor 10:29  Sumienie  zaś  średni  nie  jego  i  inny  dla  dla  dla  co  mój  być  skazany  drugiego człowieka  sumienie
1 Kor 10:29 G4893 G1161 G3004 G3780 G1438 G0235 G2087 G1063 G1657 G2443 G5101 G3450 G2919 G2919 G0243 G4893
1 Kor 10:30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;                                                
1 Kor 10:30 ei) e)gO\ CHa/riti mete/CHO, ti/ blasfEmou=mai u(pe\r ou(= e)gO\ eu)CHaristO=;
1 Kor 10:30 ei egO CHariti meteCHO, ti blasfEmumai hyper hu egO euCHaristO;
1 Kor 10:30 c--------- rp----ns-- n-----dsf- v-1pai-s-- ri----asn- v-1ppi-s-- p--------- rr----gsn- rp----ns-- v-1pai-s--
1 Kor 10:30 G1487 G1473 G5485 G3348 G5101 G0987 G5228 G3739 G1473 G2168
1 Kor 10:30 Jeśli ja coś spożywam dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię?
1 Kor 10:30
1 Kor 10:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:30
1 Kor 10:30  Jeśli  Ja  dziękczynienie  Przyjąć  co  winić  dla  że  Ja  dziękuję
1 Kor 10:30 G1487 G1473 G5485 G3348 G5101 G0987 G5228 G3739 G1473 G2168
1 Kor 10:31 εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.                                          
1 Kor 10:31 ei)/te ou)=n e)sTi/ete ei)/te pi/nete ei)/te ti poiei=te, pa/nta ei)s do/Xan Teou= poiei=te.
1 Kor 10:31 eite un esTiete eite pinete eite ti poieite, panta eis doXan Teu poieite.
1 Kor 10:31 c--------- c--------- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- c--------- ri----asn- v-2pai-p-- a-----apn- p--------- n-----asf- n-----gsm- v-2pad-p--
1 Kor 10:31 G1535 G3767 G2068 G1535 G4095 G1535 G5100 G4160 G3956 G1519 G1391 G2316 G4160
1 Kor 10:31 Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie
1 Kor 10:31
1 Kor 10:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:31
1 Kor 10:31  Tak  jeść  czy  pić  czy  lub  że  robi  wszystko  do  w  chwała  Bóg
1 Kor 10:31 G3767 G2068 G1535 G4095 G1535 G1535 G5100 G4160 G3956 G4160 G1519 G1391 G2316
1 Kor 10:32 ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ,                                              
1 Kor 10:32 a)pro/skopoi kai\ *)ioudai/ois gi/nesTe kai\ *(/ellEsin kai\ tE=| e)kklEsi/a| tou= Teou=,
1 Kor 10:32 aproskopoi kai iudaiois ginesTe kai hellEsin kai tE ekklEsia tu Teu,
1 Kor 10:32 a-----npm- c--------- a-----dpm- v-2pmd-p-- c--------- n-----dpm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 10:32 G0677 G2532 G2453 G1096 G2532 G1672 G2532 G3588 G1577 G3588 G2316
1 Kor 10:32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego,
1 Kor 10:32
1 Kor 10:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:32
1 Kor 10:32  Nie  Służyć  pokusa  ani  Żydów  ani  Greków  ani  Kościół  Bóg
1 Kor 10:32 G0677 G1096 G0677 G2532 G2453 G2532 G1672 G2532 G1577 G2316
1 Kor 10:33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.                                    
1 Kor 10:33 kaTO\s ka)gO\ pa/nta pa=sin a)re/skO, mE\ DZEtO=n to\ e)mautou= su/mforon a)lla\ to\ tO=n pollO=n, i(/na sOTO=sin.
1 Kor 10:33 kaTOs kagO panta pasin areskO, mE DZEtOn to emautu symforon alla to tOn pollOn, hina sOTOsin.
1 Kor 10:33 c--------- d--------- a-----apn- a-----dpm- v-1pai-s-- d--------- v--papnsm- ra----asn- rp----gsm- a-----asn- c--------- ra----asn- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3aps-p--
1 Kor 10:33 G2531 G2504 G3956 G3956 G0700 G3361 G2212 G3588 G1683 G4851 G0235 G3588 G3588 G4183 G2443 G4982
1 Kor 10:33 podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
1 Kor 10:33
1 Kor 10:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 10:33
1 Kor 10:33  jako  i  Ja  proszę  wszystko  wszystko  szukam  nie  jego  stosowanie  ale  wiele  że  zapisanych
1 Kor 10:33 G2531 G2531 G2504 G0700 G3956 G3956 G2212 G3361 G1683 G4851 G0235 G4183 G2443 G4982
Copyright by Cezary Podolski