Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor11      do_str_głównej      do_1Kor13      
1 Kor 12:1 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν.                                              
1 Kor 12:1 *peri\ de\ tO=n pneumatikO=n, a)delfoi/, ou) Te/lO u(ma=s a)gnoei=n.
1 Kor 12:1 peri de tOn pneumatikOn, adelfoi, u TelO hymas agnoein.
1 Kor 12:1 p--------- c--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----vpm- d--------- v-1pai-s-- rp----ap-- v--pan----
1 Kor 12:1 G4012 G1161 G3588 G4152 G0080 G3756 G2309 G5209 G0050
1 Kor 12:1 Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych.
1 Kor 12:1
1 Kor 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:1
1 Kor 12:1  Nie  potrzeba  ty, wy  bracia  w  ignorancja  i  o  duchowy
1 Kor 12:1 G3756 G2309 G5209 G0080 G0050 G0050 G1161 G4012 G4152
1 Kor 12:2 Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι.                                    
1 Kor 12:2 *oi)/date o(/ti o(/te e)/TnE E)=te pro\s ta\ ei)/dOla ta\ a)/fOna O(s a)\n E)/gesTe a)pago/menoi.
1 Kor 12:2 oidate hoti hote eTnE Ete pros ta eidOla ta afOna hOs an EgesTe apagomenoi.
1 Kor 12:2 v-2xai-p-- c--------- c--------- n-----npn- v-2iai-p-- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----apn- a-----apn- c--------- x--------- v-2ipi-p-- v--pppnpm-
1 Kor 12:2 G1492 G3754 G3753 G1484 G2258 G4314 G3588 G1497 G3588 G0880 G5613 G0302 G0071 G0520
1 Kor 12:2 Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom.
1 Kor 12:2
1 Kor 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:2
1 Kor 12:2  Wiedzieć  że  kiedy  były  Pogan  iść  do  niemy  Idols  jako  by  były  ty, wy
1 Kor 12:2 G1492 G3754 G2258 G2258 G1484 G0520 G4314 G0880 G1497 G5613 G0302 G0071 G0071
1 Kor 12:3 διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει, Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.                  
1 Kor 12:3 dio\ gnOri/DZO u(mi=n o(/ti ou)dei\s e)n pneu/mati Teou= lalO=n le/gei, *)ana/Tema *)iEsou=s, kai\ ou)dei\s du/natai ei)pei=n, *ku/rios *)iEsou=s, ei) mE\ e)n pneu/mati a(gi/O|.
1 Kor 12:3 dio gnOriDZO hymin hoti udeis en pneumati Teu lalOn legei, anaTema iEsus, kai udeis dynatai eipein, kyrios iEsus, ei mE en pneumati hagiO.
1 Kor 12:3 c--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----nsm- p--------- n-----dsn- n-----gsm- v--papnsm- v-3pai-s-- n-----nsn- n-----nsm- c--------- a-----nsm- v-3pmi-s-- v--aan---- n-----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
1 Kor 12:3 G1352 G1107 G5213 G3754 G3762 G1722 G4151 G2316 G2980 G3004 G0331 G2424 G2532 G3762 G1410 G2036 G2962 G2424 G1487 G3361 G1722 G4151 G0040
1 Kor 12:3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus.
1 Kor 12:3
1 Kor 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:3
1 Kor 12:3  Zatem  powiedzieć  ty, wy  że  żaden  głośnik  Duch  Bóg  wymawiać  anatema  Jezus  i  żaden  może  wezwanie  Jezus  Władca  tylko  tylko  Duch  Święty
1 Kor 12:3 G1352 G1107 G5213 G3754 G3762 G2980 G4151 G2316 G3004 G0331 G2424 G2532 G3762 G1410 G2036 G2424 G2962 G1487 G3361 G4151 G0040
1 Kor 12:4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα·                                                
1 Kor 12:4 *diaire/seis de\ CHarisma/tOn ei)si/n, to\ de\ au)to\ pneu=ma:
1 Kor 12:4 diaireseis de CHarismatOn eisin, to de auto pneuma:
1 Kor 12:4 n-----npf- c--------- n-----gpn- v-3pai-p-- ra----nsn- c--------- a-----nsn- n-----nsn-
1 Kor 12:4 G1243 G1161 G5486 G1526 G3588 G1161 G0846 G4151
1 Kor 12:4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
1 Kor 12:4
1 Kor 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:4
1 Kor 12:4  Prezenty  inny  ale  Duch  jeden  i  że  zaś
1 Kor 12:4 G5486 G1243 G1161 G4151 G0846 G0846 G0846 G0846
1 Kor 12:5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ αὐτὸς κύριος·                                                
1 Kor 12:5 kai\ diaire/seis diakoniO=n ei)sin, kai\ o( au)to\s ku/rios:
1 Kor 12:5 kai diaireseis diakoniOn eisin, kai ho autos kyrios:
1 Kor 12:5 c--------- n-----npf- n-----gpf- v-3pai-p-- c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm-
1 Kor 12:5 G2532 G1243 G1248 G1526 G2532 G3588 G0846 G2962
1 Kor 12:5 różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
1 Kor 12:5
1 Kor 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:5
1 Kor 12:5  i  ministerstwo  inny  i  Władca  jeden  i  że  zaś
1 Kor 12:5 G2532 G1248 G1243 G2532 G2962 G0846 G0846 G0846 G0846
1 Kor 12:6 καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, δὲ αὐτὸς θεός, ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.                                    
1 Kor 12:6 kai\ diaire/seis e)nergEma/tOn ei)si/n, o( de\ au)to\s Teo/s, o( e)nergO=n ta\ pa/nta e)n pa=sin.
1 Kor 12:6 kai diaireseis energEmatOn eisin, ho de autos Teos, ho energOn ta panta en pasin.
1 Kor 12:6 c--------- n-----npf- n-----gpn- v-3pai-p-- ra----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----apn- a-----apn- p--------- a-----dpm-
1 Kor 12:6 G2532 G1243 G1755 G1526 G3588 G1161 G0846 G2316 G3588 G1754 G3588 G3956 G1722 G3956
1 Kor 12:6 różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
1 Kor 12:6
1 Kor 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:6
1 Kor 12:6  i  działanie  inny  i  Bóg  jeden  i  że  zaś  produkcji  wszystko  w  wszystko
1 Kor 12:6 G2532 G1755 G1243 G1161 G2316 G0846 G0846 G0846 G0846 G1754 G3956 G1722 G3956
1 Kor 12:7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον.                                            
1 Kor 12:7 e(ka/stO| de\ di/dotai E( fane/rOsis tou= pneu/matos pro\s to\ sumfe/ron.
1 Kor 12:7 hekastO de didotai hE fanerOsis tu pneumatos pros to symferon.
1 Kor 12:7 a-----dsm- c--------- v-3ppi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----asn- v--papasn-
1 Kor 12:7 G1538 G1161 G1325 G3588 G5321 G3588 G4151 G4314 G3588 G4851
1 Kor 12:7 Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
1 Kor 12:7
1 Kor 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:7
1 Kor 12:7  Ale  każdy  dany  przejaw  Duch  w  korzyść
1 Kor 12:7 G1161 G1538 G1325 G5321 G4151 G4314 G4851
1 Kor 12:8 μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα,                              
1 Kor 12:8 O(=| me\n ga\r dia\ tou= pneu/matos di/dotai lo/gos sofi/as, a)/llO| de\ lo/gos gnO/seOs kata\ to\ au)to\ pneu=ma,
1 Kor 12:8 hO men gar dia tu pneumatos didotai logos sofias, allO de logos gnOseOs kata to auto pneuma,
1 Kor 12:8 rr----dsm- c--------- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3ppi-s-- n-----nsm- n-----gsf- a-----dsm- c--------- n-----nsm- n-----gsf- p--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn-
1 Kor 12:8 G3739 G3303 G1063 G1223 G3588 G4151 G1325 G3056 G4678 G0243 G1161 G3056 G1108 G2596 G3588 G0846 G4151
1 Kor 12:8 Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,
1 Kor 12:8
1 Kor 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:8
1 Kor 12:8  Jeden  Jeden  dany  Duch  Duch  słowo  mądrość  inny  słowo  wiedza  tak  zaś  Duch  Duch
1 Kor 12:8 G3303 G3739 G1325 G1223 G4151 G3056 G4678 G0243 G3056 G1108 G0846 G0846 G2596 G4151
1 Kor 12:9 ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι,                                    
1 Kor 12:9 e(te/rO| pi/stis e)n tO=| au)tO=| pneu/mati, a)/llO| de\ CHari/smata i)ama/tOn e)n tO=| e(ni\ pneu/mati,
1 Kor 12:9 heterO pistis en tO autO pneumati, allO de CHarismata iamatOn en tO heni pneumati,
1 Kor 12:9 a-----dsm- n-----nsf- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- a-----dsm- c--------- n-----npn- n-----gpn- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn-
1 Kor 12:9 G2087 G4102 G1722 G3588 G0846 G4151 G0243 G1161 G5486 G2386 G1722 G3588 G1520 G4151
1 Kor 12:9 innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,
1 Kor 12:9
1 Kor 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:9
1 Kor 12:9  inny  wiara  tak  zaś  Duch  Duch  inny  gojenie  tak  zaś  Duch  Duch
1 Kor 12:9 G2087 G4102 G0846 G0846 G1722 G4151 G0243 G2386 G0846 G0846 G1722 G4151
1 Kor 12:10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ [δὲ] προφητεία, ἄλλῳ [δὲ] διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν·                            
1 Kor 12:10 a)/llO| de\ e)nergE/mata duna/meOn, a)/llO| [de\] profEtei/a, a)/llO| [de\] diakri/seis pneuma/tOn, e(te/rO| ge/nE glOssO=n, a)/llO| de\ e(rmEnei/a glOssO=n:
1 Kor 12:10 allO de energEmata dynameOn, allO [de] profEteia, allO [de] diakriseis pneumatOn, heterO genE glOssOn, allO de hermEneia glOssOn:
1 Kor 12:10 a-----dsm- c--------- n-----npn- n-----gpf- a-----dsm- c--------- n-----nsf- a-----dsm- c--------- n-----npf- n-----gpn- a-----dsm- n-----npn- n-----gpf- a-----dsm- c--------- n-----nsf- n-----gpf-
1 Kor 12:10 G0243 G1161 G1755 G1411 G0243 G1161 G4394 G0243 G1161 G1253 G4151 G2087 G1085 G1100 G0243 G1161 G2058 G1100
1 Kor 12:10 innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
1 Kor 12:10
1 Kor 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:10
1 Kor 12:10  inny  cuda  cuda  inny  proroctwo  inny  wyróżnienie  Duchy  inny  inny  Językach  inny  oświetlenie  Językach
1 Kor 12:10 G0243 G1411 G1755 G0243 G4394 G0243 G1253 G4151 G2087 G1085 G1100 G0243 G2058 G1100
1 Kor 12:11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται.                                  
1 Kor 12:11 pa/nta de\ tau=ta e)nergei= to\ e(\n kai\ to\ au)to\ pneu=ma, diairou=n i)di/a| e(ka/stO| kaTO\s bou/letai.
1 Kor 12:11 panta de tauta energei to hen kai to auto pneuma, diairun idia hekastO kaTOs buletai.
1 Kor 12:11 a-----apn- c--------- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsn- a-----nsn- c--------- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- v--papnsn- a-----dsf- a-----dsm- c--------- v-3pmi-s--
1 Kor 12:11 G3956 G1161 G5023 G1754 G3588 G1520 G2532 G3588 G0846 G4151 G1244 G2398 G1538 G2531 G1014
1 Kor 12:11 Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
1 Kor 12:11
1 Kor 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:11
1 Kor 12:11  Wszystko  zaś  te rzeczy  produkuje  jeden  i  że  zaś  Duch  Podziału  każdy  szczególnie  jako  wszystko
1 Kor 12:11 G3956 G1161 G5023 G1754 G1520 G2532 G0846 G0846 G4151 G1244 G1538 G2398 G2531 G1014
1 Kor 12:12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ Χριστός·              
1 Kor 12:12 *kaTa/per ga\r to\ sO=ma e(/n e)stin kai\ me/lE polla\ e)/CHei, pa/nta de\ ta\ me/lE tou= sO/matos polla\ o)/nta e(/n e)stin sO=ma, ou(/tOs kai\ o( *CHristo/s:
1 Kor 12:12 kaTaper gar to sOma hen estin kai melE polla eCHei, panta de ta melE tu sOmatos polla onta hen estin sOma, hutOs kai ho CHristos:
1 Kor 12:12 c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- n-----apn- a-----apn- v-3pai-s-- a-----npn- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsn- n-----gsn- a-----npn- v--papnpn- a-----nsn- v-3pai-s-- n-----nsn- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm-
1 Kor 12:12 G2509 G1063 G3588 G4983 G1520 G2076 G2532 G3196 G4183 G2192 G3956 G1161 G3588 G3196 G3588 G4983 G4183 G5607 G1520 G2076 G4983 G3779 G2532 G3588 G5547
1 Kor 12:12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
1 Kor 12:12
1 Kor 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:12
1 Kor 12:12  Dla  jako  ciało  jedno  ale  ma  wiele  Członek  i  wszystko  Członek  jeden  ciało  chociaż  wiele  są  jedno  ciało  tak  i  Chrystus
1 Kor 12:12 G1063 G2509 G4983 G1520 G2532 G2192 G4183 G3196 G1161 G3956 G3196 G1520 G4983 G5607 G4183 G2076 G1520 G4983 G3779 G2532 G5547
1 Kor 12:13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν.                
1 Kor 12:13 kai\ ga\r e)n e(ni\ pneu/mati E(mei=s pa/ntes ei)s e(\n sO=ma e)bapti/sTEmen, ei)/te *)ioudai=oi ei)/te *(/ellEnes, ei)/te dou=loi ei)/te e)leu/Teroi, kai\ pa/ntes e(\n pneu=ma e)poti/sTEmen.
1 Kor 12:13 kai gar en heni pneumati hEmeis pantes eis hen sOma ebaptisTEmen, eite iudaioi eite hellEnes, eite duloi eite eleuTeroi, kai pantes hen pneuma epotisTEmen.
1 Kor 12:13 d--------- c--------- p--------- a-----dsn- n-----dsn- rp----np-- a-----npm- p--------- a-----asn- n-----asn- v-1api-p-- c--------- a-----npm- c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- c--------- a-----npm- c--------- a-----npm- a-----asn- n-----asn- v-1api-p--
1 Kor 12:13 G2532 G1063 G1722 G1520 G4151 G2249 G3956 G1519 G1520 G4983 G0907 G1535 G2453 G1535 G1672 G1535 G1401 G1535 G1658 G2532 G3956 G1520 G4151 G4222
1 Kor 12:13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
1 Kor 12:13
1 Kor 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:13
1 Kor 12:13  Dla  Dla  wszystko  my  jeden  Duch  Duch  chrzest  w  jedno  ciało  Judea  lub  Grecy  Niewolników  lub  Wolny  i  wszystko  zwilżoną  jeden  Duch
1 Kor 12:13 G1063 G2532 G3956 G2249 G1520 G1722 G4151 G0907 G1519 G1520 G4983 G2453 G1535 G1672 G1401 G1535 G1658 G2532 G3956 G4222 G1520 G4151
1 Kor 12:14 καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά.                                            
1 Kor 12:14 kai\ ga\r to\ sO=ma ou)k e)/stin e(\n me/los a)lla\ polla/.
1 Kor 12:14 kai gar to sOma uk estin hen melos alla polla.
1 Kor 12:14 d--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- d--------- v-3pai-s-- a-----nsn- n-----nsn- c--------- a-----npn-
1 Kor 12:14 G2532 G1063 G3588 G4983 G3756 G2076 G1520 G3196 G0235 G4183
1 Kor 12:14 Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].
1 Kor 12:14
1 Kor 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:14
1 Kor 12:14  Ciało  zaś  nie  jeden  Członek  ale  wiele
1 Kor 12:14 G4983 G1063 G3756 G1520 G3196 G0235 G4183
1 Kor 12:15 ἐὰν εἴπῃ πούς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·                      
1 Kor 12:15 e)a\n ei)/pE| o( pou/s, *(/oti ou)k ei)mi\ CHei/r, ou)k ei)mi\ e)k tou= sO/matos, ou) para\ tou=to ou)k e)/stin e)k tou= sO/matos:
1 Kor 12:15 ean eipE ho pus, hoti uk eimi CHeir, uk eimi ek tu sOmatos, u para tuto uk estin ek tu sOmatos:
1 Kor 12:15 c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- v-1pai-s-- n-----nsf- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- p--------- rd----asn- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
1 Kor 12:15 G1437 G2036 G3588 G4228 G3754 G3756 G1510 G5495 G3756 G1510 G1537 G3588 G4983 G3756 G3844 G5124 G3756 G2076 G1537 G3588 G4983
1 Kor 12:15 Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?
1 Kor 12:15
1 Kor 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:15
1 Kor 12:15  Jeśli  noga  powiedzieć  nie  należeć  do  ciało  że  Ja  nie  ręka  naprawdę  zatem  zatem  nie  należy  do  ciało
1 Kor 12:15 G1437 G4228 G2036 G3756 G1510 G1537 G4983 G3754 G1510 G3756 G5495 G3756 G3844 G5124 G3756 G2076 G1537 G4983
1 Kor 12:16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·                    
1 Kor 12:16 kai\ e)a\n ei)/pE| to\ ou)=s, *(/oti ou)k ei)mi\ o)fTalmo/s, ou)k ei)mi\ e)k tou= sO/matos, ou) para\ tou=to ou)k e)/stin e)k tou= sO/matos:
1 Kor 12:16 kai ean eipE to us, hoti uk eimi ofTalmos, uk eimi ek tu sOmatos, u para tuto uk estin ek tu sOmatos:
1 Kor 12:16 c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- d--------- v-1pai-s-- n-----nsm- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- p--------- rd----asn- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
1 Kor 12:16 G2532 G1437 G2036 G3588 G3775 G3754 G3756 G1510 G3788 G3756 G1510 G1537 G3588 G4983 G3756 G3844 G5124 G3756 G2076 G1537 G3588 G4983
1 Kor 12:16 Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała?
1 Kor 12:16
1 Kor 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:16
1 Kor 12:16  I  jeśli  ucho  powiedzieć  nie  należeć  do  ciało  że  Ja  nie  oko  naprawdę  zatem  zatem  nie  należy  do  ciało
1 Kor 12:16 G2532 G1437 G3775 G2036 G3756 G1510 G1537 G4983 G3754 G1510 G3756 G3788 G3756 G3844 G5124 G3756 G2076 G1537 G4983
1 Kor 12:17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ὄσφρησις;                                    
1 Kor 12:17 ei) o(/lon to\ sO=ma o)fTalmo/s, pou= E( a)koE/; ei) o(/lon a)koE/, pou= E( o)/sfrEsis;
1 Kor 12:17 ei holon to sOma ofTalmos, pu hE akoE; ei holon akoE, pu hE osfrEsis;
1 Kor 12:17 c--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- n-----nsm- d--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- a-----nsn- n-----nsf- d--------- ra----nsf- n-----nsf-
1 Kor 12:17 G1487 G3650 G3588 G4983 G3788 G4226 G3588 G0189 G1487 G3650 G0189 G4226 G3588 G3750
1 Kor 12:17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
1 Kor 12:17
1 Kor 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:17
1 Kor 12:17  Jeśli  wszystko  ciało  oko  gdzie  przesłuchanie  Jeśli  wszystko  przesłuchanie  gdzie  zapach
1 Kor 12:17 G1487 G3650 G4983 G3788 G4226 G0189 G1487 G3650 G0189 G4226 G3750
1 Kor 12:18 νυνὶ δὲ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν.                                  
1 Kor 12:18 nuni\ de\ o( Teo\s e)/Teto ta\ me/lE, e(\n e(/kaston au)tO=n, e)n tO=| sO/mati kaTO\s E)Te/lEsen.
1 Kor 12:18 nyni de ho Teos eTeto ta melE, hen hekaston autOn, en tO sOmati kaTOs ETelEsen.
1 Kor 12:18 d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- ra----apn- n-----apn- a-----asn- a-----asn- rp----gpn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3aai-s--
1 Kor 12:18 G3570 G1161 G3588 G2316 G5087 G3588 G3196 G1520 G1538 G0846 G1722 G3588 G4983 G2531 G2309
1 Kor 12:18 Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele.
1 Kor 12:18
1 Kor 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:18
1 Kor 12:18  Ale  Ale  Bóg  uzgodnienia  Członek  każdy  w  ciało  jako  był  wszystko
1 Kor 12:18 G1161 G3570 G2316 G5087 G3196 G1538 G1722 G4983 G2531 G2309 G2309
1 Kor 12:19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα;                                            
1 Kor 12:19 ei) de\ E)=n ta\ pa/nta e(\n me/los, pou= to\ sO=ma;
1 Kor 12:19 ei de En ta panta hen melos, pu to sOma;
1 Kor 12:19 c--------- c--------- v-3iai-s-- ra----npn- a-----npn- a-----nsn- n-----nsn- d--------- ra----nsn- n-----nsn-
1 Kor 12:19 G1487 G1161 G2258 G3588 G3956 G1520 G3196 G4226 G3588 G4983
1 Kor 12:19 Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
1 Kor 12:19
1 Kor 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:19
1 Kor 12:19 A  jeśli  wszystko  były  jeden  członek  gdzie  ciało
1 Kor 12:19 G1161 G1487 G3956 G2258 G1520 G3196 G4226 G4983
1 Kor 12:20 νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα.                                                
1 Kor 12:20 nu=n de\ polla\ me\n me/lE, e(\n de\ sO=ma.
1 Kor 12:20 nyn de polla men melE, hen de sOma.
1 Kor 12:20 d--------- c--------- a-----npn- c--------- n-----npn- a-----nsn- c--------- n-----nsn-
1 Kor 12:20 G3568 G1161 G4183 G3303 G3196 G1520 G1161 G4983
1 Kor 12:20 Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało.
1 Kor 12:20
1 Kor 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:20
1 Kor 12:20  Ale  teraz  teraz  Użytkowników  wiele  i  ciało  jedno
1 Kor 12:20 G1161 G3303 G3568 G3196 G4183 G1161 G4983 G1520
1 Kor 12:21 οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω, πάλιν κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·                    
1 Kor 12:21 ou) du/natai de\ o( o)fTalmo\s ei)pei=n tE=| CHeiri/, *CHrei/an sou ou)k e)/CHO, E)\ pa/lin E( kefalE\ toi=s posi/n, *CHrei/an u(mO=n ou)k e)/CHO:
1 Kor 12:21 u dynatai de ho ofTalmos eipein tE CHeiri, CHreian su uk eCHO, E palin hE kefalE tois posin, CHreian hymOn uk eCHO:
1 Kor 12:21 d--------- v-3pmi-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- ra----dsf- n-----dsf- n-----asf- rp----gs-- d--------- v-1pai-s-- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dpm- n-----dpm- n-----asf- rp----gp-- d--------- v-1pai-s--
1 Kor 12:21 G3756 G1410 G1161 G3588 G3788 G2036 G3588 G5495 G5532 G4675 G3756 G2192 G2228 G3825 G3588 G2776 G3588 G4228 G5532 G5216 G3756 G2192
1 Kor 12:21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
1 Kor 12:21
1 Kor 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:21
1 Kor 12:21  Nie  Nie  może  oko  powiedzieć  ręka  ty, wy  nie  musi  musi  lub  również  głowa  stóp  ty, wy  nie  potrzeba  potrzeba
1 Kor 12:21 G1161 G3756 G1410 G3788 G2036 G5495 G4675 G3756 G2192 G5532 G2228 G3825 G2776 G4228 G5216 G3756 G2192 G5532
1 Kor 12:22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν,                                        
1 Kor 12:22 a)lla\ pollO=| ma=llon ta\ dokou=nta me/lE tou= sO/matos a)sTene/stera u(pa/rCHein a)nagkai=a/ e)stin,
1 Kor 12:22 alla pollO mallon ta dokunta melE tu sOmatos asTenestera hyparCHein anaNkaia estin,
1 Kor 12:22 c--------- a-----dsn- d--------- ra----npn- v--papnpn- n-----npn- ra----gsn- n-----gsn- a-----npnc v--pan---- a-----npn- v-3pai-s--
1 Kor 12:22 G0235 G4183 G3123 G3588 G1380 G3196 G3588 G4983 G0772 G5225 G0316 G2076
1 Kor 12:22 Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze;
1 Kor 12:22
1 Kor 12:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:22
1 Kor 12:22  Naprzeciwko  Członek  ciało  że  wydaje się  słabsze  wiele  bardziej potrzebne  bardziej potrzebne
1 Kor 12:22 G0235 G3196 G4983 G1380 G1380 G0772 G4183 G0316 G3123
1 Kor 12:23 καὶ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει,                            
1 Kor 12:23 kai\ a(\ dokou=men a)timo/tera ei)=nai tou= sO/matos, tou/tois timE\n perissote/ran periti/Temen, kai\ ta\ a)sCHE/mona E(mO=n eu)sCHEmosu/nEn perissote/ran e)/CHei,
1 Kor 12:23 kai ha dokumen atimotera einai tu sOmatos, tutois timEn perissoteran peritiTemen, kai ta asCHEmona hEmOn eusCHEmosynEn perissoteran eCHei,
1 Kor 12:23 c--------- rr----apn- v-1pai-p-- a-----apnc v--pan---- ra----gsn- n-----gsn- rd----dpn- n-----asf- a-----asfc v-1pai-p-- c--------- ra----npn- a-----npn- rp----gp-- n-----asf- a-----asfc v-3pai-s--
1 Kor 12:23 G2532 G3739 G1380 G0820 G1511 G3588 G4983 G5125 G5092 G4053 G4060 G2532 G3588 G0809 G2257 G2157 G4053 G2192
1 Kor 12:23 a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała,
1 Kor 12:23
1 Kor 12:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:23
1 Kor 12:23  i  że  wydaje się  mniej  szlachetny  Telewizja  tych  więcej  podejmowania  opieka
1 Kor 12:23 G2532 G3739 G1380 G0820 G0820 G4983 G5125 G4055 G4060 G5092
1 Kor 12:24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,                            
1 Kor 12:24 ta\ de\ eu)sCHE/mona E(mO=n ou) CHrei/an e)/CHei. a)lla\ o( Teo\s suneke/rasen to\ sO=ma, tO=| u(steroume/nO| perissote/ran dou\s timE/n,
1 Kor 12:24 ta de eusCHEmona hEmOn u CHreian eCHei. alla ho Teos synekerasen to sOma, tO hysterumenO perissoteran dus timEn,
1 Kor 12:24 ra----npn- c--------- a-----npn- rp----gp-- d--------- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----dsn- v--pppdsn- a-----asfc v--aapnsm- n-----asf-
1 Kor 12:24 G3588 G1161 G2158 G2257 G3756 G5532 G2192 G0235 G3588 G2316 G4786 G3588 G4983 G3588 G5302 G4053 G1325 G5092
1 Kor 12:24 a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci,
1 Kor 12:24
1 Kor 12:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:24
1 Kor 12:24  i  neblagoobraznye  nasz  więcej  wiarygodne  objętych  i  urodziwy  nasz  nie  mieć  potrzeb  Ale  Bóg  proporcjach  ciało  zaszczepienie  mniej  doskonały  więcej  opieka
1 Kor 12:24 G2532 G0809 G2257 G4055 G2157 G2192 G1161 G2158 G2257 G3756 G2192 G5532 G0235 G2316 G4786 G4983 G1325 G5302 G5302 G4055 G5092
1 Kor 12:25 ἵνα μὴ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη.                                  
1 Kor 12:25 i(/na mE\ E)=| sCHi/sma e)n tO=| sO/mati, a)lla\ to\ au)to\ u(pe\r a)llE/lOn merimnO=sin ta\ me/lE.
1 Kor 12:25 hina mE E sCHisma en tO sOmati, alla to auto hyper allElOn merimnOsin ta melE.
1 Kor 12:25 c--------- d--------- v-3pas-s-- n-----nsn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- ra----asn- a-----asn- p--------- rp----gpm- v-3pas-p-- ra----npn- n-----npn-
1 Kor 12:25 G2443 G3361 G5600 G4978 G1722 G3588 G4983 G0235 G3588 G0846 G5228 G0240 G3309 G3588 G3196
1 Kor 12:25 by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.
1 Kor 12:25
1 Kor 12:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:25
1 Kor 12:25  tak  nie  rozdzielenie  w  Telewizja  i  Członek  równie  opieka  przyjaciel  o  przyjaciel
1 Kor 12:25 G2443 G3361 G4978 G1722 G4983 G0235 G3196 G0846 G3309 G0240 G5228 G0240
1 Kor 12:26 καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται [ἓν] μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.                              
1 Kor 12:26 kai\ ei)/te pa/sCHei e(\n me/los, sumpa/sCHei pa/nta ta\ me/lE: ei)/te doXa/DZetai [e(\n] me/los, sugCHai/rei pa/nta ta\ me/lE.
1 Kor 12:26 kai eite pasCHei hen melos, sympasCHei panta ta melE: eite doXaDZetai [hen] melos, syNCHairei panta ta melE.
1 Kor 12:26 c--------- c--------- v-3pai-s-- a-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- a-----npn- ra----npn- n-----npn- c--------- v-3ppi-s-- a-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- a-----npn- ra----npn- n-----npn-
1 Kor 12:26 G2532 G1535 G3958 G1520 G3196 G4841 G3956 G3588 G3196 G1535 G1392 G1520 G3196 G4796 G3956 G3588 G3196
1 Kor 12:26 Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.
1 Kor 12:26
1 Kor 12:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:26
1 Kor 12:26  Zatem  cierpi  czy  jeden  członek  ponieść  wszystko  Członek  słynny  czy  jeden  członek  cieszyć  wszystko  Członek
1 Kor 12:26 G2532 G3958 G1535 G1520 G3196 G4841 G3956 G3196 G1392 G1535 G1520 G3196 G4796 G3956 G3196
1 Kor 12:27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.                                              
1 Kor 12:27 *(umei=s de/ e)ste sO=ma *CHristou= kai\ me/lE e)k me/rous.
1 Kor 12:27 hymeis de este sOma CHristu kai melE ek merus.
1 Kor 12:27 rp----np-- c--------- v-2pai-p-- n-----nsn- n-----gsm- c--------- n-----npn- p--------- n-----gsn-
1 Kor 12:27 G5210 G1161 G2075 G4983 G5547 G2532 G3196 G1537 G3313
1 Kor 12:27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.
1 Kor 12:27
1 Kor 12:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:27
1 Kor 12:27  I  ty, wy  ciało  Chrystus  i  niezależnie  niezależnie  Członek
1 Kor 12:27 G1161 G5210 G4983 G5547 G2532 G1537 G3313 G3196
1 Kor 12:28 καὶ οὓς μὲν ἔθετο θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.                
1 Kor 12:28 kai\ ou(\s me\n e)/Teto o( Teo\s e)n tE=| e)kklEsi/a| prO=ton a)posto/lous, deu/teron profE/tas, tri/ton didaska/lous, e)/peita duna/meis, e)/peita CHari/smata i)ama/tOn, a)ntilE/mPSeis, kubernE/seis, ge/nE glOssO=n.
1 Kor 12:28 kai hus men eTeto ho Teos en tE ekklEsia prOton apostolus, deuteron profEtas, triton didaskalus, epeita dynameis, epeita CHarismata iamatOn, antilEmPSeis, kybernEseis, genE glOssOn.
1 Kor 12:28 c--------- rr----apm- x--------- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----asn- n-----apm- a-----asn- n-----apm- a-----asn- n-----apm- d--------- n-----apf- d--------- n-----apn- n-----gpn- n-----apf- n-----apf- n-----apn- n-----gpf-
1 Kor 12:28 G2532 G3739 G3303 G5087 G3588 G2316 G1722 G3588 G1577 G4412 G0652 G1208 G4396 G5154 G1320 G1899 G1411 G1899 G5486 G2386 G0484 G2941 G1085 G1100
1 Kor 12:28 I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami.
1 Kor 12:28
1 Kor 12:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:28
1 Kor 12:28  I  inny  Bóg  zestaw  w  Kościół  pierwszy  Apostołowie  Drugi  proroków  Trzeci  nauczycieli  dalej  siła  również  Prezenty  gojenie  pomocnik  Zarządzanie  inny  Językach
1 Kor 12:28 G2532 G3303 G2316 G5087 G1722 G1577 G4412 G0652 G1208 G4396 G5154 G1320 G1899 G1411 G1534 G5486 G2386 G0484 G2941 G1085 G1100
1 Kor 12:29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις;                                        
1 Kor 12:29 mE\ pa/ntes a)po/stoloi; mE\ pa/ntes profE=tai; mE\ pa/ntes dida/skaloi; mE\ pa/ntes duna/meis;
1 Kor 12:29 mE pantes apostoloi; mE pantes profEtai; mE pantes didaskaloi; mE pantes dynameis;
1 Kor 12:29 x--------- a-----npm- n-----npm- x--------- a-----npm- n-----npm- x--------- a-----npm- n-----npm- x--------- a-----npm- n-----npf-
1 Kor 12:29 G3361 G3956 G0652 G3361 G3956 G4396 G3361 G3956 G1320 G3361 G3956 G1411
1 Kor 12:29 Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów?
1 Kor 12:29
1 Kor 12:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:29
1 Kor 12:29  Wszystko  czy  Apostołowie  Wszystko  czy  proroków  Wszystko  czy  nauczycieli  Wszystko  czy  cuda
1 Kor 12:29 G3956 G3361 G0652 G3956 G3361 G4396 G3956 G3361 G1320 G3956 G3361 G1411
1 Kor 12:30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;                                        
1 Kor 12:30 mE\ pa/ntes CHari/smata e)/CHousin i)ama/tOn; mE\ pa/ntes glO/ssais lalou=sin; mE\ pa/ntes diermEneu/ousin;
1 Kor 12:30 mE pantes CHarismata eCHusin iamatOn; mE pantes glOssais lalusin; mE pantes diermEneuusin;
1 Kor 12:30 x--------- a-----npm- n-----apn- v-3pai-p-- n-----gpn- x--------- a-----npm- n-----dpf- v-3pai-p-- x--------- a-----npm- v-3pai-p--
1 Kor 12:30 G3361 G3956 G5486 G2192 G2386 G3361 G3956 G1100 G2980 G3361 G3956 G1329
1 Kor 12:30 Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
1 Kor 12:30
1 Kor 12:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:30
1 Kor 12:30  Wszystko  czy  mieć  Prezenty  gojenie  Wszystko  czy  mówią  Językach  Wszystko  czy  tłumaczy
1 Kor 12:30 G3956 G3361 G2192 G5486 G2386 G3956 G3361 G2980 G1100 G3956 G3361 G1329
1 Kor 12:31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι.                                      
1 Kor 12:31 DZElou=te de\ ta\ CHari/smata ta\ mei/DZona. *kai\ e)/ti kaT' u(perbolE\n o(do\n u(mi=n dei/knumi.
1 Kor 12:31 DZElute de ta CHarismata ta meiDZona. kai eti kaT' yperbolEn hodon hymin deiknymi.
1 Kor 12:31 v-2pad-p-- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----apn- a-----apnc c--------- d--------- p--------- n-----asf- n-----asf- rp----dp-- v-1pai-s--
1 Kor 12:31 G2206 G1161 G3588 G5486 G3588 G3173 G2532 G2089 G2596 G5236 G3598 G5213 G1166
1 Kor 12:31 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
1 Kor 12:31
1 Kor 12:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 12:31
1 Kor 12:31  Pożądaj poważnie  Prezenty  duży  i  show  ty, wy  sposób  więcej  splendiferous  splendiferous
1 Kor 12:31 G2206 G5486 G2909 G2532 G1166 G5213 G3598 G2089 G2596 G5236
Copyright by Cezary Podolski