Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor14      do_str_głównej      do_1Kor16      
1 Kor 15:1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν, καὶ παρελάβετε, ἐν καὶ ἑστήκατε,                                            
1 Kor 15:1 *gnOri/DZO de\ u(mi=n, a)delfoi/, to\ eu)agge/lion o(\ eu)Eggelisa/mEn u(mi=n, o(\ kai\ parela/bete, e)n O(=| kai\ e(stE/kate,
1 Kor 15:1 gnOriDZO de hymin, adelfoi, to euaNgelion ho euENgelisamEn hymin, ho kai parelabete, en hO kai hestEkate,
1 Kor 15:1 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- n-----vpm- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-1ami-s-- rp----dp-- rr----asn- d--------- v-2aai-p-- p--------- rr----dsn- d--------- v-2xai-p--
1 Kor 15:1 G1107 G1161 G5213 G0080 G3588 G2098 G3739 G2097 G5213 G3739 G2532 G3880 G1722 G3739 G2532 G2476
1 Kor 15:1 Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie.
1 Kor 15:1
1 Kor 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:1
1 Kor 15:1  Przypominać  ty, wy  bracia  Ewangelia  który  głosił  ty, wy  i  miał  w  gdzie  i  przyczółek
1 Kor 15:1 G1107 G5213 G0080 G2098 G3739 G2097 G5213 G2532 G3880 G1722 G3739 G2532 G2476
1 Kor 15:2 δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.                                              
1 Kor 15:2 di' ou(= kai\ sO/|DZesTe, ti/ni lo/gO| eu)Eggelisa/mEn u(mi=n ei) kate/CHete, e)kto\s ei) mE\ ei)kE=| e)pisteu/sate.
1 Kor 15:2 di' u kai sODZesTe, tini logO euENgelisamEn hymin ei kateCHete, ektos ei mE eikE episteusate.
1 Kor 15:2 p--------- rr----gsn- d--------- v-2ppi-p-- ri----dsm- n-----dsm- v-1ami-s-- rp----dp-- c--------- v-2pai-p-- d--------- c--------- d--------- d--------- v-2aai-p--
1 Kor 15:2 G1223 G3739 G2532 G4982 G5100 G3056 G2097 G5213 G1487 G2722 G1622 G1487 G3361 G1500 G4100
1 Kor 15:2 Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
1 Kor 15:2
1 Kor 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:2
1 Kor 15:2  który  który  i  będziecie zbawieni  jeśli  prowadzone przez  prowadzone przez  Przytrzymaj  głosił  ty, wy  jeśli  tylko  nie  na próżno  Uważa
1 Kor 15:2 G1223 G3739 G2532 G4982 G1487 G3056 G5101 G2722 G2097 G5213 G1487 G1622 G3361 G1500 G4100
1 Kor 15:3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς,                                        
1 Kor 15:3 pare/dOka ga\r u(mi=n e)n prO/tois, o(\ kai\ pare/labon, o(/ti *CHristo\s a)pe/Tanen u(pe\r tO=n a(martiO=n E(mO=n kata\ ta\s grafa/s,
1 Kor 15:3 paredOka gar hymin en prOtois, ho kai parelabon, hoti CHristos apeTanen hyper tOn hamartiOn hEmOn kata tas grafas,
1 Kor 15:3 v-1aai-s-- c--------- rp----dp-- p--------- a-----dpn- rr----asn- d--------- v-1aai-s-- d--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- p--------- ra----apf- n-----apf-
1 Kor 15:3 G3860 G1063 G5213 G1722 G4413 G3739 G2532 G3880 G3754 G5547 G0599 G5228 G3588 G0266 G2257 G2596 G3588 G1124
1 Kor 15:3 Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,
1 Kor 15:3
1 Kor 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:3
1 Kor 15:3  Dla  pierwotnie  pierwotnie  uczy  ty, wy  że  i  miał  że  Chrystus  zmarły  dla  grzech  nasz  na  Pismo
1 Kor 15:3 G1063 G1722 G4413 G3860 G5213 G3739 G2532 G3880 G3754 G5547 G0599 G5228 G0266 G2257 G2596 G1124
1 Kor 15:4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,                                                  
1 Kor 15:4 kai\ o(/ti e)ta/fE, kai\ o(/ti e)gE/gertai tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| kata\ ta\s grafa/s,
1 Kor 15:4 kai hoti etafE, kai hoti egEgertai tE hEmera tE tritE kata tas grafas,
1 Kor 15:4 c--------- d--------- v-3api-s-- c--------- d--------- v-3xpi-s-- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- p--------- ra----apf- n-----apf-
1 Kor 15:4 G2532 G3754 G2290 G2532 G3754 G1453 G3588 G2250 G3588 G5154 G2596 G3588 G1124
1 Kor 15:4 że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
1 Kor 15:4
1 Kor 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:4
1 Kor 15:4  że  pochowany  był  i  że  róża  trzeci  dzień  na  Pismo
1 Kor 15:4 G3754 G2290 G2290 G2532 G3754 G1453 G5154 G2250 G2596 G1124
1 Kor 15:5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα·                                                              
1 Kor 15:5 kai\ o(/ti O)/fTE *kEfa=|, ei)=ta toi=s dO/deka:
1 Kor 15:5 kai hoti OfTE kEfa, eita tois dOdeka:
1 Kor 15:5 c--------- d--------- v-3api-s-- n-----dsm- d--------- ra----dpm- a-----dpm-
1 Kor 15:5 G2532 G3754 G3700 G2786 G1534 G3588 G1427
1 Kor 15:5 i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
1 Kor 15:5
1 Kor 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:5
1 Kor 15:5  i  że  był  Kefas  następnie  dwanaście
1 Kor 15:5 G2532 G3754 G3700 G2786 G1534 G1427
1 Kor 15:6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν·                                            
1 Kor 15:6 e)/peita O)/fTE e)pa/nO pentakosi/ois a)delfoi=s e)fa/paX, e)X O(=n oi( plei/ones me/nousin e(/Os a)/rti, tine\s de\ e)koimE/TEsan:
1 Kor 15:6 epeita OfTE epanO pentakosiois adelfois efapaX, eX hOn hoi pleiones menusin heOs arti, tines de ekoimETEsan:
1 Kor 15:6 d--------- v-3api-s-- d--------- a-----dpm- n-----dpm- d--------- p--------- rr----gpm- ra----npm- a-----npmc v-3pai-p-- p--------- d--------- ri----npm- c--------- v-3api-p--
1 Kor 15:6 G1899 G3700 G1883 G4001 G0080 G2178 G1537 G3739 G3588 G4118 G3306 G2193 G0737 G5100 G1161 G2837
1 Kor 15:6 później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.
1 Kor 15:6
1 Kor 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:6
1 Kor 15:6  następnie  był  więcej  pięćset  bracia  w  jedno  czas  z  który  duży  część  dotychczas  dotychczas  w  Życie  i  kilka  i  odpoczynku
1 Kor 15:6 G1899 G3700 G1883 G4001 G0080 G2178 G2178 G2178 G1537 G3739 G4119 G4119 G0737 G2193 G3306 G3306 G1161 G5100 G2532 G2837
1 Kor 15:7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·                                                              
1 Kor 15:7 e)/peita O)/fTE *)iakO/bO|, ei)=ta toi=s a)posto/lois pa=sin:
1 Kor 15:7 epeita OfTE iakObO, eita tois apostolois pasin:
1 Kor 15:7 d--------- v-3api-s-- n-----dsm- d--------- ra----dpm- n-----dpm- a-----dpm-
1 Kor 15:7 G1899 G3700 G2385 G1534 G3588 G0652 G3956
1 Kor 15:7 Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom.
1 Kor 15:7
1 Kor 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:7
1 Kor 15:7  następnie  był  Jakuba  również  wszystko  Apostołowie
1 Kor 15:7 G1899 G3700 G2385 G1534 G3956 G0652
1 Kor 15:8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.                                                            
1 Kor 15:8 e)/sCHaton de\ pa/ntOn O(sperei\ tO=| e)ktrO/mati O)/fTE ka)moi/.
1 Kor 15:8 esCHaton de pantOn hOsperei tO ektrOmati OfTE kamoi.
1 Kor 15:8 a-----asn- c--------- a-----gpn- c--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3api-s-- d---------
1 Kor 15:8 G2078 G1161 G3956 G5619 G3588 G1626 G3700 G2504
1 Kor 15:8 W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
1 Kor 15:8
1 Kor 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:8
1 Kor 15:8  i  za  wszystko  był  i  mnie  jako  potwór
1 Kor 15:8 G1161 G2078 G3956 G3700 G2504 G2504 G5619 G1626
1 Kor 15:9 Ἐγὼ γάρ εἰμι ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ·                                      
1 Kor 15:9 *)egO\ ga/r ei)mi o( e)la/CHistos tO=n a)posto/lOn, o(\s ou)k ei)mi\ i(kano\s kalei=sTai a)po/stolos, dio/ti e)di/OXa tE\n e)kklEsi/an tou= Teou=:
1 Kor 15:9 egO gar eimi ho elaCHistos tOn apostolOn, hos uk eimi hikanos kaleisTai apostolos, dioti ediOXa tEn ekklEsian tu Teu:
1 Kor 15:9 rp----ns-- c--------- v-1pai-s-- ra----nsm- a-----nsms ra----gpm- n-----gpm- rr----nsm- d--------- v-1pai-s-- a-----nsm- v--ppn---- n-----nsm- c--------- v-1aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 15:9 G1473 G1063 G1510 G3588 G1646 G3588 G0652 G3739 G3756 G1510 G2425 G2564 G0652 G1360 G1377 G3588 G1577 G3588 G2316
1 Kor 15:9 Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży.
1 Kor 15:9
1 Kor 15:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:9
1 Kor 15:9  Dla  Ja  najmniej  Apostołowie  niegodny  niegodny  nazwać  Apostoł  że  pojechaliśmy  kościół  Bóg
1 Kor 15:9 G1063 G1473 G1646 G0652 G2425 G3756 G2564 G0652 G1360 G1377 G1577 G2316
1 Kor 15:10 χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι εἰμι, καὶ χάρις αὐτοῦ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ χάρις τοῦ θεοῦ [ἡ] σὺν ἐμοί.            
1 Kor 15:10 CHa/riti de\ Teou= ei)mi o(/ ei)mi, kai\ E( CHa/ris au)tou= E( ei)s e)me\ ou) kenE\ e)genE/TE, a)lla\ perisso/teron au)tO=n pa/ntOn e)kopi/asa, ou)k e)gO\ de\ a)lla\ E( CHa/ris tou= Teou= [E(] su\n e)moi/.
1 Kor 15:10 CHariti de Teu eimi ho eimi, kai hE CHaris autu hE eis eme u kenE egenETE, alla perissoteron autOn pantOn ekopiasa, uk egO de alla hE CHaris tu Teu [hE] syn emoi.
1 Kor 15:10 n-----dsf- c--------- n-----gsm- v-1pai-s-- rr----nsn- v-1pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- ra----nsf- p--------- rp----as-- d--------- a-----nsf- v-3api-s-- c--------- a-----asnc rp----gpm- a-----gpm- v-1aai-s-- d--------- rp----ns-- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsf- p--------- rp----ds--
1 Kor 15:10 G5485 G1161 G2316 G1510 G3739 G1510 G2532 G3588 G5485 G0846 G3588 G1519 G1691 G3756 G2756 G1096 G0235 G4053 G0846 G3956 G2872 G3756 G1473 G1161 G0235 G3588 G5485 G3588 G2316 G3588 G4862 G1698
1 Kor 15:10 Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
1 Kor 15:10
1 Kor 15:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:10
1 Kor 15:10  Ale  łaska  Pobożny  am  że  am  i  łaska  Jego  w  mnie  nie  był  daremny  ale  więcej  wszystko  ich  problem  nie  Ja  jednak  i  łaska  Bóg  który  z  Ja
1 Kor 15:10 G1161 G5485 G2316 G1510 G3739 G1510 G2532 G5485 G0846 G1519 G1691 G3756 G1096 G2756 G0235 G4054 G3956 G0846 G2872 G3756 G1473 G1161 G0235 G5485 G2316 G3588 G4862 G1698
1 Kor 15:11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.                                                        
1 Kor 15:11 ei)/te ou)=n e)gO\ ei)/te e)kei=noi, ou(/tOs kEru/ssomen kai\ ou(/tOs e)pisteu/sate.
1 Kor 15:11 eite un egO eite ekeinoi, hutOs kEryssomen kai hutOs episteusate.
1 Kor 15:11 c--------- c--------- rp----ns-- c--------- rd----npm- d--------- v-1pai-p-- c--------- d--------- v-2aai-p--
1 Kor 15:11 G1535 G3767 G1473 G1535 G1565 G3779 G2784 G2532 G3779 G4100
1 Kor 15:11 Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
1 Kor 15:11
1 Kor 15:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:11
1 Kor 15:11  Tak  Ja  czy  one  czy  tak  głosić  i  tak  Uważa
1 Kor 15:11 G3767 G1473 G1535 G1565 G1535 G3779 G2784 G2532 G3779 G4100
1 Kor 15:12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;                                        
1 Kor 15:12 *ei) de\ *CHristo\s kEru/ssetai o(/ti e)k nekrO=n e)gE/gertai, pO=s le/gousin e)n u(mi=n tines o(/ti a)na/stasis nekrO=n ou)k e)/stin;
1 Kor 15:12 ei de CHristos kEryssetai hoti ek nekrOn egEgertai, pOs legusin en hymin tines hoti anastasis nekrOn uk estin;
1 Kor 15:12 c--------- c--------- n-----nsm- v-3ppi-s-- c--------- p--------- a-----gpm- v-3xpi-s-- d--------- v-3pai-p-- p--------- rp----dp-- ri----npm- c--------- n-----nsf- a-----gpm- d--------- v-3pai-s--
1 Kor 15:12 G1487 G1161 G5547 G2784 G3754 G1537 G3498 G1453 G4459 G3004 G1722 G5213 G5100 G3754 G0386 G3498 G3756 G2076
1 Kor 15:12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
1 Kor 15:12
1 Kor 15:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:12
1 Kor 15:12  Jeśli  zaś  Chrystus  głosił  że  róża  z  martwy  jako  kilka  z  ty, wy  mówią  że  nie  nie  zmartwychwstania  martwy
1 Kor 15:12 G1487 G1161 G5547 G2784 G3754 G1453 G1537 G3498 G4459 G5100 G1722 G5213 G3004 G3754 G2076 G3756 G0386 G3498
1 Kor 15:13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·                                                          
1 Kor 15:13 ei) de\ a)na/stasis nekrO=n ou)k e)/stin, ou)de\ *CHristo\s e)gE/gertai:
1 Kor 15:13 ei de anastasis nekrOn uk estin, ude CHristos egEgertai:
1 Kor 15:13 c--------- c--------- n-----nsf- a-----gpm- d--------- v-3pai-s-- d--------- n-----nsm- v-3xpi-s--
1 Kor 15:13 G1487 G1161 G0386 G3498 G3756 G2076 G3761 G5547 G1453
1 Kor 15:13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
1 Kor 15:13
1 Kor 15:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:13
1 Kor 15:13  Jeśli  nie  nie  zmartwychwstania  martwy  i  Chrystus  nie  róża
1 Kor 15:13 G1487 G2076 G3756 G0386 G3498 G3761 G5547 G3761 G1453
1 Kor 15:14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα [καὶ] τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ πίστις ὑμῶν,                                            
1 Kor 15:14 ei) de\ *CHristo\s ou)k e)gE/gertai, keno\n a)/ra [kai\] to\ kE/rugma E(mO=n, kenE\ kai\ E( pi/stis u(mO=n,
1 Kor 15:14 ei de CHristos uk egEgertai, kenon ara [kai] to kErygma hEmOn, kenE kai hE pistis hymOn,
1 Kor 15:14 c--------- c--------- n-----nsm- d--------- v-3xpi-s-- a-----nsn- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- a-----nsf- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp--
1 Kor 15:14 G1487 G1161 G5547 G3756 G1453 G2756 G0686 G2532 G3588 G2782 G2257 G2756 G2532 G3588 G4102 G5216
1 Kor 15:14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
1 Kor 15:14
1 Kor 15:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:14
1 Kor 15:14  i  jeśli  Chrystus  nie  róża  że  kazanie  nasz  daremny  daremny  i  wiara  twój
1 Kor 15:14 G1161 G1487 G5547 G3756 G1453 G0686 G2782 G2257 G2756 G2756 G2532 G4102 G5216
1 Kor 15:15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.                              
1 Kor 15:15 eu(risko/meTa de\ kai\ PSeudoma/rtures tou= Teou=, o(/ti e)marturE/samen kata\ tou= Teou= o(/ti E)/geiren to\n *CHristo/n, o(\n ou)k E)/geiren ei)/per a)/ra nekroi\ ou)k e)gei/rontai.
1 Kor 15:15 heuriskomeTa de kai PSeudomartyres tu Teu, hoti emartyrEsamen kata tu Teu hoti Egeiren ton CHriston, hon uk Egeiren eiper ara nekroi uk egeirontai.
1 Kor 15:15 v-1ppi-p-- c--------- d--------- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1aai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rr----asm- d--------- v-3aai-s-- c--------- c--------- a-----npm- d--------- v-3ppi-p--
1 Kor 15:15 G2147 G1161 G2532 G5575 G3588 G2316 G3754 G3140 G2596 G3588 G2316 G3754 G1453 G3588 G5547 G3739 G3756 G1453 G1512 G0686 G3498 G3756 G1453
1 Kor 15:15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.
1 Kor 15:15
1 Kor 15:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:15
1 Kor 15:15  Poza  były  i  wypaczania  Bóg  że  pokazał  o  Bóg  że  podniesiony  Chrystus  Kogo  nie  wskrzeszony  jeśli  martwy  nie  podniesiony
1 Kor 15:15 G1161 G2147 G2532 G5575 G2316 G3754 G3140 G2596 G2316 G3754 G1453 G5547 G3739 G3756 G1453 G1512 G3498 G3756 G1453
1 Kor 15:16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·                                                            
1 Kor 15:16 ei) ga\r nekroi\ ou)k e)gei/rontai, ou)de\ *CHristo\s e)gE/gertai:
1 Kor 15:16 ei gar nekroi uk egeirontai, ude CHristos egEgertai:
1 Kor 15:16 c--------- c--------- a-----npm- d--------- v-3ppi-p-- d--------- n-----nsm- v-3xpi-s--
1 Kor 15:16 G1487 G1063 G3498 G3756 G1453 G3761 G5547 G1453
1 Kor 15:16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
1 Kor 15:16
1 Kor 15:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:16
1 Kor 15:16  dla  jeśli  martwy  nie  podniesiony  i  Chrystus  nie wskrzeszony
1 Kor 15:16 G1063 G1487 G3498 G3756 G1453 G3761 G5547 G3761 G1453
1 Kor 15:17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.                                              
1 Kor 15:17 ei) de\ *CHristo\s ou)k e)gE/gertai, matai/a E( pi/stis u(mO=n, e)/ti e)ste\ e)n tai=s a(marti/ais u(mO=n.
1 Kor 15:17 ei de CHristos uk egEgertai, mataia hE pistis hymOn, eti este en tais hamartiais hymOn.
1 Kor 15:17 c--------- c--------- n-----nsm- d--------- v-3xpi-s-- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- d--------- v-2pai-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
1 Kor 15:17 G1487 G1161 G5547 G3756 G1453 G3152 G3588 G4102 G5216 G2089 G2075 G1722 G3588 G0266 G5216
1 Kor 15:17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
1 Kor 15:17
1 Kor 15:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:17
1 Kor 15:17 A  jeśli  Chrystus  nie  róża  wiara  twój  daremny  więcej  w  grzech  swój
1 Kor 15:17 G1161 G1487 G5547 G3756 G1453 G4102 G5216 G3152 G2089 G1722 G0266 G5216
1 Kor 15:18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.                                                              
1 Kor 15:18 a)/ra kai\ oi( koimETe/ntes e)n *CHristO=| a)pO/lonto.
1 Kor 15:18 ara kai hoi koimETentes en CHristO apOlonto.
1 Kor 15:18 c--------- d--------- ra----npm- v--appnpm- p--------- n-----dsm- v-3ami-p--
1 Kor 15:18 G0686 G2532 G3588 G2837 G1722 G5547 G0622
1 Kor 15:18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie.
1 Kor 15:18
1 Kor 15:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:18
1 Kor 15:18  Tak  i  martwy  w  Chrystus  zmarły
1 Kor 15:18 G0686 G2532 G2837 G1722 G5547 G0622
1 Kor 15:19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.                                                
1 Kor 15:19 ei) e)n tE=| DZOE=| tau/tE| e)n *CHristO=| E)lpiko/tes e)sme\n mo/non, e)leeino/teroi pa/ntOn a)nTrO/pOn e)sme/n.
1 Kor 15:19 ei en tE DZOE tautE en CHristO Elpikotes esmen monon, eleeinoteroi pantOn anTrOpOn esmen.
1 Kor 15:19 c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- p--------- n-----dsm- v--xapnpm- v-1pai-p-- a-----asn- a-----npmc a-----gpm- n-----gpm- v-1pai-p--
1 Kor 15:19 G1487 G1722 G3588 G2222 G3778 G1722 G5547 G1679 G2070 G3440 G1652 G3956 G0444 G2070
1 Kor 15:19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
1 Kor 15:19
1 Kor 15:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:19
1 Kor 15:19  jeśli  w  To  tylko  Życie  nadzieja  nadzieja  w  Chrystus  nieszczęśliwy  wszystko  mężczyzn
1 Kor 15:19 G1487 G1722 G5026 G3440 G2222 G1679 G2070 G1722 G5547 G1652 G3956 G0444
1 Kor 15:20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.                                                          
1 Kor 15:20 *nuni\ de\ *CHristo\s e)gE/gertai e)k nekrO=n, a)parCHE\ tO=n kekoimEme/nOn.
1 Kor 15:20 nyni de CHristos egEgertai ek nekrOn, aparCHE tOn kekoimEmenOn.
1 Kor 15:20 d--------- c--------- n-----nsm- v-3xpi-s-- p--------- a-----gpm- n-----nsf- ra----gpm- v--xmpgpm-
1 Kor 15:20 G3570 G1161 G5547 G1453 G1537 G3498 G0536 G3588 G2837
1 Kor 15:20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
1 Kor 15:20
1 Kor 15:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:20
1 Kor 15:20  Ale  Chrystus  róża  z  martwy  pierworodny  martwy
1 Kor 15:20 G1161 G5547 G1453 G1537 G3498 G0536 G2837
1 Kor 15:21 ἐπειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι᾿ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν·                                                        
1 Kor 15:21 e)peidE\ ga\r di' a)nTrO/pou Ta/natos, kai\ di' a)nTrO/pou a)na/stasis nekrO=n:
1 Kor 15:21 epeidE gar di' anTrOpu Tanatos, kai di' anTrOpu anastasis nekrOn:
1 Kor 15:21 c--------- c--------- p--------- n-----gsm- n-----nsm- d--------- p--------- n-----gsm- n-----nsf- a-----gpm-
1 Kor 15:21 G1894 G1063 G1223 G0444 G2288 G2532 G1223 G0444 G0386 G3498
1 Kor 15:21 Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie.
1 Kor 15:21
1 Kor 15:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:21
1 Kor 15:21  Dla  jako  śmierć  przez  Prawa  przez  Prawa  i  zmartwychwstania  martwy
1 Kor 15:21 G1063 G1894 G2288 G1223 G0444 G1223 G0444 G2532 G0386 G3498
1 Kor 15:22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται.                                                
1 Kor 15:22 O(/sper ga\r e)n tO=| *)ada\m pa/ntes a)poTnE/|skousin, ou(/tOs kai\ e)n tO=| *CHristO=| pa/ntes DZO|opoiETE/sontai.
1 Kor 15:22 hOsper gar en tO adam pantes apoTnEskusin, hutOs kai en tO CHristO pantes DZOopoiETEsontai.
1 Kor 15:22 c--------- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- a-----npm- v-3pai-p-- d--------- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- a-----npm- v-3fpi-p--
1 Kor 15:22 G5618 G1063 G1722 G3588 G0076 G3956 G0599 G3779 G2532 G1722 G3588 G5547 G3956 G2227
1 Kor 15:22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
1 Kor 15:22
1 Kor 15:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:22
1 Kor 15:22  Jako  w  Adam  wszystko  umierać  tak  w  Chrystus  wszystko  wskrzesić
1 Kor 15:22 G5618 G1722 G0076 G3956 G0599 G3779 G1722 G5547 G3956 G2227
1 Kor 15:23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·                                            
1 Kor 15:23 e(/kastos de\ e)n tO=| i)di/O| ta/gmati: a)parCHE\ *CHristo/s, e)/peita oi( tou= *CHristou= e)n tE=| parousi/a| au)tou=:
1 Kor 15:23 hekastos de en tO idiO tagmati: aparCHE CHristos, epeita hoi tu CHristu en tE parusia autu:
1 Kor 15:23 a-----nsm- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- n-----nsf- n-----nsm- d--------- ra----npm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
1 Kor 15:23 G1538 G1161 G1722 G3588 G2398 G5001 G0536 G5547 G1899 G3588 G3588 G5547 G1722 G3588 G3952 G0846
1 Kor 15:23 lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
1 Kor 15:23
1 Kor 15:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:23
1 Kor 15:23  każdy  w  jego  zamówienie  pierworodny  Chrystus  następnie  Chrystus  w  nadejście  Jego
1 Kor 15:23 G1538 G1722 G2398 G5001 G0536 G5547 G1899 G5547 G1722 G3952 G0846
1 Kor 15:24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.                                    
1 Kor 15:24 ei)=ta to\ te/los, o(/tan paradidO=| tE\n basilei/an tO=| TeO=| kai\ patri/, o(/tan katargE/sE| pa=san a)rCHE\n kai\ pa=san e)Xousi/an kai\ du/namin.
1 Kor 15:24 eita to telos, hotan paradidO tEn basileian tO TeO kai patri, hotan katargEsE pasan arCHEn kai pasan eXusian kai dynamin.
1 Kor 15:24 d--------- ra----nsn- n-----nsn- d--------- v-3pas-s-- ra----asf- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- d--------- n-----dsm- d--------- v-3aas-s-- a-----asf- n-----asf- c--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf-
1 Kor 15:24 G1534 G3588 G5056 G3752 G3860 G3588 G0932 G3588 G2316 G2532 G3962 G3752 G2673 G3956 G0746 G2532 G3956 G1849 G2532 G1411
1 Kor 15:24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
1 Kor 15:24
1 Kor 15:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:24
1 Kor 15:24  następnie  koniec  kiedy  zdradzać  Królestwo  Bóg  i  Ojciec  kiedy  znieść  wszystko  władza  i  wszystko  moc  i  siła
1 Kor 15:24 G1534 G5056 G3752 G3860 G0932 G2316 G2532 G3962 G3752 G2673 G3956 G0746 G2532 G3956 G1849 G2532 G1411
1 Kor 15:25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.                                                
1 Kor 15:25 dei= ga\r au)to\n basileu/ein a)/CHri ou(= TE=| pa/ntas tou\s e)CHTrou\s u(po\ tou\s po/das au)tou=.
1 Kor 15:25 dei gar auton basileuein aCHri hu TE pantas tus eCHTrus hypo tus podas autu.
1 Kor 15:25 v-3pai-s-- c--------- rp----asm- v--pan---- p--------- rr----gsm- v-3aas-s-- a-----apm- ra----apm- a-----apm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm-
1 Kor 15:25 G1163 G1063 G0846 G0936 G0891 G3757 G5087 G3956 G3588 G2190 G5259 G3588 G4228 G0846
1 Kor 15:25 Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
1 Kor 15:25
1 Kor 15:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:25
1 Kor 15:25  Dla  Go  powinien  królować  do  złożone  wszystko  wrogów  pod  stóp  Ich
1 Kor 15:25 G1063 G0846 G1163 G0936 G0891 G5087 G3956 G2190 G5259 G4228 G0846
1 Kor 15:26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται θάνατος·                                                                  
1 Kor 15:26 e)/sCHatos e)CHTro\s katargei=tai o( Ta/natos:
1 Kor 15:26 esCHatos eCHTros katargeitai ho Tanatos:
1 Kor 15:26 a-----nsm- a-----nsm- v-3ppi-s-- ra----nsm- n-----nsm-
1 Kor 15:26 G2078 G2190 G2673 G3588 G2288
1 Kor 15:26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
1 Kor 15:26
1 Kor 15:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:26
1 Kor 15:26  Ostatnio  wróg  cięcie  śmierć
1 Kor 15:26 G2078 G2190 G2673 G2288
1 Kor 15:27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.                                  
1 Kor 15:27 pa/nta ga\r u(pe/taXen u(po\ tou\s po/das au)tou=. o(/tan de\ ei)/pE| o(/ti pa/nta u(pote/taktai, dE=lon o(/ti e)kto\s tou= u(pota/Xantos au)tO=| ta\ pa/nta.
1 Kor 15:27 panta gar hypetaXen hypo tus podas autu. hotan de eipE hoti panta hypotetaktai, dElon hoti ektos tu hypotaXantos autO ta panta.
1 Kor 15:27 a-----apn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- c--------- v-3aas-s-- c--------- a-----npn- v-3xpi-s-- a-----nsn- c--------- p--------- ra----gsm- v--aapgsm- rp----dsm- ra----apn- a-----apn-
1 Kor 15:27 G3956 G1063 G5293 G5259 G3588 G4228 G0846 G3752 G1161 G2036 G3754 G3956 G5293 G1212 G3754 G1622 G3588 G5293 G0846 G3588 G3956
1 Kor 15:27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.
1 Kor 15:27
1 Kor 15:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:27
1 Kor 15:27  że  wszystko  przejął  pod  stóp  Jego  Kiedy  zaś  powiedział  powiedział  wszystko  przejął  jasny  że  z wyjątkiem  Który  przejął  Go  wszystko
1 Kor 15:27 G1063 G3956 G5293 G5259 G4228 G0846 G3752 G1161 G2036 G3754 G3956 G5293 G1212 G3754 G1622 G5293 G5293 G0846 G3956
1 Kor 15:28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε [καὶ] αὐτὸς υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα θεὸς [τὰ] πάντα ἐν πᾶσιν.                          
1 Kor 15:28 o(/tan de\ u(potagE=| au)tO=| ta\ pa/nta, to/te [kai\] au)to\s o( ui(o\s u(potagE/setai tO=| u(pota/Xanti au)tO=| ta\ pa/nta, i(/na E)=| o( Teo\s [ta\] pa/nta e)n pa=sin.
1 Kor 15:28 hotan de hypotagE autO ta panta, tote [kai] autos ho hyios hypotagEsetai tO hypotaXanti autO ta panta, hina E ho Teos [ta] panta en pasin.
1 Kor 15:28 c--------- c--------- v-3aps-s-- rp----dsm- ra----npn- a-----npn- d--------- d--------- rp----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3fpi-s-- ra----dsm- v--aapdsm- rp----dsm- ra----apn- a-----apn- c--------- v-3pas-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----npn- a-----npn- p--------- a-----dpn-
1 Kor 15:28 G3752 G1161 G5293 G0846 G3588 G3956 G5119 G2532 G0846 G3588 G5207 G5293 G3588 G5293 G0846 G3588 G3956 G2443 G5600 G3588 G2316 G3588 G3956 G1722 G3956
1 Kor 15:28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
1 Kor 15:28
1 Kor 15:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:28
1 Kor 15:28  Kiedy  zaś  wszystko  wygrać  Go  następnie  i  Się  Syn  stonowane  Poważnie dołączyć  wszystko  Go  tak  będzie  Bóg  wszystko  w  wszystko
1 Kor 15:28 G3752 G1161 G3956 G5293 G0846 G5119 G2532 G0846 G5207 G5293 G5293 G3956 G0846 G2443 G5600 G2316 G3956 G1722 G3956
1 Kor 15:29 Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;                                        
1 Kor 15:29 *)epei\ ti/ poiE/sousin oi( baptiDZo/menoi u(pe\r tO=n nekrO=n; ei) o(/lOs nekroi\ ou)k e)gei/rontai, ti/ kai\ bapti/DZontai u(pe\r au)tO=n;
1 Kor 15:29 epei ti poiEsusin hoi baptiDZomenoi hyper tOn nekrOn; ei holOs nekroi uk egeirontai, ti kai baptiDZontai hyper autOn;
1 Kor 15:29 c--------- ri----asn- v-3fai-p-- ra----npm- v--pppnpm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- d--------- a-----npm- d--------- v-3ppi-p-- ri----asn- d--------- v-3ppi-p-- p--------- rp----gpm-
1 Kor 15:29 G1893 G5101 G4160 G3588 G0907 G5228 G3588 G3498 G1487 G3654 G3498 G3756 G1453 G5101 G2532 G0907 G5228 G0846
1 Kor 15:29 Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują?
1 Kor 15:29
1 Kor 15:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:29
1 Kor 15:29  Inaczej  że  zrobić  chrzest  dla  martwy  Jeśli  martwy  całkiem  nie  podniesiony  co  i  chrzest  dla  martwy
1 Kor 15:29 G1893 G5101 G4160 G0907 G5228 G3498 G1487 G3498 G3654 G3756 G1453 G5101 G2532 G0907 G5228 G3498
1 Kor 15:30 τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;                                                                
1 Kor 15:30 ti/ kai\ E(mei=s kinduneu/omen pa=san O(/ran;
1 Kor 15:30 ti kai hEmeis kindyneuomen pasan hOran;
1 Kor 15:30 ri----asn- d--------- rp----np-- v-1pai-p-- a-----asf- n-----asf-
1 Kor 15:30 G5101 G2532 G2249 G2793 G3956 G5610
1 Kor 15:30 Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny?
1 Kor 15:30
1 Kor 15:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:30
1 Kor 15:30  co  i  godzinę  godzinę  narażony  Żywiołowych
1 Kor 15:30 G5101 G2532 G3956 G5610 G2793 G2793
1 Kor 15:31 καθ᾿ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, [ἀδελφοί,] ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.                                            
1 Kor 15:31 kaT' E(me/ran a)poTnE/|skO, nE\ tE\n u(mete/ran kau/CHEsin, [a)delfoi/,] E(\n e)/CHO e)n *CHristO=| *)iEsou= tO=| kuri/O| E(mO=n.
1 Kor 15:31 kaT' Emeran apoTnEskO, nE tEn hymeteran kauCHEsin, [adelfoi,] hEn eCHO en CHristO iEsu tO kyriO hEmOn.
1 Kor 15:31 p--------- n-----asf- v-1pai-s-- x--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- n-----vpm- rr----asf- v-1pai-s-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp--
1 Kor 15:31 G2596 G2250 G0599 G3513 G3588 G5212 G2746 G0080 G3739 G2192 G1722 G5547 G2424 G3588 G2962 G2257
1 Kor 15:31 Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram.
1 Kor 15:31
1 Kor 15:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:31
1 Kor 15:31  każdy  dzień  umierający  który  mieć  w  Chrystus  Jezus  Władca  nasz
1 Kor 15:31 G2596 G2250 G0599 G3739 G2192 G1722 G5547 G2424 G2962 G2257
1 Kor 15:32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν.                                    
1 Kor 15:32 ei) kata\ a)/nTrOpon e)TErioma/CHEsa e)n *)efe/sO|, ti/ moi to\ o)/felos; ei) nekroi\ ou)k e)gei/rontai, *fa/gOmen kai\ pi/Omen, au)/rion ga\r a)poTnE/|skomen.
1 Kor 15:32 ei kata anTrOpon eTEriomaCHEsa en efesO, ti moi to ofelos; ei nekroi uk egeirontai, fagOmen kai piOmen, aurion gar apoTnEskomen.
1 Kor 15:32 c--------- p--------- n-----asm- v-1aai-s-- p--------- n-----dsf- ri----nsn- rp----ds-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- a-----npm- d--------- v-3ppi-p-- v-1aas-p-- c--------- v-1aas-p-- d--------- c--------- v-1pai-p--
1 Kor 15:32 G1487 G2596 G0444 G2341 G1722 G2181 G5101 G3427 G3588 G3786 G1487 G3498 G3756 G1453 G5315 G2532 G4095 G0839 G1063 G0599
1 Kor 15:32 Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
1 Kor 15:32
1 Kor 15:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:32
1 Kor 15:32  Na  ludzki  walczył  z  zwierząt  w  Efez  co  mnie  stosowanie  jeśli  martwy  nie  podniesiony  Jest  jest  i  pić  dla  jutro  umierać
1 Kor 15:32 G2596 G0444 G2341 G2341 G2341 G1722 G2181 G5101 G3427 G3786 G1487 G3498 G3756 G1453 G2532 G2532 G2532 G4095 G1063 G0839 G0599
1 Kor 15:33 μὴ πλανᾶσθε· Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί.                                                              
1 Kor 15:33 mE\ plana=sTe: *fTei/rousin E)/TE CHrEsta\ o(mili/ai kakai/.
1 Kor 15:33 mE planasTe: fTeirusin ETE CHrEsta homiliai kakai.
1 Kor 15:33 d--------- v-2ppd-p-- v-3pai-p-- n-----apn- a-----apn- n-----npf- a-----npf-
1 Kor 15:33 G3361 G4105 G5351 G2239 G5543 G3657 G2556
1 Kor 15:33 Nie łudźcie się! Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje
1 Kor 15:33
1 Kor 15:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 15:33
1 Kor 15:33  Nie  błądzić  cienki  Społeczność  zepsuty  dobry  obyczaje
1 Kor 15:33 G3361 G4105 G2556 G3657 G5351 G5543 G2239
1 Kor 15:34 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσιν· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ.                                                
1 Kor 15:34 e)knE/PSate dikai/Os kai\ mE\ a(marta/nete, a)gnOsi/an ga\r Teou= tines e)/CHousin: pro\s e)ntropE\n u(mi=n lalO=.
1 Kor 15:34 eknEPSate dikaiOs kai mE hamartanete, agnOsian gar Teu tines eCHusin: pros entropEn hymin lalO.
1 Kor 15:34 v-2aad-p-- d--------- c--------- d--------- v-2pad-p-- n-----asf- c--------- n-----gsm- ri----npm- v-3pai-p-- p--------- n-----asf- rp----dp-- v-1pai-s--
1 Kor 15:34 G1594 G1346 G2532 G3361 G0264