Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor1      do_str_głównej      do_1Kor3      
1 Kor 2:1 Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾿ ὑπεροχὴν λόγου σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ.                            
1 Kor 2:1 *ka)gO\ e)lTO\n pro\s u(ma=s, a)delfoi/, E)=lTon ou) kaT' u(peroCHE\n lo/gou E)\ sofi/as katagge/llOn u(mi=n to\ mustE/rion tou= Teou=.
1 Kor 2:1 kagO elTOn pros hymas, adelfoi, ElTon u kaT' yperoCHEn logu E sofias kataNgellOn hymin to mystErion tu Teu.
1 Kor 2:1 c--------- v--aapnsm- p--------- rp----ap-- n-----vpm- v-1aai-s-- d--------- p--------- n-----asf- n-----gsm- c--------- n-----gsf- v--papnsm- rp----dp-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 2:1 G2504 G2064 G4314 G5209 G0080 G2064 G3756 G2596 G5247 G3056 G2228 G4678 G2605 G5213 G3588 G3466 G3588 G2316
1 Kor 2:1 Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże.
1 Kor 2:1
1 Kor 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:1
1 Kor 2:1  I  Ja  przyjść  do  ty, wy  bracia  przyjść  odźwierny  ty, wy  świadectwo  Bóg  nie  w  wyższość  słowa  lub  mądrość
1 Kor 2:1 G2504 G2504 G2064 G4314 G5209 G0080 G2064 G2605 G5213 G3142 G2316 G3756 G2596 G5247 G3056 G2228 G4678
1 Kor 2:2 οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.                                    
1 Kor 2:2 ou) ga\r e)/krina/ ti ei)de/nai e)n u(mi=n ei) mE\ *)iEsou=n *CHristo\n kai\ tou=ton e)staurOme/non.
1 Kor 2:2 u gar ekrina ti eidenai en hymin ei mE iEsun CHriston kai tuton estaurOmenon.
1 Kor 2:2 d--------- c--------- v-1aai-s-- ri----asn- v--xan---- p--------- rp----dp-- c--------- d--------- n-----asm- n-----asm- c--------- rd----asm- v--xppasm-
1 Kor 2:2 G3756 G1063 G2919 G5100 G1492 G1722 G5213 G1487 G3361 G2424 G5547 G2532 G5126 G4717
1 Kor 2:2 Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
1 Kor 2:2
1 Kor 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:2
1 Kor 2:2  dla  uzasadnioną  być  w  ty, wy  ignorancja  ignorancja  nic  z wyjątkiem  Jezus  Chrystus  i  poza  ukrzyżowany
1 Kor 2:2 G1063 G2919 G1492 G1722 G5213 G1492 G3756 G5100 G1508 G2424 G4717 G2532 G5126 G4717
1 Kor 2:3 κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς,                                      
1 Kor 2:3 ka)gO\ e)n a)sTenei/a| kai\ e)n fo/bO| kai\ e)n tro/mO| pollO=| e)geno/mEn pro\s u(ma=s,
1 Kor 2:3 kagO en asTeneia kai en fobO kai en tromO pollO egenomEn pros hymas,
1 Kor 2:3 c--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsm- c--------- p--------- n-----dsm- a-----dsm- v-1ami-s-- p--------- rp----ap--
1 Kor 2:3 G2504 G1722 G0769 G2532 G1722 G5401 G2532 G1722 G5156 G4183 G1096 G4314 G5209
1 Kor 2:3 I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem.
1 Kor 2:3
1 Kor 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:3
1 Kor 2:3  i  był  Ja  w  ty, wy  w  niemoc  i  w  strach  i  w  wielki  drżenie
1 Kor 2:3 G2532 G1096 G1473 G4314 G5209 G1722 G0769 G2532 G1722 G5401 G2532 G1722 G4183 G5156
1 Kor 2:4 καὶ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖ[ς] σοφίας [λόγοις] ἀλλ᾿ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως,                          
1 Kor 2:4 kai\ o( lo/gos mou kai\ to\ kE/rugma/ mou ou)k e)n peiToi=[s] sofi/as [lo/gois] a)ll' e)n a)podei/Xei pneu/matos kai\ duna/meOs,
1 Kor 2:4 kai ho logos mu kai to kErygma mu uk en peiToi[s] sofias [logois] all' en apodeiXei pneumatos kai dynameOs,
1 Kor 2:4 c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- d--------- p--------- a-----dpm- n-----gsf- n-----dpm- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsn- c--------- n-----gsf-
1 Kor 2:4 G2532 G3588 G3056 G3450 G2532 G3588 G2782 G3450 G3756 G1722 G3981 G4678 G3056 G0235 G1722 G0585 G4151 G2532 G1411
1 Kor 2:4 A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
1 Kor 2:4
1 Kor 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:4
1 Kor 2:4  I  słowo  mój  i  kazanie  mój  nie  w  przekonywający  słowa  ludzki  mądrość  ale  w  zjawisko  duch  i  siła
1 Kor 2:4 G2532 G3056 G3450 G2532 G2782 G3450 G3756 G1722 G3981 G3056 G0442 G4678 G0235 G1722 G0585 G4151 G2532 G1411
1 Kor 2:5 ἵνα πίστις ὑμῶν μὴ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει θεοῦ.                                      
1 Kor 2:5 i(/na E( pi/stis u(mO=n mE\ E)=| e)n sofi/a| a)nTrO/pOn a)ll' e)n duna/mei Teou=.
1 Kor 2:5 hina hE pistis hymOn mE E en sofia anTrOpOn all' en dynamei Teu.
1 Kor 2:5 c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- d--------- v-3pas-s-- p--------- n-----dsf- n-----gpm- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsm-
1 Kor 2:5 G2443 G3588 G4102 G5216 G3361 G5600 G1722 G4678 G0444 G0235 G1722 G1411 G2316
1 Kor 2:5 aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
1 Kor 2:5
1 Kor 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:5
1 Kor 2:5  że  wiara  twój  rzekomo  nie  w  mądrość  ludzki  ale  w  siła  Bóg
1 Kor 2:5 G2443 G4102 G5216 G5600 G3361 G1722 G4678 G0444 G0235 G1722 G1411 G2316
1 Kor 2:6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·                        
1 Kor 2:6 *sofi/an de\ lalou=men e)n toi=s telei/ois, sofi/an de\ ou) tou= ai)O=nos tou/tou ou)de\ tO=n a)rCHo/ntOn tou= ai)O=nos tou/tou tO=n katargoume/nOn:
1 Kor 2:6 sofian de lalumen en tois teleiois, sofian de u tu aiOnos tutu ude tOn arCHontOn tu aiOnos tutu tOn katargumenOn:
1 Kor 2:6 n-----asf- c--------- v-1pai-p-- p--------- ra----dpm- a-----dpm- n-----asf- c--------- d--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- ra----gpm- v--pppgpm-
1 Kor 2:6 G4678 G1161 G2980 G1722 G3588 G5046 G4678 G1161 G3756 G3588 G0165 G5127 G3761 G3588 G0758 G3588 G0165 G5127 G3588 G2673
1 Kor 2:6 A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.
1 Kor 2:6
1 Kor 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:6
1 Kor 2:6  Mądrość  zaś  głosić  między  doskonały  ale  mądrość  nie  wiek  to  i  nie  władze  wiek  to  przemijający
1 Kor 2:6 G4678 G1161 G2980 G1722 G5046 G1161 G4678 G3756 G0165 G5127 G3761 G3761 G0758 G0165 G5127 G2673
1 Kor 2:7 ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν·                            
1 Kor 2:7 a)lla\ lalou=men Teou= sofi/an e)n mustEri/O|, tE\n a)pokekrumme/nEn, E(\n proO/risen o( Teo\s pro\ tO=n ai)O/nOn ei)s do/Xan E(mO=n:
1 Kor 2:7 alla lalumen Teu sofian en mystEriO, tEn apokekrymmenEn, hEn proOrisen ho Teos pro tOn aiOnOn eis doXan hEmOn:
1 Kor 2:7 c--------- v-1pai-p-- n-----gsm- n-----asf- p--------- n-----dsn- ra----asf- v--xppasf- rr----asf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----asf- rp----gp--
1 Kor 2:7 G0235 G2980 G2316 G4678 G1722 G3466 G3588 G0613 G3739 G4309 G3588 G2316 G4253 G3588 G0165 G1519 G1391 G2257
1 Kor 2:7 Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej,
1 Kor 2:7
1 Kor 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:7
1 Kor 2:7  ale  głosić  mądrość  Bóg  tajny  tajny  ukryty  który  święcenia  Bóg  przed  Wieku  do  chwała  nasz
1 Kor 2:7 G0235 G2980 G4678 G2316 G1722 G3466 G0613 G3739 G4309 G2316 G4253 G0165 G1519 G1391 G2257
1 Kor 2:8 ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.                            
1 Kor 2:8 E(\n ou)dei\s tO=n a)rCHo/ntOn tou= ai)O=nos tou/tou e)/gnOken, ei) ga\r e)/gnOsan, ou)k a)\n to\n ku/rion tE=s do/XEs e)stau/rOsan.
1 Kor 2:8 hEn udeis tOn arCHontOn tu aiOnos tutu egnOken, ei gar egnOsan, uk an ton kyrion tEs doXEs estaurOsan.
1 Kor 2:8 rr----asf- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3xai-s-- c--------- c--------- v-3aai-p-- d--------- x--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-p--
1 Kor 2:8 G3739 G3762 G3588 G0758 G3588 G0165 G5127 G1097 G1487 G1063 G1097 G3756 G0302 G3588 G2962 G3588 G1391 G4717
1 Kor 2:8 tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
1 Kor 2:8
1 Kor 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:8
1 Kor 2:8  który  żaden  władze  wiek  to  dowiedziałem się  dla  jeśli  jeśli  Nauczyliśmy  nie  ukrzyżowany  by  Władca  Sława
1 Kor 2:8 G3739 G3762 G0758 G0165 G5127 G1097 G1063 G1063 G1487 G1097 G3756 G4717 G0302 G2962 G1391
1 Kor 2:9 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἡτοίμασεν θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.                
1 Kor 2:9 a)lla\ kaTO\s ge/graptai, *(\a o)fTalmo\s ou)k ei)=den kai\ ou)=s ou)k E)/kousen kai\ e)pi\ kardi/an a)nTrO/pou ou)k a)ne/bE, a(\ E(toi/masen o( Teo\s toi=s a)gapO=sin au)to/n.
1 Kor 2:9 alla kaTOs gegraptai, ha ofTalmos uk eiden kai us uk Ekusen kai epi kardian anTrOpu uk anebE, ha hEtoimasen ho Teos tois agapOsin auton.
1 Kor 2:9 c--------- c--------- v-3xpi-s-- rr----apn- n-----nsm- d--------- v-3aai-s-- c--------- n-----nsn- d--------- v-3aai-s-- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsm- d--------- v-3aai-s-- rr----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----dpm- v--papdpm- rp----asm-
1 Kor 2:9 G0235 G2531 G1125 G3739 G3788 G3756 G1492 G2532 G3775 G3756 G0191 G2532 G1909 G2588 G0444 G3756 G0305 G3739 G2090 G3588 G2316 G3588 G0025 G0846
1 Kor 2:9 lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
1 Kor 2:9
1 Kor 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:9
1 Kor 2:9  Ale  jako  napisany  nie  online  dodanie  oko  nie  słyszałem  ucho  i  nie  przyjść  w  serce  człowiek  że  przygotowany  Bóg  kochający  Jego
1 Kor 2:9 G0235 G2531 G1125 G3756 G1492 G3739 G3788 G3756 G0191 G3775 G2532 G3756 G0305 G1909 G2588 G0444 G3739 G2090 G2316 G0025 G0846
1 Kor 2:10 ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος· τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ.                            
1 Kor 2:10 E(mi=n de\ a)peka/luPSen o( Teo\s dia\ tou= pneu/matos: to\ ga\r pneu=ma pa/nta e)rauna=|, kai\ ta\ ba/TE tou= Teou=.
1 Kor 2:10 hEmin de apekalyPSen ho Teos dia tu pneumatos: to gar pneuma panta erauna, kai ta baTE tu Teu.
1 Kor 2:10 rp----dp-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----nsn- c--------- n-----nsn- a-----apn- v-3pai-s-- d--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 2:10 G2254 G1161 G0601 G3588 G2316 G1223 G3588 G4151 G3588 G1063 G4151 G3956 G2045 G2532 G3588 G0899 G3588 G2316
1 Kor 2:10 Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
1 Kor 2:10
1 Kor 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:10
1 Kor 2:10 A  nas  Bóg  otwarty  Duch  Duch  Jego  dla  Duch  wszystko  tak  i  głębokościach  Bóg
1 Kor 2:10 G1161 G2254 G2316 G0601 G1223 G4151 G0846 G1063 G4151 G3956 G2045 G2532 G0899 G2316
1 Kor 2:11 τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.      
1 Kor 2:11 ti/s ga\r oi)=den a)nTrO/pOn ta\ tou= a)nTrO/pou ei) mE\ to\ pneu=ma tou= a)nTrO/pou to\ e)n au)tO=|; ou(/tOs kai\ ta\ tou= Teou= ou)dei\s e)/gnOken ei) mE\ to\ pneu=ma tou= Teou=.
1 Kor 2:11 tis gar oiden anTrOpOn ta tu anTrOpu ei mE to pneuma tu anTrOpu to en autO; hutOs kai ta tu Teu udeis egnOken ei mE to pneuma tu Teu.
1 Kor 2:11 ri----nsm- c--------- v-3xai-s-- n-----gpm- ra----apn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsn- p--------- rp----dsm- d--------- d--------- ra----apn- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- v-3xai-s-- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 2:11 G5101 G1063 G1492 G0444 G3588 G3588 G0444 G1487 G3361 G3588 G4151 G3588 G0444 G3588 G1722 G0846 G3779 G2532 G3588 G3588 G2316 G3762 G1097 G1487 G3361 G3588 G4151 G3588 G2316
1 Kor 2:11 Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.
1 Kor 2:11
1 Kor 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:11
1 Kor 2:11  Dla  kto  mężczyzn  wie  że  człowiek  z wyjątkiem  duch  ludzki  życie  w  To  Tak  i  Bóg  żaden  wie  z wyjątkiem  Duch  Bóg
1 Kor 2:11 G1063 G5101 G0444 G1492 G3588 G0444 G1508 G4151 G0444 G3588 G1722 G0846 G3779 G2532 G2316 G3762 G1492 G1508 G4151 G2316
1 Kor 2:12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν·                  
1 Kor 2:12 E(mei=s de\ ou) to\ pneu=ma tou= ko/smou e)la/bomen a)lla\ to\ pneu=ma to\ e)k tou= Teou=, i(/na ei)dO=men ta\ u(po\ tou= Teou= CHarisTe/nta E(mi=n:
1 Kor 2:12 hEmeis de u to pneuma tu kosmu elabomen alla to pneuma to ek tu Teu, hina eidOmen ta hypo tu Teu CHarisTenta hEmin:
1 Kor 2:12 rp----np-- c--------- d--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v-1aai-p-- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1xas-p-- ra----apn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--appapn- rp----dp--
1 Kor 2:12 G2249 G1161 G3756 G3588 G4151 G3588 G2889 G2983 G0235 G3588 G4151 G3588 G1537 G3588 G2316 G2443 G1492 G3588 G5259 G3588 G2316 G5483 G2254
1 Kor 2:12 Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.
1 Kor 2:12
1 Kor 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:12
1 Kor 2:12  Ale  my  miał  nie  duch  Świat  to  i  Duch  z  Bóg  tak  wiedzieć  utalentowany  nas  z  Bóg
1 Kor 2:12 G1161 G2249 G2983 G3756 G4151 G2889 G3588 G0235 G4151 G1537 G2316 G2443 G1492 G5483 G2254 G5259 G2316
1 Kor 2:13 καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ᾿ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες.                                
1 Kor 2:13 a(\ kai\ lalou=men ou)k e)n didaktoi=s a)nTrOpi/nEs sofi/as lo/gois a)ll' e)n didaktoi=s pneu/matos, pneumatikoi=s pneumatika\ sugkri/nontes.
1 Kor 2:13 ha kai lalumen uk en didaktois anTrOpinEs sofias logois all' en didaktois pneumatos, pneumatikois pneumatika syNkrinontes.
1 Kor 2:13 rr----apn- d--------- v-1pai-p-- d--------- p--------- a-----dpm- a-----gsf- n-----gsf- n-----dpm- c--------- p--------- a-----dpm- n-----gsn- a-----dpn- a-----apn- v--papnpm-
1 Kor 2:13 G3739 G2532 G2980 G3756 G1722 G1318 G0442 G4678 G3056 G0235 G1722 G1318 G4151 G4152 G4152 G4793
1 Kor 2:13 A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.
1 Kor 2:13
1 Kor 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:13
1 Kor 2:13  że  i  głosić  nie  z  ludzki  mądrość  badanych  słowa  ale  badanych  badanych  Duch  Święty  myślenia  duchowy  duchowy
1 Kor 2:13 G3739 G2532 G2980 G3756 G1722 G0442 G4678 G1318 G3056 G0235 G1318 G1722 G4151 G0040 G4793 G4152 G4152
1 Kor 2:14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται·                      
1 Kor 2:14 PSuCHiko\s de\ a)/nTrOpos ou) de/CHetai ta\ tou= pneu/matos tou= Teou=, mOri/a ga\r au)tO=| e)stin, kai\ ou) du/natai gnO=nai, o(/ti pneumatikO=s a)nakri/netai:
1 Kor 2:14 PSyCHikos de anTrOpos u deCHetai ta tu pneumatos tu Teu, mOria gar autO estin, kai u dynatai gnOnai, hoti pneumatikOs anakrinetai:
1 Kor 2:14 a-----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- ra----apn- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- c--------- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pmi-s-- v--aan---- c--------- d--------- v-3ppi-s--
1 Kor 2:14 G5591 G1161 G0444 G3756 G1209 G3588 G3588 G4151 G3588 G2316 G3472 G1063 G0846 G2076 G2532 G3756 G1410 G1097 G3754 G4153 G0350
1 Kor 2:14 Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.
1 Kor 2:14
1 Kor 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:14
1 Kor 2:14  Uduchowiony  człowiek  nie  trwa  że  Duch  Bóg  że  on  wyróżnieniem  szaleństwo  i  nie  może  zrozumieć  że  sędzia  duchowo
1 Kor 2:14 G5591 G0444 G3756 G1209 G3588 G4151 G2316 G1063 G0846 G2076 G3472 G2532 G3756 G1410 G1097 G3754 G0350 G4153
1 Kor 2:15 δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει [τὰ] πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.                                          
1 Kor 2:15 o( de\ pneumatiko\s a)nakri/nei [ta\] pa/nta, au)to\s de\ u(p' ou)deno\s a)nakri/netai.
1 Kor 2:15 ho de pneumatikos anakrinei [ta] panta, autos de hyp' udenos anakrinetai.
1 Kor 2:15 ra----nsm- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----apn- a-----apn- rp----nsm- c--------- p--------- a-----gsm- v-3ppi-s--
1 Kor 2:15 G3588 G1161 G4152 G0350 G3588 G3956 G0846 G1161 G5259 G3762 G0350
1 Kor 2:15 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
1 Kor 2:15
1 Kor 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:15
1 Kor 2:15  Ale  duchowy  sędzia  sędzia  wszystko  i  To  sędzia  żaden
1 Kor 2:15 G1161 G4152 G0350 G3303 G3956 G1161 G0846 G0350 G3762
1 Kor 2:16 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν.                                      
1 Kor 2:16 ti/s ga\r e)/gnO nou=n kuri/ou, o(\s sumbiba/sei au)to/n; E(mei=s de\ nou=n *CHristou= e)/CHomen.
1 Kor 2:16 tis gar egnO nun kyriu, hos symbibasei auton; hEmeis de nun CHristu eCHomen.
1 Kor 2:16 ri----nsm- c--------- v-3aai-s-- n-----asm- n-----gsm- rr----nsm- v-3fai-s-- rp----asm- rp----np-- c--------- n-----asm- n-----gsm- v-1pai-p--
1 Kor 2:16 G5101 G1063 G1097 G3563 G2962 G3739 G4822 G0846 G2249 G1161 G3563 G5547 G2192
1 Kor 2:16 Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
1 Kor 2:16
1 Kor 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 2:16
1 Kor 2:16  Dla  kto  dowiedziałem się  umysł  Pan  że  sędzia  jego A  my  mieć  umysł  Dominical
1 Kor 2:16 G1063 G5101 G1097 G3563 G2962 G3739 G4822 G0846 G1161 G2249 G2192 G3563 G5547
Copyright by Cezary Podolski