Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor2      do_str_głównej      do_1Kor4      
1 Kor 3:1 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ᾿ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.                          
1 Kor 3:1 *ka)gO/, a)delfoi/, ou)k E)dunE/TEn lalE=sai u(mi=n O(s pneumatikoi=s a)ll' O(s sarki/nois, O(s nEpi/ois e)n *CHristO=|.
1 Kor 3:1 kagO, adelfoi, uk EdynETEn lalEsai hymin hOs pneumatikois all' Os sarkinois, hOs nEpiois en CHristO.
1 Kor 3:1 c--------- n-----vpm- d--------- v-1api-s-- v--aan---- rp----dp-- c--------- a-----dpm- c--------- c--------- a-----dpm- c--------- a-----dpm- p--------- n-----dsm-
1 Kor 3:1 G2504 G0080 G3756 G1410 G2980 G5213 G5613 G4152 G0235 G5613 G4560 G5613 G3516 G1722 G5547
1 Kor 3:1 A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
1 Kor 3:1
1 Kor 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:1
1 Kor 3:1  I  Ja  nie  może  mówić  ty, wy  bracia  jako  duchowy  ale  jako  cielesny  jako  niemowlęta  w  Chrystus
1 Kor 3:1 G2532 G1473 G3756 G1410 G2980 G5213 G0080 G5613 G4152 G0235 G5613 G4559 G5613 G3516 G1722 G5547
1 Kor 3:2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ᾿ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε,                              
1 Kor 3:2 ga/la u(ma=s e)po/tisa, ou) brO=ma, ou)/pO ga\r e)du/nasTe. a)ll' ou)de\ e)/ti nu=n du/nasTe,
1 Kor 3:2 gala hymas epotisa, u brOma, upO gar edynasTe. all' ude eti nyn dynasTe,
1 Kor 3:2 n-----asn- rp----ap-- v-1aai-s-- d--------- n-----asn- d--------- c--------- v-2imi-p-- c--------- d--------- d--------- d--------- v-2pmi-p--
1 Kor 3:2 G1051 G5209 G4222 G3756 G1033 G3768 G1063 G1410 G0235 G3761 G2089 G3568 G1410
1 Kor 3:2 Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni.
1 Kor 3:2
1 Kor 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:2
1 Kor 3:2  karmione  ty, wy  mleko  i  nie  mięso  dla  były  więcej  nie  w  Wojska  tak  i  teraz  teraz  nie  w  Wojska
1 Kor 3:2 G4222 G5209 G1051 G2532 G3756 G1033 G1063 G1410 G3768 G3768 G1410 G1410 G0235 G3777 G2089 G3568 G3777 G1410 G1410
1 Kor 3:3 ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;                    
1 Kor 3:3 e)/ti ga\r sarkikoi/ e)ste. o(/pou ga\r e)n u(mi=n DZE=los kai\ e)/ris, ou)CHi\ sarkikoi/ e)ste kai\ kata\ a)/nTrOpon peripatei=te;
1 Kor 3:3 eti gar sarkikoi este. hopu gar en hymin DZElos kai eris, uCHi sarkikoi este kai kata anTrOpon peripateite;
1 Kor 3:3 d--------- c--------- a-----npm- v-2pai-p-- c--------- c--------- p--------- rp----dp-- n-----nsm- c--------- n-----nsf- x--------- a-----npm- v-2pai-p-- c--------- p--------- n-----asm- v-2pai-p--
1 Kor 3:3 G2089 G1063 G4559 G2075 G3699 G1063 G1722 G5213 G2205 G2532 G2054 G3780 G4559 G2075 G2532 G2596 G0444 G4043
1 Kor 3:3 Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?
1 Kor 3:3
1 Kor 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:3
1 Kor 3:3  że  ty, wy  więcej  cielesny  Dla  jeśli  między  ty, wy  zazdrość  sporów  i  spór  nie  cielesny  ty, wy  i  na  ludzki  robi
1 Kor 3:3 G1063 G2075 G2089 G4559 G1063 G3699 G1722 G5213 G2205 G2054 G2532 G1370 G3780 G4559 G2075 G2532 G2596 G0444 G4043
1 Kor 3:4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ Ἀπολλῶ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε;                          
1 Kor 3:4 o(/tan ga\r le/gE| tis, *)egO\ me/n ei)mi *pau/lou, e(/teros de/, *)egO\ *)apollO=, ou)k a)/nTrOpoi/ e)ste;
1 Kor 3:4 hotan gar legE tis, egO men eimi paulu, heteros de, egO apollO, uk anTrOpoi este;
1 Kor 3:4 c--------- c--------- v-3pas-s-- ri----nsm- rp----ns-- c--------- v-1pai-s-- n-----gsm- a-----nsm- c--------- rp----ns-- n-----gsm- x--------- n-----npm- v-2pai-p--
1 Kor 3:4 G3752 G1063 G3004 G5100 G1473 G3303 G1510 G3972 G2087 G1161 G1473 G0625 G3756 G0444 G2075
1 Kor 3:4 Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?
1 Kor 3:4
1 Kor 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:4
1 Kor 3:4  Dla  kiedy  jeden  mówi  Ja  Ja  Pawłowa  i  inny  Ja  Apollos  nie  cielesny  ty, wy
1 Kor 3:4 G1063 G3752 G5100 G3004 G1473 G3303 G3972 G1161 G2087 G1473 G0625 G3780 G4559 G2075
1 Kor 3:5 τί οὖν ἐστιν Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾿ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς κύριος ἔδωκεν.                    
1 Kor 3:5 ti/ ou)=n e)stin *)apollO=s; ti/ de/ e)stin *pau=los; dia/konoi di' O(=n e)pisteu/sate, kai\ e(ka/stO| O(s o( ku/rios e)/dOken.
1 Kor 3:5 ti un estin apollOs; ti de estin paulos; diakonoi di' On episteusate, kai hekastO hOs ho kyrios edOken.
1 Kor 3:5 ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm- ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm- n-----npm- p--------- rr----gpm- v-2aai-p-- d--------- a-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s--
1 Kor 3:5 G5101 G3767 G2076 G0625 G5100 G1161 G2076 G3972 G1249 G1223 G3739 G4100 G2532 G1538 G5613 G3588 G2962 G1325
1 Kor 3:5 Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan.
1 Kor 3:5
1 Kor 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:5
1 Kor 3:5  Kto  Kto  Paul  kto  Apollos  tylko  tylko  ministrów  przez  który  Uważa  i  poza  ponieważ  każdy  dał  Władca
1 Kor 3:5 G3767 G5101 G3972 G5101 G0625 G0235 G2228 G1249 G1223 G3739 G4100 G2532 G2532 G5613 G1538 G1325 G2962
1 Kor 3:6 ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπότισεν, ἀλλὰ θεὸς ηὔξανεν·                                        
1 Kor 3:6 e)gO\ e)fu/teusa, *)apollO=s e)po/tisen, a)lla\ o( Teo\s Eu)/Xanen:
1 Kor 3:6 egO efyteusa, apollOs epotisen, alla ho Teos EuXanen:
1 Kor 3:6 rp----ns-- v-1aai-s-- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s--
1 Kor 3:6 G1473 G5452 G0625 G4222 G0235 G3588 G2316 G0837
1 Kor 3:6 Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.
1 Kor 3:6
1 Kor 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:6
1 Kor 3:6  Ja  obsadzone  Apollos  pojone  ale  wzrost  Bóg
1 Kor 3:6 G1473 G5452 G0625 G4222 G0235 G0837 G2316
1 Kor 3:7 ὥστε οὔτε φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ποτίζων, ἀλλ᾿ αὐξάνων θεός.                              
1 Kor 3:7 O(/ste ou)/te o( futeu/On e)sti/n ti ou)/te o( poti/DZOn, a)ll' o( au)Xa/nOn Teo/s.
1 Kor 3:7 hOste ute ho fyteuOn estin ti ute ho potiDZOn, all' o auXanOn Teos.
1 Kor 3:7 c--------- c--------- ra----nsm- v--papnsm- v-3pai-s-- ri----nsn- c--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----nsm-
1 Kor 3:7 G5620 G3777 G3588 G5452 G2076 G5100 G3777 G3588 G4222 G0235 G3588 G0837 G2316
1 Kor 3:7 Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.
1 Kor 3:7
1 Kor 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:7
1 Kor 3:7  zatem  i  sieje  i  podlewa  jest  nic  i  Bóg  który daje
1 Kor 3:7 G5620 G3777 G5452 G3777 G4222 G2076 G5100 G0235 G2316 G0837
1 Kor 3:8 φυτεύων δὲ καὶ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.                    
1 Kor 3:8 o( futeu/On de\ kai\ o( poti/DZOn e(/n ei)sin, e(/kastos de\ to\n i)/dion misTo\n lE/mPSetai kata\ to\n i)/dion ko/pon.
1 Kor 3:8 ho fyteuOn de kai ho potiDZOn hen eisin, hekastos de ton idion misTon lEmPSetai kata ton idion kopon.
1 Kor 3:8 ra----nsm- v--papnsm- c--------- c--------- ra----nsm- v--papnsm- a-----nsn- v-3pai-p-- a-----nsm- c--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-3fmi-s-- p--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm-
1 Kor 3:8 G3588 G5452 G1161 G2532 G3588 G4222 G1520 G1526 G1538 G1161 G3588 G2398 G3408 G2983 G2596 G3588 G2398 G2873
1 Kor 3:8 Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
1 Kor 3:8
1 Kor 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:8
1 Kor 3:8  Sieje  zaś  i  podlewa  substancja  jedno  ale  każdy  będzie  jego  Nagroda  na  jego  Pracy
1 Kor 3:8 G5452 G1161 G2532 G4222 G1526 G1520 G1161 G1538 G2983 G2398 G3408 G2596 G2398 G2873
1 Kor 3:9 θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.                                      
1 Kor 3:9 Teou= ga/r e)smen sunergoi/: Teou= geO/rgion, Teou= oi)kodomE/ e)ste.
1 Kor 3:9 Teu gar esmen synergoi: Teu geOrgion, Teu oikodomE este.
1 Kor 3:9 n-----gsm- c--------- v-1pai-p-- a-----npm- n-----gsm- n-----nsn- n-----gsm- n-----nsf- v-2pai-p--
1 Kor 3:9 G2316 G1063 G2070 G4904 G2316 G1091 G2316 G3619 G2075
1 Kor 3:9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
1 Kor 3:9
1 Kor 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:9
1 Kor 3:9  Dla  my  kolegów z pracy  w  Bóg  ty, wy  Bóg  niwa  Bóg  struktura
1 Kor 3:9 G1063 G2070 G4904 G2316 G2316 G2075 G2316 G1091 G2316 G3619
1 Kor 3:10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ·              
1 Kor 3:10 *kata\ tE\n CHa/rin tou= Teou= tE\n doTei=sa/n moi O(s sofo\s a)rCHite/ktOn Teme/lion e)/TEka, a)/llos de\ e)poikodomei=. e(/kastos de\ blepe/tO pO=s e)poikodomei=:
1 Kor 3:10 kata tEn CHarin tu Teu tEn doTeisan moi hOs sofos arCHitektOn Temelion eTEka, allos de epoikodomei. hekastos de blepetO pOs epoikodomei:
1 Kor 3:10 p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----asf- v--appasf- rp----ds-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- n-----asm- v-1aai-s-- a-----nsm- c--------- v-3pai-s-- a-----nsm- c--------- v-3pad-s-- d--------- v-3pai-s--
1 Kor 3:10 G2596 G3588 G5485 G3588 G2316 G3588 G1325 G3427 G5613 G4680 G0753 G2310 G5087 G0243 G1161 G2026 G1538 G1161 G0991 G4459 G2026
1 Kor 3:10 Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
1 Kor 3:10
1 Kor 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:10
1 Kor 3:10  na  to  mnie  Bóg  łaska  jako  mądry  budowniczy  umieścić  podstawa  i  inny  konstrukcji  w  ale  każdy  wygląd  jako  konstrukcji
1 Kor 3:10 G2596 G1325 G3427 G2316 G5485 G5613 G4680 G0753 G5087 G2310 G1161 G0243 G2026 G2026 G1161 G1538 G0991 G4459 G2026
1 Kor 3:11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.                              
1 Kor 3:11 Teme/lion ga\r a)/llon ou)dei\s du/natai Tei=nai para\ to\n kei/menon, o(/s e)stin *)iEsou=s *CHristo/s.
1 Kor 3:11 Temelion gar allon udeis dynatai Teinai para ton keimenon, hos estin iEsus CHristos.
1 Kor 3:11 n-----asm- c--------- a-----asm- a-----nsm- v-3pmi-s-- v--aan---- p--------- ra----asm- v--pmpasm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- n-----nsm-
1 Kor 3:11 G2310 G1063 G0243 G3762 G1410 G5087 G3844 G3588 G2749 G3739 G2076 G2424 G5547
1 Kor 3:11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 Kor 3:11
1 Kor 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:11
1 Kor 3:11  Dla  żaden  może  umieścić  inny  podstawa  z wyjątkiem  posited  który  jest  Jezus  Chrystus
1 Kor 3:11 G1063 G3762 G1410 G5087 G0243 G2310 G3844 G2749 G3739 G2076 G2424 G5547
1 Kor 3:12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,                            
1 Kor 3:12 ei) de/ tis e)poikodomei= e)pi\ to\n Teme/lion CHruso/n, a)/rguron, li/Tous timi/ous, Xu/la, CHo/rton, kala/mEn,
1 Kor 3:12 ei de tis epoikodomei epi ton Temelion CHryson, argyron, liTus timius, Xyla, CHorton, kalamEn,
1 Kor 3:12 c--------- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- n-----asm- n-----apm- a-----apm- n-----apn- n-----asm- n-----asf-
1 Kor 3:12 G1487 G1161 G5100 G2026 G1909 G3588 G2310 G5557 G0696 G3037 G5093 G3586 G5528 G2562
1 Kor 3:12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy,
1 Kor 3:12
1 Kor 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:12
1 Kor 3:12  Buduje  czy  kto  w  To  Na podstawie  złoto  Srebrny  cenny  kamienie  drzewo  siano  Słoma
1 Kor 3:12 G2026 G1487 G5100 G1909 G5126 G2310 G5557 G0696 G5093 G3037 G3586 G5528 G2562
1 Kor 3:13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιμάσει.          
1 Kor 3:13 e(ka/stou to\ e)/rgon fanero\n genE/setai, E( ga\r E(me/ra dElO/sei: o(/ti e)n puri\ a)pokalu/ptetai, kai\ e(ka/stou to\ e)/rgon o(poi=o/n e)stin to\ pu=r [au)to\] dokima/sei.
1 Kor 3:13 hekastu to ergon faneron genEsetai, hE gar hEmera dElOsei: hoti en pyri apokalyptetai, kai hekastu to ergon hopoion estin to pyr [auto] dokimasei.
1 Kor 3:13 a-----gsm- ra----nsn- n-----nsn- a-----nsn- v-3fmi-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3fai-s-- c--------- p--------- n-----dsn- v-3ppi-s-- c--------- a-----gsm- ra----asn- n-----asn- ri----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----nsn- v-3fai-s--
1 Kor 3:13 G1538 G3588 G2041 G5318 G1096 G3588 G1063 G2250 G1213 G3754 G1722 G4442 G0601 G2532 G1538 G3588 G2041 G3697 G2076 G3588 G4442 G0846 G1381
1 Kor 3:13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień /Pański/; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
1 Kor 3:13
1 Kor 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:13
1 Kor 3:13  każdy  sprawa  znajduje się  znajduje się  dla  dzień  show  że  w  ogień  otwiera  i  ogień  podlega  sprawa  każdy  co  jest
1 Kor 3:13 G1538 G2041 G1096 G5318 G1063 G2250 G1213 G3754 G1722 G4442 G0601 G2532 G4442 G1381 G2041 G1538 G3697 G2076
1 Kor 3:14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται·                                      
1 Kor 3:14 ei)/ tinos to\ e)/rgon menei= o(\ e)poikodo/mEsen, misTo\n lE/mPSetai:
1 Kor 3:14 ei tinos to ergon menei ho epoikodomEsen, misTon lEmPSetai:
1 Kor 3:14 c--------- ri----gsm- ra----nsn- n-----nsn- v-3fai-s-- rr----asn- v-3aai-s-- n-----asm- v-3fmi-s--
1 Kor 3:14 G1487 G5100 G3588 G2041 G3306 G3739 G2026 G3408 G2983
1 Kor 3:14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
1 Kor 3:14
1 Kor 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:14
1 Kor 3:14  kogo  sprawa  który  wybudowany  stoisko  będzie  Nagroda
1 Kor 3:14 G1536 G2041 G3739 G2026 G3306 G2983 G3408
1 Kor 3:15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.                            
1 Kor 3:15 ei)/ tinos to\ e)/rgon katakaE/setai, DZEmiOTE/setai, au)to\s de\ sOTE/setai, ou(/tOs de\ O(s dia\ puro/s.
1 Kor 3:15 ei tinos to ergon katakaEsetai, DZEmiOTEsetai, autos de sOTEsetai, hutOs de hOs dia pyros.
1 Kor 3:15 c--------- ri----gsm- ra----nsn- n-----nsn- v-3fpi-s-- v-3fpi-s-- rp----nsm- c--------- v-3fpi-s-- d--------- c--------- c--------- p--------- n-----gsn-
1 Kor 3:15 G1487 G5100 G3588 G2041 G2618 G2210 G0846 G1161 G4982 G3779 G1161 G5613 G1223 G4442
1 Kor 3:15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.
1 Kor 3:15
1 Kor 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:15
1 Kor 3:15 A  kogo  sprawa  palić  tolerować  uszkodzenie  jednak  się  zapisanych  ale  tak  jako  z  ogień
1 Kor 3:15 G1487 G5100 G2041 G2618 G2210 G2210 G1161 G0846 G4982 G1161 G3779 G5613 G1223 G4442
1 Kor 3:16 οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;                            
1 Kor 3:16 ou)k oi)/date o(/ti nao\s Teou= e)ste kai\ to\ pneu=ma tou= Teou= oi)kei= e)n u(mi=n;
1 Kor 3:16 uk oidate hoti naos Teu este kai to pneuma tu Teu oikei en hymin;
1 Kor 3:16 d--------- v-2xai-p-- c--------- n-----nsm- n-----gsm- v-2pai-p-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- rp----dp--
1 Kor 3:16 G3756 G1492 G3754 G3485 G2316 G2075 G2532 G3588 G4151 G3588 G2316 G3611 G1722 G5213
1 Kor 3:16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
1 Kor 3:16
1 Kor 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:16
1 Kor 3:16  nie  wiedzieć  że  ty, wy  świątynia  Boski  i  Duch  Boski  życie  w  ty, wy
1 Kor 3:16 G3756 G1492 G3754 G2075 G3485 G2316 G2532 G4151 G2316 G3611 G1722 G5213
1 Kor 3:17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον θεός· γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.              
1 Kor 3:17 ei)/ tis to\n nao\n tou= Teou= fTei/rei, fTerei= tou=ton o( Teo/s: o( ga\r nao\s tou= Teou= a(/gio/s e)stin, oi(/tine/s e)ste u(mei=s.
1 Kor 3:17 ei tis ton naon tu Teu fTeirei, fTerei tuton ho Teos: ho gar naos tu Teu hagios estin, hoitines este hymeis.
1 Kor 3:17 c--------- ri----nsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- v-3fai-s-- rd----asm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- v-3pai-s-- rr----npm- v-2pai-p-- rp----np--
1 Kor 3:17 G1487 G5100 G3588 G3485 G3588 G2316 G5351 G5351 G5126 G3588 G2316 G3588 G1063 G3485 G3588 G2316 G0040 G2076 G3748 G2075 G5210
1 Kor 3:17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.
1 Kor 3:17
1 Kor 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:17
1 Kor 3:17  Jeśli  kto  zniszczyć  świątynia  Boski  dodanie  karać  Bóg  dla  świątynia  Boski  święty  to  ty, wy
1 Kor 3:17 G1487 G5100 G5351 G3485 G2316 G5126 G5351 G2316 G1063 G3485 G2316 G0040 G3748 G5210
1 Kor 3:18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.                  
1 Kor 3:18 *mEdei\s e(auto\n e)Xapata/tO: ei)/ tis dokei= sofo\s ei)=nai e)n u(mi=n e)n tO=| ai)O=ni tou/tO|, mOro\s gene/sTO, i(/na ge/nEtai sofo/s.
1 Kor 3:18 mEdeis heauton eXapatatO: ei tis dokei sofos einai en hymin en tO aiOni tutO, mOros genesTO, hina genEtai sofos.
1 Kor 3:18 a-----nsm- rp----asm- v-3pad-s-- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- v--pan---- p--------- rp----dp-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- a-----nsm- v-3amd-s-- c--------- v-3ams-s-- a-----nsm-
1 Kor 3:18 G3367 G1438 G1818 G1487 G5100 G1380 G4680 G1511 G1722 G5213 G1722 G3588 G0165 G5129 G3474 G1096 G2443 G1096 G4680
1 Kor 3:18 Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.
1 Kor 3:18
1 Kor 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:18
1 Kor 3:18  Żaden  oszukać  bardzo  się  Jeśli  kto  z  ty, wy  myślenia  być  mądry  w  wiek  Sem  czy  szalony  że  być  mądry
1 Kor 3:18 G3367 G1818 G1438 G1438 G1487 G5100 G1722 G5213 G1380 G1511 G4680 G1722 G0165 G5129 G1096 G3474 G2443 G1096 G4680
1 Kor 3:19 γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν· γέγραπται γάρ, δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν·              
1 Kor 3:19 E( ga\r sofi/a tou= ko/smou tou/tou mOri/a para\ tO=| TeO=| e)stin: ge/graptai ga/r, *(o drasso/menos tou\s sofou\s e)n tE=| panourgi/a| au)tO=n:
1 Kor 3:19 hE gar sofia tu kosmu tutu mOria para tO TeO estin: gegraptai gar, ho drassomenos tus sofus en tE panurgia autOn:
1 Kor 3:19 ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- v-3xpi-s-- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----apm- a-----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gpm-
1 Kor 3:19 G3588 G1063 G4678 G3588 G2889 G5127 G3472 G3844 G3588 G2316 G2076 G1125 G1063 G3588 G1405 G3588 G4680 G1722 G3588 G3834 G0846
1 Kor 3:19 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych
1 Kor 3:19
1 Kor 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:19
1 Kor 3:19  Dla  mądrość  Świat  to  jest  szaleństwo  przed  Bóg  jako  napisany  połowów  mądry  w  Chytry  ich
1 Kor 3:19 G1063 G4678 G2889 G5127 G2076 G3472 G3844 G2316 G1063 G1125 G1405 G4680 G1722 G3834 G0846
1 Kor 3:20 καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν μάταιοι.                                  
1 Kor 3:20 kai\ pa/lin, *ku/rios ginO/skei tou\s dialogismou\s tO=n sofO=n o(/ti ei)si\n ma/taioi.
1 Kor 3:20 kai palin, kyrios ginOskei tus dialogismus tOn sofOn hoti eisin mataioi.
1 Kor 3:20 c--------- d--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3pai-p-- a-----npm-
1 Kor 3:20 G2532 G3825 G2962 G1097 G3588 G1261 G3588 G4680 G3754 G1526 G3152
1 Kor 3:20 lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców.
1 Kor 3:20
1 Kor 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:20
1 Kor 3:20  I  więcej  Władca  wie  punditry  Mądry  że  one  daremny
1 Kor 3:20 G2532 G3825 G2962 G1097 G1261 G4680 G3754 G1526 G3152
1 Kor 3:21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν,                                      
1 Kor 3:21 O(/ste mEdei\s kauCHa/sTO e)n a)nTrO/pois: pa/nta ga\r u(mO=n e)stin,
1 Kor 3:21 hOste mEdeis kauCHasTO en anTrOpois: panta gar hymOn estin,
1 Kor 3:21 c--------- a-----nsm- v-3pmd-s-- p--------- n-----dpm- a-----npn- c--------- rp----gp-- v-3pai-s--
1 Kor 3:21 G5620 G3367 G2744 G1722 G0444 G3956 G1063 G5216 G2076
1 Kor 3:21 Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze:
1 Kor 3:21
1 Kor 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:21
1 Kor 3:21  Tak  żaden  Pochwal się  mężczyzn  mężczyzn  dla  wszystko  swój
1 Kor 3:21 G5620 G3367 G2744 G0444 G1722 G1063 G3956 G5216
1 Kor 3:22 εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν,                    
1 Kor 3:22 ei)/te *pau=los ei)/te *)apollO=s ei)/te *kEfa=s ei)/te ko/smos ei)/te DZOE\ ei)/te Ta/natos ei)/te e)nestO=ta ei)/te me/llonta, pa/nta u(mO=n,
1 Kor 3:22 eite paulos eite apollOs eite kEfas eite kosmos eite DZOE eite Tanatos eite enestOta eite mellonta, panta hymOn,
1 Kor 3:22 c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsm- c--------- v--xapnpn- c--------- v--papnpn- a-----npn- rp----gp--
1 Kor 3:22 G1535 G3972 G1535 G0625 G1535 G2786 G1535 G2889 G1535 G2222 G1535 G2288 G1535 G1764 G1535 G3195 G3956 G5216
1 Kor 3:22 czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze,
1 Kor 3:22
1 Kor 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:22
1 Kor 3:22  Paul  czy  lub  Apollos  lub  Kefas  lub  świat  lub  życie  lub  śmierć  lub  Dzisiaj  lub  przyszłość  wszystko  swój
1 Kor 3:22 G3972 G1535 G1535 G0625 G1535 G2786 G1535 G2889 G1535 G2222 G1535 G2288 G1535 G1764 G1535 G3195 G3956 G5216
1 Kor 3:23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ.                                            
1 Kor 3:23 u(mei=s de\ *CHristou=, *CHristo\s de\ Teou=.
1 Kor 3:23 hymeis de CHristu, CHristos de Teu.
1 Kor 3:23 rp----np-- c--------- n-----gsm- n-----nsm- c--------- n-----gsm-
1 Kor 3:23 G5210 G1161 G5547 G5547 G1161 G2316
1 Kor 3:23 wy zaś Chrystusa, a Chrystus - Boga.
1 Kor 3:23
1 Kor 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 3:23
1 Kor 3:23  ty, wy  zaś  Chrystus  i  Chrystus  Boski
1 Kor 3:23 G5210 G1161 G5547 G1161 G5547 G2316
Copyright by Cezary Podolski