Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor3      do_str_głównej      do_1Kor5      
1 Kor 4:1 Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ.                                                  
1 Kor 4:1 *ou(/tOs E(ma=s logiDZe/sTO a)/nTrOpos O(s u(pEre/tas *CHristou= kai\ oi)kono/mous mustEri/On Teou=.
1 Kor 4:1 hutOs hEmas logiDZesTO anTrOpos hOs hypEretas CHristu kai oikonomus mystEriOn Teu.
1 Kor 4:1 d--------- rp----ap-- v-3pmd-s-- n-----nsm- c--------- n-----apm- n-----gsm- c--------- n-----apm- n-----gpn- n-----gsm-
1 Kor 4:1 G3779 G2248 G3049 G0444 G5613 G5257 G5547 G2532 G3623 G3466 G2316
1 Kor 4:1 Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych.
1 Kor 4:1
1 Kor 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:1
1 Kor 4:1  Tak  każdy  musi  zrozumieć  nas  jako  pracowników  Chrystus  i  stewardów  Toin  Bóg
1 Kor 4:1 G3779 G0444 G3049 G3049 G2248 G5613 G5257 G5547 G2532 G3623 G3466 G2316
1 Kor 4:2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.                                                    
1 Kor 4:2 O(=de loipo\n DZEtei=tai e)n toi=s oi)kono/mois i(/na pisto/s tis eu(reTE=|.
1 Kor 4:2 hOde loipon DZEteitai en tois oikonomois hina pistos tis heureTE.
1 Kor 4:2 d--------- a-----asn- v-3ppi-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- a-----nsm- ri----nsm- v-3aps-s--
1 Kor 4:2 G5602 G3063 G2212 G1722 G3588 G3623 G2443 G4103 G5100 G2147
1 Kor 4:2 A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
1 Kor 4:2
1 Kor 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:2
1 Kor 4:2  Z  stewardów  zaś  zaś  wymagany  że  każdy  był  prawdziwy
1 Kor 4:2 G1722 G3623 G1161 G3063 G2212 G2443 G5100 G2147 G4103
1 Kor 4:3 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾿ ὑμῶν ἀνακριθῶ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ᾿ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω·                                      
1 Kor 4:3 e)moi\ de\ ei)s e)la/CHisto/n e)stin i(/na u(f' u(mO=n a)nakriTO= E)\ u(po\ a)nTrOpi/nEs E(me/ras: a)ll' ou)de\ e)mauto\n a)nakri/nO:
1 Kor 4:3 emoi de eis elaCHiston estin hina hyf' ymOn anakriTO E hypo anTrOpinEs hEmeras: all' ude emauton anakrinO:
1 Kor 4:3 rp----ds-- c--------- p--------- a-----asns v-3pai-s-- c--------- p--------- rp----gp-- v-1aps-s-- c--------- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- rp----asm- v-1pai-s--
1 Kor 4:3 G1698 G1161 G1519 G1646 G2076 G2443 G5259 G5216 G0350 G2228 G5259 G0442 G2250 G0235 G3761 G1683 G0350
1 Kor 4:3 Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę.
1 Kor 4:3
1 Kor 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:3
1 Kor 4:3  mnie  bardzo  mało  tak  jako  sędzia  ty, wy  ty, wy  lub  osoby  i  się  nie  sędzia  się
1 Kor 4:3 G1698 G1646 G1646 G2076 G2443 G0350 G5216 G5259 G2228 G0442 G0235 G1683 G3761 G0350 G1683
1 Kor 4:4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾿ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι, δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν.                                          
1 Kor 4:4 ou)de\n ga\r e)mautO=| su/noida, a)ll' ou)k e)n tou/tO| dedikai/Omai, o( de\ a)nakri/nOn me ku/rio/s e)stin.
1 Kor 4:4 uden gar emautO synoida, all' uk en tutO dedikaiOmai, ho de anakrinOn me kyrios estin.
1 Kor 4:4 a-----asn- c--------- rp----dsm- v-1xai-s-- c--------- d--------- p--------- rd----dsn- v-1xpi-s-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- rp----as-- n-----nsm- v-3pai-s--
1 Kor 4:4 G3762 G1063 G1683 G4894 G0235 G3756 G1722 G5129 G1344 G3588 G1161 G0350 G3165 G2962 G2076
1 Kor 4:4 Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
1 Kor 4:4
1 Kor 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:4
1 Kor 4:4  Dla  nic  wiedzieć  go  ale  tak  tak  nie  wymówki  sędzia  zaś  mnie  Władca
1 Kor 4:4 G1063 G3762 G4894 G1683 G0235 G1722 G5129 G3756 G1344 G0350 G1161 G3165 G2962
1 Kor 4:5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν· καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.      
1 Kor 4:5 O(/ste mE\ pro\ kairou= ti kri/nete, e(/Os a)\n e)/lTE| o( ku/rios, o(\s kai\ fOti/sei ta\ krupta\ tou= sko/tous kai\ fanerO/sei ta\s boula\s tO=n kardiO=n: kai\ to/te o( e)/painos genE/setai e(ka/stO| a)po\ tou= Teou=.
1 Kor 4:5 hOste mE pro kairu ti krinete, heOs an elTE ho kyrios, hos kai fOtisei ta krypta tu skotus kai fanerOsei tas bulas tOn kardiOn: kai tote ho epainos genEsetai hekastO apo tu Teu.
1 Kor 4:5 c--------- d--------- p--------- n-----gsm- ri----asn- v-2pad-p-- c--------- x--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----nsm- c--------- v-3fai-s-- ra----apn- a-----apn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3fai-s-- ra----apf- n-----apf- ra----gpf- n-----gpf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3fmi-s-- a-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 4:5 G5620 G3361 G4253 G2540 G5100 G2919 G2193 G0302 G2064 G3588 G2962 G3739 G2532 G5461 G3588 G2927 G3588 G4655 G2532 G5319 G3588 G1012 G3588 G2588 G2532 G5119 G3588 G1868 G1096 G1538 G0575 G3588 G2316
1 Kor 4:5 Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
1 Kor 4:5
1 Kor 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:5
1 Kor 4:5  Zatem  sędzia  nie  nie  przed  czas  podczas gdy  nie  przyjść  Władca  Który  i  oświetlać  ukryty  ciemność  i  stwierdza,  serce  zamiary  i  następnie  każdy  będzie  chwalić  z  Bóg
1 Kor 4:5 G5620 G2919 G3361 G5100 G4253 G2540 G2193 G0302 G2064 G2962 G3739 G2532 G5461 G2927 G4655 G2532 G5319 G2588 G1012 G2532 G5119 G1538 G1096 G1868 G0575 G2316
1 Kor 4:6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ Μὴ ὑπὲρ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.              
1 Kor 4:6 *tau=ta de/, a)delfoi/, metesCHEma/tisa ei)s e)mauto\n kai\ *)apollO=n di' u(ma=s, i(/na e)n E(mi=n ma/TEte to\ *mE\ u(pe\r a(\ ge/graptai, i(/na mE\ ei(=s u(pe\r tou= e(no\s fusiou=sTe kata\ tou= e(te/rou.
1 Kor 4:6 tauta de, adelfoi, metesCHEmatisa eis emauton kai apollOn di' ymas, hina en hEmin maTEte to mE hyper ha gegraptai, hina mE heis hyper tu henos fysiusTe kata tu heteru.
1 Kor 4:6 rd----apn- c--------- n-----vpm- v-1aai-s-- p--------- rp----asm- c--------- n-----asm- p--------- rp----ap-- c--------- p--------- rp----dp-- v-2aas-p-- ra----asn- d--------- p--------- rr----apn- v-3xpi-s-- c--------- d--------- a-----nsm- p--------- ra----gsm- a-----gsm- v-2ppi-p-- p--------- ra----gsm- a-----gsm-
1 Kor 4:6 G5023 G1161 G0080 G3345 G1519 G1683 G2532 G0625 G1223 G5209 G2443 G1722 G2254 G3129 G3588 G3361 G5228 G3739 G1125 G2443 G3361 G1520 G5228 G3588 G1520 G5448 G2596 G3588 G2087
1 Kor 4:6 Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego.
1 Kor 4:6
1 Kor 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:6
1 Kor 4:6  To  bracia  umieścić  do  się  i  Apollos  dla  ty, wy  że  dowiedziałem się  z  nas  nie  filozofować  przez  dodanie  że  napisany  i  nie  wychwalał  jeden  przed  inny
1 Kor 4:6 G5023 G0080 G3345 G1519 G1683 G2532 G0625 G1223 G5209 G2443 G3129 G1722 G2254 G3361 G5426 G5228 G2443 G3739 G1125 G2443 G3361 G5448 G3361 G2596 G2087
1 Kor 4:7 τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;                                  
1 Kor 4:7 ti/s ga/r se diakri/nei; ti/ de\ e)/CHeis o(\ ou)k e)/labes; ei) de\ kai\ e)/labes, ti/ kauCHa=sai O(s mE\ labO/n;
1 Kor 4:7 tis gar se diakrinei; ti de eCHeis ho uk elabes; ei de kai elabes, ti kauCHasai hOs mE labOn;
1 Kor 4:7 ri----nsm- c--------- rp----as-- v-3pai-s-- ri----asn- c--------- v-2pai-s-- rr----asn- d--------- v-2aai-s-- c--------- c--------- d--------- v-2aai-s-- ri----asn- v-2pmi-s-- c--------- d--------- v--aapnsm-
1 Kor 4:7 G5101 G1063 G4571 G1252 G5101 G1161 G2192 G3739 G3756 G2983 G1487 G1161 G2532 G2983 G5101 G2744 G5613 G3361 G2983
1 Kor 4:7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał
1 Kor 4:7
1 Kor 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:7
1 Kor 4:7  Dla  kto  funkcje  ty, wy  Że  mieć  co  nie  otrzymane A  jeśli  otrzymane  że  pochwalić  jako  jak gdyby  nie  otrzymane
1 Kor 4:7 G1063 G5101 G1252 G4571 G5101 G2192 G3739 G3756 G2983 G2532 G1499 G2983 G5101 G2744 G5613 G5613 G3361 G2983
1 Kor 4:8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ· ἤδη ἐπλουτήσατε· χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.                                      
1 Kor 4:8 E)/dE kekoresme/noi e)ste/: E)/dE e)ploutE/sate: CHOri\s E(mO=n e)basileu/sate: kai\ o)/felo/n ge e)basileu/sate, i(/na kai\ E(mei=s u(mi=n sumbasileu/sOmen.
1 Kor 4:8 EdE kekoresmenoi este: EdE eplutEsate: CHOris hEmOn ebasileusate: kai ofelon ge ebasileusate, hina kai hEmeis hymin symbasileusOmen.
1 Kor 4:8 d--------- v--xppnpm- v-2pai-p-- d--------- v-2aai-p-- p--------- rp----gp-- v-2aai-p-- c--------- x--------- x--------- v-2aai-p-- c--------- d--------- rp----np-- rp----dp-- v-1aas-p--
1 Kor 4:8 G2235 G2880 G2075 G2235 G4147 G5565 G2257 G0936 G2532 G3785 G1065 G0936 G2443 G2532 G2249 G5213 G4821
1 Kor 4:8 Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
1 Kor 4:8
1 Kor 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:8
1 Kor 4:8  już  nasycony  nasycony  już  wzbogacone  stal  królować  bez  nas  jeśli  by  i  w  bardzo  sprawa  panował  że  i  nas  z  ty, wy  królować
1 Kor 4:8 G2235 G2075 G2880 G2235 G4147 G0936 G0936 G5565 G2257 G3785 G3785 G2532 G1065 G1065 G1065 G0936 G2443 G2532 G2249 G4821 G5213 G4821
1 Kor 4:9 δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.                                
1 Kor 4:9 dokO= ga/r, o( Teo\s E(ma=s tou\s a)posto/lous e)sCHa/tous a)pe/deiXen O(s e)piTanati/ous, o(/ti Te/atron e)genE/TEmen tO=| ko/smO| kai\ a)gge/lois kai\ a)nTrO/pois.
1 Kor 4:9 dokO gar, ho Teos hEmas tus apostolus esCHatus apedeiXen hOs epiTanatius, hoti Teatron egenETEmen tO kosmO kai aNgelois kai anTrOpois.
1 Kor 4:9 v-1pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----ap-- ra----apm- n-----apm- a-----apm- v-3aai-s-- c--------- a-----apm- c--------- n-----nsn- v-1api-p-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm-
1 Kor 4:9 G1380 G1063 G3588 G2316 G2248 G3588 G0652 G2078 G0584 G5613 G1935 G3754 G2302 G1096 G3588 G2889 G2532 G0032 G2532 G0444
1 Kor 4:9 Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom;
1 Kor 4:9
1 Kor 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:9
1 Kor 4:9  Dla  myśleć  że  nas  Ostatnio  Posłów  Bóg  oceniane  być  jako  zdanie  do  śmierć  zatem  zostać  spektakl  Świat  Anioły  i  mężczyzn
1 Kor 4:9 G1063 G1380 G3754 G2248 G2078 G0652 G2316 G0584 G0584 G5613 G1935 G1935 G1935 G3754 G1096 G2302 G2889 G0032 G2532 G0444
1 Kor 4:10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.                                  
1 Kor 4:10 E(mei=s mOroi\ dia\ *CHristo/n, u(mei=s de\ fro/nimoi e)n *CHristO=|: E(mei=s a)sTenei=s, u(mei=s de\ i)sCHuroi/: u(mei=s e)/ndoXoi, E(mei=s de\ a)/timoi.
1 Kor 4:10 hEmeis mOroi dia CHriston, hymeis de fronimoi en CHristO: hEmeis asTeneis, hymeis de isCHyroi: hymeis endoXoi, hEmeis de atimoi.
1 Kor 4:10 rp----np-- a-----npm- p--------- n-----asm- rp----np-- c--------- a-----npm- p--------- n-----dsm- rp----np-- a-----npm- rp----np-- c--------- a-----npm- rp----np-- a-----npm- rp----np-- c--------- a-----npm-
1 Kor 4:10 G2249 G3474 G1223 G5547 G5210 G1161 G5429 G1722 G5547 G2249 G0772 G5210 G1161 G2478 G5210 G1741 G2249 G1161 G0820
1 Kor 4:10 my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy.
1 Kor 4:10
1 Kor 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:10
1 Kor 4:10  My  szalony  Chrystus  dla  i  ty, wy  mądry  w  Chrystus  my  słaby  i  ty, wy  silny  ty, wy  w  chwała  i  my  w  hańba
1 Kor 4:10 G2249 G3474 G5547 G1223 G1161 G5210 G5429 G1722 G5547 G2249 G0772 G1161 G5210 G2478 G5210 G1741 G1741 G1161 G2249 G0820 G0820
1 Kor 4:11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν                                            
1 Kor 4:11 a)/CHri tE=s a)/rti O(/ras kai\ peinO=men kai\ diPSO=men kai\ gumniteu/omen kai\ kolafiDZo/meTa kai\ a)statou=men
1 Kor 4:11 aCHri tEs arti hOras kai peinOmen kai diPSOmen kai gymniteuomen kai kolafiDZomeTa kai astatumen
1 Kor 4:11 p--------- ra----gsf- d--------- n-----gsf- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-1ppi-p-- c--------- v-1pai-p--
1 Kor 4:11 G0891 G3588 G0737 G5610 G2532 G3983 G2532 G1372 G2532 G1130 G2532 G2852 G2532 G0790
1 Kor 4:11 Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę,
1 Kor 4:11
1 Kor 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:11
1 Kor 4:11  Nawet  dotychczas  dotychczas  tolerancyjny  głód  i  pragnienie  i  nagość  i  bateria  i  wędruje
1 Kor 4:11 G0891 G0737 G5610 G3983 G3983 G2532 G1372 G2532 G1130 G2532 G2852 G2532 G0790
1 Kor 4:12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,                                                    
1 Kor 4:12 kai\ kopiO=men e)rgaDZo/menoi tai=s i)di/ais CHersi/n: loidorou/menoi eu)logou=men, diOko/menoi a)neCHo/meTa,
1 Kor 4:12 kai kopiOmen ergaDZomenoi tais idiais CHersin: loidorumenoi eulogumen, diOkomenoi aneCHomeTa,
1 Kor 4:12 c--------- v-1pai-p-- v--pmpnpm- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- v--pppnpm- v-1pai-p-- v--pppnpm- v-1pmi-p--
1 Kor 4:12 G2532 G2872 G2038 G3588 G2398 G5495 G3058 G2127 G1377 G0430
1 Kor 4:12 i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują;
1 Kor 4:12
1 Kor 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:12
1 Kor 4:12  i  trud  pracy  ich  ręce  Drwił  błogosławić  pościg  tolerancyjny
1 Kor 4:12 G2532 G2872 G2038 G2398 G5495 G3058 G2127 G1377 G0430
1 Kor 4:13 δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι.                                                  
1 Kor 4:13 dusfEmou/menoi parakalou=men: O(s perikaTa/rmata tou= ko/smou e)genE/TEmen, pa/ntOn peri/PSEma, e(/Os a)/rti.
1 Kor 4:13 dysfEmumenoi parakalumen: hOs perikaTarmata tu kosmu egenETEmen, pantOn periPSEma, heOs arti.
1 Kor 4:13 v--pppnpm- v-1pai-p-- c--------- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- v-1api-p-- a-----gpn- n-----nsn- p--------- d---------
1 Kor 4:13 G0987 G3870 G5613 G4027 G3588 G2889 G1096 G3956 G4067 G2193 G0737
1 Kor 4:13 dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.
1 Kor 4:13
1 Kor 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:13
1 Kor 4:13  bluźnić  modlić się  my  jako  śmieci  Świat  pył  wszystko  dotychczas  dotychczas
1 Kor 4:13 G0987 G3870 G1096 G5613 G4027 G2889 G4067 G3956 G0737 G2193
1 Kor 4:14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ[ν]·                                                  
1 Kor 4:14 *ou)k e)ntre/pOn u(ma=s gra/fO tau=ta, a)ll' O(s te/kna mou a)gapEta\ nouTetO=[n]:
1 Kor 4:14 uk entrepOn hymas grafO tauta, all' Os tekna mu agapEta nuTetO[n]:
1 Kor 4:14 d--------- v--papnsm- rp----ap-- v-1pai-s-- rd----apn- c--------- c--------- n-----apn- rp----gs-- a-----apn- v--papnsm-
1 Kor 4:14 G3756 G1788 G5209 G1125 G5023 G0235 G5613 G5043 G3450 G0027 G3560
1 Kor 4:14 Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć - jako moje najdroższe dzieci.
1 Kor 4:14
1 Kor 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:14
1 Kor 4:14  Nie  do  wstyd  pisać  te rzeczy  ale  ostrzec  jako  Miłośnicy  Dzieci  mój
1 Kor 4:14 G3756 G1788 G1788 G1125 G5023 G0235 G3560 G5613 G0027 G5043 G3450
1 Kor 4:15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.                              
1 Kor 4:15 e)a\n ga\r muri/ous paidagOgou\s e)/CHEte e)n *CHristO=|, a)ll' ou) pollou\s pate/ras, e)n ga\r *CHristO=| *)iEsou= dia\ tou= eu)aggeli/ou e)gO\ u(ma=s e)ge/nnEsa.
1 Kor 4:15 ean gar myrius paidagOgus eCHEte en CHristO, all' u pollus pateras, en gar CHristO iEsu dia tu euaNgeliu egO hymas egennEsa.
1 Kor 4:15 c--------- c--------- a-----apm- n-----apm- v-2pas-p-- p--------- n-----dsm- c--------- d--------- a-----apm- n-----apm- p--------- c--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----ns-- rp----ap-- v-1aai-s--
1 Kor 4:15 G1437 G1063 G3463 G3807 G2192 G1722 G5547 G0235 G3756 G4183 G3962 G1722 G1063 G5547 G2424 G1223 G3588 G2098 G1473 G5209 G1080
1 Kor 4:15 Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
1 Kor 4:15
1 Kor 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:15
1 Kor 4:15  Dla  chociaż  w  ty, wy  tysiące  Mentorów  w  Chrystus  ale  nie  wiele  ojców  Ja  spłodził  ty, wy  w  Chrystus  Jezus  ewangelia  ewangelia
1 Kor 4:15 G1063 G1437 G2192 G2192 G3463 G3807 G1722 G5547 G0235 G3756 G4183 G3962 G1473 G1080 G5209 G1722 G5547 G2424 G1223 G2098
1 Kor 4:16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.                                                            
1 Kor 4:16 parakalO= ou)=n u(ma=s, mimEtai/ mou gi/nesTe.
1 Kor 4:16 parakalO un hymas, mimEtai mu ginesTe.
1 Kor 4:16 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----npm- rp----gs-- v-2pmd-p--
1 Kor 4:16 G3870 G3767 G5209 G3402 G3450 G1096
1 Kor 4:16 Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi.
1 Kor 4:16
1 Kor 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:16
1 Kor 4:16  Zatem  błagać  ty, wy  zwolenników  zwolenników  mnie
1 Kor 4:16 G3767 G3870 G5209 G1096 G3402 G3450
1 Kor 4:17 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.            
1 Kor 4:17 dia\ tou=to e)/pemPSa u(mi=n *timo/Teon, o(/s e)sti/n mou te/knon a)gapEto\n kai\ pisto\n e)n kuri/O|, o(\s u(ma=s a)namnE/sei ta\s o(dou/s mou ta\s e)n *CHristO=| [*)iEsou=], kaTO\s pantaCHou= e)n pa/sE| e)kklEsi/a| dida/skO.
1 Kor 4:17 dia tuto epemPSa hymin timoTeon, hos estin mu teknon agapEton kai piston en kyriO, hos hymas anamnEsei tas hodus mu tas en CHristO [iEsu], kaTOs pantaCHu en pasE ekklEsia didaskO.
1 Kor 4:17 p--------- rd----asn- v-1aai-s-- rp----dp-- n-----asm- rr----nsm- v-3pai-s-- rp----gs-- n-----nsn- a-----nsn- c--------- a-----nsn- p--------- n-----dsm- rr----nsm- rp----ap-- v-3fai-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- ra----apf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- p--------- a-----dsf- n-----dsf- v-1pai-s--
1 Kor 4:17 G1223 G5124 G3992 G5213 G5095 G3739 G2076 G3450 G5043 G0027 G2532 G4103 G1722 G2962 G3739 G5209 G0363 G3588 G3598 G3450 G3588 G1722 G5547 G2424 G2531 G3837 G1722 G3956 G1577 G1321
1 Kor 4:17 Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym Kościele.
1 Kor 4:17
1 Kor 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:17
1 Kor 4:17  Dla  to  wysłane  ty, wy  Tymotka  mój  kochanek  i  prawdziwy  w  Władca  syn  który  przypominać  ty, wy  Nawigacja  mój  w  Chrystus  jako  uczyć  wszędzie  w  wszystko  Kościół
1 Kor 4:17 G1223 G5124 G3992 G5213 G5095 G3450 G0027 G2532 G4103 G1722 G2962 G5043 G3739 G0363 G5209 G3450 G3598 G1722 G5547 G2531 G1321 G3837 G1722 G3956 G1577
1 Kor 4:18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες·                                                      
1 Kor 4:18 O(s mE\ e)rCHome/nou de/ mou pro\s u(ma=s e)fusiO/TEsa/n tines:
1 Kor 4:18 hOs mE erCHomenu de mu pros hymas efysiOTEsan tines:
1 Kor 4:18 c--------- d--------- v--pmpgsm- c--------- rp----gs-- p--------- rp----ap-- v-3api-p-- ri----npm-
1 Kor 4:18 G5613 G3361 G2064 G1161 G3450 G4314 G5209 G5448 G5100
1 Kor 4:18 Przechwalali się niektórzy, dumni z tego, że nie przybywam do was.
1 Kor 4:18
1 Kor 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:18
1 Kor 4:18  Jako  Ja  nie  iść  do  ty, wy  kilka  arogancki
1 Kor 4:18 G5613 G3450 G3361 G2064 G4314 G5209 G5100 G5448
1 Kor 4:19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν,                                  
1 Kor 4:19 e)leu/somai de\ taCHe/Os pro\s u(ma=s, e)a\n o( ku/rios TelE/sE|, kai\ gnO/somai ou) to\n lo/gon tO=n pefusiOme/nOn a)lla\ tE\n du/namin,
1 Kor 4:19 eleusomai de taCHeOs pros hymas, ean ho kyrios TelEsE, kai gnOsomai u ton logon tOn pefysiOmenOn alla tEn dynamin,
1 Kor 4:19 v-1fmi-s-- c--------- d--------- p--------- rp----ap-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aas-s-- c--------- v-1fmi-s-- d--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- v--xppgpm- c--------- ra----asf- n-----asf-
1 Kor 4:19 G2064 G1161 G5030 G4314 G5209 G1437 G3588 G2962 G2309 G2532 G1097 G3756 G3588 G3056 G3588 G5448 G0235 G3588 G1411
1 Kor 4:19 Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana, i będę zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale na to, co mogą uczynić.
1 Kor 4:19
1 Kor 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:19
1 Kor 4:19  ale  wkrótce  przyjść  do  ty, wy  jeśli  wszystko  będzie  Władca  i  będzie doświadczenie  nie  słowa  dmuchany  i  siła
1 Kor 4:19 G1161 G5030 G2064 G4314 G5209 G1437 G2309 G2309 G2962 G2532 G1097 G3756 G3056 G5448 G0235 G1411
1 Kor 4:20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει.                                                  
1 Kor 4:20 ou) ga\r e)n lo/gO| E( basilei/a tou= Teou= a)ll' e)n duna/mei.
1 Kor 4:20 u gar en logO hE basileia tu Teu all' en dynamei.
1 Kor 4:20 d--------- c--------- p--------- n-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- n-----dsf-
1 Kor 4:20 G3756 G1063 G1722 G3056 G3588 G0932 G3588 G2316 G0235 G1722 G1411
1 Kor 4:20 Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się królestwo Boże.
1 Kor 4:20
1 Kor 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:20
1 Kor 4:20  dla  Królestwo  Bóg  nie  w  słowo  i  w  siła
1 Kor 4:20 G1063 G0932 G2316 G3756 G1722 G3056 G0235 G1722 G1411
1 Kor 4:21 τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος;                                              
1 Kor 4:21 ti/ Te/lete; e)n r(a/bdO| e)/lTO pro\s u(ma=s, E)\ e)n a)ga/pE| pneu/mati/ te prau/+tEtos;
1 Kor 4:21 ti Telete; en rabdO elTO pros hymas, E en agapE pneumati te pra+ytEtos;
1 Kor 4:21 ri----asn- v-2pai-p-- p--------- n-----dsf- v-1aas-s-- p--------- rp----ap-- c--------- p--------- n-----dsf- n-----dsn- c--------- n-----gsf-
1 Kor 4:21 G5101 G2309 G1722 G4464 G2064 G4314 G5209 G2228 G1722 G0026 G4151 G5037 G4240
1 Kor 4:21 Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć czy z miłością i z łagodnością ducha?
1 Kor 4:21
1 Kor 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 4:21
1 Kor 4:21  Co  potrzeba  z  pręt  przyjść  do  ty, wy  lub  z  miłość  i  duch  łagodność
1 Kor 4:21 G5101 G2309 G1722 G4464 G2064 G4314 G5209 G2228 G1722 G0026 G5037 G4151 G4236
1 Kor 5:1 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.                                  
1 Kor 5:1 *(/olOs a)kou/etai e)n u(mi=n pornei/a, kai\ toiau/tE pornei/a E(/tis ou)de\ e)n toi=s e)/Tnesin, O(/ste gunai=ka/ tina tou= patro\s e)/CHein.
1 Kor 5:1 holOs akuetai en hymin porneia, kai toiautE porneia hEtis ude en tois eTnesin, hOste gynaika tina tu patros eCHein.
1 Kor 5:1 d--------- v-3ppi-s-- p--------- rp----dp-- n-----nsf- c--------- rd----nsf- n-----nsf- rr----nsf- d--------- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- n-----asf- ri----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--pan----
1 Kor 5:1 G3654 G0191 G1722 G5213 G4202 G2532 G5108 G4202 G3748 G3761 G1722 G3588 G1484 G5620 G1135 G5100 G3588 G3962 G2192
1 Kor 5:1 Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
1 Kor 5:1
1 Kor 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:1
1 Kor 5:1  Jest  prawdziwy  przesłuchanie  w  ty, wy  prostytucja  i  poza  jest  prostytucja jakiej  nie  Słyszałem  nawet  w  Pogan  że  ktoś  ma  żona  ojciec  jego
1 Kor 5:1 G0191 G3654 G0191 G1722 G5213 G4202 G2532 G5108 G5108 G4202 G3748 G3761 G3687 G3761 G1722 G1484 G5620 G5100 G2192 G1135 G3962 G3588
1 Kor 5:2 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν τὸ ἔργον τοῦτο πράξας;                                    
1 Kor 5:2 kai\ u(mei=s pefusiOme/noi e)ste/, kai\ ou)CHi\ ma=llon e)penTE/sate, i(/na a)rTE=| e)k me/sou u(mO=n o( to\ e)/rgon tou=to pra/Xas;
1 Kor 5:2 kai hymeis pefysiOmenoi este, kai uCHi mallon epenTEsate, hina arTE ek mesu hymOn ho to ergon tuto praXas;
1 Kor 5:2 c--------- rp----np-- v--xppnpm- v-2pai-p-- c--------- d--------- d--------- v-2aai-p-- c--------- v-3aps-s-- p--------- a-----gsn- rp----gp-- ra----nsm- ra----asn- n-----asn- rd----asn- v--aapnsm-
1 Kor 5:2 G2532 G5210 G5448 G2075 G2532 G3780 G3123 G3996 G2443 G0142 G1537 G3319 G5216 G3588 G3588 G2041 G5124 G4238
1 Kor 5:2 A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.
1 Kor 5:2
1 Kor 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:2
1 Kor 5:2  I  ty, wy  arogancki  arogancki  zamiast  dodanie  lepiej  płakać  tak  skreślony  był  z  Środowisko  ty, wy  wykonane  jest  sprawa
1 Kor 5:2 G2532 G5210 G2075 G5448 G3780 G3780 G3123 G3996 G2443 G1808 G1808 G3319 G3319 G5216 G4160 G5124 G2041
1 Kor 5:3 ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον                                    
1 Kor 5:3 e)gO\ me\n ga/r, a)pO\n tO=| sO/mati parO\n de\ tO=| pneu/mati, E)/dE ke/krika O(s parO\n to\n ou(/tOs tou=to katergasa/menon
1 Kor 5:3 egO men gar, apOn tO sOmati parOn de tO pneumati, EdE kekrika hOs parOn ton hutOs tuto katergasamenon
1 Kor 5:3 rp----ns-- x--------- c--------- v--papnsm- ra----dsn- n-----dsn- v--papnsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn- d--------- v-1xai-s-- c--------- v--papnsm- ra----asm- d--------- rd----asn- v--ampasm-
1 Kor 5:3 G1473 G3303 G1063 G0548 G3588 G4983 G3918 G1161 G3588 G4151 G2235 G2919 G5613 G3918 G3588 G3779 G5124 G2716
1 Kor 5:3 Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
1 Kor 5:3
1 Kor 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:3
1 Kor 5:3 A  Ja  nieobecny  ciało  ale  uczestniczy  duch  już  postanowiła  jako  jest  w  poczyniła  jest
1 Kor 5:3 G1063 G1473 G0548 G4983 G1161 G3918 G4151 G2235 G2919 G5613 G3918 G3918 G2716 G5124
1 Kor 5:4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,                                
1 Kor 5:4 e)n tO=| o)no/mati tou= kuri/ou [E(mO=n] *)iEsou=, sunaCHTe/ntOn u(mO=n kai\ tou= e)mou= pneu/matos su\n tE=| duna/mei tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou=,
1 Kor 5:4 en tO onomati tu kyriu [hEmOn] iEsu, synaCHTentOn hymOn kai tu emu pneumatos syn tE dynamei tu kyriu hEmOn iEsu,
1 Kor 5:4 p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- v--appgpm- rp----gp-- c--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
1 Kor 5:4 G1722 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G4863 G5216 G2532 G3588 G1700 G4151 G4862 G3588 G1411 G3588 G2962 G2257 G2424
1 Kor 5:4 Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa,
1 Kor 5:4
1 Kor 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:4
1 Kor 5:4  spotkanie  swój  w  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  ogólny  z  mój  duch  moc  moc  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Kor 5:4 G4863 G5216 G1722 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G2532 G1699 G4151 G1411 G4862 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Kor 5:5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου.                                    
1 Kor 5:5 paradou=nai to\n toiou=ton tO=| *satana=| ei)s o)/leTron tE=s sarko/s, i(/na to\ pneu=ma sOTE=| e)n tE=| E(me/ra| tou= kuri/ou.
1 Kor 5:5 paradunai ton toiuton tO satana eis oleTron tEs sarkos, hina to pneuma sOTE en tE hEmera tu kyriu.
1 Kor 5:5 v--aan---- ra----asm- rd----asm- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3aps-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 5:5 G3860 G3588 G5108 G3588 G4567 G1519 G3639 G3588 G4561 G2443 G3588 G4151 G4982 G1722 G3588 G2250 G3588 G2962
1 Kor 5:5 wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.
1 Kor 5:5
1 Kor 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:5
1 Kor 5:5  zdradzać  Szatan  w  wyczerpanie  ciało  że  duch  był  zapisanych  w  dzień  Władca  Jezus
1 Kor 5:5 G3860 G4567 G1519 G3639 G4561 G2443 G4151 G4982 G4982 G1722 G2250 G2962 G2424
1 Kor 5:6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ;                                            
1 Kor 5:6 *ou) kalo\n to\ kau/CHEma u(mO=n. ou)k oi)/date o(/ti mikra\ DZu/mE o(/lon to\ fu/rama DZumoi=;
1 Kor 5:6 u kalon to kauCHEma hymOn. uk oidate hoti mikra DZymE holon to fyrama DZymoi;
1 Kor 5:6 d--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- d--------- v-2xai-p-- c--------- a-----nsf- n-----nsf- a-----asn- ra----asn- n-----asn- v-3pai-s--
1 Kor 5:6 G3756 G2570 G3588 G2745 G5216 G3756 G1492 G3754 G3398 G2219 G3650 G3588 G5445 G2220
1 Kor 5:6 Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
1 Kor 5:6
1 Kor 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:6
1 Kor 5:6  Nic  Nic  ty, wy  pochwalić  nie  wiedzieć  że  mały  zakwas  całe ciasto  wszystko  ciasto
1 Kor 5:6 G2570 G3756 G5216 G2745 G3756 G1492 G3754 G3398 G2219 G2220 G3650 G5445
1 Kor 5:7 ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός·                                    
1 Kor 5:7 e)kkaTa/rate tE\n palaia\n DZu/mEn, i(/na E)=te ne/on fu/rama, kaTO/s e)ste a)/DZumoi. kai\ ga\r to\ pa/sCHa E(mO=n e)tu/TE *CHristo/s:
1 Kor 5:7 ekkaTarate tEn palaian DZymEn, hina Ete neon fyrama, kaTOs este aDZymoi. kai gar to pasCHa hEmOn etyTE CHristos:
1 Kor 5:7 v-2aad-p-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- v-2pas-p-- a-----nsn- n-----nsn- c--------- v-2pai-p-- a-----npm- d--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- v-3api-s-- n-----nsm-
1 Kor 5:7 G1571 G3588 G3820 G2219 G2443 G5600 G3501 G5445 G2531 G2075 G0106 G2532 G1063 G3588 G3957 G2257 G2380 G5547
1 Kor 5:7 Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
1 Kor 5:7
1 Kor 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:7
1 Kor 5:7  Tak  jasny  stary  zaczyn  że  być  nowy  test  jako  ty, wy  beskvasny  dla  Wielkanoc  nasz  Chrystus  zabity  dla  nas
1 Kor 5:7 G3767 G1571 G3820 G2219 G2443 G5600 G3501 G5445 G2531 G2075 G0106 G1063 G3957 G2257 G5547 G2380 G5228 G2257
1 Kor 5:8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾿ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.                                    
1 Kor 5:8 O(/ste e(orta/DZOmen, mE\ e)n DZu/mE| palaia=| mEde\ e)n DZu/mE| kaki/as kai\ ponEri/as, a)ll' e)n a)DZu/mois ei)likrinei/as kai\ a)lETei/as.
1 Kor 5:8 hOste heortaDZOmen, mE en DZymE palaia mEde en DZymE kakias kai ponErias, all' en aDZymois eilikrineias kai alETeias.
1 Kor 5:8 c--------- v-1pas-p-- d--------- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- p--------- a-----dpn- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
1 Kor 5:8 G5620 G1858 G3361 G1722 G2219 G3820 G3366 G1722 G2219 G2549 G2532 G4189 G0235 G1722 G0106 G1505 G2532 G0225
1 Kor 5:8 Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.
1 Kor 5:8
1 Kor 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:8
1 Kor 5:8  Zatem  zostać  świętować  nie  z  stary  drożdże  nie  z  drożdże  występek  i  podstęp  ale  z  przaśny  czystość  i  Prawda
1 Kor 5:8 G5620 G1858 G1858 G3361 G1722 G3820 G2219 G3366 G1722 G2219 G2549 G2532 G4189 G0235 G1722 G0106 G1505 G2532 G0225
1 Kor 5:9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις,                                                        
1 Kor 5:9 *)/egraPSa u(mi=n e)n tE=| e)pistolE=| mE\ sunanami/gnusTai po/rnois,
1 Kor 5:9 egraPSa hymin en tE epistolE mE synanamignysTai pornois,
1 Kor 5:9 v-1aai-s-- rp----dp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v--pmn---- n-----dpm-
1 Kor 5:9 G1125 G5213 G1722 G3588 G1992 G3361 G4874 G4205
1 Kor 5:9 Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.
1 Kor 5:9
1 Kor 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:9
1 Kor 5:9  napisał  ty, wy  w  wiadomość  nie  komunikować się  rozpustnicy
1 Kor 5:9 G1125 G5213 G1722 G1992 G3361 G4874 G4205
1 Kor 5:10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.                              
1 Kor 5:10 ou) pa/ntOs toi=s po/rnois tou= ko/smou tou/tou E)\ toi=s pleone/ktais kai\ a(/rpaXin E)\ ei)dOlola/trais, e)pei\ O)fei/lete a)/ra e)k tou= ko/smou e)XelTei=n.
1 Kor 5:10 u pantOs tois pornois tu kosmu tutu E tois pleonektais kai harpaXin E eidOlolatrais, epei Ofeilete ara ek tu kosmu eXelTein.
1 Kor 5:10 d--------- d--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- c--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- a-----dpm- c--------- n-----dpm- c--------- v-2pai-p-- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aan----
1 Kor 5:10 G3756 G3843 G3588 G4205 G3588 G2889 G5127 G2228 G3588 G4123 G2532 G0727 G2228 G1496 G1893 G3784 G0686 G1537 G3588 G2889 G1831
1 Kor 5:10 Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
1 Kor 5:10
1 Kor 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:10
1 Kor 5:10  jednak  nie  ogólnie  rozpustnicy  Świat  to  lub  chciwy  lub  drapieżnikami  lub  bałwochwalcy  dla  inaczej  powinien  iść  z  Świat  to
1 Kor 5:10 G2532 G3756 G3843 G4205 G2889 G5127 G2228 G4123 G2228 G0727 G2228 G1496 G1893 G0686 G3784 G1831 G1537 G2889 G3588
1 Kor 5:11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος πόρνος πλεονέκτης εἰδωλολάτρης λοίδορος μέθυσος ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν.                    
1 Kor 5:11 nu=n de\ e)/graPSa u(mi=n mE\ sunanami/gnusTai e)a/n tis a)delfo\s o)nomaDZo/menos E)=| po/rnos E)\ pleone/ktEs E)\ ei)dOlola/trEs E)\ loi/doros E)\ me/Tusos E)\ a(/rpaX, tO=| toiou/tO| mEde\ sunesTi/ein.
1 Kor 5:11 nyn de egraPSa hymin mE synanamignysTai ean tis adelfos onomaDZomenos E pornos E pleonektEs E eidOlolatrEs E loidoros E meTysos E harpaX, tO toiutO mEde synesTiein.
1 Kor 5:11 d--------- c--------- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- v--pmn---- c--------- ri----nsm- n-----nsm- v--pppnsm- v-3pas-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- a-----nsm- ra----dsm- rd----dsm- c--------- v--pan----
1 Kor 5:11 G3568 G1161 G1125 G5213 G3361 G4874 G1437 G5100 G0080 G3687 G2228 G4205 G2228 G4123 G2228 G1496 G2228 G3060 G2228 G3183 G2228 G0727 G3588 G5108 G3366 G4906
1 Kor 5:11 Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
1 Kor 5:11
1 Kor 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:11
1 Kor 5:11  Ale  Ale  napisał  ty, wy  nie  komunikować się  kto  kto  O nazwie  brat  cudzołożnik  lub  chciwy  lub  bałwochwalca  lub  bluźnierców  lub  pijak  lub  drapieżnik  tak  nawet  i  nie  jest  razem
1 Kor 5:11 G1161 G3570 G1125 G5213 G3361 G4874 G1437 G5100 G3687 G0080 G4205 G2228 G4123 G2228 G1496 G2228 G3060 G2228 G3183 G2228 G0727 G5108 G3366 G3366 G3366 G4906 G4906
1 Kor 5:12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;                                                  
1 Kor 5:12 ti/ ga/r moi tou\s e)/XO kri/nein; ou)CHi\ tou\s e)/sO u(mei=s kri/nete;
1 Kor 5:12 ti gar moi tus eXO krinein; uCHi tus esO hymeis krinete;
1 Kor 5:12 ri----nsn- c--------- rp----ds-- ra----apm- d--------- v--pan---- x--------- ra----apm- d--------- rp----np-- v-2pai-p--
1 Kor 5:12 G5101 G1063 G3427 G3588 G1854 G2919 G3780 G3588 G2080 G5210 G2919
1 Kor 5:12 Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
1 Kor 5:12
1 Kor 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:12
1 Kor 5:12  Dla  że  mnie  sędzia  i  Zewnętrzny  Nie  Wnętrze  ty, wy  sędzia
1 Kor 5:12 G1063 G5101 G3427 G2919 G2532 G1854 G3780 G2080 G5210 G2919
1 Kor 5:13 τοὺς δὲ ἔξω θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.                                                
1 Kor 5:13 tou\s de\ e)/XO o( Teo\s krinei=. e)Xa/rate to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
1 Kor 5:13 tus de eXO ho Teos krinei. eXarate ton ponEron eX hymOn autOn.
1 Kor 5:13 ra----apm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3fai-s-- v-2aad-p-- ra----asm- a-----asm- p--------- rp----gp-- rp----gpm-
1 Kor 5:13 G3588 G1161 G1854 G3588 G2316 G2919 G2532 G3588 G4190 G1537 G5216 G0846
1 Kor 5:13 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.
1 Kor 5:13
1 Kor 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:13
1 Kor 5:13  Zewnętrzny  zaś  sędzia  Bóg  Tak  rzygać  zepsuty  Środowisko  Środowisko  ty, wy  ty, wy
1 Kor 5:13 G1854 G1161 G2919 G2316 G2532 G1808