Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor4      do_str_głównej      do_1Kor6      
1 Kor 5:1 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.                      
1 Kor 5:1 *(/olOs a)kou/etai e)n u(mi=n pornei/a, kai\ toiau/tE pornei/a E(/tis ou)de\ e)n toi=s e)/Tnesin, O(/ste gunai=ka/ tina tou= patro\s e)/CHein.
1 Kor 5:1 holOs akuetai en hymin porneia, kai toiautE porneia hEtis ude en tois eTnesin, hOste gynaika tina tu patros eCHein.
1 Kor 5:1 d--------- v-3ppi-s-- p--------- rp----dp-- n-----nsf- c--------- rd----nsf- n-----nsf- rr----nsf- d--------- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- n-----asf- ri----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--pan----
1 Kor 5:1 G3654 G0191 G1722 G5213 G4202 G2532 G5108 G4202 G3748 G3761 G1722 G3588 G1484 G5620 G1135 G5100 G3588 G3962 G2192
1 Kor 5:1 Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
1 Kor 5:1
1 Kor 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:1
1 Kor 5:1  Jest  prawdziwy  przesłuchanie  w  ty, wy  prostytucja  i  poza  jest  prostytucja jakiej  nie  Słyszałem  nawet  w  Pogan  że  ktoś  ma  żona  ojciec  jego
1 Kor 5:1 G0191 G3654 G0191 G1722 G5213 G4202 G2532 G5108 G5108 G4202 G3748 G3761 G3687 G3761 G1722 G1484 G5620 G5100 G2192 G1135 G3962 G3588
1 Kor 5:2 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν τὸ ἔργον τοῦτο πράξας;                        
1 Kor 5:2 kai\ u(mei=s pefusiOme/noi e)ste/, kai\ ou)CHi\ ma=llon e)penTE/sate, i(/na a)rTE=| e)k me/sou u(mO=n o( to\ e)/rgon tou=to pra/Xas;
1 Kor 5:2 kai hymeis pefysiOmenoi este, kai uCHi mallon epenTEsate, hina arTE ek mesu hymOn ho to ergon tuto praXas;
1 Kor 5:2 c--------- rp----np-- v--xppnpm- v-2pai-p-- c--------- d--------- d--------- v-2aai-p-- c--------- v-3aps-s-- p--------- a-----gsn- rp----gp-- ra----nsm- ra----asn- n-----asn- rd----asn- v--aapnsm-
1 Kor 5:2 G2532 G5210 G5448 G2075 G2532 G3780 G3123 G3996 G2443 G0142 G1537 G3319 G5216 G3588 G3588 G2041 G5124 G4238
1 Kor 5:2 A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.
1 Kor 5:2
1 Kor 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:2
1 Kor 5:2  I  ty, wy  arogancki  arogancki  zamiast  dodanie  lepiej  płakać  tak  skreślony  był  z  Środowisko  ty, wy  wykonane  jest  sprawa
1 Kor 5:2 G2532 G5210 G2075 G5448 G3780 G3780 G3123 G3996 G2443 G1808 G1808 G3319 G3319 G5216 G4160 G5124 G2041
1 Kor 5:3 ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον                        
1 Kor 5:3 e)gO\ me\n ga/r, a)pO\n tO=| sO/mati parO\n de\ tO=| pneu/mati, E)/dE ke/krika O(s parO\n to\n ou(/tOs tou=to katergasa/menon
1 Kor 5:3 egO men gar, apOn tO sOmati parOn de tO pneumati, EdE kekrika hOs parOn ton hutOs tuto katergasamenon
1 Kor 5:3 rp----ns-- x--------- c--------- v--papnsm- ra----dsn- n-----dsn- v--papnsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn- d--------- v-1xai-s-- c--------- v--papnsm- ra----asm- d--------- rd----asn- v--ampasm-
1 Kor 5:3 G1473 G3303 G1063 G0548 G3588 G4983 G3918 G1161 G3588 G4151 G2235 G2919 G5613 G3918 G3588 G3779 G5124 G2716
1 Kor 5:3 Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
1 Kor 5:3
1 Kor 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:3
1 Kor 5:3 A  Ja  nieobecny  ciało  ale  uczestniczy  duch  już  postanowiła  jako  jest  w  poczyniła  jest
1 Kor 5:3 G1063 G1473 G0548 G4983 G1161 G3918 G4151 G2235 G2919 G5613 G3918 G3918 G2716 G5124
1 Kor 5:4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,                    
1 Kor 5:4 e)n tO=| o)no/mati tou= kuri/ou [E(mO=n] *)iEsou=, sunaCHTe/ntOn u(mO=n kai\ tou= e)mou= pneu/matos su\n tE=| duna/mei tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou=,
1 Kor 5:4 en tO onomati tu kyriu [hEmOn] iEsu, synaCHTentOn hymOn kai tu emu pneumatos syn tE dynamei tu kyriu hEmOn iEsu,
1 Kor 5:4 p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- v--appgpm- rp----gp-- c--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
1 Kor 5:4 G1722 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G4863 G5216 G2532 G3588 G1700 G4151 G4862 G3588 G1411 G3588 G2962 G2257 G2424
1 Kor 5:4 Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa,
1 Kor 5:4
1 Kor 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:4
1 Kor 5:4  spotkanie  swój  w  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  ogólny  z  mój  duch  moc  moc  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Kor 5:4 G4863 G5216 G1722 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G2532 G1699 G4151 G1411 G4862 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Kor 5:5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου.                        
1 Kor 5:5 paradou=nai to\n toiou=ton tO=| *satana=| ei)s o)/leTron tE=s sarko/s, i(/na to\ pneu=ma sOTE=| e)n tE=| E(me/ra| tou= kuri/ou.
1 Kor 5:5 paradunai ton toiuton tO satana eis oleTron tEs sarkos, hina to pneuma sOTE en tE hEmera tu kyriu.
1 Kor 5:5 v--aan---- ra----asm- rd----asm- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3aps-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 5:5 G3860 G3588 G5108 G3588 G4567 G1519 G3639 G3588 G4561 G2443 G3588 G4151 G4982 G1722 G3588 G2250 G3588 G2962
1 Kor 5:5 wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.
1 Kor 5:5
1 Kor 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:5
1 Kor 5:5  zdradzać  Szatan  w  wyczerpanie  ciało  że  duch  był  zapisanych  w  dzień  Władca  Jezus
1 Kor 5:5 G3860 G4567 G1519 G3639 G4561 G2443 G4151 G4982 G4982 G1722 G2250 G2962 G2424
1 Kor 5:6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ;                                
1 Kor 5:6 *ou) kalo\n to\ kau/CHEma u(mO=n. ou)k oi)/date o(/ti mikra\ DZu/mE o(/lon to\ fu/rama DZumoi=;
1 Kor 5:6 u kalon to kauCHEma hymOn. uk oidate hoti mikra DZymE holon to fyrama DZymoi;
1 Kor 5:6 d--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- d--------- v-2xai-p-- c--------- a-----nsf- n-----nsf- a-----asn- ra----asn- n-----asn- v-3pai-s--
1 Kor 5:6 G3756 G2570 G3588 G2745 G5216 G3756 G1492 G3754 G3398 G2219 G3650 G3588 G5445 G2220
1 Kor 5:6 Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
1 Kor 5:6
1 Kor 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:6
1 Kor 5:6  Nic  Nic  ty, wy  pochwalić  nie  wiedzieć  że  mały  zakwas  całe ciasto  wszystko  ciasto
1 Kor 5:6 G2570 G3756 G5216 G2745 G3756 G1492 G3754 G3398 G2219 G2220 G3650 G5445
1 Kor 5:7 ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός·                        
1 Kor 5:7 e)kkaTa/rate tE\n palaia\n DZu/mEn, i(/na E)=te ne/on fu/rama, kaTO/s e)ste a)/DZumoi. kai\ ga\r to\ pa/sCHa E(mO=n e)tu/TE *CHristo/s:
1 Kor 5:7 ekkaTarate tEn palaian DZymEn, hina Ete neon fyrama, kaTOs este aDZymoi. kai gar to pasCHa hEmOn etyTE CHristos:
1 Kor 5:7 v-2aad-p-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- v-2pas-p-- a-----nsn- n-----nsn- c--------- v-2pai-p-- a-----npm- d--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- v-3api-s-- n-----nsm-
1 Kor 5:7 G1571 G3588 G3820 G2219 G2443 G5600 G3501 G5445 G2531 G2075 G0106 G2532 G1063 G3588 G3957 G2257 G2380 G5547
1 Kor 5:7 Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
1 Kor 5:7
1 Kor 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:7
1 Kor 5:7  Tak  jasny  stary  zaczyn  że  być  nowy  test  jako  ty, wy  beskvasny  dla  Wielkanoc  nasz  Chrystus  zabity  dla  nas
1 Kor 5:7 G3767 G1571 G3820 G2219 G2443 G5600 G3501 G5445 G2531 G2075 G0106 G1063 G3957 G2257 G5547 G2380 G5228 G2257
1 Kor 5:8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾿ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.                        
1 Kor 5:8 O(/ste e(orta/DZOmen, mE\ e)n DZu/mE| p.alaia=| mEde\ e)n DZu/mE| kaki/as kai\ po.nEri/as, a)ll' e)n a)D.Zu/mois ei)likrinei/as kai\ a)lETei/as.
1 Kor 5:8 hOste heortaDZOmen, mE en DZymE palaia mEde en DZymE kakias kai ponErias, all' en aDZymois eilikrineias kai alETeias.
1 Kor 5:8 c--------- v-1pas-p-- d--------- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- p--------- a-----dpn- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
1 Kor 5:8 G5620 G1858 G3361 G1722 G2219 G3820 G3366 G1722 G2219 G2549 G2532 G4189 G0235 G1722 G0106 G1505 G2532 G0225
1 Kor 5:8 Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.
1 Kor 5:8
1 Kor 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:8
1 Kor 5:8  Zatem  zostać  świętować  nie  z  stary  drożdże  nie  z  drożdże  występek  i  podstęp  ale  z  przaśny  czystość  i  Prawda
1 Kor 5:8 G5620 G1858 G1858 G3361 G1722 G3820 G2219 G3366 G1722 G2219 G2549 G2532 G4189 G0235 G1722 G0106 G1505 G2532 G0225
1 Kor 5:9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις,                                            
1 Kor 5:9 *)/egraPSa u(mi=n e)n tE=| e)pisto.lE=| mE\ sunanami/gnusTai po/rnois,
1 Kor 5:9 egraPSa hymin en tE epistolE mE synanamignysTai pornois,
1 Kor 5:9 v-1aai-s-- rp----dp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v--pmn---- n-----dpm-
1 Kor 5:9 G1125 G5213 G1722 G3588 G1992 G3361 G4874 G4205
1 Kor 5:9 Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.
1 Kor 5:9
1 Kor 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:9
1 Kor 5:9  napisał  ty, wy  w  wiadomość  nie  komunikować się  rozpustnicy
1 Kor 5:9 G1125 G5213 G1722 G1992 G3361 G4874 G4205
1 Kor 5:10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.                  
1 Kor 5:10 ou) pa/ntOs toi=s po/rnois tou= ko/smou tou/tou E)\ toi=s pl.eone/ktais kai\ a(/rpaXin E)\ ei)dOlola/trais, e)pei\ O)fei/lete a)/ra e)k tou= ko/smou e)XelTei=n.
1 Kor 5:10 u pantOs tois pornois tu kosmu tutu E tois pleonektais kai harpaXin E eidOlolatrais, epei Ofeilete ara ek tu kosmu eXelTein.
1 Kor 5:10 d--------- d--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- c--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- a-----dpm- c--------- n-----dpm- c--------- v-2pai-p-- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aan----
1 Kor 5:10 G3756 G3843 G3588 G4205 G3588 G2889 G5127 G2228 G3588 G4123 G2532 G0727 G2228 G1496 G1893 G3784 G0686 G1537 G3588 G2889 G1831
1 Kor 5:10 Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
1 Kor 5:10
1 Kor 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:10
1 Kor 5:10  jednak  nie  ogólnie  rozpustnicy  Świat  to  lub  chciwy  lub  drapieżnikami  lub  bałwochwalcy  dla  inaczej  powinien  iść  z  Świat  to
1 Kor 5:10 G2532 G3756 G3843 G4205 G2889 G5127 G2228 G4123 G2228 G0727 G2228 G1496 G1893 G0686 G3784 G1831 G1537 G2889 G3588
1 Kor 5:11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος πόρνος πλεονέκτης εἰδωλολάτρης λοίδορος μέθυσος ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν.        
1 Kor 5:11 nu=n de\ e)/graPS.a u(mi=n mE\ sunanami/gnusTai e)a/n tis a)delfo\s o)nomaDZo/menos E)=| po/rnos E)\ pleone/k.tEs E)\ ei)dOlola/trEs E)\ loi./doros E)\ me/Tusos E)\ a(/rpaX, tO=| toiou/tO| mEde\ sunesTi/ein.
1 Kor 5:11 nyn de egraPSa hymin mE synanamignysTai ean tis adelfos onomaDZomenos E pornos E pleonektEs E eidOlolatrEs E loidoros E meTysos E harpaX, tO toiutO mEde synesTiein.
1 Kor 5:11 d--------- c--------- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- v--pmn---- c--------- ri----nsm- n-----nsm- v--pppnsm- v-3pas-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- a-----nsm- ra----dsm- rd----dsm- c--------- v--pan----
1 Kor 5:11 G3568 G1161 G1125 G5213 G3361 G4874 G1437 G5100 G0080 G3687 G2228 G4205 G2228 G4123 G2228 G1496 G2228 G3060 G2228 G3183 G2228 G0727 G3588 G5108 G3366 G4906
1 Kor 5:11 Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
1 Kor 5:11
1 Kor 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:11
1 Kor 5:11  Ale  Ale  napisał  ty, wy  nie  komunikować się  kto  kto  O nazwie  brat  cudzołożnik  lub  chciwy  lub  bałwochwalca  lub  bluźnierców  lub  pijak  lub  drapieżnik  tak  nawet  i  nie  jest  razem
1 Kor 5:11 G1161 G3570 G1125 G5213 G3361 G4874 G1437 G5100 G3687 G0080 G4205 G2228 G4123 G2228 G1496 G2228 G3060 G2228 G3183 G2228 G0727 G5108 G3366 G3366 G3366 G4906 G4906
1 Kor 5:12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;                                      
1 Kor 5:12 ti/ ga/r moi tou\s e)/XO kri/nein; ou)CHi\ tou\s e)/sO u(mei=s kri/nete;
1 Kor 5:12 ti gar moi tus eXO krinein; uCHi tus esO hymeis krinete;
1 Kor 5:12 ri----nsn- c--------- rp----ds-- ra----apm- d--------- v--pan---- x--------- ra----apm- d--------- rp----np-- v-2pai-p--
1 Kor 5:12 G5101 G1063 G3427 G3588 G1854 G2919 G3780 G3588 G2080 G5210 G2919
1 Kor 5:12 Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
1 Kor 5:12
1 Kor 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:12
1 Kor 5:12  Dla  że  mnie  sędzia  i  Zewnętrzny  Nie  Wnętrze  ty, wy  sędzia
1 Kor 5:12 G1063 G5101 G3427 G2919 G2532 G1854 G3780 G2080 G5210 G2919
1 Kor 5:13 τοὺς δὲ ἔξω θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.                                    
1 Kor 5:13 tou\s de\ e)/XO o( Teo\s krinei=. e)Xa/rate to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
1 Kor 5:13 tus de eXO ho Teos krinei. eXarate ton ponEron eX hymOn autOn.
1 Kor 5:13 ra----apm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3fai-s-- v-2aad-p-- ra----asm- a-----asm- p--------- rp----gp-- rp----gpm-
1 Kor 5:13 G3588 G1161 G1854 G3588 G2316 G2919 G2532 G3588 G4190 G1537 G5216 G0846
1 Kor 5:13 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.
1 Kor 5:13
1 Kor 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 5:13
1 Kor 5:13  Zewnętrzny  zaś  sędzia  Bóg  Tak  rzygać  zepsuty  Środowisko  Środowisko  ty, wy  ty, wy
1 Kor 5:13 G1854 G1161 G2919 G2316 G2532 G1808 G4190 G0846 G5216 G0846 G5216
Copyright by Cezary Podolski