Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor5      do_str_głównej      do_1Kor7      
1 Kor 6:1 Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;                                    
1 Kor 6:1 *tolma=| tis u(mO=n pra=gma e)/CHOn pro\s to\n e(/teron kri/nesTai e)pi\ tO=n a)di/kOn, kai\ ou)CHi\ e)pi\ tO=n a(gi/On;
1 Kor 6:1 tolma tis hymOn pragma eCHOn pros ton heteron krinesTai epi tOn adikOn, kai uCHi epi tOn hagiOn;
1 Kor 6:1 v-3pai-s-- ri----nsm- rp----gp-- n-----asn- v--papnsm- p--------- ra----asm- a-----asm- v--ppn---- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- d--------- p--------- ra----gpm- a-----gpm-
1 Kor 6:1 G5111 G5100 G5216 G4229 G2192 G4314 G3588 G2087 G2919 G1909 G3588 G0094 G2532 G3780 G1909 G3588 G0040
1 Kor 6:1 Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?
1 Kor 6:1
1 Kor 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:1
1 Kor 6:1  ośmielać się  kto  ty, wy  o  sprawa  z  inny  procesować się  w  wicked  i  nie  w  Świętych
1 Kor 6:1 G5111 G5100 G5216 G2192 G4229 G4314 G2087 G2919 G1909 G0094 G2532 G3780 G1909 G0040
1 Kor 6:2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων;                              
1 Kor 6:2 E)\ ou)k oi)/date o(/ti oi( a(/gioi to\n ko/smon krinou=sin; kai\ ei) e)n u(mi=n kri/netai o( ko/smos, a)na/Xioi/ e)ste kritEri/On e)laCHi/stOn;
1 Kor 6:2 E uk oidate hoti hoi hagioi ton kosmon krinusin; kai ei en hymin krinetai ho kosmos, anaXioi este kritEriOn elaCHistOn;
1 Kor 6:2 c--------- d--------- v-2xai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----asm- n-----asm- v-3fai-p-- c--------- c--------- p--------- rp----dp-- v-3ppi-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----npm- v-2pai-p-- n-----gpn- a-----gpns
1 Kor 6:2 G2228 G3756 G1492 G3754 G3588 G0040 G3588 G2889 G2919 G2532 G1487 G1722 G5213 G2919 G3588 G2889 G0370 G2075 G2922 G1646
1 Kor 6:2 Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach?
1 Kor 6:2
1 Kor 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:2
1 Kor 6:2  nie  wiedzieć  że  Świętych  będzie  sędzia  świat  Jeśli  zaś  ty, wy  ty, wy  będzie  sędzia  świat  ty, wy  niegodny  sędzia  nieważny
1 Kor 6:2 G3756 G1492 G3754 G0040 G2919 G2919 G2889 G1487 G2532 G1722 G5213 G2919 G2919 G2889 G2075 G0370 G2922 G1646
1 Kor 6:3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτι γε βιωτικά;                                                      
1 Kor 6:3 ou)k oi)/date o(/ti a)gge/lous krinou=men, mE/ti ge biOtika/;
1 Kor 6:3 uk oidate hoti aNgelus krinumen, mEti ge biOtika;
1 Kor 6:3 d--------- v-2xai-p-- c--------- n-----apm- v-1fai-p-- x--------- x--------- a-----apn-
1 Kor 6:3 G3756 G1492 G3754 G0032 G2919 G3385 G1065 G0982
1 Kor 6:3 Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne!
1 Kor 6:3
1 Kor 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:3
1 Kor 6:3  nie  wiedzieć  że  będzie  sędzia  Anioły  nie  tak  czy  więcej  codzienny
1 Kor 6:3 G3756 G1492 G3754 G2919 G2919 G0032 G3386 G3386 G3386 G3386 G0982
1 Kor 6:4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε;                                            
1 Kor 6:4 biOtika\ me\n ou)=n kritE/ria e)a\n e)/CHEte, tou\s e)XouTenEme/nous e)n tE=| e)kklEsi/a| tou/tous kaTi/DZete;
1 Kor 6:4 biOtika men un kritEria ean eCHEte, tus eXuTenEmenus en tE ekklEsia tutus kaTiDZete;
1 Kor 6:4 a-----apn- x--------- c--------- n-----apn- c--------- v-2pas-p-- ra----apm- v--xppapm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----apm- v-2pai-p--
1 Kor 6:4 G0982 G3303 G3767 G2922 G1437 G2192 G3588 G1848 G1722 G3588 G1577 G5128 G2523
1 Kor 6:4 Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele!
1 Kor 6:4
1 Kor 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:4
1 Kor 6:4 A A  kiedy  mieć  codzienny  sporów  dostaw  nic  nie  znaczący  w  Kościół
1 Kor 6:4 G3303 G3767 G1437 G2192 G0982 G2922 G2523 G1848 G1848 G1848 G1722 G1577
1 Kor 6:5 πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ;                                
1 Kor 6:5 pro\s e)ntropE\n u(mi=n le/gO. ou(/tOs ou)k e)/ni e)n u(mi=n ou)dei\s sofo\s o(\s dunE/setai diakri=nai a)na\ me/son tou= a)delfou= au)tou=;
1 Kor 6:5 pros entropEn hymin legO. hutOs uk eni en hymin udeis sofos hos dynEsetai diakrinai ana meson tu adelfu autu;
1 Kor 6:5 p--------- n-----asf- rp----dp-- v-1pai-s-- d--------- x--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- a-----nsm- a-----nsm- rr----nsm- v-3fmi-s-- v--aan---- p--------- a-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
1 Kor 6:5 G4314 G1791 G5213 G3004 G3779 G3756 G1762 G1722 G5213 G3762 G4680 G3739 G1410 G1252 G0303 G3319 G3588 G0080 G0846
1 Kor 6:5 Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi?
1 Kor 6:5
1 Kor 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:5
1 Kor 6:5  K  wstyd  swój  powiedzieć  naprawdę  nie  nie  między  ty, wy  ani  jeden  rozsądny  który  może  sędzia  między  między  bracia  ich
1 Kor 6:5 G4314 G1791 G5213 G3004 G3779 G2076 G3756 G1722 G5213 G3761 G1520 G4680 G3739 G1410 G1252 G0303 G3319 G0080 G0846
1 Kor 6:6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων;                                                    
1 Kor 6:6 a)lla\ a)delfo\s meta\ a)delfou= kri/netai, kai\ tou=to e)pi\ a)pi/stOn;
1 Kor 6:6 alla adelfos meta adelfu krinetai, kai tuto epi apistOn;
1 Kor 6:6 c--------- n-----nsm- p--------- n-----gsm- v-3ppi-s-- c--------- rd----nsn- p--------- a-----gpm-
1 Kor 6:6 G0235 G0080 G3326 G0080 G2919 G2532 G5124 G1909 G0571
1 Kor 6:6 A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi.
1 Kor 6:6
1 Kor 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:6
1 Kor 6:6  Ale  brat  z  brat  pozywa  i  poza  przed  źle
1 Kor 6:6 G0235 G0080 G3326 G0080 G2919 G2532 G5124 G1909 G0571
1 Kor 6:7 ἤδη μὲν [οὖν] ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν· διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;                          
1 Kor 6:7 E)/dE me\n [ou)=n] o(/lOs E(/ttEma u(mi=n e)stin o(/ti kri/mata e)/CHete meT' e(autO=n: dia\ ti/ ou)CHi\ ma=llon a)dikei=sTe; dia\ ti/ ou)CHi\ ma=llon a)posterei=sTe;
1 Kor 6:7 EdE men [un] holOs hEttEma hymin estin hoti krimata eCHete meT' eautOn: dia ti uCHi mallon adikeisTe; dia ti uCHi mallon apostereisTe;
1 Kor 6:7 d--------- c--------- c--------- d--------- n-----nsn- rp----dp-- v-3pai-s-- c--------- n-----apn- v-2pai-p-- p--------- rp----gpm- p--------- ri----asn- d--------- d--------- v-2ppi-p-- p--------- ri----asn- d--------- d--------- v-2ppi-p--
1 Kor 6:7 G2235 G3303 G3767 G3654 G2275 G5213 G2076 G3754 G2917 G2192 G3326 G1438 G1223 G5100 G3780 G3123 G0091 G1223 G5100 G3780 G3123 G0650
1 Kor 6:7 Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?
1 Kor 6:7
1 Kor 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:7
1 Kor 6:7  I  I  już  wysoce  poniżający  dla  ty, wy  że  mieć  sporów  między  go  co  lepiej  nie  pozostawać  obrażony  co  lepiej  nie  tolerować  pozbawienie
1 Kor 6:7 G3303 G3767 G2235 G3654 G2275 G1722 G5213 G3754 G2192 G2917 G3326 G1438 G1302 G3123 G3780 G0091 G0091 G1302 G3123 G3780 G0650 G0650
1 Kor 6:8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς.                                                      
1 Kor 6:8 a)lla\ u(mei=s a)dikei=te kai\ a)posterei=te, kai\ tou=to a)delfou/s.
1 Kor 6:8 alla hymeis adikeite kai apostereite, kai tuto adelfus.
1 Kor 6:8 c--------- rp----np-- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- c--------- rd----nsn- n-----apm-
1 Kor 6:8 G0235 G5210 G0091 G2532 G0650 G2532 G5124 G0080
1 Kor 6:8 Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom.
1 Kor 6:8
1 Kor 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:8
1 Kor 6:8  Ale  ty, wy  obraza  i  oszukać  i  poza  bracia
1 Kor 6:8 G0235 G5210 G0091 G2532 G0650 G2532 G5023 G0080
1 Kor 6:9 οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται                            
1 Kor 6:9 E)\ ou)k oi)/date o(/ti a)/dikoi Teou= basilei/an ou) klEronomE/sousin; mE\ plana=sTe: ou)/te po/rnoi ou)/te ei)dOlola/trai ou)/te moiCHoi\ ou)/te malakoi\ ou)/te a)rsenokoi=tai
1 Kor 6:9 E uk oidate hoti adikoi Teu basileian u klEronomEsusin; mE planasTe: ute pornoi ute eidOlolatrai ute moiCHoi ute malakoi ute arsenokoitai
1 Kor 6:9 c--------- d--------- v-2xai-p-- c--------- a-----npm- n-----gsm- n-----asf- d--------- v-3fai-p-- d--------- v-2ppd-p-- c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- c--------- a-----npm- c--------- n-----npm-
1 Kor 6:9 G2228 G3756 G1492 G3754 G0094 G2316 G0932 G3756 G2816 G3361 G4105 G3777 G4205 G3777 G1496 G3777 G3432 G3777 G3120 G3777 G0733
1 Kor 6:9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
1 Kor 6:9
1 Kor 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:9
1 Kor 6:9  Lub  nie  wiedzieć  że  bezprawny  Królestwo  Bóg  nie  dziedziczyć  Nie  błądzić  ani  rozpustnicy  ani  bałwochwalcy  ani  cudzołożników  ani  zniewieściały  ani  z ludźmi
1 Kor 6:9 G2228 G3756 G1492 G3754 G0094 G0932 G2316 G3756 G2816 G3361 G4105 G3777 G4205 G3777 G1496 G3777 G3432 G3777 G3120 G3777 G0733
1 Kor 6:10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν.                                            
1 Kor 6:10 ou)/te kle/ptai ou)/te pleone/ktai, ou) me/Tusoi, ou) loi/doroi, ou)CH a(/rpages basilei/an Teou= klEronomE/sousin.
1 Kor 6:10 ute kleptai ute pleonektai, u meTysoi, u loidoroi, uCH harpages basileian Teu klEronomEsusin.
1 Kor 6:10 c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- d--------- n-----npm- d--------- n-----npm- d--------- a-----npm- n-----asf- n-----gsm- v-3fai-p--
1 Kor 6:10 G3777 G2812 G3777 G4123 G3756 G3183 G3756 G3060 G3756 G0727 G0932 G2316 G2816
1 Kor 6:10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
1 Kor 6:10
1 Kor 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:10
1 Kor 6:10  ani  złodzieje  ani  chciwy  ani  pijaków  ani  oszczercy  ani  Drapieżnikami  Królestwo  Bóg  nie  dziedziczyć
1 Kor 6:10 G3777 G2812 G3777 G4123 G3777 G3183 G3756 G3060 G3756 G0727 G0932 G2316 G3756 G2816
1 Kor 6:11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν.                      
1 Kor 6:11 kai\ tau=ta/ tines E)=te: a)lla\ a)pelou/sasTe, a)lla\ E(gia/sTEte, a)lla\ e)dikaiO/TEte e)n tO=| o)no/mati tou= kuri/ou *)iEsou= *CHristou= kai\ e)n tO=| pneu/mati tou= Teou= E(mO=n.
1 Kor 6:11 kai tauta tines Ete: alla apelusasTe, alla hEgiasTEte, alla edikaiOTEte en tO onomati tu kyriu iEsu CHristu kai en tO pneumati tu Teu hEmOn.
1 Kor 6:11 c--------- rd----npn- ri----npm- v-2iai-p-- c--------- v-2ami-p-- c--------- v-2api-p-- c--------- v-2api-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
1 Kor 6:11 G2532 G5023 G5100 G2258 G0235 G0628 G0235 G0037 G0235 G1344 G1722 G3588 G3686 G3588 G2962 G2424 G5547 G2532 G1722 G3588 G4151 G3588 G2316 G2257
1 Kor 6:11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
1 Kor 6:11
1 Kor 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:11
1 Kor 6:11  I  taki  były  kilka  ale  przemyto  ale  uświęcony  ale  uzasadnione  nazwa  nazwa  Władca  Jezus  Chrystus  i  Duch  Bóg  nasz
1 Kor 6:11 G2532 G5023 G2258 G5100 G0235 G0037 G0235 G0037 G0235 G1344 G1722 G3686 G2962 G2424 G5547 G2532 G4151 G2316 G2257
1 Kor 6:12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.                                      
1 Kor 6:12 *pa/nta moi e)/Xestin, a)ll' ou) pa/nta sumfe/rei. pa/nta moi e)/Xestin, a)ll' ou)k e)gO\ e)XousiasTE/somai u(po/ tinos.
1 Kor 6:12 panta moi eXestin, all' u panta symferei. panta moi eXestin, all' uk egO eXusiasTEsomai hypo tinos.
1 Kor 6:12 a-----npn- rp----ds-- v-3pai-s-- c--------- d--------- a-----npn- v-3pai-s-- a-----npn- rp----ds-- v-3pai-s-- c--------- d--------- rp----ns-- v-1fpi-s-- p--------- ri----gsn-
1 Kor 6:12 G3956 G3427 G1832 G0235 G3756 G3956 G4851 G3956 G3427 G1832 G0235 G3756 G1473 G1850 G5259 G5100
1 Kor 6:12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
1 Kor 6:12
1 Kor 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:12
1 Kor 6:12  Wszystko  mnie  można  ale  nie  wszystko  przydatny  wszystko  mnie  można  ale  nic  nie  powinien  mieć  Ja  Ja
1 Kor 6:12 G3956 G3427 G1832 G0235 G3756 G3956 G4851 G3956 G3427 G1832 G0235 G5100 G3756 G1850 G1850 G1473 G5259
1 Kor 6:13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ κοιλία τοῖς βρώμασιν· δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ κύριος τῷ σώματι·        
1 Kor 6:13 ta\ brO/mata tE=| koili/a|, kai\ E( koili/a toi=s brO/masin: o( de\ Teo\s kai\ tau/tEn kai\ tau=ta katargE/sei. to\ de\ sO=ma ou) tE=| pornei/a| a)lla\ tO=| kuri/O|, kai\ o( ku/rios tO=| sO/mati:
1 Kor 6:13 ta brOmata tE koilia, kai hE koilia tois brOmasin: ho de Teos kai tautEn kai tauta katargEsei. to de sOma u tE porneia alla tO kyriO, kai ho kyrios tO sOmati:
1 Kor 6:13 ra----npn- n-----npn- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dpn- n-----dpn- ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- rd----asf- c--------- rd----apn- v-3fai-s-- ra----nsn- c--------- n-----nsn- d--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsn- n-----dsn-
1 Kor 6:13 G3588 G1033 G3588 G2836 G2532 G3588 G2836 G3588 G1033 G3588 G1161 G2316 G2532 G3778 G2532 G5023 G2673 G3588 G1161 G4983 G3756 G3588 G4202 G0235 G3588 G2962 G2532 G3588 G2962 G3588 G4983
1 Kor 6:13 Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
1 Kor 6:13
1 Kor 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:13
1 Kor 6:13  Żywność  łono  i  brzuch  żywność  ale  Bóg  zniszczyć  i  że  i  więcej  Ciało  zaś  nie  cudzołóstwo  ale  Władca  i  Władca  ciało
1 Kor 6:13 G1033 G2836 G2532 G2836 G1033 G1161 G2316 G2673 G2532 G5026 G2532 G5023 G4983 G1161 G3756 G4202 G0235 G2962 G2532 G2962 G4983
1 Kor 6:14 δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.                                          
1 Kor 6:14 o( de\ Teo\s kai\ to\n ku/rion E)/geiren kai\ E(ma=s e)Xegerei= dia\ tE=s duna/meOs au)tou=.
1 Kor 6:14 ho de Teos kai ton kyrion Egeiren kai hEmas eXegerei dia tEs dynameOs autu.
1 Kor 6:14 ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- rp----ap-- v-3fai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
1 Kor 6:14 G3588 G1161 G2316 G2532 G3588 G2962 G1453 G2532 G2248 G1825 G1223 G3588 G1411 G0846
1 Kor 6:14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
1 Kor 6:14
1 Kor 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:14
1 Kor 6:14  Bóg  podniesiony  Władca  podnieść  i  nas  moc  moc  Własne
1 Kor 6:14 G2316 G1453 G2962 G1825 G2532 G2248 G1223 G1411 G0846
1 Kor 6:15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.                              
1 Kor 6:15 ou)k oi)/date o(/ti ta\ sO/mata u(mO=n me/lE *CHristou= e)stin; a)/ras ou)=n ta\ me/lE tou= *CHristou= poiE/sO po/rnEs me/lE; mE\ ge/noito.
1 Kor 6:15 uk oidate hoti ta sOmata hymOn melE CHristu estin; aras un ta melE tu CHristu poiEsO pornEs melE; mE genoito.
1 Kor 6:15 d--------- v-2xai-p-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gp-- n-----npn- n-----gsm- v-3pai-s-- v--aapnsm- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- v-1aas-s-- n-----gsf- n-----apn- d--------- v-3amo-s--
1 Kor 6:15 G3756 G1492 G3754 G3588 G4983 G5216 G3196 G5547 G2076 G0142 G3767 G3588 G3196 G3588 G5547 G4160 G4204 G3196 G3361 G1096
1 Kor 6:15 Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
1 Kor 6:15
1 Kor 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:15
1 Kor 6:15  nie  wiedzieć  że  ciało  swój  substancja  Członek  Chrystus  Tak  wyzuć  Członek  Chrystus  do  Członek  kurwa  nie  będzie
1 Kor 6:15 G3756 G1492 G3754 G4983 G5216 G2076 G3196 G5547 G3767 G0142 G3196 G5547 G4160 G3196 G4204 G3361 G1096
1 Kor 6:16 [ἢ] οὐκ οἴδατε ὅτι κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.                                
1 Kor 6:16 [E)\] ou)k oi)/date o(/ti o( kollO/menos tE=| po/rnE| e(\n sO=ma/ e)stin; *)/esontai ga/r, fEsi/n, oi( du/o ei)s sa/rka mi/an.
1 Kor 6:16 [E] uk oidate hoti ho kollOmenos tE pornE hen sOma estin; esontai gar, fEsin, hoi dyo eis sarka mian.
1 Kor 6:16 c--------- d--------- v-2xai-p-- c--------- ra----nsm- v--pppnsm- ra----dsf- n-----dsf- a-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- v-3fmi-p-- c--------- v-3pai-s-- ra----npm- a-----npm- p--------- n-----asf- a-----asf-
1 Kor 6:16 G2228 G3756 G1492 G3754 G3588 G2853 G3588 G4204 G1520 G4983 G2076 G2071 G1063 G5346 G3588 G1417 G1519 G4561 G3391
1 Kor 6:16 Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem.
1 Kor 6:16
1 Kor 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:16
1 Kor 6:16  Lub  nie  wiedzieć  że  kopulacji  Nierządnica  staje się  jedno  ciało  dla  powiedział  dwa  będzie  jeden  jeden  ciało
1 Kor 6:16 G2228 G3756 G1492 G3754 G2853 G4204 G2076 G1520 G4983 G1063 G5346 G1417 G2071 G1519 G3391 G4561
1 Kor 6:17 δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν.                                                      
1 Kor 6:17 o( de\ kollO/menos tO=| kuri/O| e(\n pneu=ma/ e)stin.
1 Kor 6:17 ho de kollOmenos tO kyriO hen pneuma estin.
1 Kor 6:17 ra----nsm- c--------- v--pppnsm- ra----dsm- n-----dsm- a-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s--
1 Kor 6:17 G3588 G1161 G2853 G3588 G2962 G1520 G4151 G2076
1 Kor 6:17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
1 Kor 6:17
1 Kor 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:17
1 Kor 6:17 A  podłączenia  Władca  jest  jeden  duch
1 Kor 6:17 G1161 G2853 G2962 G2076 G1520 G4151
1 Kor 6:18 φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν ἁμάρτημα ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.                            
1 Kor 6:18 feu/gete tE\n pornei/an: pa=n a(ma/rtEma o(\ e)a\n poiE/sE| a)/nTrOpos e)kto\s tou= sO/mato/s e)stin, o( de\ porneu/On ei)s to\ i)/dion sO=ma a(marta/nei.
1 Kor 6:18 feugete tEn porneian: pan hamartEma ho ean poiEsE anTrOpos ektos tu sOmatos estin, ho de porneuOn eis to idion sOma hamartanei.
1 Kor 6:18 v-2pad-p-- ra----asf- n-----asf- a-----nsn- n-----nsn- rr----asn- x--------- v-3aas-s-- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- p--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- v-3pai-s--
1 Kor 6:18 G5343 G3588 G4202 G3956 G0265 G3739 G1437 G4160 G0444 G1622 G3588 G4983 G2076 G3588 G1161 G4203 G1519 G3588 G2398 G4983 G0264
1 Kor 6:18 Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
1 Kor 6:18
1 Kor 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:18
1 Kor 6:18  Bieganiem  cudzołóstwo  każdy  grzech  co  co  sprawia, że  człowiek  jest  obecnie  ciało  i  rozpustnik  grzech  v.  własny  ciało
1 Kor 6:18 G5343 G4202 G3956 G0265 G1437 G3739 G4160 G0444 G2076 G1622 G4983 G1161 G4203 G0264 G1519 G2398 G4983
1 Kor 6:19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;                          
1 Kor 6:19 E)\ ou)k oi)/date o(/ti to\ sO=ma u(mO=n nao\s tou= e)n u(mi=n a(gi/ou pneu/mato/s e)stin, ou(= e)/CHete a)po\ Teou=, kai\ ou)k e)ste\ e(autO=n;
1 Kor 6:19 E uk oidate hoti to sOma hymOn naos tu en hymin hagiu pneumatos estin, hu eCHete apo Teu, kai uk este heautOn;
1 Kor 6:19 c--------- d--------- v-2xai-p-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- n-----nsm- ra----gsn- p--------- rp----dp-- a-----gsn- n-----gsn- v-3pai-s-- rr----gsn- v-2pai-p-- p--------- n-----gsm- c--------- d--------- v-2pai-p-- rp----gpm-
1 Kor 6:19 G2228 G3756 G1492 G3754 G3588 G4983 G5216 G3485 G3588 G1722 G5213 G0040 G4151 G2076 G3739 G2192 G0575 G2316 G2532 G3756 G2075 G1438
1 Kor 6:19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
1 Kor 6:19
1 Kor 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:19
1 Kor 6:19  Nie  wiedzieć  że  ciało  swój  substancja  świątynia  w  ty, wy  Święty  Duch  Kogo  mieć  z  Bóg  i  ty, wy  nie  ich
1 Kor 6:19 G3756 G1492 G3754 G4983 G5216 G2076 G3485 G1722 G5213 G0040 G4151 G3739 G2192 G0575 G2316 G2532 G2075 G3756 G1438
1 Kor 6:20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.                                                
1 Kor 6:20 E)gora/sTEte ga\r timE=s: doXa/sate dE\ to\n Teo\n e)n tO=| sO/mati u(mO=n.
1 Kor 6:20 EgorasTEte gar timEs: doXasate dE ton Teon en tO sOmati hymOn.
1 Kor 6:20 v-2api-p-- c--------- n-----gsf- v-2aad-p-- x--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gp--
1 Kor 6:20 G0059 G1063 G5092 G1392 G1211 G3588 G2316 G1722 G3588 G4983 G5216
1 Kor 6:20 Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
1 Kor 6:20
1 Kor 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 6:20
1 Kor 6:20  Dla  kupiony  cena  Zatem  chwalić  Bóg  w  Organów  swój  i  w  Dusz  swój  że  substancja  Bóg
1 Kor 6:20 G1063 G0059 G5092 G1211 G1392 G2316 G1722 G4983 G5216 G2532 G1722 G4151 G5216 G3748 G2076 G2316
Copyright by Cezary Podolski