Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_1Kor6      do_str_głównej      do_1Kor8      
1 Kor 7:1 Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·                                                              
1 Kor 7:1 *peri\ de\ O(=n e)gra/PSate, kalo\n a)nTrO/pO| gunaiko\s mE\ a(/ptesTai:
1 Kor 7:1 peri de hOn egraPSate, kalon anTrOpO gynaikos mE haptesTai:
1 Kor 7:1 p--------- c--------- rr----gpn- v-2aai-p-- a-----nsn- n-----dsm- n-----gsf- d--------- v--pmn----
1 Kor 7:1 G4012 G1161 G3739 G1125 G2570 G0444 G1135 G3361 G0680
1 Kor 7:1 Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.
1 Kor 7:1
1 Kor 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:1
1 Kor 7:1 A  o  niż  napisał  mnie  dobrze  człowiek  nie  kontakt  kobiety
1 Kor 7:1 G1161 G4012 G3739 G1125 G3427 G2570 G0444 G3361 G0680 G1135
1 Kor 7:2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.                                                  
1 Kor 7:2 dia\ de\ ta\s pornei/as e(/kastos tE\n e(autou= gunai=ka e)CHe/tO, kai\ e(ka/stE to\n i)/dion a)/ndra e)CHe/tO.
1 Kor 7:2 dia de tas porneias hekastos tEn heautu gynaika eCHetO, kai hekastE ton idion andra eCHetO.
1 Kor 7:2 p--------- c--------- ra----apf- n-----apf- a-----nsm- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- v-3pad-s-- c--------- a-----nsf- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-3pad-s--
1 Kor 7:2 G1223 G1161 G3588 G4202 G1538 G3588 G1438 G1135 G2192 G2532 G1538 G3588 G2398 G0435 G2192
1 Kor 7:2 Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża.
1 Kor 7:2
1 Kor 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:2
1 Kor 7:2  Ale  w  uniknąć  cudzołóstwo  każdy  nosić  jego  żona  i  każdy  nosić  jego  mąż
1 Kor 7:2 G1161 G1223 G1223 G4202 G1538 G2192 G1438 G1135 G2532 G1538 G2192 G2398 G0435
1 Kor 7:3 τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί.                                                    
1 Kor 7:3 tE=| gunaiki\ o( a)nE\r tE\n o)feilE\n a)podido/tO, o(moi/Os de\ kai\ E( gunE\ tO=| a)ndri/.
1 Kor 7:3 tE gynaiki ho anEr tEn ofeilEn apodidotO, homoiOs de kai hE gynE tO andri.
1 Kor 7:3 ra----dsf- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- v-3pad-s-- d--------- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm-
1 Kor 7:3 G3588 G1135 G3588 G0435 G3588 G3782 G0591 G3668 G1161 G2532 G3588 G1135 G3588 G0435
1 Kor 7:3 Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.
1 Kor 7:3
1 Kor 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:3
1 Kor 7:3  Mąż  pod warunkiem,  żona  hołd  korzyść  jak  i  żona  mąż
1 Kor 7:3 G0435 G0591 G1135 G3784 G2133 G3668 G2532 G1135 G0435
1 Kor 7:4 γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ γυνή.                                  
1 Kor 7:4 E( gunE\ tou= i)di/ou sO/matos ou)k e)Xousia/DZei a)lla\ o( a)nE/r: o(moi/Os de\ kai\ o( a)nE\r tou= i)di/ou sO/matos ou)k e)Xousia/DZei a)lla\ E( gunE/.
1 Kor 7:4 hE gynE tu idiu sOmatos uk eXusiaDZei alla ho anEr: homoiOs de kai ho anEr tu idiu sOmatos uk eXusiaDZei alla hE gynE.
1 Kor 7:4 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf-
1 Kor 7:4 G3588 G1135 G3588 G2398 G4983 G3756 G1850 G0235 G3588 G0435 G3668 G1161 G2532 G3588 G0435 G3588 G2398 G4983 G3756 G1850 G0235 G3588 G1135
1 Kor 7:4 żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona.
1 Kor 7:4
1 Kor 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:4
1 Kor 7:4  Żona  nie  panowanie  jego  ciało  ale  mąż  równie  i  mąż  nie  bezsilny  jego  ciało  ale  żona
1 Kor 7:4 G1135 G3756 G1850 G2398 G4983 G0235 G0435 G3668 G2532 G0435 G3756 G1850 G2398 G4983 G0235 G1135
1 Kor 7:5 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.                    
1 Kor 7:5 mE\ a)posterei=te a)llE/lous, ei) mE/ti a)\n e)k sumfO/nou pro\s kairo\n i(/na sCHola/sEte tE=| proseuCHE=| kai\ pa/lin e)pi\ to\ au)to\ E)=te, i(/na mE\ peira/DZE| u(ma=s o( *satana=s dia\ tE\n a)krasi/an u(mO=n.
1 Kor 7:5 mE apostereite allElus, ei mEti an ek symfOnu pros kairon hina sCHolasEte tE proseuCHE kai palin epi to auto Ete, hina mE peiraDZE hymas ho satanas dia tEn akrasian hymOn.
1 Kor 7:5 d--------- v-2pad-p-- rp----apm- c--------- x--------- x--------- p--------- a-----gsn- p--------- n-----asm- c--------- v-2aas-p-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- d--------- p--------- ra----asn- a-----asn- v-2pas-p-- c--------- d--------- v-3pas-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
1 Kor 7:5 G3361 G0650 G0240 G1487 G3385 G0302 G1537 G4859 G4314 G2540 G2443 G4980 G3588 G4335 G2532 G3825 G1909 G3588 G0846 G2258 G2443 G3361 G3985 G5209 G3588 G4567 G1223 G3588 G0192 G5216
1 Kor 7:5 Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan.
1 Kor 7:5
1 Kor 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:5
1 Kor 7:5  Nie  unik  przyjaciel  inny  naprawdę  naprawdę  na  porozumienie  w  czas  dla  ćwiczenia  czczo  i  Modlitwa  i  ponownie  Być  razem  razem  razem  że  nie  kuszony  ty, wy  Szatan  incontinency  incontinency  swój
1 Kor 7:5 G3361 G0650 G0240 G0240 G0302 G1509 G1537 G4859 G4314 G2540 G2443 G4980 G3521 G2532 G4335 G2532 G3825 G4905 G0846 G1909 G3588 G2443 G3361 G3985 G5209 G4567 G0192 G1223 G5216
1 Kor 7:6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾿ ἐπιταγήν.                                                                
1 Kor 7:6 tou=to de\ le/gO kata\ suggnO/mEn, ou) kat' e)pitagE/n.
1 Kor 7:6 tuto de legO kata syNgnOmEn, u kat' epitagEn.
1 Kor 7:6 rd----asn- c--------- v-1pai-s-- p--------- n-----asf- d--------- p--------- n-----asf-
1 Kor 7:6 G5124 G1161 G3004 G2596 G4774 G3756 G2596 G2003
1 Kor 7:6 To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu.
1 Kor 7:6
1 Kor 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:6
1 Kor 7:6  Jednak  to  powiedział  jako  pozwolenie  nie  jako  komenda
1 Kor 7:6 G1161 G5124 G3004 G2596 G4774 G3756 G2596 G2003
1 Kor 7:7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, μὲν οὕτως, δὲ οὕτως.                                      
1 Kor 7:7 Te/lO de\ pa/ntas a)nTrO/pous ei)=nai O(s kai\ e)mauto/n: a)lla\ e(/kastos i)/dion e)/CHei CHa/risma e)k Teou=, o( me\n ou(/tOs, o( de\ ou(/tOs.
1 Kor 7:7 TelO de pantas anTrOpus einai hOs kai emauton: alla hekastos idion eCHei CHarisma ek Teu, ho men hutOs, ho de hutOs.
1 Kor 7:7 v-1pai-s-- c--------- a-----apm- n-----apm- v--pan---- c--------- d--------- rp----asm- c--------- a-----nsm- a-----asn- v-3pai-s-- n-----asn- p--------- n-----gsm- ra----nsm- c--------- d--------- ra----nsm- c--------- d---------
1 Kor 7:7 G2309 G1161 G3956 G0444 G1511 G5613 G2532 G1683 G0235 G1538 G2398 G2192 G5486 G1537 G2316 G3588 G3303 G3779 G3588 G1161 G3779
1 Kor 7:7 Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.
1 Kor 7:7
1 Kor 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:7
1 Kor 7:7  Dla  życzenie  wszystko  osoby  były  jako  i  Ja  ale  każdy  ma  ich  prezent  z  Bóg  jeden  jeden  tak  inny  inaczej
1 Kor 7:7 G1063 G2309 G3956 G0444 G1511 G5613 G2532 G1683 G0235 G1538 G2192 G2398 G5486 G1537 G2316 G3303 G3739 G3779 G3739 G3779
1 Kor 7:8 Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·                                                      
1 Kor 7:8 *le/gO de\ toi=s a)ga/mois kai\ tai=s CHE/rais, kalo\n au)toi=s e)a\n mei/nOsin O(s ka)gO/:
1 Kor 7:8 legO de tois agamois kai tais CHErais, kalon autois ean meinOsin hOs kagO:
1 Kor 7:8 v-1pai-s-- c--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpf- a-----dpf- a-----nsn- rp----dpm- c--------- v-3aas-p-- c--------- d---------
1 Kor 7:8 G3004 G1161 G3588 G0022 G2532 G3588 G5503 G2570 G0846 G1437 G3306 G5613 G2504
1 Kor 7:8 Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja.
1 Kor 7:8
1 Kor 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:8
1 Kor 7:8  Stanu wolnego  zaś  i  wdów  powiedzieć  dobrze  ich  pozostawać  pozostawać  jako  Ja
1 Kor 7:8 G0022 G1161 G2532 G5503 G3004 G2570 G0846 G1437 G3306 G5613 G2504
1 Kor 7:9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμῆσαι πυροῦσθαι.                                                          
1 Kor 7:9 ei) de\ ou)k e)gkrateu/ontai gamEsa/tOsan, krei=tton ga/r e)stin gamE=sai E)\ purou=sTai.
1 Kor 7:9 ei de uk eNkrateuontai gamEsatOsan, kreitton gar estin gamEsai E pyrusTai.
1 Kor 7:9 c--------- c--------- d--------- v-3pmi-p-- v-3aad-p-- a-----nsnc c--------- v-3pai-s-- v--aan---- c--------- v--ppn----
1 Kor 7:9 G1487 G1161 G3756 G1467 G1060 G2909 G1063 G2076 G1060 G2228 G4448
1 Kor 7:9 Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąc.
1 Kor 7:9
1 Kor 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:9
1 Kor 7:9  Ale  jeśli  nie  powstrzymać się  przyjść  w  małżeństwo  dla  lepiej  przystąpić  w  małżeństwo  niż  palić
1 Kor 7:9 G1161 G1487 G3756 G1467 G1060 G1060 G1060 G1063 G2909 G1060 G1060 G1060 G2228 G4448
1 Kor 7:10 τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι                                                    
1 Kor 7:10 toi=s de\ gegamEko/sin paragge/llO, ou)k e)gO\ a)lla\ o( ku/rios, gunai=ka a)po\ a)ndro\s mE\ CHOrisTE=nai
1 Kor 7:10 tois de gegamEkosin paraNgellO, uk egO alla ho kyrios, gynaika apo andros mE CHOrisTEnai
1 Kor 7:10 ra----dpm- c--------- v--xapdpm- v-1pai-s-- d--------- rp----ns-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----asf- p--------- n-----gsm- d--------- v--apn----
1 Kor 7:10 G3588 G1161 G1060 G3853 G3756 G1473 G0235 G3588 G2962 G1135 G0575 G0435 G3361 G5563
1 Kor 7:10 Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża.
1 Kor 7:10
1 Kor 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:10
1 Kor 7:10 A  wprowadzonych  w  małżeństwo  nie  Ja  komenda  i  Władca  żona  nie  rozwód  z  mąż
1 Kor 7:10 G1161 G1060 G1060 G1060 G3756 G1473 G3853 G0235 G2962 G1135 G3361 G5563 G0575 G0435
1 Kor 7:11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.                                                  
1 Kor 7:11 e)a\n de\ kai\ CHOrisTE=|, mene/tO a)/gamos E)\ tO=| a)ndri\ katallagE/tO kai\ a)/ndra gunai=ka mE\ a)fie/nai.
1 Kor 7:11 ean de kai CHOrisTE, menetO agamos E tO andri katallagEtO kai andra gynaika mE afienai.
1 Kor 7:11 c--------- c--------- d--------- v-3aps-s-- v-3pad-s-- n-----nsf- c--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3apd-s-- c--------- n-----asm- n-----asf- d--------- v--pan----
1 Kor 7:11 G1437 G1161 G2532 G5563 G3306 G0022 G2228 G3588 G0435 G2644 G2532 G0435 G1135 G3361 G0863
1 Kor 7:11 Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony.
1 Kor 7:11
1 Kor 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:11
1 Kor 7:11  jeśli  zaś  rozwód  powinien  pozostawać  stanu wolnego  lub  pogodzić  mąż  i  mąż  nie  zachować  żona
1 Kor 7:11 G1437 G2532 G5563 G3306 G3306 G0022 G2228 G2644 G0435 G2532 G0435 G3361 G0863 G1135
1 Kor 7:12 Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·                                  
1 Kor 7:12 *toi=s de\ loipoi=s le/gO e)gO/, ou)CH o( ku/rios: ei)/ tis a)delfo\s gunai=ka e)/CHei a)/piston, kai\ au(/tE suneudokei= oi)kei=n met' au)tou=, mE\ a)fie/tO au)tE/n:
1 Kor 7:12 tois de loipois legO egO, uCH ho kyrios: ei tis adelfos gynaika eCHei apiston, kai hautE syneudokei oikein met' autu, mE afietO autEn:
1 Kor 7:12 ra----dpm- c--------- a-----dpm- v-1pai-s-- rp----ns-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----nsm- n-----asf- v-3pai-s-- a-----asf- c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- v--pan---- p--------- rp----gsm- d--------- v-3pad-s-- rp----asf-
1 Kor 7:12 G3588 G1161 G3062 G3004 G1473 G3756 G3588 G2962 G1487 G5100 G0080 G1135 G2192 G0571 G2532 G0846 G4909 G3611 G3326 G0846 G3361 G0863 G0846
1 Kor 7:12 Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala.
1 Kor 7:12
1 Kor 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:12
1 Kor 7:12  Ale do pozostałych  zaś  Ja  powiedzieć  nie  Władca  jeśli  co  brat  ma  żona  niewierzący  i  to  uzgodnić  na żywo  z  go  nie  musi  zachować  jego
1 Kor 7:12 G3062 G1161 G1473 G3004 G3756 G2962 G1487 G5100 G0080 G2192 G1135 G0571 G2532 G0846 G4909 G3611 G3326 G0846 G3361 G0863 G0863 G0846
1 Kor 7:13 καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.                                              
1 Kor 7:13 kai\ gunE\ ei)/ tis e)/CHei a)/ndra a)/piston, kai\ ou(=tos suneudokei= oi)kei=n met' au)tE=s, mE\ a)fie/tO to\n a)/ndra.
1 Kor 7:13 kai gynE ei tis eCHei andra apiston, kai hutos syneudokei oikein met' autEs, mE afietO ton andra.
1 Kor 7:13 c--------- n-----nsf- c--------- ri----nsf- v-3pai-s-- n-----asm- a-----asm- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- v--pan---- p--------- rp----gsf- d--------- v-3pad-s-- ra----asm- n-----asm-
1 Kor 7:13 G2532 G1135 G1487 G5100 G2192 G0435 G0571 G2532 G3778 G4909 G3611 G3326 G0846 G3361 G0863 G3588 G0435
1 Kor 7:13 Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje.
1 Kor 7:13
1 Kor 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:13
1 Kor 7:13  i  żona  który  ma  mąż  niewierny  i  on  uzgodnić  na żywo  z  jej  nie  powinien  zachować  jego
1 Kor 7:13 G2532 G1135 G3748 G2192 G0435 G0571 G2532 G0846 G4909 G3611 G3326 G0846 G3361 G0863 G0863 G0846
1 Kor 7:14 ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.                      
1 Kor 7:14 E(gi/astai ga\r o( a)nE\r o( a)/pistos e)n tE=| gunaiki/, kai\ E(gi/astai E( gunE\ E( a)/pistos e)n tO=| a)delfO=|: e)pei\ a)/ra ta\ te/kna u(mO=n a)ka/Tarta/ e)stin, nu=n de\ a(/gia/ e)stin.
1 Kor 7:14 hEgiastai gar ho anEr ho apistos en tE gynaiki, kai hEgiastai hE gynE hE apistos en tO adelfO: epei ara ta tekna hymOn akaTarta estin, nyn de hagia estin.
1 Kor 7:14 v-3xpi-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gp-- a-----npn- v-3pai-s-- d--------- c--------- a-----npn- v-3pai-s--
1 Kor 7:14 G0037 G1063 G3588 G0435 G3588 G0571 G1722 G3588 G1135 G2532 G0037 G3588 G1135 G3588 G0571 G1722 G3588 G0080 G1893 G0686 G3588 G5043 G5216 G0169 G2076 G3568 G1161 G0040 G2076
1 Kor 7:14 Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.
1 Kor 7:14
1 Kor 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:14
1 Kor 7:14  Dla  niewierny  mąż  uświęcony  żona  i  żona  niewierzący  uświęcony  mąż  Inaczej  Inaczej  dzieci  swój  były  nieczysty  i  teraz  święty
1 Kor 7:14 G1063 G0571 G0435 G0037 G1135 G2532 G1135 G0571 G0037 G0435 G0686 G1893 G5043 G5216 G2076 G0169 G1161 G3568 G0040
1 Kor 7:15 εἰ δὲ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ἀδελφὸς ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις· ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς θεός.                                  
1 Kor 7:15 ei) de\ o( a)/pistos CHOri/DZetai, CHOriDZe/sTO: ou) dedou/lOtai o( a)delfo\s E)\ E( a)delfE\ e)n toi=s toiou/tois: e)n de\ ei)rE/nE| ke/klEken u(ma=s o( Teo/s.
1 Kor 7:15 ei de ho apistos CHOriDZetai, CHOriDZesTO: u dedulOtai ho adelfos E hE adelfE en tois toiutois: en de eirEnE keklEken hymas ho Teos.
1 Kor 7:15 c--------- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3ppi-s-- v-3ppd-s-- d--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dpn- rd----dpn- p--------- c--------- n-----dsf- v-3xai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm-
1 Kor 7:15 G1487 G1161 G3588 G0571 G5563 G5563 G3756 G1402 G3588 G0080 G2228 G3588 G0079 G1722 G3588 G5108 G1722 G1161 G1515 G2564 G5209 G3588 G2316
1 Kor 7:15 Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg.
1 Kor 7:15
1 Kor 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:15
1 Kor 7:15  Jeśli  zaś  niewierny  rozwód  rozcieńczony  brat  lub  siostra  w  taki  nie  powiązany  do  świat  o nazwie  nas  Władca
1 Kor 7:15 G1487 G1161 G0571 G5563 G5563 G0080 G2228 G0079 G1722 G5108 G3756 G1402 G1722 G1515 G2564 G2248 G2316
1 Kor 7:16 τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;                                                
1 Kor 7:16 ti/ ga\r oi)=das, gu/nai, ei) to\n a)/ndra sO/seis; E)\ ti/ oi)=das, a)/ner, ei) tE\n gunai=ka sO/seis;
1 Kor 7:16 ti gar oidas, gynai, ei ton andra sOseis; E ti oidas, aner, ei tEn gynaika sOseis;
1 Kor 7:16 ri----asn- c--------- v-2xai-s-- n-----vsf- x--------- ra----asm- n-----asm- v-2fai-s-- c--------- ri----asn- v-2xai-s-- n-----vsm- x--------- ra----asf- n-----asf- v-2fai-s--
1 Kor 7:16 G5101 G1063 G1492 G1135 G1487 G3588 G0435 G4982 G2228 G5101 G1492 G0435 G1487 G3588 G1135 G4982
1 Kor 7:16 A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę?
1 Kor 7:16
1 Kor 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:16
1 Kor 7:16  Dlaczego  wiedzieć  żona  zaoszczędzić  czy  mąż  Lub  dlaczego  wiedzieć  zaoszczędzić  czy  żona
1 Kor 7:16 G5101 G1492 G1135 G4982 G1487 G0435 G2228 G5101 G1492 G4982 G1487 G1135
1 Kor 7:17 Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν θεός, οὕτως περιπατείτω· καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.                                      
1 Kor 7:17 *ei) mE\ e(ka/stO| O(s e)me/risen o( ku/rios, e(/kaston O(s ke/klEken o( Teo/s, ou(/tOs peripatei/tO: kai\ ou(/tOs e)n tai=s e)kklEsi/ais pa/sais diata/ssomai.
1 Kor 7:17 ei mE hekastO hOs emerisen ho kyrios, hekaston hOs keklEken ho Teos, hutOs peripateitO: kai hutOs en tais ekklEsiais pasais diatassomai.
1 Kor 7:17 c--------- d--------- a-----dsm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----asm- c--------- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pad-s-- c--------- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- a-----dpf- v-1pmi-s--
1 Kor 7:17 G1487 G3361 G1538 G5613 G3307 G3588 G2962 G1538 G5613 G2564 G3588 G2316 G3779 G4043 G2532 G3779 G1722 G3588 G1577 G3956 G1299
1 Kor 7:17 Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.
1 Kor 7:17
1 Kor 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:17
1 Kor 7:17  Tylko  Tylko  każdy  Będziesz  tak  jako  Bóg  zidentyfikowane  każdy  jako  Władca  o nazwie  Tak  komenda  na  wszystko  kościoły
1 Kor 7:17 G1487 G3361 G1538 G4043 G3779 G5613 G2316 G3307 G1538 G5613 G2962 G2564 G3779 G1299 G1722 G3956 G1577
1 Kor 7:18 περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσθω.                                                          
1 Kor 7:18 peritetmEme/nos tis e)klE/TE; mE\ e)pispa/sTO. e)n a)krobusti/a| ke/klEtai/ tis; mE\ peritemne/sTO.
1 Kor 7:18 peritetmEmenos tis eklETE; mE epispasTO. en akrobystia keklEtai tis; mE peritemnesTO.
1 Kor 7:18 v--xppnsm- ri----nsm- v-3api-s-- d--------- v-3pmd-s-- p--------- n-----dsf- v-3xpi-s-- ri----nsm- d--------- v-3ppd-s--
1 Kor 7:18 G4059 G5100 G2564 G3361 G1986 G1722 G0203 G2564 G5100 G3361 G4059
1 Kor 7:18 Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania; jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie poddaje obrzezaniu.
1 Kor 7:18
1 Kor 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:18
1 Kor 7:18  Zobowiązała się do  kto  obrzezanie  nie  ukrywanie  przeznaczone  kto  nieobrzezany  nie  obrzezany
1 Kor 7:18 G2564 G5100 G4059 G3361 G1986 G2564 G5100 G0203 G3361 G4059
1 Kor 7:19 περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.                                                      
1 Kor 7:19 E( peritomE\ ou)de/n e)stin, kai\ E( a)krobusti/a ou)de/n e)stin, a)lla\ tE/rEsis e)ntolO=n Teou=.
1 Kor 7:19 hE peritomE uden estin, kai hE akrobystia uden estin, alla tErEsis entolOn Teu.
1 Kor 7:19 ra----nsf- n-----nsf- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- n-----gpf- n-----gsm-
1 Kor 7:19 G3588 G4061 G3762 G2076 G2532 G3588 G0203 G3762 G2076 G0235 G5084 G1785 G2316
1 Kor 7:19 Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych.
1 Kor 7:19
1 Kor 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:19
1 Kor 7:19  Obrzezanie  nic  i  nieobrzezania  nic  ale  zgodności  Przykazań  Bóg
1 Kor 7:19 G4061 G3762 G2532 G0203 G3762 G0235 G5084 G1785 G2316
1 Kor 7:20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω.                                                              
1 Kor 7:20 e(/kastos e)n tE=| klE/sei E(=| e)klE/TE e)n tau/tE| mene/tO.
1 Kor 7:20 hekastos en tE klEsei hE eklETE en tautE menetO.
1 Kor 7:20 a-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-3api-s-- p--------- rd----dsf- v-3pad-s--
1 Kor 7:20 G1538 G1722 G3588 G2821 G3739 G2564 G1722 G3778 G3306
1 Kor 7:20 Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany.
1 Kor 7:20
1 Kor 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:20
1 Kor 7:20  Każdy  Pobyt  w  objętość  ranga  w  gdzie  przeznaczone
1 Kor 7:20 G1538 G3306 G1722 G5026 G2821 G1722 G3739 G2564
1 Kor 7:21 δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ᾿ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.                                                      
1 Kor 7:21 dou=los e)klE/TEs; mE/ soi mele/tO: a)ll' ei) kai\ du/nasai e)leu/Teros gene/sTai, ma=llon CHrE=sai.
1 Kor 7:21 dulos eklETEs; mE soi meletO: all' ei kai dynasai eleuTeros genesTai, mallon CHrEsai.
1 Kor 7:21 n-----nsm- v-2api-s-- d--------- rp----ds-- v-3pad-s-- c--------- c--------- d--------- v-2pmi-s-- a-----nsm- v--amn---- d--------- v-2amd-s--
1 Kor 7:21 G1401 G2564 G3361 G4671 G3199 G0235 G1487 G2532 G1410 G1658 G1096 G3123 G5530
1 Kor 7:21 Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się! Owszem, nawet jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj /z twego niewolnictwa/.
1 Kor 7:21
1 Kor 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:21
1 Kor 7:21  Sługa  przeznaczone  nie  zmieszany  ale  jeśli  i  może  zostać  wolny  najlepiej  Stosowanie
1 Kor 7:21 G1401 G2564 G3361 G3199 G0235 G1487 G2532 G1410 G1096 G1658 G3123 G5530
1 Kor 7:22 γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ.                                                
1 Kor 7:22 o( ga\r e)n kuri/O| klETei\s dou=los a)peleu/Teros kuri/ou e)sti/n: o(moi/Os o( e)leu/Teros klETei\s dou=lo/s e)stin *CHristou=.
1 Kor 7:22 ho gar en kyriO klETeis dulos apeleuTeros kyriu estin: homoiOs ho eleuTeros klETeis dulos estin CHristu.
1 Kor 7:22 ra----nsm- c--------- p--------- n-----dsm- v--appnsm- n-----nsm- a-----nsm- n-----gsm- v-3pai-s-- d--------- ra----nsm- a-----nsm- v--appnsm- n-----nsm- v-3pai-s-- n-----gsm-
1 Kor 7:22 G3588 G1063 G1722 G2962 G2564 G1401 G0558 G2962 G2076 G3668 G3588 G1658 G2564 G1401 G2076 G5547
1 Kor 7:22 Albowiem ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa.
1 Kor 7:22
1 Kor 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:22
1 Kor 7:22  Dla  niewolnik  zaprojektowany  w  Władca  jest  wolny  Władca  równie  i  zaprojektowany  wolny  jest  niewolnik  Dominical
1 Kor 7:22 G1063 G1401 G2564 G1722 G2962 G2076 G0558 G2962 G3668 G2532 G2564 G1658 G2076 G1401 G5547
1 Kor 7:23 τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.                                                                    
1 Kor 7:23 timE=s E)gora/sTEte: mE\ gi/nesTe dou=loi a)nTrO/pOn.
1 Kor 7:23 timEs EgorasTEte: mE ginesTe duloi anTrOpOn.
1 Kor 7:23 n-----gsf- v-2api-p-- d--------- v-2pmd-p-- n-----npm- n-----gpm-
1 Kor 7:23 G5092 G0059 G3361 G1096 G1401 G0444
1 Kor 7:23 Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi.
1 Kor 7:23
1 Kor 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:23
1 Kor 7:23  kupiony  cena  nie  wy  niewolników  mężczyzn
1 Kor 7:23 G0059 G5092 G3361 G1096 G1401 G0444
1 Kor 7:24 ἕκαστος ἐν ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ.                                                            
1 Kor 7:24 e(/kastos e)n O(=| e)klE/TE, a)delfoi/, e)n tou/tO| mene/tO para\ TeO=|.
1 Kor 7:24 hekastos en hO eklETE, adelfoi, en tutO menetO para TeO.
1 Kor 7:24 a-----nsm- p--------- rr----dsn- v-3api-s-- n-----vpm- p--------- rd----dsn- v-3pad-s-- p--------- n-----dsm-
1 Kor 7:24 G1538 G1722 G3739 G2564 G0080 G1722 G5129 G3306 G3844 G2316
1 Kor 7:24 Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany.
1 Kor 7:24
1 Kor 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:24
1 Kor 7:24  W  co  przeznaczone  bracia  w  objętość  każdy  Pobyt  przed  Bóg
1 Kor 7:24 G1722 G3739 G2564 G0080 G1722 G5129 G1538 G3306 G3844 G2316
1 Kor 7:25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.                                              
1 Kor 7:25 *peri\ de\ tO=n parTe/nOn e)pitagE\n kuri/ou ou)k e)/CHO, gnO/mEn de\ di/dOmi O(s E)leEme/nos u(po\ kuri/ou pisto\s ei)=nai.
1 Kor 7:25 peri de tOn parTenOn epitagEn kyriu uk eCHO, gnOmEn de didOmi hOs EleEmenos hypo kyriu pistos einai.
1 Kor 7:25 p--------- c--------- ra----gpf- n-----gpf- n-----asf- n-----gsm- d--------- v-1pai-s-- n-----asf- c--------- v-1pai-s-- c--------- v--xppnsm- p--------- n-----gsm- a-----nsm- v--pan----
1 Kor 7:25 G4012 G1161 G3588 G3933 G2003 G2962 G3756 G2192 G1106 G1161 G1325 G5613 G1653 G5259 G2962 G4103 G1511
1 Kor 7:25 Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który - wskutek doznanego od Pana miłosierdzia - godzien jest, aby mu wierzono.
1 Kor 7:25
1 Kor 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:25
1 Kor 7:25  Na  dziewictwo  nie  mieć  komenda  Władca  i  dać  rada  jako  otrzymane  z  Władca  miłosierdzie  być  prawdziwy
1 Kor 7:25 G4012 G3933 G3756 G2192 G2003 G2962 G1161 G1325 G1106 G5613 G1653 G5259 G2962 G1653 G1511 G4103
1 Kor 7:26 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.                                                  
1 Kor 7:26 *nomi/DZO ou)=n tou=to kalo\n u(pa/rCHein dia\ tE\n e)nestO=san a)na/gkEn, o(/ti kalo\n a)nTrO/pO| to\ ou(/tOs ei)=nai.
1 Kor 7:26 nomiDZO un tuto kalon hyparCHein dia tEn enestOsan anaNkEn, hoti kalon anTrOpO to hutOs einai.
1 Kor 7:26 v-1pai-s-- c--------- rd----asn- a-----asn- v--pan---- p--------- ra----asf- v--xapasf- n-----asf- d--------- a-----nsn- n-----dsm- ra----nsn- d--------- v--pan----
1 Kor 7:26 G3543 G3767 G5124 G2570 G5225 G1223 G3588 G1764 G0318 G3754 G2570 G0444 G3588 G3779 G1511
1 Kor 7:26 Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć.
1 Kor 7:26
1 Kor 7:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:26
1 Kor 7:26  Na  to  potrzeba  najlepsze  rozpoznać  że  dobrze  człowiek  pozostawać  tak
1 Kor 7:26 G1223 G1764 G0318 G2570 G3543 G3754 G2570 G0444 G1511 G3779
1 Kor 7:27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα.                                                          
1 Kor 7:27 de/desai gunaiki/; mE\ DZE/tei lu/sin: le/lusai a)po\ gunaiko/s; mE\ DZE/tei gunai=ka.
1 Kor 7:27 dedesai gynaiki; mE DZEtei lysin: lelysai apo gynaikos; mE DZEtei gynaika.
1 Kor 7:27 v-2xpi-s-- n-----dsf- d--------- v-2pad-s-- n-----asf- v-2xpi-s-- p--------- n-----gsf- d--------- v-2pad-s-- n-----asf-
1 Kor 7:27 G1210 G1135 G3361 G2212 G3080 G3089 G0575 G1135 G3361 G2212 G1135
1 Kor 7:27 Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony.
1 Kor 7:27
1 Kor 7:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:27
1 Kor 7:27  Połączony  żona  nie  Poszukiwanie  rozwód  Pozostał  bez  żona  nie  Poszukiwanie  żona
1 Kor 7:27 G1210 G1135 G3361 G2212 G3080 G3089 G0575 G1135 G3361 G2212 G1135
1 Kor 7:28 ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.                                
1 Kor 7:28 e)a\n de\ kai\ gamE/sE|s, ou)CH E(/martes: kai\ e)a\n gE/mE| E( parTe/nos, ou)CH E(/marten. Tli=PSin de\ tE=| sarki\ e(/Xousin oi( toiou=toi, e)gO\ de\ u(mO=n fei/domai.
1 Kor 7:28 ean de kai gamEsEs, uCH hEmartes: kai ean gEmE hE parTenos, uCH hEmarten. TliPSin de tE sarki heXusin hoi toiutoi, egO de hymOn feidomai.
1 Kor 7:28 c--------- c--------- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aai-s-- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3aai-s-- n-----asf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3fai-p-- ra----npm- rd----npm- rp----ns-- c--------- rp----gp-- v-1pmi-s--
1 Kor 7:28 G1437 G1161 G2532 G1060 G3756 G0264 G2532 G1437 G1060 G3588 G3933 G3756 G0264 G2347 G1161 G3588 G4561 G2192 G3588 G5108 G1473 G1161 G5216 G5339
1 Kor 7:28 Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić.
1 Kor 7:28
1 Kor 7:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:28
1 Kor 7:28  Jednak  jeśli  i  ożenić  nie  grzech  i  jeśli  dziewczyna  będzie  ożenić  nie  grzech  Ale  każdy  będzie  mieć  żal  ciało  i  mnie  ty, wy  przepraszam
1 Kor 7:28 G1161 G1437 G2532 G1060 G3756 G0264 G2532 G1437 G3933 G1060 G1060 G3756 G0264 G1161 G5108 G2192 G2192 G2347 G4561 G1161 G1473 G5216 G5339
1 Kor 7:29 τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν· τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν,                                          
1 Kor 7:29 tou=to de/ fEmi, a)delfoi/, o( kairo\s sunestalme/nos e)sti/n: to\ loipo\n i(/na kai\ oi( e)/CHontes gunai=kas O(s mE\ e)/CHontes O)=sin,
1 Kor 7:29 tuto de fEmi, adelfoi, ho kairos synestalmenos estin: to loipon hina kai hoi eCHontes gynaikas hOs mE eCHontes Osin,
1 Kor 7:29 rd----asn- c--------- v-1pai-s-- n-----vpm- ra----nsm- n-----nsm- v--xppnsm- v-3pai-s-- ra----asn- a-----asn- c--------- d--------- ra----npm- v--papnpm- n-----apf- c--------- d--------- v--papnpm- v-3pas-p--
1 Kor 7:29 G5124 G1161 G5346 G0080 G3588 G2540 G4958 G2076 G3588 G3063 G2443 G2532 G3588 G2192 G1135 G5613 G3361 G2192 G5600
1 Kor 7:29 Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci,
1 Kor 7:29
1 Kor 7:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:29
1 Kor 7:29  powiedzieć  bracia  czas  już  krótko  że  mieć  żony  musi  być  jako  nie  mieć
1 Kor 7:29 G5346 G0080 G2540 G3063 G4958 G2443 G2192 G1135 G5600 G5600 G5613 G3361 G2192
1 Kor 7:30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες,                                            
1 Kor 7:30 kai\ oi( klai/ontes O(s mE\ klai/ontes, kai\ oi( CHai/rontes O(s mE\ CHai/rontes, kai\ oi( a)gora/DZontes O(s mE\ kate/CHontes,
1 Kor 7:30 kai hoi klaiontes hOs mE klaiontes, kai hoi CHairontes hOs mE CHairontes, kai hoi agoraDZontes hOs mE kateCHontes,
1 Kor 7:30 c--------- ra----npm- v--papnpm- c--------- d--------- v--papnpm- c--------- ra----npm- v--papnpm- c--------- d--------- v--papnpm- c--------- ra----npm- v--papnpm- c--------- d--------- v--papnpm-
1 Kor 7:30 G2532 G3588 G2799 G5613 G3361 G2799 G2532 G3588 G5463 G5613 G3361 G5463 G2532 G3588 G0059 G5613 G3361 G2722
1 Kor 7:30 a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali;
1 Kor 7:30
1 Kor 7:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:30
1 Kor 7:30  i  płacz  jako  nie  płacz  i  cieszyć  jako  nie  cieszyć  i  kupować  jako  nie  nabyć
1 Kor 7:30 G2532 G2799 G5613 G3361 G2799 G2532 G5463 G5613 G3361 G5463 G2532 G0059 G5613 G3361 G2722
1 Kor 7:31 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.                                                  
1 Kor 7:31 kai\ oi( CHrO/menoi to\n ko/smon O(s mE\ kataCHrO/menoi: para/gei ga\r to\ sCHE=ma tou= ko/smou tou/tou.
1 Kor 7:31 kai hoi CHrOmenoi ton kosmon hOs mE kataCHrOmenoi: paragei gar to sCHEma tu kosmu tutu.
1 Kor 7:31 c--------- ra----npm- v--pmpnpm- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- v--pmpnpm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
1 Kor 7:31 G2532 G3588 G5530 G3588 G2889 G5613 G3361 G2710 G3855 G1063 G3588 G4976 G3588 G2889 G5127
1 Kor 7:31 ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
1 Kor 7:31
1 Kor 7:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 7:31
1 Kor 7:31  i  korzystających z  świat  Sim  jako  nie  korzystających z  dla  przechodzi  obraz  Świat  to
1 Kor 7:31 G2532 G5530 G2889 G5127 G5613 G3361 G2710 G1063 G3855 G4976 G2889 G5129
1 Kor 7:32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ·                                                  
1 Kor 7:32 Te/lO de\ u(ma=s a)meri/mnous ei)=nai. o( a)/gamos merimna=| ta\ tou= kuri/ou, pO=s a)re/sE| tO=| kuri/O|:
1 Kor 7:32 TelO de hymas amerimnus einai. ho agamos merimna ta tu kyriu, pOs aresE tO kyriO:
1 Kor 7:32 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- a-----apm- v--pan---- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----apn- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3aas-s-- ra----dsm- n-----dsm-
1 Kor 7:32 G2309 G1161