Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor7      do_str_głównej      do_1Kor9      
1 Kor 8:1 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. γνῶσις φυσιοῖ, δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ.                              
1 Kor 8:1 *peri\ de\ tO=n ei)dOloTu/tOn, oi)/damen o(/ti pa/ntes gnO=sin e)/CHomen. E( gnO=sis fusioi=, E( de\ a)ga/pE oi)kodomei=.
1 Kor 8:1 peri de tOn eidOloTytOn, oidamen hoti pantes gnOsin eCHomen. hE gnOsis fysioi, hE de agapE oikodomei.
1 Kor 8:1 p--------- c--------- ra----gpn- a-----gpn- v-1xai-p-- c--------- a-----npm- n-----asf- v-1pai-p-- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3pai-s--
1 Kor 8:1 G4012 G1161 G3588 G1494 G1492 G3754 G3956 G1108 G2192 G3588 G1108 G5448 G3588 G1161 G0026 G3618
1 Kor 8:1 Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje.
1 Kor 8:1
1 Kor 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:1
1 Kor 8:1  O  ofiar składanych bożkom  wiedzieć  że  wszystko  mieć  wiedza  wiedza  Chrupki  i  miłość  buduje
1 Kor 8:1 G4012 G1494 G1492 G3754 G3956 G2192 G1108 G1108 G5448 G1161 G0026 G3618
1 Kor 8:2 εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι·                                          
1 Kor 8:2 ei)/ tis dokei= e)gnOke/nai ti, ou)/pO e)/gnO kaTO\s dei= gnO=nai:
1 Kor 8:2 ei tis dokei egnOkenai ti, upO egnO kaTOs dei gnOnai:
1 Kor 8:2 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- v--xan---- ri----asn- d--------- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- v--aan----
1 Kor 8:2 G1487 G5100 G1380 G1097 G5100 G3768 G1097 G2531 G1163 G1097
1 Kor 8:2 Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy.
1 Kor 8:2
1 Kor 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:2
1 Kor 8:2  Kto  Kto  myślenia  wie  kilka  nic  więcej  wie  jako  powinien  wiedzieć
1 Kor 8:2 G1487 G5100 G1380 G1492 G5100 G3762 G3764 G1097 G2531 G1163 G1097
1 Kor 8:3 εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾿ αὐτοῦ.                                          
1 Kor 8:3 ei) de/ tis a)gapa=| to\n Teo/n, ou(=tos e)/gnOstai u(p' au)tou=.
1 Kor 8:3 ei de tis agapa ton Teon, hutos egnOstai hyp' autu.
1 Kor 8:3 c--------- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- rd----nsm- v-3xpi-s-- p--------- rp----gsm-
1 Kor 8:3 G1487 G1161 G5100 G0025 G3588 G2316 G3778 G1097 G5259 G0846
1 Kor 8:3 Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.
1 Kor 8:3
1 Kor 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:3
1 Kor 8:3  Ale  kto  kto  lubi  Bóg  do  dany  wiedza  z  To
1 Kor 8:3 G1161 G1487 G5100 G0025 G2316 G3778 G1097 G1097 G5259 G0846
1 Kor 8:4 Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς.                        
1 Kor 8:4 *peri\ tE=s brO/seOs ou)=n tO=n ei)dOloTu/tOn oi)/damen o(/ti ou)de\n ei)/dOlon e)n ko/smO|, kai\ o(/ti ou)dei\s Teo\s ei) mE\ ei(=s.
1 Kor 8:4 peri tEs brOseOs un tOn eidOloTytOn oidamen hoti uden eidOlon en kosmO, kai hoti udeis Teos ei mE heis.
1 Kor 8:4 p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gpn- a-----gpn- v-1xai-p-- c--------- a-----nsn- n-----nsn- p--------- n-----dsm- c--------- c--------- a-----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- a-----nsm-
1 Kor 8:4 G4012 G3588 G1035 G3767 G3588 G1494 G1492 G3754 G3762 G1497 G1722 G2889 G2532 G3754 G3762 G2316 G1487 G3361 G1520
1 Kor 8:4 Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego.
1 Kor 8:4
1 Kor 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:4
1 Kor 8:4  Tak  na  Używany  w  żywność  ofiar składanych bożkom  wiedzieć  że  idol  w  świat  nic  i  że  nie innego  Bóg  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Pojedynczy
1 Kor 8:4 G3767 G4012 G1035 G1035 G1035 G1494 G1492 G3754 G1497 G1722 G2889 G3762 G2532 G3754 G3762 G2087 G2316 G1487 G3361 G1520
1 Kor 8:5 καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί,                        
1 Kor 8:5 kai\ ga\r ei)/per ei)si\n lego/menoi Teoi\ ei)/te e)n ou)ranO=| ei)/te e)pi\ gE=s, O(/sper ei)si\n Teoi\ polloi\ kai\ ku/rioi polloi/,
1 Kor 8:5 kai gar eiper eisin legomenoi Teoi eite en uranO eite epi gEs, hOsper eisin Teoi polloi kai kyrioi polloi,
1 Kor 8:5 d--------- c--------- c--------- v-3pai-p-- v--pppnpm- n-----npm- c--------- p--------- n-----dsm- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- v-3pai-p-- n-----npm- a-----npm- c--------- n-----npm- a-----npm-
1 Kor 8:5 G2532 G1063 G1512 G1526 G3004 G2316 G1535 G1722 G3772 G1535 G1909 G1093 G5618 G1526 G2316 G4183 G2532 G2962 G4183
1 Kor 8:5 A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów -
1 Kor 8:5
1 Kor 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:5
1 Kor 8:5  Dla  chociaż  i  jest  o nazwie  Bogów  lub  w  niebo  lub  w  ziemia  jako  jest  wiele  bogów  i  Panów  wiele
1 Kor 8:5 G1063 G1512 G2532 G1526 G3004 G2316 G1535 G1722 G3772 G1535 G1909 G1093 G5618 G1526 G4183 G2316 G2532 G2962 G4183
1 Kor 8:6 ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς θεὸς πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ.        
1 Kor 8:6 a)ll' E(mi=n ei(=s Teo\s o( patE/r, e)X ou(= ta\ pa/nta kai\ E(mei=s ei)s au)to/n, kai\ ei(=s ku/rios *)iEsou=s *CHristo/s, di' ou(= ta\ pa/nta kai\ E(mei=s di' au)tou=.
1 Kor 8:6 all' Emin heis Teos ho patEr, eX hu ta panta kai hEmeis eis auton, kai heis kyrios iEsus CHristos, di' u ta panta kai hEmeis di' autu.
1 Kor 8:6 c--------- rp----dp-- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rr----gsm- ra----npn- a-----npn- c--------- rp----np-- p--------- rp----asm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- p--------- rr----gsm- ra----npn- a-----npn- c--------- rp----np-- p--------- rp----gsm-
1 Kor 8:6 G0235 G2254 G1520 G2316 G3588 G3962 G1537 G3739 G3588 G3956 G2532 G2249 G1519 G0846 G2532 G1520 G2962 G2424 G5547 G1223 G3739 G3588 G3956 G2532 G2249 G1223 G0846
1 Kor 8:6 dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.
1 Kor 8:6
1 Kor 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:6
1 Kor 8:6  ale  nas  jeden  Bóg  Ojciec  z  Kogo  wszystko  i  my  dla  To  i  jeden  Władca  Jezus  Chrystus  Kogo  wszystko  i  my  Ich
1 Kor 8:6 G0235 G2254 G1520 G2316 G3962 G1537 G3739 G3956 G2532 G2249 G1519 G0846 G2532 G1520 G2962 G2424 G5547 G3739 G3956 G2532 G2249 G0846
1 Kor 8:7 Ἀλλ᾿ οὐκ ἐν πᾶσιν γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.              
1 Kor 8:7 *)all' ou)k e)n pa=sin E( gnO=sis: tine\s de\ tE=| sunETei/a| e(/Os a)/rti tou= ei)dO/lou O(s ei)dOlo/Tuton e)sTi/ousin, kai\ E( sunei/dEsis au)tO=n a)sTenE\s ou)=sa molu/netai.
1 Kor 8:7 all' uk en pasin hE gnOsis: tines de tE synETeia heOs arti tu eidOlu hOs eidOloTyton esTiusin, kai hE syneidEsis autOn asTenEs usa molynetai.
1 Kor 8:7 c--------- d--------- p--------- a-----dpm- ra----nsf- n-----nsf- ri----npm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- d--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- a-----asn- v-3pai-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- a-----nsf- v--papnsf- v-3ppi-s--
1 Kor 8:7 G0235 G3756 G1722 G3956 G3588 G1108 G5100 G1161 G3588 G4914 G2193 G0737 G3588 G1497 G5613 G1494 G2068 G2532 G3588 G4893 G0846 G0772 G5607 G3435
1 Kor 8:7 Lecz nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie.
1 Kor 8:7
1 Kor 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:7
1 Kor 8:7  Ale  nie  w  wszystko  wiedza  kilka  dotychczas  dotychczas  z  sumienie  Idols  jeść  jako  wypadków  bożków  i  sumienie  ich  jest  słaby  zhańbiony
1 Kor 8:7 G0235 G3756 G1722 G3956 G1108 G5100 G0737 G2193 G4893 G4893 G1497 G2068 G5613 G1494 G1494 G2532 G4893 G0846 G5607 G0772 G3435
1 Kor 8:8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ· οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν.                              
1 Kor 8:8 brO=ma de\ E(ma=s ou) parastE/sei tO=| TeO=|: ou)/te e)a\n mE\ fa/gOmen u(sterou/meTa, ou)/te e)a\n fa/gOmen perisseu/omen.
1 Kor 8:8 brOma de hEmas u parastEsei tO TeO: ute ean mE fagOmen hysterumeTa, ute ean fagOmen perisseuomen.
1 Kor 8:8 n-----nsn- c--------- rp----ap-- d--------- v-3fai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- c--------- d--------- v-1aas-p-- v-1ppi-p-- c--------- c--------- v-1aas-p-- v-1pai-p--
1 Kor 8:8 G1033 G1161 G2248 G3756 G3936 G3588 G2316 G3777 G1437 G3361 G5315 G5302 G3777 G1437 G5315 G4052
1 Kor 8:8 A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie.
1 Kor 8:8
1 Kor 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:8
1 Kor 8:8  Żywność  nie  bliższy  nas  Bóg  dla  jeść  czy  nie  kupować  nie  czy  nie  stracić
1 Kor 8:8 G1033 G3756 G3936 G2248 G2316 G1063 G5315 G1437 G3777 G4052 G3361 G1437 G3777 G5302
1 Kor 8:9 βλέπετε δὲ μή πως ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν.                                      
1 Kor 8:9 ble/pete de\ mE/ pOs E( e)Xousi/a u(mO=n au(/tE pro/skomma ge/nEtai toi=s a)sTene/sin.
1 Kor 8:9 blepete de mE pOs hE eXusia hymOn hautE proskomma genEtai tois asTenesin.
1 Kor 8:9 v-2pad-p-- c--------- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- rd----nsf- n-----nsn- v-3ams-s-- ra----dpm- a-----dpm-
1 Kor 8:9 G0991 G1161 G3361 G4459 G3588 G1849 G5216 G3778 G4348 G1096 G3588 G0772
1 Kor 8:9 Baczcie jednak, aby to wasze prawo /do takiego postępowania/ nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia.
1 Kor 8:9
1 Kor 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:9
1 Kor 8:9  Strzeż się  ale  zaś  że  to  wolność  twój  lepszy  pokusa  ułomny
1 Kor 8:9 G0991 G1161 G1161 G3381 G3778 G1849 G5216 G1096 G4348 G0770
1 Kor 8:10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;                
1 Kor 8:10 e)a\n ga/r tis i)/dE| se\ to\n e)/CHonta gnO=sin e)n ei)dOlei/O| katakei/menon, ou)CHi\ E( sunei/dEsis au)tou= a)sTenou=s o)/ntos oi)kodomETE/setai ei)s to\ ta\ ei)dOlo/Tuta e)sTi/ein;
1 Kor 8:10 ean gar tis idE se ton eCHonta gnOsin en eidOleiO katakeimenon, uCHi hE syneidEsis autu asTenus ontos oikodomETEsetai eis to ta eidOloTyta esTiein;
1 Kor 8:10 c--------- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- rp----as-- ra----asm- v--papasm- n-----asf- p--------- n-----dsn- v--pmpasm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- a-----gsm- v--papgsm- v-3fpi-s-- p--------- ra----asn- ra----apn- a-----apn- v--pan----
1 Kor 8:10 G1437 G1063 G5100 G1492 G4571 G3588 G2192 G1108 G1722 G1493 G2621 G3780 G3588 G4893 G0846 G0772 G5607 G3618 G1519 G3588 G3588 G1494 G2068
1 Kor 8:10 Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom?
1 Kor 8:10
1 Kor 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:10
1 Kor 8:10  Dla  jeśli  kilka  zobaczyć  ty, wy  o  wiedza  siedzieć  dla  tabela  w  świątynia  sumienie  jego  jako  słaby  nie  ma stacjonarnych  ma stacjonarnych  jest  żywności oferowane bożków
1 Kor 8:10 G1063 G1437 G5100 G1492 G4571 G2192 G1108 G2621 G2621 G2621 G1722 G1493 G4893 G0846 G5607 G0772 G3780 G1519 G3618 G2068 G1494
1 Kor 8:11 ἀπόλλυται γὰρ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ἀδελφὸς δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν.                                  
1 Kor 8:11 a)po/llutai ga\r o( a)sTenO=n e)n tE=| sE=| gnO/sei, o( a)delfo\s di' o(\n *CHristo\s a)pe/Tanen.
1 Kor 8:11 apollytai gar ho asTenOn en tE sE gnOsei, ho adelfos di' on CHristos apeTanen.
1 Kor 8:11 v-3ppi-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rr----asm- n-----nsm- v-3aai-s--
1 Kor 8:11 G0622 G1063 G3588 G0770 G1722 G3588 G4674 G1108 G3588 G0080 G1223 G3739 G5547 G0599
1 Kor 8:11 I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus.
1 Kor 8:11
1 Kor 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:11
1 Kor 8:11  I  z  wiedza  twój  umierać  słaby  brat  dla  kogo  zmarły  Chrystus
1 Kor 8:11 G2532 G1909 G1108 G4674 G0622 G0770 G0080 G1223 G3739 G0599 G5547
1 Kor 8:12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.                                
1 Kor 8:12 ou(/tOs de\ a(marta/nontes ei)s tou\s a)delfou\s kai\ tu/ptontes au)tO=n tE\n sunei/dEsin a)sTenou=san ei)s *CHristo\n a(marta/nete.
1 Kor 8:12 hutOs de hamartanontes eis tus adelfus kai typtontes autOn tEn syneidEsin asTenusan eis CHriston hamartanete.
1 Kor 8:12 d--------- c--------- v--papnpm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v--papnpm- rp----gpm- ra----asf- n-----asf- v--papasf- p--------- n-----asm- v-2pai-p--
1 Kor 8:12 G3779 G1161 G0264 G1519 G3588 G0080 G2532 G5180 G0846 G3588 G4893 G0770 G1519 G5547 G0264
1 Kor 8:12 W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi.
1 Kor 8:12
1 Kor 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:12
1 Kor 8:12 A  grzechu  tak  sposób  v.  bracia  i  rana  bezsilny  sumienie  ich  grzech  v.  Chrystus
1 Kor 8:12 G1161 G0264 G3779 G3779 G1519 G0080 G2532 G5180 G0770 G4893 G0846 G0264 G1519 G5547
1 Kor 8:13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.                      
1 Kor 8:13 dio/per ei) brO=ma skandali/DZei to\n a)delfo/n mou, ou) mE\ fa/gO kre/a ei)s to\n ai)O=na, i(/na mE\ to\n a)delfo/n mou skandali/sO.
1 Kor 8:13 dioper ei brOma skandaliDZei ton adelfon mu, u mE fagO krea eis ton aiOna, hina mE ton adelfon mu skandalisO.
1 Kor 8:13 c--------- c--------- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- d--------- d--------- v-1aas-s-- n-----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-1aas-s--
1 Kor 8:13 G1355 G1487 G1033 G4624 G3588 G0080 G3450 G3756 G3361 G5315 G2907 G1519 G3588 G0165 G2443 G3361 G3588 G0080 G3450 G4624
1 Kor 8:13 Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata.
1 Kor 8:13
1 Kor 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 8:13
1 Kor 8:13  zatem  jeśli  żywność  kusi  brat  mój  nie  będzie  jest  mięso  nigdy  nigdy  że  nie  uwieść  brat  mój
1 Kor 8:13 G1355 G1487 G1033 G4624 G0080 G3450 G3364 G5315 G5315 G2907 G0165 G1519 G2443 G3361 G4624 G0080 G3450
Copyright by Cezary Podolski