Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor8      do_str_głównej      do_1Kor10      
1 Kor 9:1 Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ;                        
1 Kor 9:1 *ou)k ei)mi\ e)leu/Teros; ou)k ei)mi\ a)po/stolos; ou)CHi\ *)iEsou=n to\n ku/rion E(mO=n e(o/raka; ou) to\ e)/rgon mou u(mei=s e)ste e)n kuri/O|;
1 Kor 9:1 uk eimi eleuTeros; uk eimi apostolos; uCHi iEsun ton kyrion hEmOn heoraka; u to ergon mu hymeis este en kyriO;
1 Kor 9:1 x--------- v-1pai-s-- a-----nsm- x--------- v-1pai-s-- n-----nsm- x--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- v-1xai-s-- x--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- rp----np-- v-2pai-p-- p--------- n-----dsm-
1 Kor 9:1 G3756 G1510 G1658 G3756 G1510 G0652 G3780 G2424 G3588 G2962 G2257 G1492 G3756 G3588 G2041 G3450 G5210 G2075 G1722 G2962
1 Kor 9:1 Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie?
1 Kor 9:1
1 Kor 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:1
1 Kor 9:1  Nie  Apostoł  Ja  Nie  wolny  Ja  Nie  online  Jezus  Chrystus  Władca  nasz  Nie  mój  sprawa  ty, wy  w  Władca
1 Kor 9:1 G3756 G0652 G1510 G3756 G1658 G1510 G3780 G3708 G2424 G5547 G2962 G2257 G3756 G3450 G2041 G5210 G1722 G2962
1 Kor 9:2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.                          
1 Kor 9:2 ei) a)/llois ou)k ei)mi\ a)po/stolos, a)lla/ ge u(mi=n ei)mi: E( ga\r sfragi/s mou tE=s a)postolE=s u(mei=s e)ste e)n kuri/O|.
1 Kor 9:2 ei allois uk eimi apostolos, alla ge hymin eimi: hE gar sfragis mu tEs apostolEs hymeis este en kyriO.
1 Kor 9:2 c--------- a-----dpm- d--------- v-1pai-s-- n-----nsm- c--------- x--------- rp----dp-- v-1pai-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gs-- ra----gsf- n-----gsf- rp----np-- v-2pai-p-- p--------- n-----dsm-
1 Kor 9:2 G1487 G0243 G3756 G1510 G0652 G0235 G1065 G5213 G1510 G3588 G1063 G4973 G3450 G3588 G0651 G5210 G2075 G1722 G2962
1 Kor 9:2 Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu.
1 Kor 9:2
1 Kor 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:2
1 Kor 9:2  Jeśli  inny  nie  Apostoł  że  że  ty, wy  dla  wydrukować  mój  Apostolat  ty, wy  w  Władca
1 Kor 9:2 G1487 G0243 G3756 G0652 G0235 G1065 G5213 G1063 G4973 G1699 G0651 G5210 G1722 G2962
1 Kor 9:3 ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη.                                                
1 Kor 9:3 *(E e)mE\ a)pologi/a toi=s e)me\ a)nakri/nousi/n e)stin au(/tE.
1 Kor 9:3 hE emE apologia tois eme anakrinusin estin hautE.
1 Kor 9:3 ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- ra----dpm- rp----as-- v--papdpm- v-3pai-s-- rd----nsf-
1 Kor 9:3 G3588 G1699 G0627 G3588 G1691 G0350 G2076 G0846
1 Kor 9:3 Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają.
1 Kor 9:3
1 Kor 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:3
1 Kor 9:3  Tutaj  mój  Chroniony  potępiając  mnie
1 Kor 9:3 G3778 G1699 G0627 G0350 G1691
1 Kor 9:4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν;                                                  
1 Kor 9:4 mE\ ou)k e)/CHomen e)Xousi/an fagei=n kai\ pei=n;
1 Kor 9:4 mE uk eCHomen eXusian fagein kai pein;
1 Kor 9:4 x--------- d--------- v-1pai-p-- n-----asf- v--aan---- c--------- v--aan----
1 Kor 9:4 G3361 G3756 G2192 G1849 G5315 G2532 G4095
1 Kor 9:4 Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia?
1 Kor 9:4
1 Kor 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:4
1 Kor 9:4  nie  mieć  władze  jest  i  pić
1 Kor 9:4 G3378 G2192 G1849 G5315 G2532 G4095
1 Kor 9:5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;                          
1 Kor 9:5 mE\ ou)k e)/CHomen e)Xousi/an a)delfE\n gunai=ka peria/gein, O(s kai\ oi( loipoi\ a)po/stoloi kai\ oi( a)delfoi\ tou= kuri/ou kai\ *kEfa=s;
1 Kor 9:5 mE uk eCHomen eXusian adelfEn gynaika periagein, hOs kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelfoi tu kyriu kai kEfas;
1 Kor 9:5 x--------- d--------- v-1pai-p-- n-----asf- n-----asf- n-----asf- v--pan---- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm-
1 Kor 9:5 G3361 G3756 G2192 G1849 G0079 G1135 G4013 G5613 G2532 G3588 G3062 G0652 G2532 G3588 G0080 G3588 G2962 G2532 G2786
1 Kor 9:5 Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
1 Kor 9:5
1 Kor 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:5
1 Kor 9:5  nie  mieć  władze  mieć  towarzysz  siostra  żona  jako  i  Inny  Apostołowie  i  bracia  Władca  i  Kefas
1 Kor 9:5 G3378 G2192 G1849 G4013 G4013 G0079 G1135 G5613 G2532 G3062 G0652 G2532 G0080 G2962 G2532 G2786
1 Kor 9:6 μόνος ἐγὼ καὶ Βαρναβᾶς οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;                                            
1 Kor 9:6 E)\ mo/nos e)gO\ kai\ *barnaba=s ou)k e)/CHomen e)Xousi/an mE\ e)rga/DZesTai;
1 Kor 9:6 E monos egO kai barnabas uk eCHomen eXusian mE ergaDZesTai;
1 Kor 9:6 c--------- a-----nsm- rp----ns-- c--------- n-----nsm- x--------- v-1pai-p-- n-----asf- d--------- v--pmn----
1 Kor 9:6 G2228 G3441 G1473 G2532 G0921 G3756 G2192 G1849 G3361 G2038
1 Kor 9:6 Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?
1 Kor 9:6
1 Kor 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:6
1 Kor 9:6  Lub  jeden  Ja  i  Barnaba  nie  mieć  władze  nie  praca
1 Kor 9:6 G2228 G3441 G1473 G2532 G0921 G3756 G2192 G1849 G3361 G2038
1 Kor 9:7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;            
1 Kor 9:7 ti/s strateu/etai i)di/ois o)PSOni/ois pote/; ti/s futeu/ei a)mpelO=na kai\ to\n karpo\n au)tou= ou)k e)sTi/ei; E)\ ti/s poimai/nei poi/mnEn kai\ e)k tou= ga/laktos tE=s poi/mnEs ou)k e)sTi/ei;
1 Kor 9:7 tis strateuetai idiois oPSOniois pote; tis fyteuei ampelOna kai ton karpon autu uk esTiei; E tis poimainei poimnEn kai ek tu galaktos tEs poimnEs uk esTiei;
1 Kor 9:7 ri----nsm- v-3pmi-s-- a-----dpn- n-----dpn- d--------- ri----nsm- v-3pai-s-- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- d--------- v-3pai-s-- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3pai-s--
1 Kor 9:7 G5101 G4754 G2398 G3800 G4218 G5101 G5452 G0290 G2532 G3588 G2590 G0846 G3756 G2068 G2228 G5100 G4165 G4167 G2532 G1537 G3588 G1051 G3588 G4167 G3756 G2068
1 Kor 9:7 Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem?
1 Kor 9:7
1 Kor 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:7
1 Kor 9:7  Co  jest  lub  jego  zawartość  Kto  sieje  winogrona  nie  spożywa  owoc  jego  Kto  wypas  stado  nie  spożywa  mleko  stado
1 Kor 9:7 G5101 G4754 G4218 G2398 G3800 G5101 G5452 G0290 G3756 G2068 G2590 G0846 G5101 G4165 G4167 G3756 G2068 G1051 G4167
1 Kor 9:8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, καὶ νόμος ταῦτα οὐ λέγει;                                        
1 Kor 9:8 *mE\ kata\ a)/nTrOpon tau=ta lalO=, E)\ kai\ o( no/mos tau=ta ou) le/gei;
1 Kor 9:8 mE kata anTrOpon tauta lalO, E kai ho nomos tauta u legei;
1 Kor 9:8 x--------- p--------- n-----asm- rd----apn- v-1pai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rd----apn- x--------- v-3pai-s--
1 Kor 9:8 G3361 G2596 G0444 G5023 G2980 G2228 G2532 G3588 G3551 G5023 G3756 G3004
1 Kor 9:8 Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym także Prawo?
1 Kor 9:8
1 Kor 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:8
1 Kor 9:8  Na  ludzki  czy  to  Nie  że  zaś  i  prawo
1 Kor 9:8 G2596 G0444 G3361 G5023 G3780 G5023 G5023 G2532 G3551
1 Kor 9:9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ;                                
1 Kor 9:9 e)n ga\r tO=| *mOu+se/Os no/mO| ge/graptai, *ou) kEmO/seis bou=n a)loO=nta. mE\ tO=n boO=n me/lei tO=| TeO=|;
1 Kor 9:9 en gar tO mO+yseOs nomO gegraptai, u kEmOseis bun aloOnta. mE tOn boOn melei tO TeO;
1 Kor 9:9 p--------- c--------- ra----dsm- n-----gsm- n-----dsm- v-3xpi-s-- d--------- v-2fai-s-- n-----asm- v--papasm- x--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
1 Kor 9:9 G1722 G1063 G3588 G3475 G3551 G1125 G3756 G5392 G1016 G0248 G3361 G3588 G1016 G3199 G3588 G2316
1 Kor 9:9 Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg,
1 Kor 9:9
1 Kor 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:9
1 Kor 9:9  Dla  w  Mojżesz  Prawo  napisany  nie  kaganiec  usta  wół  kroczenie na ziarno  wół  czy  dba  Bóg
1 Kor 9:9 G1063 G1722 G3475 G3551 G1125 G3756 G5392 G5392 G1016 G0248 G1016 G3361 G3199 G2316
1 Kor 9:10 δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ἀλοῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.                  
1 Kor 9:10 E)\ di' E(ma=s pa/ntOs le/gei; di' E(ma=s ga\r e)gra/fE, o(/ti o)fei/lei e)p' e)lpi/di o( a)rotriO=n a)rotria=n, kai\ o( a)loO=n e)p' e)lpi/di tou= mete/CHein.
1 Kor 9:10 E di' Emas pantOs legei; di' Emas gar egrafE, hoti ofeilei ep' elpidi ho arotriOn arotrian, kai ho aloOn ep' elpidi tu meteCHein.
1 Kor 9:10 c--------- p--------- rp----ap-- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----ap-- c--------- v-3api-s-- c--------- v-3pai-s-- p--------- n-----dsf- ra----nsm- v--papnsm- v--pan---- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dsf- ra----gsn- v--pan----
1 Kor 9:10 G2228 G1223 G2248 G3843 G3004 G1223 G2248 G1063 G1125 G3754 G3784 G1909 G1680 G3588 G0722 G0722 G2532 G3588 G0248 G1909 G1680 G3588 G3348
1 Kor 9:10 czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz - /młócić/ w nadziei, że będzie miał coś z tego.
1 Kor 9:10
1 Kor 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:10
1 Kor 9:10  Lub  na pewno  dla  nas  mówi  Tak  dla  nas  napisany  dla  kto  glin  musi  pług  z  nadzieja  i  kto  młocarnia  nadzieja  dostać  spodziewany  spodziewany
1 Kor 9:10 G2228 G3843 G1223 G2248 G3004 G1063 G1223 G2248 G1125 G3754 G0722 G0722 G3784 G0722 G1909 G1680 G2532 G0248 G0248 G1680 G3348 G1680 G1909
1 Kor 9:11 εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;                                      
1 Kor 9:11 ei) E(mei=s u(mi=n ta\ pneumatika\ e)spei/ramen, me/ga ei) E(mei=s u(mO=n ta\ sarkika\ Teri/somen;
1 Kor 9:11 ei hEmeis hymin ta pneumatika espeiramen, mega ei hEmeis hymOn ta sarkika Terisomen;
1 Kor 9:11 c--------- rp----np-- rp----dp-- ra----apn- a-----apn- v-1aai-p-- a-----nsn- c--------- rp----np-- rp----gp-- ra----apn- a-----apn- v-1fai-p--
1 Kor 9:11 G1487 G2249 G5213 G3588 G4152 G4687 G3173 G1487 G2249 G5216 G3588 G4559 G2325
1 Kor 9:11 Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych?
1 Kor 9:11
1 Kor 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:11
1 Kor 9:11  Jeśli  my  obsianych  ty, wy  duchowy  wielki  jeśli  żąć  ty, wy  ciała
1 Kor 9:11 G1487 G2249 G4687 G5213 G4152 G3173 G1487 G2325 G5216 G4559
1 Kor 9:12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐγκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.          
1 Kor 9:12 ei) a)/lloi tE=s u(mO=n e)Xousi/as mete/CHousin, ou) ma=llon E(mei=s; *)all' ou)k e)CHrEsa/meTa tE=| e)Xousi/a| tau/tE|, a)lla\ pa/nta ste/gomen i(/na mE/ tina e)gkopE\n dO=men tO=| eu)aggeli/O| tou= *CHristou=.
1 Kor 9:12 ei alloi tEs hymOn eXusias meteCHusin, u mallon hEmeis; all' uk eCHrEsameTa tE eXusia tautE, alla panta stegomen hina mE tina eNkopEn dOmen tO euaNgeliO tu CHristu.
1 Kor 9:12 c--------- a-----npm- ra----gsf- rp----gp-- n-----gsf- v-3pai-p-- x--------- d--------- rp----np-- c--------- d--------- v-1ami-p-- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- c--------- a-----apn- v-1pai-p-- c--------- d--------- ri----asf- n-----asf- v-1aas-p-- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
1 Kor 9:12 G1487 G0243 G3588 G5216 G1849 G3348 G3756 G3123 G2249 G0235 G3756 G5530 G3588 G1849 G3778 G0235 G3956 G4722 G2443 G3361 G5100 G1464 G1325 G3588 G2098 G3588 G5547
1 Kor 9:12 Jeżeli inni mają udział w waszej majętności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej.
1 Kor 9:12
1 Kor 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:12
1 Kor 9:12  Jeśli  innych  mieć  ty, wy  moc  nie  bardziej  my  Ale  nie  używany  shoyu  moc  ale  wszystko  odroczyć  tak  nie  umieścić  umieścić  co  Barier  ewangelia  Chrystus
1 Kor 9:12 G1487 G0243 G3348 G5216 G1849 G3756 G3123 G2249 G0235 G3756 G5530 G5026 G1849 G0235 G3956 G4722 G2443 G3361 G1325 G5100 G5100 G1464 G2098 G5547
1 Kor 9:13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι [τὰ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;                          
1 Kor 9:13 ou)k oi)/date o(/ti oi( ta\ i(era\ e)rgaDZo/menoi [ta\] e)k tou= i(erou= e)sTi/ousin, oi( tO=| TusiastEri/O| paredreu/ontes tO=| TusiastEri/O| summeri/DZontai;
1 Kor 9:13 uk oidate hoti hoi ta hiera ergaDZomenoi [ta] ek tu hieru esTiusin, hoi tO TysiastEriO paredreuontes tO TysiastEriO symmeriDZontai;
1 Kor 9:13 d--------- v-2xai-p-- c--------- ra----npm- ra----apn- a-----apn- v--pmpnpm- ra----apn- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v-3pai-p-- ra----npm- ra----dsn- n-----dsn- v--papnpm- ra----dsn- n-----dsn- v-3pmi-p--
1 Kor 9:13 G3756 G1492 G3754 G3588 G3588 G2413 G2038 G3588 G1537 G3588 G2411 G2068 G3588 G3588 G2379 G4332 G3588 G2379 G4829
1 Kor 9:13 Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w /ofiarach/ ołtarza?
1 Kor 9:13
1 Kor 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:13
1 Kor 9:13  nie  wiedzieć  że  minister o świętych  minister o świętych  karmić  z  sanktuarium  pracowników  ołtarz  wziąć  udział  ołtarz
1 Kor 9:13 G3756 G1492 G3754 G2038 G2413 G2068 G1537 G2411 G4332 G2379 G4829 G4829 G2379
1 Kor 9:14 οὕτως καὶ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν.                                      
1 Kor 9:14 ou(/tOs kai\ o( ku/rios die/taXen toi=s to\ eu)agge/lion katagge/llousin e)k tou= eu)aggeli/ou DZE=n.
1 Kor 9:14 hutOs kai ho kyrios dietaXen tois to euaNgelion kataNgellusin ek tu euaNgeliu DZEn.
1 Kor 9:14 d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dpm- ra----asn- n-----asn- v--papdpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--pan----
1 Kor 9:14 G3779 G2532 G3588 G2962 G1299 G3588 G3588 G2098 G2605 G1537 G3588 G2098 G2198
1 Kor 9:14 Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię.
1 Kor 9:14
1 Kor 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:14
1 Kor 9:14  Tak  i  Władca  rozkazał  kaznodziejstwo  Ewangelia  na żywo  z  ewangelia
1 Kor 9:14 G3779 G2532 G2962 G1299 G2605 G2098 G2198 G1537 G2098
1 Kor 9:15 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει.            
1 Kor 9:15 e)gO\ de\ ou) ke/CHrEmai ou)deni\ tou/tOn. ou)k e)/graPSa de\ tau=ta i(/na ou(/tOs ge/nEtai e)n e)moi/, kalo\n ga/r moi ma=llon a)poTanei=n E)/ to\ kau/CHEma/ mou ou)dei\s kenO/sei.
1 Kor 9:15 egO de u keCHrEmai udeni tutOn. uk egraPSa de tauta hina hutOs genEtai en emoi, kalon gar moi mallon apoTanein E to kauCHEma mu udeis kenOsei.
1 Kor 9:15 rp----ns-- c--------- d--------- v-1xmi-s-- a-----dsm- rd----gpn- d--------- v-1aai-s-- c--------- rd----apn- c--------- d--------- v-3ams-s-- p--------- rp----ds-- a-----nsn- c--------- rp----ds-- d--------- v--aan---- c--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- a-----nsm- v-3fai-s--
1 Kor 9:15 G1473 G1161 G3756 G5530 G3762 G5130 G3756 G1125 G1161 G5023 G2443 G3779 G1096 G1722 G1698 G2570 G1063 G3427 G3123 G0599 G2228 G3588 G2745 G3450 G3762 G2758
1 Kor 9:15 Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mię nie pozbawi mojej chluby.
1 Kor 9:15
1 Kor 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:15
1 Kor 9:15  Ale  Ja  używany  nic  taki  I  napisał  to  nie  że  tak  był  dla  mnie  Dla  mnie  lepiej  umierać  umierać  niż  że  kto  zniszczony  chwalić  mój
1 Kor 9:15 G1161 G1473 G5530 G3762 G5130 G1161 G1125 G5023 G3756 G2443 G3779 G1096 G1722 G1698 G1063 G3427 G3123 G0599 G2570 G2228 G2443 G5100 G2758 G2745 G3450
1 Kor 9:16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι.                            
1 Kor 9:16 e)a\n ga\r eu)aggeli/DZOmai, ou)k e)/stin moi kau/CHEma: a)na/gkE ga/r moi e)pi/keitai: ou)ai\ ga/r moi/ e)stin e)a\n mE\ eu)aggeli/sOmai.
1 Kor 9:16 ean gar euaNgeliDZOmai, uk estin moi kauCHEma: anaNkE gar moi epikeitai: uai gar moi estin ean mE euaNgelisOmai.
1 Kor 9:16 c--------- c--------- v-1pms-s-- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- n-----nsn- n-----nsf- c--------- rp----ds-- v-3pmi-s-- x--------- c--------- rp----ds-- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-1ams-s--
1 Kor 9:16 G1437 G1063 G2097 G3756 G2076 G3427 G2745 G0318 G1063 G3427 G1945 G3759 G1063 G3427 G2076 G1437 G3361 G2097
1 Kor 9:16 Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
1 Kor 9:16
1 Kor 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:16
1 Kor 9:16  Dla  jeśli  ewangelia  nic  nic  mnie  pochwalić  że  konieczne  podatek  mój  i  żal  mnie  jeśli  nie  ewangelia
1 Kor 9:16 G1063 G1437 G2097 G2076 G3756 G3427 G2745 G1063 G0318 G1945 G3427 G1161 G3759 G3427 G1437 G3361 G2097
1 Kor 9:17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.                                        
1 Kor 9:17 ei) ga\r e(kO\n tou=to pra/ssO, misTo\n e)/CHO: ei) de\ a)/kOn, oi)konomi/an pepi/steumai.
1 Kor 9:17 ei gar hekOn tuto prassO, misTon eCHO: ei de akOn, oikonomian pepisteumai.
1 Kor 9:17 c--------- c--------- a-----nsm- rd----asn- v-1pai-s-- n-----asm- v-1pai-s-- c--------- c--------- a-----nsm- n-----asf- v-1xpi-s--
1 Kor 9:17 G1487 G1063 G1635 G5124 G4238 G3408 G2192 G1487 G1161 G0210 G3622 G4100
1 Kor 9:17 Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
1 Kor 9:17
1 Kor 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:17
1 Kor 9:17  Dla  jeśli  do  to  dobrowolnie  mieć  Nagroda  i  jeśli  nieumyślnie  powierzone  serwis
1 Kor 9:17 G1063 G1487 G4238 G5124 G1635 G2192 G3408 G1161 G1487 G0210 G4100 G3622
1 Kor 9:18 τίς οὖν μού ἐστιν μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.                    
1 Kor 9:18 ti/s ou)=n mou/ e)stin o( misTo/s; i(/na eu)aggeliDZo/menos a)da/panon TE/sO to\ eu)agge/lion, ei)s to\ mE\ kataCHrE/sasTai tE=| e)Xousi/a| mou e)n tO=| eu)aggeli/O|.
1 Kor 9:18 tis un mu estin ho misTos; hina euaNgeliDZomenos adapanon TEsO to euaNgelion, eis to mE kataCHrEsasTai tE eXusia mu en tO euaNgeliO.
1 Kor 9:18 ri----nsm- c--------- rp----gs-- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--pmpnsm- a-----asn- v-1aas-s-- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----asn- d--------- v--amn---- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- p--------- ra----dsn- n-----dsn-
1 Kor 9:18 G5101 G3767 G3450 G2076 G3588 G3408 G2443 G2097 G0077 G5087 G3588 G2098 G1519 G3588 G3361 G2710 G3588 G1849 G3450 G1722 G3588 G2098
1 Kor 9:18 Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
1 Kor 9:18
1 Kor 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:18
1 Kor 9:18  że  zaś  mnie  nagroda  że  kaznodziejstwo  Ewangelia  ewangelia  ewangelia  Chrystus  bezmezdno  nie  za pomocą  mój  moc  w  ewangelia
1 Kor 9:18 G5101 G3767 G3427 G3408 G2443 G2097 G2097 G2098 G5087 G5547 G0077 G3361 G2710 G3450 G1849 G1722 G2098
1 Kor 9:19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω·                                        
1 Kor 9:19 *)eleu/Teros ga\r O)\n e)k pa/ntOn pa=sin e)mauto\n e)dou/lOsa, i(/na tou\s plei/onas kerdE/sO:
1 Kor 9:19 eleuTeros gar On ek pantOn pasin emauton edulOsa, hina tus pleionas kerdEsO:
1 Kor 9:19 a-----nsm- c--------- v--papnsm- p--------- a-----gpm- a-----dpm- rp----asm- v-1aai-s-- c--------- ra----apm- a-----apmc v-1aas-s--
1 Kor 9:19 G1658 G1063 G5607 G1537 G3956 G3956 G1683 G1402 G2443 G3588 G4119 G2770
1 Kor 9:19 Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
1 Kor 9:19
1 Kor 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:19
1 Kor 9:19  Dla  jest  wolny  z  wszystko  wszystko  zniewolony  się  tak  więcej  kupować
1 Kor 9:19 G1063 G5607 G1658 G1537 G3956 G3956 G1402 G1683 G2443 G4119 G2770
1 Kor 9:20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·              
1 Kor 9:20 kai\ e)geno/mEn toi=s *)ioudai/ois O(s *)ioudai=os, i(/na *)ioudai/ous kerdE/sO: toi=s u(po\ no/mon O(s u(po\ no/mon, mE\ O)\n au)to\s u(po\ no/mon, i(/na tou\s u(po\ no/mon kerdE/sO:
1 Kor 9:20 kai egenomEn tois iudaiois hOs iudaios, hina iudaius kerdEsO: tois hypo nomon hOs hypo nomon, mE On autos hypo nomon, hina tus hypo nomon kerdEsO:
1 Kor 9:20 c--------- v-1ami-s-- ra----dpm- a-----dpm- c--------- a-----nsm- c--------- a-----apm- v-1aas-s-- ra----dpm- p--------- n-----asm- c--------- p--------- n-----asm- d--------- v--papnsm- rp----nsm- p--------- n-----asm- c--------- ra----apm- p--------- n-----asm- v-1aas-s--
1 Kor 9:20 G2532 G1096 G3588 G2453 G5613 G2453 G2443 G2453 G2770 G3588 G5259 G3551 G5613 G5259 G3551 G3361 G5607 G0846 G5259 G3551 G2443 G3588 G5259 G3551 G2770
1 Kor 9:20 Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem.
1 Kor 9:20
1 Kor 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:20
1 Kor 9:20  Żydów  był  jako  Żyd  że  kupować  Żydów  przepisów  przepisów  jako  sublegislative  sublegislative  że  kupować  przepisów  przepisów
1 Kor 9:20 G2453 G1096 G5613 G2453 G2443 G2770 G2453 G3551 G5259 G5613 G3551 G5259 G2443 G2770 G3551 G5259
1 Kor 9:21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους·                                  
1 Kor 9:21 toi=s a)no/mois O(s a)/nomos, mE\ O)\n a)/nomos Teou= a)ll' e)/nnomos *CHristou=, i(/na kerda/nO tou\s a)no/mous:
1 Kor 9:21 tois anomois hOs anomos, mE On anomos Teu all' ennomos CHristu, hina kerdanO tus anomus:
1 Kor 9:21 ra----dpm- a-----dpm- c--------- a-----nsm- d--------- v--papnsm- a-----nsm- n-----gsm- c--------- a-----nsm- n-----gsm- c--------- v-1aas-s-- ra----apm- a-----apm-
1 Kor 9:21 G3588 G0459 G5613 G0459 G3361 G5607 G0459 G2316 G0235 G1772 G5547 G2443 G2770 G3588 G0459
1 Kor 9:21 Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
1 Kor 9:21
1 Kor 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:21
1 Kor 9:21  obcy  Prawo  jako  obcy  Prawo  nie  jest  obcy  Prawo  Bóg  ale  zgodnie z prawem  Chrystus  że  kupować  obcy  Prawo
1 Kor 9:21 G0459 G0459 G5613 G0459 G0459 G3361 G5607 G0459 G0459 G2316 G0235 G1772 G5547 G2443 G2770 G0459 G0459
1 Kor 9:22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.                                
1 Kor 9:22 e)geno/mEn toi=s a)sTene/sin a)sTenE/s, i(/na tou\s a)sTenei=s kerdE/sO: toi=s pa=sin ge/gona pa/nta, i(/na pa/ntOs tina\s sO/sO.
1 Kor 9:22 egenomEn tois asTenesin asTenEs, hina tus asTeneis kerdEsO: tois pasin gegona panta, hina pantOs tinas sOsO.
1 Kor 9:22 v-1ami-s-- ra----dpm- a-----dpm- a-----nsm- c--------- ra----apm- a-----apm- v-1aas-s-- ra----dpm- a-----dpm- v-1xai-s-- a-----npn- c--------- d--------- ri----apm- v-1aas-s--
1 Kor 9:22 G1096 G3588 G0772 G0772 G2443 G3588 G0772 G2770 G3588 G3956 G1096 G3956 G2443 G3843 G5100 G4982
1 Kor 9:22 Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. 
1 Kor 9:22
1 Kor 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:22
1 Kor 9:22  ułomny  był  jako  słaby  że  kupować  ułomny  wszystko  został  wszystko  że  zaoszczędzić  na  w  jako  kilka
1 Kor 9:22 G0772 G1096 G5613 G0772 G2443 G2770 G0772 G3956 G1096 G3956 G2443 G4982 G3843 G3843 G3843 G5100
1 Kor 9:23 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.                                            
1 Kor 9:23 pa/nta de\ poiO= dia\ to\ eu)agge/lion, i(/na sugkoinOno\s au)tou= ge/nOmai.
1 Kor 9:23 panta de poiO dia to euaNgelion, hina syNkoinOnos autu genOmai.
1 Kor 9:23 a-----apn- c--------- v-1pai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- n-----nsm- rp----gsn- v-1ams-s--
1 Kor 9:23 G3956 G1161 G4160 G1223 G3588 G2098 G2443 G4791 G0846 G1096
1 Kor 9:23 Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
1 Kor 9:23
1 Kor 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:23
1 Kor 9:23  Te rzeczy  zaś  do  dla  Ewangelia  że  być  współsprawca  jego
1 Kor 9:23 G5124 G1161 G4160 G1223 G2098 G2443 G1096 G4791 G0846
1 Kor 9:24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε.                          
1 Kor 9:24 *ou)k oi)/date o(/ti oi( e)n stadi/O| tre/CHontes pa/ntes me\n tre/CHousin, ei(=s de\ lamba/nei to\ brabei=on; ou(/tOs tre/CHete i(/na katala/bEte.
1 Kor 9:24 uk oidate hoti hoi en stadiO treCHontes pantes men treCHusin, heis de lambanei to brabeion; hutOs treCHete hina katalabEte.
1 Kor 9:24 d--------- v-2xai-p-- c--------- ra----npm- p--------- n-----dsn- v--papnpm- a-----npm- c--------- v-3pai-p-- a-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----asn- n-----asn- d--------- v-2pad-p-- c--------- v-2aas-p--
1 Kor 9:24 G3756 G1492 G3754 G3588 G1722 G4712 G5143 G3956 G3303 G5143 G1520 G1161 G2983 G3588 G1017 G3779 G5143 G2443 G2638
1 Kor 9:24 Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
1 Kor 9:24
1 Kor 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:24
1 Kor 9:24  Nie  wiedzieć  że  działa  w  stadion  biegać  wszystko  wszystko  ale  jeden  otrzymuje  Nagroda  Tak  biegać  że  dostać
1 Kor 9:24 G3756 G1492 G3754 G5143 G1722 G4712 G5143 G3303 G3956 G1161 G1520 G2983 G1017 G3779 G5143 G2443 G2638
1 Kor 9:25 πᾶς δὲ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.                                
1 Kor 9:25 pa=s de\ o( a)gOniDZo/menos pa/nta e)gkrateu/etai, e)kei=noi me\n ou)=n i(/na fTarto\n ste/fanon la/bOsin, E(mei=s de\ a)/fTarton.
1 Kor 9:25 pas de ho agOniDZomenos panta eNkrateuetai, ekeinoi men un hina fTarton stefanon labOsin, hEmeis de afTarton.
1 Kor 9:25 a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- a-----apn- v-3pmi-s-- rd----npm- c--------- c--------- c--------- a-----asm- n-----asm- v-3aas-p-- rp----np-- c--------- a-----asm-
1 Kor 9:25 G3956 G1161 G3588 G0075 G3956 G1467 G1565 G3303 G3767 G2443 G5349 G4735 G2983 G2249 G1161 G0862
1 Kor 9:25 Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.
1 Kor 9:25
1 Kor 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:25
1 Kor 9:25  Wszystko  ascetics  Powstrzymać się  tylko  tych  dla  dostać  korona  przekupny  i  my  niezniszczalny
1 Kor 9:25 G3956 G0075 G1467 G3956 G1565 G2443 G2983 G4735 G5349 G1161 G2249 G0862
1 Kor 9:26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων·                                      
1 Kor 9:26 e)gO\ toi/nun ou(/tOs tre/CHO O(s ou)k a)dE/lOs, ou(/tOs pukteu/O O(s ou)k a)e/ra de/rOn:
1 Kor 9:26 egO toinyn hutOs treCHO hOs uk adElOs, hutOs pykteuO hOs uk aera derOn:
1 Kor 9:26 rp----ns-- c--------- d--------- v-1pai-s-- c--------- d--------- d--------- d--------- v-1pai-s-- c--------- d--------- n-----asm- v--papnsm-
1 Kor 9:26 G1473 G5106 G3779 G5143 G5613 G3756 G0084 G3779 G4438 G5613 G3756 G0109 G1194
1 Kor 9:26 Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię,
1 Kor 9:26
1 Kor 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:26
1 Kor 9:26  I  zatem  biegać  nie  tak  jako  źle  Założę  nie  tak  że  bić  powietrze
1 Kor 9:26 G1473 G5106 G5143 G3756 G3779 G5613 G0084 G4438 G3756 G3779 G5613 G1194 G0109
1 Kor 9:27 ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.                                    
1 Kor 9:27 a)lla\ u(pOpia/DZO mou to\ sO=ma kai\ doulagOgO=, mE/ pOs a)/llois kEru/Xas au)to\s a)do/kimos ge/nOmai.
1 Kor 9:27 alla hypOpiaDZO mu to sOma kai dulagOgO, mE pOs allois kEryXas autos adokimos genOmai.
1 Kor 9:27 c--------- v-1pai-s-- rp----gs-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-1pai-s-- c--------- d--------- a-----dpm- v--aapnsm- rp----nsm- a-----nsm- v-1ams-s--
1 Kor 9:27 G0235 G5299 G3450 G3588 G4983 G2532 G1396 G3361 G4459 G0243 G2784 G0846 G0096 G1096
1 Kor 9:27 lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. 
1 Kor 9:27
1 Kor 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Kor 9:27
1 Kor 9:27  ale  stłumić  i  zawojować  ciało  mój  tak  kaznodziejstwo  inny  bardzo  nie  pozostawać  niegodny
1 Kor 9:27 G0235 G5299 G2532 G1396 G4983 G3450 G3381 G2784 G0243 G0846 G3381 G1096 G0096
Copyright by Cezary Podolski