Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Jk5      do_str_głównej      do_1P2      
1 P 1:1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας,                                          
1 P 1:1 *pe/tros a)po/stolos *)iEsou= *CHristou= e)klektoi=s parepidE/mois diaspora=s *po/ntou, *galati/as, *kappadoki/as, *)asi/as, kai\ *biTuni/as,
1 P 1:1 petros apostolos iEsu CHristu eklektois parepidEmois diasporas pontu, galatias, kappadokias, asias, kai biTynias,
1 P 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- a-----dpm- a-----dpm- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsf- n-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
1 P 1:1 G4074 G0652 G2424 G5547 G1588 G3927 G1290 G4195 G1053 G2587 G0773 G2532 G0978
1 P 1:1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
1 P 1:1
1 P 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:1
1 P 1:1  Peter  Apostoł  Jezus  Chrystus  nowych  rozproszone  Ponte  Galatia  Cappadocia  Asia  i  Bitynii  wybrany
1 P 1:1 G4074 G0652 G2424 G5547 G3927 G1290 G4195 G1053 G2587 G0773 G2532 G0978 G1588
1 P 1:2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.                              
1 P 1:2 kata\ pro/gnOsin Teou= patro/s, e)n a(giasmO=| pneu/matos, ei)s u(pakoE\n kai\ r(antismo\n ai(/matos *)iEsou= *CHristou=: CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE plETunTei/E.
1 P 1:2 kata prognOsin Teu patros, en hagiasmO pneumatos, eis hypakoEn kai rantismon haimatos iEsu CHristu: CHaris hymin kai eirEnE plETynTeiE.
1 P 1:2 p--------- n-----asf- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsm- n-----gsn- p--------- n-----asf- c--------- n-----asm- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsm- n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- v-3apo-s--
1 P 1:2 G2596 G4268 G2316 G3962 G1722 G0038 G4151 G1519 G5218 G2532 G4473 G0129 G2424 G5547 G5485 G5213 G2532 G1515 G4129
1 P 1:2 którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie.
1 P 1:2
1 P 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:2
1 P 1:2  na  swój wcześniejszy stan wiedzy  Bóg  Ojciec  w  konsekracja  Duch  do  posłuszeństwo  i  zraszania  Krew  Jezus  Chrystus  łaska  ty, wy  i  świat  pomnożonej
1 P 1:2 G2596 G4268 G2316 G3962 G1722 G0038 G4151 G1519 G5218 G2532 G4473 G0129 G2424 G5547 G5485 G5213 G2532 G1515 G4129
1 P 1:3 Εὐλογητὸς θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,              
1 P 1:3 *eu)logEto\s o( Teo\s kai\ patE\r tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, o( kata\ to\ polu\ au)tou= e)/leos a)nagennE/sas E(ma=s ei)s e)lpi/da DZO=san di' a)nasta/seOs *)iEsou= *CHristou= e)k nekrO=n,
1 P 1:3 eulogEtos ho Teos kai patEr tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, ho kata to poly autu eleos anagennEsas hEmas eis elpida DZOsan di' anastaseOs iEsu CHristu ek nekrOn,
1 P 1:3 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- ra----nsm- p--------- ra----asn- a-----asn- rp----gsm- n-----asn- v--aapnsm- rp----ap-- p--------- n-----asf- v--papasf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gpm-
1 P 1:3 G2128 G3588 G2316 G2532 G3962 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3588 G2596 G3588 G4183 G0846 G1656 G0313 G2248 G1519 G1680 G2198 G1223 G0386 G2424 G5547 G1537 G3498
1 P 1:3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:
1 P 1:3
1 P 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:3
1 P 1:3  Błogosławiony  Bóg  i  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  na  wielki  Jego  łaska  zrodzony  nas  zmartwychwstania  zmartwychwstania  Jezus  Chrystus  z  martwy  do  nadziei  życie
1 P 1:3 G2128 G2316 G2532 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547 G2596 G4183 G0846 G1656 G0313 G2248 G0386 G1223 G2424 G5547 G1537 G3498 G1519 G1680 G2198
1 P 1:4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς                                            
1 P 1:4 ei)s klEronomi/an a)/fTarton kai\ a)mi/anton kai\ a)ma/ranton, tetErEme/nEn e)n ou)ranoi=s ei)s u(ma=s
1 P 1:4 eis klEronomian afTarton kai amianton kai amaranton, tetErEmenEn en uranois eis hymas
1 P 1:4 p--------- n-----asf- a-----asf- c--------- a-----asf- c--------- a-----asf- v--xppasf- p--------- n-----dpm- p--------- rp----ap--
1 P 1:4 G1519 G2817 G0862 G2532 G0283 G2532 G0263 G5083 G1722 G3772 G1519 G5209
1 P 1:4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.
1 P 1:4
1 P 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:4
1 P 1:4  do  dziedzictwo  nieśmiertelny  netto  trwały  przechowywane  w  niebo  dla  ty, wy
1 P 1:4 G1519 G2817 G0862 G0283 G0263 G5083 G1722 G3772 G1519 G5209
1 P 1:5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.                                        
1 P 1:5 tou\s e)n duna/mei Teou= frouroume/nous dia\ pi/steOs ei)s sOtEri/an e(toi/mEn a)pokalufTE=nai e)n kairO=| e)sCHa/tO|.
1 P 1:5 tus en dynamei Teu frurumenus dia pisteOs eis sOtErian hetoimEn apokalyfTEnai en kairO esCHatO.
1 P 1:5 ra----apm- p--------- n-----dsf- n-----gsm- v--pppapm- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- a-----asf- v--apn---- p--------- n-----dsm- a-----dsm-
1 P 1:5 G3588 G1722 G1411 G2316 G5432 G1223 G4102 G1519 G4991 G2092 G0601 G1722 G2540 G2078
1 P 1:5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
1 P 1:5
1 P 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:5
1 P 1:5  moc  Pobożny  przez  wiara  przestrzegane  do  Zaoszczędzić  gotowy  otwarte  w  Niedawno  czas
1 P 1:5 G1411 G2316 G1223 G4102 G5432 G1519 G4991 G2092 G0601 G1722 G2078 G2540
1 P 1:6 ἐν ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,                                            
1 P 1:6 e)n O(=| a)gallia=sTe, o)li/gon a)/rti ei) de/on [e)sti\n] lupETe/ntes e)n poiki/lois peirasmoi=s,
1 P 1:6 en hO agalliasTe, oligon arti ei deon [estin] lypETentes en poikilois peirasmois,
1 P 1:6 p--------- rr----dsm- v-2pmi-p-- a-----asn- d--------- c--------- v--papnsn- v-3pai-s-- v--appnpm- p--------- a-----dpm- n-----dpm-
1 P 1:6 G1722 G3739 G0021 G3641 G0737 G1487 G1163 G2076 G3076 G1722 G4164 G3986
1 P 1:6 Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
1 P 1:6
1 P 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:6
1 P 1:6  O  Sem  Cieszyć  smucić  teraz  mało  jeśli  musi  z  inny  pokus
1 P 1:6 G1722 G3739 G0021 G3076 G0737 G3641 G1487 G1163 G1722 G4164 G3986
1 P 1:7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.                  
1 P 1:7 i(/na to\ doki/mion u(mO=n tE=s pi/steOs polutimo/teron CHrusi/ou tou= a)pollume/nou, dia\ puro\s de\ dokimaDZome/nou, eu(reTE=| ei)s e)/painon kai\ do/Xan kai\ timE\n e)n a)pokalu/PSei *)iEsou= *CHristou=.
1 P 1:7 hina to dokimion hymOn tEs pisteOs polytimoteron CHrysiu tu apollymenu, dia pyros de dokimaDZomenu, heureTE eis epainon kai doXan kai timEn en apokalyPSei iEsu CHristu.
1 P 1:7 c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- ra----gsf- n-----gsf- a-----nsnc n-----gsn- ra----gsn- v--pmpgsn- p--------- n-----gsn- c--------- v--pppgsn- v-3aps-s-- p--------- n-----asm- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- n-----dsf- n-----gsm- n-----gsm-
1 P 1:7 G2443 G3588 G1383 G5216 G3588 G4102 G4186 G5553 G3588 G0622 G1223 G4442 G1161 G1381 G2147 G1519 G1868 G2532 G1391 G2532 G5092 G1722 G0602 G2424 G5547
1 P 1:7 Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
1 P 1:7
1 P 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:7
1 P 1:7  tak  przetestowany  wiara  twój  był  cenny  cenny  umierający  chociaż  i  ogień  ogień  test  złoto  do  chwalić  i  honor  i  chwała  w  zjawisko  Jezus  Chrystus
1 P 1:7 G2443 G1383 G4102 G5216 G2147 G4183 G5093 G0622 G1161 G1161 G1223 G4442 G1381 G5553 G1519 G1868 G2532 G5092 G2532 G1391 G1722 G0602 G2424 G5547
1 P 1:8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,                                    
1 P 1:8 o(\n ou)k i)do/ntes a)gapa=te, ei)s o(\n a)/rti mE\ o(rO=ntes pisteu/ontes de\ a)gallia=sTe CHara=| a)neklalE/tO| kai\ dedoXasme/nE|,
1 P 1:8 hon uk idontes agapate, eis hon arti mE horOntes pisteuontes de agalliasTe CHara aneklalEtO kai dedoXasmenE,
1 P 1:8 rr----asm- d--------- v--aapnpm- v-2pai-p-- p--------- rr----asm- d--------- d--------- v--papnpm- v--papnpm- c--------- v-2pmi-p-- n-----dsf- a-----dsf- c--------- v--xppdsf-
1 P 1:8 G3739 G3756 G1492 G0025 G1519 G3739 G0737 G3361 G3708 G4100 G1161 G0021 G5479 G0412 G2532 G1392
1 P 1:8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały
1 P 1:8
1 P 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:8
1 P 1:8  Kogo  nie  widząc  miłość  Kogo  dotychczas  nie  widzenie  ale  wierząc,  cieszyć  radość  niewymowny  i  chwała
1 P 1:8 G3739 G3756 G1492 G0025 G3739 G0737 G3361 G3708 G1161 G4100 G0021 G5479 G0412 G2532 G1392
1 P 1:9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν] σωτηρίαν ψυχῶν.                                                    
1 P 1:9 komiDZo/menoi to\ te/los tE=s pi/steOs [u(mO=n] sOtEri/an PSuCHO=n.
1 P 1:9 komiDZomenoi to telos tEs pisteOs [hymOn] sOtErian PSyCHOn.
1 P 1:9 v--pmpnpm- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- n-----asf- n-----gpf-
1 P 1:9 G2865 G3588 G5056 G3588 G4102 G5216 G4991 G5590
1 P 1:9 wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.
1 P 1:9
1 P 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:9
1 P 1:9  osiągnięcia  wreszcie  wiara  stać się Twoim  Ratowanie  prysznic
1 P 1:9 G2865 G5056 G4102 G5216 G4991 G5590
1 P 1:10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,                                        
1 P 1:10 *peri\ E(=s sOtEri/as e)XeDZE/tEsan kai\ e)XErau/nEsan profE=tai oi( peri\ tE=s ei)s u(ma=s CHa/ritos profEteu/santes,
1 P 1:10 peri hEs sOtErias eXeDZEtEsan kai eXEraunEsan profEtai hoi peri tEs eis hymas CHaritos profEteusantes,
1 P 1:10 p--------- rr----gsf- n-----gsf- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- n-----npm- ra----npm- p--------- ra----gsf- p--------- rp----ap-- n-----gsf- v--aapnpm-
1 P 1:10 G4012 G3739 G4991 G1567 G2532 G1830 G4396 G3588 G4012 G3588 G1519 G5209 G5485 G4395
1 P 1:10 Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę.
1 P 1:10
1 P 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:10
1 P 1:10  K  że  Zaoszczędzić  badanie  i  badanie  Proroków  że  przewidywane  o  ty, wy  łaska
1 P 1:10 G4012 G3739 G4991 G1567 G2532 G1830 G4396 G4395 G4395 G4012 G5209 G5485
1 P 1:11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας·                        
1 P 1:11 e)raunO=ntes ei)s ti/na E)\ poi=on kairo\n e)dE/lou to\ e)n au)toi=s pneu=ma *CHristou= promarturo/menon ta\ ei)s *CHristo\n paTE/mata kai\ ta\s meta\ tau=ta do/Xas:
1 P 1:11 eraunOntes eis tina E poion kairon edElu to en autois pneuma CHristu promartyromenon ta eis CHriston paTEmata kai tas meta tauta doXas:
1 P 1:11 v--papnpm- p--------- ri----asm- c--------- ri----asm- n-----asm- v-3iai-s-- ra----nsn- p--------- rp----dpm- n-----nsn- n-----gsm- v--pmpnsn- ra----apn- p--------- n-----asm- n-----apn- c--------- ra----apf- p--------- rd----apn- n-----apf-
1 P 1:11 G2045 G1519 G5101 G2228 G4169 G2540 G1213 G3588 G1722 G0846 G4151 G5547 G4303 G3588 G1519 G5547 G3804 G2532 G3588 G3326 G5023 G1391
1 P 1:11 Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia /przeznaczone/ dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.
1 P 1:11
1 P 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:11
1 P 1:11  issledyvaya  w  który  i jakiś  czas  wskazał  w  ich  Duch  Dominical  kiedy  przewidywane  Chrystus  cierpienie  i  śledzić  śledzić  chwała
1 P 1:11 G2045 G1519 G5101 G2228 G4169 G2540 G1213 G1722 G0846 G4151 G5547 G4303 G4303 G5547 G3804 G2532 G3326 G5023 G1391
1 P 1:12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εἰς ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.            
1 P 1:12 oi(=s a)pekalu/fTE o(/ti ou)CH e(autoi=s u(mi=n de\ diEko/noun au)ta/, a(\ nu=n a)nEgge/lE u(mi=n dia\ tO=n eu)aggelisame/nOn u(ma=s [e)n] pneu/mati a(gi/O| a)postale/nti a)p' ou)ranou=, ei)s a(\ e)piTumou=sin a)/ggeloi paraku/PSai.
1 P 1:12 hois apekalyfTE hoti uCH heautois hymin de diEkonun auta, ha nyn anENgelE hymin dia tOn euaNgelisamenOn hymas [en] pneumati hagiO apostalenti ap' uranu, eis ha epiTymusin aNgeloi parakyPSai.
1 P 1:12 rr----dpm- v-3api-s-- c--------- d--------- rp----dpm- rp----dp-- c--------- v-3iai-p-- rp----apn- rr----npn- d--------- v-3api-s-- rp----dp-- p--------- ra----gpm- v--ampgpm- rp----ap-- p--------- n-----dsn- a-----dsn- v--appdsn- p--------- n-----gsm- p--------- rr----apn- v-3pai-p-- n-----npm- v--aan----
1 P 1:12 G3739 G0601 G3754 G3756 G1438 G5213 G1161 G1247 G0846 G3739 G3568 G0312 G5213 G1223 G3588 G2097 G5209 G1722 G4151 G0040 G0649 G0575 G3772 G1519 G3739 G1937 G0032 G3879
1 P 1:12 Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
1 P 1:12
1 P 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:12
1 P 1:12  Ich  otwarte  był  że  nie  ich  przez  i  nas  lepszy  że  że  teraz  głosił  ty, wy  ewangelia  ewangelia  Duch  Duch  Święty  wysłane  z  niebo  że  życzenie  przenikać  Anioły
1 P 1:12 G3739 G0601 G0601 G3754 G3756 G1438 G1438 G1161 G2254 G1247 G0846 G3739 G3568 G0312 G5213 G1223 G2097 G0040 G1722 G4151 G0649 G0575 G3772 G3739 G1937 G3879 G0032
1 P 1:13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.                              
1 P 1:13 *dio\ a)naDZOsa/menoi ta\s o)sfu/as tE=s dianoi/as u(mO=n, nE/fontes, telei/Os e)lpi/sate e)pi\ tE\n ferome/nEn u(mi=n CHa/rin e)n a)pokalu/PSei *)iEsou= *CHristou=.
1 P 1:13 dio anaDZOsamenoi tas osfyas tEs dianoias hymOn, nEfontes, teleiOs elpisate epi tEn feromenEn hymin CHarin en apokalyPSei iEsu CHristu.
1 P 1:13 c--------- v--ampnpm- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- v--papnpm- d--------- v-2aad-p-- p--------- ra----asf- v--pppasf- rp----dp-- n-----asf- p--------- n-----dsf- n-----gsm- n-----gsm-
1 P 1:13 G1352 G0328 G3588 G3751 G3588 G1271 G5216 G3525 G5049 G1679 G1909 G3588 G5342 G5213 G5485 G1722 G0602 G2424 G5547
1 P 1:13 Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, /bądźcie/ trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
1 P 1:13
1 P 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:13
1 P 1:13  Zatem  przepasany  lejce  zwariowany  swój  obudzić  całkiem  Zaufanie  w  złożone  ty, wy  łaska  w  zjawisko  Jezus  Chrystus
1 P 1:13 G1352 G0328 G3751 G1271 G5216 G3525 G5049 G1679 G1909 G5342 G5213 G5485 G1722 G0602 G2424 G5547
1 P 1:14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις,                                            
1 P 1:14 O(s te/kna u(pakoE=s, mE\ susCHEmatiDZo/menoi tai=s pro/teron e)n tE=| a)gnoi/a| u(mO=n e)piTumi/ais,
1 P 1:14 hOs tekna hypakoEs, mE sysCHEmatiDZomenoi tais proteron en tE agnoia hymOn epiTymiais,
1 P 1:14 c--------- n-----npn- n-----gsf- d--------- v--pmpnpm- ra----dpf- a-----asnc p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- n-----dpf-
1 P 1:14 G5613 G5043 G5218 G3361 G4964 G3588 G4386 G1722 G3588 G0052 G5216 G1939
1 P 1:14 /Bądźcie/ jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi,
1 P 1:14
1 P 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:14
1 P 1:14  Jako  posłuszny  dzieci  nie  na wzór  poprzedni  pożądliwości  w  ignorancja  swój
1 P 1:14 G5613 G5218 G5043 G3361 G4964 G4386 G1939 G1722 G0052 G5216
1 P 1:15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,                                          
1 P 1:15 a)lla\ kata\ to\n kale/santa u(ma=s a(/gion kai\ au)toi\ a(/gioi e)n pa/sE| a)nastrofE=| genE/TEte,
1 P 1:15 alla kata ton kalesanta hymas hagion kai autoi hagioi en pasE anastrofE genETEte,
1 P 1:15 c--------- p--------- ra----asm- v--aapasm- rp----ap-- a-----asm- d--------- rp----npm- a-----npm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- v-2apd-p--
1 P 1:15 G0235 G2596 G3588 G2564 G5209 G0040 G2532 G0846 G0040 G1722 G3956 G0391 G1096
1 P 1:15 ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał,
1 P 1:15
1 P 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:15
1 P 1:15  ale  na  że należne  ty, wy  Święty  i  się  Być  święty  w  wszystko  działań
1 P 1:15 G0235 G2596 G2564 G5209 G0040 G2532 G0846 G1096 G0040 G1722 G3956 G0391
1 P 1:16 διότι γέγραπται [ὅτι] Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος [εἰμι].                                                  
1 P 1:16 dio/ti ge/graptai [o(/ti] *(/agioi e)/sesTe, o(/ti e)gO\ a(/gios [ei)mi].
1 P 1:16 dioti gegraptai [hoti] hagioi esesTe, hoti egO hagios [eimi].
1 P 1:16 c--------- v-3xpi-s-- c--------- a-----npm- v-2fmi-p-- c--------- rp----ns-- a-----nsm- v-1pai-s--
1 P 1:16 G1360 G1125 G3754 G0040 G1487 G3754 G1473 G0040 G1510
1 P 1:16 gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
1 P 1:16
1 P 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:16
1 P 1:16  Dla  napisany  Być  święty  że  Ja  święty
1 P 1:16 G1360 G1125 G1096 G0040 G3754 G1473 G0040
1 P 1:17 Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε,                              
1 P 1:17 *kai\ ei) pate/ra e)pikalei=sTe to\n a)prosOpolE/mptOs kri/nonta kata\ to\ e(ka/stou e)/rgon, e)n fo/bO| to\n tE=s paroiki/as u(mO=n CHro/non a)nastra/fEte,
1 P 1:17 kai ei patera epikaleisTe ton aprosOpolEmptOs krinonta kata to hekastu ergon, en fobO ton tEs paroikias hymOn CHronon anastrafEte,
1 P 1:17 c--------- c--------- n-----asm- v-2pmi-p-- ra----asm- d--------- v--papasm- p--------- ra----asn- a-----gsm- n-----asn- p--------- n-----dsm- ra----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- n-----asm- v-2apd-p--
1 P 1:17 G2532 G1487 G3962 G1941 G3588 G0678 G2919 G2596 G3588 G1538 G2041 G1722 G5401 G3588 G3588 G3940 G5216 G5550 G0390
1 P 1:17 Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
1 P 1:17
1 P 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:17
1 P 1:17  I  jeśli  wezwanie  Ojciec  Który  bez uszczerbku  sędzia  każdy  na  Przypadków  z  strach  wydać  czas  pielgrzymowania  swój
1 P 1:17 G2532 G1487 G1941 G3962 G2919 G0678 G2919 G1538 G2596 G2041 G1722 G5401 G0390 G5550 G3940 G5216
1 P 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου,                                        
1 P 1:18 ei)do/tes o(/ti ou) fTartoi=s, a)rguri/O| E)\ CHrusi/O| e)lutrO/TEte e)k tE=s matai/as u(mO=n a)nastrofE=s patroparado/tou,
1 P 1:18 eidotes hoti u fTartois, argyriO E CHrysiO elytrOTEte ek tEs mataias hymOn anastrofEs patroparadotu,
1 P 1:18 v--xapnpm- c--------- d--------- a-----dpn- n-----dsn- c--------- n-----dsn- v-2api-p-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- rp----gp-- n-----gsf- a-----gsf-
1 P 1:18 G1492 G3754 G3756 G5349 G0694 G2228 G5553 G3084 G1537 G3588 G3152 G5216 G0391 G3970
1 P 1:18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
1 P 1:18
1 P 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:18
1 P 1:18  wiedząc,  że  nie  łatwo psujących się  srebrny  lub  złoto  umorzone  z  próżny  Życie  lojalny  z  ojców
1 P 1:18 G1492 G3754 G3756 G5349 G0694 G2228 G5553 G3084 G1537 G3152 G0391 G3970 G3970 G3970
1 P 1:19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,                                                  
1 P 1:19 a)lla\ timi/O| ai(/mati O(s a)mnou= a)mO/mou kai\ a)spi/lou *CHristou=,
1 P 1:19 alla timiO haimati hOs amnu amOmu kai aspilu CHristu,
1 P 1:19 c--------- a-----dsn- n-----dsn- c--------- n-----gsm- a-----gsm- c--------- a-----gsm- n-----gsm-
1 P 1:19 G0235 G5093 G0129 G5613 G0286 G0299 G2532 G0784 G5547
1 P 1:19 ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
1 P 1:19
1 P 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:19
1 P 1:19  ale  cenny  Krew  Chrystus  jako  Nieskazitelny  i  netto  Baranek
1 P 1:19 G0235 G5093 G0129 G5547 G5613 G0299 G2532 G0784 G0286
1 P 1:20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾿ ὑμᾶς                                          
1 P 1:20 proegnOsme/nou me\n pro\ katabolE=s ko/smou, fanerOTe/ntos de\ e)p' e)sCHa/tou tO=n CHro/nOn di' u(ma=s
1 P 1:20 proegnOsmenu men pro katabolEs kosmu, fanerOTentos de ep' esCHatu tOn CHronOn di' ymas
1 P 1:20 v--xppgsm- c--------- p--------- n-----gsf- n-----gsm- v--appgsm- c--------- p--------- a-----gsm- ra----gpm- n-----gpm- p--------- rp----ap--
1 P 1:20 G4267 G3303 G4253 G2602 G2889 G5319 G1161 G1909 G2078 G3588 G5550 G1223 G5209
1 P 1:20 On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.
1 P 1:20
1 P 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:20
1 P 1:20  przeznaczone  więcej  przed stworzenia  Świat  ale  , który ukazał się  w  ostatnich  czas  dla  ty, wy
1 P 1:20 G4267 G3303 G4253 G2602 G2889 G1161 G5319 G1909 G2078 G5550 G1223 G5209
1 P 1:21 τοὺς δι᾿ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.                    
1 P 1:21 tou\s di' au)tou= pistou\s ei)s Teo\n to\n e)gei/ranta au)to\n e)k nekrO=n kai\ do/Xan au)tO=| do/nta, O(/ste tE\n pi/stin u(mO=n kai\ e)lpi/da ei)=nai ei)s Teo/n.
1 P 1:21 tus di' autu pistus eis Teon ton egeiranta auton ek nekrOn kai doXan autO donta, hOste tEn pistin hymOn kai elpida einai eis Teon.
1 P 1:21 ra----apm- p--------- rp----gsm- a-----apm- p--------- n-----asm- ra----asm- v--aapasm- rp----asm- p--------- a-----gpm- c--------- n-----asf- rp----dsm- v--aapasm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- c--------- n-----asf- v--pan---- p--------- n-----asm-
1 P 1:21 G3588 G1223 G0846 G4103 G1519 G2316 G3588 G1453 G0846 G1537 G3498 G2532 G1391 G0846 G1325 G5620 G3588 G4102 G5216 G2532 G1680 G1511 G1519 G2316
1 P 1:21 Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
1 P 1:21
1 P 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:21
1 P 1:21  wiernych  przez  To  w  Bóg  Który  podniesiony  Jego  z  martwy  i  dał  Go  chwała  że  ty, wy  miał  wiara  i  nadzieja  w  Bóg
1 P 1:21 G4100 G1223 G0846 G1519 G2316 G1453 G1453 G0846 G1537 G3498 G2532 G1325 G0846 G1391 G5620 G5216 G1511 G4102 G2532 G1680 G1519 G2316
1 P 1:22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ [καθαρᾶς] καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς,                                
1 P 1:22 *ta\s PSuCHa\s u(mO=n E(gniko/tes e)n tE=| u(pakoE=| tE=s a)lETei/as ei)s filadelfi/an a)nupo/kriton, e)k [kaTara=s] kardi/as a)llE/lous a)gapE/sate e)ktenO=s,
1 P 1:22 tas PSyCHas hymOn hEgnikotes en tE hypakoE tEs alETeias eis filadelfian anypokriton, ek [kaTaras] kardias allElus agapEsate ektenOs,
1 P 1:22 ra----apf- n-----apf- rp----gp-- v--xapnpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asf- a-----asf- p--------- a-----gsf- n-----gsf- rp----apm- v-2aad-p-- d---------
1 P 1:22 G3588 G5590 G5216 G0048 G1722 G3588 G5218 G3588 G0225 G1519 G5360 G0505 G1537 G2513 G2588 G0240 G0025 G1619
1 P 1:22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.
1 P 1:22
1 P 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:22
1 P 1:22  Przestrzeganie  Przestrzeganie  prawda  przez  Duch  oczyszczony  dusza  swój  do  niekłamany  braterskiej miłości  stale  miłość  przyjaciel  inny  z  netto  serce
1 P 1:22 G1722 G5218 G0225 G1223 G4151 G0048 G5590 G5216 G1519 G0505 G5360 G1619 G0025 G0240 G0240 G1537 G2513 G2588
1 P 1:23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος·                                          
1 P 1:23 a)nagegennEme/noi ou)k e)k spora=s fTartE=s a)lla\ a)fTa/rtou, dia\ lo/gou DZO=ntos Teou= kai\ me/nontos:
1 P 1:23 anagegennEmenoi uk ek sporas fTartEs alla afTartu, dia logu DZOntos Teu kai menontos:
1 P 1:23 v--xppnpm- d--------- p--------- n-----gsf- a-----gsf- c--------- a-----gsf- p--------- n-----gsm- v--papgsm- n-----gsm- c--------- v--papgsm-
1 P 1:23 G0313 G3756 G1537 G4701 G5349 G0235 G0862 G1223 G3056 G2198 G2316 G2532 G3306
1 P 1:23 Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.
1 P 1:23
1 P 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:23
1 P 1:23  przywrócone  nie  z  przekupny  ziarno  ale  niezniszczalny  z  słowa  Bóg  życie  i  zamieszkiwanie  nigdy  nigdy
1 P 1:23 G0313 G3756 G1537 G5349 G4701 G0235 G0862 G1223 G3056 G2316 G2198 G2532 G3306 G0165 G1519
1 P 1:24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν·                              
1 P 1:24 dio/ti pa=sa sa\rX O(s CHo/rtos, kai\ pa=sa do/Xa au)tE=s O(s a)/nTos CHo/rtou: e)XEra/nTE o( CHo/rtos, kai\ to\ a)/nTos e)Xe/pesen:
1 P 1:24 dioti pasa sarX hOs CHortos, kai pasa doXa autEs hOs anTos CHortu: eXEranTE ho CHortos, kai to anTos eXepesen:
1 P 1:24 c--------- a-----nsf- n-----nsf- c--------- n-----nsm- c--------- a-----nsf- n-----nsf- rp----gsf- c--------- n-----nsn- n-----gsm- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3aai-s--
1 P 1:24 G1360 G3956 G4561 G5613 G5528 G2532 G3956 G1391 G0846 G5613 G0438 G5528 G3583 G3588 G5528 G2532 G3588 G0438 G1601
1 P 1:24 Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł,
1 P 1:24
1 P 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:24
1 P 1:24  Dla  każdy  ciało  jako  trawa  i  każdy  chwała  ludzki  jako  kolor  trawa  suszone  trawa  i  kolor  jego  opal
1 P 1:24 G1360 G3956 G4561 G5613 G5528 G2532 G3956 G1391 G0444 G5613 G0438 G5528 G3583 G5528 G2532 G0438 G0846 G1601
1 P 1:25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.                                  
1 P 1:25 to\ de\ r(E=ma kuri/ou me/nei ei)s to\n ai)O=na. tou=to de/ e)stin to\ r(E=ma to\ eu)aggelisTe\n ei)s u(ma=s.
1 P 1:25 to de rEma kyriu menei eis ton aiOna. tuto de estin to rEma to euaNgelisTen eis hymas.
1 P 1:25 ra----nsn- c--------- n-----nsn- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----nsn- c--------- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- v--appnsn- p--------- rp----ap--
1 P 1:25 G3588 G1161 G4487 G2962 G3306 G1519 G3588 G0165 G5124 G1161 G2076 G3588 G4487 G3588 G2097 G1519 G5209
1 P 1:25 słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
1 P 1:25
1 P 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 1:25
1 P 1:25  ale  słowo  Władca  trwa  nigdy  nigdy  i  to  jest  słowo  który  ty, wy  głosił
1 P 1:25 G1161 G4487 G2962 G3306 G0165 G1519 G1161 G5124 G2076 G4487 G2097 G5209 G2097
Copyright by Cezary Podolski