Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1P1      do_str_głównej      do_1P3      
1 P 2:1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,                                  
1 P 2:1 *)apoTe/menoi ou)=n pa=san kaki/an kai\ pa/nta do/lon kai\ u(pokri/seis kai\ fTo/nous kai\ pa/sas katalalia/s,
1 P 2:1 apoTemenoi un pasan kakian kai panta dolon kai hypokriseis kai fTonus kai pasas katalalias,
1 P 2:1 v--ampnpm- c--------- a-----asf- n-----asf- c--------- a-----asm- n-----asm- c--------- n-----apf- c--------- n-----apm- c--------- a-----apf- n-----apf-
1 P 2:1 G0659 G3767 G3956 G2549 G2532 G3956 G1388 G2532 G5272 G2532 G5355 G2532 G3956 G2636
1 P 2:1 Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy,
1 P 2:1
1 P 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:1
1 P 2:1  Tak  na bok  wszystko  gniew  i  wszystko  przebiegłość  i  hipokryzja  i  zazdrość  i  wszystko  backbiting
1 P 2:1 G3767 G0659 G3956 G2549 G2532 G3956 G1388 G2532 G5272 G2532 G5355 G2532 G3956 G2636
1 P 2:2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,                                  
1 P 2:2 O(s a)rtige/nnEta bre/fE to\ logiko\n a)/dolon ga/la e)pipoTE/sate, i(/na e)n au)tO=| au)XETE=te ei)s sOtEri/an,
1 P 2:2 hOs artigennEta brefE to logikon adolon gala epipoTEsate, hina en autO auXETEte eis sOtErian,
1 P 2:2 c--------- a-----npn- n-----npn- ra----asn- a-----asn- a-----asn- n-----asn- v-2aad-p-- c--------- p--------- rp----dsn- v-2aps-p-- p--------- n-----asf-
1 P 2:2 G5613 G0738 G1025 G3588 G3050 G0097 G1051 G1971 G2443 G1722 G0846 G0837 G1519 G4991
1 P 2:2 jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu -
1 P 2:2
1 P 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:2
1 P 2:2  jako  Nowo narodzony  Niemowląt  miłość  netto  słowny  mleko  tak  z  to  wzrost  w  zbawienie
1 P 2:2 G5613 G0738 G1025 G1971 G0097 G3050 G1051 G2443 G1722 G0846 G0837 G1519 G4991
1 P 2:3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς κύριος.                                                  
1 P 2:3 ei) e)geu/sasTe o(/ti CHrEsto\s o( ku/rios.
1 P 2:3 ei egeusasTe hoti CHrEstos ho kyrios.
1 P 2:3 c--------- v-2ami-p-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
1 P 2:3 G1487 G1089 G3754 G5543 G3588 G2962
1 P 2:3 jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.
1 P 2:3
1 P 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:3
1 P 2:3  dla  skosztował  że  korzyści  Władca
1 P 2:3 G1512 G1089 G3754 G5543 G2962
1 P 2:4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον,                                  
1 P 2:4 pro\s o(\n proserCHo/menoi, li/Ton DZO=nta, u(po\ a)nTrO/pOn me\n a)podedokimasme/non para\ de\ TeO=| e)klekto\n e)/ntimon,
1 P 2:4 pros hon proserCHomenoi, liTon DZOnta, hypo anTrOpOn men apodedokimasmenon para de TeO eklekton entimon,
1 P 2:4 p--------- rr----asm- v--pmpnpm- n-----asm- v--papasm- p--------- n-----gpm- c--------- v--xppasm- p--------- c--------- n-----dsm- a-----asm- a-----asm-
1 P 2:4 G4314 G3739 G4334 G3037 G2198 G5259 G0444 G3303 G0593 G3844 G1161 G2316 G1588 G1784
1 P 2:4 Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym,
1 P 2:4
1 P 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:4
1 P 2:4  Pierwsze  do  Go  kamień  życie  mężczyzn  wyrzutek  ale  Bóg  wybrany  cenny
1 P 2:4 G4334 G4314 G3739 G3037 G2198 G0444 G0593 G1161 G2316 G1588 G1784
1 P 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους [τῷ] θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.                      
1 P 2:5 kai\ au)toi\ O(s li/Toi DZO=ntes oi)kodomei=sTe oi)=kos pneumatiko\s ei)s i(era/teuma a(/gion, a)nene/gkai pneumatika\s Tusi/as eu)prosde/ktous [tO=|] TeO=| dia\ *)iEsou= *CHristou=.
1 P 2:5 kai autoi hOs liToi DZOntes oikodomeisTe oikos pneumatikos eis hierateuma hagion, aneneNkai pneumatikas Tysias euprosdektus [tO] TeO dia iEsu CHristu.
1 P 2:5 d--------- rp----npm- c--------- n-----npm- v--papnpm- v-2ppi-p-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- n-----asn- a-----asn- v--aan---- a-----apf- n-----apf- a-----apf- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm-
1 P 2:5 G2532 G0846 G5613 G3037 G2198 G3618 G3624 G4152 G1519 G2406 G0040 G0399 G4152 G2378 G2144 G3588 G2316 G1223 G2424 G5547
1 P 2:5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
1 P 2:5
1 P 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:5
1 P 2:5  i  się  jako  Życie  kamienie  są zbudowane  do domu  duchowy  kapłaństwo  święty  przynieść  Duchowość  wypadków  korzystny  Bóg  Jezus  Jezus  Chrystus
1 P 2:5 G2532 G0846 G5613 G2198 G3037 G3618 G3624 G4152 G2406 G0040 G0399 G4152 G2378 G2144 G2316 G1223 G2424 G5547
1 P 2:6 διότι περιέχει ἐν γραφῇ, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.                      
1 P 2:6 dio/ti perie/CHei e)n grafE=|, *)idou\ ti/TEmi e)n *siO\n li/Ton a)krogOniai=on e)klekto\n e)/ntimon, kai\ o( pisteu/On e)p' au)tO=| ou) mE\ kataisCHunTE=|.
1 P 2:6 dioti perieCHei en grafE, idu tiTEmi en siOn liTon akrogOniaion eklekton entimon, kai ho pisteuOn ep' autO u mE kataisCHynTE.
1 P 2:6 c--------- v-3pai-s-- p--------- n-----dsf- x--------- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf- n-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dsm- d--------- d--------- v-3aps-s--
1 P 2:6 G1360 G4023 G1722 G1124 G2400 G5087 G1722 G4622 G3037 G0204 G1588 G1784 G2532 G3588 G4100 G1909 G0846 G3756 G3361 G2617
1 P 2:6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
1 P 2:6
1 P 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:6
1 P 2:6  Dla  powiedział  w  Pismo  tutaj  myśleć  w  Syjon  kamień  kamień węgielny  wybrany  cenny  i  wierny  w  To  nie  zawstydzony
1 P 2:6 G1352 G4023 G1722 G1124 G2400 G5087 G1722 G4622 G3037 G0204 G1588 G1784 G2532 G4100 G1909 G0846 G3364 G2617
1 P 2:7 ὑμῖν οὖν τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν· ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας                          
1 P 2:7 u(mi=n ou)=n E( timE\ toi=s pisteu/ousin: a)pistou=sin de\ li/Tos o(\n a)pedoki/masan oi( oi)kodomou=ntes ou(=tos e)genE/TE ei)s kefalE\n gOni/as
1 P 2:7 hymin un hE timE tois pisteuusin: apistusin de liTos hon apedokimasan hoi oikodomuntes hutos egenETE eis kefalEn gOnias
1 P 2:7 rp----dp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dpm- v--papdpm- v--papdpm- c--------- n-----nsm- rr----asm- v-3aai-p-- ra----npm- v--papnpm- rd----nsm- v-3api-s-- p--------- n-----asf- n-----gsf-
1 P 2:7 G5213 G3767 G3588 G5092 G3588 G4100 G0569 G1161 G3037 G3739 G0593 G3588 G3618 G3778 G1096 G1519 G2776 G1137
1 P 2:7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła -
1 P 2:7
1 P 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:7
1 P 2:7  Tak  ty, wy  wiernych  klejnot  i  niewiernych  kamień  który  odrzucone  Budownictwa  który  został  głowa  kąt  kamień  potknięcia  i  kamień  pokusa
1 P 2:7 G3767 G5213 G4100 G5092 G1161 G0544 G3037 G3739 G0593 G3618 G3778 G1096 G2776 G1137 G3037 G4348 G2532 G4073 G4625
1 P 2:8 καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς καὶ ἐτέθησαν.                                
1 P 2:8 kai\ li/Tos prosko/mmatos kai\ pe/tra skanda/lou: oi(\ prosko/ptousin tO=| lo/gO| a)peiTou=ntes, ei)s o(\ kai\ e)te/TEsan.
1 P 2:8 kai liTos proskommatos kai petra skandalu: hoi proskoptusin tO logO apeiTuntes, eis ho kai eteTEsan.
1 P 2:8 c--------- n-----nsm- n-----gsn- c--------- n-----nsf- n-----gsn- rr----npm- v-3pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- v--papnpm- p--------- rr----asn- d--------- v-3api-p--
1 P 2:8 G2532 G3037 G4348 G2532 G4073 G4625 G3739 G4350 G3588 G3056 G0544 G1519 G3739 G2532 G5087
1 P 2:8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
1 P 2:8
1 P 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:8
1 P 2:8  który  potknięcie się  nie  składania  słowo  w  że  i  przez
1 P 2:8 G3739 G4350 G0544 G0544 G3056 G1519 G3739 G2532 G5087
1 P 2:9 Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς·            
1 P 2:9 *(umei=s de\ ge/nos e)klekto/n, basi/leion i(era/teuma, e)/Tnos a(/gion, lao\s ei)s peripoi/Esin, o(/pOs ta\s a)reta\s e)Xaggei/lEte tou= e)k sko/tous u(ma=s kale/santos ei)s to\ Taumasto\n au)tou= fO=s:
1 P 2:9 hymeis de genos eklekton, basileion hierateuma, eTnos hagion, laos eis peripoiEsin, hopOs tas aretas eXaNgeilEte tu ek skotus hymas kalesantos eis to Taumaston autu fOs:
1 P 2:9 rp----np-- c--------- n-----nsn- a-----nsn- a-----nsn- n-----nsn- n-----nsn- a-----nsn- n-----nsm- p--------- n-----asf- c--------- ra----apf- n-----apf- v-2aas-p-- ra----gsm- p--------- n-----gsn- rp----ap-- v--aapgsm- p--------- ra----asn- a-----asn- rp----gsm- n-----asn-
1 P 2:9 G5210 G1161 G1085 G1588 G0934 G2406 G1484 G0040 G2992 G1519 G4047 G3704 G3588 G0703 G1804 G3588 G1537 G4655 G5209 G2564 G1519 G3588 G2298 G0846 G5457
1 P 2:9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,
1 P 2:9
1 P 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:9
1 P 2:9  Ale  ty, wy  rodzaj  wybrany  królewski  kapłaństwo  osoby  święty  osoby  w  przeznaczenie  tak  odźwierny  doskonałość  Wezwała  ty, wy  z  Ciemność  w  wspaniały  Jego  światło
1 P 2:9 G1161 G5210 G1085 G1588 G0934 G2406 G1484 G0040 G2992 G1519 G4047 G3704 G1804 G0703 G2564 G5209 G1537 G4655 G1519 G2298 G0846 G5457
1 P 2:10 οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες.                                  
1 P 2:10 oi(/ pote ou) lao\s nu=n de\ lao\s Teou=, oi( ou)k E)leEme/noi nu=n de\ e)leETe/ntes.
1 P 2:10 hoi pote u laos nyn de laos Teu, hoi uk EleEmenoi nyn de eleETentes.
1 P 2:10 rr----npm- d--------- d--------- n-----nsm- d--------- c--------- n-----nsm- n-----gsm- ra----npm- d--------- v--xppnpm- d--------- c--------- v--appnpm-
1 P 2:10 G3588 G4218 G3756 G2992 G3568 G1161 G2992 G2316 G3588 G3756 G1653 G3568 G1161 G1653
1 P 2:10 wy, którzyście byli nie - ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
1 P 2:10
1 P 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:10
1 P 2:10  raz  nie  osoby  i  teraz  osoby  Boski  miłosierdzia  miłosierdzia  i  teraz  Odpuszczam
1 P 2:10 G4218 G3756 G2992 G1161 G3568 G2992 G2316 G1653 G3756 G1161 G3568 G1653
1 P 2:11 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς·                                
1 P 2:11 *)agapEtoi/, parakalO= O(s paroi/kous kai\ parepidE/mous a)pe/CHesTai tO=n sarkikO=n e)piTumiO=n, ai(/tines strateu/ontai kata\ tE=s PSuCHE=s:
1 P 2:11 agapEtoi, parakalO hOs paroikus kai parepidEmus apeCHesTai tOn sarkikOn epiTymiOn, haitines strateuontai kata tEs PSyCHEs:
1 P 2:11 a-----vpm- v-1pai-s-- c--------- a-----apm- c--------- a-----apm- v--pmn---- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- rr----npf- v-3pmi-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
1 P 2:11 G0027 G3870 G5613 G3941 G2532 G3927 G0567 G3588 G4559 G1939 G3748 G4754 G2596 G3588 G5590
1 P 2:11 Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy.
1 P 2:11
1 P 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:11
1 P 2:11  Umiłowany  zapytać  jako  nowych  i  wędrowców  usunięte  cielesny  pożądliwości  bunt  bunt  w  mieszkańca
1 P 2:11 G0027 G3870 G5613 G3941 G2532 G3927 G0567 G4559 G1939 G3748 G4754 G2596 G5590
1 P 2:12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.          
1 P 2:12 tE\n a)nastrofE\n u(mO=n e)n toi=s e)/Tnesin e)/CHontes kalE/n, i(/na, e)n O(=| katalalou=sin u(mO=n O(s kakopoiO=n, e)k tO=n kalO=n e)/rgOn e)popteu/ontes doXa/sOsin to\n Teo\n e)n E(me/ra| e)piskopE=s.
1 P 2:12 tEn anastrofEn hymOn en tois eTnesin eCHontes kalEn, hina, en hO katalalusin hymOn hOs kakopoiOn, ek tOn kalOn ergOn epopteuontes doXasOsin ton Teon en hEmera episkopEs.
1 P 2:12 ra----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- v--papnpm- a-----asf- c--------- p--------- rr----dsn- v-3pai-p-- rp----gp-- c--------- n-----gpm- p--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- v--papnpm- v-3aas-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----dsf- n-----gsf-
1 P 2:12 G3588 G0391 G5216 G1722 G3588 G1484 G2192 G2570 G2443 G1722 G3739 G2635 G5216 G5613 G2555 G1537 G3588 G2570 G2041 G2029 G1392 G3588 G2316 G1722 G2250 G1984
1 P 2:12 Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.
1 P 2:12
1 P 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:12
1 P 2:12  O swoje  cnotliwy  życie  między  Pogan  tak  dla  że  źle mówić  ty, wy  jako  czarne charaktery  widzenie  dobry  spraw  uwielbiony  Bóg  w  dzień  wizyta
1 P 2:12 G2192 G2570 G0391 G1722 G1484 G2443 G1722 G3739 G2635 G5216 G5613 G2555 G2029 G2570 G2041 G1392 G2316 G1722 G2250 G1984
1 P 2:13 Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,                                        
1 P 2:13 *(upota/gEte pa/sE| a)nTrOpi/nE| kti/sei dia\ to\n ku/rion: ei)/te basilei= O(s u(pere/CHonti,
1 P 2:13 hypotagEte pasE anTrOpinE ktisei dia ton kyrion: eite basilei hOs hypereCHonti,
1 P 2:13 v-2apd-p-- a-----dsf- a-----dsf- n-----dsf- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----dsm- c--------- v--papdsm-
1 P 2:13 G5293 G3956 G0442 G2937 G1223 G3588 G2962 G1535 G0935 G5613 G5242
1 P 2:13 Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę,
1 P 2:13
1 P 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:13
1 P 2:13  Tak  Być  uległy  każdy  ludzki  przełożonych  dla  Władca  król  czy  jako  najwyższy  władze
1 P 2:13 G3767 G5293 G5293 G3956 G0442 G2937 G1223 G2962 G0935 G1535 G5613 G5242 G5242
1 P 2:14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι᾿ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν·                                      
1 P 2:14 ei)/te E(gemo/sin O(s di' au)tou= pempome/nois ei)s e)kdi/kEsin kakopoiO=n e)/painon de\ a)gaTopoiO=n:
1 P 2:14 eite hEgemosin hOs di' autu pempomenois eis ekdikEsin kakopoiOn epainon de agaTopoiOn:
1 P 2:14 c--------- n-----dpm- c--------- p--------- rp----gsm- v--pppdpm- p--------- n-----asf- n-----gpm- n-----asm- c--------- n-----gpm-
1 P 2:14 G1535 G2232 G5613 G1223 G0846 G3992 G1519 G1557 G2555 G1868 G1161 G0017
1 P 2:14 czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią.
1 P 2:14
1 P 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:14
1 P 2:14  władców  czy  jako  z  to  są wysyłane  dla  Kara  przestępców  i  promocja  zrobić  dobry
1 P 2:14 G2232 G1535 G5613 G1223 G0846 G3992 G1519 G1557 G2555 G1161 G1868 G0017 G0017
1 P 2:15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν·                                  
1 P 2:15 o(/ti ou(/tOs e)sti\n to\ Te/lEma tou= Teou=, a)gaTopoiou=ntas fimou=n tE\n tO=n a)fro/nOn a)nTrO/pOn a)gnOsi/an:
1 P 2:15 hoti hutOs estin to TelEma tu Teu, agaTopoiuntas fimun tEn tOn afronOn anTrOpOn agnOsian:
1 P 2:15 c--------- d--------- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v--papapm- v--pan---- ra----asf- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- n-----asf-
1 P 2:15 G3754 G3779 G2076 G3588 G2307 G3588 G2316 G0015 G5392 G3588 G3588 G0878 G0444 G0056
1 P 2:15 Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
1 P 2:15
1 P 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:15
1 P 2:15  dla  taki  jest  będzie  Bóg  podejmowania  dobry  poddane  usta  ignorancja  zwariowany  osoby
1 P 2:15 G3754 G3779 G2076 G2307 G2316 G0015 G0015 G5392 G5392 G0056 G0878 G0444
1 P 2:16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾿ ὡς θεοῦ δοῦλοι.                                
1 P 2:16 O(s e)leu/Teroi, kai\ mE\ O(s e)pika/lumma e)/CHontes tE=s kaki/as tE\n e)leuTeri/an, a)ll' O(s Teou= dou=loi.
1 P 2:16 hOs eleuTeroi, kai mE hOs epikalymma eCHontes tEs kakias tEn eleuTerian, all' Os Teu duloi.
1 P 2:16 c--------- a-----npm- c--------- d--------- c--------- n-----asn- v--papnpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----asf- n-----asf- c--------- c--------- n-----gsm- n-----npm-
1 P 2:16 G5613 G1658 G2532 G3361 G5613 G1942 G2192 G3588 G2549 G3588 G1657 G0235 G5613 G2316 G1401
1 P 2:16 Jak ludzie wolni [postępujcie], niech jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga.
1 P 2:16
1 P 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:16
1 P 2:16  jako  Wolny  nie  przy użyciu  wolność  dla  okładka  zło  ale  jako  Niewolników  Bóg
1 P 2:16 G5613 G1658 G3361 G2192 G1657 G5613 G1942 G2549 G0235 G5613 G1401 G2316
1 P 2:17 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.                                        
1 P 2:17 pa/ntas timE/sate, tE\n a)delfo/tEta a)gapa=te, to\n Teo\n fobei=sTe, to\n basile/a tima=te.
1 P 2:17 pantas timEsate, tEn adelfotEta agapate, ton Teon fobeisTe, ton basilea timate.
1 P 2:17 a-----apm- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- v-2pad-p-- ra----asm- n-----asm- v-2pmd-p-- ra----asm- n-----asm- v-2pad-p--
1 P 2:17 G3956 G5091 G3588 G0081 G0025 G3588 G2316 G5399 G3588 G0935 G5091
1 P 2:17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!
1 P 2:17
1 P 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:17
1 P 2:17  Wszystko  czytać  braterstwo  miłość  Bóg  Strach  król  Cześć
1 P 2:17 G3956 G5091 G0081 G0025 G2316 G5399 G0935 G5091
1 P 2:18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.                          
1 P 2:18 *oi( oi)ke/tai u(potasso/menoi e)n panti\ fo/bO| toi=s despo/tais, ou) mo/non toi=s a)gaToi=s kai\ e)pieike/sin a)lla\ kai\ toi=s skolioi=s.
1 P 2:18 hoi oiketai hypotassomenoi en panti fobO tois despotais, u monon tois agaTois kai epieikesin alla kai tois skoliois.
1 P 2:18 ra----vpm- n-----vpm- v--pppnpm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- ra----dpm- n-----dpm- d--------- a-----asn- ra----dpm- a-----dpm- c--------- a-----dpm- c--------- d--------- ra----dpm- a-----dpm-
1 P 2:18 G3588 G3610 G5293 G1722 G3956 G5401 G3588 G1203 G3756 G3440 G3588 G0018 G2532 G1933 G0235 G2532 G3588 G4646
1 P 2:18 Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.
1 P 2:18
1 P 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:18
1 P 2:18  Pracowników  z  każdy  strach  słuchać  mistrzów  nie  tylko  dobry  i  cichy  ale  i  ciężkie
1 P 2:18 G3610 G1722 G3956 G5401 G5293 G1203 G3756 G3440 G0018 G2532 G1933 G0235 G2532 G4646
1 P 2:19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως.                                      
1 P 2:19 tou=to ga\r CHa/ris ei) dia\ sunei/dEsin Teou= u(pofe/rei tis lu/pas pa/sCHOn a)di/kOs.
1 P 2:19 tuto gar CHaris ei dia syneidEsin Teu hypoferei tis lypas pasCHOn adikOs.
1 P 2:19 rd----nsn- c--------- n-----nsf- d--------- p--------- n-----asf- n-----gsm- v-3pai-s-- ri----nsm- n-----apf- v--papnsm- d---------
1 P 2:19 G5124 G1063 G5485 G1487 G1223 G4893 G2316 G5297 G5100 G3077 G3958 G0095
1 P 2:19 To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.
1 P 2:19
1 P 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:19
1 P 2:19  Dla  że  wszystko  jeśli  kto  myślenia  myślenia  Bóg  transferów  żal  cierpienie  niesprawiedliwie
1 P 2:19 G1063 G5124 G5485 G1487 G5100 G1223 G4893 G2316 G5297 G3077 G3958 G0095
1 P 2:20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾿ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.                          
1 P 2:20 poi=on ga\r kle/os ei) a(marta/nontes kai\ kolafiDZo/menoi u(pomenei=te; a)ll' ei) a)gaTopoiou=ntes kai\ pa/sCHontes u(pomenei=te, tou=to CHa/ris para\ TeO=|.
1 P 2:20 poion gar kleos ei hamartanontes kai kolafiDZomenoi hypomeneite; all' ei agaTopoiuntes kai pasCHontes hypomeneite, tuto CHaris para TeO.
1 P 2:20 ri----nsn- c--------- n-----nsn- d--------- v--papnpm- c--------- v--pppnpm- v-2fai-p-- c--------- c--------- v--papnpm- c--------- v--papnpm- v-2fai-p-- rd----nsn- n-----nsf- p--------- n-----dsm-
1 P 2:20 G4169 G1063 G2811 G1487 G0264 G2532 G2852 G5278 G0235 G1487 G0015 G2532 G3958 G5278 G5124 G5485 G3844 G2316
1 P 2:20 Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
1 P 2:20
1 P 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:20
1 P 2:20  Dla  że  dla  chwalić  jeśli  ponieść  bić  Wykroczeń  Ale  jeśli  podejmowania  dobry  i  cierpienie  ponieść  to  wszystko  Bóg
1 P 2:20 G1063 G4169 G4169 G2811 G1487 G5278 G2852 G0264 G0235 G1487 G0015 G0015 G2532 G3958 G5278 G5124 G5485 G2316
1 P 2:21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·                          
1 P 2:21 ei)s tou=to ga\r e)klE/TEte, o(/ti kai\ *CHristo\s e)/paTen u(pe\r u(mO=n, u(mi=n u(polimpa/nOn u(pogrammo\n i(/na e)pakolouTE/sEte toi=s i)/CHnesin au)tou=:
1 P 2:21 eis tuto gar eklETEte, hoti kai CHristos epaTen hyper hymOn, hymin hypolimpanOn hypogrammon hina epakoluTEsEte tois iCHnesin autu:
1 P 2:21 p--------- rd----asn- c--------- v-2api-p-- c--------- d--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----gp-- rp----dp-- v--papnsm- n-----asm- c--------- v-2aas-p-- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsm-
1 P 2:21 G1519 G5124 G1063 G2564 G3754 G2532 G5547 G3958 G5228 G5216 G5213 G5277 G5261 G2443 G1872 G3588 G2487 G0846
1 P 2:21 Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.
1 P 2:21
1 P 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:21
1 P 2:21  Dla  do  do  przeznaczone  że  i  Chrystus  zranić  dla  nas  pozostawiając  nas  przykład  tak  były  Następujący  Jego
1 P 2:21 G1063 G1519 G5124 G2564 G3754 G2532 G5547 G3958 G5228 G2257 G5277 G2254 G5261 G2443 G1872 G2487 G0846
1 P 2:22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ·                                        
1 P 2:22 o(\s a(marti/an ou)k e)poi/Esen ou)de\ eu(re/TE do/los e)n tO=| sto/mati au)tou=:
1 P 2:22 hos hamartian uk epoiEsen ude heureTE dolos en tO stomati autu:
1 P 2:22 rr----nsm- n-----asf- d--------- v-3aai-s-- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm-
1 P 2:22 G3739 G0266 G3756 G4160 G3761 G2147 G1388 G1722 G3588 G4750 G0846
1 P 2:22 On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.
1 P 2:22
1 P 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:22
1 P 2:22  On  wykonane  nie  grzech  i  nie  był  pochlebstwo  w  usta  Jego
1 P 2:22 G3739 G4160 G3756 G0266 G3761 G3761 G2147 G1388 G1722 G4750 G0846
1 P 2:23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως·                                      
1 P 2:23 o(\s loidorou/menos ou)k a)nteloido/rei, pa/sCHOn ou)k E)pei/lei, paredi/dou de\ tO=| kri/nonti dikai/Os:
1 P 2:23 hos loidorumenos uk anteloidorei, pasCHOn uk Epeilei, paredidu de tO krinonti dikaiOs:
1 P 2:23 rr----nsm- v--pppnsm- d--------- v-3iai-s-- v--papnsm- d--------- v-3iai-s-- v-3iai-s-- c--------- ra----dsm- v--papdsm- d---------
1 P 2:23 G3739 G3058 G3756 G0486 G3958 G3756 G0546 G3860 G1161 G3588 G2919 G1346
1 P 2:23 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
1 P 2:23
1 P 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:23
1 P 2:23  Jako  drwił  On  nie  przeklęty  wzajemnie  cierpienie  nie  zagrożonych  ale  zdradzony  Sędzia  Sprawiedliwy
1 P 2:23 G3058 G3058 G3739 G3756 G0486 G0486 G3958 G3756 G0546 G1161 G3860 G2919 G1346
1 P 2:24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε.              
1 P 2:24 o(\s ta\s a(marti/as E(mO=n au)to\s a)nE/negken e)n tO=| sO/mati au)tou= e)pi\ to\ Xu/lon, i(/na tai=s a(marti/ais a)pogeno/menoi tE=| dikaiosu/nE| DZE/sOmen: ou(= tO=| mO/lOpi i)a/TEte.
1 P 2:24 hos tas hamartias hEmOn autos anEneNken en tO sOmati autu epi to Xylon, hina tais hamartiais apogenomenoi tE dikaiosynE DZEsOmen: hu tO mOlOpi iaTEte.
1 P 2:24 rr----nsm- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- rp----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----dpf- n-----dpf- v--ampnpm- ra----dsf- n-----dsf- v-1aas-p-- rr----gsm- ra----dsm- n-----dsm- v-2api-p--
1 P 2:24 G3739 G3588 G0266 G2257 G0846 G0399 G1722 G3588 G4983 G0846 G1909 G3588 G3586 G2443 G3588 G0266 G0581 G3588 G1343 G2198 G3739 G3588 G3468 G2390
1 P 2:24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.
1 P 2:24
1 P 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:24
1 P 2:24  On  grzech  nasz  Się  zniesione  ciało  ciało  Jego  w  drzewo  tak  uwalniać  grzech  żył  prawda  rany  Jego  uzdrowiony
1 P 2:24 G3739 G0266 G2257 G0846 G0399 G1722 G4983 G0846 G1909 G3586 G2443 G0581 G0266 G2198 G1343 G3468 G0846 G2390
1 P 2:25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.                              
1 P 2:25 E)=te ga\r O(s pro/bata planO/menoi, a)lla\ e)pestra/fEte nu=n e)pi\ to\n poime/na kai\ e)pi/skopon tO=n PSuCHO=n u(mO=n.
1 P 2:25 Ete gar hOs probata planOmenoi, alla epestrafEte nyn epi ton poimena kai episkopon tOn PSyCHOn hymOn.
1 P 2:25 v-2iai-p-- c--------- c--------- n-----npn- v--pppnpm- c--------- v-2api-p-- d--------- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp--
1 P 2:25 G2258 G1063 G5613 G4263 G4105 G0235 G1994 G3568 G1909 G3588 G4166 G2532 G1985 G3588 G5590 G5216
1 P 2:25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
1 P 2:25
1 P 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 2:25
1 P 2:25  Dla  były  jako  owca  wędrowny  ale  zwróciło  teraz  do  Pasterz  i  Biskup  prysznic  swój
1 P 2:25 G1063 G2258 G5613 G4263 G4105 G0235 G1994 G3568 G1909 G4166 G2532 G1985 G5590 G5216
Copyright by Cezary Podolski