Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1P4      do_str_głównej      do_2P1      
1 P 5:1 Πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός·                
1 P 5:1 *presbute/rous ou)=n e)n u(mi=n parakalO= o( sumpresbu/teros kai\ ma/rtus tO=n tou= *CHristou= paTEma/tOn, o( kai\ tE=s mellou/sEs a)pokalu/ptesTai do/XEs koinOno/s:
1 P 5:1 presbyterus un en hymin parakalO ho sympresbyteros kai martys tOn tu CHristu paTEmatOn, ho kai tEs mellusEs apokalyptesTai doXEs koinOnos:
1 P 5:1 a-----apm- c--------- p--------- rp----dp-- v-1pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gpn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gpn- ra----nsm- d--------- ra----gsf- v--papgsf- v--ppn---- n-----gsf- n-----nsm-
1 P 5:1 G4245 G3767 G1722 G5213 G3870 G3588 G4850 G2532 G3144 G3588 G3588 G5547 G3804 G3588 G2532 G3588 G3195 G0601 G1391 G2844
1 P 5:1 Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:
1 P 5:1
1 P 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:1
1 P 5:1  Pasterze  swój  błagać  sopastyr  i  świadek  cierpienie  Chrystus  i  współsprawca  chwała  który  powinien  otwarte
1 P 5:1 G4245 G5213 G3870 G4850 G2532 G3144 G3804 G5547 G2532 G2844 G1391 G3195 G3195 G0601
1 P 5:2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ [,ἐπισκοποῦντες] μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,                    
1 P 5:2 poima/nate to\ e)n u(mi=n poi/mnion tou= Teou= [,e)piskopou=ntes] mE\ a)nagkastO=s a)lla\ e(kousi/Os kata\ Teo/n, mEde\ ai)sCHrokerdO=s a)lla\ proTu/mOs,
1 P 5:2 poimanate to en hymin poimnion tu Teu [,episkopuntes] mE anaNkastOs alla hekusiOs kata Teon, mEde aisCHrokerdOs alla proTymOs,
1 P 5:2 v-2aad-p-- ra----asn- p--------- rp----dp-- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v--papnpm- d--------- d--------- c--------- d--------- p--------- n-----asm- c--------- d--------- c--------- d---------
1 P 5:2 G4165 G3588 G1722 G5213 G4168 G3588 G2316 G1983 G3361 G0317 G0235 G1596 G2596 G2316 G3366 G0147 G0235 G4290
1 P 5:2 paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;
1 P 5:2
1 P 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:2
1 P 5:2  karmić  Bóg  stado  w  ty, wy  nadzorowanie  nie  przymusowo  ale  chętnie  miłosierdzie  miłosierdzie  nie  podły  chciwość  ale  gorliwość
1 P 5:2 G4165 G2316 G4168 G1722 G5213 G1983 G3361 G0317 G0235 G1596 G2316 G2596 G3366 G0147 G0147 G0235 G4290
1 P 5:3 μηδ᾿ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου·                                    
1 P 5:3 mEd' O(s katakurieu/ontes tO=n klE/rOn a)lla\ tu/poi gino/menoi tou= poimni/ou:
1 P 5:3 mEd' Os katakyrieuontes tOn klErOn alla typoi ginomenoi tu poimniu:
1 P 5:3 c--------- c--------- v--papnpm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----npm- v--pmpnpm- ra----gsn- n-----gsn-
1 P 5:3 G3366 G5613 G2634 G3588 G2819 G0235 G5179 G1096 G3588 G4168
1 P 5:3 i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.
1 P 5:3
1 P 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:3
1 P 5:3  i  nie  dominują  dziedzictwo  ale  karmienie  przykład  stado
1 P 5:3 G3366 G3366 G2634 G2819 G0235 G1096 G5179 G4168
1 P 5:4 καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον.                                    
1 P 5:4 kai\ fanerOTe/ntos tou= a)rCHipoi/menos komiei=sTe to\n a)mara/ntinon tE=s do/XEs ste/fanon.
1 P 5:4 kai fanerOTentos tu arCHipoimenos komieisTe ton amarantinon tEs doXEs stefanon.
1 P 5:4 c--------- v--appgsm- ra----gsm- n-----gsm- v-2fmi-p-- ra----asm- a-----asm- ra----gsf- n-----gsf- n-----asm-
1 P 5:4 G2532 G5319 G3588 G0750 G2865 G3588 G0262 G3588 G1391 G4735
1 P 5:4 Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
1 P 5:4
1 P 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:4
1 P 5:4  i  będzie  Pasterz  dostać  trwały  korona  Sława
1 P 5:4 G2532 G5319 G0750 G2865 G0262 G4735 G1391
1 P 5:5 Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι [Ὁ] θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.                  
1 P 5:5 *(omoi/Os, neO/teroi, u(pota/gEte presbute/rois. pa/ntes de\ a)llE/lois tE\n tapeinofrosu/nEn e)gkombO/sasTe, o(/ti [*(o] Teo\s u(perEfa/nois a)ntita/ssetai, tapeinoi=s de\ di/dOsin CHa/rin.
1 P 5:5 homoiOs, neOteroi, hypotagEte presbyterois. pantes de allElois tEn tapeinofrosynEn eNkombOsasTe, hoti [ho] Teos hyperEfanois antitassetai, tapeinois de didOsin CHarin.
1 P 5:5 d--------- a-----vpmc v-2apd-p-- a-----dpmc a-----vpm- c--------- rp----dpm- ra----asf- n-----asf- v-2amd-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----dpm- v-3pmi-s-- a-----dpm- c--------- v-3pai-s-- n-----asf-
1 P 5:5 G3668 G3501 G5293 G4245 G3956 G1161 G0240 G3588 G5012 G1463 G3754 G3588 G2316 G5244 G0498 G5011 G1161 G1325 G5485
1 P 5:5 Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
1 P 5:5
1 P 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:5
1 P 5:5  Również  junior  słuchać  Pasterze  wszystko  zaś  przestrzeganie  przyjaciel  Przyjaciel  Umieścić  pokora  że  Bóg  dumny  opór  i  skromny  daje  łaska
1 P 5:5 G3668 G3501 G5293 G4245 G3956 G1161 G5293 G0240 G0240 G1463 G5012 G3754 G2316 G5244 G0498 G1161 G5011 G1325 G5485
1 P 5:6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ,                              
1 P 5:6 *tapeinO/TEte ou)=n u(po\ tE\n krataia\n CHei=ra tou= Teou=, i(/na u(ma=s u(PSO/sE| e)n kairO=|,
1 P 5:6 tapeinOTEte un hypo tEn krataian CHeira tu Teu, hina hymas hyPSOsE en kairO,
1 P 5:6 v-2apd-p-- c--------- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- rp----ap-- v-3aas-s-- p--------- n-----dsm-
1 P 5:6 G5013 G3767 G5259 G3588 G2900 G5495 G3588 G2316 G2443 G5209 G5312 G1722 G2540
1 P 5:6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
1 P 5:6
1 P 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:6
1 P 5:6  Tak  Skromny  pod  silny  ręka  Bóg  tak  wywyższać  ty, wy  w  ich  czas
1 P 5:6 G3767 G5013 G5259 G2900 G5495 G2316 G2443 G5312 G5209 G1722 G2540 G2540
1 P 5:7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν.                                
1 P 5:7 pa=san tE\n me/rimnan u(mO=n e)piri/PSantes e)p' au)to/n, o(/ti au)tO=| me/lei peri\ u(mO=n.
1 P 5:7 pasan tEn merimnan hymOn epiriPSantes ep' auton, hoti autO melei peri hymOn.
1 P 5:7 a-----asf- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- v--aapnpm- p--------- rp----asm- c--------- rp----dsm- v-3pai-s-- p--------- rp----gp--
1 P 5:7 G3956 G3588 G3308 G5216 G1977 G1909 G0846 G3754 G0846 G3199 G4012 G5216
1 P 5:7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
1 P 5:7
1 P 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:7
1 P 5:7  Wszystko  opieka  swój  Umieścić  w  To  dla  dba  o  ty, wy
1 P 5:7 G3956 G3308 G5216 G1977 G1909 G0846 G3754 G3199 G4012 G5216
1 P 5:8 Νήψατε, γρηγορήσατε. ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν [τινα] καταπιεῖν·                              
1 P 5:8 *nE/PSate, grEgorE/sate. o( a)nti/dikos u(mO=n dia/bolos O(s le/On O)ruo/menos peripatei= DZEtO=n [tina] katapiei=n:
1 P 5:8 nEPSate, grEgorEsate. ho antidikos hymOn diabolos hOs leOn Oryomenos peripatei DZEtOn [tina] katapiein:
1 P 5:8 v-2aad-p-- v-2aad-p-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- a-----nsm- c--------- n-----nsm- v--pmpnsm- v-3pai-s-- v--papnsm- ri----asm- v--aan----
1 P 5:8 G3525 G1127 G3588 G0476 G5216 G1228 G5613 G3023 G5612 G4043 G2212 G5101 G2666
1 P 5:8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.
1 P 5:8
1 P 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:8
1 P 5:8  Trzeźwy  Zegarek  że  wróg  swój  diabeł  iść  jako  ryk  lew  szukam  kogo  absorbować
1 P 5:8 G3525 G1127 G3754 G0476 G5216 G1228 G4043 G5613 G5612 G3023 G2212 G5101 G2666
1 P 5:9 ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν [τῷ] κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι.                      
1 P 5:9 O(=| a)nti/stEte stereoi\ tE=| pi/stei, ei)do/tes ta\ au)ta\ tO=n paTEma/tOn tE=| e)n [tO=|] ko/smO| u(mO=n a)delfo/tEti e)pitelei=sTai.
1 P 5:9 hO antistEte stereoi tE pistei, eidotes ta auta tOn paTEmatOn tE en [tO] kosmO hymOn adelfotEti epiteleisTai.
1 P 5:9 rr----dsm- v-2aad-p-- a-----npm- ra----dsf- n-----dsf- v--xapnpm- ra----apn- a-----apn- ra----gpn- n-----gpn- ra----dsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- n-----dsf- v--ppn----
1 P 5:9 G3739 G0436 G4731 G3588 G4102 G1492 G3588 G0846 G3588 G3804 G3588 G1722 G3588 G2889 G5216 G0081 G2005
1 P 5:9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.
1 P 5:9
1 P 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:9
1 P 5:9  Opierać się  go  firma  wiara  wiedząc,  taki  zaś  cierpienie  się  bracia  swój  w  świat
1 P 5:9 G0436 G3739 G4731 G4102 G1492 G0846 G0846 G3804 G2005 G0081 G5216 G1722 G2889
1 P 5:10 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει.          
1 P 5:10 *(o de\ Teo\s pa/sEs CHa/ritos, o( kale/sas u(ma=s ei)s tE\n ai)O/nion au)tou= do/Xan e)n *CHristO=| [*)iEsou=], o)li/gon paTo/ntas au)to\s katarti/sei, stEri/Xei, sTenO/sei, TemeliO/sei.
1 P 5:10 ho de Teos pasEs CHaritos, ho kalesas hymas eis tEn aiOnion autu doXan en CHristO [iEsu], oligon paTontas autos katartisei, stEriXei, sTenOsei, TemeliOsei.
1 P 5:10 ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----gsf- n-----gsf- ra----nsm- v--aapnsm- rp----ap-- p--------- ra----asf- a-----asf- rp----gsm- n-----asf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- a-----asn- v--aapapm- rp----nsm- v-3fai-s-- v-3fai-s-- v-3fai-s-- v-3fai-s--
1 P 5:10 G3588 G1161 G2316 G3956 G5485 G3588 G2564 G5209 G1519 G3588 G0166 G0846 G1391 G1722 G5547 G2424 G3641 G3958 G0846 G2675 G4741 G4599 G2311
1 P 5:10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
1 P 5:10
1 P 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:10
1 P 5:10  Bóg  zaś  wszystko  łaska  który nazwał  nas  w  wieczny  chwała  Jego  w  Chrystus  Jezus  Się  krótko  cierpienie  zrobić  ty, wy  zatwierdzać  wzmacniać  pokażę  wierny
1 P 5:10 G2316 G1161 G3956 G5485 G2564 G2248 G1519 G0166 G1391 G0846 G1722 G5547 G2424 G0846 G3641 G3958 G2675 G5209 G4741 G4599 G2311 G2311
1 P 5:11 αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.                                          
1 P 5:11 au)tO=| to\ kra/tos ei)s tou\s ai)O=nas: a)mE/n.
1 P 5:11 autO to kratos eis tus aiOnas: amEn.
1 P 5:11 rp----dsm- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----apm- n-----apm- x---------
1 P 5:11 G0846 G3588 G2904 G1519 G3588 G0165 G0281
1 P 5:11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
1 P 5:11
1 P 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:11
1 P 5:11  Go  chwała  i  moc  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
1 P 5:11 G0846 G1391 G2532 G2904 G1519 G0165 G0165 G0281
1 P 5:12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε.          
1 P 5:12 *dia\ *silouanou= u(mi=n tou= pistou= a)delfou=, O(s logi/DZomai, di' o)li/gOn e)/graPSa, parakalO=n kai\ e)pimarturO=n tau/tEn ei)=nai a)lETE= CHa/rin tou= Teou=: ei)s E(\n stE=te.
1 P 5:12 dia siluanu hymin tu pistu adelfu, hOs logiDZomai, di' oligOn egraPSa, parakalOn kai epimartyrOn tautEn einai alETE CHarin tu Teu: eis hEn stEte.
1 P 5:12 p--------- n-----gsm- rp----dp-- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- c--------- v-1pmi-s-- p--------- a-----gpm- v-1aai-s-- v--papnsm- c--------- v--papnsm- rd----asf- v--pan---- a-----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----asf- v-2aad-p--
1 P 5:12 G1223 G4610 G5213 G3588 G4103 G0080 G5613 G3049 G1223 G3641 G1125 G3870 G2532 G1957 G3778 G1511 G0227 G5485 G3588 G2316 G1519 G3739 G2476
1 P 5:12 Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie.
1 P 5:12
1 P 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:12
1 P 5:12  krótko  krótko  napisał  przez  Sylwan  prawdziwy  jako  myśleć  swój  brat  pocieszający  i  wskazując  to  prawdziwy  łaska  Bóg  w  który  stoisko
1 P 5:12 G1223 G3641 G1125 G1223 G4610 G4103 G5613 G3049 G5213 G0080 G3870 G2532 G1957 G5026 G0227 G5485 G2316 G1519 G3739 G2476
1 P 5:13 Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος υἱός μου.                                  
1 P 5:13 *)aspa/DZetai u(ma=s E( e)n *babulO=ni suneklektE\ kai\ *ma=rkos o( ui(o/s mou.
1 P 5:13 aspaDZetai hymas hE en babylOni syneklektE kai markos ho hyios mu.
1 P 5:13 v-3pmi-s-- rp----ap-- ra----nsf- p--------- n-----dsf- a-----nsf- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
1 P 5:13 G0782 G5209 G3588 G1722 G0897 G4899 G2532 G3138 G3588 G5207 G3450
1 P 5:13 Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.
1 P 5:13
1 P 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:13
1 P 5:13  Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Rekomendowane  jak  w  Babylon  i  Znak  syn  mój
1 P 5:13 G0782 G5209 G4899 G4899 G1722 G0897 G2532 G3138 G5207 G3450
1 P 5:14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ.                                  
1 P 5:14 a)spa/sasTe a)llE/lous e)n filE/mati a)ga/pEs. ei)rE/nE u(mi=n pa=sin toi=s e)n *CHristO=|.
1 P 5:14 aspasasTe allElus en filEmati agapEs. eirEnE hymin pasin tois en CHristO.
1 P 5:14 v-2amd-p-- rp----apm- p--------- n-----dsn- n-----gsf- n-----nsf- rp----dp-- a-----dpm- ra----dpm- p--------- n-----dsm-
1 P 5:14 G0782 G0240 G1722 G5370 G0026 G1515 G5213 G3956 G3588 G1722 G5547
1 P 5:14 Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.
1 P 5:14
1 P 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 P 5:14
1 P 5:14  Pozdrawiać  przyjaciel  inny  pocałunek  miłość  Świat  ty, wy  wszystko  w  Chrystus  Jezus  Amen
1 P 5:14 G0782 G0240 G0240 G5370 G0026 G1515 G5213 G3956 G1722 G5547 G2424 G0281
Copyright by Cezary Podolski