Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Kol4      do_str_głównej      do_1Tes2      
1 Tes 1:1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.                                            
1 Tes 1:1 *pau=los kai\ *silouano\s kai\ *timo/Teos tE=| e)kklEsi/a| *Tessalonike/On e)n TeO=| patri\ kai\ kuri/O| *)iEsou= *CHristO=|: CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE.
1 Tes 1:1 paulos kai siluanos kai timoTeos tE ekklEsia TessalonikeOn en TeO patri kai kyriO iEsu CHristO: CHaris hymin kai eirEnE.
1 Tes 1:1 n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----dsf- n-----dsf- n-----gpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dsm- n-----dsm- n-----dsm- n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf-
1 Tes 1:1 G3972 G2532 G4610 G2532 G5095 G3588 G1577 G2331 G1722 G2316 G3962 G2532 G2962 G2424 G5547 G5485 G5213 G2532 G1515
1 Tes 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
1 Tes 1:1
1 Tes 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:1
1 Tes 1:1  Paul  i  Sylwan  i  Tymotka  Kościół  List do Tesaloniczan  w  Bóg  Ojciec  i  Władca  Jezus  Chrystus  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
1 Tes 1:1 G3972 G2532 G4610 G2532 G5095 G1577 G2331 G1722 G2316 G3962 G2532 G2962 G2424 G5547 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
1 Tes 1:2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως                                                      
1 Tes 1:2 *eu)CHaristou=men tO=| TeO=| pa/ntote peri\ pa/ntOn u(mO=n, mnei/an poiou/menoi e)pi\ tO=n proseuCHO=n E(mO=n, a)dialei/ptOs
1 Tes 1:2 euCHaristumen tO TeO pantote peri pantOn hymOn, mneian poiumenoi epi tOn proseuCHOn hEmOn, adialeiptOs
1 Tes 1:2 v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- d--------- p--------- a-----gpm- rp----gp-- n-----asf- v--pmpnpm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- d---------
1 Tes 1:2 G2168 G3588 G2316 G3842 G4012 G3956 G5216 G3417 G4160 G1909 G3588 G4335 G2257 G0089
1 Tes 1:2 Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach,
1 Tes 1:2
1 Tes 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:2
1 Tes 1:2  Zawsze  podziękować  Bóg  dla  wszystko  ty, wy  pamiętając  pamiętając  ty, wy  w  Modły  nasz
1 Tes 1:2 G3842 G2168 G2316 G4012 G3956 G5216 G3417 G4160 G5216 G1909 G4335 G2257
1 Tes 1:3 μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,                            
1 Tes 1:3 mnEmoneu/ontes u(mO=n tou= e)/rgou tE=s pi/steOs kai\ tou= ko/pou tE=s a)ga/pEs kai\ tE=s u(pomonE=s tE=s e)lpi/dos tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= e)/mprosTen tou= Teou= kai\ patro\s E(mO=n,
1 Tes 1:3 mnEmoneuontes hymOn tu ergu tEs pisteOs kai tu kopu tEs agapEs kai tEs hypomonEs tEs elpidos tu kyriu hEmOn iEsu CHristu emprosTen tu Teu kai patros hEmOn,
1 Tes 1:3 v--papnpm- rp----gp-- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- rp----gp--
1 Tes 1:3 G3421 G5216 G3588 G2041 G3588 G4102 G2532 G3588 G2873 G3588 G0026 G2532 G3588 G5281 G3588 G1680 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1715 G3588 G2316 G2532 G3962 G2257
1 Tes 1:3 pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
1 Tes 1:3
1 Tes 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:3
1 Tes 1:3  nieustannie  Mając w pamięci  swój  sprawa  Wiara  i  praca  miłość  i  cierpliwość  Nadzieja  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  przed  Bóg  i  Ojciec  nasz
1 Tes 1:3 G0089 G3421 G5216 G2041 G4102 G2532 G2873 G0026 G2532 G5281 G1680 G2962 G2257 G2424 G5547 G1715 G2316 G2532 G3962 G2257
1 Tes 1:4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ [τοῦ] θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν,                                                                
1 Tes 1:4 ei)do/tes, a)delfoi\ E)gapEme/noi u(po\ [tou=] Teou=, tE\n e)klogE\n u(mO=n,
1 Tes 1:4 eidotes, adelfoi EgapEmenoi hypo [tu] Teu, tEn eklogEn hymOn,
1 Tes 1:4 v--xapnpm- n-----vpm- v--xppvpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
1 Tes 1:4 G1492 G0080 G0025 G5259 G3588 G2316 G3588 G1589 G5216
1 Tes 1:4 Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,
1 Tes 1:4
1 Tes 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:4
1 Tes 1:4  wiedząc,  wybór  swój  umiłowany  Bóg  bracia
1 Tes 1:4 G1492 G1589 G5216 G0025 G2316 G0080
1 Tes 1:5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν [ἐν] ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς.                    
1 Tes 1:5 o(/ti to\ eu)agge/lion E(mO=n ou)k e)genE/TE ei)s u(ma=s e)n lo/gO| mo/non a)lla\ kai\ e)n duna/mei kai\ e)n pneu/mati a(gi/O| kai\ [e)n] plErofori/a| pollE=|, kaTO\s oi)/date oi(=oi e)genE/TEmen [e)n] u(mi=n di' u(ma=s.
1 Tes 1:5 hoti to euaNgelion hEmOn uk egenETE eis hymas en logO monon alla kai en dynamei kai en pneumati hagiO kai [en] plEroforia pollE, kaTOs oidate hoioi egenETEmen [en] hymin di' ymas.
1 Tes 1:5 c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- d--------- v-3api-s-- p--------- rp----ap-- p--------- n-----dsm- a-----asn- c--------- d--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsn- a-----dsn- c--------- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- v-2xai-p-- rr----npm- v-1api-p-- p--------- rp----dp-- p--------- rp----ap--
1 Tes 1:5 G3754 G3588 G2098 G2257 G3756 G1096 G1519 G5209 G1722 G3056 G3440 G0235 G2532 G1722 G1411 G2532 G1722 G4151 G0040 G2532 G1722 G4136 G4183 G2531 G1492 G3634 G1096 G1722 G5213 G1223 G5209
1 Tes 1:5 bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.
1 Tes 1:5
1 Tes 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:5
1 Tes 1:5  że  nasz  ewangelia  w  ty, wy  był  nie  w  słowo  tylko  ale  i  w  siła  i  w  Święty  Duch  i  z  wiele  tożsamość  jako  wiedzieć  co  były  dla  ty, wy  między  ty, wy
1 Tes 1:5 G3754 G2257 G2098 G1519 G5209 G1096 G3756 G1722 G3056 G3440 G0235 G2532 G1722 G1411 G2532 G1722 G0040 G4151 G2532 G1722 G4183 G4136 G2531 G1492 G3634 G1096 G1223 G5209 G1722 G5213
1 Tes 1:6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου,                                              
1 Tes 1:6 kai\ u(mei=s mimEtai\ E(mO=n e)genE/TEte kai\ tou= kuri/ou, deXa/menoi to\n lo/gon e)n Tli/PSei pollE=| meta\ CHara=s pneu/matos a(gi/ou,
1 Tes 1:6 kai hymeis mimEtai hEmOn egenETEte kai tu kyriu, deXamenoi ton logon en TliPSei pollE meta CHaras pneumatos hagiu,
1 Tes 1:6 c--------- rp----np-- n-----npm- rp----gp-- v-2api-p-- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v--ampnpm- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- p--------- n-----gsf- n-----gsn- a-----gsn-
1 Tes 1:6 G2532 G5210 G3402 G2257 G1096 G2532 G3588 G2962 G1209 G3588 G3056 G1722 G2347 G4183 G3326 G5479 G4151 G0040
1 Tes 1:6 A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana,
1 Tes 1:6
1 Tes 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:6
1 Tes 1:6  I  ty, wy  zostać  naśladowców  nas  i  Władca  O  słowo  w  wiele  nieszczęście  z  radość  Duch  Święty
1 Tes 1:6 G2532 G5210 G1096 G3402 G2257 G2532 G2962 G1209 G3056 G1722 G4183 G2347 G3326 G5479 G4151 G0040
1 Tes 1:7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ.                                                      
1 Tes 1:7 O(/ste gene/sTai u(ma=s tu/pon pa=sin toi=s pisteu/ousin e)n tE=| *makedoni/a| kai\ e)n tE=| *)aCHai/+a|.
1 Tes 1:7 hOste genesTai hymas typon pasin tois pisteuusin en tE makedonia kai en tE aCHa+ia.
1 Tes 1:7 c--------- v--amn---- rp----ap-- n-----asm- a-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
1 Tes 1:7 G5620 G1096 G5209 G5179 G3956 G3588 G4100 G1722 G3588 G3109 G2532 G1722 G3588 G0882
1 Tes 1:7 by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
1 Tes 1:7
1 Tes 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:7
1 Tes 1:7  że  ty, wy  stal  model  wszystko  wiernych  w  Macedonia  i  Achaia
1 Tes 1:7 G5620 G5209 G1096 G5179 G3956 G4100 G1722 G3109 G2532 G0882
1 Tes 1:8 ἀφ᾿ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν τῇ] Ἀχαΐᾳ, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τόπῳ πίστις ὑμῶν πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι·          
1 Tes 1:8 a)f' u(mO=n ga\r e)XE/CHEtai o( lo/gos tou= kuri/ou ou) mo/non e)n tE=| *makedoni/a| kai\ [e)n tE=|] *)aCHai/+a|, a)ll' e)n panti\ to/pO| E( pi/stis u(mO=n E( pro\s to\n Teo\n e)XelE/luTen, O(/ste mE\ CHrei/an e)/CHein E(ma=s lalei=n ti:
1 Tes 1:8 af' ymOn gar eXECHEtai ho logos tu kyriu u monon en tE makedonia kai [en tE] aCHa+ia, all' en panti topO hE pistis hymOn hE pros ton Teon eXelElyTen, hOste mE CHreian eCHein hEmas lalein ti:
1 Tes 1:8 p--------- rp----gp-- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- a-----asn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- a-----dsm- n-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- ra----nsf- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3xai-s-- c--------- d--------- n-----asf- v--pan---- rp----ap-- v--pan---- ri----asn-
1 Tes 1:8 G0575 G5216 G1063 G1837 G3588 G3056 G3588 G2962 G3756 G3440 G1722 G3588 G3109 G2532 G1722 G3588 G0882 G0235 G1722 G3956 G5117 G3588 G4102 G5216 G3588 G4314 G3588 G2316 G1831 G5620 G3361 G5532 G2192 G2248 G2980 G5100
1 Tes 1:8 Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
1 Tes 1:8
1 Tes 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:8
1 Tes 1:8  Dla  z  ty, wy  skokowa  słowo  Władca  nie  tylko  w  Macedonia  i  Achaia  ale  i  w  każdy  miejsce  był  Wiara  swój  w  Bóg  że  nas  niż  nie  musi  musi  powiedzieć
1 Tes 1:8 G1063 G0575 G5216 G1837 G3056 G2962 G3756 G3440 G1722 G3109 G2532 G0882 G0235 G2532 G1722 G3956 G5117 G1831 G4102 G5216 G4314 G2316 G5620 G2248 G5100 G3361 G2192 G5532 G2980
1 Tes 1:9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ,                                  
1 Tes 1:9 au)toi\ ga\r peri\ E(mO=n a)pagge/llousin o(poi/an ei)/sodon e)/sCHomen pro\s u(ma=s, kai\ pO=s e)pestre/PSate pro\s to\n Teo\n a)po\ tO=n ei)dO/lOn douleu/ein TeO=| DZO=nti kai\ a)lETinO=|,
1 Tes 1:9 autoi gar peri hEmOn apaNgellusin hopoian eisodon esCHomen pros hymas, kai pOs epestrePSate pros ton Teon apo tOn eidOlOn duleuein TeO DZOnti kai alETinO,
1 Tes 1:9 rp----npm- c--------- p--------- rp----gp-- v-3pai-p-- ri----asf- n-----asf- v-1aai-p-- p--------- rp----ap-- c--------- c--------- v-2aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- v--pan---- n-----dsm- v--papdsm- c--------- a-----dsm-
1 Tes 1:9 G0846 G1063 G4012 G2257 G0518 G3697 G1529 G2192 G4314 G5209 G2532 G4459 G1994 G4314 G3588 G2316 G0575 G3588 G1497 G1398 G2316 G2198 G2532 G0228
1 Tes 1:9 Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
1 Tes 1:9
1 Tes 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:9
1 Tes 1:9  Dla  się  pokażę  o  nas  co  login  miał  do  ty, wy  i  jako  zwrócił się  do  Bóg  z  Idols  służyć  Bóg  życie  i  prawdziwy
1 Tes 1:9 G1063 G0846 G0518 G4012 G2257 G3697 G1529 G2192 G4314 G5209 G2532 G4459 G1994 G4314 G2316 G0575 G1497 G1398 G2316 G2198 G2532 G0228
1 Tes 1:10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.                                      
1 Tes 1:10 kai\ a)name/nein to\n ui(o\n au)tou= e)k tO=n ou)ranO=n, o(\n E)/geiren e)k [tO=n] nekrO=n, *)iEsou=n to\n r(uo/menon E(ma=s e)k tE=s o)rgE=s tE=s e)rCHome/nEs.
1 Tes 1:10 kai anamenein ton hyion autu ek tOn uranOn, hon Egeiren ek [tOn] nekrOn, iEsun ton ryomenon hEmas ek tEs orgEs tEs erCHomenEs.
1 Tes 1:10 c--------- v--pan---- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rr----asm- v-3aai-s-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----asm- ra----asm- v--pmpasm- rp----ap-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- v--pmpgsf-
1 Tes 1:10 G2532 G0362 G3588 G5207 G0846 G1537 G3588 G3772 G3739 G1453 G1537 G3588 G3498 G2424 G3588 G4506 G2248 G1537 G3588 G3709 G3588 G2064
1 Tes 1:10 i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
1 Tes 1:10
1 Tes 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 1:10
1 Tes 1:10  i  oczekiwać  z  niebo  Syn  Jego  Kogo  podniesiony  z  martwy  Jezus  który wydał  nas  z  nadchodzący  gniew
1 Tes 1:10 G2532 G0362 G1537 G3772 G5207 G0846 G3739 G1453 G1537 G3498 G2424 G4506 G2248 G0575 G2064 G3709
Copyright by Cezary Podolski