Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tes1      do_str_głównej      do_1Tes3      
1 Tes 2:1 Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν,                                                  
1 Tes 2:1 *au)toi\ ga\r oi)/date, a)delfoi/, tE\n ei)/sodon E(mO=n tE\n pro\s u(ma=s o(/ti ou) kenE\ ge/gonen,
1 Tes 2:1 autoi gar oidate, adelfoi, tEn eisodon hEmOn tEn pros hymas hoti u kenE gegonen,
1 Tes 2:1 rp----npm- c--------- v-2xai-p-- n-----vpm- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- ra----asf- p--------- rp----ap-- c--------- d--------- a-----nsf- v-3xai-s--
1 Tes 2:1 G0846 G1063 G1492 G0080 G3588 G1529 G2257 G3588 G4314 G5209 G3754 G3756 G2756 G1096
1 Tes 2:1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne.
1 Tes 2:1
1 Tes 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:1
1 Tes 2:1  się  wiedzieć  bracia  nasz  wkład  do  ty, wy  że  był  nie  nieaktywny
1 Tes 2:1 G0846 G1492 G0080 G2257 G1529 G4314 G5209 G3754 G1096 G3756 G2756
1 Tes 2:2 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι.                                
1 Tes 2:2 a)lla\ propaTo/ntes kai\ u(brisTe/ntes kaTO\s oi)/date e)n *fili/ppois e)parrEsiasa/meTa e)n tO=| TeO=| E(mO=n lalE=sai pro\s u(ma=s to\ eu)agge/lion tou= Teou= e)n pollO=| a)gO=ni.
1 Tes 2:2 alla propaTontes kai hybrisTentes kaTOs oidate en filippois eparrEsiasameTa en tO TeO hEmOn lalEsai pros hymas to euaNgelion tu Teu en pollO agOni.
1 Tes 2:2 c--------- v--aapnpm- c--------- v--appnpm- c--------- v-2xai-p-- p--------- n-----dpm- v-1ami-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- v--aan---- p--------- rp----ap-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----dsm- n-----dsm-
1 Tes 2:2 G0235 G4310 G2532 G5195 G2531 G1492 G1722 G5375 G3955 G1722 G3588 G2316 G2257 G2980 G4314 G5209 G3588 G2098 G3588 G2316 G1722 G4183 G0073
1 Tes 2:2 Chociaż ucierpieliśmy i - jak wiecie - doznaliśmy zniewagi w Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia.
1 Tes 2:2
1 Tes 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:2
1 Tes 2:2  ale  przed  poniesionej  i  były  zbezczeszczony  w  Philippi  jako  wiedzieć  śmiały  w  Bóg  nasz  głosić  ty, wy  Ewangelizacja  Bóg  z  wielki  wyczyn
1 Tes 2:2 G0235 G4310 G4310 G2532 G5195 G5195 G1722 G5375 G2531 G1492 G3955 G1722 G2316 G2257 G2980 G5209 G2098 G2316 G1722 G4183 G0073
1 Tes 2:3 γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ,                                                    
1 Tes 2:3 E( ga\r para/klEsis E(mO=n ou)k e)k pla/nEs ou)de\ e)X a)kaTarsi/as ou)de\ e)n do/lO|,
1 Tes 2:3 hE gar paraklEsis hEmOn uk ek planEs ude eX akaTarsias ude en dolO,
1 Tes 2:3 ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gp-- d--------- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----dsm-
1 Tes 2:3 G3588 G1063 G3874 G2257 G3756 G1537 G4106 G3761 G1537 G0167 G3761 G1722 G1388
1 Tes 2:3 Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu,
1 Tes 2:3
1 Tes 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:3
1 Tes 2:3  Dla  nauczanie  nasz  nie  złudzenie  ani  nieczysty  ani  podstęp
1 Tes 2:3 G1063 G3874 G2257 G3756 G4106 G3761 G0167 G3777 G1388
1 Tes 2:4 ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν.                                  
1 Tes 2:4 a)lla\ kaTO\s dedokima/smeTa u(po\ tou= Teou= pisteuTE=nai to\ eu)agge/lion ou(/tOs lalou=men, ou)CH O(s a)nTrO/pois a)re/skontes a)lla\ TeO=| tO=| dokima/DZonti ta\s kardi/as E(mO=n.
1 Tes 2:4 alla kaTOs dedokimasmeTa hypo tu Teu pisteuTEnai to euaNgelion hutOs lalumen, uCH hOs anTrOpois areskontes alla TeO tO dokimaDZonti tas kardias hEmOn.
1 Tes 2:4 c--------- c--------- v-1xpi-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--apn---- ra----asn- n-----asn- d--------- v-1pai-p-- d--------- c--------- n-----dpm- v--papnpm- c--------- n-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
1 Tes 2:4 G0235 G2531 G1381 G5259 G3588 G2316 G4100 G3588 G2098 G3779 G2980 G3756 G5613 G0444 G0700 G0235 G2316 G3588 G1381 G3588 G2588 G2257
1 Tes 2:4 lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
1 Tes 2:4
1 Tes 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:4
1 Tes 2:4  ale  jako  Bóg  raczyć  powierzać  Ewangelizacja  tak  mówić  przyjemny  nie  mężczyzn  ale  Bóg  doswiadcza  serce  nasz
1 Tes 2:4 G0235 G2531 G2316 G1381 G4100 G2098 G3779 G2980 G0700 G3756 G0444 G0235 G2316 G1381 G2588 G2257
1 Tes 2:5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς,                                                
1 Tes 2:5 ou)/te ga/r pote e)n lo/gO| kolakei/as e)genE/TEmen, kaTO\s oi)/date, ou)/te e)n profa/sei pleoneXi/as, Teo\s ma/rtus,
1 Tes 2:5 ute gar pote en logO kolakeias egenETEmen, kaTOs oidate, ute en profasei pleoneXias, Teos martys,
1 Tes 2:5 c--------- c--------- d--------- p--------- n-----dsm- n-----gsf- v-1api-p-- c--------- v-2xai-p-- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsf- n-----nsm- n-----nsm-
1 Tes 2:5 G3777 G1063 G4218 G1722 G3056 G2850 G1096 G2531 G1492 G3777 G1722 G4392 G4124 G2316 G3144
1 Tes 2:5 Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem,
1 Tes 2:5
1 Tes 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:5
1 Tes 2:5  Dla  nigdy  nie  był  słowa  pochlebstwo  jako  wiedzieć  ani  gatunek  chciwość  Bóg  świadek
1 Tes 2:5 G1063 G4218 G3777 G1096 G3056 G2850 G2531 G1492 G3777 G4392 G4124 G2316 G3144
1 Tes 2:6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾿ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾿ ἄλλων,                                                        
1 Tes 2:6 ou)/te DZEtou=ntes e)X a)nTrO/pOn do/Xan, ou)/te a)f' u(mO=n ou)/te a)p' a)/llOn,
1 Tes 2:6 ute DZEtuntes eX anTrOpOn doXan, ute af' ymOn ute ap' allOn,
1 Tes 2:6 c--------- v--papnpm- p--------- n-----gpm- n-----asf- c--------- p--------- rp----gp-- c--------- p--------- a-----gpm-
1 Tes 2:6 G3777 G2212 G1537 G0444 G1391 G3777 G0575 G5216 G3777 G0575 G0243
1 Tes 2:6 nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych.
1 Tes 2:6
1 Tes 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:6
1 Tes 2:6  Nie  szukam  Sława  ludzki  ani  z  ty, wy  ani  z  inny
1 Tes 2:6 G3777 G2212 G1391 G0444 G3777 G0575 G5216 G3777 G0575 G0243
1 Tes 2:7 δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν. ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα,                                      
1 Tes 2:7 duna/menoi e)n ba/rei ei)=nai O(s *CHristou= a)po/stoloi, a)lla\ e)genE/TEmen nE/pioi e)n me/sO| u(mO=n. O(s e)a\n trofo\s Ta/lpE| ta\ e(autE=s te/kna,
1 Tes 2:7 dynamenoi en barei einai hOs CHristu apostoloi, alla egenETEmen nEpioi en mesO hymOn. hOs ean trofos TalpE ta heautEs tekna,
1 Tes 2:7 v--pmpnpm- p--------- n-----dsn- v--pan---- c--------- n-----gsm- n-----npm- c--------- v-1api-p-- a-----npm- p--------- a-----dsn- rp----gp-- c--------- c--------- n-----nsf- v-3pas-s-- ra----apn- rp----gsf- n-----apn-
1 Tes 2:7 G1410 G1722 G0922 G1511 G5613 G5547 G0652 G0235 G1096 G3516 G1722 G3319 G5216 G5613 G1437 G5162 G2282 G3588 G1438 G5043
1 Tes 2:7 A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi.
1 Tes 2:7
1 Tes 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:7
1 Tes 2:7  może  pojawić się  z  znaczenie  jako  Apostołowie  Chrystus  ale  były  cichy  między  między  ty, wy  jak  jako  pielęgniarka  delikatnie  kosztów  dzieci  ich
1 Tes 2:7 G1410 G1511 G1722 G0922 G5613 G0652 G5547 G0235 G1096 G2261 G1722 G3319 G5216 G5613 G5613 G5162 G2282 G2282 G5043 G1438
1 Tes 2:8 οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε.                                    
1 Tes 2:8 ou(/tOs o(meiro/menoi u(mO=n eu)dokou=men metadou=nai u(mi=n ou) mo/non to\ eu)agge/lion tou= Teou= a)lla\ kai\ ta\s e(autO=n PSuCHa/s, dio/ti a)gapEtoi\ E(mi=n e)genE/TEte.
1 Tes 2:8 hutOs homeiromenoi hymOn eudokumen metadunai hymin u monon to euaNgelion tu Teu alla kai tas heautOn PSyCHas, dioti agapEtoi hEmin egenETEte.
1 Tes 2:8 d--------- v--pmpnpm- rp----gp-- v-1iai-p-- v--aan---- rp----dp-- d--------- a-----asn- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- ra----apf- rp----gpm- n-----apf- c--------- a-----npm- rp----dp-- v-2api-p--
1 Tes 2:8 G3779 G2442 G5216 G2106 G3330 G5213 G3756 G3440 G3588 G2098 G3588 G2316 G0235 G2532 G3588 G1438 G5590 G1360 G0027 G2254 G1096
1 Tes 2:8 Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.
1 Tes 2:8
1 Tes 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:8
1 Tes 2:8  Tak  z  gorliwość  ty, wy  że to dobry  przekazać  ty, wy  nie  tylko  Ewangelizacja  Bóg  ale  i  dusza  nasz  że  stal  nas  rodzaj
1 Tes 2:8 G3779 G2442 G2442 G5216 G2106 G3330 G5213 G3756 G3440 G2098 G2316 G0235 G2532 G5590 G1438 G1360 G1096 G2254 G0027
1 Tes 2:9 μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ.                          
1 Tes 2:9 mnEmoneu/ete ga/r, a)delfoi/, to\n ko/pon E(mO=n kai\ to\n mo/CHTon: nukto\s kai\ E(me/ras e)rgaDZo/menoi pro\s to\ mE\ e)pibarE=sai/ tina u(mO=n e)kEru/Xamen ei)s u(ma=s to\ eu)agge/lion tou= Teou=.
1 Tes 2:9 mnEmoneuete gar, adelfoi, ton kopon hEmOn kai ton moCHTon: nyktos kai hEmeras ergaDZomenoi pros to mE epibarEsai tina hymOn ekEryXamen eis hymas to euaNgelion tu Teu.
1 Tes 2:9 v-2pai-p-- c--------- n-----vpm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- c--------- ra----asm- n-----asm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--pmpnpm- p--------- ra----asn- d--------- v--aan---- ri----asm- rp----gp-- v-1aai-p-- p--------- rp----ap-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
1 Tes 2:9 G3421 G1063 G0080 G3588 G2873 G2257 G2532 G3588 G3449 G3571 G2532 G2250 G2038 G4314 G3588 G3361 G1912 G5100 G5216 G2784 G1519 G5209 G3588 G2098 G3588 G2316
1 Tes 2:9 Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.
1 Tes 2:9
1 Tes 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:9
1 Tes 2:9  Dla  pamiętać  bracia  praca  nasz  i  ścieranie  w nocy  i  na dzień  pracy  że  nie  podatkowego do  kogo  ty, wy  głosił  w  ty, wy  Ewangelizacja  Bóg
1 Tes 2:9 G1063 G3421 G0080 G2873 G2257 G2532 G3449 G3571 G2532 G2250 G2038 G4314 G3361 G1912 G5100 G5216 G2784 G1519 G5209 G2098 G2316
1 Tes 2:10 ὑμεῖς μάρτυρες καὶ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν,                                                
1 Tes 2:10 u(mei=s ma/rtures kai\ o( Teo/s, O(s o(si/Os kai\ dikai/Os kai\ a)me/mptOs u(mi=n toi=s pisteu/ousin e)genE/TEmen,
1 Tes 2:10 hymeis martyres kai ho Teos, hOs hosiOs kai dikaiOs kai amemptOs hymin tois pisteuusin egenETEmen,
1 Tes 2:10 rp----np-- n-----npm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- d--------- c--------- d--------- c--------- d--------- rp----dp-- ra----dpm- v--papdpm- v-1api-p--
1 Tes 2:10 G5210 G3144 G2532 G3588 G2316 G5613 G3743 G2532 G1346 G2532 G0274 G5213 G3588 G4100 G1096
1 Tes 2:10 Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących.
1 Tes 2:10
1 Tes 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:10
1 Tes 2:10  Świadków  ty, wy  i  Bóg  jako  święcie  i  sprawiedliwie  i  nienagannie  otrzymane  ty, wy  wiernych
1 Tes 2:10 G3144 G5210 G2532 G2316 G5613 G3743 G2532 G1346 G2532 G0274 G1096 G5213 G4100
1 Tes 2:11 καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ                                                          
1 Tes 2:11 kaTa/per oi)/date O(s e(/na e(/kaston u(mO=n O(s patE\r te/kna e(autou=
1 Tes 2:11 kaTaper oidate hOs hena hekaston hymOn hOs patEr tekna heautu
1 Tes 2:11 c--------- v-2xai-p-- c--------- a-----asm- a-----asm- rp----gp-- c--------- n-----nsm- n-----apn- rp----gsm-
1 Tes 2:11 G2509 G1492 G5613 G1520 G1538 G5216 G5613 G3962 G5043 G1438
1 Tes 2:11 Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci,
1 Tes 2:11
1 Tes 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:11
1 Tes 2:11  że  wiedzieć  jako  każdy  każdy  ty, wy  jako  ojciec  Dzieci  ich
1 Tes 2:11 G2509 G1492 G5613 G1520 G1538 G5216 G5613 G3962 G5043 G1438
1 Tes 2:12 παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν.                                  
1 Tes 2:12 parakalou=ntes u(ma=s kai\ paramuTou/menoi kai\ marturo/menoi ei)s to\ peripatei=n u(ma=s a)Xi/Os tou= Teou= tou= kalou=ntos u(ma=s ei)s tE\n e(autou= basilei/an kai\ do/Xan.
1 Tes 2:12 parakaluntes hymas kai paramyTumenoi kai martyromenoi eis to peripatein hymas aXiOs tu Teu tu kaluntos hymas eis tEn heautu basileian kai doXan.
1 Tes 2:12 v--papnpm- rp----ap-- c--------- v--pmpnpm- c--------- v--pmpnpm- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----ap-- d--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- rp----ap-- p--------- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- c--------- n-----asf-
1 Tes 2:12 G3870 G5209 G2532 G3888 G2532 G3143 G1519 G3588 G4043 G5209 G0516 G3588 G2316 G3588 G2564 G5209 G1519 G3588 G1438 G0932 G2532 G1391
1 Tes 2:12 abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
1 Tes 2:12
1 Tes 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:12
1 Tes 2:12  pytanie  i  wezwała  prosił  do  godnie  Bóg  że należne  ty, wy  w  Ich  Królestwo  i  chwała
1 Tes 2:12 G3870 G2532 G3888 G3140 G4043 G0516 G2316 G2564 G5209 G1519 G1438 G0932 G2532 G1391
1 Tes 2:13 Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾿ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.          
1 Tes 2:13 *kai\ dia\ tou=to kai\ E(mei=s eu)CHaristou=men tO=| TeO=| a)dialei/ptOs, o(/ti paralabo/ntes lo/gon a)koE=s par' E(mO=n tou= Teou= e)de/XasTe ou) lo/gon a)nTrO/pOn a)lla\ kaTO/s e)stin a)lETO=s lo/gon Teou=, o(\s kai\ e)nergei=tai e)n u(mi=n toi=s pisteu/ousin.
1 Tes 2:13 kai dia tuto kai hEmeis euCHaristumen tO TeO adialeiptOs, hoti paralabontes logon akoEs par' EmOn tu Teu edeXasTe u logon anTrOpOn alla kaTOs estin alETOs logon Teu, hos kai energeitai en hymin tois pisteuusin.
1 Tes 2:13 c--------- p--------- rd----asn- d--------- rp----np-- v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- d--------- c--------- v--aapnpm- n-----asm- n-----gsf- p--------- rp----gp-- ra----gsm- n-----gsm- v-2ami-p-- d--------- n-----asm- n-----gpm- c--------- c--------- v-3pai-s-- d--------- n-----asm- n-----gsm- rr----nsm- d--------- v-3pmi-s-- p--------- rp----dp-- ra----dpm- v--papdpm-
1 Tes 2:13 G2532 G1223 G5124 G2532 G2249 G2168 G3588 G2316 G0089 G3754 G3880 G3056 G0189 G3844 G2257 G3588 G2316 G1209 G3756 G3056 G0444 G0235 G2531 G2076 G0230 G3056 G2316 G3739 G2532 G1754 G1722 G5213 G3588 G4100
1 Tes 2:13 Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących.
1 Tes 2:13
1 Tes 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:13
1 Tes 2:13  Zatem  Zatem  i  my  nieustannie  podziękować  Bóg  że  O  z  nas  słyszałem  słowo  Bóg  miał  nie  słowo  ludzki  ale  słowo  Bóg  co  jest  prawda  który  i  aktów  w  ty, wy  wiernych
1 Tes 2:13 G1223 G5124 G2532 G2249 G0089 G2168 G2316 G3754 G3880 G3844 G2257 G0189 G3056 G2316 G1209 G3756 G3056 G0444 G0235 G3056 G2316 G2531 G2076 G0230 G3739 G2532 G1754 G1722 G5213 G4100
1 Tes 2:14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων,            
1 Tes 2:14 u(mei=s ga\r mimEtai\ e)genE/TEte, a)delfoi/, tO=n e)kklEsiO=n tou= Teou= tO=n ou)sO=n e)n tE=| *)ioudai/a| e)n *CHristO=| *)iEsou=, o(/ti ta\ au)ta\ e)pa/Tete kai\ u(mei=s u(po\ tO=n i)di/On sumfuletO=n kaTO\s kai\ au)toi\ u(po\ tO=n *)ioudai/On,
1 Tes 2:14 hymeis gar mimEtai egenETEte, adelfoi, tOn ekklEsiOn tu Teu tOn usOn en tE iudaia en CHristO iEsu, hoti ta auta epaTete kai hymeis hypo tOn idiOn symfyletOn kaTOs kai autoi hypo tOn iudaiOn,
1 Tes 2:14 rp----np-- c--------- n-----npm- v-2api-p-- n-----vpm- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpf- v--papgpf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- ra----apn- a-----apn- v-2aai-p-- c--------- rp----np-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- c--------- d--------- rp----npm- p--------- ra----gpm- a-----gpm-
1 Tes 2:14 G5210 G1063 G3402 G1096 G0080 G3588 G1577 G3588 G2316 G3588 G5607 G1722 G3588 G2449 G1722 G5547 G2424 G3754 G3588 G0846 G3958 G2532 G5210 G5259 G3588 G2398 G4853 G2531 G2532 G0846 G5259 G3588 G2453
1 Tes 2:14 Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościołów Boga, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków.
1 Tes 2:14
1 Tes 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:14
1 Tes 2:14  Dla  ty, wy  bracia  zostać  naśladowców  kościoły  Bóg  w  Chrystus  Jezus  usytuowany  w  Judea  że  i  ty, wy  że  poddane  z  ich  rodaków  że  i  tych  z  Żydów
1 Tes 2:14 G1063 G5210 G0080 G1096 G3402 G1577 G2316 G1722 G5547 G2424 G5607 G1722 G2449 G3754 G2532 G5210 G5024 G3958 G5259 G2398 G4853 G2531 G2532 G0846 G5259 G2453
1 Tes 2:15 τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων,                                      
1 Tes 2:15 tO=n kai\ to\n ku/rion a)pokteina/ntOn *)iEsou=n kai\ tou\s profE/tas, kai\ E(ma=s e)kdiOXa/ntOn, kai\ TeO=| mE\ a)resko/ntOn, kai\ pa=sin a)nTrO/pois e)nanti/On,
1 Tes 2:15 tOn kai ton kyrion apokteinantOn iEsun kai tus profEtas, kai hEmas ekdiOXantOn, kai TeO mE areskontOn, kai pasin anTrOpois enantiOn,
1 Tes 2:15 ra----gpm- c--------- ra----asm- n-----asm- v--aapgpm- n-----asm- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- rp----ap-- v--aapgpm- c--------- n-----dsm- d--------- v--papgpm- c--------- a-----dpm- n-----dpm- a-----gpm-
1 Tes 2:15 G3588 G2532 G3588 G2962 G0615 G2424 G2532 G3588 G4396 G2532 G2248 G1559 G2532 G2316 G3361 G0700 G2532 G3956 G0444 G1727
1 Tes 2:15 Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.
1 Tes 2:15
1 Tes 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:15
1 Tes 2:15  że  zabity  i  Władca  Jezus  i  Jego  Proroków  i  nas  wydalony  i  Bóg  nie  proszę  i  wszystko  mężczyzn  opierać się
1 Tes 2:15 G0615 G0615 G2532 G2962 G2424 G2532 G2398 G4396 G2532 G2248 G1559 G2532 G2316 G3361 G0700 G2532 G3956 G0444 G1727
1 Tes 2:16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὀργὴ εἰς τέλος.                                  
1 Tes 2:16 kOluo/ntOn E(ma=s toi=s e)/Tnesin lalE=sai i(/na sOTO=sin, ei)s to\ a)naplErO=sai au)tO=n ta\s a(marti/as pa/ntote. e)/fTasen de\ e)p' au)tou\s E( o)rgE\ ei)s te/los.
1 Tes 2:16 kOlyontOn hEmas tois eTnesin lalEsai hina sOTOsin, eis to anaplErOsai autOn tas hamartias pantote. efTasen de ep' autus hE orgE eis telos.
1 Tes 2:16 v--papgpm- rp----ap-- ra----dpn- n-----dpn- v--aan---- c--------- v-3aps-p-- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----gpm- ra----apf- n-----apf- d--------- v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----apm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----asn-
1 Tes 2:16 G2967 G2248 G3588 G1484 G2980 G2443 G4982 G1519 G3588 G0378 G0846 G3588 G0266 G3842 G5348 G1161 G1909 G0846 G3588 G3709 G1519 G5056
1 Tes 2:16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.
1 Tes 2:16
1 Tes 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:16
1 Tes 2:16  że  utrudniać  nas  mówić  Pogan  że  zapisanych  zawsze  wypełniać  środka  grzech  ich  ale  blisko  w  ich  gniew  do  koniec
1 Tes 2:16 G2967 G2967 G2248 G2980 G1484 G2443 G4982 G3842 G0378 G0378 G0266 G0846 G1161 G5348 G1909 G0846 G3709 G1519 G5056
1 Tes 2:17 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾿ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ.                                    
1 Tes 2:17 *(Emei=s de/, a)delfoi/, a)porfanisTe/ntes a)f' u(mO=n pro\s kairo\n O(/ras, prosO/pO| ou) kardi/a|, perissote/rOs e)spouda/samen to\ pro/sOpon u(mO=n i)dei=n e)n pollE=| e)piTumi/a|.
1 Tes 2:17 hEmeis de, adelfoi, aporfanisTentes af' ymOn pros kairon hOras, prosOpO u kardia, perissoterOs espudasamen to prosOpon hymOn idein en pollE epiTymia.
1 Tes 2:17 rp----np-- c--------- n-----vpm- v--appnpm- p--------- rp----gp-- p--------- n-----asm- n-----gsf- n-----dsn- d--------- n-----dsf- d--------- v-1aai-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- v--aan---- p--------- a-----dsf- n-----dsf-
1 Tes 2:17 G2249 G1161 G0080 G0642 G0575 G5216 G4314 G2540 G5610 G4383 G3756 G2588 G4056 G4704 G3588 G4383 G5216 G1492 G1722 G4183 G1939
1 Tes 2:17 My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście.
1 Tes 2:17
1 Tes 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:17
1 Tes 2:17  My  zaś  bracia  były  oddzielone  z  ty, wy  w  krótki  czas  twarz  nie  serce  tak  z  więcej  pragnienie  wypróbowany  zobaczyć  twarz  swój
1 Tes 2:17 G2249 G1161 G0080 G0642 G0642 G0575 G5216 G4314 G5610 G2540 G4383 G3756 G2588 G4056 G1722 G4183 G1939 G4704 G1492 G4383 G5216
1 Tes 2:18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς Σατανᾶς.                                            
1 Tes 2:18 dio/ti E)TelE/samen e)lTei=n pro\s u(ma=s, e)gO\ me\n *pau=los kai\ a(/paX kai\ di/s, kai\ e)ne/koPSen E(ma=s o( *satana=s.
1 Tes 2:18 dioti ETelEsamen elTein pros hymas, egO men paulos kai hapaX kai dis, kai enekoPSen hEmas ho satanas.
1 Tes 2:18 c--------- v-1aai-p-- v--aan---- p--------- rp----ap-- rp----ns-- x--------- n-----nsm- c--------- d--------- c--------- d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm-
1 Tes 2:18 G1360 G2309 G2064 G4314 G5209 G1473 G3303 G3972 G2532 G0530 G2532 G1364 G2532 G1465 G2248 G3588 G4567
1 Tes 2:18 Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.
1 Tes 2:18
1 Tes 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:18
1 Tes 2:18  zatem  Ja  Paul  i  czas  i  dwa  jak  przyjść  do  ty, wy  ale  zapobiec  nas  Szatan
1 Tes 2:18 G1352 G1473 G3972 G2532 G0530 G2532 G1364 G2309 G2064 G4314 G5209 G2532 G1465 G2248 G4567
1 Tes 2:19 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς χαρὰ στέφανος καυχήσεως οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ;                                  
1 Tes 2:19 ti/s ga\r E(mO=n e)lpi\s E)\ CHara\ E)\ ste/fanos kauCHE/seOs E)\ ou)CHi\ kai\ u(mei=s e)/mprosTen tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= e)n tE=| au)tou= parousi/a|;
1 Tes 2:19 tis gar hEmOn elpis E CHara E stefanos kauCHEseOs E uCHi kai hymeis emprosTen tu kyriu hEmOn iEsu en tE autu parusia;
1 Tes 2:19 ri----nsf- c--------- rp----gp-- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsm- n-----gsf- c--------- x--------- d--------- rp----np-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- p--------- ra----dsf- rp----gsm- n-----dsf-
1 Tes 2:19 G5101 G1063 G2257 G1680 G2228 G5479 G2228 G4735 G2746 G2228 G3780 G2532 G5210 G1715 G3588 G2962 G2257 G2424 G1722 G3588 G0846 G3952
1 Tes 2:19 Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia?
1 Tes 2:19
1 Tes 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:19
1 Tes 2:19  Dla  kto  nasz  nadzieja  lub  radość  lub  korona  chwalić  Nie  i  ty, wy  czy  przed  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  w  nadejście  Jego
1 Tes 2:19 G1063 G5101 G2257 G1680 G2228 G5479 G2228 G4735 G2746 G3780 G2532 G5210 G2228 G1715 G2962 G2257 G2424 G5547 G1722 G3952 G0846
1 Tes 2:20 ὑμεῖς γάρ ἐστε δόξα ἡμῶν καὶ χαρά.                                                            
1 Tes 2:20 u(mei=s ga/r e)ste E( do/Xa E(mO=n kai\ E( CHara/.
1 Tes 2:20 hymeis gar este hE doXa hEmOn kai hE CHara.
1 Tes 2:20 rp----np-- c--------- v-2pai-p-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf-
1 Tes 2:20 G5210 G1063 G2075 G3588 G1391 G2257 G2532 G3588 G5479
1 Tes 2:20 Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością.
1 Tes 2:20
1 Tes 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 2:20
1 Tes 2:20  Dla  ty, wy  chwała  nasz  i  radość
1 Tes 2:20 G1063 G5210 G1391 G2257 G2532 G5479
Copyright by Cezary Podolski