Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tes4      do_str_głównej      do_2Tes1      
1 Tes 5:1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι,                                            
1 Tes 5:1 *peri\ de\ tO=n CHro/nOn kai\ tO=n kairO=n, a)delfoi/, ou) CHrei/an e)/CHete u(mi=n gra/fesTai,
1 Tes 5:1 peri de tOn CHronOn kai tOn kairOn, adelfoi, u CHreian eCHete hymin grafesTai,
1 Tes 5:1 p--------- c--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----vpm- d--------- n-----asf- v-2pai-p-- rp----dp-- v--ppn----
1 Tes 5:1 G4012 G1161 G3588 G5550 G2532 G3588 G2540 G0080 G3756 G5532 G2192 G5213 G1125
1 Tes 5:1 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
1 Tes 5:1
1 Tes 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:1
1 Tes 5:1  O  czasy  zaś  i  czas  nie  nie  potrzeb  pisać  ty, wy  bracia
1 Tes 5:1 G4012 G5550 G1161 G2532 G2540 G2192 G3756 G5532 G1125 G5213 G0080
1 Tes 5:2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται.                                            
1 Tes 5:2 au)toi\ ga\r a)kribO=s oi)/date o(/ti E(me/ra kuri/ou O(s kle/ptEs e)n nukti\ ou(/tOs e)/rCHetai.
1 Tes 5:2 autoi gar akribOs oidate hoti hEmera kyriu hOs kleptEs en nykti hutOs erCHetai.
1 Tes 5:2 rp----npm- c--------- d--------- v-2xai-p-- c--------- n-----nsf- n-----gsm- c--------- n-----nsm- p--------- n-----dsf- d--------- v-3pmi-s--
1 Tes 5:2 G0846 G1063 G0199 G1492 G3754 G2250 G2962 G5613 G2812 G1722 G3571 G3779 G2064
1 Tes 5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
1 Tes 5:2
1 Tes 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:2
1 Tes 5:2  dla  się  autentycznie  wiedzieć  że  dzień  Pan  tak  przyjść  jako  złodziej  w nocy  w nocy
1 Tes 5:2 G1063 G0846 G0199 G1492 G3754 G2250 G2962 G3779 G2064 G5613 G2812 G1722 G3571
1 Tes 5:3 ὅταν λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.                            
1 Tes 5:3 o(/tan le/gOsin, *ei)rE/nE kai\ a)sfa/leia, to/te ai)fni/dios au)toi=s e)fi/statai o)/leTros O(/sper E( O)di\n tE=| e)n gastri\ e)CHou/sE|, kai\ ou) mE\ e)kfu/gOsin.
1 Tes 5:3 hotan legOsin, eirEnE kai asfaleia, tote aifnidios autois efistatai oleTros hOsper hE Odin tE en gastri eCHusE, kai u mE ekfygOsin.
1 Tes 5:3 c--------- v-3pas-p-- n-----nsf- c--------- n-----nsf- d--------- a-----nsm- rp----dpm- v-3pmi-s-- n-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsf- p--------- n-----dsf- v--papdsf- c--------- d--------- d--------- v-3aas-p--
1 Tes 5:3 G3752 G3004 G1515 G2532 G0803 G5119 G0160 G0846 G2186 G3639 G5618 G3588 G5604 G3588 G1722 G1064 G2192 G2532 G3756 G3361 G1628
1 Tes 5:3 Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
1 Tes 5:3
1 Tes 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:3
1 Tes 5:3  Dla  kiedy  będzie  mówić  świat  i  bezpieczeństwo  następnie  nagle  zdarzać się  ich  nędza  jak  jako  mąka  rodzajów  o  w  brzuch  i  nie  uciec
1 Tes 5:3 G1063 G3752 G3004 G3004 G1515 G2532 G0803 G5119 G0160 G2186 G0846 G3639 G5618 G5618 G5604 G5604 G2192 G1722 G1064 G2532 G3364 G1628
1 Tes 5:4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ,                                          
1 Tes 5:4 u(mei=s de/, a)delfoi/, ou)k e)ste\ e)n sko/tei, i(/na E( E(me/ra u(ma=s O(s kle/ptEs katala/bE|,
1 Tes 5:4 hymeis de, adelfoi, uk este en skotei, hina hE hEmera hymas hOs kleptEs katalabE,
1 Tes 5:4 rp----np-- c--------- n-----vpm- d--------- v-2pai-p-- p--------- n-----dsn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----ap-- c--------- n-----nsm- v-3aas-s--
1 Tes 5:4 G5210 G1161 G0080 G3756 G2075 G1722 G4655 G2443 G3588 G2250 G5209 G5613 G2812 G2638
1 Tes 5:4 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
1 Tes 5:4
1 Tes 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:4
1 Tes 5:4  Ale  ty, wy  bracia  nie  w  ciemność  że  dzień  znalezionych  ty, wy  jako  złodziej
1 Tes 5:4 G1161 G5210 G0080 G3756 G1722 G4655 G2443 G2250 G2638 G5209 G5613 G2812
1 Tes 5:5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·                                          
1 Tes 5:5 pa/ntes ga\r u(mei=s ui(oi\ fOto/s e)ste kai\ ui(oi\ E(me/ras. ou)k e)sme\n nukto\s ou)de\ sko/tous:
1 Tes 5:5 pantes gar hymeis hyioi fOtos este kai hyioi hEmeras. uk esmen nyktos ude skotus:
1 Tes 5:5 a-----npm- c--------- rp----np-- n-----npm- n-----gsn- v-2pai-p-- c--------- n-----npm- n-----gsf- d--------- v-1pai-p-- n-----gsf- c--------- n-----gsn-
1 Tes 5:5 G3956 G1063 G5210 G5207 G5457 G2075 G2532 G5207 G2250 G3756 G2070 G3571 G3761 G4655
1 Tes 5:5 Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
1 Tes 5:5
1 Tes 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:5
1 Tes 5:5  Dla  wszystko  ty, wy  synów  światło  i  synów  Dzień  nie  noc  ani  Ciemność
1 Tes 5:5 G1063 G3956 G5210 G5207 G5457 G2532 G5207 G2250 G3756 G3571 G3761 G4655
1 Tes 5:6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.                                                
1 Tes 5:6 a)/ra ou)=n mE\ kaTeu/dOmen O(s oi( loipoi/, a)lla\ grEgorO=men kai\ nE/fOmen.
1 Tes 5:6 ara un mE kaTeudOmen hOs hoi loipoi, alla grEgorOmen kai nEfOmen.
1 Tes 5:6 c--------- c--------- d--------- v-1pas-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- c--------- v-1pas-p-- c--------- v-1pas-p--
1 Tes 5:6 G0686 G3767 G3361 G2518 G5613 G3588 G3062 G0235 G1127 G2532 G3525
1 Tes 5:6 Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
1 Tes 5:6
1 Tes 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:6
1 Tes 5:6  Tak  Tak  nie  będzie  spać  jako  i  Inny  ale  będzie  zegarek  i  trzeźwy
1 Tes 5:6 G0686 G3767 G3361 G2518 G2518 G5613 G2532 G3062 G0235 G1127 G1127 G2532 G3525
1 Tes 5:7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·                                                  
1 Tes 5:7 oi( ga\r kaTeu/dontes nukto\s kaTeu/dousin, kai\ oi( meTusko/menoi nukto\s meTu/ousin:
1 Tes 5:7 hoi gar kaTeudontes nyktos kaTeudusin, kai hoi meTyskomenoi nyktos meTyusin:
1 Tes 5:7 ra----npm- c--------- v--papnpm- n-----gsf- v-3pai-p-- c--------- ra----npm- v--pppnpm- n-----gsf- v-3pai-p--
1 Tes 5:7 G3588 G1063 G2518 G3571 G2518 G2532 G3588 G3182 G3571 G3184
1 Tes 5:7 Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.
1 Tes 5:7
1 Tes 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:7
1 Tes 5:7  Dla  Nieaktywnych  spać  w nocy  i  który biesiada  biesiada  w nocy
1 Tes 5:7 G1063 G2518 G2518 G3571 G2532 G3182 G3184 G3571
1 Tes 5:8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας·                                          
1 Tes 5:8 E(mei=s de\ E(me/ras o)/ntes nE/fOmen, e)ndusa/menoi TO/raka pi/steOs kai\ a)ga/pEs kai\ perikefalai/an e)lpi/da sOtEri/as:
1 Tes 5:8 hEmeis de hEmeras ontes nEfOmen, endysamenoi TOraka pisteOs kai agapEs kai perikefalaian elpida sOtErias:
1 Tes 5:8 rp----np-- c--------- n-----gsf- v--papnpm- v-1pas-p-- v--ampnpm- n-----asm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----asf- n-----asf- n-----gsf-
1 Tes 5:8 G2249 G1161 G2250 G5607 G3525 G1746 G2382 G4102 G2532 G0026 G2532 G4030 G1680 G4991
1 Tes 5:8 My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. 
1 Tes 5:8
1 Tes 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:8
1 Tes 5:8  My  zaś  jest  Dzień  trzeźwy  ubrany  zbroja  Wiara  i  miłość  i  kask  Nadzieja  Ratowanie
1 Tes 5:8 G2249 G1161 G5607 G2250 G3525 G1746 G2382 G4102 G2532 G0026 G2532 G4030 G1680 G4991
1 Tes 5:9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,                                  
1 Tes 5:9 o(/ti ou)k e)/Teto E(ma=s o( Teo\s ei)s o)rgE\n a)lla\ ei)s peripoi/Esin sOtEri/as dia\ tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=,
1 Tes 5:9 hoti uk eTeto hEmas ho Teos eis orgEn alla eis peripoiEsin sOtErias dia tu kyriu hEmOn iEsu CHristu,
1 Tes 5:9 c--------- d--------- v-3ami-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
1 Tes 5:9 G3754 G3756 G5087 G2248 G3588 G2316 G1519 G3709 G0235 G1519 G4047 G4991 G1223 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Tes 5:9 Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1 Tes 5:9
1 Tes 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:9
1 Tes 5:9  że  Bóg  zidentyfikowane  nas  nie  w  gniew  ale  do  uzyskania  Ratowanie  przez  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Tes 5:9 G3754 G2316 G5087 G2248 G3756 G1519 G3709 G0235 G1519 G4047 G4991 G1223 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Tes 5:10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.                                            
1 Tes 5:10 tou= a)poTano/ntos u(pe\r E(mO=n i(/na ei)/te grEgorO=men ei)/te kaTeu/dOmen a(/ma su\n au)tO=| DZE/sOmen.
1 Tes 5:10 tu apoTanontos hyper hEmOn hina eite grEgorOmen eite kaTeudOmen hama syn autO DZEsOmen.
1 Tes 5:10 ra----gsm- v--aapgsm- p--------- rp----gp-- c--------- c--------- v-1pas-p-- c--------- v-1pas-p-- d--------- p--------- rp----dsm- v-1aas-p--
1 Tes 5:10 G3588 G0599 G5228 G2257 G2443 G1535 G1127 G1535 G2518 G0260 G4862 G0846 G2198
1 Tes 5:10 który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
1 Tes 5:10
1 Tes 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:10
1 Tes 5:10  zmarły  dla  nas  że  obudzić  czy  lub  spać  żył  razem  z  Go
1 Tes 5:10 G0599 G5228 G2257 G2443 G1127 G1535 G1535 G2518 G2198 G0260 G4862 G0846
1 Tes 5:11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.                                                
1 Tes 5:11 *dio\ parakalei=te a)llE/lous kai\ oi)kodomei=te ei(=s to\n e(/na, kaTO\s kai\ poiei=te.
1 Tes 5:11 dio parakaleite allElus kai oikodomeite heis ton hena, kaTOs kai poieite.
1 Tes 5:11 c--------- v-2pad-p-- rp----apm- c--------- v-2pad-p-- a-----nsm- ra----asm- a-----asm- c--------- d--------- v-2pai-p--
1 Tes 5:11 G1352 G3870 G0240 G2532 G3618 G1520 G3588 G1520 G2531 G2532 G4160
1 Tes 5:11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
1 Tes 5:11
1 Tes 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:11
1 Tes 5:11  Zatem  sobie komfort  przyjaciel  inny  i  pouczać  jeden  inny  jako  i  robi
1 Tes 5:11 G1352 G3870 G0240 G0240 G2532 G3618 G1520 G1520 G2531 G2532 G4160
1 Tes 5:12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,                                    
1 Tes 5:12 *)erOtO=men de\ u(ma=s, a)delfoi/, ei)de/nai tou\s kopiO=ntas e)n u(mi=n kai\ proi+stame/nous u(mO=n e)n kuri/O| kai\ nouTetou=ntas u(ma=s,
1 Tes 5:12 erOtOmen de hymas, adelfoi, eidenai tus kopiOntas en hymin kai pro+istamenus hymOn en kyriO kai nuTetuntas hymas,
1 Tes 5:12 v-1pai-p-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- v--xan---- ra----apm- v--papapm- p--------- rp----dp-- c--------- v--pmpapm- rp----gp-- p--------- n-----dsm- c--------- v--papapm- rp----ap--
1 Tes 5:12 G2065 G1161 G5209 G0080 G1492 G3588 G2872 G1722 G5213 G2532 G4291 G5216 G1722 G2962 G2532 G3560 G5209
1 Tes 5:12 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. 
1 Tes 5:12
1 Tes 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:12
1 Tes 5:12  Proszę  zaś  ty, wy  bracia  poszanowanie  Pracowników  w  ty, wy  i  Naczelne  swój  w  Władca  i  pouczać  ty, wy
1 Tes 5:12 G2065 G1161 G5209 G0080 G1492 G2872 G1722 G5213 G2532 G4291 G5216 G1722 G2962 G2532 G3560 G5209
1 Tes 5:13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.                                            
1 Tes 5:13 kai\ E(gei=sTai au)tou\s u(perekperissou= e)n a)ga/pE| dia\ to\ e)/rgon au)tO=n. ei)rEneu/ete e)n e(autoi=s.
1 Tes 5:13 kai hEgeisTai autus hyperekperissu en agapE dia to ergon autOn. eirEneuete en heautois.
1 Tes 5:13 c--------- v--pmn---- rp----apm- d--------- p--------- n-----dsf- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gpm- v-2pad-p-- p--------- rp----dpm-
1 Tes 5:13 G2532 G2233 G0846 G5228 G1722 G0026 G1223 G3588 G2041 G0846 G1514 G1722 G1438
1 Tes 5:13 Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
1 Tes 5:13
1 Tes 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:13
1 Tes 5:13  i  honor  ich  przeważnie  przeważnie  przeważnie  z  miłość  dla  sprawa  ich  Być  w  świat  między  go
1 Tes 5:13 G2532 G2233 G0846 G1537 G4053 G5228 G1722 G0026 G1223 G2041 G0846 G1514 G1514 G1514 G1722 G1438
1 Tes 5:14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.                                      
1 Tes 5:14 parakalou=men de\ u(ma=s, a)delfoi/, nouTetei=te tou\s a)ta/ktous, paramuTei=sTe tou\s o)ligoPSu/CHous, a)nte/CHesTe tO=n a)sTenO=n, makroTumei=te pro\s pa/ntas.
1 Tes 5:14 parakalumen de hymas, adelfoi, nuTeteite tus ataktus, paramyTeisTe tus oligoPSyCHus, anteCHesTe tOn asTenOn, makroTymeite pros pantas.
1 Tes 5:14 v-1pai-p-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- v-2pad-p-- ra----apm- a-----apm- v-2pmd-p-- ra----apm- a-----apm- v-2pmd-p-- ra----gpm- a-----gpm- v-2pad-p-- p--------- a-----apm-
1 Tes 5:14 G3870 G1161 G5209 G0080 G3560 G3588 G0813 G3888 G3588 G3642 G0472 G3588 G0772 G3114 G4314 G3956
1 Tes 5:14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!
1 Tes 5:14
1 Tes 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:14
1 Tes 5:14  Nawoływać  również  ty, wy  bracia  upomnienia  niesforny  komfort  feebleminded  zachować  słaby  Być  wytrzymały  do  wszystko
1 Tes 5:14 G3870 G1161 G5209 G0080 G3560 G0813 G3888 G3642 G0472 G0772 G3114 G3114 G4314 G3956
1 Tes 5:15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.                                
1 Tes 5:15 o(ra=te mE/ tis kako\n a)nti\ kakou= tini a)podO=|, a)lla\ pa/ntote to\ a)gaTo\n diO/kete [kai\] ei)s a)llE/lous kai\ ei)s pa/ntas.
1 Tes 5:15 horate mE tis kakon anti kaku tini apodO, alla pantote to agaTon diOkete [kai] eis allElus kai eis pantas.
1 Tes 5:15 v-2pad-p-- c--------- ri----nsm- a-----asn- p--------- a-----gsn- ri----dsm- v-3aas-s-- c--------- d--------- ra----asn- a-----asn- v-2pad-p-- c--------- p--------- rp----apm- c--------- p--------- a-----apm-
1 Tes 5:15 G3708 G3361 G5100 G2556 G0473 G2556 G5100 G0591 G0235 G3842 G3588 G0018 G1377 G2532 G1519 G0240 G2532 G1519 G3956
1 Tes 5:15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!
1 Tes 5:15
1 Tes 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:15
1 Tes 5:15  Zobaczyć  że  kto  kogo  wynagrodzony  zło  dla  zło  ale  zawsze  szukam  Dobroć  i  przyjaciel  Przyjaciel  i  wszystko
1 Tes 5:15 G3708 G3361 G5100 G5100 G0591 G2556 G0473 G2556 G0235 G3842 G1377 G0018 G2532 G0240 G0240 G2532 G3956
1 Tes 5:16 Πάντοτε χαίρετε,                                                                  
1 Tes 5:16 *pa/ntote CHai/rete,
1 Tes 5:16 pantote CHairete,
1 Tes 5:16 d--------- v-2pad-p--
1 Tes 5:16 G3842 G5463
1 Tes 5:16 Zawsze się radujcie,
1 Tes 5:16
1 Tes 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:16
1 Tes 5:16  Zawsze  Cieszyć
1 Tes 5:16 G3842 G5463
1 Tes 5:17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,                                                                  
1 Tes 5:17 a)dialei/ptOs proseu/CHesTe,
1 Tes 5:17 adialeiptOs proseuCHesTe,
1 Tes 5:17 d--------- v-2pmd-p--
1 Tes 5:17 G0089 G4336
1 Tes 5:17 nieustannie się módlcie!
1 Tes 5:17
1 Tes 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:17
1 Tes 5:17  Nieustannie  Modlić się
1 Tes 5:17 G0089 G4336
1 Tes 5:18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.                                              
1 Tes 5:18 e)n panti\ eu)CHaristei=te: tou=to ga\r Te/lEma Teou= e)n *CHristO=| *)iEsou= ei)s u(ma=s.
1 Tes 5:18 en panti euCHaristeite: tuto gar TelEma Teu en CHristO iEsu eis hymas.
1 Tes 5:18 p--------- a-----dsn- v-2pad-p-- rd----nsn- c--------- n-----nsn- n-----gsm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- rp----ap--
1 Tes 5:18 G1722 G3956 G2168 G5124 G1063 G2307 G2316 G1722 G5547 G2424 G1519 G5209
1 Tes 5:18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
1 Tes 5:18
1 Tes 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:18
1 Tes 5:18  Dla  wszystko  dzięki  dla  taki  o  ty, wy  będzie  Bóg  w  Chrystus  Jezus
1 Tes 5:18 G1722 G3956 G2168 G1063 G5124 G1519 G5209 G2307 G2316 G1722 G5547 G2424
1 Tes 5:19 τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,                                                              
1 Tes 5:19 to\ pneu=ma mE\ sbe/nnute,
1 Tes 5:19 to pneuma mE sbennyte,
1 Tes 5:19 ra----asn- n-----asn- d--------- v-2pad-p--
1 Tes 5:19 G3588 G4151 G3361 G4570
1 Tes 5:19 Ducha nie gaście,
1 Tes 5:19
1 Tes 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:19
1 Tes 5:19  Duch  nie  Ugasić
1 Tes 5:19 G4151 G3361 G4570
1 Tes 5:20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε·                                                                
1 Tes 5:20 profEtei/as mE\ e)XouTenei=te:
1 Tes 5:20 profEteias mE eXuTeneite:
1 Tes 5:20 n-----apf- d--------- v-2pad-p--
1 Tes 5:20 G4394 G3361 G1848
1 Tes 5:20 proroctwa nie lekceważcie!
1 Tes 5:20
1 Tes 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:20
1 Tes 5:20  Proroctwa  nie  Gardzić
1 Tes 5:20 G4394 G3361 G1848
1 Tes 5:21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,                                                          
1 Tes 5:21 pa/nta de\ dokima/DZete, to\ kalo\n kate/CHete,
1 Tes 5:21 panta de dokimaDZete, to kalon kateCHete,
1 Tes 5:21 a-----apn- c--------- v-2pad-p-- ra----asn- a-----asn- v-2pad-p--
1 Tes 5:21 G3956 G1161 G1381 G3588 G2570 G2722
1 Tes 5:21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!
1 Tes 5:21
1 Tes 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:21
1 Tes 5:21  Wszystko  kusić  dobry  pojąć
1 Tes 5:21 G3956 G1381 G2570 G2722
1 Tes 5:22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.                                                            
1 Tes 5:22 a)po\ panto\s ei)/dous ponErou= a)pe/CHesTe.
1 Tes 5:22 apo pantos eidus ponEru apeCHesTe.
1 Tes 5:22 p--------- a-----gsn- n-----gsn- a-----gsn- v-2pmd-p--
1 Tes 5:22 G0575 G3956 G1491 G4190 G0567
1 Tes 5:22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
1 Tes 5:22
1 Tes 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:22
1 Tes 5:22  Wstrzymać się  z  wszystko  rodzaj  zło
1 Tes 5:22 G0567 G0575 G3956 G1491 G4190
1 Tes 5:23 Αὐτὸς δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.          
1 Tes 5:23 *au)to\s de\ o( Teo\s tE=s ei)rE/nEs a(gia/sai u(ma=s o(lotelei=s, kai\ o(lo/klEron u(mO=n to\ pneu=ma kai\ E( PSuCHE\ kai\ to\ sO=ma a)me/mptOs e)n tE=| parousi/a| tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= tErETei/E.
1 Tes 5:23 autos de ho Teos tEs eirEnEs hagiasai hymas holoteleis, kai holoklEron hymOn to pneuma kai hE PSyCHE kai to sOma amemptOs en tE parusia tu kyriu hEmOn iEsu CHristu tErETeiE.
1 Tes 5:23 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aao-s-- rp----ap-- a-----apm- c--------- a-----nsn- rp----gp-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- v-3apo-s--
1 Tes 5:23 G0846 G1161 G3588 G2316 G3588 G1515 G0037 G5209 G3651 G2532 G3648 G5216 G3588 G4151 G2532 G3588 G5590 G2532 G3588 G4983 G0274 G1722 G3588 G3952 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G5083
1 Tes 5:23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1 Tes 5:23
1 Tes 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:23
1 Tes 5:23  Się  zaś  Bóg  Świat  święcić  ty, wy  w  wszystko  Kompletność  i  swój  duch  i  dusza  i  ciało  w  wszystko  nienaruszony  kontynuować  bez  występek  w  nadejście  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Tes 5:23 G0846 G1161 G2316 G1515 G0037 G5209 G3651 G3651 G3651 G2532 G5216 G4151 G2532 G5590 G2532 G4983 G3648 G3648 G3648 G5083 G0274 G0274 G1722 G3952 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Tes 5:24 πιστὸς καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.                                                        
1 Tes 5:24 pisto\s o( kalO=n u(ma=s, o(\s kai\ poiE/sei.
1 Tes 5:24 pistos ho kalOn hymas, hos kai poiEsei.
1 Tes 5:24 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----ap-- rr----nsm- d--------- v-3fai-s--
1 Tes 5:24 G4103 G3588 G2564 G5209 G3739 G2532 G4160
1 Tes 5:24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
1 Tes 5:24
1 Tes 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:24
1 Tes 5:24  Wierny  Zaproszenie  ty, wy  Który  i  zrobić
1 Tes 5:24 G4103 G2564 G5209 G3739 G2532 G4160
1 Tes 5:25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡμῶν.                                                            
1 Tes 5:25 *)adelfoi/, proseu/CHesTe [kai\] peri\ E(mO=n.
1 Tes 5:25 adelfoi, proseuCHesTe [kai] peri hEmOn.
1 Tes 5:25 n-----vpm- v-2pmd-p-- d--------- p--------- rp----gp--
1 Tes 5:25 G0080 G4336 G2532 G4012 G2257
1 Tes 5:25 Bracia, módlcie się także i za nas!
1 Tes 5:25
1 Tes 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:25
1 Tes 5:25  Bracia  Modlić się  o  nas
1 Tes 5:25 G0080 G4336 G4012 G2257
1 Tes 5:26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.                                                        
1 Tes 5:26 *)aspa/sasTe tou\s a)delfou\s pa/ntas e)n filE/mati a(gi/O|.
1 Tes 5:26 aspasasTe tus adelfus pantas en filEmati hagiO.
1 Tes 5:26 v-2amd-p-- ra----apm- n-----apm- a-----apm- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
1 Tes 5:26 G0782 G3588 G0080 G3956 G1722 G5370 G0040
1 Tes 5:26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym!
1 Tes 5:26
1 Tes 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:26
1 Tes 5:26  Pozdrawiać  wszystko  bracia  pocałunek  pocałunek  święty
1 Tes 5:26 G0782 G3956 G0080 G1722 G5370 G0040
1 Tes 5:27 Ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.                                                  
1 Tes 5:27 *)enorki/DZO u(ma=s to\n ku/rion a)nagnOsTE=nai tE\n e)pistolE\n pa=sin toi=s a)delfoi=s.
1 Tes 5:27 enorkiDZO hymas ton kyrion anagnOsTEnai tEn epistolEn pasin tois adelfois.
1 Tes 5:27 v-1pai-s-- rp----ap-- ra----asm- n-----asm- v--apn---- ra----asf- n-----asf- a-----dpm- ra----dpm- n-----dpm-
1 Tes 5:27 G3726 G5209 G3588 G2962 G0314 G3588 G1992 G3956 G3588 G0080
1 Tes 5:27 Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom. 
1 Tes 5:27
1 Tes 5:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:27
1 Tes 5:27  Czarować  ty, wy  Władca  czytać  te rzeczy  wiadomość  wszystko  święty  bracia
1 Tes 5:27 G3726 G5209 G2962 G0314 G3588 G1992 G3956 G0040 G0080
1 Tes 5:28 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.                                                    
1 Tes 5:28 *(E CHa/ris tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= meT' u(mO=n.
1 Tes 5:28 hE CHaris tu kyriu hEmOn iEsu CHristu meT' ymOn.
1 Tes 5:28 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gp--
1 Tes 5:28 G3588 G5485 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G5216
1 Tes 5:28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!
1 Tes 5:28
1 Tes 5:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tes 5:28
1 Tes 5:28  Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  ty, wy  Amen
1 Tes 5:28 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski