Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tm3      do_str_głównej      do_1Tm5      
1 Tm 4:1 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,                      
1 Tm 4:1 *to\ de\ pneu=ma r(EtO=s le/gei o(/ti e)n u(ste/rois kairoi=s a)postE/sontai/ tines tE=s pi/steOs, prose/CHontes pneu/masin pla/nois kai\ didaskali/ais daimoni/On,
1 Tm 4:1 to de pneuma rEtOs legei hoti en hysterois kairois apostEsontai tines tEs pisteOs, proseCHontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniOn,
1 Tm 4:1 ra----nsn- c--------- n-----nsn- d--------- v-3pai-s-- c--------- p--------- a-----dpmc n-----dpm- v-3fmi-p-- ri----npm- ra----gsf- n-----gsf- v--papnpm- n-----dpn- a-----dpn- c--------- n-----dpf- n-----gpn-
1 Tm 4:1 G3588 G1161 G4151 G4490 G3004 G3754 G1722 G5306 G2540 G0868 G5100 G3588 G4102 G4337 G4151 G4108 G2532 G1319 G1140
1 Tm 4:1 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
1 Tm 4:1
1 Tm 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:1
1 Tm 4:1  Duch  zaś  jasny  mówi  że  w  ostatnich  czas  rekolekcje  kilka  Wiara  słuchanie muzyki  duchy  zakłamany  i  nauki  diabły
1 Tm 4:1 G4151 G1161 G4490 G3004 G3754 G1722 G5306 G2540 G0868 G5100 G4102 G4337 G4151 G4108 G2532 G1319 G1140
1 Tm 4:2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν,                                              
1 Tm 4:2 e)n u(pokri/sei PSeudolo/gOn, kekaustEriasme/nOn tE\n i)di/an sunei/dEsin,
1 Tm 4:2 en hypokrisei PSeudologOn, kekaustEriasmenOn tEn idian syneidEsin,
1 Tm 4:2 p--------- n-----dsf- a-----gpm- v--xppgpm- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
1 Tm 4:2 G1722 G5272 G5573 G2743 G3588 G2398 G4893
1 Tm 4:2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.
1 Tm 4:2
1 Tm 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:2
1 Tm 4:2  przez  hipokryzja  lzheslovesnikov  Spalił  sumienie  jego
1 Tm 4:2 G1722 G5272 G5573 G2743 G4893 G2398
1 Tm 4:3 κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.                        
1 Tm 4:3 kOluo/ntOn gamei=n, a)pe/CHesTai brOma/tOn a(\ o( Teo\s e)/ktisen ei)s meta/lEmPSin meta\ eu)CHaristi/as toi=s pistoi=s kai\ e)pegnOko/si tE\n a)lE/Teian.
1 Tm 4:3 kOlyontOn gamein, apeCHesTai brOmatOn ha ho Teos ektisen eis metalEmPSin meta euCHaristias tois pistois kai epegnOkosi tEn alETeian.
1 Tm 4:3 v--papgpm- v--pan---- v--pmn---- n-----gpn- rr----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- p--------- n-----gsf- ra----dpm- a-----dpm- c--------- v--xapdpm- ra----asf- n-----asf-
1 Tm 4:3 G2967 G1060 G0567 G1033 G3739 G3588 G2316 G2936 G1519 G3336 G3326 G2169 G3588 G4103 G2532 G1921 G3588 G0225
1 Tm 4:3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
1 Tm 4:3
1 Tm 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:3
1 Tm 4:3  zakazujące  przystąpić  w  małżeństwo  stosowanie  żywność  że  Bóg  stworzony  tak  prawdziwy  i  wiem  prawda  ate  z  dziękczynienie
1 Tm 4:3 G2967 G1060 G1060 G1060 G0567 G1033 G3739 G2316 G2936 G1519 G4103 G2532 G1921 G0225 G3336 G3326 G2169
1 Tm 4:4 ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον,                                      
1 Tm 4:4 o(/ti pa=n kti/sma Teou= kalo/n, kai\ ou)de\n a)po/blEton meta\ eu)CHaristi/as lambano/menon,
1 Tm 4:4 hoti pan ktisma Teu kalon, kai uden apoblEton meta euCHaristias lambanomenon,
1 Tm 4:4 c--------- a-----nsn- n-----nsn- n-----gsm- a-----nsn- c--------- a-----nsn- a-----nsn- p--------- n-----gsf- v--pppnsn-
1 Tm 4:4 G3754 G3956 G2938 G2316 G2570 G2532 G3762 G0579 G3326 G2169 G2983
1 Tm 4:4 Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać.
1 Tm 4:4
1 Tm 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:4
1 Tm 4:4  Dla  wszystko  tworzenie  Bóg  dobrze  i  nic  reprehensibly  przyjęty  z  dziękczynienie
1 Tm 4:4 G3754 G3956 G2938 G2316 G2570 G2532 G3762 G0579 G2983 G3326 G2169
1 Tm 4:5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως.                                              
1 Tm 4:5 a(gia/DZetai ga\r dia\ lo/gou Teou= kai\ e)nteu/XeOs.
1 Tm 4:5 hagiaDZetai gar dia logu Teu kai enteuXeOs.
1 Tm 4:5 v-3ppi-s-- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsf-
1 Tm 4:5 G0037 G1063 G1223 G3056 G2316 G2532 G1783
1 Tm 4:5 Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę.
1 Tm 4:5
1 Tm 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:5
1 Tm 4:5  zatem  że  uświęcony  krótko mówiąc  krótko mówiąc  Bóg  i  modlitwa
1 Tm 4:5 G1063 G1063 G0037 G1223 G3056 G2316 G2532 G1783
1 Tm 4:6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας παρηκολούθηκας·                    
1 Tm 4:6 *tau=ta u(potiTe/menos toi=s a)delfoi=s kalo\s e)/sE| dia/konos *CHristou= *)iEsou=, e)ntrefo/menos toi=s lo/gois tE=s pi/steOs kai\ tE=s kalE=s didaskali/as E(=| parEkolou/TEkas:
1 Tm 4:6 tauta hypotiTemenos tois adelfois kalos esE diakonos CHristu iEsu, entrefomenos tois logois tEs pisteOs kai tEs kalEs didaskalias hE parEkoluTEkas:
1 Tm 4:6 rd----apn- v--pmpnsm- ra----dpm- n-----dpm- a-----nsm- v-2fmi-s-- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- v--pppnsm- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- rr----dsf- v-2xai-s--
1 Tm 4:6 G5023 G5294 G3588 G0080 G2570 G2071 G1249 G5547 G2424 G1789 G3588 G3056 G3588 G4102 G2532 G3588 G2570 G1319 G3739 G3877
1 Tm 4:6 Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
1 Tm 4:6
1 Tm 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:6
1 Tm 4:6  Zaszczepienie  te rzeczy  bracia  będzie  dobry  sługa  Jezus  Chrystus  napięciem  słowa  Wiara  i  dobry  nauczanie  który  po
1 Tm 4:6 G5294 G5023 G0080 G2071 G2570 G1249 G2424 G5547 G1789 G3056 G4102 G2532 G2570 G1319 G3739 G3877
1 Tm 4:7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν·                                    
1 Tm 4:7 tou\s de\ bebE/lous kai\ graO/deis mu/Tous paraitou=. gu/mnaDZe de\ seauto\n pro\s eu)se/beian:
1 Tm 4:7 tus de bebElus kai graOdeis myTus paraitu. gymnaDZe de seauton pros eusebeian:
1 Tm 4:7 ra----apm- c--------- a-----apm- c--------- a-----apm- n-----apm- v-2pmd-s-- v-2pad-s-- c--------- rp----asm- p--------- n-----asf-
1 Tm 4:7 G3588 G1161 G0952 G2532 G1126 G3454 G3868 G1128 G1161 G4572 G4314 G2150
1 Tm 4:7 Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie! Sam zaś ćwicz się w pobożności!
1 Tm 4:7
1 Tm 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:7
1 Tm 4:7  Belial  zaś  i  kobiety  bajki  odrzucać  i  wykonywane  się  w  pobożność
1 Tm 4:7 G0952 G1161 G2532 G1126 G3454 G3868 G1161 G1128 G4572 G4314 G2150
1 Tm 4:8 γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης.              
1 Tm 4:8 E( ga\r sOmatikE\ gumnasi/a pro\s o)li/gon e)sti\n O)fe/limos, E( de\ eu)se/beia pro\s pa/nta O)fe/limo/s e)stin, e)paggeli/an e)/CHousa DZOE=s tE=s nu=n kai\ tE=s mellou/sEs.
1 Tm 4:8 hE gar sOmatikE gymnasia pros oligon estin Ofelimos, hE de eusebeia pros panta Ofelimos estin, epaNgelian eCHusa DZOEs tEs nyn kai tEs mellusEs.
1 Tm 4:8 ra----nsf- c--------- a-----nsf- n-----nsf- p--------- a-----asm- v-3pai-s-- a-----nsf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- a-----apn- a-----nsf- v-3pai-s-- n-----asf- v--papnsf- n-----gsf- ra----gsf- d--------- c--------- ra----gsf- v--papgsf-
1 Tm 4:8 G3588 G1063 G4984 G1129 G4314 G3641 G2076 G5624 G3588 G1161 G2150 G4314 G3956 G5624 G2076 G1860 G2192 G2222 G3588 G3568 G2532 G3588 G3195
1 Tm 4:8 Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść.
1 Tm 4:8
1 Tm 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:8
1 Tm 4:8  dla  ciała  wykonywanie  przydatny  i  pobożność  w  wszystko  przydatny  o  obietnica  Życie  to  i  przyszłość
1 Tm 4:8 G1063 G4984 G1129 G5624 G1161 G2150 G4314 G3956 G5624 G2192 G1860 G2222 G3568 G2532 G3195
1 Tm 4:9 πιστὸς λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος·                                              
1 Tm 4:9 pisto\s o( lo/gos kai\ pa/sEs a)podoCHE=s a)/Xios:
1 Tm 4:9 pistos ho logos kai pasEs apodoCHEs aXios:
1 Tm 4:9 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----gsf- n-----gsf- a-----nsm-
1 Tm 4:9 G4103 G3588 G3056 G2532 G3956 G0594 G0514
1 Tm 4:9 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania.
1 Tm 4:9
1 Tm 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:9
1 Tm 4:9  Słowo  prawo  i  wszystko  przyjęcie  godnie
1 Tm 4:9 G3056 G4103 G2532 G3956 G0594 G0514
1 Tm 4:10 εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.                        
1 Tm 4:10 ei)s tou=to ga\r kopiO=men kai\ a)gOniDZo/meTa, o(/ti E)lpi/kamen e)pi\ TeO=| DZO=nti, o(/s e)stin sOtE\r pa/ntOn a)nTrO/pOn, ma/lista pistO=n.
1 Tm 4:10 eis tuto gar kopiOmen kai agOniDZomeTa, hoti Elpikamen epi TeO DZOnti, hos estin sOtEr pantOn anTrOpOn, malista pistOn.
1 Tm 4:10 p--------- rd----asn- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-1pmi-p-- c--------- v-1xai-p-- p--------- n-----dsm- v--papdsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- a-----gpm- n-----gpm- d--------- a-----gpm-
1 Tm 4:10 G1519 G5124 G1063 G2872 G2532 G0075 G3754 G1679 G1909 G2316 G2198 G3739 G2076 G4990 G3956 G0444 G3122 G4103
1 Tm 4:10 Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
1 Tm 4:10
1 Tm 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:10
1 Tm 4:10  Dla  dla  dodanie  i  trud  i  oczernianie  tolerancyjny  że  aspirować  w  Bóg  życie  Który  jest  Zbawiciel  wszystko  mężczyzn  głównie  Wierny
1 Tm 4:10 G1063 G1519 G5124 G2532 G2872 G2532 G3679 G3679 G3754 G1679 G1909 G2316 G2198 G3739 G2076 G4990 G3956 G0444 G3122 G4103
1 Tm 4:11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε.                                                    
1 Tm 4:11 *para/ggelle tau=ta kai\ di/daske.
1 Tm 4:11 paraNgelle tauta kai didaske.
1 Tm 4:11 v-2pad-s-- rd----apn- c--------- v-2pad-s--
1 Tm 4:11 G3853 G5023 G2532 G1321
1 Tm 4:11 To nakazuj i tego nauczaj!
1 Tm 4:11
1 Tm 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:11
1 Tm 4:11  Głosić  te rzeczy  i  uchi
1 Tm 4:11 G3853 G5023 G2532 G1321
1 Tm 4:12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.                    
1 Tm 4:12 mEdei/s sou tE=s neo/tEtos katafronei/tO, a)lla\ tu/pos gi/nou tO=n pistO=n e)n lo/gO|, e)n a)nastrofE=|, e)n a)ga/pE|, e)n pi/stei, e)n a(gnei/a|.
1 Tm 4:12 mEdeis su tEs neotEtos katafroneitO, alla typos ginu tOn pistOn en logO, en anastrofE, en agapE, en pistei, en hagneia.
1 Tm 4:12 a-----nsm- rp----gs-- ra----gsf- n-----gsf- v-3pad-s-- c--------- n-----nsm- v-2pmd-s-- ra----gpm- a-----gpm- p--------- n-----dsm- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf-
1 Tm 4:12 G3367 G4675 G3588 G3503 G2706 G0235 G5179 G1096 G3588 G4103 G1722 G3056 G1722 G0391 G1722 G0026 G1722 G4102 G1722 G0047
1 Tm 4:12 Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!
1 Tm 4:12
1 Tm 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:12
1 Tm 4:12  Żaden  zaniedbanie  młodzież  twój  ale  czy  model  Wierny  w  słowo  w  vita  w  miłość  w  duch  w  Wiara  w  czystość
1 Tm 4:12 G3367 G2706 G3503 G4675 G0235 G1096 G5179 G4103 G1722 G3056 G1722 G0391 G1722 G0026 G1722 G4151 G1722 G4102 G1722 G0047
1 Tm 4:13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.                                          
1 Tm 4:13 e(/Os e)/rCHomai pro/seCHe tE=| a)nagnO/sei, tE=| paraklE/sei, tE=| didaskali/a|.
1 Tm 4:13 heOs erCHomai proseCHe tE anagnOsei, tE paraklEsei, tE didaskalia.
1 Tm 4:13 c--------- v-1pmi-s-- v-2pad-s-- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
1 Tm 4:13 G2193 G2064 G4337 G3588 G0320 G3588 G3874 G3588 G1319
1 Tm 4:13 Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki.
1 Tm 4:13
1 Tm 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:13
1 Tm 4:13  Do  nie  przyjść  W tym  czytanie  napomnienie  nauczanie
1 Tm 4:13 G2193 G2193 G2064 G4337 G0320 G3874 G1319
1 Tm 4:14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.                          
1 Tm 4:14 mE\ a)me/lei tou= e)n soi\ CHari/smatos, o(\ e)do/TE soi dia\ profEtei/as meta\ e)piTe/seOs tO=n CHeirO=n tou= presbuteri/ou.
1 Tm 4:14 mE amelei tu en soi CHarismatos, ho edoTE soi dia profEteias meta epiTeseOs tOn CHeirOn tu presbyteriu.
1 Tm 4:14 d--------- v-2pad-s-- ra----gsn- p--------- rp----ds-- n-----gsn- rr----nsn- v-3api-s-- rp----ds-- p--------- n-----gsf- p--------- n-----gsf- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsn- n-----gsn-
1 Tm 4:14 G3361 G0272 G3588 G1722 G4671 G5486 G3739 G1325 G4671 G1223 G4394 G3326 G1936 G3588 G5495 G3588 G4244
1 Tm 4:14 Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów.
1 Tm 4:14
1 Tm 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:14
1 Tm 4:14  Nie  Zaniedbanie  w  ty, wy  prezent  który  dany  ty, wy  na  proroctwo  z  r.  Ręka  Kapłaństwo
1 Tm 4:14 G3361 G0272 G1722 G4671 G5486 G3739 G1325 G4671 G1223 G4394 G3326 G1936 G5495 G4244
1 Tm 4:15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου προκοπὴ φανερὰ πᾶσιν.                                    
1 Tm 4:15 tau=ta mele/ta, e)n tou/tois i)/sTi, i(/na sou E( prokopE\ fanera\ E)=| pa=sin.
1 Tm 4:15 tauta meleta, en tutois isTi, hina su hE prokopE fanera E pasin.
1 Tm 4:15 rd----apn- v-2pad-s-- p--------- rd----dpn- v-2pad-s-- c--------- rp----gs-- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v-3pas-s-- a-----dpm-
1 Tm 4:15 G5023 G3191 G1722 G5125 G2468 G2443 G4675 G3588 G4297 G5318 G5600 G3956
1 Tm 4:15 W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich.
1 Tm 4:15
1 Tm 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:15
1 Tm 4:15  Sem  martwić się  w  Sem  przestrzegać  tak  sukces  swój  dla  wszystko  był  oczywisty
1 Tm 4:15 G5023 G3191 G1722 G5125 G2468 G2443 G4297 G4675 G1722 G3956 G5600 G5318
1 Tm 4:16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.                          
1 Tm 4:16 e)/peCHe seautO=| kai\ tE=| didaskali/a|: e)pi/mene au)toi=s: tou=to ga\r poiO=n kai\ seauto\n sO/seis kai\ tou\s a)kou/onta/s sou.
1 Tm 4:16 epeCHe seautO kai tE didaskalia: epimene autois: tuto gar poiOn kai seauton sOseis kai tus akuontas su.
1 Tm 4:16 v-2pad-s-- rp----dsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-2pad-s-- rp----dpn- rd----asn- c--------- v--papnsm- c--------- rp----asm- v-2fai-s-- c--------- ra----apm- v--papapm- rp----gs--
1 Tm 4:16 G1907 G4572 G2532 G3588 G1319 G1961 G0846 G5124 G1063 G4160 G2532 G4572 G4982 G2532 G3588 G0191 G4675
1 Tm 4:16 Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
1 Tm 4:16
1 Tm 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 4:16
1 Tm 4:16  Uważajcie  się  i  nauczanie  W tym  Sim  stale  dla  tak  robi  i  się  zaoszczędzić  i  słuchanie muzyki  ty, wy
1 Tm 4:16 G1907 G4572 G2532 G1319 G1961 G0846 G1961 G1063 G5124 G4160 G2532 G4572 G4982 G2532 G0191 G4675
Copyright by Cezary Podolski