Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tm4      do_str_głównej      do_1Tm6      
1 Tm 5:1 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς,                                            
1 Tm 5:1 *presbute/rO| mE\ e)piplE/XE|s, a)lla\ paraka/lei O(s pate/ra, neOte/rous O(s a)delfou/s,
1 Tm 5:1 presbyterO mE epiplEXEs, alla parakalei hOs patera, neOterus hOs adelfus,
1 Tm 5:1 a-----dsmc d--------- v-2aas-s-- c--------- v-2pad-s-- c--------- n-----asm- a-----apmc c--------- n-----apm-
1 Tm 5:1 G4245 G3361 G1969 G0235 G3870 G5613 G3962 G3501 G5613 G0080
1 Tm 5:1 Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych - jak braci,
1 Tm 5:1
1 Tm 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:1
1 Tm 5:1  Starszy  nie  wyrzucał  ale  nawoływać  jako  ojciec  Junior  jako  bracia
1 Tm 5:1 G4245 G3361 G1969 G0235 G3870 G5613 G3962 G3501 G5613 G0080
1 Tm 5:2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.                                              
1 Tm 5:2 presbute/ras O(s mEte/ras, neOte/ras O(s a)delfa\s e)n pa/sE| a(gnei/a|.
1 Tm 5:2 presbyteras hOs mEteras, neOteras hOs adelfas en pasE hagneia.
1 Tm 5:2 a-----apfc c--------- n-----apf- a-----apfc c--------- n-----apf- p--------- a-----dsf- n-----dsf-
1 Tm 5:2 G4245 G5613 G3384 G3501 G5613 G0079 G1722 G3956 G0047
1 Tm 5:2 starsze kobiety - jak matki; młodsze - jak siostry, z całą czystością!
1 Tm 5:2
1 Tm 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:2
1 Tm 5:2  Oxbow  jako  matek  młody  jako  Pielęgniarek  z  wszelkiego rodzaju  czystość
1 Tm 5:2 G4245 G5613 G3384 G3501 G5613 G0079 G1722 G3956 G0047
1 Tm 5:3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας.                                                      
1 Tm 5:3 *CHE/ras ti/ma ta\s o)/ntOs CHE/ras.
1 Tm 5:3 CHEras tima tas ontOs CHEras.
1 Tm 5:3 a-----apf- v-2pad-s-- ra----apf- d--------- a-----apf-
1 Tm 5:3 G5503 G5091 G3588 G3689 G5503
1 Tm 5:3 Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami.
1 Tm 5:3
1 Tm 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:3
1 Tm 5:3  Wdów  Cześć  prawdziwy  wdów
1 Tm 5:3 G5503 G5091 G3689 G5503
1 Tm 5:4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.            
1 Tm 5:4 ei) de/ tis CHE/ra te/kna E)\ e)/kgona e)/CHei, manTane/tOsan prO=ton to\n i)/dion oi)=kon eu)sebei=n kai\ a)moiba\s a)podido/nai toi=s progo/nois, tou=to ga/r e)stin a)po/dekton e)nO/pion tou= Teou=.
1 Tm 5:4 ei de tis CHEra tekna E ekgona eCHei, manTanetOsan prOton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois, tuto gar estin apodekton enOpion tu Teu.
1 Tm 5:4 c--------- c--------- ri----nsf- a-----nsf- n-----apn- c--------- a-----apn- v-3pai-s-- v-3pad-p-- d--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v--pan---- c--------- n-----apf- v--pan---- ra----dpm- a-----dpm- rd----nsn- c--------- v-3pai-s-- a-----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
1 Tm 5:4 G1487 G1161 G5100 G5503 G5043 G2228 G1549 G2192 G3129 G4412 G3588 G2398 G3624 G2151 G2532 G0287 G0591 G3588 G4269 G5124 G1063 G2076 G0587 G1799 G3588 G2316
1 Tm 5:4 Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością! Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.
1 Tm 5:4
1 Tm 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:4
1 Tm 5:4  Jeśli  zaś  co  wdowa  ma  Dzieci  lub  wnuki  przed  niech  badanie  honor  jego  rodzina  i  render  hołd  rodzice  dla  te rzeczy  wszystko  Bóg
1 Tm 5:4 G1487 G1161 G5100 G5503 G2192 G5043 G2228 G1549 G4412 G3129 G3129 G2151 G2398 G3624 G2532 G0591 G0287 G4269 G1063 G5124 G0587 G2316
1 Tm 5:5 δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·                          
1 Tm 5:5 E( de\ o)/ntOs CHE/ra kai\ memonOme/nE E)/lpiken e)pi\ Teo\n kai\ prosme/nei tai=s deE/sesin kai\ tai=s proseuCHai=s nukto\s kai\ E(me/ras:
1 Tm 5:5 hE de ontOs CHEra kai memonOmenE Elpiken epi Teon kai prosmenei tais deEsesin kai tais proseuCHais nyktos kai hEmeras:
1 Tm 5:5 ra----nsf- c--------- d--------- a-----nsf- c--------- v--xppnsf- v-3xai-s-- p--------- n-----asm- c--------- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf- c--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
1 Tm 5:5 G3588 G1161 G3689 G5503 G2532 G3443 G1679 G1909 G2316 G2532 G4357 G3588 G1162 G2532 G3588 G4335 G3571 G2532 G2250
1 Tm 5:5 Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy.
1 Tm 5:5
1 Tm 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:5
1 Tm 5:5  Prawdziwy  wdowa  i  samotny  ma nadzieję,  w  Bóg  i  trwa  błagania  i  Modły  dzień  i  noc
1 Tm 5:5 G3689 G5503 G2532 G3443 G1679 G1909 G2316 G2532 G4357 G1162 G2532 G4335 G3571 G2532 G2250
1 Tm 5:6 δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν.                                                      
1 Tm 5:6 E( de\ spatalO=sa DZO=sa te/TnEken.
1 Tm 5:6 hE de spatalOsa DZOsa teTnEken.
1 Tm 5:6 ra----nsf- c--------- v--papnsf- v--papnsf- v-3xai-s--
1 Tm 5:6 G3588 G1161 G4684 G2198 G2348
1 Tm 5:6 Lecz ta, która żyje rozpustnie, [za życia] umarła.
1 Tm 5:6
1 Tm 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:6
1 Tm 5:6  i  żyje w przyjemność  żywy  zmarły
1 Tm 5:6 G1161 G4684 G2198 G2348
1 Tm 5:7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν.                                                    
1 Tm 5:7 kai\ tau=ta para/ggelle, i(/na a)nepi/lEmptoi O)=sin.
1 Tm 5:7 kai tauta paraNgelle, hina anepilEmptoi Osin.
1 Tm 5:7 d--------- rd----apn- v-2pad-s-- c--------- a-----npm- v-3pas-p--
1 Tm 5:7 G2532 G5023 G3853 G2443 G0423 G5600
1 Tm 5:7 I to nakazuj, ażeby były nienaganne.
1 Tm 5:7
1 Tm 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:7
1 Tm 5:7  I  te rzeczy  dać za  że  były  nienaganny
1 Tm 5:7 G2532 G5023 G3853 G2443 G5600 G0423
1 Tm 5:8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.                              
1 Tm 5:8 ei) de/ tis tO=n i)di/On kai\ ma/lista oi)kei/On ou) pronoei=, tE\n pi/stin E)/rnEtai kai\ e)/stin a)pi/stou CHei/rOn.
1 Tm 5:8 ei de tis tOn idiOn kai malista oikeiOn u pronoei, tEn pistin ErnEtai kai estin apistu CHeirOn.
1 Tm 5:8 c--------- c--------- ri----nsm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- d--------- a-----gpm- d--------- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- v-3xmi-s-- c--------- v-3pai-s-- a-----gsm- a-----nsmc
1 Tm 5:8 G1487 G1161 G5100 G3588 G2398 G2532 G3122 G3609 G3756 G4306 G3588 G4102 G0720 G2532 G2076 G0571 G5501
1 Tm 5:8 A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
1 Tm 5:8
1 Tm 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:8
1 Tm 5:8  Jeśli  zaś  kto  ich  i  zwłaszcza  Zwierzęta  nie  dba  odmowy  Wiara  i  gorzej  źle
1 Tm 5:8 G1487 G1161 G5100 G2398 G2532 G3122 G3609 G3756 G4306 G0720 G4102 G2532 G5501 G0571
1 Tm 5:9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,                                            
1 Tm 5:9 *CHE/ra katalege/sTO mE\ e)/latton e)tO=n e(XE/konta gegonui=a, e(no\s a)ndro\s gunE/,
1 Tm 5:9 CHEra katalegesTO mE elatton etOn heXEkonta gegonyia, henos andros gynE,
1 Tm 5:9 a-----nsf- v-3ppd-s-- d--------- a-----asnc n-----gpn- a-----gpn- v--xapnsf- a-----gsm- n-----gsm- n-----nsf-
1 Tm 5:9 G5503 G2639 G3361 G1640 G2094 G1835 G1096 G1520 G0435 G1135
1 Tm 5:9 Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża,
1 Tm 5:9
1 Tm 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:9
1 Tm 5:9  Wdowa  powinien  być  studia  nie  mniej  sześćdziesiąt  sześćdziesiąt  były  żona  jeden  mąż
1 Tm 5:9 G5503 G2639 G2639 G2639 G3361 G1640 G1835 G2094 G1096 G1135 G1520 G0435
1 Tm 5:10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν.                        
1 Tm 5:10 e)n e)/rgois kaloi=s marturoume/nE, ei) e)teknotro/fEsen, ei) e)Xenodo/CHEsen, ei) a(gi/On po/das e)/niPSen, ei) Tlibome/nois e)pE/rkesen, ei) panti\ e)/rgO| a)gaTO=| e)pEkolou/TEsen.
1 Tm 5:10 en ergois kalois martyrumenE, ei eteknotrofEsen, ei eXenodoCHEsen, ei hagiOn podas eniPSen, ei Tlibomenois epErkesen, ei panti ergO agaTO epEkoluTEsen.
1 Tm 5:10 p--------- n-----dpn- a-----dpn- v--pppnsf- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- c--------- a-----gpm- n-----apm- v-3aai-s-- c--------- v--pppdpm- v-3aai-s-- c--------- a-----dsn- n-----dsn- a-----dsn- v-3aai-s--
1 Tm 5:10 G1722 G2041 G2570 G3140 G1487 G5044 G1487 G3580 G1487 G0040 G4228 G3538 G1487 G2346 G1884 G1487 G3956 G2041 G0018 G1872
1 Tm 5:10 ma za sobą świadectwo o [takich] dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.
1 Tm 5:10
1 Tm 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:10
1 Tm 5:10  znany  na  dobry  Przypadków  jeśli  wykształcony  Dzieci  miał  wędrowców  przemywa  stóp  święty  pomoc  w trudnej sytuacji  był  pilnie  każdy  dobry  sprawa
1 Tm 5:10 G3140 G1722 G2570 G2041 G1487 G5044 G5044 G3580 G3580 G3538 G4228 G0040 G1884 G2346 G1872 G1872 G3956 G0018 G2041
1 Tm 5:11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν,                                          
1 Tm 5:11 neOte/ras de\ CHE/ras paraitou=: o(/tan ga\r katastrEnia/sOsin tou= *CHristou=, gamei=n Te/lousin,
1 Tm 5:11 neOteras de CHEras paraitu: hotan gar katastrEniasOsin tu CHristu, gamein Telusin,
1 Tm 5:11 a-----apfc c--------- a-----apf- v-2pmd-s-- c--------- c--------- v-3aas-p-- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- v-3pai-p--
1 Tm 5:11 G3501 G1161 G5503 G3868 G3752 G1063 G2691 G3588 G5547 G1060 G2309
1 Tm 5:11 Młodszych zaś wdów nie dopuszczaj [do służby Kościołowi]! Odkąd bowiem znęciła je rozkosz przeciwna Chrystusowi, chcą wychodzić za mąż.
1 Tm 5:11
1 Tm 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:11
1 Tm 5:11  Młody  zaś  wdów  nie  Przyjąć  dla  objętych  w  luksusowy  w  przeciwnie  Chrystus  życzenie  przystąpić  w  małżeństwo
1 Tm 5:11 G3501 G1161 G5503 G3868 G3868 G1063 G2691 G2691 G2691 G2691 G2691 G5547 G2309 G1060 G1060 G1060
1 Tm 5:12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·                                                  
1 Tm 5:12 e)/CHousai kri/ma o(/ti tE\n prO/tEn pi/stin E)Te/tEsan:
1 Tm 5:12 eCHusai krima hoti tEn prOtEn pistin ETetEsan:
1 Tm 5:12 v--papnpf- n-----asn- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-3aai-p--
1 Tm 5:12 G2192 G2917 G3754 G3588 G4413 G4102 G0114
1 Tm 5:12 Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie.
1 Tm 5:12
1 Tm 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:12
1 Tm 5:12  być  potępienie  że  odrzucone  poprzedni  wiara
1 Tm 5:12 G2192 G2917 G3754 G0114 G4413 G4102
1 Tm 5:13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα.                      
1 Tm 5:13 a(/ma de\ kai\ a)rgai\ manTa/nousin, perierCHo/menai ta\s oi)ki/as, ou) mo/non de\ a)rgai\ a)lla\ kai\ flu/aroi kai\ peri/ergoi, lalou=sai ta\ mE\ de/onta.
1 Tm 5:13 hama de kai argai manTanusin, perierCHomenai tas oikias, u monon de argai alla kai flyaroi kai periergoi, lalusai ta mE deonta.
1 Tm 5:13 d--------- c--------- d--------- a-----npf- v-3pai-p-- v--pmpnpf- ra----apf- n-----apf- d--------- a-----asn- c--------- a-----npf- c--------- d--------- a-----npf- c--------- a-----npf- v--papnpf- ra----apn- d--------- v--papapn-
1 Tm 5:13 G0260 G1161 G2532 G0692 G3129 G4022 G3588 G3614 G3756 G3440 G1161 G0692 G0235 G2532 G5397 G2532 G4021 G2980 G3588 G3361 G1163
1 Tm 5:13 Zarazem uczą się też bezczynności krążąc po domach. I nie tylko są bezczynne, lecz i rozgadane, wścibskie, rozprawiające o rzeczach niepotrzebnych.
1 Tm 5:13
1 Tm 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:13
1 Tm 5:13  poza  zaś  leniwy  uspołecznionej  iść  do domu  i  nie  tylko  leniwy  ale  i  rozmowny  ciekawy  mówią  co  nie  powinien
1 Tm 5:13 G0260 G1161 G0692 G3129 G4022 G3614 G1161 G3756 G3440 G0692 G0235 G2532 G5397 G4021 G2980 G1163 G3361 G1163
1 Tm 5:14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν·                                      
1 Tm 5:14 bou/lomai ou)=n neOte/ras gamei=n, teknogonei=n, oi)kodespotei=n, mEdemi/an a)formE\n dido/nai tO=| a)ntikeime/nO| loidori/as CHa/rin:
1 Tm 5:14 bulomai un neOteras gamein, teknogonein, oikodespotein, mEdemian aformEn didonai tO antikeimenO loidorias CHarin:
1 Tm 5:14 v-1pmi-s-- c--------- a-----apfc v--pan---- v--pan---- v--pan---- a-----asf- n-----asf- v--pan---- ra----dsm- v--pmpdsm- n-----gsf- p---------
1 Tm 5:14 G1014 G3767 G3501 G1060 G5041 G3616 G3367 G0874 G1325 G3588 G0480 G3059 G5484
1 Tm 5:14 Chcę zatem, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, były gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnej nie dawały sposobności do rzucania potwarzy.
1 Tm 5:14
1 Tm 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:14
1 Tm 5:14  Tak  życzenie  młody  wprowadzonych  w  małżeństwo  nosić  Dzieci  podawany  do domu  lepszy  wróg  nie  powodować  do  bluźnierstwo
1 Tm 5:14 G3767 G1014 G3501 G1060 G1060 G1060 G5041 G5041 G3616 G3616 G1325 G0480 G3367 G0874 G5484 G3059
1 Tm 5:15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ.                                                  
1 Tm 5:15 E)/dE ga/r tines e)Xetra/pEsan o)pi/sO tou= *satana=.
1 Tm 5:15 EdE gar tines eXetrapEsan opisO tu satana.
1 Tm 5:15 d--------- c--------- ri----npf- v-3api-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
1 Tm 5:15 G2235 G1063 G5100 G1624 G3694 G3588 G4567
1 Tm 5:15 Już bowiem, niektóre zeszły z drogi prawej [idąc] za szatanem.
1 Tm 5:15
1 Tm 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:15
1 Tm 5:15  dla  kilka  już  manowce  za  Szatan
1 Tm 5:15 G1063 G5100 G2235 G1624 G3694 G4567
1 Tm 5:16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ.                              
1 Tm 5:16 ei)/ tis pistE\ e)/CHei CHE/ras, e)parkei/tO au)tai=s, kai\ mE\ barei/sTO E( e)kklEsi/a, i(/na tai=s o)/ntOs CHE/rais e)parke/sE|.
1 Tm 5:16 ei tis pistE eCHei CHEras, eparkeitO autais, kai mE bareisTO hE ekklEsia, hina tais ontOs CHErais eparkesE.
1 Tm 5:16 c--------- ri----nsf- a-----nsf- v-3pai-s-- a-----apf- v-3pad-s-- rp----dpf- c--------- d--------- v-3ppd-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----dpf- d--------- a-----dpf- v-3aas-s--
1 Tm 5:16 G1487 G5100 G4103 G2192 G5503 G1884 G0846 G2532 G3361 G0916 G3588 G1577 G2443 G3588 G3689 G5503 G1884
1 Tm 5:16 Jeśli któraś wierząca ma [u siebie] wdowy, niechże im przychodzi z pomocą, a niech nie obciąża Kościoła, by mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami.
1 Tm 5:16
1 Tm 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:16
1 Tm 5:16  Jeśli  co  prawdziwy  lub  prawdziwy  ma  wdów  musi  ich  ulżyć  i  nie  obciążyć  Kościół  że  może  ulżyć  prawdziwy  wdów
1 Tm 5:16 G1487 G5100 G4103 G2228 G4103 G2192 G5503 G1884 G0846 G1884 G2532 G3361 G0916 G1577 G2443 G1884 G1884 G3689 G5503
1 Tm 5:17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·                                    
1 Tm 5:17 *oi( kalO=s proestO=tes presbu/teroi diplE=s timE=s a)Xiou/sTOsan, ma/lista oi( kopiO=ntes e)n lo/gO| kai\ didaskali/a|:
1 Tm 5:17 hoi kalOs proestOtes presbyteroi diplEs timEs aXiusTOsan, malista hoi kopiOntes en logO kai didaskalia:
1 Tm 5:17 ra----npm- d--------- v--xapnpm- a-----npm- a-----gsf- n-----gsf- v-3ppd-p-- d--------- ra----npm- v--papnpm- p--------- n-----dsm- c--------- n-----dsf-
1 Tm 5:17 G3588 G2573 G4291 G4245 G1362 G5092 G0515 G3122 G3588 G2872 G1722 G3056 G2532 G1319
1 Tm 5:17 Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem.
1 Tm 5:17
1 Tm 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:17
1 Tm 5:17  Godnie  władców  starszych  powinien  render  zwłaszcza  honor  zwłaszcza  że  praca  w  słowo  i  nauczanie
1 Tm 5:17 G2573 G4291 G4245 G0515 G0515 G1362 G5092 G3122 G2872 G2872 G1722 G3056 G2532 G1319
1 Tm 5:18 λέγει γὰρ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, Ἄξιος ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.                                  
1 Tm 5:18 le/gei ga\r E( grafE/, *bou=n a)loO=nta ou) fimO/seis: kai/, *)/aXios o( e)rga/tEs tou= misTou= au)tou=.
1 Tm 5:18 legei gar hE grafE, bun aloOnta u fimOseis: kai, aXios ho ergatEs tu misTu autu.
1 Tm 5:18 v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----asm- v--papasm- d--------- v-2fai-s-- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
1 Tm 5:18 G3004 G1063 G3588 G1124 G1016 G0248 G3756 G5392 G2532 G0514 G3588 G2040 G3588 G3408 G0846
1 Tm 5:18 Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
1 Tm 5:18
1 Tm 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:18
1 Tm 5:18  Dla  Pisanie  mówi  nie  kaganiec  usta  wół  kroczenie na ziarno  i  pracy  godny  Nagrody  jego
1 Tm 5:18 G1063 G1124 G3004 G3756 G5392 G5392 G1016 G0248 G2532 G2040 G0514 G3408 G0846
1 Tm 5:19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο τριῶν μαρτύρων.                                      
1 Tm 5:19 kata\ presbute/rou katEgori/an mE\ parade/CHou, e)kto\s ei) mE\ e)pi\ du/o E)\ triO=n martu/rOn.
1 Tm 5:19 kata presbyteru katEgorian mE paradeCHu, ektos ei mE epi dyo E triOn martyrOn.
1 Tm 5:19 p--------- a-----gsm- n-----asf- d--------- v-2pmd-s-- d--------- c--------- d--------- p--------- a-----gpm- c--------- a-----gpm- n-----gpm-
1 Tm 5:19 G2596 G4245 G2724 G3361 G3858 G1622 G1487 G3361 G1909 G1417 G2228 G5140 G3144
1 Tm 5:19 Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków.
1 Tm 5:19
1 Tm 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:19
1 Tm 5:19  Opłata  w  Prester  nie  inaczej  Przyjąć  jako  jako  w  dwa  lub  trzy  świadków
1 Tm 5:19 G2724 G2596 G4245 G3361 G1622 G3858 G1487 G3361 G1909 G1417 G2228 G5140 G3144
1 Tm 5:20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν.                                          
1 Tm 5:20 tou\s a(marta/nontas e)nO/pion pa/ntOn e)/legCHe, i(/na kai\ oi( loipoi\ fo/bon e)/CHOsin.
1 Tm 5:20 tus hamartanontas enOpion pantOn eleNCHe, hina kai hoi loipoi fobon eCHOsin.
1 Tm 5:20 ra----apm- v--papapm- p--------- a-----gpm- v-2pad-s-- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- n-----asm- v-3pas-p--
1 Tm 5:20 G3588 G0264 G1799 G3956 G1651 G2443 G2532 G3588 G3062 G5401 G2192
1 Tm 5:20 Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem.
1 Tm 5:20
1 Tm 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:20
1 Tm 5:20  Grzechy  nagana  przed  wszystko  że  i  Inny  strach  miał
1 Tm 5:20 G0264 G1651 G1799 G3956 G2443 G2532 G3062 G5401 G2192
1 Tm 5:21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.                        
1 Tm 5:21 *diamartu/romai e)nO/pion tou= Teou= kai\ *CHristou= *)iEsou= kai\ tO=n e)klektO=n a)gge/lOn, i(/na tau=ta fula/XE|s CHOri\s prokri/matos, mEde\n poiO=n kata\ pro/sklisin.
1 Tm 5:21 diamartyromai enOpion tu Teu kai CHristu iEsu kai tOn eklektOn aNgelOn, hina tauta fylaXEs CHOris prokrimatos, mEden poiOn kata prosklisin.
1 Tm 5:21 v-1pmi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- c--------- rd----apn- v-2aas-s-- p--------- n-----gsn- a-----asn- v--papnsm- p--------- n-----asf-
1 Tm 5:21 G1263 G1799 G3588 G2316 G2532 G5547 G2424 G2532 G3588 G1588 G0032 G2443 G5023 G5442 G5565 G4299 G3367 G4160 G2596 G4346
1 Tm 5:21 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością.
1 Tm 5:21
1 Tm 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:21
1 Tm 5:21  Poprzedni  Bóg  i  Władca  Jezus  Chrystus  i  wybrany  Anioły  czarować  zaoszczędzić  te rzeczy  bez  stronniczość  nic  podejmowania  na  nałóg
1 Tm 5:21 G1799 G2316 G2532 G2962 G2424 G5547 G2532 G1588 G0032 G1263 G5442 G5023 G5565 G4299 G3367 G4160 G2596 G4346
1 Tm 5:22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.                                          
1 Tm 5:22 *CHei=ras taCHe/Os mEdeni\ e)piti/Tei, mEde\ koinO/nei a(marti/ais a)llotri/ais: seauto\n a(gno\n tE/rei.
1 Tm 5:22 CHeiras taCHeOs mEdeni epitiTei, mEde koinOnei hamartiais allotriais: seauton hagnon tErei.
1 Tm 5:22 n-----apf- d--------- a-----dsm- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s-- n-----dpf- a-----dpf- rp----asm- a-----asm- v-2pad-s--
1 Tm 5:22 G5495 G5030 G3367 G2007 G3366 G2841 G0266 G0245 G4572 G0053 G5083
1 Tm 5:22 Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych?
1 Tm 5:22
1 Tm 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:22
1 Tm 5:22  Wieża  ani  kogo  Lay  naprędce  i  nie  umieszczony  strona  innych  grzech  Zachować  się  netto
1 Tm 5:22 G5495 G3367 G3367 G2007 G5030 G3366 G3366 G2841 G2841 G0245 G0266 G5083 G4572 G0053
1 Tm 5:23 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.                                    
1 Tm 5:23 *mEke/ti u(dropo/tei, a)lla\ oi)/nO| o)li/gO| CHrO= dia\ to\n sto/maCHon kai\ ta\s pukna/s sou a)sTenei/as.
1 Tm 5:23 mEketi hydropotei, alla oinO oligO CHrO dia ton stomaCHon kai tas pyknas su asTeneias.
1 Tm 5:23 d--------- v-2pad-s-- c--------- n-----dsm- a-----dsm- v-2pmd-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apf- a-----apf- rp----gs-- n-----apf-
1 Tm 5:23 G3371 G5202 G0235 G3631 G3641 G5530 G1223 G3588 G4751 G2532 G3588 G4437 G4675 G0769
1 Tm 5:23 Siebie samego zachowaj czystym! Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości!
1 Tm 5:23
1 Tm 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:23
1 Tm 5:23  Odtąd  Pić  nie  woda  ale  Jeść  mało  błąd  dla  Żołądek  twój  i  częsty  twój  zło
1 Tm 5:23 G3371 G5202 G3371 G5202 G0235 G5530 G3641 G3631 G1223 G4751 G4675 G2532 G4437 G4675 G0769
1 Tm 5:24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·                                      
1 Tm 5:24 *tinO=n a)nTrO/pOn ai( a(marti/ai pro/dEloi/ ei)sin, proa/gousai ei)s kri/sin, tisi\n de\ kai\ e)pakolouTou=sin:
1 Tm 5:24 tinOn anTrOpOn hai hamartiai prodEloi eisin, proagusai eis krisin, tisin de kai epakoluTusin:
1 Tm 5:24 ri----gpm- n-----gpm- ra----npf- n-----npf- a-----npf- v-3pai-p-- v--papnpf- p--------- n-----asf- ri----dpm- c--------- d--------- v-3pai-p--
1 Tm 5:24 G5100 G0444 G3588 G0266 G4271 G1526 G4254 G1519 G2920 G5100 G1161 G2532 G1872
1 Tm 5:24 Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzając wydanie wyroku, za niektórymi zaś idą w ślad.
1 Tm 5:24
1 Tm 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:24
1 Tm 5:24  Grzechy  kilka  osoby  są widoczne  bezpośrednio  prowadzić  do  potępienie  i  kilka  następnie
1 Tm 5:24 G0266 G5100 G0444 G4271 G4254 G4254 G1519 G2920 G1161 G5100 G1872
1 Tm 5:25 ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.                                    
1 Tm 5:25 O(sau/tOs kai\ ta\ e)/rga ta\ kala\ pro/dEla, kai\ ta\ a)/llOs e)/CHonta krubE=nai ou) du/nantai.
1 Tm 5:25 hOsautOs kai ta erga ta kala prodEla, kai ta allOs eCHonta krybEnai u dynantai.
1 Tm 5:25 d--------- d--------- ra----npn- n-----npn- ra----npn- a-----npn- a-----npn- c--------- ra----npn- d--------- v--papnpn- v--apn---- d--------- v-3pmi-p--
1 Tm 5:25 G5615 G2532 G3588 G2041 G3588 G2570 G4271 G2532 G3588 G0247 G2192 G2928 G3756 G1410
1 Tm 5:25 Podobnie też wiadome są czyny dobre; a i te, które inaczej się przedstawiają, nie mogą pozostać w ukryciu.
1 Tm 5:25
1 Tm 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 5:25
1 Tm 5:25  Podobnie  sposób  i  dobry  spraw  są widoczne  i  nie  są  ukryć  nie  może
1 Tm 5:25 G5615 G5615 G2532 G2570 G2041 G4271 G2532 G0247 G0247 G2928 G3756 G1410
Copyright by Cezary Podolski