Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tm5      do_str_głównej      do_2Tm1      
1 Tm 6:1 Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται.                        
1 Tm 6:1 *(/osoi ei)si\n u(po\ DZugo\n dou=loi, tou\s i)di/ous despo/tas pa/sEs timE=s a)Xi/ous E(gei/sTOsan, i(/na mE\ to\ o)/noma tou= Teou= kai\ E( didaskali/a blasfEmE=tai.
1 Tm 6:1 hosoi eisin hypo DZygon duloi, tus idius despotas pasEs timEs aXius hEgeisTOsan, hina mE to onoma tu Teu kai hE didaskalia blasfEmEtai.
1 Tm 6:1 rr----npm- v-3pai-p-- p--------- n-----asm- n-----npm- ra----apm- a-----apm- n-----apm- a-----gsf- n-----gsf- a-----apm- v-3pmd-p-- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pps-s--
1 Tm 6:1 G3745 G1526 G5259 G2218 G1401 G3588 G2398 G1203 G3956 G5092 G0514 G2233 G2443 G3361 G3588 G3686 G3588 G2316 G2532 G3588 G1319 G0987
1 Tm 6:1 Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce.
1 Tm 6:1
1 Tm 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:1
1 Tm 6:1  Niewolników  pod  jarzmo  są  musi  honor  Panów  ich  godny  wszystko  honor  tak  nie  był  bluźnierstwo  nazwa  Bóg  i  nauczanie
1 Tm 6:1 G1401 G5259 G2218 G1526 G2233 G2233 G1203 G2398 G0514 G3956 G5092 G2443 G3361 G0987 G0987 G3686 G2316 G2532 G1319
1 Tm 6:2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.                
1 Tm 6:2 oi( de\ pistou\s e)/CHontes despo/tas mE\ katafronei/tOsan, o(/ti a)delfoi/ ei)sin: a)lla\ ma=llon douleue/tOsan, o(/ti pistoi/ ei)sin kai\ a)gapEtoi\ oi( tE=s eu)ergesi/as a)ntilambano/menoi. *tau=ta di/daske kai\ paraka/lei.
1 Tm 6:2 hoi de pistus eCHontes despotas mE katafroneitOsan, hoti adelfoi eisin: alla mallon duleuetOsan, hoti pistoi eisin kai agapEtoi hoi tEs euergesias antilambanomenoi. tauta didaske kai parakalei.
1 Tm 6:2 ra----npm- c--------- a-----apm- v--papnpm- n-----apm- d--------- v-3pad-p-- c--------- n-----npm- v-3pai-p-- c--------- d--------- v-3pad-p-- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- c--------- a-----npm- ra----npm- ra----gsf- n-----gsf- v--pmpnpm- rd----apn- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s--
1 Tm 6:2 G3588 G1161 G4103 G2192 G1203 G3361 G2706 G3754 G0080 G1526 G0235 G3123 G1398 G3754 G4103 G1526 G2532 G0027 G3588 G3588 G2108 G0482 G5023 G1321 G2532 G3870
1 Tm 6:2 Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj!
1 Tm 6:2
1 Tm 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:2
1 Tm 6:2  że  mieć  Panowie  Wierny  nie  musi  leczyć  zaniedbanie  że  bracia  ale  tak  więcej  musi  służyć  że  one  prawdziwy  i  umiłowany  dobroczyńca  dobroczyńca  Uczyć się  do  i  nawoływać
1 Tm 6:2 G2192 G2192 G1203 G4103 G3361 G2706 G2706 G2706 G3754 G0080 G0235 G3123 G3123 G1398 G1398 G3754 G1526 G4103 G2532 G0027 G0482 G2108 G1321 G5023 G2532 G3870
1 Tm 6:3 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾿ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,                              
1 Tm 6:3 ei)/ tis e(terodidaskalei= kai\ mE\ prose/rCHetai u(giai/nousin lo/gois, toi=s tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, kai\ tE=| kat' eu)se/beian didaskali/a|,
1 Tm 6:3 ei tis heterodidaskalei kai mE proserCHetai hygiainusin logois, tois tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, kai tE kat' eusebeian didaskalia,
1 Tm 6:3 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pmi-s-- v--papdpm- n-----dpm- ra----dpm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----dsf- p--------- n-----asf- n-----dsf-
1 Tm 6:3 G1487 G5100 G2085 G2532 G3361 G4334 G5198 G3056 G3588 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G3588 G2596 G2150 G1319
1 Tm 6:3 Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością,
1 Tm 6:3
1 Tm 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:3
1 Tm 6:3  Kto  Kto  uczy  inny  i  nie  powinien  wspólny  Według  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  i  nauczanie  o  pobożność
1 Tm 6:3 G1487 G5100 G2085 G2085 G2532 G3361 G4334 G5198 G3056 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G1319 G2596 G2150
1 Tm 6:4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,                                  
1 Tm 6:4 tetu/fOtai, mEde\n e)pista/menos, a)lla\ nosO=n peri\ DZEtE/seis kai\ logomaCHi/as, e)X O(=n gi/netai fTo/nos, e)/ris, blasfEmi/ai, u(po/noiai ponErai/,
1 Tm 6:4 tetyfOtai, mEden epistamenos, alla nosOn peri DZEtEseis kai logomaCHias, eX hOn ginetai fTonos, eris, blasfEmiai, hyponoiai ponErai,
1 Tm 6:4 v-3xpi-s-- a-----asn- v--pmpnsm- c--------- v--papnsm- p--------- n-----apf- c--------- n-----apf- p--------- rr----gpf- v-3pmi-s-- n-----nsm- n-----nsf- n-----npf- n-----npf- a-----npf-
1 Tm 6:4 G5187 G3367 G1987 G0235 G3552 G4012 G2214 G2532 G3055 G1537 G3739 G1096 G5355 G2054 G0988 G5283 G4190
1 Tm 6:4 jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
1 Tm 6:4
1 Tm 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:4
1 Tm 6:4  dumny  nic  wie  ale  Zakażony  do  Konkursy  i  logomachia  z  który  pojawić się  zazdrość  niezgoda  backbiting  chytry  podejrzenie
1 Tm 6:4 G5187 G3367 G1987 G0235 G3552 G4012 G2214 G2532 G3055 G1537 G3739 G1096 G5355 G2054 G0988 G4190 G5283
1 Tm 6:5 διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν.                                        
1 Tm 6:5 diaparatribai\ diefTarme/nOn a)nTrO/pOn to\n nou=n kai\ a)pesterEme/nOn tE=s a)lETei/as, nomiDZo/ntOn porismo\n ei)=nai tE\n eu)se/beian.
1 Tm 6:5 diaparatribai diefTarmenOn anTrOpOn ton nun kai apesterEmenOn tEs alETeias, nomiDZontOn porismon einai tEn eusebeian.
1 Tm 6:5 n-----npf- v--xppgpm- n-----gpm- ra----asm- n-----asm- c--------- v--xppgpm- ra----gsf- n-----gsf- v--papgpm- n-----asm- v--pan---- ra----asf- n-----asf-
1 Tm 6:5 G3859 G1311 G0444 G3588 G3563 G2532 G0650 G3588 G0225 G3543 G4200 G1511 G3588 G2150
1 Tm 6:5 ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
1 Tm 6:5
1 Tm 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:5
1 Tm 6:5  Pusty  sporów  osoby  uszkodzony  zwariowany  obcy  Prawda  że  myśleć  pobożność  jest  łup  Cię strzegł  z  taki
1 Tm 6:5 G3859 G3859 G0444 G1311 G3563 G0650 G0225 G3543 G3543 G2150 G1511 G4200 G0868 G0575 G5108
1 Tm 6:6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·                                                    
1 Tm 6:6 e)/stin de\ porismo\s me/gas E( eu)se/beia meta\ au)tarkei/as:
1 Tm 6:6 estin de porismos megas hE eusebeia meta autarkeias:
1 Tm 6:6 v-3pai-s-- c--------- n-----nsm- a-----nsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----gsf-
1 Tm 6:6 G2076 G1161 G4200 G3173 G3588 G2150 G3326 G0841
1 Tm 6:6 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.
1 Tm 6:6
1 Tm 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:6
1 Tm 6:6  Wielki  nabycie  pobożny  i  spełnione
1 Tm 6:6 G3173 G4200 G2150 G3326 G0841
1 Tm 6:7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·                                              
1 Tm 6:7 ou)de\n ga\r ei)sEne/gkamen ei)s to\n ko/smon, o(/ti ou)de\ e)Xenegkei=n ti duna/meTa:
1 Tm 6:7 uden gar eisEneNkamen eis ton kosmon, hoti ude eXeneNkein ti dynameTa:
1 Tm 6:7 a-----asn- c--------- v-1aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- v--aan---- ri----asn- v-1pmi-p--
1 Tm 6:7 G3762 G1063 G1533 G1519 G3588 G2889 G3754 G3761 G1627 G5100 G1410
1 Tm 6:7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.
1 Tm 6:7
1 Tm 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:7
1 Tm 6:7  Dla  nic  wniesiona  w  świat  oczywiście  że  nic  nie  może  i  nosić
1 Tm 6:7 G1063 G3762 G1533 G1519 G2889 G1212 G3754 G5100 G3761 G1410 G3761 G1627
1 Tm 6:8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.                                                      
1 Tm 6:8 e)/CHontes de\ diatrofa\s kai\ skepa/smata, tou/tois a)rkesTEso/meTa.
1 Tm 6:8 eCHontes de diatrofas kai skepasmata, tutois arkesTEsomeTa.
1 Tm 6:8 v--papnpm- c--------- n-----apf- c--------- n-----apn- rd----dpn- v-1fpi-p--
1 Tm 6:8 G2192 G1161 G1305 G2532 G4629 G5125 G0714
1 Tm 6:8 Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!
1 Tm 6:8
1 Tm 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:8
1 Tm 6:8  Z  utrzymania  i  odzież  będzie  spełnione  tak
1 Tm 6:8 G2192 G1305 G2532 G4629 G0714 G0714 G5125
1 Tm 6:9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν·                      
1 Tm 6:9 oi( de\ boulo/menoi ploutei=n e)mpi/ptousin ei)s peirasmo\n kai\ pagi/da kai\ e)piTumi/as polla\s a)noE/tous kai\ blabera/s, ai(/tines buTi/DZousin tou\s a)nTrO/pous ei)s o)/leTron kai\ a)pO/leian:
1 Tm 6:9 hoi de bulomenoi plutein empiptusin eis peirasmon kai pagida kai epiTymias pollas anoEtus kai blaberas, haitines byTiDZusin tus anTrOpus eis oleTron kai apOleian:
1 Tm 6:9 ra----npm- c--------- v--pmpnpm- v--pan---- v-3pai-p-- p--------- n-----asm- c--------- n-----asf- c--------- n-----apf- a-----apf- a-----apf- c--------- a-----apf- rr----npf- v-3pai-p-- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----asm- c--------- n-----asf-
1 Tm 6:9 G3588 G1161 G1014 G4147 G1706 G1519 G3986 G2532 G3803 G2532 G1939 G4183 G0453 G2532 G0983 G3748 G1036 G3588 G0444 G1519 G3639 G2532 G0684
1 Tm 6:9 A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
1 Tm 6:9
1 Tm 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:9
1 Tm 6:9 A  które chcą  wzbogacone  spadek  w  pokusa  i  sieć  i  wiele  lekkomyślny  i  szkodliwy  żądza  że  zanurzony  osoby  w  katastrofa  i  zatracenie
1 Tm 6:9 G1161 G1014 G4147 G1706 G1519 G3986 G2532 G3803 G2532 G4183 G0453 G2532 G0983 G1939 G3748 G1036 G0444 G1519 G3639 G2532 G0684
1 Tm 6:10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.                            
1 Tm 6:10 r(i/DZa ga\r pa/ntOn tO=n kakO=n e)stin E( filarguri/a, E(=s tines o)rego/menoi a)peplanE/TEsan a)po\ tE=s pi/steOs kai\ e(autou\s perie/peiran o)du/nais pollai=s.
1 Tm 6:10 riDZa gar pantOn tOn kakOn estin hE filargyria, hEs tines oregomenoi apeplanETEsan apo tEs pisteOs kai heautus periepeiran odynais pollais.
1 Tm 6:10 n-----nsf- c--------- a-----gpn- ra----gpn- a-----gpn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rr----gsf- ri----npm- v--pmpnpm- v-3api-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- rp----apm- v-3aai-p-- n-----dpf- a-----dpf-
1 Tm 6:10 G4491 G1063 G3956 G3588 G2556 G2076 G3588 G5365 G3739 G5100 G3713 G0635 G0575 G3588 G4102 G2532 G1438 G4044 G3601 G4183
1 Tm 6:10 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
1 Tm 6:10
1 Tm 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:10
1 Tm 6:10  dla  korzeń  wszystko  zły  jest  chciwość  który  zdradzony  kilka  unikać  z  Wiara  i  się  się  poddane  wiele  smutki
1 Tm 6:10 G1063 G4491 G3956 G2556 G2076 G5365 G3739 G3713 G5100 G0635 G0575 G4102 G2532 G1438 G1438 G4044 G4183 G3601
1 Tm 6:11 Σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν.                                      
1 Tm 6:11 *su\ de/, O)= a)/nTrOpe Teou=, tau=ta feu=ge: di/Oke de\ dikaiosu/nEn, eu)se/beian, pi/stin, a)ga/pEn, u(pomonE/n, prau+paTi/an.
1 Tm 6:11 sy de, O anTrOpe Teu, tauta feuge: diOke de dikaiosynEn, eusebeian, pistin, agapEn, hypomonEn, pra+ypaTian.
1 Tm 6:11 rp----ns-- c--------- i--------- n-----vsm- n-----gsm- rd----apn- v-2pad-s-- v-2pad-s-- c--------- n-----asf- n-----asf- n-----asf- n-----asf- n-----asf- n-----asf-
1 Tm 6:11 G4771 G1161 G5599 G0444 G2316 G5023 G5343 G1377 G1161 G1343 G2150 G4102 G0026 G5281 G4236
1 Tm 6:11 Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!
1 Tm 6:11
1 Tm 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:11
1 Tm 6:11  ty, wy  zaś  człowiek  Boski  Uciec  to  i  udało  prawda  pobożność  Wiara  miłość  cierpliwość  łagodność
1 Tm 6:11 G4771 G1161 G0444 G2316 G5343 G5023 G1161 G1377 G1343 G2150 G4102 G0026 G5281 G4236
1 Tm 6:12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.                          
1 Tm 6:12 a)gOni/DZou to\n kalo\n a)gO=na tE=s pi/steOs, e)pilabou= tE=s ai)Oni/ou DZOE=s, ei)s E(\n e)klE/TEs kai\ O(molo/gEsas tE\n kalE\n o(mologi/an e)nO/pion pollO=n martu/rOn.
1 Tm 6:12 agOniDZu ton kalon agOna tEs pisteOs, epilabu tEs aiOniu DZOEs, eis hEn eklETEs kai hOmologEsas tEn kalEn homologian enOpion pollOn martyrOn.
1 Tm 6:12 v-2pmd-s-- ra----asm- a-----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- v-2amd-s-- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- p--------- rr----asf- v-2api-s-- c--------- v-2aai-s-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- p--------- a-----gpm- n-----gpm-
1 Tm 6:12 G0075 G3588 G2570 G0073 G3588 G4102 G1949 G3588 G0166 G2222 G1519 G3739 G2564 G2532 G3670 G3588 G2570 G3671 G1799 G4183 G3144
1 Tm 6:12 Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
1 Tm 6:12
1 Tm 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:12
1 Tm 6:12  Walka  dobry  wyczyn  Wiara  Przytrzymaj  wieczny  Życie  do  który  i  przeznaczone  i  śluby  dobry  zawód  przed  wiele  świadków
1 Tm 6:12 G0075 G2570 G0073 G4102 G1949 G0166 G2222 G1519 G3739 G2532 G2564 G2532 G3670 G2570 G3671 G1799 G4183 G3144
1 Tm 6:13 παραγγέλλω [σοι] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,                            
1 Tm 6:13 paragge/llO [soi] e)nO/pion tou= Teou= tou= DZO|ogonou=ntos ta\ pa/nta kai\ *CHristou= *)iEsou= tou= marturE/santos e)pi\ *ponti/ou *pila/tou tE\n kalE\n o(mologi/an,
1 Tm 6:13 paraNgellO [soi] enOpion tu Teu tu DZOogonuntos ta panta kai CHristu iEsu tu martyrEsantos epi pontiu pilatu tEn kalEn homologian,
1 Tm 6:13 v-1pai-s-- rp----ds-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- ra----apn- a-----apn- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--aapgsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
1 Tm 6:13 G3853 G4671 G1799 G3588 G2316 G3588 G2225 G3588 G3956 G2532 G5547 G2424 G3588 G3140 G1909 G4194 G4091 G3588 G2570 G3671
1 Tm 6:13 Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - 
1 Tm 6:13
1 Tm 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:13
1 Tm 6:13  Poprzedni  Bóg  wszystko  ożywia  i  Chrystus  Jezus  Który  zeznał,  przed  Poncjusz  Piłat  dobry  zawód  rozkazał  ty, wy
1 Tm 6:13 G1799 G2316 G3956 G2227 G2532 G5547 G2424 G3140 G3140 G1909 G4194 G4091 G2570 G3671 G3853 G4671
1 Tm 6:14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,                                        
1 Tm 6:14 tErE=sai/ se tE\n e)ntolE\n a)/spilon a)nepi/lEmpton me/CHri tE=s e)pifanei/as tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=,
1 Tm 6:14 tErEsai se tEn entolEn aspilon anepilEmpton meCHri tEs epifaneias tu kyriu hEmOn iEsu CHristu,
1 Tm 6:14 v--aan---- rp----as-- ra----asf- n-----asf- a-----asf- a-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
1 Tm 6:14 G5083 G4571 G3588 G1785 G0784 G0423 G3360 G3588 G2015 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Tm 6:14 ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
1 Tm 6:14
1 Tm 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:14
1 Tm 6:14  przestrzegać  przykazanie  czysto  nienaganny  nawet  do  zjawisko  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
1 Tm 6:14 G5083 G1785 G0784 G0423 G3360 G3360 G2015 G2962 G2257 G2424 G5547
1 Tm 6:15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων,                                  
1 Tm 6:15 E(\n kairoi=s i)di/ois dei/Xei o( maka/rios kai\ mo/nos duna/stEs, o( basileu\s tO=n basileuo/ntOn kai\ ku/rios tO=n kurieuo/ntOn,
1 Tm 6:15 hEn kairois idiois deiXei ho makarios kai monos dynastEs, ho basileus tOn basileuontOn kai kyrios tOn kyrieuontOn,
1 Tm 6:15 rr----asf- n-----dpm- a-----dpm- v-3fai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- v--papgpm- c--------- n-----nsm- ra----gpm- v--papgpm-
1 Tm 6:15 G3739 G2540 G2398 G1166 G3588 G3107 G2532 G3441 G1413 G3588 G0935 G3588 G0936 G2532 G2962 G3588 G2961
1 Tm 6:15 Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,
1 Tm 6:15
1 Tm 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:15
1 Tm 6:15  który  ich  czas  otwarte  błogosławiony  i  pojedynczy  silny  Król  królów  i  Władca  orzeczenia
1 Tm 6:15 G3739 G2398 G2540 G1166 G3107 G2532 G3441 G1413 G0935 G0936 G2532 G2962 G2961
1 Tm 6:16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.                            
1 Tm 6:16 o( mo/nos e)/CHOn a)Tanasi/an, fO=s oi)kO=n a)pro/siton, o(\n ei)=den ou)dei\s a)nTrO/pOn ou)de\ i)dei=n du/natai: O(=| timE\ kai\ kra/tos ai)O/nion: a)mE/n.
1 Tm 6:16 ho monos eCHOn aTanasian, fOs oikOn aprositon, hon eiden udeis anTrOpOn ude idein dynatai: hO timE kai kratos aiOnion: amEn.
1 Tm 6:16 ra----nsm- a-----nsm- v--papnsm- n-----asf- n-----asn- v--papnsm- a-----asn- rr----asm- v-3aai-s-- a-----nsm- n-----gpm- c--------- v--aan---- v-3pmi-s-- rr----dsm- n-----nsf- c--------- n-----nsn- a-----nsn- x---------
1 Tm 6:16 G3588 G3441 G2192 G0110 G5457 G3611 G0676 G3739 G1492 G3762 G0444 G3761 G1492 G1410 G3739 G5092 G2532 G2904 G0166 G0281
1 Tm 6:16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.
1 Tm 6:16
1 Tm 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:16
1 Tm 6:16  pojedynczy  o  nieśmiertelność  Który  zamieszkują  niedostępny  światło  Kogo  żaden  mężczyzn  online  i  zobaczyć  nie  może  Go  honor  i  moc  wieczny  Amen
1 Tm 6:16 G3441 G2192 G0110 G3611 G3611 G0676 G5457 G3739 G3762 G0444 G1492 G3761 G1492 G3761 G1410 G3739 G5092 G2532 G2904 G0166 G0281
1 Tm 6:17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾿ ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,                    
1 Tm 6:17 *toi=s plousi/ois e)n tO=| nu=n ai)O=ni para/ggelle mE\ u(PSElofronei=n mEde\ E)lpike/nai e)pi\ plou/tou a)dElo/tEti, a)ll' e)pi\ TeO=| tO=| pare/CHonti E(mi=n pa/nta plousi/Os ei)s a)po/lausin,
1 Tm 6:17 tois plusiois en tO nyn aiOni paraNgelle mE hyPSElofronein mEde Elpikenai epi plutu adElotEti, all' epi TeO tO pareCHonti hEmin panta plusiOs eis apolausin,
1 Tm 6:17 ra----dpm- a-----dpm- p--------- ra----dsm- d--------- n-----dsm- v-2pad-s-- d--------- v--pan---- c--------- v--xan---- p--------- n-----gsm- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- rp----dp-- a-----apn- d--------- p--------- n-----asf-
1 Tm 6:17 G3588 G4145 G1722 G3588 G3568 G0165 G3853 G3361 G5309 G3366 G1679 G1909 G4149 G0083 G0235 G1909 G2316 G3588 G3930 G2254 G3956 G4146 G1519 G0619
1 Tm 6:17 Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania,
1 Tm 6:17
1 Tm 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:17
1 Tm 6:17  Bogaty  w  To  wiek  nawoływać  nie  wysoki  myśl  i  zaufało  nie  w  bogactwo  źle  ale  w  Bóg  życie  dawca  nas  wszystko  obficie  dla  przyjemność
1 Tm 6:17 G4145 G1722 G3568 G0165 G3853 G3361 G5309 G5309 G3366 G1679 G3366 G1909 G4149 G0083 G0235 G1722 G2316 G2198 G3930 G2254 G3956 G4146 G1519 G0619
1 Tm 6:18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,                                                    
1 Tm 6:18 a)gaToergei=n, ploutei=n e)n e)/rgois kaloi=s, eu)metado/tous ei)=nai, koinOnikou/s,
1 Tm 6:18 agaToergein, plutein en ergois kalois, eumetadotus einai, koinOnikus,
1 Tm 6:18 v--pan---- v--pan---- p--------- n-----dpn- a-----dpn- a-----apm- v--pan---- a-----apm-
1 Tm 6:18 G0014 G4147 G1722 G2041 G2570 G2130 G1511 G2843
1 Tm 6:18 niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni,
1 Tm 6:18
1 Tm 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:18
1 Tm 6:18  dobroczyńca  bogaty  dobry  spraw  były  hojny  towarzyski
1 Tm 6:18 G0014 G4147 G2570 G2041 G1511 G2130 G2843
1 Tm 6:19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς.                                            
1 Tm 6:19 a)poTEsauri/DZontas e(autoi=s Teme/lion kalo\n ei)s to\ me/llon, i(/na e)pila/bOntai tE=s o)/ntOs DZOE=s.
1 Tm 6:19 apoTEsauriDZontas heautois Temelion kalon eis to mellon, hina epilabOntai tEs ontOs DZOEs.
1 Tm 6:19 v--papapm- rp----dpm- n-----asm- a-----asm- p--------- ra----asn- v--papasn- c--------- v-3ams-p-- ra----gsf- d--------- n-----gsf-
1 Tm 6:19 G0597 G1438 G2310 G2570 G1519 G3588 G3195 G2443 G1949 G3588 G3689 G2222
1 Tm 6:19 odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.
1 Tm 6:19
1 Tm 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:19
1 Tm 6:19  zbieranie  się  skarb  dobry  podstawa  dla  Przyszłość  że  osiągnięcia  wieczny  Życie
1 Tm 6:19 G0597 G1438 G0597 G2570 G2310 G1519 G3195 G2443 G1949 G0166 G2222
1 Tm 6:20 Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,                                        
1 Tm 6:20 *)=O *timo/Tee, tE\n paraTE/kEn fu/laXon, e)ktrepo/menos ta\s bebE/lous kenofOni/as kai\ a)ntiTe/seis tE=s PSeudOnu/mou gnO/seOs,
1 Tm 6:20 O timoTee, tEn paraTEkEn fylaXon, ektrepomenos tas bebElus kenofOnias kai antiTeseis tEs PSeudOnymu gnOseOs,
1 Tm 6:20 x--------- n-----vsm- ra----asf- n-----asf- v-2aad-s-- v--pmpnsm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- c--------- n-----apf- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf-
1 Tm 6:20 G5599 G5095 G3588 G3866 G5442 G1624 G3588 G0952 G2757 G2532 G0477 G3588 G5581 G1108
1 Tm 6:20 O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy,
1 Tm 6:20
1 Tm 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:20
1 Tm 6:20  O  Tymotka  zachować  nabożny  odwracając się  bezwartościowy  paplanina  i  sprzeczność  lzheimennogo  wiedza
1 Tm 6:20 G5599 G5095 G5442 G3872 G1624 G0952 G2757 G2532 G0477 G5581 G1108
1 Tm 6:21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. χάρις μεθ᾿ ὑμῶν.                                              
1 Tm 6:21 E(/n tines e)paggello/menoi peri\ tE\n pi/stin E)sto/CHEsan. *(E CHa/ris meT' u(mO=n.
1 Tm 6:21 hEn tines epaNgellomenoi peri tEn pistin EstoCHEsan. hE CHaris meT' ymOn.
1 Tm 6:21 rr----asf- ri----npm- v--pmpnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gp--
1 Tm 6:21 G3739 G5100 G1861 G4012 G3588 G4102 G0795 G3588 G5485 G3326 G5216
1 Tm 6:21 jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary. Łaska z wami!
1 Tm 6:21
1 Tm 6:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
1 Tm 6:21
1 Tm 6:21  który  zdradzony  kilka  unikać  z  Wiara  Łaska  z  ciebie  Amen
1 Tm 6:21 G3739 G1861 G5100 G0795 G4012 G4102 G5485 G3326 G4675 G0281
Copyright by Cezary Podolski
2 Tm 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ᾿ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ