Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1J5      do_str_głównej      do_3J1      
2 J 1:1 πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν,                
2 J 1:1 *(o presbu/teros e)klektE=| kuri/a| kai\ toi=s te/knois au)tE=s, ou(\s e)gO\ a)gapO= e)n a)lETei/a|, kai\ ou)k e)gO\ mo/nos a)lla\ kai\ pa/ntes oi( e)gnOko/tes tE\n a)lE/Teian,
2 J 1:1 ho presbyteros eklektE kyria kai tois teknois autEs, hus egO agapO en alETeia, kai uk egO monos alla kai pantes hoi egnOkotes tEn alETeian,
2 J 1:1 ra----nsm- a-----nsm- a-----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsf- rr----apm- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf- c--------- d--------- rp----ns-- a-----nsm- c--------- d--------- a-----npm- ra----npm- v--xapnpm- ra----asf- n-----asfc-
2 J 1:1 G3588 G4245 G1588 G2959 G2532 G3588 G5043 G0846 G3739 G1473 G0025 G1722 G0225 G2532 G3756 G1473 G3441 G0235 G2532 G3956 G3588 G1097 G3588 G0225
2 J 1:1 [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
2 J 1:1
2 J 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:1
2 J 1:1  Starszy  wybrany  Pani  i  dzieci  jego  który  Ja  miłość  na  prawda  i  nie  tylko  Ja  ale  i  wszystko  wiem  prawda
2 J 1:1 G4245 G1588 G2959 G2532 G5043 G0846 G3739 G1473 G0025 G1722 G0225 G2532 G3756 G3441 G1473 G0235 G2532 G3956 G1097 G0225
2 J 1:2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα.                                    
2 J 1:2 dia\ tE\n a)lE/Teian tE\n me/nousan e)n E(mi=n, kai\ meT' E(mO=n e)/stai ei)s to\n ai)O=na.
2 J 1:2 dia tEn alETeian tEn menusan en hEmin, kai meT' EmOn estai eis ton aiOna.
2 J 1:2 p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--papasf- p--------- rp----dp-- c--------- p--------- rp----gp-- v-3fmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asme-
2 J 1:2 G1223 G3588 G0225 G3588 G3306 G1722 G2254 G2532 G3326 G2257 G2071 G1519 G3588 G0165
2 J 1:2 [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki.
2 J 1:2
2 J 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:2
2 J 1:2  dla  Prawda  który  trwa  w  nas  i  będzie  z  nas  nigdy  nigdy
2 J 1:2 G1223 G0225 G3588 G3306 G1722 G2254 G2532 G2071 G3326 G2257 G0165 G1519
2 J 1:3 ἔσται μεθ᾿ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.                      
2 J 1:3 e)/stai meT' E(mO=n CHa/ris e)/leos ei)rE/nE para\ Teou= patro/s, kai\ para\ *)iEsou= *CHristou= tou= ui(ou= tou= patro/s, e)n a)lETei/a| kai\ a)ga/pE|.
2 J 1:3 estai meT' EmOn CHaris eleos eirEnE para Teu patros, kai para iEsu CHristu tu hyiu tu patros, en alETeia kai agapE.
2 J 1:3 v-3fmi-s-- p--------- rp----gp-- n-----nsf- n-----nsn- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsfz-
2 J 1:3 G2071 G3326 G2257 G5485 G1656 G1515 G3844 G2316 G3962 G2532 G3844 G2424 G5547 G3588 G5207 G3588 G3962 G1722 G0225 G2532 G0026
2 J 1:3 Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
2 J 1:3
2 J 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:3
2 J 1:3  będzie  z  ty, wy  łaska  miłosierdzie  świat  z  Bóg  Ojciec  i  z  Władca  Jezus  Chrystus  Syn  Dlaczego  w  prawda  i  miłość
2 J 1:3 G2071 G3326 G5216 G5485 G1656 G1515 G3844 G2316 G3962 G2532 G3844 G2962 G2424 G5547 G5207 G3962 G1722 G0225 G2532 G0026
2 J 1:4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός.                              
2 J 1:4 *)eCHa/rEn li/an o(/ti eu(/rEka e)k tO=n te/knOn sou peripatou=ntas e)n a)lETei/a|, kaTO\s e)ntolE\n e)la/bomen para\ tou= patro/s.
2 J 1:4 eCHarEn lian hoti heurEka ek tOn teknOn su peripatuntas en alETeia, kaTOs entolEn elabomen para tu patros.
2 J 1:4 v-1api-s-- d--------- c--------- v-1xai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gs-- v--papapm- p--------- n-----dsf- c--------- n-----asf- v-1aai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsma-
2 J 1:4 G5463 G3029 G3754 G2147 G1537 G3588 G5043 G4675 G4043 G1722 G0225 G2531 G1785 G2983 G3844 G3588 G3962
2 J 1:4 Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.
2 J 1:4
2 J 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:4
2 J 1:4  wysoce  rad  że  znalezionych  z  Dzieci  twój  walking  w  prawda  jako  otrzymane  przykazanie  z  Ojciec
2 J 1:4 G3029 G5463 G3754 G2147 G1537 G5043 G4675 G4043 G1722 G0225 G2531 G2983 G1785 G3844 G3962
2 J 1:5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν καινὴν γράφων σοι ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.                          
2 J 1:5 kai\ nu=n e)rOtO= se, kuri/a, ou)CH O(s e)ntolE\n kainE\n gra/fOn soi a)lla\ E(\n ei)/CHomen a)p' a)rCHE=s, i(/na a)gapO=men a)llE/lous.
2 J 1:5 kai nyn erOtO se, kyria, uCH hOs entolEn kainEn grafOn soi alla hEn eiCHomen ap' arCHEs, hina agapOmen allElus.
2 J 1:5 c--------- d--------- v-1pai-s-- rp----as-- n-----vsf- d--------- c--------- n-----asf- a-----asf- v--papnsm- rp----ds-- c--------- rr----asf- v-1iai-p-- p--------- n-----gsf- c--------- v-1pas-p-- rp----apmr-
2 J 1:5 G2532 G3568 G2065 G4571 G2959 G3756 G5613 G1785 G2537 G1125 G4671 G0235 G3739 G2192 G0575 G0746 G2443 G0025 G0240
2 J 1:5 A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.
2 J 1:5
2 J 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:5
2 J 1:5  I  teraz  zapytać  ty, wy  Pani  nie  jako  nowy  przykazanie  przepisywaniu  przepisywaniu  ty, wy  ale  który  mieć  z  start  że  miłość  przyjaciel  inny
2 J 1:5 G2532 G3568 G2065 G4571 G2959 G3756 G5613 G2537 G1785 G1125 G1125 G4671 G0235 G3739 G2192 G0575 G0746 G2443 G0025 G0240 G0240
2 J 1:6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.                  
2 J 1:6 kai\ au(/tE e)sti\n E( a)ga/pE, i(/na peripatO=men kata\ ta\s e)ntola\s au)tou=: au(/tE E( e)ntolE/ e)stin, kaTO\s E)kou/sate a)p' a)rCHE=s, i(/na e)n au)tE=| peripatE=te.
2 J 1:6 kai hautE estin hE agapE, hina peripatOmen kata tas entolas autu: hautE hE entolE estin, kaTOs Ekusate ap' arCHEs, hina en autE peripatEte.
2 J 1:6 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-1pas-p-- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- v-2aai-p-- p--------- n-----gsf- d--------- p--------- rp----dsf- v-2pas-p-y-
2 J 1:6 G2532 G3778 G2076 G3588 G0026 G2443 G4043 G2596 G3588 G1785 G0846 G3778 G3588 G1785 G2076 G2531 G0191 G0575 G0746 G2443 G1722 G0846 G4043
2 J 1:6 Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.
2 J 1:6
2 J 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:6
2 J 1:6  Miłość  zaś  jest  objętość  że  otrzymane  na  przykazań  Jego  To  że  przykazanie  który  słyszałem  z  start  że  otrzymane  na  To
2 J 1:6 G0026 G2532 G2076 G3778 G2443 G4043 G2596 G1785 G0846 G3778 G3588 G1785 G2531 G0191 G0575 G0746 G2443 G4043 G1722 G0846
2 J 1:7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν πλάνος καὶ ἀντίχριστος.                    
2 J 1:7 o(/ti polloi\ pla/noi e)XE=lTon ei)s to\n ko/smon, oi( mE\ o(mologou=ntes *)iEsou=n *CHristo\n e)rCHo/menon e)n sarki/: ou(=to/s e)stin o( pla/nos kai\ o( a)nti/CHristos.
2 J 1:7 hoti polloi planoi eXElTon eis ton kosmon, hoi mE homologuntes iEsun CHriston erCHomenon en sarki: hutos estin ho planos kai ho antiCHristos.
2 J 1:7 c--------- a-----npm- a-----npm- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----npm- d--------- v--papnpm- n-----asm- n-----asm- v--pmpasm- p--------- n-----dsf- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsmp-
2 J 1:7 G3754 G4183 G4108 G1831 G1519 G3588 G2889 G3588 G3361 G3670 G2424 G5547 G2064 G1722 G4561 G3778 G2076 G3588 G4108 G2532 G3588 G0500
2 J 1:7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
2 J 1:7
2 J 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:7
2 J 1:7  Dla  wiele  oszustów  włączone  w  świat  nie  professing  Jezus  Chrystus  przyjść  w  ciało  taki  jest  uwodziciel  i  Antychryst
2 J 1:7 G3754 G4183 G4108 G1525 G1519 G2889 G3361 G3670 G2424 G5547 G2064 G1722 G4561 G3778 G2076 G4108 G2532 G0500
2 J 1:8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε.                                          
2 J 1:8 ble/pete e(autou/s, i(/na mE\ a)pole/sEte a(\ ei)rgasa/meTa a)lla\ misTo\n plE/rE a)pola/bEte.
2 J 1:8 blepete heautus, hina mE apolesEte ha eirgasameTa alla misTon plErE apolabEte.
2 J 1:8 v-2pad-p-- rp----apm- c--------- d--------- v-2aas-p-- rr----apn- v-1ami-p-- c--------- n-----asm- a-----asm- v-2aas-p-o-
2 J 1:8 G0991 G1438 G2443 G3361 G0622 G3739 G2038 G0235 G3408 G4134 G0618
2 J 1:8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
2 J 1:8
2 J 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:8
2 J 1:8  Zegarek  go  że  nie  stracić  dodanie  pracował  ale  dostać  pełny  Nagroda
2 J 1:8 G0991 G1438 G2443 G3361 G0622 G3739 G2038 G0235 G0618 G4134 G3408
2 J 1:9 πᾶς προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.          
2 J 1:9 pa=s o( proa/gOn kai\ mE\ me/nOn e)n tE=| didaCHE=| tou= *CHristou= Teo\n ou)k e)/CHei: o( me/nOn e)n tE=| didaCHE=|, ou(=tos kai\ to\n pate/ra kai\ to\n ui(o\n e)/CHei.
2 J 1:9 pas ho proagOn kai mE menOn en tE didaCHE tu CHristu Teon uk eCHei: ho menOn en tE didaCHE, hutos kai ton patera kai ton hyion eCHei.
2 J 1:9 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- d--------- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----asm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----nsm- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s--
2 J 1:9 G3956 G3588 G4254 G2532 G3361 G3306 G1722 G3588 G1322 G3588 G5547 G2316 G3756 G2192 G3588 G3306 G1722 G3588 G1322 G3778 G2532 G3588 G3962 G2532 G3588 G5207 G2192
2 J 1:9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.
2 J 1:9
2 J 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:9
2 J 1:9  Każdy  transgresseth  nauczanie  Chrystus  i  nie  zamieszkiwanie  nie  ma  Bóg  zamieszkiwanie  w  nauczanie  Chrystus  ma  i  Ojciec  i  Syn
2 J 1:9 G3956 G3845 G1322 G5547 G2532 G3361 G3306 G3756 G2192 G2316 G3306 G1722 G1322 G5547 G2192 G2532 G3962 G2532 G5207
2 J 1:10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε·                      
2 J 1:10 ei)/ tis e)/rCHetai pro\s u(ma=s kai\ tau/tEn tE\n didaCHE\n ou) fe/rei, mE\ lamba/nete au)to\n ei)s oi)ki/an kai\ CHai/rein au)tO=| mE\ le/gete:
2 J 1:10 ei tis erCHetai pros hymas kai tautEn tEn didaCHEn u ferei, mE lambanete auton eis oikian kai CHairein autO mE legete:
2 J 1:10 c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- p--------- rp----ap-- c--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf- d--------- v-3pai-s-- d--------- v-2pad-p-- rp----asm- p--------- n-----asf- c--------- v--pan---- rp----dsm- d--------- v-2pad-p-o-
2 J 1:10 G1487 G5100 G2064 G4314 G5209 G2532 G3778 G3588 G1322 G3756 G5342 G3361 G2983 G0846 G1519 G3614 G2532 G5463 G0846 G3361 G3004
2 J 1:10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,
2 J 1:10
2 J 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:10
2 J 1:10  Kto  Kto  Kto  jest  do  ty, wy  i  nie  przynosi  to  nauczanie  dodanie  nie  wziąć  w  do domu  i  nie  powitanie  powitanie  jego
2 J 1:10 G1487 G5100 G5100 G2064 G4314 G5209 G2532 G3756 G5342 G5026 G1322 G0846 G3361 G2983 G1519 G3614 G2532 G3361 G3004 G5463 G0846
2 J 1:11 λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.                                          
2 J 1:11 o( le/gOn ga\r au)tO=| CHai/rein koinOnei= toi=s e)/rgois au)tou= toi=s ponEroi=s.
2 J 1:11 ho legOn gar autO CHairein koinOnei tois ergois autu tois ponErois.
2 J 1:11 ra----nsm- v--papnsm- c--------- rp----dsm- v--pan---- v-3pai-s-- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsm- ra----dpn- a-----dpnl-
2 J 1:11 G3588 G3004 G1063 G0846 G5463 G2841 G3588 G2041 G0846 G3588 G4190
2 J 1:11 albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.
2 J 1:11
2 J 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:11
2 J 1:11  Dla  acclaiming  acclaiming  jego  udział  zło  spraw  jego
2 J 1:11 G1063 G3004 G5463 G0846 G2841 G4190 G2041 G0846
2 J 1:12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ.            
2 J 1:12 *polla\ e)/CHOn u(mi=n gra/fein ou)k e)boulE/TEn dia\ CHa/rtou kai\ me/lanos, a)lla\ e)lpi/DZO gene/sTai pro\s u(ma=s kai\ sto/ma pro\s sto/ma lalE=sai, i(/na E( CHara\ E(mO=n peplErOme/nE E)=|.
2 J 1:12 polla eCHOn hymin grafein uk ebulETEn dia CHartu kai melanos, alla elpiDZO genesTai pros hymas kai stoma pros stoma lalEsai, hina hE CHara hEmOn peplErOmenE E.
2 J 1:12 a-----apn- v--papnsm- rp----dp-- v--pan---- d--------- v-1api-s-- p--------- n-----gsm- c--------- a-----gsn- c--------- v-1pai-s-- v--amn---- p--------- rp----ap-- c--------- n-----asn- p--------- n-----asn- v--aan---- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v--xppnsf- v-3pas-s-s-
2 J 1:12 G4183 G2192 G5213 G1125 G3756 G1014 G1223 G5489 G2532 G3188 G0235 G1679 G1096 G4314 G5209 G2532 G4750 G4314 G4750 G2980 G2443 G3588 G5479 G2257 G4137 G5600
2 J 1:12 Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu. Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość nasza była pełna.
2 J 1:12
2 J 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:12
2 J 1:12  Wiele  mieć  pisać  ty, wy  nie  potrzeba  w  papier  atrament  i  nadzieja  przyjść  do  ty, wy  i  mówić  usta  do  Usta  że  radość  twój  był  pełny
2 J 1:12 G4183 G2192 G1125 G5213 G3756 G1014 G1223 G5489 G3188 G0235 G1679 G2064 G4314 G5209 G2532 G2980 G4750 G4314 G4750 G2443 G5479 G2257 G5600 G4137
2 J 1:13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς.                                              
2 J 1:13 *)aspa/DZetai/ se ta\ te/kna tE=s a)delfE=s sou tE=s e)klektE=s.
2 J 1:13 aspaDZetai se ta tekna tEs adelfEs su tEs eklektEs.
2 J 1:13 v-3pmi-s-- rp----as-- ra----npn- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- ra----gsf- a-----gsfk-
2 J 1:13 G0782 G4571 G3588 G5043 G3588 G0079 G4675 G3588 G1588
2 J 1:13 Dzieci twej Wybranej Siostry ślą ci pozdrowienia.
2 J 1:13
2 J 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 J 1:13
2 J 1:13  Powitanie  ty, wy  dzieci  siostra  swój  wybrany  Amen
2 J 1:13 G0782 G4571 G5043 G0079 G4675 G1588 G0281
Copyright by Cezary Podolski