Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Kor16      do_str_głównej      do_2Kor2      
2 Kor 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ·                    
2 Kor 1:1 *pau=los a)po/stolos *CHristou= *)iEsou= dia\ TelE/matos Teou=, kai\ *timo/Teos o( a)delfo/s, tE=| e)kklEsi/a| tou= Teou= tE=| ou)/sE| e)n *kori/nTO|, su\n toi=s a(gi/ois pa=sin toi=s ou)=sin e)n o(/lE| tE=| *)aCHai/+a|:
2 Kor 1:1 paulos apostolos CHristu iEsu dia TelEmatos Teu, kai timoTeos ho adelfos, tE ekklEsia tu Teu tE usE en korinTO, syn tois hagiois pasin tois usin en holE tE aCHa+ia:
2 Kor 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsf- v--papdsf- p--------- n-----dsf- p--------- ra----dpm- a-----dpm- a-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
2 Kor 1:1 G3972 G0652 G5547 G2424 G1223 G2307 G2316 G2532 G5095 G3588 G0080 G3588 G1577 G3588 G2316 G3588 G5607 G1722 G2882 G4862 G3588 G0040 G3956 G3588 G5607 G1722 G3650 G3588 G0882
2 Kor 1:1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai.
2 Kor 1:1
2 Kor 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:1
2 Kor 1:1  Paul  będzie  będzie  Pobożny  Apostoł  Jezus  Chrystus  i  Tymotka  brat  Kościół  Bóg  usytuowany  w  Korynt  z  wszystko  Świętych  na  wszystko  Achaia
2 Kor 1:1 G3972 G1223 G2307 G2316 G0652 G2424 G5547 G2532 G5095 G0080 G1577 G2316 G5607 G1722 G2882 G4862 G3956 G0040 G1722 G3650 G0882
2 Kor 1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                                      
2 Kor 1:2 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
2 Kor 1:2 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
2 Kor 1:2 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
2 Kor 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Kor 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Kor 1:2
2 Kor 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:2
2 Kor 1:2  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
2 Kor 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Kor 1:3 Εὐλογητὸς θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως,                                          
2 Kor 1:3 *eu)logEto\s o( Teo\s kai\ patE\r tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, o( patE\r tO=n oi)ktirmO=n kai\ Teo\s pa/sEs paraklE/seOs,
2 Kor 1:3 eulogEtos ho Teos kai patEr tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, ho patEr tOn oiktirmOn kai Teos pasEs paraklEseOs,
2 Kor 1:3 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----nsm- a-----gsf- n-----gsf-
2 Kor 1:3 G2128 G3588 G2316 G2532 G3962 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3588 G3962 G3588 G3628 G2532 G2316 G3956 G3874
2 Kor 1:3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
2 Kor 1:3
2 Kor 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:3
2 Kor 1:3  Błogosławiony  Bóg  i  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  Ojciec  Miłosierdzie  i  Bóg  wszystko  pocieszenie
2 Kor 1:3 G2128 G2316 G2532 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547 G3962 G3628 G2532 G2316 G3956 G3874
2 Kor 1:4 παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ·                          
2 Kor 1:4 o( parakalO=n E(ma=s e)pi\ pa/sE| tE=| Tli/PSei E(mO=n, ei)s to\ du/nasTai E(ma=s parakalei=n tou\s e)n pa/sE| Tli/PSei dia\ tE=s paraklE/seOs E(=s parakalou/meTa au)toi\ u(po\ tou= Teou=:
2 Kor 1:4 ho parakalOn hEmas epi pasE tE TliPSei hEmOn, eis to dynasTai hEmas parakalein tus en pasE TliPSei dia tEs paraklEseOs hEs parakalumeTa autoi hypo tu Teu:
2 Kor 1:4 ra----nsm- v--papnsm- rp----ap-- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- p--------- ra----asn- v--pmn---- rp----ap-- v--pan---- ra----apm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-1ppi-p-- rp----npm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 1:4 G3588 G3870 G2248 G1909 G3956 G3588 G2347 G2257 G1519 G3588 G1410 G2248 G3870 G3588 G1722 G3956 G2347 G1223 G3588 G3874 G3739 G3870 G0846 G5259 G3588 G2316
2 Kor 1:4 Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
2 Kor 1:4
2 Kor 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:4
2 Kor 1:4  przebłagalny  nas  w  wszystko  żal  nasz  że  my  może  komfort  w  wszystko  żal  tak  pocieszenie  który  Bóg  konsole  się
2 Kor 1:4 G3870 G2248 G1909 G3956 G2347 G2257 G1519 G2248 G1410 G3870 G1722 G3956 G2347 G1223 G3874 G3739 G2316 G3870 G0846
2 Kor 1:5 ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ παράκλησις ἡμῶν.                                          
2 Kor 1:5 o(/ti kaTO\s perisseu/ei ta\ paTE/mata tou= *CHristou= ei)s E(ma=s, ou(/tOs dia\ tou= *CHristou= perisseu/ei kai\ E( para/klEsis E(mO=n.
2 Kor 1:5 hoti kaTOs perisseuei ta paTEmata tu CHristu eis hEmas, hutOs dia tu CHristu perisseuei kai hE paraklEsis hEmOn.
2 Kor 1:5 c--------- c--------- v-3pai-s-- ra----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----ap-- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp--
2 Kor 1:5 G3754 G2531 G4052 G3588 G3804 G3588 G5547 G1519 G2248 G3779 G1223 G3588 G5547 G4052 G2532 G3588 G3874 G2257
2 Kor 1:5 Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.
2 Kor 1:5
2 Kor 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:5
2 Kor 1:5  Dla  na  jako  jako  pomnożonej  w  nas  cierpienie  Chrystus  pomnożonej  Chrystus  Chrystus  i  pocieszenie  nasz
2 Kor 1:5 G3754 G3779 G3779 G2531 G4052 G1519 G2248 G3804 G5547 G4052 G1223 G5547 G2532 G3874 G2257
2 Kor 1:6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν.                          
2 Kor 1:6 ei)/te de\ Tlibo/meTa, u(pe\r tE=s u(mO=n paraklE/seOs kai\ sOtEri/as: ei)/te parakalou/meTa, u(pe\r tE=s u(mO=n paraklE/seOs tE=s e)nergoume/nEs e)n u(pomonE=| tO=n au)tO=n paTEma/tOn O(=n kai\ E(mei=s pa/sCHomen.
2 Kor 1:6 eite de TlibomeTa, hyper tEs hymOn paraklEseOs kai sOtErias: eite parakalumeTa, hyper tEs hymOn paraklEseOs tEs energumenEs en hypomonE tOn autOn paTEmatOn hOn kai hEmeis pasCHomen.
2 Kor 1:6 c--------- c--------- v-1ppi-p-- p--------- ra----gsf- rp----gp-- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- v-1ppi-p-- p--------- ra----gsf- rp----gp-- n-----gsf- ra----gsf- v--pmpgsf- p--------- n-----dsf- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- rr----gpn- d--------- rp----np-- v-1pai-p--
2 Kor 1:6 G1535 G1161 G2346 G5228 G3588 G5216 G3874 G2532 G4991 G1535 G3870 G5228 G3588 G5216 G3874 G3588 G1754 G1722 G5281 G3588 G0846 G3804 G3739 G2532 G2249 G3958
2 Kor 1:6 Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy.
2 Kor 1:6
2 Kor 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:6
2 Kor 1:6  Smucić  czy  dla  swój  pocieszenie  i  Ratowanie  który  popełnione  przekazanie  przekazanie  tych  zaś  cierpienie  co  i  my  tolerancyjny
2 Kor 1:6 G2346 G1535 G5228 G5216 G3874 G2532 G4991 G1754 G1754 G1722 G5281 G0846 G0846 G3804 G3739 G2532 G2249 G3958
2 Kor 1:7 καὶ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως.                                          
2 Kor 1:7 kai\ E( e)lpi\s E(mO=n bebai/a u(pe\r u(mO=n, ei)do/tes o(/ti O(s koinOnoi/ e)ste tO=n paTEma/tOn, ou(/tOs kai\ tE=s paraklE/seOs.
2 Kor 1:7 kai hE elpis hEmOn bebaia hyper hymOn, eidotes hoti hOs koinOnoi este tOn paTEmatOn, hutOs kai tEs paraklEseOs.
2 Kor 1:7 c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- a-----nsf- p--------- rp----gp-- v--xapnpm- c--------- c--------- n-----npm- v-2pai-p-- ra----gpn- n-----gpn- d--------- d--------- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 1:7 G2532 G3588 G1680 G2257 G0949 G5228 G5216 G1492 G3754 G5613 G2844 G2075 G3588 G3804 G3779 G2532 G3588 G3874
2 Kor 1:7 A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.
2 Kor 1:7
2 Kor 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:7
2 Kor 1:7  I  nadzieja  nasz  o  ty, wy  firma  Pocieszenie  czy  dla  swój  pocieszenie  i  Ratowanie  wiedząc,  że  uczestniczyć  uczestniczyć  jako  cierpienie  tak  i  Pocieszenie
2 Kor 1:7 G2532 G1680 G2257 G5228 G5216 G0949 G3870 G1535 G5228 G5216 G3874 G2532 G4991 G1492 G3754 G2075 G2844 G5618 G3804 G3779 G2532 G3874
2 Kor 1:8 Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν·                        
2 Kor 1:8 *ou) ga\r Te/lomen u(ma=s a)gnoei=n, a)delfoi/, u(pe\r tE=s Tli/PSeOs E(mO=n tE=s genome/nEs e)n tE=| *)asi/a|, o(/ti kaT' u(perbolE\n u(pe\r du/namin e)barE/TEmen, O(/ste e)XaporETE=nai E(ma=s kai\ tou= DZE=n:
2 Kor 1:8 u gar Telomen hymas agnoein, adelfoi, hyper tEs TliPSeOs hEmOn tEs genomenEs en tE asia, hoti kaT' yperbolEn hyper dynamin ebarETEmen, hOste eXaporETEnai hEmas kai tu DZEn:
2 Kor 1:8 d--------- c--------- v-1pai-p-- rp----ap-- v--pan---- n-----vpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- ra----gsf- v--ampgsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- n-----asf- p--------- n-----asf- v-1api-p-- c--------- v--apn---- rp----ap-- d--------- ra----gsn- v--pan----
2 Kor 1:8 G3756 G1063 G2309 G5209 G0050 G0080 G5228 G3588 G2347 G2257 G3588 G1096 G1722 G3588 G0773 G3754 G2596 G5236 G5228 G1411 G0916 G5620 G1820 G2248 G2532 G3588 G2198
2 Kor 1:8 Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem.
2 Kor 1:8
2 Kor 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:8
2 Kor 1:8  Dla  nie  potrzeba  urlop  ty, wy  bracia  w  ignorancja  o  żal  nasz  były  nas  w  Asia  że  pogarsza  były  nadmiernie  nadmiernie  przez  siła  że  nie  nadzieję,  pozostawać  w  Życie
2 Kor 1:8 G1063 G3756 G2309 G0050 G5209 G0080 G0050 G0050 G5228 G2347 G2257 G1096 G2254 G1722 G0773 G3754 G0916 G0916 G2596 G5236 G5228 G1411 G5620 G1820 G1820 G2198 G2198 G2198
2 Kor 1:9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾿ ἑαυτοῖς ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·                                
2 Kor 1:9 a)lla\ au)toi\ e)n e(autoi=s to\ a)po/krima tou= Tana/tou e)sCHE/kamen, i(/na mE\ pepoiTo/tes O)=men e)f' e(autoi=s a)ll' e)pi\ tO=| TeO=| tO=| e)gei/ronti tou\s nekrou/s:
2 Kor 1:9 alla autoi en heautois to apokrima tu Tanatu esCHEkamen, hina mE pepoiTotes Omen ef' eautois all' epi tO TeO tO egeironti tus nekrus:
2 Kor 1:9 c--------- rp----npm- p--------- rp----dpm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v-1xai-p-- c--------- d--------- v--xapnpm- v-1pas-p-- p--------- rp----dpm- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- ra----apm- a-----apm-
2 Kor 1:9 G0235 G0846 G1722 G1438 G3588 G0610 G3588 G2288 G2192 G2443 G3361 G3982 G5600 G1909 G1438 G0235 G1909 G3588 G2316 G3588 G1453 G3588 G3498
2 Kor 1:9 Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.
2 Kor 1:9
2 Kor 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:9
2 Kor 1:9  Ale  się  w  się  miał  zdanie  śmierć  że  nadzieja  nadzieja  nie  w  się  się  ale  w  Bóg  ożywienia  martwy
2 Kor 1:9 G0235 G1438 G1722 G1438 G2192 G0610 G2288 G2443 G3982 G5600 G3361 G1909 G1438 G1438 G0235 G1909 G2316 G1453 G3498
2 Kor 1:10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν [ὅτι] καὶ ἔτι ῥύσεται,                                                
2 Kor 1:10 o(\s e)k tElikou/tou Tana/tou e)rru/sato E(ma=s kai\ r(u/setai, ei)s o(\n E)lpi/kamen [o(/ti] kai\ e)/ti r(u/setai,
2 Kor 1:10 hos ek tElikutu Tanatu errysato hEmas kai rysetai, eis hon Elpikamen [hoti] kai eti rysetai,
2 Kor 1:10 rr----nsm- p--------- rd----gsm- n-----gsm- v-3ami-s-- rp----ap-- c--------- v-3fmi-s-- p--------- rr----asm- v-1xai-p-- c--------- d--------- d--------- v-3fmi-s--
2 Kor 1:10 G3739 G1537 G5082 G2288 G4506 G2248 G2532 G4506 G1519 G3739 G1679 G3754 G2532 G2089 G4506
2 Kor 1:10 On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał
2 Kor 1:10
2 Kor 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:10
2 Kor 1:10  Który  wydana  nas  z  tak  śmierć  i  eliminuje  w  Kogo  nadzieja  że  i  więcej  zaoszczędzić
2 Kor 1:10 G3739 G4506 G2248 G1537 G5082 G2288 G2532 G4506 G1519 G3739 G1679 G3754 G2532 G2089 G4506
2 Kor 1:11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.                                      
2 Kor 1:11 sunupourgou/ntOn kai\ u(mO=n u(pe\r E(mO=n tE=| deE/sei, i(/na e)k pollO=n prosO/pOn to\ ei)s E(ma=s CHa/risma dia\ pollO=n eu)CHaristETE=| u(pe\r E(mO=n.
2 Kor 1:11 synypurguntOn kai hymOn hyper hEmOn tE deEsei, hina ek pollOn prosOpOn to eis hEmas CHarisma dia pollOn euCHaristETE hyper hEmOn.
2 Kor 1:11 v--papgpm- d--------- rp----gp-- p--------- rp----gp-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- a-----gpn- n-----gpn- ra----nsn- p--------- rp----ap-- n-----nsn- p--------- a-----gpm- v-3aps-s-- p--------- rp----gp--
2 Kor 1:11 G4943 G2532 G5216 G5228 G2257 G3588 G1162 G2443 G1537 G4183 G4383 G3588 G1519 G2248 G5486 G1223 G4183 G2168 G5228 G2257
2 Kor 1:11 przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.
2 Kor 1:11
2 Kor 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:11
2 Kor 1:11  w  pomoc  i  swój  Modlitwa  dla  nas  tak  utalentowany  nas  na  żądanie  wiele  wiele  dziękczynienie  dla  nas
2 Kor 1:11 G4943 G4943 G2532 G5216 G1162 G5228 G2257 G2443 G5486 G2248 G1537 G4383 G4183 G4183 G2168 G5228 G2257
2 Kor 1:12 γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, [καὶ] οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾿ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.        
2 Kor 1:12 *(E ga\r kau/CHEsis E(mO=n au(/tE e)sti/n, to\ martu/rion tE=s suneidE/seOs E(mO=n, o(/ti e)n a(plo/tEti kai\ ei)likrinei/a| tou= Teou=, [kai\] ou)k e)n sofi/a| sarkikE=| a)ll' e)n CHa/riti Teou=, a)nestra/fEmen e)n tO=| ko/smO|, perissote/rOs de\ pro\s u(ma=s.
2 Kor 1:12 hE gar kauCHEsis hEmOn hautE estin, to martyrion tEs syneidEseOs hEmOn, hoti en haplotEti kai eilikrineia tu Teu, [kai] uk en sofia sarkikE all' en CHariti Teu, anestrafEmen en tO kosmO, perissoterOs de pros hymas.
2 Kor 1:12 ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gp-- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsm- v-1api-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- c--------- p--------- rp----ap--
2 Kor 1:12 G3588 G1063 G2746 G2257 G3778 G2076 G3588 G3142 G3588 G4893 G2257 G3754 G1722 G0572 G2532 G1505 G3588 G2316 G2532 G3756 G1722 G4678 G4559 G0235 G1722 G5485 G2316 G0390 G1722 G3588 G2889 G4056 G1161 G4314 G5209
2 Kor 1:12 Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was.
2 Kor 1:12
2 Kor 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:12
2 Kor 1:12  Dla  chwalić  nasz  to jest  jest  świadectwo  sumienie  nasz  że  w  prostota  i  pobożny  szczerość  nie  na  cielesny  mądrość  ale  na  łaska  Bóg  żył  w  świat  zwłaszcza  zaś  w  ty, wy
2 Kor 1:12 G1063 G2746 G2257 G3778 G2076 G3142 G4893 G2257 G3754 G1722 G0572 G2532 G2316 G1505 G3756 G1722 G4559 G4678 G0235 G1722 G5485 G2316 G0390 G1722 G2889 G4056 G1161 G4314 G5209
2 Kor 1:13 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾿ ἀναγινώσκετε καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,                                          
2 Kor 1:13 ou) ga\r a)/lla gra/fomen u(mi=n a)ll' E)\ a(\ a)naginO/skete E)\ kai\ e)piginO/skete, e)lpi/DZO de\ o(/ti e(/Os te/lous e)pignO/sesTe,
2 Kor 1:13 u gar alla grafomen hymin all' E ha anaginOskete E kai epiginOskete, elpiDZO de hoti heOs telus epignOsesTe,
2 Kor 1:13 d--------- c--------- a-----apn- v-1pai-p-- rp----dp-- c--------- c--------- rr----apn- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- v-1pai-s-- c--------- c--------- p--------- n-----gsn- v-2fmi-p--
2 Kor 1:13 G3756 G1063 G0243 G1125 G5213 G0235 G2228 G3739 G0314 G2228 G2532 G1921 G1679 G1161 G3754 G2193 G5056 G1921
2 Kor 1:13 Nie piszemy wam bowiem czegoś innego niż to, coście czytali i coście zrozumieli. Mam nadzieję, że do końca będziecie nas rozumieć tak,
2 Kor 1:13
2 Kor 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:13
2 Kor 1:13  I  pisać  ty, wy  nie  inaczej  jako  jako  że  czytanie  lub  dostrzec  i  nadzieja  do  koniec  zrozumieć;
2 Kor 1:13 G1063 G1125 G5213 G3756 G0243 G0235 G2228 G3739 G0314 G2228 G1921 G1161 G1679 G2193 G5056 G1921
2 Kor 1:14 καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ.                                    
2 Kor 1:14 kaTO\s kai\ e)pe/gnOte E(ma=s a)po\ me/rous, o(/ti kau/CHEma u(mO=n e)smen kaTa/per kai\ u(mei=s E(mO=n e)n tE=| E(me/ra| tou= kuri/ou [E(mO=n] *)iEsou=.
2 Kor 1:14 kaTOs kai epegnOte hEmas apo merus, hoti kauCHEma hymOn esmen kaTaper kai hymeis hEmOn en tE hEmera tu kyriu [hEmOn] iEsu.
2 Kor 1:14 c--------- d--------- v-2aai-p-- rp----ap-- p--------- n-----gsn- c--------- n-----nsn- rp----gp-- v-1pai-p-- c--------- d--------- rp----np-- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
2 Kor 1:14 G2531 G2532 G1921 G2248 G0575 G3313 G3754 G2745 G5216 G2070 G2509 G2532 G5210 G2257 G1722 G3588 G2250 G3588 G2962 G2257 G2424
2 Kor 1:14 jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją.
2 Kor 1:14
2 Kor 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:14
2 Kor 1:14  jako  częściowo  częściowo  i  wiedzieć  że  będzie  stać się Twoim  chwalić  równie  i  ty, wy  nasheyu  w  dzień  Władca  nasz  Jezus
2 Kor 1:14 G2531 G0575 G3313 G2532 G1921 G3754 G2070 G5216 G2745 G2509 G2532 G5210 G2257 G1722 G2250 G2962 G2257 G2424
2 Kor 1:15 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,                                                    
2 Kor 1:15 *kai\ tau/tE| tE=| pepoiTE/sei e)boulo/mEn pro/teron pro\s u(ma=s e)lTei=n, i(/na deute/ran CHa/rin sCHE=te,
2 Kor 1:15 kai tautE tE pepoiTEsei ebulomEn proteron pros hymas elTein, hina deuteran CHarin sCHEte,
2 Kor 1:15 c--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-1imi-s-- a-----asnc p--------- rp----ap-- v--aan---- c--------- a-----asf- n-----asf- v-2aas-p--
2 Kor 1:15 G2532 G3778 G3588 G4006 G1014 G4386 G4314 G5209 G2064 G2443 G1208 G5485 G2192
2 Kor 1:15 W tym przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej do was przybyć - byście dostąpili powtórnej łaski -
2 Kor 1:15
2 Kor 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:15
2 Kor 1:15  I  To  zaufanie  przeznaczone  przyjść  do  ty, wy  wcześniej  że  ponownie  otrzymane  łaska
2 Kor 1:15 G2532 G5026 G4006 G1014 G2064 G4314 G5209 G4386 G2443 G1208 G2192 G5485
2 Kor 1:16 καὶ δι᾿ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾿ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν.                                      
2 Kor 1:16 kai\ di' u(mO=n dielTei=n ei)s *makedoni/an, kai\ pa/lin a)po\ *makedoni/as e)lTei=n pro\s u(ma=s kai\ u(f' u(mO=n propemfTE=nai ei)s tE\n *)ioudai/an.
2 Kor 1:16 kai di' ymOn dielTein eis makedonian, kai palin apo makedonias elTein pros hymas kai hyf' ymOn propemfTEnai eis tEn iudaian.
2 Kor 1:16 c--------- p--------- rp----gp-- v--aan---- p--------- n-----asf- c--------- d--------- p--------- n-----gsf- v--aan---- p--------- rp----ap-- c--------- p--------- rp----gp-- v--apn---- p--------- ra----asf- n-----asf-
2 Kor 1:16 G2532 G1223 G5216 G1330 G1519 G3109 G2532 G3825 G0575 G3109 G2064 G4314 G5209 G2532 G5259 G5216 G4311 G1519 G3588 G2449
2 Kor 1:16 a następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei.
2 Kor 1:16
2 Kor 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:16
2 Kor 1:16  i  przez  ty, wy  pass  w  Macedonia  Macedonia  zaś  ponownie  przyjść  do  ty, wy  i  ty, wy  prowadzone  w  Judea
2 Kor 1:16 G2532 G1223 G5216 G1330 G1519 G3109 G3109 G2532 G3825 G2064 G4314 G5209 G2532 G5216 G4311 G1519 G2449
2 Kor 1:17 τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα παρ᾿ ἐμοὶ τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ;                            
2 Kor 1:17 tou=to ou)=n boulo/menos mE/ti a)/ra tE=| e)lafri/a| e)CHrEsa/mEn; E)\ a(\ bouleu/omai kata\ sa/rka bouleu/omai, i(/na E)=| par' e)moi\ to\ *nai\ nai\ kai\ to\ *ou)\ ou)/;
2 Kor 1:17 tuto un bulomenos mEti ara tE elafria eCHrEsamEn; E ha buleuomai kata sarka buleuomai, hina E par' emoi to nai nai kai to u u;
2 Kor 1:17 rd----asn- c--------- v--pmpnsm- x--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-1ami-s-- c--------- rr----apn- v-1pmi-s-- p--------- n-----asf- v-1pmi-s-- c--------- v-3pas-s-- p--------- rp----ds-- ra----nsn- x--------- x--------- c--------- ra----nsn- x--------- x---------
2 Kor 1:17 G5124 G3767 G1014 G3385 G0687 G3588 G1644 G5530 G2228 G3739 G1011 G2596 G4561 G1011 G2443 G5600 G3844 G1698 G3588 G3483 G3483 G2532 G3588 G3756 G3756
2 Kor 1:17 Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby tak, tak było u mnie równocześnie nie, nie.
2 Kor 1:17
2 Kor 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:17
2 Kor 1:17  Z  jest  zamiar  światło mindedly  czy  czy  wprowadzonych  Lub  że  wziąć  na  ciało  wziąć  że  w  mnie  tak  tak  że  nie  nie
2 Kor 1:17 G1011 G5124 G1011 G1644 G0686 G3385 G5530 G2228 G3739 G1011 G2596 G4561 G1011 G2443 G3844 G1698 G3483 G3483 G2532 G3756 G3756
2 Kor 1:18 πιστὸς δὲ θεὸς ὅτι λόγος ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ.                                              
2 Kor 1:18 pisto\s de\ o( Teo\s o(/ti o( lo/gos E(mO=n o( pro\s u(ma=s ou)k e)/stin *nai\ kai\ *ou)/.
2 Kor 1:18 pistos de ho Teos hoti ho logos hEmOn ho pros hymas uk estin nai kai u.
2 Kor 1:18 a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- ra----nsm- p--------- rp----ap-- d--------- v-3pai-s-- x--------- c--------- x---------
2 Kor 1:18 G4103 G1161 G3588 G2316 G3754 G3588 G3056 G2257 G3588 G4314 G5209 G3756 G2076 G3483 G2532 G3756
2 Kor 1:18 Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie.
2 Kor 1:18
2 Kor 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:18
2 Kor 1:18  Wierny  Bóg  że  słowo  nasz  do  ty, wy  nie  był  tak  że  nie
2 Kor 1:18 G4103 G2316 G3754 G3056 G2257 G4314 G5209 G3756 G1096 G3483 G2532 G3756
2 Kor 1:19 τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς, δι᾿ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ Οὔ, ἀλλὰ Ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν.                    
2 Kor 1:19 o( tou= Teou= ga\r ui(o\s *)iEsou=s *CHristo\s o( e)n u(mi=n di' E(mO=n kEruCHTei/s, di' e)mou= kai\ *silouanou= kai\ *timoTe/ou, ou)k e)ge/neto *nai\ kai\ *ou)/, a)lla\ *nai\ e)n au)tO=| ge/gonen.
2 Kor 1:19 ho tu Teu gar hyios iEsus CHristos ho en hymin di' EmOn kEryCHTeis, di' emu kai siluanu kai timoTeu, uk egeneto nai kai u, alla nai en autO gegonen.
2 Kor 1:19 ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- p--------- rp----dp-- p--------- rp----gp-- v--appnsm- p--------- rp----gs-- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- d--------- v-3ami-s-- x--------- c--------- x--------- c--------- x--------- p--------- rp----dsm- v-3xai-s--
2 Kor 1:19 G3588 G3588 G2316 G1063 G5207 G2424 G5547 G3588 G1722 G5213 G1223 G2257 G2784 G1223 G1700 G2532 G4610 G2532 G5095 G3756 G1096 G3483 G2532 G3756 G0235 G3483 G1722 G0846 G1096
2 Kor 1:19 Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak.
2 Kor 1:19
2 Kor 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:19
2 Kor 1:19  Dla  Syn  Boski  Jezus  Chrystus  głosił  w  ty, wy  nas  nas  Ja  Ja  i  Sylwan  i  Timofiej  nie  był  tak  i  nie  ale  w  Go  był  tak
2 Kor 1:19 G1063 G5207 G2316 G2424 G5547 G2784 G1722 G5213 G1223 G2257 G1223 G1700 G2532 G4610 G2532 G5095 G3756 G1096 G3483 G2532 G3756 G0235 G1722 G0846 G1096 G3483
2 Kor 1:20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί· διὸ καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸ Ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν.                                      
2 Kor 1:20 o(/sai ga\r e)paggeli/ai Teou=, e)n au)tO=| to\ *nai/: dio\ kai\ di' au)tou= to\ *)amE\n tO=| TeO=| pro\s do/Xan di' E(mO=n.
2 Kor 1:20 hosai gar epaNgeliai Teu, en autO to nai: dio kai di' autu to amEn tO TeO pros doXan di' EmOn.
2 Kor 1:20 rr----npf- c--------- n-----npf- n-----gsm- p--------- rp----dsm- ra----nsn- x--------- c--------- d--------- p--------- rp----gsm- ra----nsn- x--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asf- p--------- rp----gp--
2 Kor 1:20 G3745 G1063 G1860 G2316 G1722 G0846 G3588 G3483 G1352 G2532 G1223 G0846 G3588 G0281 G3588 G2316 G4314 G1391 G1223 G2257
2 Kor 1:20 Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę.
2 Kor 1:20
2 Kor 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:20
2 Kor 1:20  dla  wszystko  obietnica  Bóg  w  Go  tak  i  w  Go  amen  w  chwała  Bóg  przez  nas
2 Kor 1:20 G1063 G3745 G1860 G2316 G1722 G0846 G3483 G2532 G1722 G0846 G0281 G4314 G1391 G2316 G1223 G2257
2 Kor 1:21 δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός,                                                      
2 Kor 1:21 o( de\ bebaiO=n E(ma=s su\n u(mi=n ei)s *CHristo\n kai\ CHri/sas E(ma=s Teo/s,
2 Kor 1:21 ho de bebaiOn hEmas syn hymin eis CHriston kai CHrisas hEmas Teos,
2 Kor 1:21 ra----nsm- c--------- v--papnsm- rp----ap-- p--------- rp----dp-- p--------- n-----asm- c--------- v--aapnsm- rp----ap-- n-----nsm-
2 Kor 1:21 G3588 G1161 G0950 G2248 G4862 G5213 G1519 G5547 G2532 G5548 G2248 G2316
2 Kor 1:21 Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg.
2 Kor 1:21
2 Kor 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:21
2 Kor 1:21  Zatwierdzającego  zaś  nas  z  ty, wy  w  Chrystus  i  namaścił  nas  Bóg
2 Kor 1:21 G0950 G1161 G2248 G4862 G5213 G1519 G5547 G2532 G5548 G2248 G2316
2 Kor 1:22 καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.                                                  
2 Kor 1:22 o( kai\ sfragisa/menos E(ma=s kai\ dou\s to\n a)rrabO=na tou= pneu/matos e)n tai=s kardi/ais E(mO=n.
2 Kor 1:22 ho kai sfragisamenos hEmas kai dus ton arrabOna tu pneumatos en tais kardiais hEmOn.
2 Kor 1:22 ra----nsm- c--------- v--ampnsm- rp----ap-- c--------- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
2 Kor 1:22 G3588 G2532 G4972 G2248 G2532 G1325 G3588 G0728 G3588 G4151 G1722 G3588 G2588 G2257
2 Kor 1:22 On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
2 Kor 1:22
2 Kor 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:22
2 Kor 1:22  Który  i  nadruk  nas  i  dał  kaucja  Duch  w  serce  nasz
2 Kor 1:22 G4972 G2532 G4972 G2248 G2532 G1325 G0728 G4151 G1722 G2588 G2257
2 Kor 1:23 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.                                            
2 Kor 1:23 *)egO\ de\ ma/rtura to\n Teo\n e)pikalou=mai e)pi\ tE\n e)mE\n PSuCHE/n, o(/ti feido/menos u(mO=n ou)ke/ti E)=lTon ei)s *ko/rinTon.
2 Kor 1:23 egO de martyra ton Teon epikalumai epi tEn emEn PSyCHEn, hoti feidomenos hymOn uketi ElTon eis korinTon.
2 Kor 1:23 rp----ns-- c--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- v-1pmi-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- v--pmpnsm- rp----gp-- d--------- v-1aai-s-- p--------- n-----asf-
2 Kor 1:23 G1473 G1161 G3144 G3588 G2316 G1941 G1909 G3588 G1699 G5590 G3754 G5339 G5216 G3765 G2064 G1519 G2882
2 Kor 1:23 A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu.
2 Kor 1:23
2 Kor 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:23
2 Kor 1:23  Bóg  wezwanie  świadków  w  mieszkańca  mój  że  oszczędny  ty, wy  dotychczas  nie  przyjść  w  Korynt
2 Kor 1:23 G2316 G1941 G3144 G1909 G5590 G1699 G3754 G5339 G5216 G3765 G3765 G2064 G1519 G2882
2 Kor 1:24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.                                              
2 Kor 1:24 ou)CH o(/ti kurieu/omen u(mO=n tE=s pi/steOs, a)lla\ sunergoi/ e)smen tE=s CHara=s u(mO=n, tE=| ga\r pi/stei e(stE/kate.
2 Kor 1:24 uCH hoti kyrieuomen hymOn tEs pisteOs, alla synergoi esmen tEs CHaras hymOn, tE gar pistei hestEkate.
2 Kor 1:24 d--------- c--------- v-1pai-p-- rp----gp-- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----npm- v-1pai-p-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- ra----dsf- c--------- n-----dsf- v-2xai-p--
2 Kor 1:24 G3756 G3754 G2961 G5216 G3588 G4102 G0235 G4904 G2070 G3588 G5479 G5216 G3588 G1063 G4102 G2476
2 Kor 1:24 Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą wasza, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie.
2 Kor 1:24
2 Kor 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 1:24
2 Kor 1:24  nie  jak gdyby  wziąć  moc  wiara  stać się Twoim  ale  pomocnicy  pomocnicy  radość  swój  dla  wiara  firma
2 Kor 1:24 G3756 G3754 G2961 G2961 G4102 G5216 G0235 G2070 G4904 G5479 G5216 G1063 G4102 G2476
Copyright by Cezary Podolski