Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor10      do_str_głównej      do_2Kor12      
2 Kor 11:1 Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου.                                                  
2 Kor 11:1 *)/ofelon a)nei/CHesTe/ mou mikro/n ti a)frosu/nEs: a)lla\ kai\ a)ne/CHesTe/ mou.
2 Kor 11:1 ofelon aneiCHesTe mu mikron ti afrosynEs: alla kai aneCHesTe mu.
2 Kor 11:1 x--------- v-2imi-p-- rp----gs-- a-----asn- ri----asn- n-----gsf- c--------- d--------- v-2pmi-p-- rp----gs--
2 Kor 11:1 G3785 G0430 G3450 G3397 G5100 G0877 G0235 G2532 G0430 G3450
2 Kor 11:1 O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie znosicie!
2 Kor 11:1
2 Kor 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:1
2 Kor 11:1  jeśli  by  kilka  były  pobłażliwy  Ja  szaleństwo  Ale  i  pokrywa się ze  mnie
2 Kor 11:1 G3785 G3785 G3397 G0430 G0430 G3450 G0877 G0235 G2532 G0430 G3450
2 Kor 11:2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ·                                        
2 Kor 11:2 DZElO= ga\r u(ma=s Teou= DZE/lO|, E(rmosa/mEn ga\r u(ma=s e(ni\ a)ndri\ parTe/non a(gnE\n parastE=sai tO=| *CHristO=|:
2 Kor 11:2 DZElO gar hymas Teu DZElO, hErmosamEn gar hymas heni andri parTenon hagnEn parastEsai tO CHristO:
2 Kor 11:2 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----gsm- n-----dsm- v-1ami-s-- c--------- rp----ap-- a-----dsm- n-----dsm- n-----asf- a-----asf- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm-
2 Kor 11:2 G2206 G1063 G5209 G2316 G2205 G0718 G1063 G5209 G1520 G0435 G3933 G0053 G3936 G3588 G5547
2 Kor 11:2 Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
2 Kor 11:2
2 Kor 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:2
2 Kor 11:2  Dla  zazdrosny  ty, wy  zazdrość  Pobożny  że  narzeczony  ty, wy  pojedynczy  mąż  przedstawia  Chrystus  czysty  dziewica
2 Kor 11:2 G1063 G2206 G5209 G2205 G2316 G1063 G0718 G5209 G1520 G0435 G3936 G5547 G0053 G3933
2 Kor 11:3 φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χριστόν.                
2 Kor 11:3 fobou=mai de\ mE/ pOs, O(s o( o)/fis e)XEpa/tEsen *eu(/an e)n tE=| panourgi/a| au)tou=, fTarE=| ta\ noE/mata u(mO=n a)po\ tE=s a(plo/tEtos [kai\ tE=s a(gno/tEtos] tE=s ei)s to\n *CHristo/n.
2 Kor 11:3 fobumai de mE pOs, hOs ho ofis eXEpatEsen heuan en tE panurgia autu, fTarE ta noEmata hymOn apo tEs haplotEtos [kai tEs hagnotEtos] tEs eis ton CHriston.
2 Kor 11:3 v-1pmi-s-- c--------- c--------- d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3aps-s-- ra----npn- n-----npn- rp----gp-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm-
2 Kor 11:3 G5399 G1161 G3361 G4459 G5613 G3588 G3789 G1818 G2096 G1722 G3588 G3834 G0846 G5351 G3588 G3540 G5216 G0575 G3588 G0572 G2532 G3588 G0054 G3588 G1519 G3588 G5547
2 Kor 11:3 Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę.
2 Kor 11:3
2 Kor 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:3
2 Kor 11:3  Ale  boi  że  jako  wąż  chytry  chytry  jego  oszukać  Przeddzień  tak  swój  umysły  uszkodzony  z  prostota  w  Chrystus
2 Kor 11:3 G1161 G5399 G3381 G5613 G3789 G1722 G3834 G0846 G1818 G2096 G3779 G5216 G3540 G5351 G0575 G0572 G1519 G5547
2 Kor 11:4 εἰ μὲν γὰρ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε οὐκ ἐλάβετε, εὐαγγέλιον ἕτερον οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε.                  
2 Kor 11:4 ei) me\n ga\r o( e)rCHo/menos a)/llon *)iEsou=n kEru/ssei o(\n ou)k e)kEru/Xamen, E)\ pneu=ma e(/teron lamba/nete o(\ ou)k e)la/bete, E)\ eu)agge/lion e(/teron o(\ ou)k e)de/XasTe, kalO=s a)ne/CHesTe.
2 Kor 11:4 ei men gar ho erCHomenos allon iEsun kEryssei hon uk ekEryXamen, E pneuma heteron lambanete ho uk elabete, E euaNgelion heteron ho uk edeXasTe, kalOs aneCHesTe.
2 Kor 11:4 c--------- c--------- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- a-----asm- n-----asm- v-3pai-s-- rr----asm- d--------- v-1aai-p-- c--------- n-----asn- a-----asn- v-2pai-p-- rr----asn- d--------- v-2aai-p-- c--------- n-----asn- a-----asn- rr----asn- d--------- v-2ami-p-- d--------- v-2pmi-p--
2 Kor 11:4 G1487 G3303 G1063 G3588 G2064 G0243 G2424 G2784 G3739 G3756 G2784 G2228 G4151 G2087 G2983 G3739 G3756 G2983 G2228 G2098 G2087 G3739 G3756 G1209 G2573 G0430
2 Kor 11:4 Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli - znosicie to spokojnie.
2 Kor 11:4
2 Kor 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:4
2 Kor 11:4  Dla  jeśli  by  przyjść  rozpoczął  głosić  inny  Jezus  kogo  nie  głosił  lub  otrzymane innego  Duch  kogo  nie  otrzymane  lub  inaczej  Ewangelizacja  kogo  nie  miał  były  bardzo  pobłażliwy
2 Kor 11:4 G1063 G1487 G3303 G2064 G2784 G2784 G0243 G2424 G3739 G3756 G2784 G2228 G2983 G2087 G4151 G3739 G3756 G2983 G2228 G2087 G2098 G3739 G3756 G1209 G0430 G2573 G0430
2 Kor 11:5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων·                                                        
2 Kor 11:5 logi/DZomai ga\r mEde\n u(sterEke/nai tO=n u(perli/an a)posto/lOn:
2 Kor 11:5 logiDZomai gar mEden hysterEkenai tOn hyperlian apostolOn:
2 Kor 11:5 v-1pmi-s-- c--------- a-----asn- v--xan---- ra----gpm- d--------- n-----gpm-
2 Kor 11:5 G3049 G1063 G3367 G5302 G3588 G5228 G0652
2 Kor 11:5 Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie.
2 Kor 11:5
2 Kor 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:5
2 Kor 11:5  Ale  myśleć  ani  niż  brak  wyższy  wyższy  Apostołowie
2 Kor 11:5 G1063 G3049 G3367 G3367 G5302 G3029 G5228 G0652
2 Kor 11:6 εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾿ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.                                  
2 Kor 11:6 ei) de\ kai\ i)diO/tEs tO=| lo/gO|, a)ll' ou) tE=| gnO/sei, a)ll' e)n panti\ fanerO/santes e)n pa=sin ei)s u(ma=s.
2 Kor 11:6 ei de kai idiOtEs tO logO, all' u tE gnOsei, all' en panti fanerOsantes en pasin eis hymas.
2 Kor 11:6 c--------- c--------- d--------- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- a-----dsn- v--aapnpm- p--------- a-----dpn- p--------- rp----ap--
2 Kor 11:6 G1487 G1161 G2532 G2399 G3588 G3056 G0235 G3756 G3588 G1108 G0235 G1722 G3956 G5319 G1722 G3956 G1519 G5209
2 Kor 11:6 Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem. 
2 Kor 11:6
2 Kor 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:6
2 Kor 11:6  chociaż  i  nieuk  słowo  ale  nie  poznania  Jednak  w  wszystko  całkiem  całkiem  znany  ty, wy
2 Kor 11:6 G1487 G2532 G2399 G3056 G0235 G3756 G1108 G0235 G1722 G3956 G1722 G3956 G5319 G5209
2 Kor 11:7 ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν;                                      
2 Kor 11:7 *)\E a(marti/an e)poi/Esa e)mauto\n tapeinO=n i(/na u(mei=s u(PSOTE=te, o(/ti dOrea\n to\ tou= Teou= eu)agge/lion eu)Eggelisa/mEn u(mi=n;
2 Kor 11:7 E hamartian epoiEsa emauton tapeinOn hina hymeis hyPSOTEte, hoti dOrean to tu Teu euaNgelion euENgelisamEn hymin;
2 Kor 11:7 c--------- n-----asf- v-1aai-s-- rp----asm- v--papnsm- c--------- rp----np-- v-2aps-p-- c--------- d--------- ra----asn- ra----gsm- n-----gsm- n-----asn- v-1ami-s-- rp----dp--
2 Kor 11:7 G2228 G0266 G4160 G1683 G5013 G2443 G5210 G5312 G3754 G1432 G3588 G3588 G2316 G2098 G2097 G5213
2 Kor 11:7 Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? 
2 Kor 11:7
2 Kor 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:7
2 Kor 11:7  Zgrzeszył  Zgrzeszył  czy  upokorzony  się  że  podnieść  ty, wy  że  bezmezdno  głosił  ty, wy  Ewangelia  Bóg
2 Kor 11:7 G0266 G4160 G2228 G5013 G1683 G2443 G5312 G5210 G3754 G1432 G2097 G5213 G2098 G2316
2 Kor 11:8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν,                                                    
2 Kor 11:8 a)/llas e)kklEsi/as e)su/lEsa labO\n o)PSO/nion pro\s tE\n u(mO=n diakoni/an,
2 Kor 11:8 allas ekklEsias esylEsa labOn oPSOnion pros tEn hymOn diakonian,
2 Kor 11:8 a-----apf- n-----apf- v-1aai-s-- v--aapnsm- n-----asn- p--------- ra----asf- rp----gp-- n-----asf-
2 Kor 11:8 G0243 G1577 G4813 G2983 G3800 G4314 G3588 G5216 G1248
2 Kor 11:8 Ogołacałem inne Kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą.
2 Kor 11:8
2 Kor 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:8
2 Kor 11:8  Inny  kościoły  spowodowane  kosztów  otrzymujących  zawartość  dla  ministerstwo  ty, wy  i  jest  w  ty, wy  chociaż  tolerowany  brak  ktoś  nie  niepokoić
2 Kor 11:8 G0243 G1577 G4813 G4813 G2983 G3800 G4314 G1248 G5216 G2532 G3918 G4314 G5209 G2532 G5302 G5302 G3762 G3756 G2655
2 Kor 11:9 καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.              
2 Kor 11:9 kai\ parO\n pro\s u(ma=s kai\ u(sterETei\s ou) katena/rkEsa ou)Teno/s: to\ ga\r u(ste/rEma/ mou prosaneplE/rOsan oi( a)delfoi\ e)lTo/ntes a)po\ *makedoni/as: kai\ e)n panti\ a)barE= e)mauto\n u(mi=n e)tE/rEsa kai\ tErE/sO.
2 Kor 11:9 kai parOn pros hymas kai hysterETeis u katenarkEsa uTenos: to gar hysterEma mu prosaneplErOsan hoi adelfoi elTontes apo makedonias: kai en panti abarE emauton hymin etErEsa kai tErEsO.
2 Kor 11:9 c--------- v--papnsm- p--------- rp----ap-- c--------- v--appnsm- d--------- v-1aai-s-- a-----gsm- ra----asn- c--------- n-----asn- rp----gs-- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- v--aapnpm- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- a-----dsn- a-----asm- rp----asm- rp----dp-- v-1aai-s-- c--------- v-1fai-s--
2 Kor 11:9 G2532 G3918 G4314 G5209 G2532 G5302 G3756 G2655 G3762 G3588 G1063 G5303 G3450 G4322 G3588 G0080 G2064 G0575 G3109 G2532 G1722 G3956 G0004 G1683 G5213 G5083 G2532 G5083
2 Kor 11:9 A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążyłem was i nadal nie będę was obciążał.
2 Kor 11:9
2 Kor 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:9
2 Kor 11:9  dla  brak  mój  wypełnione  bracia  przyjść  z  Macedonia  i  w  wszystko  wypróbowany  wypróbowany  i  próbować  próbować  nie  być  ty, wy  obciążenie
2 Kor 11:9 G1063 G5303 G3450 G4322 G0080 G2064 G0575 G3109 G2532 G1722 G3956 G1683 G5083 G2532 G1683 G5083 G0004 G0004 G5213 G0004
2 Kor 11:10 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς Ἀχαΐας.                                  
2 Kor 11:10 e)/stin a)lE/Teia *CHristou= e)n e)moi\ o(/ti E( kau/CHEsis au(/tE ou) fragE/setai ei)s e)me\ e)n toi=s kli/masin tE=s *)aCHai/+as.
2 Kor 11:10 estin alETeia CHristu en emoi hoti hE kauCHEsis hautE u fragEsetai eis eme en tois klimasin tEs aCHa+ias.
2 Kor 11:10 v-3pai-s-- n-----nsf- n-----gsm- p--------- rp----ds-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- d--------- v-3fpi-s-- p--------- rp----as-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 11:10 G2076 G0225 G5547 G1722 G1698 G3754 G3588 G2746 G3778 G3756 G5420 G1519 G1691 G1722 G3588 G2824 G3588 G0882
2 Kor 11:10 Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusa, że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do chlubienia się w granicach Achai.
2 Kor 11:10
2 Kor 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:10
2 Kor 11:10  prawda  Chrystus  w  mnie  że  chwalić  to jest  nie  zabrane  w  mnie  w  krajów  Achaia
2 Kor 11:10 G0225 G5547 G1722 G1698 G3754 G2746 G3778 G3756 G4972 G1519 G1691 G1722 G2824 G0882
2 Kor 11:11 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; θεὸς οἶδεν.                                                    
2 Kor 11:11 dia\ ti/; o(/ti ou)k a)gapO= u(ma=s; o( Teo\s oi)=den.
2 Kor 11:11 dia ti; hoti uk agapO hymas; ho Teos oiden.
2 Kor 11:11 p--------- ri----asn- c--------- d--------- v-1pai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s--
2 Kor 11:11 G1223 G5101 G3754 G3756 G0025 G5209 G3588 G2316 G1492
2 Kor 11:11 Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie.
2 Kor 11:11
2 Kor 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:11
2 Kor 11:11  Dlaczego  Zatem  nie  miłość  ty, wy  Bóg  znany  Ale  jako  robi  i  będzie  do
2 Kor 11:11 G1302 G3754 G3756 G0025 G5209 G2316 G1492 G1161 G3739 G4160 G2532 G4160 G4160
2 Kor 11:12 δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς.                              
2 Kor 11:12 *(\o de\ poiO= kai\ poiE/sO, i(/na e)kko/PSO tE\n a)formE\n tO=n Telo/ntOn a)formE/n, i(/na e)n O(=| kauCHO=ntai eu(reTO=sin kaTO\s kai\ E(mei=s.
2 Kor 11:12 ho de poiO kai poiEsO, hina ekkoPSO tEn aformEn tOn TelontOn aformEn, hina en hO kauCHOntai heureTOsin kaTOs kai hEmeis.
2 Kor 11:12 rr----asn- c--------- v-1pai-s-- d--------- v-1fai-s-- c--------- v-1aas-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- v--papgpm- n-----asf- c--------- p--------- rr----dsn- v-3pmi-p-- v-3aps-p-- c--------- d--------- rp----np--
2 Kor 11:12 G3739 G1161 G4160 G2532 G4160 G2443 G1581 G3588 G0874 G3588 G2309 G0874 G2443 G1722 G3739 G2744 G2147 G2531 G2532 G2249
2 Kor 11:12 Co zaś czynię, będę i nadal czynił, aby nie mieli sposobności do chlubienia się ci, którzy jej szukają; aby byli jak i my w tym, z czego się chlubią.
2 Kor 11:12
2 Kor 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:12
2 Kor 11:12  że  nie  dać  powodować  poszukuje  powodować  tak  niż  pochwalić  w  były  jako  i  my
2 Kor 11:12 G2443 G1581 G1581 G0874 G2309 G0874 G2443 G3739 G2744 G1722 G2147 G2531 G2532 G2249
2 Kor 11:13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ.                                                  
2 Kor 11:13 oi( ga\r toiou=toi PSeudapo/stoloi, e)rga/tai do/lioi, metasCHEmatiDZo/menoi ei)s a)posto/lous *CHristou=.
2 Kor 11:13 hoi gar toiutoi PSeudapostoloi, ergatai dolioi, metasCHEmatiDZomenoi eis apostolus CHristu.
2 Kor 11:13 ra----npm- c--------- rd----npm- n-----npm- n-----npm- a-----npm- v--pmpnpm- p--------- n-----apm- n-----gsm-
2 Kor 11:13 G3588 G1063 G5108 G5570 G2040 G1386 G3345 G1519 G0652 G5547
2 Kor 11:13 Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.
2 Kor 11:13
2 Kor 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:13
2 Kor 11:13  Dla  każdy  lzheapostoly  chytry  czyn  wziąć  widok  Apostołowie  Chrystus
2 Kor 11:13 G1063 G5108 G5570 G1386 G2040 G3345 G3345 G0652 G5547
2 Kor 11:14 καὶ οὐ θαῦμα, αὐτὸς γὰρ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός·                                                
2 Kor 11:14 kai\ ou) Tau=ma, au)to\s ga\r o( *satana=s metasCHEmati/DZetai ei)s a)/ggelon fOto/s:
2 Kor 11:14 kai u Tauma, autos gar ho satanas metasCHEmatiDZetai eis aNgelon fOtos:
2 Kor 11:14 c--------- d--------- n-----nsn- rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pmi-s-- p--------- n-----asm- n-----gsn-
2 Kor 11:14 G2532 G3756 G2295 G0846 G1063 G3588 G4567 G3345 G1519 G0032 G5457
2 Kor 11:14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.
2 Kor 11:14
2 Kor 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:14
2 Kor 11:14  I  Nic więc dziwnego,  Nic więc dziwnego,  że  się  Szatan  trwa  widok  Angela  światło
2 Kor 11:14 G2532 G2298 G3756 G1063 G0846 G4567 G3345 G3345 G0032 G5457
2 Kor 11:15 οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.                              
2 Kor 11:15 ou) me/ga ou)=n ei) kai\ oi( dia/konoi au)tou= metasCHEmati/DZontai O(s dia/konoi dikaiosu/nEs, O(=n to\ te/los e)/stai kata\ ta\ e)/rga au)tO=n.
2 Kor 11:15 u mega un ei kai hoi diakonoi autu metasCHEmatiDZontai hOs diakonoi dikaiosynEs, hOn to telos estai kata ta erga autOn.
2 Kor 11:15 d--------- a-----nsn- c--------- c--------- d--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-3pmi-p-- c--------- n-----npm- n-----gsf- rr----gpm- ra----nsn- n-----nsn- v-3fmi-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm-
2 Kor 11:15 G3756 G3173 G3767 G1487 G2532 G3588 G1249 G0846 G3345 G5613 G1249 G1343 G3739 G3588 G5056 G2071 G2596 G3588 G2041 G0846
2 Kor 11:15 Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.
2 Kor 11:15
2 Kor 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:15
2 Kor 11:15  zatem  nie  wielki  jeśli  i  ministrów  jego  wziąć  widok  pracowników  prawda  koniec  ich  będzie  na  Przypadków  ich
2 Kor 11:15 G3767 G3756 G3173 G1487 G2532 G1249 G0846 G3345 G3345 G1249 G1343 G5056 G3739 G2071 G2596 G2041 G0846
2 Kor 11:16 Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.                          
2 Kor 11:16 *pa/lin le/gO, mE/ ti/s me do/XE| a)/frona ei)=nai: ei) de\ mE/ ge, ka)\n O(s a)/frona de/XasTe/ me, i(/na ka)gO\ mikro/n ti kauCHE/sOmai.
2 Kor 11:16 palin legO, mE tis me doXE afrona einai: ei de mE ge, kan hOs afrona deXasTe me, hina kagO mikron ti kauCHEsOmai.
2 Kor 11:16 d--------- v-1pai-s-- d--------- ri----nsm- rp----as-- v-3aas-s-- a-----asm- v--pan---- c--------- c--------- d--------- x--------- d--------- c--------- a-----asm- v-2amd-p-- rp----as-- c--------- d--------- a-----asn- ri----asn- v-1ams-s--
2 Kor 11:16 G3825 G3004 G3361 G5100 G3165 G1380 G0878 G1511 G1487 G1161 G3361 G1065 G2579 G5613 G0878 G1209 G3165 G2443 G2504 G3397 G5100 G2744
2 Kor 11:16 Jeszcze raz mówię: niech mnie nikt nie uważa za szaleńca, a jeżeli już tak, to przyjmijcie mnie nawet jako szaleńca, abym i ja mógł się nieco pochlubić.
2 Kor 11:16
2 Kor 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:16
2 Kor 11:16  Więcej  powiedzieć  nie  prawie  kilka  mnie  nierozsądny  i  jeśli  nie  wziąć  mnie  chociaż  jako  nierozsądny  że  mnie  kilka  kilka  pochwalić
2 Kor 11:16 G3825 G3004 G3361 G1380 G5100 G3165 G0878 G1161 G1487 G3361 G1209 G3165 G2579 G5613 G0878 G2443 G2504 G3397 G5100 G2744
2 Kor 11:17 λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ᾿ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.                                      
2 Kor 11:17 o(\ lalO= ou) kata\ ku/rion lalO=, a)ll' O(s e)n a)frosu/nE|, e)n tau/tE| tE=| u(posta/sei tE=s kauCHE/seOs.
2 Kor 11:17 ho lalO u kata kyrion lalO, all' Os en afrosynE, en tautE tE hypostasei tEs kauCHEseOs.
2 Kor 11:17 rr----asn- v-1pai-s-- d--------- p--------- n-----asm- v-1pai-s-- c--------- c--------- p--------- n-----dsf- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 11:17 G3739 G2980 G3756 G2596 G2962 G2980 G0235 G5613 G1722 G0877 G1722 G3778 G3588 G5287 G3588 G2746
2 Kor 11:17 To, co powiem, nie według Pana powiem, lecz jakby w szaleństwie, mając rzekomy powód do chluby.
2 Kor 11:17
2 Kor 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:17
2 Kor 11:17  Że  powiedzieć  powiedzieć  nie  w  Władca  ale  jako  w  w  nierozsądnie  nierozsądnie  w  taki  awanturnictwo  chwalić
2 Kor 11:17 G3739 G2980 G2980 G3756 G2596 G2962 G0235 G5613 G0877 G1722 G0877 G1722 G1722 G5026 G5287 G2746
2 Kor 11:18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι.                                                        
2 Kor 11:18 e)pei\ polloi\ kauCHO=ntai kata\ sa/rka, ka)gO\ kauCHE/somai.
2 Kor 11:18 epei polloi kauCHOntai kata sarka, kagO kauCHEsomai.
2 Kor 11:18 c--------- a-----npm- v-3pmi-p-- p--------- n-----asf- d--------- v-1fmi-s--
2 Kor 11:18 G1893 G4183 G2744 G2596 G4561 G2504 G2744
2 Kor 11:18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała - i ja będę się chlubił.
2 Kor 11:18
2 Kor 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:18
2 Kor 11:18  Jako  wiele  pochwalić  na  ciało  i  będzie  pochwalić
2 Kor 11:18 G1893 G4183 G2744 G2596 G4561 G2504 G2744 G2744
2 Kor 11:19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·                                                        
2 Kor 11:19 E(de/Os ga\r a)ne/CHesTe tO=n a)fro/nOn fro/nimoi o)/ntes:
2 Kor 11:19 hEdeOs gar aneCHesTe tOn afronOn fronimoi ontes:
2 Kor 11:19 d--------- c--------- v-2pmi-p-- ra----gpm- a-----gpm- a-----npm- v--papnpm-
2 Kor 11:19 G2234 G1063 G0430 G3588 G0878 G5429 G5607
2 Kor 11:19 Chętnie przecież znosicie głupców, sami będąc mądrymi.
2 Kor 11:19
2 Kor 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:19
2 Kor 11:19  Dla  rozsądny  chętnie  ponieść  nierozsądny
2 Kor 11:19 G1063 G5429 G2234 G0430 G0878
2 Kor 11:20 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει.                            
2 Kor 11:20 a)ne/CHesTe ga\r ei)/ tis u(ma=s katadouloi=, ei)/ tis katesTi/ei, ei)/ tis lamba/nei, ei)/ tis e)pai/retai, ei)/ tis ei)s pro/sOpon u(ma=s de/rei.
2 Kor 11:20 aneCHesTe gar ei tis hymas kataduloi, ei tis katesTiei, ei tis lambanei, ei tis epairetai, ei tis eis prosOpon hymas derei.
2 Kor 11:20 v-2pmi-p-- c--------- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3pai-s-- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- c--------- ri----nsm- p--------- n-----asn- rp----ap-- v-3pai-s--
2 Kor 11:20 G0430 G1063 G1487 G5100 G5209 G2615 G1487 G5100 G2719 G1487 G5100 G2983 G1487 G5100 G1869 G1487 G5100 G1519 G4383 G5209 G1194
2 Kor 11:20 Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje.
2 Kor 11:20
2 Kor 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:20
2 Kor 11:20  ponieść  kiedy  kto  ty, wy  zniewala  kiedy  kto  pożerać  kiedy  kto  obrabować  kiedy  kto  Caruso  kiedy  kto  beats  ty, wy  w  twarz
2 Kor 11:20 G0430 G1487 G5100 G5209 G2615 G1487 G5100 G2719 G1487 G5100 G2983 G1487 G5100 G1869 G1487 G5100 G1194 G5209 G1519 G4383
2 Kor 11:21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· ἐν δ᾿ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.                                  
2 Kor 11:21 kata\ a)timi/an le/gO, O(s o(/ti E(mei=s E)sTenE/kamen: e)n O(=| d' a)/n tis tolma=|, e)n a)frosu/nE| le/gO, tolmO= ka)gO/.
2 Kor 11:21 kata atimian legO, hOs hoti hEmeis EsTenEkamen: en hO d' an tis tolma, en afrosynE legO, tolmO kagO.
2 Kor 11:21 p--------- n-----asf- v-1pai-s-- c--------- c--------- rp----np-- v-1xai-p-- p--------- rr----dsn- c--------- x--------- ri----nsm- v-3pas-s-- p--------- n-----dsf- v-1pai-s-- v-1pai-s-- d---------
2 Kor 11:21 G2596 G0819 G3004 G5613 G3754 G2249 G0770 G1722 G3739 G1161 G0302 G5100 G5111 G1722 G0877 G3004 G5111 G2504
2 Kor 11:21 Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę - mówię jak szalony - to i ja się odważam. 
2 Kor 11:21
2 Kor 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:21
2 Kor 11:21  K  wstyd  powiedzieć  że  że  nas  brak  wojska A  kto  ośmielać się  lub  lub  powiedzieć  na  szaleństwo  ośmielać się  i  Ja
2 Kor 11:21 G2596 G0819 G3004 G3754 G5613 G2249 G0770 G0770 G1161 G5100 G5111 G0302 G3739 G3004 G1722 G0877 G5111 G2504 G2504
2 Kor 11:22 Ἑβραῖοί εἰσιν; κἀγώ. Ἰσραηλῖταί εἰσιν; κἀγώ. σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν; κἀγώ.                                                  
2 Kor 11:22 *(ebrai=oi/ ei)sin; ka)gO/. *)israEli=tai/ ei)sin; ka)gO/. spe/rma *)abraa/m ei)sin; ka)gO/.
2 Kor 11:22 hebraioi eisin; kagO. israElitai eisin; kagO. sperma abraam eisin; kagO.
2 Kor 11:22 n-----npm- v-3pai-p-- d--------- n-----npm- v-3pai-p-- d--------- n-----nsn- n-----gsm- v-3pai-p-- d---------
2 Kor 11:22 G1445 G1526 G2504 G2475 G1526 G2504 G4690 G0011 G1526 G2504
2 Kor 11:22 Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja.
2 Kor 11:22
2 Kor 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:22
2 Kor 11:22  One  Żydów  i  Ja  Izrael  i  Ja  Ziarno  Abraham  i  Ja
2 Kor 11:22 G1526 G1445 G2504 G2504 G2475 G2504 G2504 G4690 G0011 G2504 G2504
2 Kor 11:23 διάκονοι Χριστοῦ εἰσιν; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις·                                
2 Kor 11:23 dia/konoi *CHristou= ei)sin; parafronO=n lalO=, u(pe\r e)gO/: e)n ko/pois perissote/rOs, e)n fulakai=s perissote/rOs, e)n plEgai=s u(perballo/ntOs, e)n Tana/tois polla/kis:
2 Kor 11:23 diakonoi CHristu eisin; parafronOn lalO, hyper egO: en kopois perissoterOs, en fylakais perissoterOs, en plEgais hyperballontOs, en Tanatois pollakis:
2 Kor 11:23 n-----npm- n-----gsm- v-3pai-p-- v--papnsm- v-1pai-s-- d--------- rp----ns-- p--------- n-----dpm- d--------- p--------- n-----dpf- d--------- p--------- n-----dpf- d--------- p--------- n-----dpm- d---------
2 Kor 11:23 G1249 G5547 G1526 G3912 G2980 G5228 G1473 G1722 G2873 G4056 G1722 G5438 G4056 G1722 G4127 G4056 G1722 G2288 G4178
2 Kor 11:23 Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci.
2 Kor 11:23
2 Kor 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:23
2 Kor 11:23  Chrystus  ministrów  w  szaleństwo  powiedzieć  Ja  więcej  wiele  więcej  w  Postępowania  niezmiernie  w  rany  więcej  w  lochy  wiele razy  w  śmierć
2 Kor 11:23 G5547 G1249 G3912 G3912 G2980 G1473 G5228 G4056 G4056 G1722 G2873 G5234 G1722 G4127 G4056 G1722 G5438 G4178 G1722 G2288
2 Kor 11:24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον,                                                        
2 Kor 11:24 u(po\ *)ioudai/On penta/kis tessera/konta para\ mi/an e)/labon,
2 Kor 11:24 hypo iudaiOn pentakis tesserakonta para mian elabon,
2 Kor 11:24 p--------- a-----gpm- d--------- a-----apf- p--------- a-----asf- v-1aai-s--
2 Kor 11:24 G5259 G2453 G3999 G5062 G3844 G3391 G2983
2 Kor 11:24 Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego.
2 Kor 11:24
2 Kor 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:24
2 Kor 11:24  Z  Żydów  pięć  czas  dany  czterdzieści  bez  jeden
2 Kor 11:24 G5259 G2453 G3999 G3999 G2983 G5062 G3844 G3391
2 Kor 11:25 τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα·                                                
2 Kor 11:25 tri\s e)rrabdi/sTEn, a(/paX e)liTa/sTEn, tri\s e)naua/gEsa, nuCHTE/meron e)n tO=| buTO=| pepoi/Eka:
2 Kor 11:25 tris errabdisTEn, hapaX eliTasTEn, tris enauagEsa, nyCHTEmeron en tO byTO pepoiEka:
2 Kor 11:25 d--------- v-1api-s-- d--------- v-1api-s-- d--------- v-1aai-s-- n-----asn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-1xai-s--
2 Kor 11:25 G5151 G4463 G0530 G3034 G5151 G3489 G3574 G1722 G3588 G1037 G4160
2 Kor 11:25 Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej.
2 Kor 11:25
2 Kor 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:25
2 Kor 11:25  trzy  czasy  bić  laski  raz  kamienie  pelted  trzy  czasy  tolerowany  wrak  noc  i  dzień  wypalonego  w  głębokość
2 Kor 11:25 G5151 G5151 G4463 G4463 G0530 G3034 G3034 G5151 G5151 G3489 G3489 G3574 G3574 G3574 G4160 G1722 G1037
2 Kor 11:26 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις,                      
2 Kor 11:26 o(doipori/ais polla/kis, kindu/nois potamO=n, kindu/nois lE|stO=n, kindu/nois e)k ge/nous, kindu/nois e)X e)TnO=n, kindu/nois e)n po/lei, kindu/nois e)n e)rEmi/a|, kindu/nois e)n Tala/ssE|, kindu/nois e)n PSeudade/lfois,
2 Kor 11:26 hodoiporiais pollakis, kindynois potamOn, kindynois lEstOn, kindynois ek genus, kindynois eX eTnOn, kindynois en polei, kindynois en erEmia, kindynois en TalassE, kindynois en PSeudadelfois,
2 Kor 11:26 n-----dpf- d--------- n-----dpm- n-----gpm- n-----dpm- n-----gpm- n-----dpm- p--------- n-----gsn- n-----dpm- p--------- n-----gpn- n-----dpm- p--------- n-----dsf- n-----dpm- p--------- n-----dsf- n-----dpm- p--------- n-----dsf- n-----dpm- p--------- n-----dpm-
2 Kor 11:26 G3597 G4178 G2794 G4215 G2794 G3027 G2794 G1537 G1085 G2794 G1537 G1484 G2794 G1722 G4172 G2794 G1722 G2047 G2794 G1722 G2281 G2794 G1722 G5569
2 Kor 11:26 Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach
2 Kor 11:26
2 Kor 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:26
2 Kor 11:26  wiele  Podróż  zagrożeń  Rzek  zagrożeń  złodziei  zagrożeń  z  rodaków  zagrożeń  z  Pogan  zagrożeń  w  Miasto  zagrożeń  w  pustynia  zagrożeń  w  morze  zagrożeń  między  fałszywych braci
2 Kor 11:26 G4178 G3597 G2794 G4215 G2794 G3027 G2794 G1537 G1085 G2794 G1537 G1484 G2794 G1722 G4172 G2794 G1722 G2047 G2794 G1722 G2281 G2794 G1722 G5569
2 Kor 11:27 κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι·                                    
2 Kor 11:27 ko/pO| kai\ mo/CHTO|, e)n a)grupni/ais polla/kis, e)n limO=| kai\ di/PSei, e)n nEstei/ais polla/kis, e)n PSu/CHei kai\ gumno/tEti:
2 Kor 11:27 kopO kai moCHTO, en agrypniais pollakis, en limO kai diPSei, en nEsteiais pollakis, en PSyCHei kai gymnotEti:
2 Kor 11:27 n-----dsm- c--------- n-----dsm- p--------- n-----dpf- d--------- p--------- n-----dsm- c--------- n-----dsn- p--------- n-----dpf- d--------- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsf-
2 Kor 11:27 G2873 G2532 G3449 G1722 G0070 G4178 G1722 G3042 G2532 G1373 G1722 G3521 G4178 G1722 G5592 G2532 G1132
2 Kor 11:27 w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości,
2 Kor 11:27
2 Kor 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:27
2 Kor 11:27  w  Pracy  i  zaniedbując  często  w  czuwanie  w  głód  i  pragnienie  często  w  czczo  w  mróz  i  nagość
2 Kor 11:27 G1722 G2873 G2532 G3449 G4178 G1722 G0070 G1722 G3042 G2532 G1373 G4178 G1722 G3521 G1722 G5592 G2532 G1132
2 Kor 11:28 χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἐπίστασίς μοι καθ᾿ ἡμέραν, μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.                                          
2 Kor 11:28 CHOri\s tO=n parekto\s E( e)pi/stasi/s moi E( kaT' E(me/ran, E( me/rimna pasO=n tO=n e)kklEsiO=n.
2 Kor 11:28 CHOris tOn parektos hE epistasis moi hE kaT' Emeran, hE merimna pasOn tOn ekklEsiOn.
2 Kor 11:28 p--------- ra----gpn- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----ds-- ra----nsf- p--------- n-----asf- ra----nsf- n-----nsf- a-----gpf- ra----gpf- n-----gpf-
2 Kor 11:28 G5565 G3588 G3924 G3588 G1999 G3427 G3588 G2596 G2250 G3588 G3308 G3956 G3588 G1577
2 Kor 11:28 nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły.
2 Kor 11:28
2 Kor 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:28
2 Kor 11:28  Z wyjątkiem  z zewnątrz  mnie  codziennie  zbiegowisko  opieka  wszystko  kościoły
2 Kor 11:28 G5565 G3924 G3450 G2250 G1999 G3308 G3956 G1577
2 Kor 11:29 τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;                                                
2 Kor 11:29 ti/s a)sTenei=, kai\ ou)k a)sTenO=; ti/s skandali/DZetai, kai\ ou)k e)gO\ purou=mai;
2 Kor 11:29 tis asTenei, kai uk asTenO; tis skandaliDZetai, kai uk egO pyrumai;
2 Kor 11:29 ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-1pai-s-- ri----nsm- v-3ppi-s-- c--------- d--------- rp----ns-- v-1ppi-s--
2 Kor 11:29 G5101 G0770 G2532 G3756 G0770 G5101 G4624 G2532 G3756 G1473 G4448
2 Kor 11:29 Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął?
2 Kor 11:29
2 Kor 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:29
2 Kor 11:29  Kto  słaby  i  nie  wyczerpany  Kto  obrażony  Ja  nie  zapalenie
2 Kor 11:29 G5101 G0770 G2532 G3756 G0770 G5101 G4624 G1473 G3756 G4448
2 Kor 11:30 Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι.                                                      
2 Kor 11:30 *ei) kauCHa=sTai dei=, ta\ tE=s a)sTenei/as mou kauCHE/somai.
2 Kor 11:30 ei kauCHasTai dei, ta tEs asTeneias mu kauCHEsomai.
2 Kor 11:30 c--------- v--pmn---- v-3pai-s-- ra----apn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- v-1fmi-s--
2 Kor 11:30 G1487 G2744 G1163 G3588 G3588 G0769 G3450 G2744
2 Kor 11:30 Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości.
2 Kor 11:30
2 Kor 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:30
2 Kor 11:30  Jeśli  powinien  pochwalić  będzie  pochwalić  niemoc  mój
2 Kor 11:30 G1487 G1163 G2744 G2744 G2744 G0769 G3450
2 Kor 11:31 θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν, ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι.                                    
2 Kor 11:31 o( Teo\s kai\ patE\r tou= kuri/ou *)iEsou= oi)=den, o( O)\n eu)logEto\s ei)s tou\s ai)O=nas, o(/ti ou) PSeu/domai.
2 Kor 11:31 ho Teos kai patEr tu kyriu iEsu oiden, ho On eulogEtos eis tus aiOnas, hoti u PSeudomai.
2 Kor 11:31 ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- v-3xai-s-- ra----nsm- v--papnsm- a-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- d--------- v-1pmi-s--
2 Kor 11:31 G3588 G2316 G2532 G3962 G3588 G2962 G2424 G1492 G3588 G5607 G2128 G1519 G3588 G0165 G3754 G3756 G5574
2 Kor 11:31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.
2 Kor 11:31
2 Kor 11:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:31
2 Kor 11:31  Bóg  i  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  błogosławiony  w  kiedykolwiek  wie  że  nie  kłamstwo
2 Kor 11:31 G2316 G2532 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547 G2128 G1519 G0165 G1492 G3754 G3756 G5574
2 Kor 11:32 ἐν Δαμασκῷ ἐθνάρχης Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με,                                            
2 Kor 11:32 e)n *damaskO=| o( e)Tna/rCHEs *(are/ta tou= basile/Os e)frou/rei tE\n po/lin *damaskEnO=n pia/sai me,
2 Kor 11:32 en damaskO ho eTnarCHEs hareta tu basileOs efrurei tEn polin damaskEnOn piasai me,
2 Kor 11:32 p--------- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- ra----asf- n-----asf- a-----gpm- v--aan---- rp----as--
2 Kor 11:32 G1722 G1154 G3588 G1481 G0702 G3588 G0935 G5432 G3588 G4172 G1153 G4084 G3165
2 Kor 11:32 W Damaszku namiestnik króla Aretasa rozkazał pilnować miasta Damasceńczyków, chcąc mnie pojmać.
2 Kor 11:32
2 Kor 11:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:32
2 Kor 11:32  (=2 Kor 11,32 a) W  Damaszek  regionalny  władca  król  Aretha  przechowywane  miasto  Damaszek  że  połów  mnie
2 Kor 11:32 G1722 G1154 G1481 G1481 G0935 G0702 G5432 G4172 G1153 G2309 G4084 G3165 G2532
2 Kor 11:33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.                                          
2 Kor 11:33 kai\ dia\ Turi/dos e)n sarga/nE| e)CHala/sTEn dia\ tou= tei/CHous kai\ e)Xe/fugon ta\s CHei=ras au)tou=.
2 Kor 11:33 kai dia Tyridos en sarganE eCHalasTEn dia tu teiCHus kai eXefygon tas CHeiras autu.
2 Kor 11:33 c--------- p--------- n-----gsf- p--------- n-----dsf- v-1api-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-1aai-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gsm-
2 Kor 11:33 G2532 G1223 G2376 G1722 G4553 G5465 G1223 G3588 G5038 G2532 G1628 G3588 G5495 G0846
2 Kor 11:33 Ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszedłem rąk jego.
2 Kor 11:33
2 Kor 11:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 11:33
2 Kor 11:33  (=  2 Kor 11,32b) i  w  zakupy  był  obniżony  z  Windows  na  ściana  i  uciekł  jego  Ręka
2 Kor 11:33 G1722 G4553 G5465 G5465 G1223 G2376 G1223 G5038 G2532 G1628 G0846 G5495
Copyright by Cezary Podolski