Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_2Kor11      do_str_głównej      do_2Kor13      
2 Kor 12:1 Καυχᾶσθαι δεῖ· οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.                                                      
2 Kor 12:1 *kauCHa=sTai dei=: ou) sumfe/ron me/n, e)leu/somai de\ ei)s o)ptasi/as kai\ a)pokalu/PSeis kuri/ou.
2 Kor 12:1 kauCHasTai dei: u symferon men, eleusomai de eis optasias kai apokalyPSeis kyriu.
2 Kor 12:1 v--pmn---- v-3pai-s-- d--------- v--papnsn- c--------- v-1fmi-s-- c--------- p--------- n-----apf- c--------- n-----apf- n-----gsm-
2 Kor 12:1 G2744 G1163 G3756 G4851 G3303 G2064 G1161 G1519 G3701 G2532 G0602 G2962
2 Kor 12:1 Jeżeli trzeba się chlubić - choć co prawda nie wypada - przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
2 Kor 12:1
2 Kor 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:1
2 Kor 12:1  Nie  przydatny  pochwalić  mnie  dla  przyjść  do  wizje  i  znaki  Pan
2 Kor 12:1 G3756 G4851 G2744 G3427 G1063 G2064 G1519 G3701 G2532 G0602 G2962
2 Kor 12:2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.                        
2 Kor 12:2 oi)=da a)/nTrOpon e)n *CHristO=| pro\ e)tO=n dekatessa/rOn ei)/te e)n sO/mati ou)k oi)=da, ei)/te e)kto\s tou= sO/matos ou)k oi)=da, o( Teo\s oi)=den a(rpage/nta to\n toiou=ton e(/Os tri/tou ou)ranou=.
2 Kor 12:2 oida anTrOpon en CHristO pro etOn dekatessarOn eite en sOmati uk oida, eite ektos tu sOmatos uk oida, ho Teos oiden harpagenta ton toiuton heOs tritu uranu.
2 Kor 12:2 v-1xai-s-- n-----asm- p--------- n-----dsm- p--------- n-----gpn- a-----gpn- c--------- p--------- n-----dsn- d--------- v-1xai-s-- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- v-1xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s-- v--appasm- ra----asm- rd----asm- p--------- a-----gsm- n-----gsm-
2 Kor 12:2 G1492 G0444 G1722 G5547 G4253 G2094 G1180 G1535 G1722 G4983 G3756 G1492 G1535 G1622 G3588 G4983 G3756 G1492 G3588 G2316 G1492 G0726 G3588 G5108 G2193 G5154 G3772
2 Kor 12:2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba.
2 Kor 12:2
2 Kor 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:2
2 Kor 12:2  Wiedzieć  Prawa  w  Chrystus  z powrotem  czternaście  roku  w  Telewizja  czy  nie  wiedzieć  obecnie  czy  ciało  nie  wiedzieć  Bóg  wie  zachwycony  był  do  trzeci  niebo
2 Kor 12:2 G1492 G0444 G1722 G5547 G4253 G1180 G2094 G1722 G1492 G1535 G3756 G1492 G1622 G1535 G4983 G3756 G1492 G2316 G1492 G0726 G0726 G2193 G5154 G3772
2 Kor 12:3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, θεὸς οἶδεν                                            
2 Kor 12:3 kai\ oi)=da to\n toiou=ton a)/nTrOpon ei)/te e)n sO/mati ei)/te CHOri\s tou= sO/matos ou)k oi)=da, o( Teo\s oi)=den
2 Kor 12:3 kai oida ton toiuton anTrOpon eite en sOmati eite CHOris tu sOmatos uk oida, ho Teos oiden
2 Kor 12:3 c--------- v-1xai-s-- ra----asm- rd----asm- n-----asm- c--------- p--------- n-----dsn- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- v-1xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s--
2 Kor 12:3 G2532 G1492 G3588 G5108 G0444 G1535 G1722 G4983 G1535 G5565 G3588 G4983 G3756 G1492 G3588 G2316 G1492
2 Kor 12:3 I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, /też nie wiem/, Bóg to wie -
2 Kor 12:3
2 Kor 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:3
2 Kor 12:3  I  wiedzieć  to  człowiek  nie  wiedzieć  w  Telewizja  lub  obecnie  ciało  Bóg  wie
2 Kor 12:3 G2532 G1492 G5108 G0444 G3756 G1492 G1722 G4983 G1535 G1622 G4983 G2316 G1492
2 Kor 12:4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.                                                  
2 Kor 12:4 o(/ti E(rpa/gE ei)s to\n para/deison kai\ E)/kousen a)/rrEta r(E/mata a(\ ou)k e)Xo\n a)nTrO/pO| lalE=sai.
2 Kor 12:4 hoti hErpagE eis ton paradeison kai Ekusen arrEta rEmata ha uk eXon anTrOpO lalEsai.
2 Kor 12:4 c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- a-----apn- n-----apn- rr----apn- d--------- v--papnsn- n-----dsm- v--aan----
2 Kor 12:4 G3754 G0726 G1519 G3588 G3857 G2532 G0191 G0731 G4487 G3739 G3756 G1832 G0444 G2980
2 Kor 12:4 został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać.
2 Kor 12:4
2 Kor 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:4
2 Kor 12:4  że  był  zachwycony  w  raj  i  słyszałem  niewysłowiony  słowa  który  człowiek  nie wolno  nie wolno  ponownie opowiadać
2 Kor 12:4 G3754 G0726 G0726 G1519 G3857 G2532 G0191 G0731 G4487 G3739 G0444 G1832 G3756 G2980
2 Kor 12:5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις.                                                  
2 Kor 12:5 u(pe\r tou= toiou/tou kauCHE/somai, u(pe\r de\ e)mautou= ou) kauCHE/somai ei) mE\ e)n tai=s a)sTenei/ais.
2 Kor 12:5 hyper tu toiutu kauCHEsomai, hyper de emautu u kauCHEsomai ei mE en tais asTeneiais.
2 Kor 12:5 p--------- ra----gsm- rd----gsm- v-1fmi-s-- p--------- c--------- rp----gsm- d--------- v-1fmi-s-- c--------- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf-
2 Kor 12:5 G5228 G3588 G5108 G2744 G5228 G1161 G1683 G3756 G2744 G1487 G3361 G1722 G3588 G0769
2 Kor 12:5 Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości.
2 Kor 12:5
2 Kor 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:5
2 Kor 12:5  Tak  pochwalić  go  zaś  nie  pochwalić  naprawdę  tylko  słabości  mój
2 Kor 12:5 G5108 G2744 G1683 G1161 G3756 G2744 G1487 G3361 G0769 G3450
2 Kor 12:6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ βλέπει με ἀκούει [τι] ἐξ ἐμοῦ                          
2 Kor 12:6 e)a\n ga\r TelE/sO kauCHE/sasTai, ou)k e)/somai a)/frOn, a)lE/Teian ga\r e)rO=: fei/domai de/, mE/ tis ei)s e)me\ logi/sEtai u(pe\r o(\ ble/pei me E)\ a)kou/ei [ti] e)X e)mou=
2 Kor 12:6 ean gar TelEsO kauCHEsasTai, uk esomai afrOn, alETeian gar erO: feidomai de, mE tis eis eme logisEtai hyper ho blepei me E akuei [ti] eX emu
2 Kor 12:6 c--------- c--------- v-1aas-s-- v--amn---- d--------- v-1fmi-s-- a-----nsm- n-----asf- c--------- v-1fai-s-- v-1pmi-s-- c--------- c--------- ri----nsm- p--------- rp----as-- v-3ams-s-- p--------- rr----asn- v-3pai-s-- rp----as-- c--------- v-3pai-s-- ri----asn- p--------- rp----gs--
2 Kor 12:6 G1437 G1063 G2309 G2744 G3756 G2071 G0878 G0225 G1063 G2046 G5339 G1161 G3361 G5100 G1519 G1691 G3049 G5228 G3739 G0991 G3165 G2228 G0191 G5100 G1537 G1700
2 Kor 12:6 Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
2 Kor 12:6
2 Kor 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:6
2 Kor 12:6  Jednak  jeśli  potrzeba  pochwalić  nie  będzie  nierozsądny  że  powiedzieć  prawda  ale  przodek  kto  nie  myśl  o  mnie  więcej  jak  mnie  widzi  lub  słyszy  z  mnie
2 Kor 12:6 G1063 G1437 G2309 G2744 G3756 G2071 G0878 G1063 G2046 G0225 G1161 G5339 G5100 G3361 G3049 G1519 G1691 G5228 G3739 G3165 G0991 G2228 G0191 G1537 G1700
2 Kor 12:7 καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διό, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.                                  
2 Kor 12:7 kai\ tE=| u(perbolE=| tO=n a)pokalu/PSeOn. dio/, i(/na mE\ u(perai/rOmai, e)do/TE moi sko/loPS tE=| sarki/, a)/ggelos *satana=, i(/na me kolafi/DZE|, i(/na mE\ u(perai/rOmai.
2 Kor 12:7 kai tE hyperbolE tOn apokalyPSeOn. dio, hina mE hyperairOmai, edoTE moi skoloPS tE sarki, aNgelos satana, hina me kolafiDZE, hina mE hyperairOmai.
2 Kor 12:7 c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpf- n-----gpf- c--------- c--------- d--------- v-1pps-s-- v-3api-s-- rp----ds-- n-----nsm- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsm- n-----gsm- c--------- rp----as-- v-3pas-s-- c--------- d--------- v-1pps-s--
2 Kor 12:7 G2532 G3588 G5236 G3588 G0602 G1352 G2443 G3361 G5229 G1325 G3427 G4647 G3588 G4561 G0032 G4567 G2443 G3165 G2852 G2443 G3361 G5229
2 Kor 12:7 Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą.
2 Kor 12:7
2 Kor 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:7
2 Kor 12:7  I  że  nie  podniecony  wymogom  znaki  dany  mnie  żądło  ciało  anioł  Szatan  uciskać  mnie  że  nie  podniecony
2 Kor 12:7 G2532 G2443 G3361 G5229 G5236 G0602 G1325 G3427 G4647 G4561 G0032 G4566 G2852 G3165 G2443 G3361 G5229
2 Kor 12:8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ·                                                          
2 Kor 12:8 u(pe\r tou/tou tri\s to\n ku/rion pareka/lesa i(/na a)postE=| a)p' e)mou=:
2 Kor 12:8 hyper tutu tris ton kyrion parekalesa hina apostE ap' emu:
2 Kor 12:8 p--------- rd----gsn- d--------- ra----asm- n-----asm- v-1aai-s-- c--------- v-3aas-s-- p--------- rp----gs--
2 Kor 12:8 G5228 G5127 G5151 G3588 G2962 G3870 G2443 G0868 G0575 G1700
2 Kor 12:8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,
2 Kor 12:8
2 Kor 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:8
2 Kor 12:8  Trzy razy  modlił się  Władca  o  objętość  że  skreślony  z  mnie
2 Kor 12:8 G5151 G3870 G2962 G5228 G5127 G2443 G0868 G0575 G1700
2 Kor 12:9 καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι χάρις μου· γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.                  
2 Kor 12:9 kai\ ei)/rEke/n moi, *)arkei= soi E( CHa/ris mou: E( ga\r du/namis e)n a)sTenei/a| telei=tai. E(/dista ou)=n ma=llon kauCHE/somai e)n tai=s a)sTenei/ais mou, i(/na e)piskEnO/sE| e)p' e)me\ E( du/namis tou= *CHristou=.
2 Kor 12:9 kai eirEken moi, arkei soi hE CHaris mu: hE gar dynamis en asTeneia teleitai. hEdista un mallon kauCHEsomai en tais asTeneiais mu, hina episkEnOsE ep' eme hE dynamis tu CHristu.
2 Kor 12:9 c--------- v-3xai-s-- rp----ds-- v-3pai-s-- rp----ds-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----dsf- v-3ppi-s-- a-----apns c--------- d--------- v-1fmi-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gs-- c--------- v-3aas-s-- p--------- rp----as-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 12:9 G2532 G2046 G3427 G0714 G4671 G3588 G5485 G3450 G3588 G1063 G1411 G1722 G0769 G5055 G2236 G3767 G3123 G2744 G1722 G3588 G0769 G3450 G2443 G1981 G1909 G1691 G3588 G1411 G3588 G5547
2 Kor 12:9 lecz /Pan/ mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
2 Kor 12:9
2 Kor 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:9
2 Kor 12:9  Ale  powiedział  mnie  całkiem  ty, wy  łaska  Mój  dla  siła  Mój  popełnione  w  niemoc  zatem  wiele  raczej  będzie  pochwalić  ich  słabości  że  żył  w  mnie  siła  Chrystus
2 Kor 12:9 G2532 G2046 G3427 G0714 G4671 G5485 G3450 G1063 G1411 G3450 G5048 G1722 G0769 G3767 G3123 G2236 G2744 G2744 G3450 G0769 G2443 G1981 G1909 G1691 G1411 G5547
2 Kor 12:10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.                                      
2 Kor 12:10 dio\ eu)dokO= e)n a)sTenei/ais, e)n u(/bresin, e)n a)na/gkais, e)n diOgmoi=s kai\ stenoCHOri/ais, u(pe\r *CHristou=: o(/tan ga\r a)sTenO=, to/te dunato/s ei)mi.
2 Kor 12:10 dio eudokO en asTeneiais, en hybresin, en anaNkais, en diOgmois kai stenoCHOriais, hyper CHristu: hotan gar asTenO, tote dynatos eimi.
2 Kor 12:10 c--------- v-1pai-s-- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpm- c--------- n-----dpf- p--------- n-----gsm- c--------- c--------- v-1pas-s-- d--------- a-----nsm- v-1pai-s--
2 Kor 12:10 G1352 G2106 G1722 G0769 G1722 G5196 G1722 G0318 G1722 G1375 G2532 G4730 G5228 G5547 G3752 G1063 G0770 G5119 G1415 G1510
2 Kor 12:10 Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
2 Kor 12:10
2 Kor 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:10
2 Kor 12:10  Zatem  blagodushestvuyu  w  słabości  w  krzywd  w  potrzeb  w  prześladowanie  w  molestowanie  dla  Chrystus  dla  kiedy  ułomny  następnie  silny
2 Kor 12:10 G1352 G2106 G1722 G0769 G1722 G5196 G1722 G0318 G1722 G1375 G1722 G4730 G5228 G5547 G1063 G3752 G0770 G5119 G1415
2 Kor 12:11 Γέγονα ἄφρων· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε· ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾿ ὑμῶν συνίστασθαι. οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι·                                    
2 Kor 12:11 *ge/gona a)/frOn: u(mei=s me E)nagka/sate: e)gO\ ga\r O)/feilon u(f' u(mO=n suni/stasTai. ou)de\n ga\r u(ste/rEsa tO=n u(perli/an a)posto/lOn, ei) kai\ ou)de/n ei)mi:
2 Kor 12:11 gegona afrOn: hymeis me EnaNkasate: egO gar Ofeilon hyf' ymOn synistasTai. uden gar hysterEsa tOn hyperlian apostolOn, ei kai uden eimi:
2 Kor 12:11 v-1xai-s-- a-----nsm- rp----np-- rp----as-- v-2aai-p-- rp----ns-- c--------- v-1iai-s-- p--------- rp----gp-- v--ppn---- a-----asn- c--------- v-1aai-s-- ra----gpm- d--------- n-----gpm- c--------- d--------- a-----nsn- v-1pai-s--
2 Kor 12:11 G1096 G0878 G5210 G3165 G0315 G1473 G1063 G3784 G5259 G5216 G4921 G3762 G1063 G5302 G3588 G5228 G0652 G1487 G2532 G3762 G1510
2 Kor 12:11 Oszalałem, a wyście mnie do tego zmusili. To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od wielkich apostołów, chociaż jestem niczym.
2 Kor 12:11
2 Kor 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:11
2 Kor 12:11  osiągnął  szaleństwo  chluby  ty, wy  mnie  przymusowej  ty, wy  powinien  chwalić  mnie  dla  ani  niż  brak  wyższy  wyższy  Apostołowie  chociaż  i  nic
2 Kor 12:11 G1096 G0878 G2744 G5210 G3165 G0315 G5216 G3784 G4921 G1473 G1063 G3762 G3762 G5302 G3029 G5228 G0652 G1487 G2532 G3762
2 Kor 12:12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν.                                            
2 Kor 12:12 ta\ me\n sEmei=a tou= a)posto/lou kateirga/sTE e)n u(mi=n e)n pa/sE| u(pomonE=|, sEmei/ois te kai\ te/rasin kai\ duna/mesin.
2 Kor 12:12 ta men sEmeia tu apostolu kateirgasTE en hymin en pasE hypomonE, sEmeiois te kai terasin kai dynamesin.
2 Kor 12:12 ra----npn- x--------- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- v-3api-s-- p--------- rp----dp-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- n-----dpn- c--------- c--------- n-----dpn- c--------- n-----dpf-
2 Kor 12:12 G3588 G3303 G4592 G3588 G0652 G2716 G1722 G5213 G1722 G3956 G5281 G4592 G5037 G2532 G5059 G2532 G1411
2 Kor 12:12 Dowody /mojego/ apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.
2 Kor 12:12
2 Kor 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:12
2 Kor 12:12  Dowód  Apostoł  były  przed  ty, wy  każdy  cierpliwość  znaków  zastanawia się  i  wojska
2 Kor 12:12 G4592 G0652 G2716 G1722 G5213 G3956 G5281 G4592 G5059 G2532 G1411
2 Kor 12:13 τί γάρ ἐστιν ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.                                  
2 Kor 12:13 ti/ ga/r e)stin o(\ E(ssO/TEte u(pe\r ta\s loipa\s e)kklEsi/as, ei) mE\ o(/ti au)to\s e)gO\ ou) katena/rkEsa u(mO=n; CHari/sasTe/ moi tE\n a)diki/an tau/tEn.
2 Kor 12:13 ti gar estin ho hEssOTEte hyper tas loipas ekklEsias, ei mE hoti autos egO u katenarkEsa hymOn; CHarisasTe moi tEn adikian tautEn.
2 Kor 12:13 ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- rr----asn- v-2api-p-- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- c--------- d--------- c--------- rp----nsm- rp----ns-- d--------- v-1aai-s-- rp----gp-- v-2amd-p-- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
2 Kor 12:13 G5101 G1063 G2076 G3739 G2274 G5228 G3588 G3062 G1577 G1487 G3361 G3754 G0846 G1473 G3756 G2655 G5216 G5483 G3427 G3588 G0093 G3778
2 Kor 12:13 O ile otrzymaliście mniej niż pozostałe Kościoły? Chyba tylko o tyle, że nie byłem wam ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę!
2 Kor 12:13
2 Kor 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:13
2 Kor 12:13  Dla  co  brak  przed  inny  Kościoły  naprawdę  tylko  że  Ja  nie  był  ty, wy  w  obciążenie  Ułaskawienie  mnie taką  wina
2 Kor 12:13 G1063 G5101 G2274 G5228 G3062 G1577 G1487 G3361 G3754 G1473 G3756 G2655 G5216 G2655 G2655 G5483 G3427 G5026 G0093
2 Kor 12:14 Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς, οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.                
2 Kor 12:14 *)idou\ tri/ton tou=to e(toi/mOs e)/CHO e)lTei=n pro\s u(ma=s, kai\ ou) katanarkE/sO: ou) ga\r DZEtO= ta\ u(mO=n a)lla\ u(ma=s, ou) ga\r o)fei/lei ta\ te/kna toi=s goneu=sin TEsauri/DZein, a)lla\ oi( gonei=s toi=s te/knois.
2 Kor 12:14 idu triton tuto hetoimOs eCHO elTein pros hymas, kai u katanarkEsO: u gar DZEtO ta hymOn alla hymas, u gar ofeilei ta tekna tois goneusin TEsauriDZein, alla hoi goneis tois teknois.
2 Kor 12:14 x--------- a-----asn- rd----asn- d--------- v-1pai-s-- v--aan---- p--------- rp----ap-- c--------- d--------- v-1fai-s-- d--------- c--------- v-1pai-s-- ra----apn- rp----gp-- c--------- rp----ap-- d--------- c--------- v-3pai-s-- ra----npn- n-----npn- ra----dpm- n-----dpm- v--pan---- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----dpn- n-----dpn-
2 Kor 12:14 G2400 G5154 G5124 G2093 G2192 G2064 G4314 G5209 G2532 G3756 G2655 G3756 G1063 G2212 G3588 G5216 G0235 G5209 G3756 G1063 G3784 G3588 G5043 G3588 G1118 G2343 G0235 G3588 G1118 G3588 G5043
2 Kor 12:14 Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzieciom.
2 Kor 12:14
2 Kor 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:14
2 Kor 12:14  Tutaj  trzeci  czas  gotowy  iść  do  ty, wy  i  nie  będzie  przeciążać  ty, wy  dla  Szukam  nie  swój  i  ty, wy  Nie  dzieci  musi  gromadzić  majątek  rodzice  ale  rodzice  Dzieci
2 Kor 12:14 G2400 G5154 G5154 G2093 G2064 G4314 G5209 G2532 G3756 G2655 G2655 G5216 G1063 G2212 G3756 G5216 G0235 G5209 G3756 G5043 G3784 G2343 G2343 G1118 G0235 G1118 G5043
2 Kor 12:15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ[ν], ἧσσον ἀγαπῶμαι;                                              
2 Kor 12:15 e)gO\ de\ E(/dista dapanE/sO kai\ e)kdapanETE/somai u(pe\r tO=n PSuCHO=n u(mO=n. ei) perissote/rOs u(ma=s a)gapO=[n], E(=sson a)gapO=mai;
2 Kor 12:15 egO de hEdista dapanEsO kai ekdapanETEsomai hyper tOn PSyCHOn hymOn. ei perissoterOs hymas agapO[n], hEsson agapOmai;
2 Kor 12:15 rp----ns-- c--------- a-----apns v-1fai-s-- c--------- v-1fpi-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- c--------- d--------- rp----ap-- v--papnsm- a-----asnc v-1ppi-s--
2 Kor 12:15 G1473 G1161 G2236 G1159 G2532 G1550 G5228 G3588 G5590 G5216 G1487 G4056 G5209 G0025 G2276 G0025
2 Kor 12:15 Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany?
2 Kor 12:15
2 Kor 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:15
2 Kor 12:15  Ja  chętnie  będzie  wydać  i  zubożających  się  dla  dusza  swój  mimo  mimo  niezwykle  kochający  ty, wy  mniej  miłość
2 Kor 12:15 G1473 G2236 G1159 G1159 G2532 G1550 G1550 G5228 G5590 G5216 G1487 G2532 G4056 G0025 G5209 G2276 G0025
2 Kor 12:16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς· ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.                                                      
2 Kor 12:16 e)/stO de/, e)gO\ ou) kateba/rEsa u(ma=s: a)lla\ u(pa/rCHOn panou=rgos do/lO| u(ma=s e)/labon.
2 Kor 12:16 estO de, egO u katebarEsa hymas: alla hyparCHOn panurgos dolO hymas elabon.
2 Kor 12:16 v-3pad-s-- c--------- rp----ns-- d--------- v-1aai-s-- rp----ap-- c--------- v--papnsm- a-----nsm- n-----dsm- rp----ap-- v-1aai-s--
2 Kor 12:16 G2077 G1161 G1473 G3756 G2599 G5209 G0235 G5225 G3835 G1388 G5209 G2983
2 Kor 12:16 Zresztą niech będzie i tak: nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem.
2 Kor 12:16
2 Kor 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:16
2 Kor 12:16  Niech  Ja  nie  ładować  ty, wy  ale  jest  chytrze  chytrość  miał  ty, wy
2 Kor 12:16 G2077 G1473 G3756 G2599 G5209 G0235 G5225 G3835 G1388 G2983 G5209
2 Kor 12:17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾿ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;                                                          
2 Kor 12:17 mE/ tina O(=n a)pe/stalka pro\s u(ma=s, di' au)tou= e)pleone/ktEsa u(ma=s;
2 Kor 12:17 mE tina hOn apestalka pros hymas, di' autu epleonektEsa hymas;
2 Kor 12:17 x--------- ri----asm- rr----gpm- v-1xai-s-- p--------- rp----ap-- p--------- rp----gsm- v-1aai-s-- rp----ap--
2 Kor 12:17 G3361 G5100 G3739 G0649 G4314 G5209 G1223 G0846 G4122 G5209
2 Kor 12:17 Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem?
2 Kor 12:17
2 Kor 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:17
2 Kor 12:17  używany  czy  ty, wy  przez  kilka  tych  kogo  wysłane  do  ty, wy
2 Kor 12:17 G4122 G3361 G5209 G1223 G5100 G0846 G3739 G0649 G4314 G5209
2 Kor 12:18 παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;                                        
2 Kor 12:18 pareka/lesa *ti/ton kai\ sunape/steila to\n a)delfo/n: mE/ti e)pleone/ktEsen u(ma=s *ti/tos; ou) tO=| au)tO=| pneu/mati periepatE/samen; ou) toi=s au)toi=s i)/CHnesin;
2 Kor 12:18 parekalesa titon kai synapesteila ton adelfon: mEti epleonektEsen hymas titos; u tO autO pneumati periepatEsamen; u tois autois iCHnesin;
2 Kor 12:18 v-1aai-s-- n-----asm- c--------- v-1aai-s-- ra----asm- n-----asm- x--------- v-3aai-s-- rp----ap-- n-----nsm- x--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- v-1aai-p-- x--------- ra----dpn- a-----dpn- n-----dpn-
2 Kor 12:18 G3870 G5103 G2532 G4882 G3588 G0080 G3385 G4122 G5209 G5103 G3756 G3588 G0846 G4151 G4043 G3756 G3588 G0846 G2487
2 Kor 12:18 Prosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was oszukał? Czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie tymi samymi śladami?
2 Kor 12:18
2 Kor 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:18
2 Kor 12:18  przekonać  Titus  i  wysłane  bracia  Titus  używany  czy  niż  ty, wy  Nie  jeden  duch  działał  Nie  jeden  za pomocą
2 Kor 12:18 G3870 G5103 G2532 G4882 G0080 G5103 G4122 G3361 G5100 G5209 G3756 G0846 G4151 G4043 G3756 G0846 G2487
2 Kor 12:19 Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.                                          
2 Kor 12:19 *pa/lai dokei=te o(/ti u(mi=n a)pologou/meTa; kate/nanti Teou= e)n *CHristO=| lalou=men: ta\ de\ pa/nta, a)gapEtoi/, u(pe\r tE=s u(mO=n oi)kodomE=s.
2 Kor 12:19 palai dokeite hoti hymin apologumeTa; katenanti Teu en CHristO lalumen: ta de panta, agapEtoi, hyper tEs hymOn oikodomEs.
2 Kor 12:19 d--------- v-2pai-p-- c--------- rp----dp-- v-1pmi-p-- p--------- n-----gsm- p--------- n-----dsm- v-1pai-p-- ra----npn- c--------- a-----npn- a-----vpm- p--------- ra----gsf- rp----gp-- n-----gsf-
2 Kor 12:19 G3819 G1380 G3754 G5213 G0626 G2713 G2316 G1722 G5547 G2980 G3588 G1161 G3956 G0027 G5228 G3588 G5216 G3619
2 Kor 12:19 Od dawna już sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, a wszystko, najmilsi, ku zbudowaniu waszemu.
2 Kor 12:19
2 Kor 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:19
2 Kor 12:19  myśleć  więcej  że  usprawiedliwienie  ty, wy  mówić  przed  Bóg  w  Chrystus  i  wszystko  umiłowany  do  swój  pozytywny wpływ
2 Kor 12:19 G1380 G3825 G3754 G0626 G5213 G2980 G2714 G2316 G1722 G5547 G1161 G3956 G0027 G5228 G5216 G3619
2 Kor 12:20 φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι·                          
2 Kor 12:20 fobou=mai ga\r mE/ pOs e)lTO\n ou)CH oi(/ous Te/lO eu(/rO u(ma=s, ka)gO\ eu(reTO= u(mi=n oi(=on ou) Te/lete, mE/ pOs e)/ris, DZE=los, Tumoi/, e)riTei/ai, katalaliai/, PSiTurismoi/, fusiO/seis, a)katastasi/ai:
2 Kor 12:20 fobumai gar mE pOs elTOn uCH hoius TelO heurO hymas, kagO heureTO hymin hoion u Telete, mE pOs eris, DZElos, Tymoi, eriTeiai, katalaliai, PSiTyrismoi, fysiOseis, akatastasiai:
2 Kor 12:20 v-1pmi-s-- c--------- c--------- d--------- v--aapnsm- d--------- rr----apm- v-1pai-s-- v-1aas-s-- rp----ap-- c--------- v-1aps-s-- rp----dp-- rr----asm- d--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- n-----nsf- n-----nsm- n-----npm- n-----npf- n-----npf- n-----npm- n-----npf- n-----npf-
2 Kor 12:20 G5399 G1063 G3361 G4459 G2064 G3756 G3634 G2309 G2147 G5209 G2504 G2147 G5213 G3634 G3756 G2309 G3361 G4459 G2054 G2205 G2372 G2052 G2636 G5587 G5450 G0181
2 Kor 12:20 Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie /było wśród was/ sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrani
2 Kor 12:20
2 Kor 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:20
2 Kor 12:20  Dla  strach  że  na  Nadejście  nie  odnaleźć  ty, wy  co  życzenie  że  i  ty, wy  odnaleźć  mnie  jak  nie  Do  że  walka  zazdrość  gniew  kłótnie  oszczerstwo  Yabed  duma  zamieszki
2 Kor 12:20 G1063 G5399 G3381 G2064 G2064 G3756 G2147 G5209 G3634 G2309 G3381 G2504 G5213 G2147 G2504 G3634 G3756 G2309 G3381 G2054 G2205 G2372 G2052 G2636 G5587 G5450 G0181
2 Kor 12:21 μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ἔπραξαν.                      
2 Kor 12:21 mE\ pa/lin e)lTo/ntos mou tapeinO/sE| me o( Teo/s mou pro\s u(ma=s, kai\ penTE/sO pollou\s tO=n proEmartEko/tOn kai\ mE\ metanoEsa/ntOn e)pi\ tE=| a)kaTarsi/a| kai\ pornei/a| kai\ a)selgei/a| E(=| e)/praXan.
2 Kor 12:21 mE palin elTontos mu tapeinOsE me ho Teos mu pros hymas, kai penTEsO pollus tOn proEmartEkotOn kai mE metanoEsantOn epi tE akaTarsia kai porneia kai aselgeia hE epraXan.
2 Kor 12:21 c--------- d--------- v--aapgsm- rp----gs-- v-3aas-s-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- p--------- rp----ap-- c--------- v-1aas-s-- a-----apm- ra----gpm- v--xapgpm- c--------- d--------- v--aapgpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- rr----dsf- v-3aai-p--
2 Kor 12:21 G3361 G3825 G2064 G3450 G5013 G3165 G3588 G2316 G3450 G4314 G5209 G2532 G3996 G4183 G3588 G4258 G2532 G3361 G3340 G1909 G3588 G0167 G2532 G4202 G2532 G0766 G3739 G4238
2 Kor 12:21 Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili.
2 Kor 12:21
2 Kor 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 12:21
2 Kor 12:21  ponownie  przyjść  nie  opróżnić  mnie  w  ty, wy  Bóg  mój  i  opłakiwać  wiele  że  zgrzeszył  przed  i  nie  żałować  w  nieczystości  cudzołóstwo  i  wyuzdanie jakieś  nie
2 Kor 12:21 G3825 G2064 G3361 G5013 G3165 G4314 G5209 G2316 G3450 G2532 G3996 G4183 G4258 G4258 G4258 G2532 G3361 G3340 G1909 G0167 G4202 G2532 G0766 G3739 G4238
Copyright by Cezary Podolski