Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor12      do_str_głównej      do_Ga1      
2 Kor 13:1 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.                                      
2 Kor 13:1 *tri/ton tou=to e)/rCHomai pro\s u(ma=s: e)pi\ sto/matos du/o martu/rOn kai\ triO=n staTE/setai pa=n r(E=ma.
2 Kor 13:1 triton tuto erCHomai pros hymas: epi stomatos dyo martyrOn kai triOn staTEsetai pan rEma.
2 Kor 13:1 a-----asn- rd----asn- v-1pmi-s-- p--------- rp----ap-- p--------- n-----gsn- a-----gpm- n-----gpm- c--------- a-----gpm- v-3fpi-s-- a-----nsn- n-----nsn-
2 Kor 13:1 G5154 G5124 G2064 G4314 G5209 G1909 G4750 G1417 G3144 G2532 G5140 G2476 G3956 G4487
2 Kor 13:1 Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa.
2 Kor 13:1
2 Kor 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:1
2 Kor 13:1  trzeci  już  iść  do  ty, wy  W  usta  dwa  lub  trzy  świadków  będzie  mocno  wszystko  słowo
2 Kor 13:1 G5154 G5124 G2064 G4314 G5209 G1909 G4750 G1417 G2532 G5140 G3144 G2476 G2476 G3956 G4487
2 Kor 13:2 προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,                  
2 Kor 13:2 proei/rEka kai\ prole/gO O(s parO\n to\ deu/teron kai\ a)pO\n nu=n toi=s proEmartEko/sin kai\ toi=s loipoi=s pa=sin, o(/ti e)a\n e)/lTO ei)s to\ pa/lin ou) fei/somai,
2 Kor 13:2 proeirEka kai prolegO hOs parOn to deuteron kai apOn nyn tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin, hoti ean elTO eis to palin u feisomai,
2 Kor 13:2 v-1xai-s-- c--------- v-1pai-s-- c--------- v--papnsm- ra----asn- a-----asn- c--------- v--papnsm- d--------- ra----dpm- v--xapdpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- a-----dpm- c--------- c--------- v-1aas-s-- p--------- ra----asn- d--------- d--------- v-1fmi-s--
2 Kor 13:2 G4280 G2532 G4302 G5613 G3918 G3588 G1208 G2532 G0548 G3568 G3588 G4258 G2532 G3588 G3062 G3956 G3754 G1437 G2064 G1519 G3588 G3825 G3756 G5339
2 Kor 13:2 Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam - jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz - tym, którzy już przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał /nikogo/.
2 Kor 13:2
2 Kor 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:2
2 Kor 13:2  wcześniej,  i  wywróżyć  jako  jest  drugi  i  teraz  nieobecny  pisać  przed  naruszającego  i  wszystko  inny  że  kiedy  ponownie  ponownie  przyjść  nie  zamiennych
2 Kor 13:2 G4280 G2532 G4302 G5613 G3918 G1208 G2532 G3568 G0548 G1125 G4258 G4258 G2532 G3956 G3062 G3754 G1437 G1519 G3825 G2064 G3756 G5339
2 Kor 13:3 ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ· ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν.                                
2 Kor 13:3 e)pei\ dokimE\n DZEtei=te tou= e)n e)moi\ lalou=ntos *CHristou=: o(\s ei)s u(ma=s ou)k a)sTenei= a)lla\ dunatei= e)n u(mi=n.
2 Kor 13:3 epei dokimEn DZEteite tu en emoi laluntos CHristu: hos eis hymas uk asTenei alla dynatei en hymin.
2 Kor 13:3 c--------- n-----asf- v-2pai-p-- ra----gsm- p--------- rp----ds-- v--papgsm- n-----gsm- rr----nsm- p--------- rp----ap-- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dp--
2 Kor 13:3 G1893 G1382 G2212 G3588 G1722 G1698 G2980 G5547 G3739 G1519 G5209 G3756 G0770 G0235 G1414 G1722 G5213
2 Kor 13:3 Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją.
2 Kor 13:3
2 Kor 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:3
2 Kor 13:3  szukam  dowód  w  że  Chrystus  mówi  w  mnie  On  nie  bezsilny  dla  ty, wy  ale  silny  w  ty, wy
2 Kor 13:3 G2212 G1382 G1893 G1893 G5547 G2980 G1722 G1698 G3739 G3756 G0770 G1519 G5209 G0235 G1414 G1722 G5213
2 Kor 13:4 καὶ γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς.                
2 Kor 13:4 kai\ ga\r e)staurO/TE e)X a)sTenei/as, a)lla\ DZE=| e)k duna/meOs Teou=. kai\ ga\r E(mei=s a)sTenou=men e)n au)tO=|, a)lla\ DZE/somen su\n au)tO=| e)k duna/meOs Teou= ei)s u(ma=s.
2 Kor 13:4 kai gar estaurOTE eX asTeneias, alla DZE ek dynameOs Teu. kai gar hEmeis asTenumen en autO, alla DZEsomen syn autO ek dynameOs Teu eis hymas.
2 Kor 13:4 d--------- c--------- v-3api-s-- p--------- n-----gsf- c--------- v-3pai-s-- p--------- n-----gsf- n-----gsm- d--------- c--------- rp----np-- v-1pai-p-- p--------- rp----dsm- c--------- v-1fai-p-- p--------- rp----dsm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- p--------- rp----ap--
2 Kor 13:4 G2532 G1063 G4717 G1537 G0769 G0235 G2198 G1537 G1411 G2316 G2532 G1063 G2249 G0770 G1722 G0846 G0235 G2198 G4862 G0846 G1537 G1411 G2316 G1519 G5209
2 Kor 13:4 Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was.
2 Kor 13:4
2 Kor 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:4
2 Kor 13:4  Dla  chociaż  ukrzyżowany  w  niemoc  ale  żywy  moc  moc  Pobożny  i  my  słaby  w  Go  ale  będzie  żywy  z  Go  moc  moc  Pobożny  w  ty, wy
2 Kor 13:4 G1063 G1487 G4717 G1537 G0769 G0235 G2198 G1411 G1537 G2316 G2532 G2249 G0770 G1722 G0846 G0235 G2198 G2198 G4862 G0846 G1411 G1537 G2316 G1519 G5209
2 Kor 13:5 Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε· οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν; εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε.                      
2 Kor 13:5 *(eautou\s peira/DZete ei) e)ste\ e)n tE=| pi/stei, e(autou\s dokima/DZete: E)\ ou)k e)piginO/skete e(autou\s o(/ti *)iEsou=s *CHristo\s e)n u(mi=n; ei) mE/ti a)do/kimoi/ e)ste.
2 Kor 13:5 heautus peiraDZete ei este en tE pistei, heautus dokimaDZete: E uk epiginOskete heautus hoti iEsus CHristos en hymin; ei mEti adokimoi este.
2 Kor 13:5 rp----apm- v-2pad-p-- x--------- v-2pai-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----apm- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2pai-p-- rp----apm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dp-- c--------- x--------- a-----npm- v-2pai-p--
2 Kor 13:5 G1438 G3985 G1487 G2075 G1722 G3588 G4102 G1438 G1381 G2228 G3756 G1921 G1438 G3754 G2424 G5547 G1722 G5213 G1487 G3385 G0096 G2075
2 Kor 13:5 Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.
2 Kor 13:5
2 Kor 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:5
2 Kor 13:5  Zbadać  się  się  w  Wiara  czy  się  się  wyszperać  Lub  nie  wiedzieć  się  się  że  Jezus  Chrystus  w  ty, wy  Naprawdę  tylko  nie  że  niż  musi  być
2 Kor 13:5 G3985 G1438 G1438 G1722 G4102 G1487 G1438 G1438 G1381 G2228 G3756 G1921 G1438 G1438 G3754 G2424 G5547 G1722 G5213 G1509 G1509 G0096 G0096 G0096 G0096 G0096
2 Kor 13:6 ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι.                                                
2 Kor 13:6 e)lpi/DZO de\ o(/ti gnO/sesTe o(/ti E(mei=s ou)k e)sme\n a)do/kimoi.
2 Kor 13:6 elpiDZO de hoti gnOsesTe hoti hEmeis uk esmen adokimoi.
2 Kor 13:6 v-1pai-s-- c--------- c--------- v-2fmi-p-- c--------- rp----np-- d--------- v-1pai-p-- a-----npm-
2 Kor 13:6 G1679 G1161 G3754 G1097 G3754 G2249 G3756 G2070 G0096
2 Kor 13:6 Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
2 Kor 13:6
2 Kor 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:6
2 Kor 13:6  zaś  nadzieja  uczyć się  że  my  niż  niż  być  być  musi  musi
2 Kor 13:6 G1161 G1679 G1097 G3754 G2249 G0096 G3756 G0096 G3756 G0096 G3756
2 Kor 13:7 εὐχόμεθα δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾿ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.              
2 Kor 13:7 eu)CHo/meTa de\ pro\s to\n Teo\n mE\ poiE=sai u(ma=s kako\n mEde/n, ou)CH i(/na E(mei=s do/kimoi fanO=men, a)ll' i(/na u(mei=s to\ kalo\n poiE=te, E(mei=s de\ O(s a)do/kimoi O)=men.
2 Kor 13:7 euCHomeTa de pros ton Teon mE poiEsai hymas kakon mEden, uCH hina hEmeis dokimoi fanOmen, all' ina hymeis to kalon poiEte, hEmeis de hOs adokimoi Omen.
2 Kor 13:7 v-1pmi-p-- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v--aan---- rp----ap-- a-----asn- a-----asn- d--------- c--------- rp----np-- a-----npm- v-1aps-p-- c--------- c--------- rp----np-- ra----asn- a-----asn- v-2pas-p-- rp----np-- c--------- c--------- a-----npm- v-1pas-p--
2 Kor 13:7 G2172 G1161 G4314 G3588 G2316 G3361 G4160 G5209 G2556 G3367 G3756 G2443 G2249 G1384 G5316 G0235 G2443 G5210 G3588 G2570 G4160 G2249 G1161 G5613 G0096 G5600
2 Kor 13:7 Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili co dobre, a my - żebyśmy byli jakby odrzuceni.
2 Kor 13:7
2 Kor 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:7
2 Kor 13:7  Modlić się  Bóg  ty, wy  nie  nie  nie  nie  że  nas  wydaje się  niż  musi  być  ale  że  ty, wy  nie  dobry  chociaż  my  wydawało się  i  nie  tak  niż  musi  być
2 Kor 13:7 G2172 G2316 G5209 G3361 G4160 G3367 G3756 G2443 G2249 G5316 G1384 G1384 G1384 G0235 G2443 G5210 G4160 G2570 G1161 G2249 G5600 G2249 G0096 G0096 G0096 G0096 G0096
2 Kor 13:8 οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.                                            
2 Kor 13:8 ou) ga\r duna/meTa/ ti kata\ tE=s a)lETei/as, a)lla\ u(pe\r tE=s a)lETei/as.
2 Kor 13:8 u gar dynameTa ti kata tEs alETeias, alla hyper tEs alETeias.
2 Kor 13:8 d--------- c--------- v-1pmi-p-- ri----asn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 13:8 G3756 G1063 G1410 G5100 G2596 G3588 G0225 G0235 G5228 G3588 G0225
2 Kor 13:8 Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz /wszystko/ dla prawdy.
2 Kor 13:8
2 Kor 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:8
2 Kor 13:8  Dla  nie  silny  silny  v.  Prawda  ale  dla  prawda
2 Kor 13:8 G1063 G3756 G1410 G5100 G2596 G0225 G0235 G5228 G0225
2 Kor 13:9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε· τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν.                                    
2 Kor 13:9 CHai/romen ga\r o(/tan E(mei=s a)sTenO=men, u(mei=s de\ dunatoi\ E)=te: tou=to kai\ eu)CHo/meTa, tE\n u(mO=n kata/rtisin.
2 Kor 13:9 CHairomen gar hotan hEmeis asTenOmen, hymeis de dynatoi Ete: tuto kai euCHomeTa, tEn hymOn katartisin.
2 Kor 13:9 v-1pai-p-- c--------- c--------- rp----np-- v-1pas-p-- rp----np-- c--------- a-----npm- v-2pas-p-- rd----asn- d--------- v-1pmi-p-- ra----asf- rp----gp-- n-----asf-
2 Kor 13:9 G5463 G1063 G3752 G2249 G0770 G5210 G1161 G1415 G5600 G5124 G2532 G2172 G3588 G5216 G2676
2 Kor 13:9 Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś - mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie.
2 Kor 13:9
2 Kor 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:9
2 Kor 13:9  My  cieszyć  kiedy  słaby  i  ty, wy  silny  że  i  modlić się  swój  doskonałość
2 Kor 13:9 G2249 G5463 G3752 G0770 G1161 G5210 G1415 G5124 G2532 G2172 G5216 G2676
2 Kor 13:10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν κύριος ἔδωκέν μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.                  
2 Kor 13:10 dia\ tou=to tau=ta a)pO\n gra/fO, i(/na parO\n mE\ a)poto/mOs CHrE/sOmai kata\ tE\n e)Xousi/an E(\n o( ku/rios e)/dOke/n moi, ei)s oi)kodomE\n kai\ ou)k ei)s kaTai/resin.
2 Kor 13:10 dia tuto tauta apOn grafO, hina parOn mE apotomOs CHrEsOmai kata tEn eXusian hEn ho kyrios edOken moi, eis oikodomEn kai uk eis kaTairesin.
2 Kor 13:10 p--------- rd----asn- rd----apn- v--papnsm- v-1pai-s-- c--------- v--papnsm- d--------- d--------- v-1ams-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ds-- p--------- n-----asf- c--------- d--------- p--------- n-----asf-
2 Kor 13:10 G1223 G5124 G5023 G0548 G1125 G2443 G3918 G3361 G0664 G5530 G2596 G3588 G1849 G3739 G3588 G2962 G1325 G3427 G1519 G3619 G2532 G3756 G1519 G2506
2 Kor 13:10 Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej - według władzy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
2 Kor 13:10
2 Kor 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:10
2 Kor 13:10  Dla  dodanie  pisać  te rzeczy  w  brak  że  w  obecność  nie  konsumować  rygor  na  władze  to  to  mnie  Władca  do  pozytywny wpływ  i  nie  do  ruina
2 Kor 13:10 G1223 G5124 G1125 G5023 G0548 G0548 G2443 G3918 G3918 G3361 G5530 G0664 G2596 G1849 G1325 G3739 G3427 G2962 G1519 G3619 G2532 G3756 G1519 G2506
2 Kor 13:11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν.                            
2 Kor 13:11 *loipo/n, a)delfoi/, CHai/rete, katarti/DZesTe, parakalei=sTe, to\ au)to\ fronei=te, ei)rEneu/ete, kai\ o( Teo\s tE=s a)ga/pEs kai\ ei)rE/nEs e)/stai meT' u(mO=n.
2 Kor 13:11 loipon, adelfoi, CHairete, katartiDZesTe, parakaleisTe, to auto froneite, eirEneuete, kai ho Teos tEs agapEs kai eirEnEs estai meT' ymOn.
2 Kor 13:11 a-----asn- n-----vpm- v-2pad-p-- v-2ppd-p-- v-2ppd-p-- ra----asn- a-----asn- v-2pad-p-- v-2pad-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v-3fmi-s-- p--------- rp----gp--
2 Kor 13:11 G3063 G0080 G5463 G2675 G3870 G3588 G0846 G5426 G1514 G2532 G3588 G2316 G3588 G0026 G2532 G1515 G2071 G3326 G5216
2 Kor 13:11 Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!
2 Kor 13:11
2 Kor 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:11
2 Kor 13:11  Jednak  bracia  Cieszyć  usovershaytes  Radość  Cieszyć  Cieszyć  Myrna  i  Bóg  miłość  i  Świat  będzie  z  ty, wy
2 Kor 13:11 G3063 G0080 G5463 G2675 G3870 G0846 G5426 G1514 G2532 G2316 G0026 G2532 G1515 G2071 G3326 G5216
2 Kor 13:12 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.                                              
2 Kor 13:12 a)spa/sasTe a)llE/lous e)n a(gi/O| filE/mati. a)spa/DZontai u(ma=s oi( a(/gioi pa/ntes.
2 Kor 13:12 aspasasTe allElus en hagiO filEmati. aspaDZontai hymas hoi hagioi pantes.
2 Kor 13:12 v-2amd-p-- rp----apm- p--------- a-----dsn- n-----dsn- v-3pmi-p-- rp----ap-- ra----npm- a-----npm- a-----npm-
2 Kor 13:12 G0782 G0240 G1722 G0040 G5370 G0782 G5209 G3588 G0040 G3956
2 Kor 13:12  Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem!  Pozdrawiają was wszyscy święci.
2 Kor 13:12
2 Kor 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:12
2 Kor 13:12  Pozdrawiać  przyjaciel  inny  pocałunek  święty  Powitanie  ty, wy  wszystko  Świętych
2 Kor 13:12 G0782 G0240 G0240 G5370 G0040 G0782 G5209 G3956 G0040
2 Kor 13:13 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν.                          
2 Kor 13:13 *(E CHa/ris tou= kuri/ou *)iEsou= *CHristou= kai\ E( a)ga/pE tou= Teou= kai\ E( koinOni/a tou= a(gi/ou pneu/matos meta\ pa/ntOn u(mO=n.
2 Kor 13:13 hE CHaris tu kyriu iEsu CHristu kai hE agapE tu Teu kai hE koinOnia tu hagiu pneumatos meta pantOn hymOn.
2 Kor 13:13 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- p--------- a-----gpm- rp----gp--
2 Kor 13:13 G3588 G5485 G3588 G2962 G2424 G5547 G2532 G3588 G0026 G3588 G2316 G2532 G3588 G2842 G3588 G0040 G4151 G3326 G3956 G5216
2 Kor 13:13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
2 Kor 13:13
2 Kor 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 13:13
2 Kor 13:13  Łaska  Władca  Jezus  Chrystus  i  miłość  Bóg  i  komunikacja  Święty  Duch  z  wszystko  ty, wy  Amen
2 Kor 13:13 G5485 G2962 G2424 G5547 G2532 G0026 G2316 G2532 G2842 G0040 G4151 G3326 G3956 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski