Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor1      do_str_głównej      do_2Kor3      
2 Kor 2:1 ἔκρινα γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν·                                            
2 Kor 2:1 e)/krina ga\r e)mautO=| tou=to, to\ mE\ pa/lin e)n lu/pE| pro\s u(ma=s e)lTei=n:
2 Kor 2:1 ekrina gar emautO tuto, to mE palin en lypE pros hymas elTein:
2 Kor 2:1 v-1aai-s-- c--------- rp----dsm- rd----asn- ra----asn- d--------- d--------- p--------- n-----dsf- p--------- rp----ap-- v--aan----
2 Kor 2:1 G2919 G1063 G1683 G5124 G3588 G3361 G3825 G1722 G3077 G4314 G5209 G2064
2 Kor 2:1 Sam to sobie postanowiłem, by nie przychodzić do was ponownie w smutku.
2 Kor 2:1
2 Kor 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:1
2 Kor 2:1  Tak  uzasadnioną  się  się  nie  przyjść  do  ty, wy  ponownie  z  zmartwienie
2 Kor 2:1 G1161 G2919 G1683 G1683 G3361 G2064 G4314 G5209 G3825 G1722 G3077
2 Kor 2:2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς εὐφραίνων με εἰ μὴ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;                                    
2 Kor 2:2 ei) ga\r e)gO\ lupO= u(ma=s, kai\ ti/s o( eu)frai/nOn me ei) mE\ o( lupou/menos e)X e)mou=;
2 Kor 2:2 ei gar egO lypO hymas, kai tis ho eufrainOn me ei mE ho lypumenos eX emu;
2 Kor 2:2 c--------- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----ap-- d--------- ri----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----as-- c--------- d--------- ra----nsm- v--pppnsm- p--------- rp----gs--
2 Kor 2:2 G1487 G1063 G1473 G3076 G5209 G2532 G5101 G3588 G2165 G3165 G1487 G3361 G3588 G3076 G1537 G1700
2 Kor 2:2 Jeżeli ja was zasmucam, któż mi radość sprawi, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?
2 Kor 2:2
2 Kor 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:2
2 Kor 2:2  Dla  jeśli  Ja  Niepokoić  ty, wy  kto  cieszyć  mnie  jako  nie  kto  przepraszam  Ja
2 Kor 2:2 G1063 G1487 G1473 G3076 G5209 G5101 G2165 G3165 G1487 G3361 G3076 G3076 G1700
2 Kor 2:3 καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.                  
2 Kor 2:3 kai\ e)/graPSa tou=to au)to\ i(/na mE\ e)lTO\n lu/pEn sCHO= a)f' O(=n e)/dei me CHai/rein, pepoiTO\s e)pi\ pa/ntas u(ma=s o(/ti E( e)mE\ CHara\ pa/ntOn u(mO=n e)stin.
2 Kor 2:3 kai egraPSa tuto auto hina mE elTOn lypEn sCHO af' On edei me CHairein, pepoiTOs epi pantas hymas hoti hE emE CHara pantOn hymOn estin.
2 Kor 2:3 c--------- v-1aai-s-- rd----asn- a-----asn- c--------- d--------- v--aapnsm- n-----asf- v-1aas-s-- p--------- rr----gpm- v-3iai-s-- rp----as-- v--pan---- v--xapnsm- p--------- a-----apm- rp----ap-- c--------- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- a-----gpm- rp----gp-- v-3pai-s--
2 Kor 2:3 G2532 G1125 G5124 G0846 G2443 G3361 G2064 G3077 G2192 G0575 G3739 G1163 G3165 G5463 G3982 G1909 G3956 G5209 G3754 G3588 G1699 G5479 G3956 G5216 G2076
2 Kor 2:3 A napisałem to, aby nie doznać podwójnego smutku, gdy przybędę do tych, od których winienem doznawać radości; zresztą jestem przeświadczony co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością.
2 Kor 2:3
2 Kor 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:3
2 Kor 2:3  To  najbardziej  napisał  ty, wy  tak  przyjść  nie  mieć  żal  z  który  mnie  powinien  cieszyć  w  wszystko  ty, wy  na pewno  że  mój  radość  jest  wszystko  ty, wy
2 Kor 2:3 G5124 G0846 G1125 G5213 G2443 G2064 G3361 G2192 G3077 G0575 G3739 G3165 G1163 G5463 G1909 G3956 G5209 G3982 G3754 G1699 G5479 G2076 G3956 G5216
2 Kor 2:4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.                  
2 Kor 2:4 e)k ga\r pollE=s Tli/PSeOs kai\ sunoCHE=s kardi/as e)/graPSa u(mi=n dia\ pollO=n dakru/On, ou)CH i(/na lupETE=te a)lla\ tE\n a)ga/pEn i(/na gnO=te E(\n e)/CHO perissote/rOs ei)s u(ma=s.
2 Kor 2:4 ek gar pollEs TliPSeOs kai synoCHEs kardias egraPSa hymin dia pollOn dakryOn, uCH hina lypETEte alla tEn agapEn hina gnOte hEn eCHO perissoterOs eis hymas.
2 Kor 2:4 p--------- c--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- n-----gsf- v-1aai-s-- rp----dp-- p--------- a-----gpn- n-----gpn- d--------- c--------- v-2aps-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-2aas-p-- rr----asf- v-1pai-s-- d--------- p--------- rp----ap--
2 Kor 2:4 G1537 G1063 G4183 G2347 G2532 G4928 G2588 G1125 G5213 G1223 G4183 G1144 G3756 G2443 G3076 G0235 G3588 G0026 G2443 G1097 G3739 G2192 G4056 G1519 G5209
2 Kor 2:4 Pisałem bowiem do was będąc w wielkiej rozterce i ucisku serca, wśród wielu łez, nie po to, aby was zasmucić, lecz żebyście wiedzieli, jak tym bardziej was miłuję.
2 Kor 2:4
2 Kor 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:4
2 Kor 2:4  Z  wielki  żal  i  ograniczone  serce  napisał  ty, wy  z  wiele  płacz  nie  zdenerwowany  ale  że  Nauczyliśmy  miłość  co  w  nadmiar  mieć  do  ty, wy
2 Kor 2:4 G1537 G4183 G2347 G2532 G4928 G2588 G1125 G5213 G1223 G4183 G1144 G3756 G3076 G0235 G2443 G1097 G0026 G3739 G4056 G4056 G2192 G1519 G5209
2 Kor 2:5 Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς.                                      
2 Kor 2:5 *ei) de/ tis lelu/pEken, ou)k e)me\ lelu/pEken, a)lla\ a)po\ me/rous, i(/na mE\ e)pibarO=, pa/ntas u(ma=s.
2 Kor 2:5 ei de tis lelypEken, uk eme lelypEken, alla apo merus, hina mE epibarO, pantas hymas.
2 Kor 2:5 c--------- c--------- ri----nsm- v-3xai-s-- d--------- rp----as-- v-3xai-s-- c--------- p--------- n-----gsn- c--------- d--------- v-1pas-s-- a-----apm- rp----ap--
2 Kor 2:5 G1487 G1161 G5100 G3076 G3756 G1691 G3076 G0235 G0575 G3313 G2443 G3361 G1912 G3956 G5209
2 Kor 2:5 Jeżeli zaś ktoś smutek sprawił, to nie mnie, lecz po części - by nie przesadzać - wam wszystkim.
2 Kor 2:5
2 Kor 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:5
2 Kor 2:5  Jeśli  zaś  kto  w trudnej sytuacji  nie  mnie  w trudnej sytuacji  ale  część  część  że  nie  powiedzieć  wiele  wszystko  ty, wy
2 Kor 2:5 G1487 G1161 G5100 G3076 G3756 G1691 G3076 G0235 G0575 G3313 G2443 G3361 G1912 G1912 G3956 G5209
2 Kor 2:6 ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἐπιτιμία αὕτη ὑπὸ τῶν πλειόνων,                                                
2 Kor 2:6 i(kano\n tO=| toiou/tO| E( e)pitimi/a au(/tE E( u(po\ tO=n pleio/nOn,
2 Kor 2:6 hikanon tO toiutO hE epitimia hautE hE hypo tOn pleionOn,
2 Kor 2:6 a-----nsn- ra----dsm- rd----dsm- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- ra----nsf- p--------- ra----gpm- a-----gpmc
2 Kor 2:6 G2425 G3588 G5108 G3588 G2009 G3778 G3588 G5259 G3588 G4119
2 Kor 2:6 Niech już takiemu wystarczy kara, wymierzona przez większość spośród was.
2 Kor 2:6
2 Kor 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:6
2 Kor 2:6  taki  całkiem  to  Kara  z  wiele
2 Kor 2:6 G5108 G2425 G3778 G2009 G5259 G4119
2 Kor 2:7 ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ τοιοῦτος.                                      
2 Kor 2:7 O(/ste tou)nanti/on ma=llon u(ma=s CHari/sasTai kai\ parakale/sai, mE/ pOs tE=| perissote/ra| lu/pE| katapoTE=| o( toiou=tos.
2 Kor 2:7 hOste tunantion mallon hymas CHarisasTai kai parakalesai, mE pOs tE perissotera lypE katapoTE ho toiutos.
2 Kor 2:7 c--------- ra----asn- d--------- rp----ap-- v--amn---- c--------- v--aan---- c--------- d--------- ra----dsf- a-----dsfc n-----dsf- v-3aps-s-- ra----nsm- rd----nsm-
2 Kor 2:7 G5620 G5121 G3123 G5209 G5483 G2532 G3870 G3361 G4459 G3588 G4053 G3077 G2666 G3588 G5108
2 Kor 2:7 Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek.
2 Kor 2:7
2 Kor 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:7
2 Kor 2:7  tak  ty, wy  lepiej  już  przebaczyć  i  komfort  tak  on  nie  był  wchłania  nadmierny  smutek
2 Kor 2:7 G5620 G5209 G3123 G5121 G5483 G2532 G3870 G3381 G5108 G3381 G2666 G2666 G4055 G3077
2 Kor 2:8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην·                                                      
2 Kor 2:8 dio\ parakalO= u(ma=s kurO=sai ei)s au)to\n a)ga/pEn:
2 Kor 2:8 dio parakalO hymas kyrOsai eis auton agapEn:
2 Kor 2:8 c--------- v-1pai-s-- rp----ap-- v--aan---- p--------- rp----asm- n-----asf-
2 Kor 2:8 G1352 G3870 G5209 G2964 G1519 G0846 G0026
2 Kor 2:8 Dlatego napominam was, abyście jego sprawę rozstrzygnęli z miłością.
2 Kor 2:8
2 Kor 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:8
2 Kor 2:8  zatem  zapytać  ty, wy  do  go  miłość
2 Kor 2:8 G1352 G3870 G5209 G2964 G0846 G0026
2 Kor 2:9 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε.                                      
2 Kor 2:9 ei)s tou=to ga\r kai\ e)/graPSa i(/na gnO= tE\n dokimE\n u(mO=n, ei) ei)s pa/nta u(pE/kooi/ e)ste.
2 Kor 2:9 eis tuto gar kai egraPSa hina gnO tEn dokimEn hymOn, ei eis panta hypEkooi este.
2 Kor 2:9 p--------- rd----asn- c--------- d--------- v-1aai-s-- c--------- v-1aas-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- c--------- p--------- a-----apn- a-----npm- v-2pai-p--
2 Kor 2:9 G1519 G5124 G1063 G2532 G1125 G2443 G1097 G3588 G1382 G5216 G1487 G1519 G3956 G5255 G2075
2 Kor 2:9 W tym też celu napisałem, aby was wypróbować i aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni.
2 Kor 2:9
2 Kor 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:9
2 Kor 2:9  Dla  dla  dodanie  i  napisał  że  uczyć się  doświadczenie  w  wszystko  czy  posłuszny
2 Kor 2:9 G1063 G1519 G5124 G2532 G1125 G2443 G1097 G1382 G1519 G3956 G1487 G5255
2 Kor 2:10 δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾿ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,                                
2 Kor 2:10 O(=| de/ ti CHari/DZesTe, ka)gO/: kai\ ga\r e)gO\ o(\ keCHa/rismai, ei)/ ti keCHa/rismai, di' u(ma=s e)n prosO/pO| *CHristou=,
2 Kor 2:10 hO de ti CHariDZesTe, kagO: kai gar egO ho keCHarismai, ei ti keCHarismai, di' ymas en prosOpO CHristu,
2 Kor 2:10 rr----dsm- c--------- ri----asn- v-2pmi-p-- d--------- d--------- c--------- rp----ns-- rr----asn- v-1xmi-s-- c--------- ri----asn- v-1xmi-s-- p--------- rp----ap-- p--------- n-----dsn- n-----gsm-
2 Kor 2:10 G3739 G1161 G5100 G5483 G2504 G2532 G1063 G1473 G3588 G5483 G1487 G5100 G5483 G1223 G5209 G1722 G4383 G5547
2 Kor 2:10 Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja też /mu wybaczam/. Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was wobec Chrystusa,
2 Kor 2:10
2 Kor 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:10
2 Kor 2:10 A  kogo  niż  przebaczyć  i  Ja  dla  i  Ja  jeśli  niż  odpuszczone  kogo  odpuszczone  dla  ty, wy  z  osoba  Chrystus
2 Kor 2:10 G1161 G3739 G5100 G5483 G2532 G1473 G1063 G2532 G1473 G1487 G5100 G5483 G3739 G5483 G1223 G5209 G1722 G4383 G5547
2 Kor 2:11 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν.                                            
2 Kor 2:11 i(/na mE\ pleonektETO=men u(po\ tou= *satana=, ou) ga\r au)tou= ta\ noE/mata a)gnoou=men.
2 Kor 2:11 hina mE pleonektETOmen hypo tu satana, u gar autu ta noEmata agnoumen.
2 Kor 2:11 c--------- d--------- v-1aps-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- c--------- rp----gsm- ra----apn- n-----apn- v-1pai-p--
2 Kor 2:11 G2443 G3361 G4122 G5259 G3588 G4567 G3756 G1063 G0846 G3588 G3540 G0050
2 Kor 2:11 ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane.
2 Kor 2:11
2 Kor 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:11
2 Kor 2:11  że  nie  wykonane  uszkodzenie  Szatan  dla  nie  nieświadomy  jego  zamiar
2 Kor 2:11 G2443 G3361 G4122 G4122 G4567 G1063 G3756 G0050 G0846 G3540
2 Kor 2:12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ,                                    
2 Kor 2:12 *)elTO\n de\ ei)s tE\n *trO|a/da ei)s to\ eu)agge/lion tou= *CHristou=, kai\ Tu/ras moi a)neO|gme/nEs e)n kuri/O|,
2 Kor 2:12 elTOn de eis tEn trOada eis to euaNgelion tu CHristu, kai Tyras moi aneOgmenEs en kyriO,
2 Kor 2:12 v--aapnsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsf- rp----ds-- v--xppgsf- p--------- n-----dsm-
2 Kor 2:12 G2064 G1161 G1519 G3588 G5174 G1519 G3588 G2098 G3588 G5547 G2532 G2374 G3427 G0455 G1722 G2962
2 Kor 2:12 Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były mi otwarte w Panu,
2 Kor 2:12
2 Kor 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:12
2 Kor 2:12  Przybywających  w  Troady  dla  ewangelia  Chrystus  mnie  i  otwór  był  drzwi  Władca  Władca
2 Kor 2:12 G2064 G1519 G5174 G1519 G2098 G5547 G3427 G2532 G0455 G0455 G2374 G1722 G2962
2 Kor 2:13 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν.                            
2 Kor 2:13 ou)k e)/sCHEka a)/nesin tO=| pneu/mati/ mou tO=| mE\ eu(rei=n me *ti/ton to\n a)delfo/n mou, a)lla\ a)potaXa/menos au)toi=s e)XE=lTon ei)s *makedoni/an.
2 Kor 2:13 uk esCHEka anesin tO pneumati mu tO mE heurein me titon ton adelfon mu, alla apotaXamenos autois eXElTon eis makedonian.
2 Kor 2:13 d--------- v-1xai-s-- n-----asf- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- ra----dsn- d--------- v--aan---- rp----as-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- v--ampnsm- rp----dpm- v-1aai-s-- p--------- n-----asf-
2 Kor 2:13 G3756 G2192 G0425 G3588 G4151 G3450 G3588 G3361 G2147 G3165 G5103 G3588 G0080 G3450 G0235 G0657 G0846 G1831 G1519 G3109
2 Kor 2:13 duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii.
2 Kor 2:13
2 Kor 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:13
2 Kor 2:13  nie  miał  reszta  duch  Ja  że  nie  znalezionych  brat  mój  Titus  ale  bye  ich  iść  w  Macedonia
2 Kor 2:13 G3756 G2192 G0425 G4151 G3450 G3165 G3361 G2147 G0080 G3450 G5103 G0235 G0657 G0846 G1831 G1519 G3109
2 Kor 2:14 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ·                      
2 Kor 2:14 *tO=| de\ TeO=| CHa/ris tO=| pa/ntote Triambeu/onti E(ma=s e)n tO=| *CHristO=| kai\ tE\n o)smE\n tE=s gnO/seOs au)tou= fanerou=nti di' E(mO=n e)n panti\ to/pO|:
2 Kor 2:14 tO de TeO CHaris tO pantote Triambeuonti hEmas en tO CHristO kai tEn osmEn tEs gnOseOs autu fanerunti di' EmOn en panti topO:
2 Kor 2:14 ra----dsm- c--------- n-----dsm- n-----nsf- ra----dsm- d--------- v--papdsm- rp----ap-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v--papdsm- p--------- rp----gp-- p--------- a-----dsm- n-----dsm-
2 Kor 2:14 G3588 G1161 G2316 G5485 G3588 G3842 G2358 G2248 G1722 G3588 G5547 G2532 G3588 G3744 G3588 G1108 G0846 G5319 G1223 G2257 G1722 G3956 G5117
2 Kor 2:14 Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.
2 Kor 2:14
2 Kor 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:14
2 Kor 2:14  Ale  dziękczynienie  Bóg  Który  zawsze  daje  nas  tryumfować  w  Chrystus  i  zapach  wiedza  Się  dystrybuuje  nas  nas  w  każdy  miejsce
2 Kor 2:14 G1161 G5485 G2316 G2358 G3842 G2358 G2248 G2358 G1722 G5547 G2532 G3744 G1108 G0846 G5319 G1223 G2257 G1722 G3956 G5117
2 Kor 2:15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις,                                          
2 Kor 2:15 o(/ti *CHristou= eu)Odi/a e)sme\n tO=| TeO=| e)n toi=s sO|DZome/nois kai\ e)n toi=s a)pollume/nois,
2 Kor 2:15 hoti CHristu euOdia esmen tO TeO en tois sODZomenois kai en tois apollymenois,
2 Kor 2:15 c--------- n-----gsm- n-----nsf- v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----dpm- v--pppdpm- c--------- p--------- ra----dpm- v--pmpdpm-
2 Kor 2:15 G3754 G5547 G2175 G2070 G3588 G2316 G1722 G3588 G4982 G2532 G1722 G3588 G0622
2 Kor 2:15 Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie;
2 Kor 2:15
2 Kor 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:15
2 Kor 2:15  Dla  Chrystus  zapach  Bóg  w  uratowany  i  w  umierający
2 Kor 2:15 G3754 G5547 G2175 G2316 G1722 G4982 G2532 G1722 G0622
2 Kor 2:16 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;                              
2 Kor 2:16 oi(=s me\n o)smE\ e)k Tana/tou ei)s Ta/naton, oi(=s de\ o)smE\ e)k DZOE=s ei)s DZOE/n. kai\ pro\s tau=ta ti/s i(kano/s;
2 Kor 2:16 hois men osmE ek Tanatu eis Tanaton, hois de osmE ek DZOEs eis DZOEn. kai pros tauta tis hikanos;
2 Kor 2:16 rr----dpm- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- p--------- n-----asm- rr----dpm- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- c--------- p--------- rd----apn- ri----nsm- a-----nsm-
2 Kor 2:16 G3739 G3303 G3744 G1537 G2288 G1519 G2288 G3739 G1161 G3744 G1537 G2222 G1519 G2222 G2532 G4314 G5023 G5101 G2425
2 Kor 2:16 dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta?
2 Kor 2:16
2 Kor 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:16
2 Kor 2:16  dla  kilka  zapach  śmiertelnie  w  śmierć  i  inny  zapach  ostry  w  życie  I  kto  zdolny  do  do
2 Kor 2:16 G3739 G3303 G3744 G2288 G1519 G2288 G1161 G3739 G3744 G2222 G1519 G2222 G2532 G5101 G2425 G4314 G5023
2 Kor 2:17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾿ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾿ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν.                    
2 Kor 2:17 ou) ga/r e)smen O(s oi( polloi\ kapEleu/ontes to\n lo/gon tou= Teou=, a)ll' O(s e)X ei)likrinei/as, a)ll' O(s e)k Teou= kate/nanti Teou= e)n *CHristO=| lalou=men.
2 Kor 2:17 u gar esmen hOs hoi polloi kapEleuontes ton logon tu Teu, all' Os eX eilikrineias, all' Os ek Teu katenanti Teu en CHristO lalumen.
2 Kor 2:17 d--------- c--------- v-1pai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- c--------- p--------- n-----gsm- p--------- n-----gsm- p--------- n-----dsm- v-1pai-p--
2 Kor 2:17 G3756 G1063 G2070 G5613 G3588 G4183 G2585 G3588 G3056 G3588 G2316 G0235 G5613 G1537 G1505 G0235 G5613 G1537 G2316 G2713 G2316 G1722 G5547 G2980
2 Kor 2:17 Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.
2 Kor 2:17
2 Kor 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 2:17
2 Kor 2:17  Dla  nie  uszkodzony  słowa  Bóg  jako  wiele  ale  głosić  szczerze  szczerze  szczerze  jako  z  Bóg  przed  Bóg  w  Chrystus
2 Kor 2:17 G1063 G3756 G2585 G3056 G2316 G5613 G4183 G0235 G2980 G1505 G1537 G5613 G5613 G1537 G2316 G2714 G2316 G1722 G5547
Copyright by Cezary Podolski