Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor2      do_str_głównej      do_2Kor4      
2 Kor 3:1 Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἐξ ὑμῶν;                                              
2 Kor 3:1 *)arCHo/meTa pa/lin e(autou\s sunista/nein; E)\ mE\ CHrE/|DZomen O(/s tines sustatikO=n e)pistolO=n pro\s u(ma=s E)\ e)X u(mO=n;
2 Kor 3:1 arCHomeTa palin heautus synistanein; E mE CHrEDZomen hOs tines systatikOn epistolOn pros hymas E eX hymOn;
2 Kor 3:1 v-1pmi-p-- d--------- rp----apm- v--pan---- c--------- x--------- v-1pai-p-- c--------- ri----npm- a-----gpf- n-----gpf- p--------- rp----ap-- c--------- p--------- rp----gp--
2 Kor 3:1 G0756 G3825 G1438 G4921 G2228 G3361 G5535 G5613 G5100 G4956 G1992 G4314 G5209 G2228 G1537 G5216
2 Kor 3:1 Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?
2 Kor 3:1
2 Kor 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:1
2 Kor 3:1  Jest  ponownie  uczyć się  uczyć się  Jest  Jest  potrzeba  jako  kilka  okrzyki  listów  do  ty, wy  lub  z  ty, wy
2 Kor 3:1 G0756 G3825 G1438 G4921 G1487 G3361 G5535 G5613 G5100 G4956 G1992 G4314 G5209 G2228 G1537 G5216
2 Kor 3:2 ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων·                                              
2 Kor 3:2 E( e)pistolE\ E(mO=n u(mei=s e)ste, e)ggegramme/nE e)n tai=s kardi/ais E(mO=n, ginOskome/nE kai\ a)naginOskome/nE u(po\ pa/ntOn a)nTrO/pOn:
2 Kor 3:2 hE epistolE hEmOn hymeis este, eNgegrammenE en tais kardiais hEmOn, ginOskomenE kai anaginOskomenE hypo pantOn anTrOpOn:
2 Kor 3:2 ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- rp----np-- v-2pai-p-- v--xppnsf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- v--pppnsf- c--------- v--pppnsf- p--------- a-----gpm- n-----gpm-
2 Kor 3:2 G3588 G1992 G2257 G5210 G2075 G1449 G1722 G3588 G2588 G2257 G1097 G2532 G0314 G5259 G3956 G0444
2 Kor 3:2 Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.
2 Kor 3:2
2 Kor 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:2
2 Kor 3:2  ty, wy  nasz  list  napisany  w  serca  nasz  rozpoznawalny  i  czytelny  wszystko  mężczyzn
2 Kor 3:2 G5210 G2257 G1992 G1449 G1722 G2588 G2257 G1097 G2532 G0314 G3956 G0444
2 Kor 3:3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾿ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ᾿ ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις.                              
2 Kor 3:3 fanerou/menoi o(/ti e)ste\ e)pistolE\ *CHristou= diakonETei=sa u(f' E(mO=n, e)ggegramme/nE ou) me/lani a)lla\ pneu/mati Teou= DZO=ntos, ou)k e)n plaXi\n liTi/nais a)ll' e)n plaXi\n kardi/ais sarki/nais.
2 Kor 3:3 fanerumenoi hoti este epistolE CHristu diakonETeisa hyf' EmOn, eNgegrammenE u melani alla pneumati Teu DZOntos, uk en plaXin liTinais all' en plaXin kardiais sarkinais.
2 Kor 3:3 v--pppnpm- c--------- v-2pai-p-- n-----nsf- n-----gsm- v--appnsf- p--------- rp----gp-- v--xppnsf- d--------- a-----dsn- c--------- n-----dsn- n-----gsm- v--papgsm- d--------- p--------- n-----dpf- a-----dpf- c--------- p--------- n-----dpf- n-----dpf- a-----dpf-
2 Kor 3:3 G5319 G3754 G2075 G1992 G5547 G1247 G5259 G2257 G1449 G3756 G3188 G0235 G4151 G2316 G2198 G3756 G1722 G4109 G3035 G0235 G1722 G4109 G2588 G4560
2 Kor 3:3 Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
2 Kor 3:3
2 Kor 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:3
2 Kor 3:3  show  go  że  ty, wy  list  Chrystus  serwis  nasz  napisany  nie  atrament  ale  Duch  Bóg  życie  nie  w  Stoły  kamień  ale  w  mięsisty  Stoły  serce
2 Kor 3:3 G5319 G5319 G3754 G2075 G1992 G5547 G1247 G2257 G1449 G3756 G3188 G0235 G4151 G2316 G2198 G3756 G1722 G4109 G3035 G0235 G1722 G4560 G4109 G2588
2 Kor 3:4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν.                                                          
2 Kor 3:4 *pepoi/TEsin de\ toiau/tEn e)/CHomen dia\ tou= *CHristou= pro\s to\n Teo/n.
2 Kor 3:4 pepoiTEsin de toiautEn eCHomen dia tu CHristu pros ton Teon.
2 Kor 3:4 n-----asf- c--------- rd----asf- v-1pai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
2 Kor 3:4 G4006 G1161 G5108 G2192 G1223 G3588 G5547 G4314 G3588 G2316
2 Kor 3:4 A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy.
2 Kor 3:4
2 Kor 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:4
2 Kor 3:4  Taki  zaufanie  mieć  w  Bóg  przez  Chrystus
2 Kor 3:4 G5108 G4006 G2192 G4314 G2316 G1223 G5547
2 Kor 3:5 οὐχ ὅτι ἀφ᾿ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾿ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ,                                          
2 Kor 3:5 ou)CH o(/ti a)f' e(autO=n i(kanoi/ e)smen logi/sasTai/ ti O(s e)X e(autO=n, a)ll' E( i(kano/tEs E(mO=n e)k tou= Teou=,
2 Kor 3:5 uCH hoti af' eautOn hikanoi esmen logisasTai ti hOs eX heautOn, all' E hikanotEs hEmOn ek tu Teu,
2 Kor 3:5 d--------- c--------- p--------- rp----gpm- a-----npm- v-1pai-p-- v--amn---- ri----asn- c--------- p--------- rp----gpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 3:5 G3756 G3754 G0575 G1438 G2425 G2070 G3049 G5100 G5613 G1537 G1438 G0235 G3588 G2426 G2257 G1537 G3588 G2316
2 Kor 3:5 Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, że/ ta możność nasza jest z Boga.
2 Kor 3:5
2 Kor 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:5
2 Kor 3:5  nie  że  się  zdolny  były  pojąć  że  z  się  jako  z  się  ale  zdolność  nasz  z  Bóg
2 Kor 3:5 G3756 G3754 G1438 G2425 G2070 G3049 G5100 G0575 G1438 G5613 G1537 G1438 G0235 G2426 G2257 G1537 G2316
2 Kor 3:6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.                                        
2 Kor 3:6 o(\s kai\ i(ka/nOsen E(ma=s diako/nous kainE=s diaTE/kEs, ou) gra/mmatos a)lla\ pneu/matos: to\ ga\r gra/mma a)pokte/nnei, to\ de\ pneu=ma DZO|opoiei=.
2 Kor 3:6 hos kai hikanOsen hEmas diakonus kainEs diaTEkEs, u grammatos alla pneumatos: to gar gramma apoktennei, to de pneuma DZOopoiei.
2 Kor 3:6 rr----nsm- d--------- v-3aai-s-- rp----ap-- n-----apm- a-----gsf- n-----gsf- d--------- n-----gsn- c--------- n-----gsn- ra----nsn- c--------- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- c--------- n-----nsn- v-3pai-s--
2 Kor 3:6 G3739 G2532 G2427 G2248 G1249 G2537 G1242 G3756 G1121 G0235 G4151 G3588 G1063 G1121 G0615 G3588 G1161 G4151 G2227
2 Kor 3:6 On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
2 Kor 3:6
2 Kor 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:6
2 Kor 3:6  On  dał  nas  zdolność  ministrów  Nowy  Testament  nie  listów  ale  duch  że  list  zabija  i  duch  ożywia
2 Kor 3:6 G3739 G2427 G2248 G2427 G1249 G2537 G1242 G3756 G1121 G0235 G4151 G1063 G1121 G0615 G1161 G4151 G2227
2 Kor 3:7 Εἰ δὲ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην,              
2 Kor 3:7 *ei) de\ E( diakoni/a tou= Tana/tou e)n gra/mmasin e)ntetupOme/nE li/Tois e)genE/TE e)n do/XE|, O(/ste mE\ du/nasTai a)teni/sai tou\s ui(ou\s *)israE\l ei)s to\ pro/sOpon *mOu+se/Os dia\ tE\n do/Xan tou= prosO/pou au)tou= tE\n katargoume/nEn,
2 Kor 3:7 ei de hE diakonia tu Tanatu en grammasin entetypOmenE liTois egenETE en doXE, hOste mE dynasTai atenisai tus hyius israEl eis to prosOpon mO+yseOs dia tEn doXan tu prosOpu autu tEn katargumenEn,
2 Kor 3:7 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dpn- v--xppnsf- n-----dpm- v-3api-s-- p--------- n-----dsf- c--------- d--------- v--pmn---- v--aan---- ra----apm- n-----apm- n-----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- ra----asf- v--pppasf-
2 Kor 3:7 G1487 G1161 G3588 G1248 G3588 G2288 G1722 G1121 G1795 G3037 G1096 G1722 G1391 G5620 G3361 G1410 G0816 G3588 G5207 G2474 G1519 G3588 G4383 G3475 G1223 G3588 G1391 G3588 G4383 G0846 G3588 G2673
2 Kor 3:7 Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć,
2 Kor 3:7
2 Kor 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:7
2 Kor 3:7  Jeśli  zaś  serwis  śmiertelnie  listów  engraven  w  kamienie  był  tak  ładnie  synów  Izrael  nie  może  zegarek  w  twarz  Mojżesz  na  powód  Sława  osoba  jego  przemijający
2 Kor 3:7 G1487 G1161 G1248 G2288 G1121 G1795 G1722 G3037 G1096 G5620 G1391 G5207 G2474 G3361 G1410 G0816 G1519 G4383 G3475 G1223 G1223 G1391 G4383 G0846 G2673
2 Kor 3:8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ;                                                          
2 Kor 3:8 pO=s ou)CHi\ ma=llon E( diakoni/a tou= pneu/matos e)/stai e)n do/XE|;
2 Kor 3:8 pOs uCHi mallon hE diakonia tu pneumatos estai en doXE;
2 Kor 3:8 d--------- d--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- v-3fmi-s-- p--------- n-----dsf-
2 Kor 3:8 G4459 G3780 G3123 G3588 G1248 G3588 G4151 G2071 G1722 G1391
2 Kor 3:8 to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha?
2 Kor 3:8
2 Kor 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:8
2 Kor 3:8  że  nie  wiele  więcej  być  ładnie  ładnie  serwis  duch
2 Kor 3:8 G4459 G3780 G3123 G3123 G2071 G1391 G1722 G1248 G4151
2 Kor 3:9 εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ.                                                
2 Kor 3:9 ei) ga\r tE=| diakoni/a| tE=s katakri/seOs do/Xa, pollO=| ma=llon perisseu/ei E( diakoni/a tE=s dikaiosu/nEs do/XE|.
2 Kor 3:9 ei gar tE diakonia tEs katakriseOs doXa, pollO mallon perisseuei hE diakonia tEs dikaiosynEs doXE.
2 Kor 3:9 c--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf- a-----dsn- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- n-----dsf-
2 Kor 3:9 G1487 G1063 G3588 G1248 G3588 G2633 G1391 G4183 G3123 G4052 G3588 G1248 G3588 G1343 G1391
2 Kor 3:9 Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości!
2 Kor 3:9
2 Kor 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:9
2 Kor 3:9  Dla  jeśli  serwis  przekonanie  ładnie  tak  bardziej  obfituje  chwała  chwała  serwis  uzasadniać
2 Kor 3:9 G1063 G1487 G1248 G2633 G1391 G4183 G3123 G4052 G1391 G1722 G1248 G1343
2 Kor 3:10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης·                                                  
2 Kor 3:10 kai\ ga\r ou) dedo/Xastai to\ dedoXasme/non e)n tou/tO| tO=| me/rei ei(/neken tE=s u(perballou/sEs do/XEs:
2 Kor 3:10 kai gar u dedoXastai to dedoXasmenon en tutO tO merei heineken tEs hyperballusEs doXEs:
2 Kor 3:10 d--------- c--------- d--------- v-3xpi-s-- ra----nsn- v--xppnsn- p--------- rd----dsn- ra----dsn- n-----dsn- p--------- ra----gsf- v--papgsf- n-----gsf-
2 Kor 3:10 G2532 G1063 G3756 G1392 G3588 G1392 G1722 G5129 G3588 G3313 G1752 G3588 G5235 G1391
2 Kor 3:10 Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.
2 Kor 3:10
2 Kor 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:10
2 Kor 3:10  Że  znakomity  nawet  nie  jest  miły  z  to  ręka  na  powód  podstawowy  Sława
2 Kor 3:10 G1063 G1392 G2532 G3761 G1392 G1392 G1722 G5129 G3313 G1752 G1752 G5235 G1391
2 Kor 3:11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ.                                                      
2 Kor 3:11 ei) ga\r to\ katargou/menon dia\ do/XEs, pollO=| ma=llon to\ me/non e)n do/XE|.
2 Kor 3:11 ei gar to katargumenon dia doXEs, pollO mallon to menon en doXE.
2 Kor 3:11 c--------- c--------- ra----nsn- v--pppnsn- p--------- n-----gsf- a-----dsn- d--------- ra----nsn- v--papnsn- p--------- n-----dsf-
2 Kor 3:11 G1487 G1063 G3588 G2673 G1223 G1391 G4183 G3123 G3588 G3306 G1722 G1391
2 Kor 3:11 Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa.
2 Kor 3:11
2 Kor 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:11
2 Kor 3:11  Dla  jeśli  przemijający  ładnie  ładnie  tak  więcej  ładnie  ładnie  pobyt
2 Kor 3:11 G1063 G1487 G2673 G1223 G1391 G4183 G3123 G1391 G1722 G3306
2 Kor 3:12 Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα,                                                                
2 Kor 3:12 *)/eCHontes ou)=n toiau/tEn e)lpi/da pollE=| parrEsi/a| CHrO/meTa,
2 Kor 3:12 eCHontes un toiautEn elpida pollE parrEsia CHrOmeTa,
2 Kor 3:12 v--papnpm- c--------- rd----asf- n-----asf- a-----dsf- n-----dsf- v-1pmi-p--
2 Kor 3:12 G2192 G3767 G5108 G1680 G4183 G3954 G5530
2 Kor 3:12 Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy,
2 Kor 3:12
2 Kor 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:12
2 Kor 3:12  Z taką  nadzieja  akt  wielki  odważnie
2 Kor 3:12 G2192 G5108 G1680 G5530 G4183 G3954
2 Kor 3:13 καὶ οὐ καθάπερ Μωϋσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου.                                  
2 Kor 3:13 kai\ ou) kaTa/per *mOu+sE=s e)ti/Tei ka/lumma e)pi\ to\ pro/sOpon au)tou=, pro\s to\ mE\ a)teni/sai tou\s ui(ou\s *)israE\l ei)s to\ te/los tou= katargoume/nou.
2 Kor 3:13 kai u kaTaper mO+ysEs etiTei kalymma epi to prosOpon autu, pros to mE atenisai tus hyius israEl eis to telos tu katargumenu.
2 Kor 3:13 c--------- d--------- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- n-----asn- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- ra----asn- d--------- v--aan---- ra----apm- n-----apm- n-----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- v--pppgsn-
2 Kor 3:13 G2532 G3756 G2509 G3475 G5087 G2571 G1909 G3588 G4383 G0846 G4314 G3588 G3361 G0816 G3588 G5207 G2474 G1519 G3588 G5056 G3588 G2673
2 Kor 3:13 a nie tak, jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające.
2 Kor 3:13
2 Kor 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:13
2 Kor 3:13  i  nie  jako  Mojżesz  myśl  welon  w  twarz  ich  że  synów  Izrael  nie  czuwało  w  koniec  przemijający
2 Kor 3:13 G2532 G3756 G2509 G3475 G5087 G2571 G1909 G4383 G1438 G4314 G5207 G2474 G3361 G0816 G1519 G5056 G2673
2 Kor 3:14 ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται·                          
2 Kor 3:14 a)lla\ e)pOrO/TE ta\ noE/mata au)tO=n. a)/CHri ga\r tE=s sE/meron E(me/ras to\ au)to\ ka/lumma e)pi\ tE=| a)nagnO/sei tE=s palaia=s diaTE/kEs me/nei mE\ a)nakalupto/menon, o(/ti e)n *CHristO=| katargei=tai:
2 Kor 3:14 alla epOrOTE ta noEmata autOn. aCHri gar tEs sEmeron hEmeras to auto kalymma epi tE anagnOsei tEs palaias diaTEkEs menei mE anakalyptomenon, hoti en CHristO katargeitai:
2 Kor 3:14 c--------- v-3api-s-- ra----npn- n-----npn- rp----gpm- p--------- c--------- ra----gsf- d--------- n-----gsf- ra----nsn- a-----nsn- n-----nsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v-3pai-s-- d--------- v--pppnsn- c--------- p--------- n-----dsm- v-3ppi-s--
2 Kor 3:14 G0235 G4456 G3588 G3540 G0846 G0891 G1063 G3588 G4594 G2250 G3588 G0846 G2571 G1909 G3588 G0320 G3588 G3820 G1242 G3306 G3361 G0343 G3754 G1722 G5547 G2673
2 Kor 3:14 Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie.
2 Kor 3:14
2 Kor 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:14
2 Kor 3:14  Ale  umysły  ich  oślepiony  dla  że  zaś  najbardziej  welon  dotychczas  dotychczas  pozostaje  niewykorzystany od  niewykorzystany od  w  czytanie  Stary  Testament  że  usunięte  Chrystus  Chrystus
2 Kor 3:14 G0235 G3540 G0846 G4456 G1063 G0846 G0846 G0846 G2571 G0891 G4594 G3306 G0343 G3361 G1909 G0320 G3820 G1242 G3748 G2673 G1722 G5547
2 Kor 3:15 ἀλλ᾿ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·                                                    
2 Kor 3:15 a)ll' e(/Os sE/meron E(ni/ka a)\n a)naginO/skEtai *mOu+sE=s ka/lumma e)pi\ tE\n kardi/an au)tO=n kei=tai:
2 Kor 3:15 all' eOs sEmeron hEnika an anaginOskEtai mO+ysEs kalymma epi tEn kardian autOn keitai:
2 Kor 3:15 c--------- p--------- d--------- c--------- x--------- v-3pps-s-- n-----nsm- n-----nsn- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- v-3pmi-s--
2 Kor 3:15 G0235 G2193 G4594 G2259 G0302 G0314 G3475 G2571 G1909 G3588 G2588 G0846 G2749
2 Kor 3:15 I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.
2 Kor 3:15
2 Kor 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:15
2 Kor 3:15  Dotychczas  Dotychczas  kiedy  czytać  Mojżesz  welon  jest  w  serce  ich
2 Kor 3:15 G2193 G4594 G2259 G0314 G3475 G2571 G2749 G1909 G2588 G0846
2 Kor 3:16 ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα.                                                            
2 Kor 3:16 E(ni/ka de\ e)a\n e)pistre/PSE| pro\s ku/rion, periairei=tai to\ ka/lumma.
2 Kor 3:16 hEnika de ean epistrePSE pros kyrion, periaireitai to kalymma.
2 Kor 3:16 c--------- c--------- x--------- v-3aas-s-- p--------- n-----asm- v-3ppi-s-- ra----nsn- n-----nsn-
2 Kor 3:16 G2259 G1161 G1437 G1994 G4314 G2962 G4014 G3588 G2571
2 Kor 3:16 A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada.
2 Kor 3:16
2 Kor 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:16
2 Kor 3:16  ale  kiedy  leczonych  do  Władca  welon  usunięte
2 Kor 3:16 G1161 G2259 G1994 G4314 G2962 G2571 G4014
2 Kor 3:17 δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, ἐλευθερία.                                                      
2 Kor 3:17 o( de\ ku/rios to\ pneu=ma/ e)stin: ou(= de\ to\ pneu=ma kuri/ou, e)leuTeri/a.
2 Kor 3:17 ho de kyrios to pneuma estin: hu de to pneuma kyriu, eleuTeria.
2 Kor 3:17 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm- n-----nsf-
2 Kor 3:17 G3588 G1161 G2962 G3588 G4151 G2076 G3757 G1161 G3588 G4151 G2962 G1657
2 Kor 3:17 Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność.
2 Kor 3:17
2 Kor 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:17
2 Kor 3:17  Władca  jest  Duch  i  gdzie  Duch  Pan  tam  wolność
2 Kor 3:17 G2962 G2076 G4151 G1161 G3757 G4151 G2962 G1563 G1657
2 Kor 3:18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.                                    
2 Kor 3:18 E(mei=s de\ pa/ntes a)nakekalumme/nO| prosO/pO| tE\n do/Xan kuri/ou katoptriDZo/menoi tE\n au)tE\n ei)ko/na metamorfou/meTa a)po\ do/XEs ei)s do/Xan, kaTa/per a)po\ kuri/ou pneu/matos.
2 Kor 3:18 hEmeis de pantes anakekalymmenO prosOpO tEn doXan kyriu katoptriDZomenoi tEn autEn eikona metamorfumeTa apo doXEs eis doXan, kaTaper apo kyriu pneumatos.
2 Kor 3:18 rp----np-- c--------- a-----npm- v--xppdsn- n-----dsn- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- v--pmpnpm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-1ppi-p-- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsn-
2 Kor 3:18 G2249 G1161 G3956 G0343 G4383 G3588 G1391 G2962 G2734 G3588 G0846 G1504 G3339 G0575 G1391 G1519 G1391 G2509 G0575 G2962 G4151
2 Kor 3:18 My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.
2 Kor 3:18
2 Kor 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 3:18
2 Kor 3:18  My  zaś  wszystko  otwarte  twarz  jako  w  Lustro  szukam  chwała  Władca  zmienia się  że  zaś  obraz  z  Sława  w  chwała  jako  z  Władca  Duch
2 Kor 3:18 G2249 G1161 G3956 G0343 G4383 G2734 G2734 G2734 G2734 G1391 G2962 G3339 G0846 G0846 G1504 G0575 G1391 G1519 G1391 G2509 G0575 G2962 G4151
Copyright by Cezary Podolski