Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor4      do_str_głównej      do_2Kor6      
2 Kor 5:1 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.                          
2 Kor 5:1 *oi)/damen ga\r o(/ti e)a\n E( e)pi/geios E(mO=n oi)ki/a tou= skE/nous kataluTE=|, oi)kodomE\n e)k Teou= e)/CHomen oi)ki/an a)CHeiropoi/Eton ai)O/nion e)n toi=s ou)ranoi=s.
2 Kor 5:1 oidamen gar hoti ean hE epigeios hEmOn oikia tu skEnus katalyTE, oikodomEn ek Teu eCHomen oikian aCHeiropoiEton aiOnion en tois uranois.
2 Kor 5:1 v-1xai-p-- c--------- c--------- c--------- ra----nsf- a-----nsf- rp----gp-- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- v-3aps-s-- n-----asf- p--------- n-----gsm- v-1pai-p-- n-----asf- a-----asf- a-----asf- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
2 Kor 5:1 G1492 G1063 G3754 G1437 G3588 G1919 G2257 G3614 G3588 G4636 G2647 G3619 G1537 G2316 G2192 G3614 G0886 G0166 G1722 G3588 G3772
2 Kor 5:1 Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
2 Kor 5:1
2 Kor 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:1
2 Kor 5:1  Dla  wiedzieć  że  kiedy  naziemny  nasz  do domu  to  chata  zniszczony  mieć  z  Bóg  obudowa  w  niebo  do domu  bez rąk  wieczny
2 Kor 5:1 G1063 G1492 G3754 G1437 G1919 G2257 G3614 G3588 G4636 G2647 G2192 G1537 G2316 G3619 G1722 G3772 G3614 G0886 G0166
2 Kor 5:2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες,                                          
2 Kor 5:2 kai\ ga\r e)n tou/tO| stena/DZomen, to\ oi)kEtE/rion E(mO=n to\ e)X ou)ranou= e)pendu/sasTai e)pipoTou=ntes,
2 Kor 5:2 kai gar en tutO stenaDZomen, to oikEtErion hEmOn to eX uranu ependysasTai epipoTuntes,
2 Kor 5:2 d--------- c--------- p--------- rd----dsn- v-1pai-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- ra----asn- p--------- n-----gsm- v--amn---- v--papnpm-
2 Kor 5:2 G2532 G1063 G1722 G5129 G4727 G3588 G3613 G2257 G3588 G1537 G3772 G1902 G1971
2 Kor 5:2 Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek,
2 Kor 5:2
2 Kor 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:2
2 Kor 5:2  dodanie  dodanie  i  jęk  Które chcą  ubrany  niebieski  niebieski  nasz  obudowa
2 Kor 5:2 G1722 G5129 G2532 G4727 G1971 G1902 G1537 G3772 G2257 G3613
2 Kor 5:3 εἴ γε καὶ ἐκδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα.                                                      
2 Kor 5:3 ei)/ ge kai\ e)kdusa/menoi ou) gumnoi\ eu(reTEso/meTa.
2 Kor 5:3 ei ge kai ekdysamenoi u gymnoi heureTEsomeTa.
2 Kor 5:3 c--------- x--------- d--------- v--ampnpm- d--------- a-----npm- v-1fpi-p--
2 Kor 5:3 G1487 G1065 G2532 G1562 G3756 G1131 G2147
2 Kor 5:3 o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy.
2 Kor 5:3
2 Kor 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:3
2 Kor 5:3  tylko  by  i  ubrany  nie  być  nagi
2 Kor 5:3 G1489 G1489 G2532 G1746 G3756 G2147 G1131
2 Kor 5:4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ᾿ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ᾿ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.                      
2 Kor 5:4 kai\ ga\r oi( o)/ntes e)n tO=| skE/nei stena/DZomen barou/menoi, e)f' O(=| ou) Te/lomen e)kdu/sasTai a)ll' e)pendu/sasTai, i(/na katapoTE=| to\ TnEto\n u(po\ tE=s DZOE=s.
2 Kor 5:4 kai gar hoi ontes en tO skEnei stenaDZomen barumenoi, ef' O u Telomen ekdysasTai all' ependysasTai, hina katapoTE to TnEton hypo tEs DZOEs.
2 Kor 5:4 d--------- c--------- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-1pai-p-- v--pppnpm- p--------- rr----dsn- d--------- v-1pai-p-- v--amn---- c--------- v--amn---- c--------- v-3aps-s-- ra----nsn- a-----nsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 5:4 G2532 G1063 G3588 G5607 G1722 G3588 G4636 G4727 G0916 G1909 G3739 G3756 G2309 G1562 G0235 G1902 G2443 G2666 G3588 G2349 G5259 G3588 G2222
2 Kor 5:4 Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.
2 Kor 5:4
2 Kor 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:4
2 Kor 5:4  Dla  jest  w  To  chata  jęk  pod  obciążenie  że  nie  potrzeba  nieubrany  ale  ubrany  że  śmiertelny  wchłania  był  życie
2 Kor 5:4 G1063 G5607 G1722 G3588 G4636 G4727 G0916 G0916 G1894 G3756 G2309 G1562 G0235 G1902 G2443 G2349 G2666 G2666 G2222
2 Kor 5:5 δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος.                                      
2 Kor 5:5 o( de\ katergasa/menos E(ma=s ei)s au)to\ tou=to Teo/s, o( dou\s E(mi=n to\n a)rrabO=na tou= pneu/matos.
2 Kor 5:5 ho de katergasamenos hEmas eis auto tuto Teos, ho dus hEmin ton arrabOna tu pneumatos.
2 Kor 5:5 ra----nsm- c--------- v--ampnsm- rp----ap-- p--------- a-----asn- rd----asn- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn-
2 Kor 5:5 G3588 G1161 G2716 G2248 G1519 G0846 G5124 G2316 G3588 G1325 G2254 G3588 G0728 G3588 G4151
2 Kor 5:5 A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
2 Kor 5:5
2 Kor 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:5
2 Kor 5:5  W  te rzeczy  najbardziej  i  stworzony  nas  Bóg  i  nas  kaucja  Duch
2 Kor 5:5 G1519 G5124 G5124 G1161 G2716 G2248 G2316 G2532 G1325 G0728 G4151
2 Kor 5:6 Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου,                                        
2 Kor 5:6 *Tarrou=ntes ou)=n pa/ntote kai\ ei)do/tes o(/ti e)ndEmou=ntes e)n tO=| sO/mati e)kdEmou=men a)po\ tou= kuri/ou,
2 Kor 5:6 Tarruntes un pantote kai eidotes hoti endEmuntes en tO sOmati ekdEmumen apo tu kyriu,
2 Kor 5:6 v--papnpm- c--------- d--------- c--------- v--xapnpm- c--------- v--papnpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-1pai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 5:6 G2292 G3767 G3842 G2532 G1492 G3754 G1736 G1722 G3588 G4983 G1553 G0575 G3588 G2962
2 Kor 5:6 Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana.
2 Kor 5:6
2 Kor 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:6
2 Kor 5:6  Tak  zawsze  przekonany,  wiedzieć  że  zainstalować  w  Telewizja  wyeliminowane  z  Władca
2 Kor 5:6 G3767 G3842 G2292 G1492 G3754 G1736 G1722 G4983 G1553 G0575 G2962
2 Kor 5:7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους                                                      
2 Kor 5:7 dia\ pi/steOs ga\r peripatou=men ou) dia\ ei)/dous
2 Kor 5:7 dia pisteOs gar peripatumen u dia eidus
2 Kor 5:7 p--------- n-----gsf- c--------- v-1pai-p-- d--------- p--------- n-----gsn-
2 Kor 5:7 G1223 G4102 G1063 G4043 G3756 G1223 G1491
2 Kor 5:7 Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.
2 Kor 5:7
2 Kor 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:7
2 Kor 5:7  dla  iść  wiara  wiara  nie  wizja  wizja
2 Kor 5:7 G1063 G4043 G1223 G4102 G3756 G1223 G1491
2 Kor 5:8 θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον.                                        
2 Kor 5:8 Tarrou=men de\ kai\ eu)dokou=men ma=llon e)kdEmE=sai e)k tou= sO/matos kai\ e)ndEmE=sai pro\s to\n ku/rion.
2 Kor 5:8 Tarrumen de kai eudokumen mallon ekdEmEsai ek tu sOmatos kai endEmEsai pros ton kyrion.
2 Kor 5:8 v-1pai-p-- c--------- c--------- v-1pai-p-- d--------- v--aan---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v--aan---- p--------- ra----asm- n-----asm-
2 Kor 5:8 G2292 G1161 G2532 G2106 G3123 G1553 G1537 G3588 G4983 G2532 G1736 G4314 G3588 G2962
2 Kor 5:8 Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
2 Kor 5:8
2 Kor 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:8
2 Kor 5:8  przekonany,  i  życzenie  lepiej  iść  z  ciało  i  rozstrzygać  w  Władca
2 Kor 5:8 G2292 G2532 G2106 G3123 G1553 G1537 G4983 G2532 G1736 G4314 G2962
2 Kor 5:9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι.                                                
2 Kor 5:9 dio\ kai\ filotimou/meTa, ei)/te e)ndEmou=ntes ei)/te e)kdEmou=ntes, eu)a/restoi au)tO=| ei)=nai.
2 Kor 5:9 dio kai filotimumeTa, eite endEmuntes eite ekdEmuntes, euarestoi autO einai.
2 Kor 5:9 c--------- d--------- v-1pmi-p-- c--------- v--papnpm- c--------- v--papnpm- a-----npm- rp----dsm- v--pan----
2 Kor 5:9 G1352 G2532 G5389 G1535 G1736 G1535 G1553 G2101 G0846 G1511
2 Kor 5:9 Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
2 Kor 5:9
2 Kor 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:9
2 Kor 5:9  zatem  gorąco  próbować  zainstalować  czy  pozostawiając  czy  być  Go  przyjemny
2 Kor 5:9 G1352 G5389 G5389 G1736 G1535 G1553 G1535 G1511 G0846 G2101
2 Kor 5:10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον.                  
2 Kor 5:10 tou\s ga\r pa/ntas E(ma=s fanerOTE=nai dei= e)/mprosTen tou= bE/matos tou= *CHristou=, i(/na komi/sEtai e(/kastos ta\ dia\ tou= sO/matos pro\s a(\ e)/praXen, ei)/te a)gaTo\n ei)/te fau=lon.
2 Kor 5:10 tus gar pantas hEmas fanerOTEnai dei emprosTen tu bEmatos tu CHristu, hina komisEtai hekastos ta dia tu sOmatos pros ha epraXen, eite agaTon eite faulon.
2 Kor 5:10 ra----apm- c--------- a-----apm- rp----ap-- v--apn---- v-3pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3ams-s-- a-----nsm- ra----apn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- p--------- rr----apn- v-3aai-s-- c--------- a-----asn- c--------- a-----asn-
2 Kor 5:10 G3588 G1063 G3956 G2248 G5319 G1163 G1715 G3588 G0968 G3588 G5547 G2443 G2865 G1538 G3588 G1223 G3588 G4983 G4314 G3739 G4238 G1535 G0018 G1535 G5337
2 Kor 5:10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
2 Kor 5:10
2 Kor 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:10
2 Kor 5:10  dla  wszystko  nas  powinien  pojawić się  przed  mock procesu  Chrystus  że  każdy  dostać  odpowiednio  że  nie  w  Telewizja  dobry  lub  cienki
2 Kor 5:10 G1063 G3956 G2248 G1163 G5319 G1715 G0968 G5547 G2443 G1538 G2865 G4314 G3739 G4238 G1223 G4983 G0018 G1535 G2556
2 Kor 5:11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, θεῷ δὲ πεφανερώμεθα· ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι.                              
2 Kor 5:11 *ei)do/tes ou)=n to\n fo/bon tou= kuri/ou a)nTrO/pous pei/Tomen, TeO=| de\ pefanerO/meTa: e)lpi/DZO de\ kai\ e)n tai=s suneidE/sesin u(mO=n pefanerO=sTai.
2 Kor 5:11 eidotes un ton fobon tu kyriu anTrOpus peiTomen, TeO de pefanerOmeTa: elpiDZO de kai en tais syneidEsesin hymOn pefanerOsTai.
2 Kor 5:11 v--xapnpm- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- n-----apm- v-1pai-p-- n-----dsm- c--------- v-1xpi-p-- v-1pai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- v--xpn----
2 Kor 5:11 G1492 G3767 G3588 G5401 G3588 G2962 G0444 G3982 G2316 G1161 G5319 G1679 G1161 G2532 G1722 G3588 G4893 G5216 G5319
2 Kor 5:11 Tak więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego.
2 Kor 5:11
2 Kor 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:11
2 Kor 5:11  Tak  wiedząc,  strach  Pan  przekonać  osoby  Bóg  zaś  otwarte  nadzieja  otwarte  i  swój  sumienia
2 Kor 5:11 G3767 G1492 G5401 G2962 G3982 G0444 G2316 G1161 G5319 G1679 G5319 G2532 G5216 G4893
2 Kor 5:12 οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ ἐν καρδίᾳ.                      
2 Kor 5:12 ou) pa/lin e(autou\s sunista/nomen u(mi=n, a)lla\ a)formE\n dido/ntes u(mi=n kauCHE/matos u(pe\r E(mO=n, i(/na e)/CHEte pro\s tou\s e)n prosO/pO| kauCHOme/nous kai\ mE\ e)n kardi/a|.
2 Kor 5:12 u palin heautus synistanomen hymin, alla aformEn didontes hymin kauCHEmatos hyper hEmOn, hina eCHEte pros tus en prosOpO kauCHOmenus kai mE en kardia.
2 Kor 5:12 d--------- d--------- rp----apm- v-1pai-p-- rp----dp-- c--------- n-----asf- v--papnpm- rp----dp-- n-----gsn- p--------- rp----gp-- c--------- v-2pas-p-- p--------- ra----apm- p--------- n-----dsn- v--pmpapm- c--------- d--------- p--------- n-----dsf-
2 Kor 5:12 G3756 G3825 G1438 G4921 G5213 G0235 G0874 G1325 G5213 G2745 G5228 G2257 G2443 G2192 G4314 G3588 G1722 G4383 G2744 G2532 G3361 G1722 G2588
2 Kor 5:12 Mówimy to, nie żeby znów wam siebie zalecać, lecz by dać wam sposobność do chlubienia się nami, iżbyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca.
2 Kor 5:12
2 Kor 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:12
2 Kor 5:12  Nie  ponownie  obecny  się  ty, wy  ale  dać  ty, wy  powodować  pochwalić  nas  tak  miał  że  pochwalić  twarz  i  nie  serce
2 Kor 5:12 G3756 G3825 G4921 G1438 G5213 G0235 G1325 G5213 G0874 G2745 G2257 G2443 G2192 G2744 G2744 G4383 G2532 G3756 G2588
2 Kor 5:13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, θεῷ· εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν.                                                      
2 Kor 5:13 ei)/te ga\r e)Xe/stEmen, TeO=|: ei)/te sOfronou=men, u(mi=n.
2 Kor 5:13 eite gar eXestEmen, TeO: eite sOfronumen, hymin.
2 Kor 5:13 c--------- c--------- v-1aai-p-- n-----dsm- c--------- v-1pai-p-- rp----dp--
2 Kor 5:13 G1535 G1063 G1839 G2316 G1535 G4993 G5213
2 Kor 5:13 Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów - to ze względu na Boga, jeżeli przytomni jesteśmy - to ze względu na was.
2 Kor 5:13
2 Kor 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:13
2 Kor 5:13  Jeśli  urlop  z  się  Bóg  jeśli  zaś  skromny  ty, wy
2 Kor 5:13 G1535 G1839 G1839 G1839 G2316 G1535 G1535 G4993 G5213
2 Kor 5:14 γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν· ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον·                                
2 Kor 5:14 E( ga\r a)ga/pE tou= *CHristou= sune/CHei E(ma=s, kri/nantas tou=to, o(/ti ei(=s u(pe\r pa/ntOn a)pe/Tanen: a)/ra oi( pa/ntes a)pe/Tanon:
2 Kor 5:14 hE gar agapE tu CHristu syneCHei hEmas, krinantas tuto, hoti heis hyper pantOn apeTanen: ara hoi pantes apeTanon:
2 Kor 5:14 ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- rp----ap-- v--aapapm- rd----asn- d--------- a-----nsm- p--------- a-----gpm- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- a-----npm- v-3aai-p--
2 Kor 5:14 G3588 G1063 G0026 G3588 G5547 G4912 G2248 G2919 G5124 G3754 G1520 G5228 G3956 G0599 G0686 G3588 G3956 G0599
2 Kor 5:14 Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
2 Kor 5:14
2 Kor 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:14
2 Kor 5:14  Dla  miłość  Chrystus  obejmuje  nas  rozumowanie  tak  jeśli  jeden  zmarły  dla  wszystko  że  wszystko  zmarły
2 Kor 5:14 G1063 G0026 G5547 G4912 G2248 G2919 G5124 G1487 G1520 G0599 G5228 G3956 G0686 G3956 G0599
2 Kor 5:15 καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.                                  
2 Kor 5:15 kai\ u(pe\r pa/ntOn a)pe/Tanen i(/na oi( DZO=ntes mEke/ti e(autoi=s DZO=sin a)lla\ tO=| u(pe\r au)tO=n a)poTano/nti kai\ e)gerTe/nti.
2 Kor 5:15 kai hyper pantOn apeTanen hina hoi DZOntes mEketi heautois DZOsin alla tO hyper autOn apoTanonti kai egerTenti.
2 Kor 5:15 c--------- p--------- a-----gpm- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- v--papnpm- d--------- rp----dpm- v-3pas-p-- c--------- ra----dsm- p--------- rp----gpm- v--aapdsm- c--------- v--appdsm-
2 Kor 5:15 G2532 G5228 G3956 G0599 G2443 G3588 G2198 G3371 G1438 G2198 G0235 G3588 G5228 G0846 G0599 G2532 G1453
2 Kor 5:15 A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
2 Kor 5:15
2 Kor 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:15
2 Kor 5:15 A  dla  wszystko  zmarły  że  Życie  już  nie  się  żył  ale  zmarły  dla  ich  i  Wzrosła
2 Kor 5:15 G2532 G5228 G3956 G0599 G2443 G2198 G3371 G3371 G1438 G2198 G0235 G0599 G5228 G0846 G2532 G1453
2 Kor 5:16 Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα· εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.                              
2 Kor 5:16 *(/Oste E(mei=s a)po\ tou= nu=n ou)de/na oi)/damen kata\ sa/rka: ei) kai\ e)gnO/kamen kata\ sa/rka *CHristo/n, a)lla\ nu=n ou)ke/ti ginO/skomen.
2 Kor 5:16 hOste hEmeis apo tu nyn udena oidamen kata sarka: ei kai egnOkamen kata sarka CHriston, alla nyn uketi ginOskomen.
2 Kor 5:16 c--------- rp----np-- p--------- ra----gsm- d--------- a-----asm- v-1xai-p-- p--------- n-----asf- c--------- d--------- v-1xai-p-- p--------- n-----asf- n-----asm- c--------- d--------- d--------- v-1pai-p--
2 Kor 5:16 G5620 G2249 G0575 G3588 G3568 G3762 G1492 G2596 G4561 G1487 G2532 G1097 G2596 G4561 G5547 G0235 G3568 G3765 G1097
2 Kor 5:16 Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.
2 Kor 5:16
2 Kor 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:16
2 Kor 5:16  Zatem  odtąd  odtąd  my  nikt  wiedzieć  na  ciało  jeśli  zaś  i  Wiedziałem  Chrystus  na  ciało  że  teraz  już  nie  wiedzieć
2 Kor 5:16 G5620 G0575 G3568 G2249 G3762 G1492 G2596 G4561 G1487 G1161 G2532 G1097 G5547 G2596 G4561 G0235 G3568 G3765 G3765 G1097
2 Kor 5:17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά·                                          
2 Kor 5:17 O(/ste ei)/ tis e)n *CHristO=|, kainE\ kti/sis: ta\ a)rCHai=a parE=lTen, i)dou\ ge/gonen kaina/:
2 Kor 5:17 hOste ei tis en CHristO, kainE ktisis: ta arCHaia parElTen, idu gegonen kaina:
2 Kor 5:17 c--------- c--------- ri----nsm- p--------- n-----dsm- a-----nsf- n-----nsf- ra----npn- a-----npn- v-3aai-s-- x--------- v-3xai-s-- a-----npn-
2 Kor 5:17 G5620 G1487 G5100 G1722 G5547 G2537 G2937 G3588 G0744 G3928 G2400 G1096 G2537
2 Kor 5:17 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
2 Kor 5:17
2 Kor 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:17
2 Kor 5:17  Tak  kto  kto  w  Chrystus  nowy  stworzenie  starożytny  przekazywane  teraz  wszystko  nowy
2 Kor 5:17 G5620 G1487 G5100 G1722 G5547 G2537 G2937 G0744 G3928 G2400 G3956 G2537
2 Kor 5:18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,                              
2 Kor 5:18 ta\ de\ pa/nta e)k tou= Teou= tou= katalla/Xantos E(ma=s e(autO=| dia\ *CHristou= kai\ do/ntos E(mi=n tE\n diakoni/an tE=s katallagE=s,
2 Kor 5:18 ta de panta ek tu Teu tu katallaXantos hEmas heautO dia CHristu kai dontos hEmin tEn diakonian tEs katallagEs,
2 Kor 5:18 ra----npn- c--------- a-----npn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--aapgsm- rp----ap-- rp----dsm- p--------- n-----gsm- c--------- v--aapgsm- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 5:18 G3588 G1161 G3956 G1537 G3588 G2316 G3588 G2644 G2248 G1438 G1223 G5547 G2532 G1325 G2254 G3588 G1248 G3588 G2643
2 Kor 5:18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.
2 Kor 5:18
2 Kor 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:18
2 Kor 5:18  Wszystko  zaś  z  Bóg  Jezus  Jezus  Chrystus  pogodzić  nas  Się  i  dał  nas  serwis  Pojednanie
2 Kor 5:18 G3956 G1161 G1537 G2316 G1223 G2424 G5547 G2644 G2248 G1438 G2532 G1325 G2254 G1248 G2643
2 Kor 5:19 ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.                      
2 Kor 5:19 O(s o(/ti Teo\s E)=n e)n *CHristO=| ko/smon katalla/ssOn e(autO=|, mE\ logiDZo/menos au)toi=s ta\ paraptO/mata au)tO=n, kai\ Te/menos e)n E(mi=n to\n lo/gon tE=s katallagE=s.
2 Kor 5:19 hOs hoti Teos En en CHristO kosmon katallassOn heautO, mE logiDZomenos autois ta paraptOmata autOn, kai Temenos en hEmin ton logon tEs katallagEs.
2 Kor 5:19 d--------- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- n-----dsm- n-----asm- v--papnsm- rp----dsm- d--------- v--pmpnsm- rp----dpm- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- c--------- v--ampnsm- p--------- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 5:19 G5613 G3754 G2316 G2258 G1722 G5547 G2889 G2644 G1438 G3361 G3049 G0846 G3588 G3900 G0846 G2532 G5087 G1722 G2254 G3588 G3056 G3588 G2643
2 Kor 5:19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
2 Kor 5:19
2 Kor 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:19
2 Kor 5:19  że  że  Bóg  w  Chrystus  pogodzić  Się  świat  nie  liczone  Przestępstw  ich  i  dał  nas  słowo  Pojednanie
2 Kor 5:19 G3754 G5613 G2316 G1722 G5547 G2644 G1438 G2889 G3361 G3049 G3900 G0846 G2532 G5087 G2254 G3056 G2643
2 Kor 5:20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.                                    
2 Kor 5:20 u(pe\r *CHristou= ou)=n presbeu/omen O(s tou= Teou= parakalou=ntos di' E(mO=n: deo/meTa u(pe\r *CHristou=, katalla/gEte tO=| TeO=|.
2 Kor 5:20 hyper CHristu un presbeuomen hOs tu Teu parakaluntos di' EmOn: deomeTa hyper CHristu, katallagEte tO TeO.
2 Kor 5:20 p--------- n-----gsm- c--------- v-1pai-p-- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- p--------- rp----gp-- v-1pmi-p-- p--------- n-----gsm- v-2apd-p-- ra----dsm- n-----dsm-
2 Kor 5:20 G5228 G5547 G3767 G4243 G5613 G3588 G2316 G3870 G1223 G2257 G1189 G5228 G5547 G2644 G3588 G2316
2 Kor 5:20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.
2 Kor 5:20
2 Kor 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:20
2 Kor 5:20  Tak  Posłów  z  nazwa  Chrystus  jako  Bóg  napomina  przez  nas  z  nazwa  Chrystus  proszę  pogodzić  Bóg
2 Kor 5:20 G3767 G4243 G5228 G5228 G5547 G5613 G2316 G3870 G1223 G2257 G5228 G5228 G5547 G1189 G2644 G2316
2 Kor 5:21 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ.                                      
2 Kor 5:21 to\n mE\ gno/nta a(marti/an u(pe\r E(mO=n a(marti/an e)poi/Esen, i(/na E(mei=s genO/meTa dikaiosu/nE Teou= e)n au)tO=|.
2 Kor 5:21 ton mE gnonta hamartian hyper hEmOn hamartian epoiEsen, hina hEmeis genOmeTa dikaiosynE Teu en autO.
2 Kor 5:21 ra----asm- d--------- v--aapasm- n-----asf- p--------- rp----gp-- n-----asf- v-3aai-s-- c--------- rp----np-- v-1ams-p-- n-----nsf- n-----gsm- p--------- rp----dsm-
2 Kor 5:21 G3588 G3361 G1097 G0266 G5228 G2257 G0266 G4160 G2443 G2249 G1096 G1343 G2316 G1722 G0846
2 Kor 5:21 On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
2 Kor 5:21
2 Kor 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 5:21
2 Kor 5:21  Dla  nie  wiedząc,  grzech  wykonane  dla  nas  grzech  że  my  w  Go  zostać  sprawiedliwy  Bóg
2 Kor 5:21 G1063 G3361 G1097 G0266 G4160 G5228 G2257 G0266 G2443 G2249 G1722 G0846 G1096 G1343 G2316
Copyright by Cezary Podolski