Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor5      do_str_głównej      do_2Kor7      
2 Kor 6:1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς                                            
2 Kor 6:1 *sunergou=ntes de\ kai\ parakalou=men mE\ ei)s keno\n tE\n CHa/rin tou= Teou= de/XasTai u(ma=s
2 Kor 6:1 synerguntes de kai parakalumen mE eis kenon tEn CHarin tu Teu deXasTai hymas
2 Kor 6:1 v--papnpm- c--------- d--------- v-1pai-p-- d--------- p--------- a-----asn- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--amn---- rp----ap--
2 Kor 6:1 G4903 G1161 G2532 G3870 G3361 G1519 G2756 G3588 G5485 G3588 G2316 G1209 G5209
2 Kor 6:1 Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.
2 Kor 6:1
2 Kor 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:1
2 Kor 6:1  zaś  pracowników wraz  błagać  łaska  Bóg  nie  na próżno  przyjęty  ty, wy
2 Kor 6:1 G1161 G4903 G3870 G5485 G2316 G3361 G2756 G1209 G5209
2 Kor 6:2 λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας                              
2 Kor 6:2 le/gei ga/r, *kairO=| dektO=| e)pE/kousa/ sou kai\ e)n E(me/ra| sOtEri/as e)boE/TEsa/ soi: i)dou\ nu=n kairo\s eu)pro/sdektos, i)dou\ nu=n E(me/ra sOtEri/as
2 Kor 6:2 legei gar, kairO dektO epEkusa su kai en hEmera sOtErias eboETEsa soi: idu nyn kairos euprosdektos, idu nyn hEmera sOtErias
2 Kor 6:2 v-3pai-s-- c--------- n-----dsm- a-----dsm- v-1aai-s-- rp----gs-- c--------- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-1aai-s-- rp----ds-- x--------- d--------- n-----nsm- a-----nsm- x--------- d--------- n-----nsf- n-----gsf-
2 Kor 6:2 G3004 G1063 G2540 G1184 G1873 G4675 G2532 G1722 G2250 G4991 G0997 G4671 G2400 G3568 G2540 G2144 G2400 G3568 G2250 G4991
2 Kor 6:2 Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
2 Kor 6:2
2 Kor 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:2
2 Kor 6:2  Dla  powiedział  czas  korzystny  słyszałem  ty, wy  i  w  dzień  Ratowanie  pomoc  ty, wy  Tutaj  teraz  czas  korzystny  tutaj  teraz  dzień  Ratowanie
2 Kor 6:2 G1063 G3004 G2540 G1184 G1873 G4675 G2532 G1722 G2250 G4991 G0997 G4671 G2400 G3568 G2540 G2144 G2400 G3568 G2250 G4991
2 Kor 6:3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ διακονία,                                                  
2 Kor 6:3 mEdemi/an e)n mEdeni\ dido/ntes proskopE/n, i(/na mE\ mOmETE=| E( diakoni/a,
2 Kor 6:3 mEdemian en mEdeni didontes proskopEn, hina mE mOmETE hE diakonia,
2 Kor 6:3 a-----asf- p--------- a-----dsm- v--papnpm- n-----asf- c--------- d--------- v-3aps-s-- ra----nsf- n-----nsf-
2 Kor 6:3 G3367 G1722 G3367 G1325 G4349 G2443 G3361 G3469 G3588 G1248
2 Kor 6:3 Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono /naszej/ posługi,
2 Kor 6:3
2 Kor 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:3
2 Kor 6:3  ktoś  ani  w  niż  wierzyć  potknięcia  że  nie  winić  serwis
2 Kor 6:3 G3367 G3367 G1722 G3367 G1325 G4349 G2443 G3361 G3469 G1248
2 Kor 6:4 ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνίσταντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,                                    
2 Kor 6:4 a)ll' e)n panti\ suni/stantes e(autou\s O(s Teou= dia/konoi, e)n u(pomonE=| pollE=|, e)n Tli/PSesin, e)n a)na/gkais, e)n stenoCHOri/ais,
2 Kor 6:4 all' en panti synistantes heautus hOs Teu diakonoi, en hypomonE pollE, en TliPSesin, en anaNkais, en stenoCHOriais,
2 Kor 6:4 c--------- p--------- a-----dsn- v--papnpm- rp----apm- c--------- n-----gsm- n-----npm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf-
2 Kor 6:4 G0235 G1722 G3956 G4921 G1438 G5613 G2316 G1249 G1722 G5281 G4183 G1722 G2347 G1722 G0318 G1722 G4730
2 Kor 6:4 okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków,
2 Kor 6:4
2 Kor 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:4
2 Kor 6:4  ale  w  wszystko  są  się  jako  ministrów  Bóg  w  wielki  cierpliwość  w  żywiołowych  w  potrzeb  w  blisko  okoliczności
2 Kor 6:4 G0235 G1722 G3956 G4921 G1438 G5613 G1249 G2316 G1722 G4183 G5281 G1722 G2347 G1722 G0318 G1722 G4730 G4730
2 Kor 6:5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις,                                              
2 Kor 6:5 e)n plEgai=s, e)n fulakai=s, e)n a)katastasi/ais, e)n ko/pois, e)n a)grupni/ais, e)n nEstei/ais,
2 Kor 6:5 en plEgais, en fylakais, en akatastasiais, en kopois, en agrypniais, en nEsteiais,
2 Kor 6:5 p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpm- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf-
2 Kor 6:5 G1722 G4127 G1722 G5438 G1722 G0181 G1722 G2873 G1722 G0070 G1722 G3521
2 Kor 6:5 w chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach,
2 Kor 6:5
2 Kor 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:5
2 Kor 6:5  pod  strajki  w  lochy  w  wydalenia  w  Postępowania  w  czuwania  w  stanowisk
2 Kor 6:5 G1722 G4127 G1722 G5438 G1722 G0181 G1722 G2873 G1722 G0070 G1722 G3521
2 Kor 6:6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,                                          
2 Kor 6:6 e)n a(gno/tEti, e)n gnO/sei, e)n makroTumi/a|, e)n CHrEsto/tEti, e)n pneu/mati a(gi/O|, e)n a)ga/pE| a)nupokri/tO|,
2 Kor 6:6 en hagnotEti, en gnOsei, en makroTymia, en CHrEstotEti, en pneumati hagiO, en agapE anypokritO,
2 Kor 6:6 p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsn- a-----dsn- p--------- n-----dsf- a-----dsf-
2 Kor 6:6 G1722 G0054 G1722 G1108 G1722 G3115 G1722 G5544 G1722 G4151 G0040 G1722 G0026 G0505
2 Kor 6:6 przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez /objawy/ Ducha Świętego i miłość nieobłudną,
2 Kor 6:6
2 Kor 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:6
2 Kor 6:6  w  czystość  w  roztropność  w  hojność  w  dobroć  w  Duch  Święty  w  niekłamany  miłość
2 Kor 6:6 G1722 G0054 G1722 G1108 G1722 G3115 G1722 G5544 G1722 G0040 G4151 G1722 G0505 G0026
2 Kor 6:7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,                                        
2 Kor 6:7 e)n lo/gO| a)lETei/as, e)n duna/mei Teou=: dia\ tO=n o(/plOn tE=s dikaiosu/nEs tO=n deXiO=n kai\ a)risterO=n,
2 Kor 6:7 en logO alETeias, en dynamei Teu: dia tOn hoplOn tEs dikaiosynEs tOn deXiOn kai aristerOn,
2 Kor 6:7 p--------- n-----dsm- n-----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpn- a-----gpn- c--------- a-----gpn-
2 Kor 6:7 G1722 G3056 G0225 G1722 G1411 G2316 G1223 G3588 G3696 G3588 G1343 G3588 G1188 G2532 G0710
2 Kor 6:7 przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny,
2 Kor 6:7
2 Kor 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:7
2 Kor 6:7  w  słowo  Prawda  w  siła  Bóg  z  Herb  prawda  Prawo  i  lewo
2 Kor 6:7 G1722 G3056 G0225 G1722 G1411 G2316 G1223 G3696 G1343 G1188 G2532 G0710
2 Kor 6:8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς,                                              
2 Kor 6:8 dia\ do/XEs kai\ a)timi/as, dia\ dusfEmi/as kai\ eu)fEmi/as: O(s pla/noi kai\ a)lETei=s,
2 Kor 6:8 dia doXEs kai atimias, dia dysfEmias kai eufEmias: hOs planoi kai alETeis,
2 Kor 6:8 p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- a-----npm- c--------- a-----npm-
2 Kor 6:8 G1223 G1391 G2532 G0819 G1223 G1426 G2532 G2162 G5613 G4108 G2532 G0227
2 Kor 6:8 wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani,
2 Kor 6:8
2 Kor 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:8
2 Kor 6:8  w  honor  i  hańba  w  złe wiadomości  i  chwalić  czcić  oszustów  ale  prawdziwy
2 Kor 6:8 G1223 G1391 G2532 G0819 G1223 G1426 G2532 G2162 G5613 G4108 G2532 G0227
2 Kor 6:9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι,                                          
2 Kor 6:9 O(s a)gnoou/menoi kai\ e)piginOsko/menoi, O(s a)poTnE/|skontes kai\ i)dou\ DZO=men, O(s paideuo/menoi kai\ mE\ Tanatou/menoi,
2 Kor 6:9 hOs agnoumenoi kai epiginOskomenoi, hOs apoTnEskontes kai idu DZOmen, hOs paideuomenoi kai mE Tanatumenoi,
2 Kor 6:9 c--------- v--pppnpm- c--------- v--pppnpm- c--------- v--papnpm- c--------- x--------- v-1pai-p-- c--------- v--pppnpm- c--------- d--------- v--pppnpm-
2 Kor 6:9 G5613 G0050 G2532 G1921 G5613 G0599 G2532 G2400 G2198 G5613 G3811 G2532 G3361 G2289
2 Kor 6:9 niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani,
2 Kor 6:9
2 Kor 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:9
2 Kor 6:9  nieznany  ale  uczyć się  czcić  martwy  ale  tutaj  żywy  karać  ale  nie  Umierać
2 Kor 6:9 G0050 G2532 G1921 G5613 G0599 G2532 G2400 G2198 G3811 G2532 G3361 G2289
2 Kor 6:10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.                                      
2 Kor 6:10 O(s lupou/menoi a)ei\ de\ CHai/rontes, O(s ptOCHoi\ pollou\s de\ plouti/DZontes, O(s mEde\n e)/CHontes kai\ pa/nta kate/CHontes.
2 Kor 6:10 hOs lypumenoi aei de CHairontes, hOs ptOCHoi pollus de plutiDZontes, hOs mEden eCHontes kai panta kateCHontes.
2 Kor 6:10 c--------- v--pppnpm- d--------- c--------- v--papnpm- c--------- a-----npm- a-----apm- c--------- v--papnpm- c--------- a-----asn- v--papnpm- c--------- a-----apn- v--papnpm-
2 Kor 6:10 G5613 G3076 G0104 G1161 G5463 G5613 G4434 G4183 G1161 G4148 G5613 G3367 G2192 G2532 G3956 G2722
2 Kor 6:10 jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.
2 Kor 6:10
2 Kor 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:10
2 Kor 6:10  Niepokoić  i  zawsze  cieszyć  ze względu na złe  ale  wiele  wzbogacać  nic  mieć  ale  wszystko  mieć
2 Kor 6:10 G3076 G1161 G0104 G5463 G4434 G1161 G4183 G4148 G3367 G2192 G2532 G3956 G2722
2 Kor 6:11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται·                                                
2 Kor 6:11 *to\ sto/ma E(mO=n a)ne/O|gen pro\s u(ma=s, *kori/nTioi, E( kardi/a E(mO=n pepla/tuntai:
2 Kor 6:11 to stoma hEmOn aneOgen pros hymas, korinTioi, hE kardia hEmOn peplatyntai:
2 Kor 6:11 ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- v-3xai-s-- p--------- rp----ap-- n-----vpm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v-3xpi-s--
2 Kor 6:11 G3588 G4750 G2257 G0455 G4314 G5209 G2881 G3588 G2588 G2257 G4115
2 Kor 6:11 Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce.
2 Kor 6:11
2 Kor 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:11
2 Kor 6:11  Usta  nasz  otwarte,  do  ty, wy  Corinthians  serce  nasz  przedłużony
2 Kor 6:11 G4750 G2257 G0455 G4314 G5209 G2881 G2588 G2257 G4115
2 Kor 6:12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν·                                                  
2 Kor 6:12 ou) stenoCHOrei=sTe e)n E(mi=n, stenoCHOrei=sTe de\ e)n toi=s spla/gCHnois u(mO=n:
2 Kor 6:12 u stenoCHOreisTe en hEmin, stenoCHOreisTe de en tois splaNCHnois hymOn:
2 Kor 6:12 d--------- v-2ppi-p-- p--------- rp----dp-- v-2ppi-p-- c--------- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp--
2 Kor 6:12 G3756 G4729 G1722 G2254 G4729 G1161 G1722 G3588 G4698 G5216
2 Kor 6:12 Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno.
2 Kor 6:12
2 Kor 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:12
2 Kor 6:12  nie  dokładnie  w  nas  ale  w  serca  swój  dokładnie
2 Kor 6:12 G3756 G4729 G1722 G2254 G1161 G1722 G4698 G5216 G4729
2 Kor 6:13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς.                                                  
2 Kor 6:13 tE\n de\ au)tE\n a)ntimisTi/an, O(s te/knois le/gO, platu/nTEte kai\ u(mei=s.
2 Kor 6:13 tEn de autEn antimisTian, hOs teknois legO, platynTEte kai hymeis.
2 Kor 6:13 ra----asf- c--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----dpn- v-1pai-s-- v-2apd-p-- d--------- rp----np--
2 Kor 6:13 G3588 G1161 G0846 G0489 G5613 G5043 G3004 G4115 G2532 G5210
2 Kor 6:13 Odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy: jak do swoich dzieci mówię.
2 Kor 6:13
2 Kor 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:13
2 Kor 6:13  równy  zemsta  powiedzieć  jako  dzieci  rozszerzenie  i  ty, wy
2 Kor 6:13 G0846 G0489 G3004 G5613 G5043 G4115 G2532 G5210
2 Kor 6:14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;                                      
2 Kor 6:14 *mE\ gi/nesTe e(teroDZugou=ntes a)pi/stois: ti/s ga\r metoCHE\ dikaiosu/nE| kai\ a)nomi/a|; E)\ ti/s koinOni/a fOti\ pro\s sko/tos;
2 Kor 6:14 mE ginesTe heteroDZyguntes apistois: tis gar metoCHE dikaiosynE kai anomia; E tis koinOnia fOti pros skotos;
2 Kor 6:14 d--------- v-2pmd-p-- v--papnpm- a-----dpm- ri----nsf- c--------- n-----nsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- ri----nsf- n-----nsf- n-----dsn- p--------- n-----asn-
2 Kor 6:14 G3361 G1096 G2086 G0571 G5101 G1063 G3352 G1343 G2532 G0458 G2228 G5101 G2842 G5457 G4314 G4655
2 Kor 6:14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?
2 Kor 6:14
2 Kor 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:14
2 Kor 6:14  Nie  Abrek  pod  dziwny  jarzmo  źle  dla jakaś  komunikacja  sprawiedliwość  z  bezprawie  Że  Ogólny  światło  z  ciemność
2 Kor 6:14 G3361 G1096 G2086 G2086 G2086 G0571 G1063 G5101 G3352 G1343 G2532 G0458 G5101 G2842 G5457 G4314 G4655
2 Kor 6:15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελιάρ, τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;                                              
2 Kor 6:15 ti/s de\ sumfO/nEsis *CHristou= pro\s *belia/r, E)\ ti/s meri\s pistO=| meta\ a)pi/stou;
2 Kor 6:15 tis de symfOnEsis CHristu pros beliar, E tis meris pistO meta apistu;
2 Kor 6:15 ri----nsf- c--------- n-----nsf- n-----gsm- p--------- n-----asm- c--------- ri----nsf- n-----nsf- a-----dsm- p--------- a-----gsm-
2 Kor 6:15 G5101 G1161 G4857 G5547 G4314 G0955 G2228 G5101 G3310 G4103 G3326 G0571
2 Kor 6:15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?
2 Kor 6:15
2 Kor 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:15
2 Kor 6:15  Co  zgoda  Chrystus  i  Belial  Lub jakiś  współudział  prawdziwy  z  źle
2 Kor 6:15 G5101 G4857 G5547 G4314 G0955 G2228 G5101 G3310 G4103 G3326 G0571
2 Kor 6:16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος· καθὼς εἶπεν θεὸς ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.      
2 Kor 6:16 ti/s de\ sugkata/Tesis naO=| Teou= meta\ ei)dO/lOn; E(mei=s ga\r nao\s Teou= e)smen DZO=ntos: kaTO\s ei)=pen o( Teo\s o(/ti *)enoikE/sO e)n au)toi=s kai\ e)mperipatE/sO, kai\ e)/somai au)tO=n Teo/s, kai\ au)toi\ e)/sontai/ mou lao/s.
2 Kor 6:16 tis de syNkataTesis naO Teu meta eidOlOn; hEmeis gar naos Teu esmen DZOntos: kaTOs eipen ho Teos hoti enoikEsO en autois kai emperipatEsO, kai esomai autOn Teos, kai autoi esontai mu laos.
2 Kor 6:16 ri----nsf- c--------- n-----nsf- n-----dsm- n-----gsm- p--------- n-----gpn- rp----np-- c--------- n-----nsm- n-----gsm- v-1pai-p-- v--papgsm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-1fai-s-- p--------- rp----dpm- c--------- v-1fai-s-- c--------- v-1fmi-s-- rp----gpm- n-----nsm- c--------- rp----npm- v-3fmi-p-- rp----gs-- n-----nsm-
2 Kor 6:16 G5101 G1161 G4783 G3485 G2316 G3326 G1497 G2249 G1063 G3485 G2316 G2070 G2198 G2531 G2036 G3588 G2316 G3754 G1774 G1722 G0846 G2532 G1704 G2532 G2071 G0846 G2316 G2532 G0846 G2071 G3450 G2992
2 Kor 6:16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
2 Kor 6:16
2 Kor 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:16
2 Kor 6:16  Co  zgodność  Świątynia  Bóg  z  Idols  Dla  ty, wy  świątynia  Bóg  życie  jako  powiedział  Bóg  zamieszka  w  ich  i  będzie  iść  i  będzie  ich  Bóg  i  one  będzie  Mój  Osoby
2 Kor 6:16 G5101 G4783 G3485 G2316 G3326 G1497 G1063 G5210 G3485 G2316 G2198 G2531 G2036 G2316 G1774 G1722 G0846 G2532 G1704 G1704 G2532 G2071 G0846 G2316 G2532 G0846 G2071 G3427 G2992
2 Kor 6:17 διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,                                      
2 Kor 6:17 dio\ e)Xe/lTate e)k me/sou au)tO=n kai\ a)fori/sTEte, le/gei ku/rios, kai\ a)kaTa/rtou mE\ a(/ptesTe: ka)gO\ ei)sde/Xomai u(ma=s,
2 Kor 6:17 dio eXelTate ek mesu autOn kai aforisTEte, legei kyrios, kai akaTartu mE haptesTe: kagO eisdeXomai hymas,
2 Kor 6:17 c--------- v-2aad-p-- p--------- a-----gsn- rp----gpm- c--------- v-2apd-p-- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- a-----gsn- d--------- v-2pmd-p-- c--------- v-1fmi-s-- rp----ap--
2 Kor 6:17 G1352 G1831 G1537 G3319 G0846 G2532 G0873 G3004 G2962 G2532 G0169 G3361 G0680 G2504 G1523 G5209
2 Kor 6:17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę
2 Kor 6:17
2 Kor 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:17
2 Kor 6:17  zatem  zjazd  z  Środowisko  ich  i  odrębne  mówi  Władca  i  nie  kontakt  nieczysty  i  Ja  Wziąć  ty, wy
2 Kor 6:17 G1352 G1831 G1537 G3319 G0846 G2532 G0873 G3004 G2962 G2532 G3361 G0680 G0169 G2504 G2504 G1523 G5209
2 Kor 6:18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.                                      
2 Kor 6:18 kai\ e)/somai u(mi=n ei)s pate/ra, kai\ u(mei=s e)/sesTe/ moi ei)s ui(ou\s kai\ Tugate/ras, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
2 Kor 6:18 kai esomai hymin eis patera, kai hymeis esesTe moi eis hyius kai Tygateras, legei kyrios pantokratOr.
2 Kor 6:18 c--------- v-1fmi-s-- rp----dp-- p--------- n-----asm- c--------- rp----np-- v-2fmi-p-- rp----ds-- p--------- n-----apm- c--------- n-----apf- v-3pai-s-- n-----nsm- n-----nsm-
2 Kor 6:18 G2532 G2071 G5213 G1519 G3962 G2532 G5210 G2071 G3427 G1519 G5207 G2532 G2364 G3004 G2962 G3841
2 Kor 6:18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.
2 Kor 6:18
2 Kor 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 6:18
2 Kor 6:18  I  będzie  ty, wy  Ojciec  i  ty, wy  będzie  Mój  synów  i  córki  mówi  Władca  Wszechmocny
2 Kor 6:18 G2532 G2071 G5213 G3962 G2532 G5210 G2071 G3427 G5207 G2532 G2364 G3004 G2962 G3841
Copyright by Cezary Podolski