Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor6      do_str_głównej      do_2Kor8      
2 Kor 7:1 ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.                                      
2 Kor 7:1 tau/tas ou)=n e)/CHontes ta\s e)paggeli/as, a)gapEtoi/, kaTari/sOmen e(autou\s a)po\ panto\s molusmou= sarko\s kai\ pneu/matos, e)pitelou=ntes a(giOsu/nEn e)n fo/bO| Teou=.
2 Kor 7:1 tautas un eCHontes tas epaNgelias, agapEtoi, kaTarisOmen heautus apo pantos molysmu sarkos kai pneumatos, epiteluntes hagiOsynEn en fobO Teu.
2 Kor 7:1 rd----apf- c--------- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- a-----vpm- v-1aas-p-- rp----apm- p--------- a-----gsm- n-----gsm- n-----gsf- c--------- n-----gsn- v--papnpm- n-----asf- p--------- n-----dsm- n-----gsm-
2 Kor 7:1 G3778 G3767 G2192 G3588 G1860 G0027 G2511 G1438 G0575 G3956 G3436 G4561 G2532 G4151 G2005 G0042 G1722 G5401 G2316
2 Kor 7:1 Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
2 Kor 7:1
2 Kor 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:1
2 Kor 7:1  Tak  umiłowany  o  taki  obietnica  oczyścić  się  z  wszystko  brud  ciało  i  duch  podejmowania  świątynia  w  strach  Bóg
2 Kor 7:1 G3767 G0027 G2192 G5025 G1860 G2511 G1438 G0575 G3956 G3436 G4561 G2532 G4151 G2005 G0042 G1722 G5401 G2316
2 Kor 7:2 Χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν.                                                            
2 Kor 7:2 *CHOrE/sate E(ma=s: ou)de/na E)dikE/samen, ou)de/na e)fTei/ramen, ou)de/na e)pleonektE/samen.
2 Kor 7:2 CHOrEsate hEmas: udena EdikEsamen, udena efTeiramen, udena epleonektEsamen.
2 Kor 7:2 v-2aad-p-- rp----ap-- a-----asm- v-1aai-p-- a-----asm- v-1aai-p-- a-----asm- v-1aai-p--
2 Kor 7:2 G5562 G2248 G3762 G0091 G3762 G5351 G3762 G4122
2 Kor 7:2 Otwórzcie się dla nas! Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali.
2 Kor 7:2
2 Kor 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:2
2 Kor 7:2  Otwórzcie wasze serca  nas  nikt  obrażony  ktoś  uszkodzony  ani  kogo  Wyszukiwanie  chciwość
2 Kor 7:2 G5562 G2248 G3762 G0091 G3762 G5351 G3762 G3762 G4122 G4122
2 Kor 7:3 πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω, προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν.                                          
2 Kor 7:3 pro\s kata/krisin ou) le/gO, proei/rEka ga\r o(/ti e)n tai=s kardi/ais E(mO=n e)ste ei)s to\ sunapoTanei=n kai\ suDZE=n.
2 Kor 7:3 pros katakrisin u legO, proeirEka gar hoti en tais kardiais hEmOn este eis to synapoTanein kai syDZEn.
2 Kor 7:3 p--------- n-----asf- d--------- v-1pai-s-- v-1xai-s-- c--------- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- v-2pai-p-- p--------- ra----asn- v--aan---- c--------- v--pan----
2 Kor 7:3 G4314 G2633 G3756 G3004 G4280 G1063 G3754 G1722 G3588 G2588 G2257 G2075 G1519 G3588 G4880 G2532 G4800
2 Kor 7:3 Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie.
2 Kor 7:3
2 Kor 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:3
2 Kor 7:3  Nie  w  potępienie  powiedzieć  dla  przed  powiedział  że  ty, wy  w  serca  nasz  że  razem  umierać  i  na żywo
2 Kor 7:3 G3756 G4314 G2633 G3004 G1063 G4280 G4280 G3754 G2075 G1722 G2588 G2257 G1519 G4880 G4880 G2532 G4800
2 Kor 7:4 πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν· πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν.                                  
2 Kor 7:4 pollE/ moi parrEsi/a pro\s u(ma=s, pollE/ moi kau/CHEsis u(pe\r u(mO=n: peplE/rOmai tE=| paraklE/sei, u(perperisseu/omai tE=| CHara=| e)pi\ pa/sE| tE=| Tli/PSei E(mO=n.
2 Kor 7:4 pollE moi parrEsia pros hymas, pollE moi kauCHEsis hyper hymOn: peplErOmai tE paraklEsei, hyperperisseuomai tE CHara epi pasE tE TliPSei hEmOn.
2 Kor 7:4 a-----nsf- rp----ds-- n-----nsf- p--------- rp----ap-- a-----nsf- rp----ds-- n-----nsf- p--------- rp----gp-- v-1xpi-s-- ra----dsf- n-----dsf- v-1ppi-s-- ra----dsf- n-----dsf- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp--
2 Kor 7:4 G4183 G3427 G3954 G4314 G5209 G4183 G3427 G2746 G5228 G5216 G4137 G3588 G3874 G5248 G3588 G5479 G1909 G3956 G3588 G2347 G2257
2 Kor 7:4 Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku.
2 Kor 7:4
2 Kor 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:4
2 Kor 7:4  wiele  nadzieja  ty, wy  wiele  pochwalić  ty, wy  wykonany  pocieszenie  obfituje  radość  wszystko  żal  nasz
2 Kor 7:4 G4183 G3954 G5209 G4183 G2746 G5216 G4137 G3874 G5248 G5479 G3956 G2347 G2257
2 Kor 7:5 Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.                                    
2 Kor 7:5 *kai\ ga\r e)lTo/ntOn E(mO=n ei)s *makedoni/an ou)demi/an e)/sCHEken a)/nesin E( sa\rX E(mO=n, a)ll' e)n panti\ Tlibo/menoi e)/XOTen ma/CHai, e)/sOTen fo/boi.
2 Kor 7:5 kai gar elTontOn hEmOn eis makedonian udemian esCHEken anesin hE sarX hEmOn, all' en panti Tlibomenoi eXOTen maCHai, esOTen foboi.
2 Kor 7:5 d--------- c--------- v--aapgpm- rp----gp-- p--------- n-----asf- a-----asf- v-3xai-s-- n-----asf- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- c--------- p--------- a-----dsn- v--pppnpm- d--------- n-----npf- d--------- n-----npm-
2 Kor 7:5 G2532 G1063 G2064 G2257 G1519 G3109 G3762 G2192 G0425 G3588 G4561 G2257 G0235 G1722 G3956 G2346 G1855 G3163 G2081 G5401
2 Kor 7:5 Kiedyśmy przybyli do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy.
2 Kor 7:5
2 Kor 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:5
2 Kor 7:5  Dla  przyszedł  my  w  Macedonia  ciało  nasz  miał  nie  reszta  ale  były  ograniczone  zewsząd  zewsząd  tył  atak  wewnątrz  obawia się
2 Kor 7:5 G1063 G2064 G2257 G1519 G3109 G4561 G2257 G2192 G3762 G0425 G0235 G2346 G2346 G1722 G3956 G1855 G3163 G2081 G5401
2 Kor 7:6 ἀλλ᾿ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου·                                                  
2 Kor 7:6 a)ll' o( parakalO=n tou\s tapeinou\s pareka/lesen E(ma=s o( Teo\s e)n tE=| parousi/a| *ti/tou:
2 Kor 7:6 all' o parakalOn tus tapeinus parekalesen hEmas ho Teos en tE parusia titu:
2 Kor 7:6 c--------- ra----nsm- v--papnsm- ra----apm- a-----apm- v-3aai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm-
2 Kor 7:6 G0235 G3588 G3870 G3588 G5011 G3870 G2248 G3588 G2316 G1722 G3588 G3952 G5103
2 Kor 7:6 Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa.
2 Kor 7:6
2 Kor 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:6
2 Kor 7:6  Ale  Bóg  przebłagalny  skromny  pocieszał  nas  przyjazd  Titus
2 Kor 7:6 G0235 G2316 G3870 G5011 G3870 G2248 G3952 G5103
2 Kor 7:7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει παρεκλήθη ἐφ᾿ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι.          
2 Kor 7:7 ou) mo/non de\ e)n tE=| parousi/a| au)tou= a)lla\ kai\ e)n tE=| paraklE/sei E(=| pareklE/TE e)f' u(mi=n, a)nagge/llOn E(mi=n tE\n u(mO=n e)pipo/TEsin, to\n u(mO=n o)durmo/n, to\n u(mO=n DZE=lon u(pe\r e)mou=, O(/ste me ma=llon CHarE=nai.
2 Kor 7:7 u monon de en tE parusia autu alla kai en tE paraklEsei hE pareklETE ef' ymin, anaNgellOn hEmin tEn hymOn epipoTEsin, ton hymOn odyrmon, ton hymOn DZElon hyper emu, hOste me mallon CHarEnai.
2 Kor 7:7 d--------- a-----asn- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-3api-s-- p--------- rp----dp-- v--papnsm- rp----dp-- ra----asf- rp----gp-- n-----asf- ra----asm- rp----gp-- n-----asm- ra----asm- rp----gp-- n-----asm- p--------- rp----gs-- c--------- rp----as-- d--------- v--apn----
2 Kor 7:7 G3756 G3440 G1161 G1722 G3588 G3952 G0846 G0235 G2532 G1722 G3588 G3874 G3739 G3870 G1909 G5213 G0312 G2254 G3588 G5216 G1972 G3588 G5216 G3602 G3588 G5216 G2205 G5228 G1700 G5620 G3165 G3123 G5463
2 Kor 7:7 Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak że radowałem się jeszcze bardziej.
2 Kor 7:7
2 Kor 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:7
2 Kor 7:7  i  nie  tylko  przyjazd  jego  ale  i  pocieszenie  który  pocieszony  o  ty, wy  mówi  nas  swój  gorliwość  swój  płacz  swój  zazdrość  na  mnie  że  Ja  więcej  rad
2 Kor 7:7 G1161 G3756 G3440 G3952 G0846 G0235 G2532 G3874 G3739 G3870 G1909 G5213 G0312 G2254 G5216 G1972 G5216 G3602 G5216 G2205 G5228 G1700 G5620 G3165 G3123 G5463
2 Kor 7:8 ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι· εἰ καὶ μετεμελόμην {βλέπω [γὰρ] ὅτι ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς},                          
2 Kor 7:8 o(/ti ei) kai\ e)lu/pEsa u(ma=s e)n tE=| e)pistolE=|, ou) metame/lomai: ei) kai\ metemelo/mEn {ble/pO [ga\r] o(/ti E( e)pistolE\ e)kei/nE ei) kai\ pro\s O(/ran e)lu/pEsen u(ma=s},
2 Kor 7:8 hoti ei kai elypEsa hymas en tE epistolE, u metamelomai: ei kai metemelomEn {blepO [gar] hoti hE epistolE ekeinE ei kai pros hOran elypEsen hymas},
2 Kor 7:8 c--------- c--------- d--------- v-1aai-s-- rp----ap-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v-1pmi-s-- c--------- d--------- v-1imi-s-- v-1pai-s-- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- c--------- d--------- p--------- n-----asf- v-3aai-s-- rp----ap--
2 Kor 7:8 G3754 G1487 G2532 G3076 G5209 G1722 G3588 G1992 G3756 G3338 G1487 G2532 G3338 G0991 G1063 G3754 G3588 G1992 G1565 G1487 G2532 G4314 G5610 G3076 G5209
2 Kor 7:8 A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem,
2 Kor 7:8
2 Kor 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:8
2 Kor 7:8  Zatem  jeśli  zasmucony  ty, wy  wiadomość  nie  przepraszam  chociaż  i  przepraszam  był  dla  zobaczyć  że  wiadomość  że  zasmucony  ty, wy  jednak  jednak  w  czas
2 Kor 7:8 G3754 G1487 G3076 G5209 G1992 G3756 G3338 G1487 G2532 G3338 G3338 G1063 G0991 G3754 G1992 G1565 G3076 G5209 G1487 G2532 G4314 G5610
2 Kor 7:9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾿ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.                                    
2 Kor 7:9 nu=n CHai/rO, ou)CH o(/ti e)lupE/TEte, a)ll' o(/ti e)lupE/TEte ei)s meta/noian: e)lupE/TEte ga\r kata\ Teo/n, i(/na e)n mEdeni\ DZEmiOTE=te e)X E(mO=n.
2 Kor 7:9 nyn CHairO, uCH hoti elypETEte, all' oti elypETEte eis metanoian: elypETEte gar kata Teon, hina en mEdeni DZEmiOTEte eX hEmOn.
2 Kor 7:9 d--------- v-1pai-s-- d--------- c--------- v-2api-p-- c--------- c--------- v-2api-p-- p--------- n-----asf- v-2api-p-- c--------- p--------- n-----asm- c--------- p--------- a-----dsn- v-2aps-p-- p--------- rp----gp--
2 Kor 7:9 G3568 G5463 G3756 G3754 G3076 G0235 G3754 G3076 G1519 G3341 G3076 G1063 G2596 G2316 G2443 G1722 G3367 G2210 G1537 G2257
2 Kor 7:9 to teraz raduję się - nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody.
2 Kor 7:9
2 Kor 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:9
2 Kor 7:9  Teraz  cieszyć  nie  że  przepraszam  ale  że  przepraszam  do  skrucha  dla  przepraszam  dla  Bóg  że  każdy  poniesionej  z  nas  Szkoda
2 Kor 7:9 G3568 G5463 G3756 G3754 G3076 G0235 G3754 G3076 G1519 G3341 G1063 G3076 G2596 G2316 G2443 G3367 G2210 G1537 G2257 G2210
2 Kor 7:10 γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται· δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται.                                          
2 Kor 7:10 E( ga\r kata\ Teo\n lu/pE meta/noian ei)s sOtEri/an a)metame/lEton e)rga/DZetai: E( de\ tou= ko/smou lu/pE Ta/naton katerga/DZetai.
2 Kor 7:10 hE gar kata Teon lypE metanoian eis sOtErian ametamelEton ergaDZetai: hE de tu kosmu lypE Tanaton katergaDZetai.
2 Kor 7:10 ra----nsf- c--------- p--------- n-----asm- n-----nsf- n-----asf- p--------- n-----asf- a-----asf- v-3pmi-s-- ra----nsf- c--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- n-----asm- v-3pmi-s--
2 Kor 7:10 G3588 G1063 G2596 G2316 G3077 G3341 G1519 G4991 G0278 G2038 G3588 G1161 G3588 G2889 G3077 G2288 G2716
2 Kor 7:10 Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się /potem/ nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć.
2 Kor 7:10
2 Kor 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:10
2 Kor 7:10  Dla  smutek  dla  Bóg  produkuje  w dalszym ciągu  skrucha  do  Zaoszczędzić  i  smutek  ziemski  produkuje  śmierć
2 Kor 7:10 G1063 G3077 G2596 G2316 G2716 G0278 G3341 G1519 G4991 G1161 G3077 G2889 G2716 G2288
2 Kor 7:11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.            
2 Kor 7:11 i)dou\ ga\r au)to\ tou=to to\ kata\ Teo\n lupETE=nai po/sEn kateirga/sato u(mi=n spoudE/n, a)lla\ a)pologi/an, a)lla\ a)gana/ktEsin, a)lla\ fo/bon, a)lla\ e)pipo/TEsin, a)lla\ DZE=lon, a)lla\ e)kdi/kEsin: e)n panti\ sunestE/sate e(autou\s a(gnou\s ei)=nai tO=| pra/gmati.
2 Kor 7:11 idu gar auto tuto to kata Teon lypETEnai posEn kateirgasato hymin spudEn, alla apologian, alla aganaktEsin, alla fobon, alla epipoTEsin, alla DZElon, alla ekdikEsin: en panti synestEsate heautus hagnus einai tO pragmati.
2 Kor 7:11 x--------- c--------- a-----nsn- rd----nsn- ra----nsn- p--------- n-----asm- v--apn---- ri----asf- v-3ami-s-- rp----dp-- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asf- p--------- a-----dsn- v-2aai-p-- rp----apm- a-----apm- v--pan---- ra----dsn- n-----dsn-
2 Kor 7:11 G2400 G1063 G0846 G5124 G3588 G2596 G2316 G3076 G4214 G2716 G5213 G4710 G0235 G0627 G0235 G0024 G0235 G5401 G0235 G1972 G0235 G2205 G0235 G1557 G1722 G3956 G4921 G1438 G0053 G1511 G3588 G4229
2 Kor 7:11 To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu - jakąż wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary! We wszystkim okazaliście się bez nagany.
2 Kor 7:11
2 Kor 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:11
2 Kor 7:11  Dla  że  najbardziej  że  przepraszam  dla  Bóg  Zobaczyć jakieś  wykonane  ty, wy  gorliwość  przepraszam  oburzenie  strach  pragnienie  zazdrość  odzysku  Na  wszystko  pokazał  się  netto  w  To  sprawa
2 Kor 7:11 G1063 G5124 G0846 G5209 G3076 G2596 G2316 G2400 G4214 G2716 G5213 G4710 G0627 G0024 G5401 G1972 G2205 G1557 G1722 G3956 G4921 G1438 G0053 G1722 G3588 G4229
2 Kor 7:12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ᾿ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.                    
2 Kor 7:12 a)/ra ei) kai\ e)/graPSa u(mi=n, ou)CH e(/neken tou= a)dikE/santos, ou)de\ e(/neken tou= a)dikETe/ntos, a)ll' e(/neken tou= fanerOTE=nai tE\n spoudE\n u(mO=n tE\n u(pe\r E(mO=n pro\s u(ma=s e)nO/pion tou= Teou=.
2 Kor 7:12 ara ei kai egraPSa hymin, uCH heneken tu adikEsantos, ude heneken tu adikETentos, all' eneken tu fanerOTEnai tEn spudEn hymOn tEn hyper hEmOn pros hymas enOpion tu Teu.
2 Kor 7:12 c--------- c--------- d--------- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- p--------- ra----gsm- v--aapgsm- c--------- p--------- ra----gsm- v--appgsm- c--------- p--------- ra----gsn- v--apn---- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- ra----asf- p--------- rp----gp-- p--------- rp----ap-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
2 Kor 7:12 G0686 G1487 G2532 G1125 G5213 G3756 G1752 G3588 G0091 G3761 G1752 G3588 G0091 G0235 G1752 G3588 G5319 G3588 G4710 G5216 G3588 G5228 G2257 G4314 G5209 G1799 G3588 G2316
2 Kor 7:12 Dlatego też choć napisałem wam, to nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was.
2 Kor 7:12
2 Kor 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:12
2 Kor 7:12  Tak  jeśli  napisał  ty, wy  nie  dla  przestępca  i  nie  dla  ranny  ale  że  ty, wy  otwarty  opieka  nasz  o  ty, wy  przed  Bóg
2 Kor 7:12 G0686 G1487 G1125 G5213 G3756 G1752 G0091 G3761 G3761 G1752 G0091 G0235 G1752 G5216 G5319 G4710 G2257 G4314 G5209 G1799 G2316
2 Kor 7:13 διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα. Ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν·                              
2 Kor 7:13 dia\ tou=to parakeklE/meTa. *)epi\ de\ tE=| paraklE/sei E(mO=n perissote/rOs ma=llon e)CHa/rEmen e)pi\ tE=| CHara=| *ti/tou, o(/ti a)nape/pautai to\ pneu=ma au)tou= a)po\ pa/ntOn u(mO=n:
2 Kor 7:13 dia tuto parakeklEmeTa. epi de tE paraklEsei hEmOn perissoterOs mallon eCHarEmen epi tE CHara titu, hoti anapepautai to pneuma autu apo pantOn hymOn:
2 Kor 7:13 p--------- rd----asn- v-1xpi-p-- p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- d--------- d--------- v-1api-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- p--------- a-----gpm- rp----gp--
2 Kor 7:13 G1223 G5124 G3870 G1909 G1161 G3588 G3874 G2257 G4056 G3123 G5463 G1909 G3588 G5479 G5103 G3754 G0373 G3588 G4151 G0846 G0575 G3956 G5216
2 Kor 7:13 Tak więc doznaliśmy pociechy. A radość nasza spotęgowała się jeszcze bardziej tą radością, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu.
2 Kor 7:13
2 Kor 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:13
2 Kor 7:13  Zatem  Zatem  pocieszał  pocieszenie  swój  i  więcej  gustu  radość  Titus  że  ty, wy  wszystko  uspokoił  duch  jego
2 Kor 7:13 G1223 G5124 G3870 G3874 G5216 G1161 G4056 G5463 G5479 G5103 G3754 G5216 G3956 G0373 G4151 G0846
2 Kor 7:14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ᾿ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.                        
2 Kor 7:14 o(/ti ei)/ ti au)tO=| u(pe\r u(mO=n kekau/CHEmai ou) katE|sCHu/nTEn, a)ll' O(s pa/nta e)n a)lETei/a| e)lalE/samen u(mi=n, ou(/tOs kai\ E( kau/CHEsis E(mO=n E( e)pi\ *ti/tou a)lE/Teia e)genE/TE.
2 Kor 7:14 hoti ei ti autO hyper hymOn kekauCHEmai u katEsCHynTEn, all' Os panta en alETeia elalEsamen hymin, hutOs kai hE kauCHEsis hEmOn hE epi titu alETeia egenETE.
2 Kor 7:14 c--------- c--------- ri----asn- rp----dsm- p--------- rp----gp-- v-1xmi-s-- d--------- v-1api-s-- c--------- c--------- a-----apn- p--------- n-----dsf- v-1aai-p-- rp----dp-- d--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- ra----nsf- p--------- n-----gsm- n-----nsf- v-3api-s--
2 Kor 7:14 G3754 G1487 G5100 G0846 G5228 G5216 G2744 G3756 G2617 G0235 G5613 G3956 G1722 G0225 G2980 G5213 G3779 G2532 G3588 G2746 G2257 G3588 G1909 G5103 G0225 G1096
2 Kor 7:14 Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwą jest nasza chluba wobec Tytusa.
2 Kor 7:14
2 Kor 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:14
2 Kor 7:14  Tak  nie  lewo  w  wstyd  jeśli  lub  o  ty, wy  chwalił  go  ale  jako  powiedział  wszystko  prawda  tak  i  przed  Titus  chwalić  nasz  był  prawdy w
2 Kor 7:14 G3754 G3756 G2617 G2617 G2617 G1487 G5100 G5228 G5216 G2744 G0846 G0235 G5613 G2980 G3956 G0225 G3779 G2532 G1909 G5103 G2746 G2257 G1096 G0225
2 Kor 7:15 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν ἀναμιμνῃσκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν.                                    
2 Kor 7:15 kai\ ta\ spla/gCHna au)tou= perissote/rOs ei)s u(ma=s e)stin a)namimnE|skome/nou tE\n pa/ntOn u(mO=n u(pakoE/n, O(s meta\ fo/bou kai\ tro/mou e)de/XasTe au)to/n.
2 Kor 7:15 kai ta splaNCHna autu perissoterOs eis hymas estin anamimnEskomenu tEn pantOn hymOn hypakoEn, hOs meta fobu kai tromu edeXasTe auton.
2 Kor 7:15 c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gsm- d--------- p--------- rp----ap-- v-3pai-s-- v--pppgsm- ra----asf- a-----gpm- rp----gp-- n-----asf- c--------- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- v-2ami-p-- rp----asm-
2 Kor 7:15 G2532 G3588 G4698 G0846 G4056 G1519 G5209 G2076 G0363 G3588 G3956 G5216 G5218 G5613 G3326 G5401 G2532 G5156 G1209 G0846
2 Kor 7:15 Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem.
2 Kor 7:15
2 Kor 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:15
2 Kor 7:15  i  serce  jego  wysoce  usytuowany  do  ty, wy  pamiętając  posłuszeństwo  wszystko  ty, wy  jako  miał  jego  z  strach  i  drżenie
2 Kor 7:15 G2532 G4698 G0846 G4056 G2076 G1519 G5209 G0363 G5218 G3956 G5216 G5613 G1209 G0846 G3326 G5401 G2532 G5156
2 Kor 7:16 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν.                                                              
2 Kor 7:16 CHai/rO o(/ti e)n panti\ TarrO= e)n u(mi=n.
2 Kor 7:16 CHairO hoti en panti TarrO en hymin.
2 Kor 7:16 v-1pai-s-- c--------- p--------- a-----dsn- v-1pai-s-- p--------- rp----dp--
2 Kor 7:16 G5463 G3754 G1722 G3956 G2292 G1722 G5213
2 Kor 7:16 Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać.
2 Kor 7:16
2 Kor 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 7:16
2 Kor 7:16  cieszyć  że  w  wszystko  Ja  polegać  w  ty, wy
2 Kor 7:16 G5463 G3754 G1722 G3956 G2292 G2292 G1722 G5213
Copyright by Cezary Podolski