Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor7      do_str_głównej      do_2Kor9      
2 Kor 8:1 Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας,                                        
2 Kor 8:1 *gnOri/DZomen de\ u(mi=n, a)delfoi/, tE\n CHa/rin tou= Teou= tE\n dedome/nEn e)n tai=s e)kklEsi/ais tE=s *makedoni/as,
2 Kor 8:1 gnOriDZomen de hymin, adelfoi, tEn CHarin tu Teu tEn dedomenEn en tais ekklEsiais tEs makedonias,
2 Kor 8:1 v-1pai-p-- c--------- rp----dp-- n-----vpm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----asf- v--xppasf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf-
2 Kor 8:1 G1107 G1161 G5213 G0080 G3588 G5485 G3588 G2316 G3588 G1325 G1722 G3588 G1577 G3588 G3109
2 Kor 8:1 Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii,
2 Kor 8:1
2 Kor 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:1
2 Kor 8:1  Informujemy  ty, wy  bracia  łaska  Bóg  to  kościoły  Wielki
2 Kor 8:1 G1107 G5213 G0080 G5485 G2316 G1325 G1577 G3109
2 Kor 8:2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν·                        
2 Kor 8:2 o(/ti e)n pollE=| dokimE=| Tli/PSeOs E( perissei/a tE=s CHara=s au)tO=n kai\ E( kata\ ba/Tous ptOCHei/a au)tO=n e)peri/sseusen ei)s to\ plou=tos tE=s a(plo/tEtos au)tO=n:
2 Kor 8:2 hoti en pollE dokimE TliPSeOs hE perisseia tEs CHaras autOn kai hE kata baTus ptOCHeia autOn eperisseusen eis to plutos tEs haplotEtos autOn:
2 Kor 8:2 c--------- p--------- a-----dsf- n-----dsf- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- c--------- ra----nsf- p--------- n-----gsn- n-----nsf- rp----gpm- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm-
2 Kor 8:2 G3754 G1722 G4183 G1382 G2347 G3588 G4050 G3588 G5479 G0846 G2532 G3588 G2596 G0899 G4432 G0846 G4052 G1519 G3588 G4149 G3588 G0572 G0846
2 Kor 8:2 jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty.
2 Kor 8:2
2 Kor 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:2
2 Kor 8:2  dla  one  między  wielki  test  ucisków  obfitość  radość  i  głęboko  ubóstwo  ich  Bóg obfitował do  w  Bogactwo  ich  serdeczność
2 Kor 8:2 G3754 G0846 G1722 G4183 G1382 G2347 G4050 G5479 G2532 G0899 G4432 G0846 G4052 G1519 G4149 G0846 G0572
2 Kor 8:3 ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ παρὰ δύναμιν, αὐθαίρετοι                                                      
2 Kor 8:3 o(/ti kata\ du/namin, marturO=, kai\ para\ du/namin, au)Tai/retoi
2 Kor 8:3 hoti kata dynamin, martyrO, kai para dynamin, auTairetoi
2 Kor 8:3 c--------- p--------- n-----asf- v-1pai-s-- c--------- p--------- n-----asf- a-----npm-
2 Kor 8:3 G3754 G2596 G1411 G3140 G2532 G3844 G1411 G0830
2 Kor 8:3 Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe możliwości okazały gotowość,
2 Kor 8:3
2 Kor 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:3
2 Kor 8:3  Dla  wesoły  na  wojska  i  przez  wojska  świadek
2 Kor 8:3 G3754 G0830 G2596 G1411 G2532 G5228 G1411 G3140
2 Kor 8:4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους                                      
2 Kor 8:4 meta\ pollE=s paraklE/seOs deo/menoi E(mO=n tE\n CHa/rin kai\ tE\n koinOni/an tE=s diakoni/as tE=s ei)s tou\s a(gi/ous
2 Kor 8:4 meta pollEs paraklEseOs deomenoi hEmOn tEn CHarin kai tEn koinOnian tEs diakonias tEs eis tus hagius
2 Kor 8:4 p--------- a-----gsf- n-----gsf- v--pmpnpm- rp----gp-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- ra----apm- a-----apm-
2 Kor 8:4 G3326 G4183 G3874 G1189 G2257 G3588 G5485 G2532 G3588 G2842 G3588 G1248 G3588 G1519 G3588 G0040
2 Kor 8:4 nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.
2 Kor 8:4
2 Kor 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:4
2 Kor 8:4  wysoce  przekonująco  przekonująco  pytanie  nas  wziąć  prezent  i  część  ministerstwo  święty
2 Kor 8:4 G4183 G3326 G3874 G1189 G2257 G1209 G5485 G2532 G2842 G1248 G0040
2 Kor 8:5 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ,                                        
2 Kor 8:5 kai\ ou) kaTO\s E)lpi/samen a)lla\ e(autou\s e)/dOkan prO=ton tO=| kuri/O| kai\ E(mi=n dia\ TelE/matos Teou=,
2 Kor 8:5 kai u kaTOs Elpisamen alla heautus edOkan prOton tO kyriO kai hEmin dia TelEmatos Teu,
2 Kor 8:5 c--------- d--------- c--------- v-1aai-p-- c--------- rp----apm- v-3aai-p-- a-----asn- ra----dsm- n-----dsm- c--------- rp----dp-- p--------- n-----gsn- n-----gsm-
2 Kor 8:5 G2532 G3756 G2531 G1679 G0235 G1438 G1325 G4412 G3588 G2962 G2532 G2254 G1223 G2307 G2316
2 Kor 8:5 I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą.
2 Kor 8:5
2 Kor 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:5
2 Kor 8:5  i  nie  tylko  nadzieję,  ale  dany  się  się  pierwszy  Władca  i  nas  na  będzie  Bóg
2 Kor 8:5 G2532 G3756 G2531 G1679 G0235 G1325 G1438 G1438 G4412 G2962 G2532 G2254 G1223 G2307 G2316
2 Kor 8:6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.                                    
2 Kor 8:6 ei)s to\ parakale/sai E(ma=s *ti/ton i(/na kaTO\s proenE/rXato ou(/tOs kai\ e)pitele/sE| ei)s u(ma=s kai\ tE\n CHa/rin tau/tEn.
2 Kor 8:6 eis to parakalesai hEmas titon hina kaTOs proenErXato hutOs kai epitelesE eis hymas kai tEn CHarin tautEn.
2 Kor 8:6 p--------- ra----asn- v--aan---- rp----ap-- n-----asm- c--------- c--------- v-3ami-s-- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ap-- d--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
2 Kor 8:6 G1519 G3588 G3870 G2248 G5103 G2443 G2531 G4278 G3779 G2532 G2005 G1519 G5209 G2532 G3588 G5485 G3778
2 Kor 8:6 Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was.
2 Kor 8:6
2 Kor 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:6
2 Kor 8:6  tak  my  pytanie  Titus  że  jako  rozpoczął  tak  i  Ukończył  w  ty, wy  i  to  dobry  sprawa
2 Kor 8:6 G1519 G2248 G3870 G5103 G2443 G2531 G4278 G3779 G2532 G2005 G1519 G5209 G2532 G5026 G5485 G5485
2 Kor 8:7 ἀλλ᾿ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.                
2 Kor 8:7 a)ll' O(/sper e)n panti\ perisseu/ete, pi/stei kai\ lo/gO| kai\ gnO/sei kai\ pa/sE| spoudE=| kai\ tE=| e)X E(mO=n e)n u(mi=n a)ga/pE|, i(/na kai\ e)n tau/tE| tE=| CHa/riti perisseu/Ete.
2 Kor 8:7 all' Osper en panti perisseuete, pistei kai logO kai gnOsei kai pasE spudE kai tE eX hEmOn en hymin agapE, hina kai en tautE tE CHariti perisseuEte.
2 Kor 8:7 c--------- c--------- p--------- a-----dsn- v-2pai-p-- n-----dsf- c--------- n-----dsm- c--------- n-----dsf- c--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsf- p--------- rp----gp-- p--------- rp----dp-- n-----dsf- c--------- d--------- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-2pas-p--
2 Kor 8:7 G0235 G5618 G1722 G3956 G4052 G4102 G2532 G3056 G2532 G1108 G2532 G3956 G4710 G2532 G3588 G1537 G2257 G1722 G5213 G0026 G2443 G2532 G1722 G3778 G3588 G5485 G4052
2 Kor 8:7 A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.
2 Kor 8:7
2 Kor 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:7
2 Kor 8:7 A  jako  obfitować  wszystko  wiara  i  krótko mówiąc  i  wiedza  i  każdy  gorliwość  i  miłość  stać się Twoim  do  nas  tak  obfitować  i  shoyu  cnota
2 Kor 8:7 G0235 G5618 G4052 G3956 G4102 G2532 G3056 G2532 G1108 G2532 G3956 G4710 G2532 G0026 G5216 G1722 G2254 G2443 G4052 G2532 G5026 G5485
2 Kor 8:8 Οὐ κατ᾿ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·                                      
2 Kor 8:8 *ou) kat' e)pitagE\n le/gO, a)lla\ dia\ tE=s e(te/rOn spoudE=s kai\ to\ tE=s u(mete/ras a)ga/pEs gnE/sion dokima/DZOn:
2 Kor 8:8 u kat' epitagEn legO, alla dia tEs heterOn spudEs kai to tEs hymeteras agapEs gnEsion dokimaDZOn:
2 Kor 8:8 d--------- p--------- n-----asf- v-1pai-s-- c--------- p--------- ra----gsf- a-----gpm- n-----gsf- d--------- ra----asn- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- a-----asn- v--papnsm-
2 Kor 8:8 G3756 G2596 G2003 G3004 G0235 G1223 G3588 G2087 G4710 G2532 G3588 G3588 G5212 G0026 G1103 G1381
2 Kor 8:8 Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość.
2 Kor 8:8
2 Kor 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:8
2 Kor 8:8  Mówiony  nie  w  Rozmiar  komenda  ale  gorliwość  gorliwość  inny  czuć się  szczerość  swój  miłość
2 Kor 8:8 G3004 G3756 G2596 G2596 G2003 G0235 G1223 G4710 G2087 G1381 G1103 G5212 G0026
2 Kor 8:9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.                            
2 Kor 8:9 ginO/skete ga\r tE\n CHa/rin tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, o(/ti di' u(ma=s e)ptO/CHeusen plou/sios O)/n, i(/na u(mei=s tE=| e)kei/nou ptOCHei/a| ploutE/sEte.
2 Kor 8:9 ginOskete gar tEn CHarin tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, hoti di' ymas eptOCHeusen plusios On, hina hymeis tE ekeinu ptOCHeia plutEsEte.
2 Kor 8:9 v-2pai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- d--------- p--------- rp----ap-- v-3aai-s-- a-----nsm- v--papnsm- c--------- rp----np-- ra----dsf- rd----gsm- n-----dsf- v-2aas-p--
2 Kor 8:9 G1097 G1063 G3588 G5485 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3754 G1223 G5209 G4433 G4145 G5607 G2443 G5210 G3588 G1565 G4432 G4147
2 Kor 8:9 Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
2 Kor 8:9
2 Kor 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:9
2 Kor 8:9  Dla  wiedzieć  łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  że  jest  bogaty  zubożały  dla  ty, wy  tak  ty, wy  wzbogacone  Jego  ubóstwa
2 Kor 8:9 G1063 G1097 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3754 G5607 G4145 G4433 G1223 G5209 G2443 G5210 G4147 G1565 G4432
2 Kor 8:10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·                            
2 Kor 8:10 kai\ gnO/mEn e)n tou/tO| di/dOmi: tou=to ga\r u(mi=n sumfe/rei, oi(/tines ou) mo/non to\ poiE=sai a)lla\ kai\ to\ Te/lein proenE/rXasTe a)po\ pe/rusi:
2 Kor 8:10 kai gnOmEn en tutO didOmi: tuto gar hymin symferei, hoitines u monon to poiEsai alla kai to Telein proenErXasTe apo perysi:
2 Kor 8:10 c--------- n-----asf- p--------- rd----dsn- v-1pai-s-- rd----nsn- c--------- rp----dp-- v-3pai-s-- rr----npm- d--------- a-----asn- ra----asn- v--aan---- c--------- d--------- ra----asn- v--pan---- v-2ami-p-- p--------- d---------
2 Kor 8:10 G2532 G1106 G1722 G5129 G1325 G5124 G1063 G5213 G4851 G3748 G3756 G3440 G3588 G4160 G0235 G2532 G3588 G2309 G4278 G0575 G4070
2 Kor 8:10 Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać.
2 Kor 8:10
2 Kor 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:10
2 Kor 8:10  dać  w  to  rada  dla  to  przydatny  ty, wy  że  nie  tylko  rozpoczął  do  ale  i  chciał  z  przeszłość  Rok
2 Kor 8:10 G1325 G1722 G5129 G1106 G1063 G5124 G4851 G5213 G3748 G3756 G3440 G4278 G4160 G0235 G2532 G2309 G0575 G4070 G4070
2 Kor 8:11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ προθυμία τοῦ θέλειν οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.                                
2 Kor 8:11 nuni\ de\ kai\ to\ poiE=sai e)pitele/sate, o(/pOs kaTa/per E( proTumi/a tou= Te/lein ou(/tOs kai\ to\ e)pitele/sai e)k tou= e)/CHein.
2 Kor 8:11 nyni de kai to poiEsai epitelesate, hopOs kaTaper hE proTymia tu Telein hutOs kai to epitelesai ek tu eCHein.
2 Kor 8:11 d--------- c--------- d--------- ra----asn- v--aan---- v-2aad-p-- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- v--pan---- d--------- d--------- ra----nsn- v--aan---- p--------- ra----gsn- v--pan----
2 Kor 8:11 G3570 G1161 G2532 G3588 G4160 G2005 G3704 G2509 G3588 G4288 G3588 G2309 G3779 G2532 G3588 G2005 G1537 G3588 G2192
2 Kor 8:11 Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.
2 Kor 8:11
2 Kor 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:11
2 Kor 8:11  Wziąć  zaś  teraz  sprawa  tak  co  pilnie  chciał  że  i  wykonywane  był  na  dobrobyt
2 Kor 8:11 G2005 G1161 G3570 G4160 G3704 G2509 G4288 G2309 G3779 G2532 G2005 G2005 G1537 G2192
2 Kor 8:12 εἰ γὰρ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει.                                            
2 Kor 8:12 ei) ga\r E( proTumi/a pro/keitai, kaTo\ e)a\n e)/CHE| eu)pro/sdektos, ou) kaTo\ ou)k e)/CHei.
2 Kor 8:12 ei gar hE proTymia prokeitai, kaTo ean eCHE euprosdektos, u kaTo uk eCHei.
2 Kor 8:12 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pmi-s-- c--------- x--------- v-3pas-s-- a-----nsf- d--------- c--------- d--------- v-3pai-s--
2 Kor 8:12 G1487 G1063 G3588 G4288 G4295 G2526 G1437 G2192 G2144 G3756 G2526 G3756 G2192
2 Kor 8:12 A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma.
2 Kor 8:12
2 Kor 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:12
2 Kor 8:12  Dla  jeśli  jest  gorliwość  przyjęty  Mimo  na  kto  że  ma  nie  na  nie  ma
2 Kor 8:12 G1063 G1487 G4295 G4288 G2144 G2526 G2526 G5100 G1437 G2192 G3756 G2526 G3756 G2192
2 Kor 8:13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν θλῖψις· ἀλλ᾿ ἐξ ἰσότητος                                                  
2 Kor 8:13 ou) ga\r i(/na a)/llois a)/nesis, u(mi=n Tli=PSis: a)ll' e)X i)so/tEtos
2 Kor 8:13 u gar hina allois anesis, hymin TliPSis: all' eX isotEtos
2 Kor 8:13 d--------- c--------- c--------- a-----dpm- n-----nsf- rp----dp-- n-----nsf- c--------- p--------- n-----gsf-
2 Kor 8:13 G3756 G1063 G2443 G0243 G0425 G5213 G2347 G0235 G1537 G2471
2 Kor 8:13 Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość.
2 Kor 8:13
2 Kor 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:13
2 Kor 8:13  Nie  że  inny  ulga  i  ty, wy  waga  ale  że  jednolitość
2 Kor 8:13 G3756 G2443 G0243 G0425 G1161 G5213 G2347 G0235 G1537 G2471
2 Kor 8:14 ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης·                      
2 Kor 8:14 e)n tO=| nu=n kairO=| to\ u(mO=n peri/sseuma ei)s to\ e)kei/nOn u(ste/rEma, i(/na kai\ to\ e)kei/nOn peri/sseuma ge/nEtai ei)s to\ u(mO=n u(ste/rEma, o(/pOs ge/nEtai i)so/tEs:
2 Kor 8:14 en tO nyn kairO to hymOn perisseuma eis to ekeinOn hysterEma, hina kai to ekeinOn perisseuma genEtai eis to hymOn hysterEma, hopOs genEtai isotEs:
2 Kor 8:14 p--------- ra----dsm- d--------- n-----dsm- ra----nsn- rp----gp-- n-----nsn- p--------- ra----asn- rd----gpm- n-----asn- c--------- d--------- ra----nsn- rd----gpm- n-----nsn- v-3ams-s-- p--------- ra----asn- rp----gp-- n-----asn- c--------- v-3ams-s-- n-----nsf-
2 Kor 8:14 G1722 G3588 G3568 G2540 G3588 G5216 G4051 G1519 G3588 G1565 G5303 G2443 G2532 G3588 G1565 G4051 G1096 G1519 G3588 G5216 G5303 G3704 G1096 G2471
2 Kor 8:14 Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane:
2 Kor 8:14
2 Kor 8:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:14
2 Kor 8:14  Teraz  Teraz  Teraz  swój  nadmiar  w  ich  brak  i  ich  nadmiar  w  swój  brak  że  był  jednolitość
2 Kor 8:14 G1722 G2540 G3568 G5216 G4051 G1519 G1565 G5303 G2443 G1565 G4051 G1519 G5216 G5303 G3704 G1096 G2471
2 Kor 8:15 καθὼς γέγραπται, τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.                                            
2 Kor 8:15 kaTO\s ge/graptai, *(o to\ polu\ ou)k e)pleo/nasen, kai\ o( to\ o)li/gon ou)k E)latto/nEsen.
2 Kor 8:15 kaTOs gegraptai, ho to poly uk epleonasen, kai ho to oligon uk ElattonEsen.
2 Kor 8:15 c--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- ra----asn- a-----asn- d--------- v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- ra----asn- a-----asn- d--------- v-3aai-s--
2 Kor 8:15 G2531 G1125 G3588 G3588 G4183 G3756 G4121 G2532 G3588 G3588 G3641 G3756 G1641
2 Kor 8:15 Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.
2 Kor 8:15
2 Kor 8:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:15
2 Kor 8:15  jako  napisany  wiele  nie  miał  zbędny  i  mało  nie  miał  brak
2 Kor 8:15 G2531 G1125 G4183 G3756 G4121 G4121 G2532 G3641 G3756 G1641 G1641
2 Kor 8:16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου,                                        
2 Kor 8:16 *CHa/ris de\ tO=| TeO=| tO=| do/nti tE\n au)tE\n spoudE\n u(pe\r u(mO=n e)n tE=| kardi/a| *ti/tou,
2 Kor 8:16 CHaris de tO TeO tO donti tEn autEn spudEn hyper hymOn en tE kardia titu,
2 Kor 8:16 n-----nsf- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--aapdsm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- p--------- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm-
2 Kor 8:16 G5485 G1161 G3588 G2316 G3588 G1325 G3588 G0846 G4710 G5228 G5216 G1722 G3588 G2588 G5103
2 Kor 8:16 A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa,
2 Kor 8:16
2 Kor 8:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:16
2 Kor 8:16  Dziękczynienie  Bóg  , które wprowadzają  w  serce  Titus  jest  gorliwość  do  ty, wy
2 Kor 8:16 G5485 G2316 G1325 G1722 G2588 G5103 G0846 G4710 G5228 G5216
2 Kor 8:17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς.                                              
2 Kor 8:17 o(/ti tE\n me\n para/klEsin e)de/Xato, spoudaio/teros de\ u(pa/rCHOn au)Tai/retos e)XE=lTen pro\s u(ma=s.
2 Kor 8:17 hoti tEn men paraklEsin edeXato, spudaioteros de hyparCHOn auTairetos eXElTen pros hymas.
2 Kor 8:17 c--------- ra----asf- c--------- n-----asf- v-3ami-s-- a-----nsmc c--------- v--papnsm- a-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----ap--
2 Kor 8:17 G3754 G3588 G3303 G3874 G1209 G4705 G1161 G5225 G0830 G1831 G4314 G5209
2 Kor 8:17 iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was.
2 Kor 8:17
2 Kor 8:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:17
2 Kor 8:17  Dla  chociaż  pytanie  pytanie  jednak  jest  bardzo  pracowity  iść  do  ty, wy  dobrowolnie
2 Kor 8:17 G3754 G3303 G1209 G3874 G1161 G5225 G4707 G4707 G1831 G4314 G5209 G0830
2 Kor 8:18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾿ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν                                      
2 Kor 8:18 sunepe/mPSamen de\ met' au)tou= to\n a)delfo\n ou(= o( e)/painos e)n tO=| eu)aggeli/O| dia\ pasO=n tO=n e)kklEsiO=n
2 Kor 8:18 synepemPSamen de met' autu ton adelfon hu ho epainos en tO euaNgeliO dia pasOn tOn ekklEsiOn
2 Kor 8:18 v-1aai-p-- c--------- p--------- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- rr----gsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- a-----gpf- ra----gpf- n-----gpf-
2 Kor 8:18 G4842 G1161 G3326 G0846 G3588 G0080 G3739 G3588 G1868 G1722 G3588 G2098 G1223 G3956 G3588 G1577
2 Kor 8:18 Posłaliśmy z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich Kościołach.
2 Kor 8:18
2 Kor 8:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:18
2 Kor 8:18  C  go  wysłane  brat  w  wszystko  kościoły  chwalić się  chwalić się  dla  ewangelia
2 Kor 8:18 G3326 G0846 G4842 G0080 G1223 G3956 G1577 G1868 G3739 G1722 G2098
2 Kor 8:19 οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾿ ἡμῶν πρὸς τὴν [αὐτοῦ] τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν              
2 Kor 8:19 ou) mo/non de\ a)lla\ kai\ CHeirotonETei\s u(po\ tO=n e)kklEsiO=n sune/kdEmos E(mO=n su\n tE=| CHa/riti tau/tE| tE=| diakonoume/nE| u(f' E(mO=n pro\s tE\n [au)tou=] tou= kuri/ou do/Xan kai\ proTumi/an E(mO=n
2 Kor 8:19 u monon de alla kai CHeirotonETeis hypo tOn ekklEsiOn synekdEmos hEmOn syn tE CHariti tautE tE diakonumenE hyf' EmOn pros tEn [autu] tu kyriu doXan kai proTymian hEmOn
2 Kor 8:19 d--------- a-----asn- c--------- c--------- d--------- v--appnsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- n-----nsm- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- ra----dsf- v--pppdsf- p--------- rp----gp-- p--------- ra----asf- rp----gsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----asf- c--------- n-----asf- rp----gp--
2 Kor 8:19 G3756 G3440 G1161 G0235 G2532 G5500 G5259 G3588 G1577 G4898 G2257 G4862 G3588 G5485 G3778 G3588 G1247 G5259 G2257 G4314 G3588 G0846 G3588 G2962 G1391 G2532 G4288 G2257
2 Kor 8:19 Co więcej, przez same Kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia,
2 Kor 8:19
2 Kor 8:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:19
2 Kor 8:19  i  poza  poza  poza  Ulubione  z  Kościoły  towarzyszyć  nas  dla  to  miłości  który  my  służyć  w  chwała  Władca  swój  gorliwość
2 Kor 8:19 G1161 G0235 G3440 G3756 G5500 G5259 G1577 G4898 G2257 G4862 G5026 G5485 G1247 G2257 G1247 G4314 G1391 G2962 G5216 G4288
2 Kor 8:20 στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾿ ἡμῶν·                                          
2 Kor 8:20 stello/menoi tou=to mE/ tis E(ma=s mOmE/sEtai e)n tE=| a(dro/tEti tau/tE| tE=| diakonoume/nE| u(f' E(mO=n:
2 Kor 8:20 stellomenoi tuto mE tis hEmas mOmEsEtai en tE hadrotEti tautE tE diakonumenE hyf' EmOn:
2 Kor 8:20 v--pmpnpm- rd----asn- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3ams-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- ra----dsf- v--pppdsf- p--------- rp----gp--
2 Kor 8:20 G4724 G5124 G3361 G5100 G2248 G3469 G1722 G3588 G0100 G3778 G3588 G1247 G5259 G2257
2 Kor 8:20 wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych.
2 Kor 8:20
2 Kor 8:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:20
2 Kor 8:20  ostrożność  nas  nie  przejść  kogo  winić  w  to  obfitość  jest podawany  nasz
2 Kor 8:20 G4724 G2248 G5124 G3469 G5100 G3469 G1722 G5026 G0100 G1247 G2257
2 Kor 8:21 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.                                                
2 Kor 8:21 pronoou=men ga\r kala\ ou) mo/non e)nO/pion kuri/ou a)lla\ kai\ e)nO/pion a)nTrO/pOn.
2 Kor 8:21 pronoumen gar kala u monon enOpion kyriu alla kai enOpion anTrOpOn.
2 Kor 8:21 v-1pai-p-- c--------- a-----apn- d--------- a-----asn- p--------- n-----gsm- c--------- d--------- p--------- n-----gpm-
2 Kor 8:21 G4306 G1063 G2570 G3756 G3440 G1799 G2962 G0235 G2532 G1799 G0444
2 Kor 8:21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi.
2 Kor 8:21
2 Kor 8:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:21
2 Kor 8:21  próbować  dobry  nie  tylko  przed  Władca  ale  i  przed  osoby
2 Kor 8:21 G4306 G2570 G3756 G3440 G1799 G2962 G0235 G2532 G1799 G0444
2 Kor 8:22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς.                          
2 Kor 8:22 sunepe/mPSamen de\ au)toi=s to\n a)delfo\n E(mO=n o(\n e)dokima/samen e)n polloi=s polla/kis spoudai=on o)/nta, nuni\ de\ polu\ spoudaio/teron pepoiTE/sei pollE=| tE=| ei)s u(ma=s.
2 Kor 8:22 synepemPSamen de autois ton adelfon hEmOn hon edokimasamen en pollois pollakis spudaion onta, nyni de poly spudaioteron pepoiTEsei pollE tE eis hymas.
2 Kor 8:22 v-1aai-p-- c--------- rp----dpm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- rr----asm- v-1aai-p-- p--------- a-----dpn- d--------- a-----asm- v--papasm- d--------- c--------- a-----asn- a-----asmc n-----dsf- a-----dsf- ra----dsf- p--------- rp----ap--
2 Kor 8:22 G4842 G1161 G0846 G3588 G0080 G2257 G3739 G1381 G1722 G4183 G4178 G4705 G5607 G3570 G1161 G4183 G4706 G4006 G4183 G3588 G1519 G5209
2 Kor 8:22 Posłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a który teraz, naprawdę, ufając wam okazał się jeszcze bardziej gorliwym.
2 Kor 8:22
2 Kor 8:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:22
2 Kor 8:22  wysłane  ich  brat  nasz  kogo  gorliwość  wiele  czas  doświadczony  w  wiele  i  teraz  więcej  trudniej  wielki  zaufanie  w  ty, wy
2 Kor 8:22 G4842 G0846 G0080 G2257 G3739 G4705 G4178 G4178 G1381 G1722 G4183 G1161 G3570 G4183 G4707 G4183 G4006 G1519 G5209
2 Kor 8:23 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.                                      
2 Kor 8:23 ei)/te u(pe\r *ti/tou, koinOno\s e)mo\s kai\ ei)s u(ma=s sunergo/s: ei)/te a)delfoi\ E(mO=n, a)po/stoloi e)kklEsiO=n, do/Xa *CHristou=.
2 Kor 8:23 eite hyper titu, koinOnos emos kai eis hymas synergos: eite adelfoi hEmOn, apostoloi ekklEsiOn, doXa CHristu.
2 Kor 8:23 c--------- p--------- n-----gsm- n-----nsm- a-----nsm- c--------- p--------- rp----ap-- a-----nsm- c--------- n-----npm- rp----gp-- n-----npm- n-----gpf- n-----nsf- n-----gsm-
2 Kor 8:23 G1535 G5228 G5103 G2844 G1699 G2532 G1519 G5209 G4904 G1535 G0080 G2257 G0652 G1577 G1391 G5547
2 Kor 8:23 Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi - to wysłańcy Kościołów , chwała Chrystusa.
2 Kor 8:23
2 Kor 8:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:23
2 Kor 8:23  Że  Jako  do  Titus  mój  towarzysz  i  pracownik  w  ty, wy  i  bracia  nasz  Posłów  Kościoły  chwała  Chrystus
2 Kor 8:23 G1535 G5228 G5228 G5103 G1699 G2844 G2532 G4904 G1519 G5209 G1535 G0080 G2257 G0652 G1577 G1391 G5547
2 Kor 8:24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.                                  
2 Kor 8:24 tE\n ou)=n e)/ndeiXin tE=s a)ga/pEs u(mO=n kai\ E(mO=n kauCHE/seOs u(pe\r u(mO=n ei)s au)tou\s e)ndeiknu/menoi ei)s pro/sOpon tO=n e)kklEsiO=n.
2 Kor 8:24 tEn un endeiXin tEs agapEs hymOn kai hEmOn kauCHEseOs hyper hymOn eis autus endeiknymenoi eis prosOpon tOn ekklEsiOn.
2 Kor 8:24 ra----asf- c--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- rp----gp-- n-----gsf- p--------- rp----gp-- p--------- rp----apm- v--pmpnpm- p--------- n-----asn- ra----gpf- n-----gpf-
2 Kor 8:24 G3588 G3767 G1732 G3588 G0026 G5216 G2532 G2257 G2746 G5228 G5216 G1519 G0846 G1731 G1519 G4383 G3588 G1577
2 Kor 8:24 Okażcie więc im wobec Kościołów waszą miłość i dowody naszej z was chluby.
2 Kor 8:24
2 Kor 8:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 8:24
2 Kor 8:24  Tak  przed  twarz  Kościoły  niech  ich  dowód  miłość  swój  i  my  cieszyć  ty, wy
2 Kor 8:24 G3767 G1519 G4383 G1577 G1731 G0846 G1732 G0026 G5216 G2532 G2257 G2746 G5216
Copyright by Cezary Podolski