Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor8      do_str_głównej      do_2Kor10      
2 Kor 9:1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν,                                      
2 Kor 9:1 *peri\ me\n ga\r tE=s diakoni/as tE=s ei)s tou\s a(gi/ous perisso/n moi/ e)stin to\ gra/fein u(mi=n,
2 Kor 9:1 peri men gar tEs diakonias tEs eis tus hagius perisson moi estin to grafein hymin,
2 Kor 9:1 p--------- c--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- ra----apm- a-----apm- a-----nsn- rp----ds-- v-3pai-s-- ra----nsn- v--pan---- rp----dp--
2 Kor 9:1 G4012 G3303 G1063 G3588 G1248 G3588 G1519 G3588 G0040 G4053 G3427 G2076 G3588 G1125 G5213
2 Kor 9:1 O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać.
2 Kor 9:1
2 Kor 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:1
2 Kor 9:1  mnie  nadmiernie  pisać  ty, wy  o  Pomocnik  święty
2 Kor 9:1 G3427 G4053 G1125 G5213 G4012 G1248 G0040
2 Kor 9:2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς πλείονας.                        
2 Kor 9:2 oi)=da ga\r tE\n proTumi/an u(mO=n E(\n u(pe\r u(mO=n kauCHO=mai *makedo/sin o(/ti *)aCHai/+a pareskeu/astai a)po\ pe/rusi, kai\ to\ u(mO=n DZE=los E)re/Tisen tou\s plei/onas.
2 Kor 9:2 oida gar tEn proTymian hymOn hEn hyper hymOn kauCHOmai makedosin hoti aCHa+ia pareskeuastai apo perysi, kai to hymOn DZElos EreTisen tus pleionas.
2 Kor 9:2 v-1xai-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- rr----asf- p--------- rp----gp-- v-1pmi-s-- n-----dpm- d--------- n-----nsf- v-3xmi-s-- p--------- d--------- c--------- ra----nsn- rp----gp-- n-----nsn- v-3aai-s-- ra----apm- a-----apmc
2 Kor 9:2 G1492 G1063 G3588 G4288 G5216 G3739 G5228 G5216 G2744 G3110 G3754 G0882 G3903 G0575 G4070 G2532 G3588 G5216 G2205 G2042 G3588 G4119
2 Kor 9:2 Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: Achaja gotowa jest już od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
2 Kor 9:2
2 Kor 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:2
2 Kor 9:2  dla  wiedzieć  gorliwość  swój  pochwalić  ty, wy  Macedoński  że  Achaia  przygotowany  z  przeszłość  Rok  i  zazdrość  zazdrość  twój  Zachęca  wiele
2 Kor 9:2 G1063 G1492 G4288 G5216 G2744 G5216 G3110 G3754 G0882 G3903 G0575 G4070 G4070 G2532 G1537 G2205 G5216 G2042 G4119
2 Kor 9:3 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,                        
2 Kor 9:3 e)/pemPSa de\ tou\s a)delfou/s, i(/na mE\ to\ kau/CHEma E(mO=n to\ u(pe\r u(mO=n kenOTE=| e)n tO=| me/rei tou/tO|, i(/na kaTO\s e)/legon pareskeuasme/noi E)=te,
2 Kor 9:3 epemPSa de tus adelfus, hina mE to kauCHEma hEmOn to hyper hymOn kenOTE en tO merei tutO, hina kaTOs elegon pareskeuasmenoi Ete,
2 Kor 9:3 v-1aai-s-- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- ra----nsn- p--------- rp----gp-- v-3aps-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- c--------- c--------- v-1iai-s-- v--xmpnpm- v-2pas-p--
2 Kor 9:3 G3992 G1161 G3588 G0080 G2443 G3361 G3588 G2745 G2257 G3588 G5228 G5216 G2758 G1722 G3588 G3313 G5129 G2443 G2531 G3004 G3903 G5600
2 Kor 9:3 Posłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście - jak to już powiedziałem - byli gotowi.
2 Kor 9:3
2 Kor 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:3
2 Kor 9:3  Brothers  wysłane  że  chwalić  mój  o  ty, wy  nie  był  próżny  w  Sem  sprawa  że  jako  powiedział  były  przygotowany
2 Kor 9:3 G0080 G3992 G2443 G2745 G2257 G5228 G5216 G3361 G2758 G2758 G1722 G5129 G3313 G2443 G2531 G3004 G5600 G3903
2 Kor 9:4 μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγω ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.                          
2 Kor 9:4 mE/ pOs e)a\n e)/lTOsin su\n e)moi\ *makedo/nes kai\ eu(/rOsin u(ma=s a)paraskeua/stous kataisCHunTO=men E(mei=s, i(/na mE\ le/gO u(mei=s, e)n tE=| u(posta/sei tau/tE|.
2 Kor 9:4 mE pOs ean elTOsin syn emoi makedones kai heurOsin hymas aparaskeuastus kataisCHynTOmen hEmeis, hina mE legO hymeis, en tE hypostasei tautE.
2 Kor 9:4 c--------- d--------- c--------- v-3aas-p-- p--------- rp----ds-- n-----npm- c--------- v-3aas-p-- rp----ap-- a-----apm- v-1aps-p-- rp----np-- c--------- d--------- v-1pas-s-- rp----np-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
2 Kor 9:4 G3361 G4459 G1437 G2064 G4862 G1698 G3110 G2532 G2147 G5209 G0532 G2617 G2249 G2443 G3361 G3004 G5210 G1722 G3588 G5287 G3778
2 Kor 9:4 Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i gdyby stwierdzili, żeście nie przygotowani, zawstydzilibyśmy się my - nie chcę już mówić, że i wy - z powodu takiego stanu rzeczy.
2 Kor 9:4
2 Kor 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:4
2 Kor 9:4  że  kiedy  przyjść  z  Ja  Macedończycy  i  będzie  ty, wy  nieprzygotowany  nie  były  w  wstyd  my  nie  nie  powiedzieć  ty, wy  chluby  takie  zaufanie
2 Kor 9:4 G3381 G1437 G2064 G4862 G1698 G3110 G2532 G2147 G5209 G0532 G3381 G2617 G2617 G2617 G2249 G2443 G3361 G3004 G5210 G2746 G5026 G5287
2 Kor 9:5 ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν.                
2 Kor 9:5 a)nagkai=on ou)=n E(gEsa/mEn parakale/sai tou\s a)delfou\s i(/na proe/lTOsin ei)s u(ma=s kai\ prokatarti/sOsin tE\n proepEggelme/nEn eu)logi/an u(mO=n, tau/tEn e(toi/mEn ei)=nai ou(/tOs O(s eu)logi/an kai\ mE\ O(s pleoneXi/an.
2 Kor 9:5 anaNkaion un hEgEsamEn parakalesai tus adelfus hina proelTOsin eis hymas kai prokatartisOsin tEn proepENgelmenEn eulogian hymOn, tautEn hetoimEn einai hutOs hOs eulogian kai mE hOs pleoneXian.
2 Kor 9:5 a-----nsn- c--------- v-1ami-s-- v--aan---- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aas-p-- p--------- rp----ap-- c--------- v-3aas-p-- ra----asf- v--xmpasf- n-----asf- rp----gp-- rd----asf- a-----asf- v--pan---- d--------- c--------- n-----asf- c--------- d--------- c--------- n-----asf-
2 Kor 9:5 G0316 G3767 G2233 G3870 G3588 G0080 G2443 G4281 G1519 G5209 G2532 G4294 G3588 G4279 G2129 G5216 G3778 G2092 G1511 G3779 G5613 G2129 G2532 G3361 G5613 G4124
2 Kor 9:5 Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem.
2 Kor 9:5
2 Kor 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:5
2 Kor 9:5  Zatem  Esteeming  prawo  błagać  bracia  że  uprzednio  iść  do  ty, wy  i  poprzednio  zaabsorbowany  ogłoszona  już  błogosławieństwo  swój  był  gotowy  jako  błogosławieństwo  i  nie  jako  ściąganie
2 Kor 9:5 G3767 G2233 G0316 G3870 G0080 G2443 G4281 G4281 G1519 G5209 G2532 G4294 G4294 G4293 G4293 G2129 G5216 G1511 G2092 G5613 G2129 G2532 G3361 G5618 G4124
2 Kor 9:6 Τοῦτο δέ, σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει.                                  
2 Kor 9:6 *tou=to de/, o( spei/rOn feidome/nOs feidome/nOs kai\ Teri/sei, kai\ o( spei/rOn e)p' eu)logi/ais e)p' eu)logi/ais kai\ Teri/sei.
2 Kor 9:6 tuto de, ho speirOn feidomenOs feidomenOs kai Terisei, kai ho speirOn ep' eulogiais ep' eulogiais kai Terisei.
2 Kor 9:6 rd----asn- c--------- ra----nsm- v--papnsm- d--------- d--------- d--------- v-3fai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dpf- p--------- n-----dpf- d--------- v-3fai-s--
2 Kor 9:6 G5124 G1161 G3588 G4687 G5340 G5340 G2532 G2325 G2532 G3588 G4687 G1909 G2129 G1909 G2129 G2532 G2325
2 Kor 9:6 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
2 Kor 9:6
2 Kor 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:6
2 Kor 9:6  W  Sem  kto  loch  skąpy  skąpy  i  żąć  i  kto  loch  hojnie  hojnie  hojnie  hojnie  i  żąć
2 Kor 9:6 G1161 G5124 G4687 G4687 G5340 G5340 G2532 G2325 G2532 G4687 G4687 G1909 G2129 G1909 G2129 G2532 G2325
2 Kor 9:7 ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ θεός.                                  
2 Kor 9:7 e(/kastos kaTO\s proE/|rEtai tE=| kardi/a|, mE\ e)k lu/pEs E)\ e)X a)na/gkEs, i(laro\n ga\r do/tEn a)gapa=| o( Teo/s.
2 Kor 9:7 hekastos kaTOs proErEtai tE kardia, mE ek lypEs E eX anaNkEs, hilaron gar dotEn agapa ho Teos.
2 Kor 9:7 a-----nsm- c--------- v-3xmi-s-- ra----dsf- n-----dsf- d--------- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsf- a-----asm- c--------- n-----asm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
2 Kor 9:7 G1538 G2531 G4255 G3588 G2588 G3361 G1537 G3077 G2228 G1537 G0318 G2431 G1063 G1395 G0025 G3588 G2316
2 Kor 9:7 Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
2 Kor 9:7
2 Kor 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:7
2 Kor 9:7  Każdy  na  lokalizacja  serce  nie  z  zmartwienie  i  z  przymus  dla  wesoły  dawca  lubi  Bóg
2 Kor 9:7 G1538 G2531 G4255 G2588 G3361 G1537 G3077 G2228 G1537 G0318 G1063 G2431 G1395 G0025 G2316
2 Kor 9:8 δυνατεῖ δὲ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,                          
2 Kor 9:8 dunatei= de\ o( Teo\s pa=san CHa/rin perisseu=sai ei)s u(ma=s, i(/na e)n panti\ pa/ntote pa=san au)ta/rkeian e)/CHontes perisseu/Ete ei)s pa=n e)/rgon a)gaTo/n,
2 Kor 9:8 dynatei de ho Teos pasan CHarin perisseusai eis hymas, hina en panti pantote pasan autarkeian eCHontes perisseuEte eis pan ergon agaTon,
2 Kor 9:8 v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----asf- n-----asf- v--aan---- p--------- rp----ap-- c--------- p--------- a-----dsn- d--------- a-----asf- n-----asf- v--papnpm- v-2pas-p-- p--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn-
2 Kor 9:8 G1414 G1161 G3588 G2316 G3956 G5485 G4052 G1519 G5209 G2443 G1722 G3956 G3842 G3956 G0841 G2192 G4052 G1519 G3956 G2041 G0018
2 Kor 9:8 A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki
2 Kor 9:8
2 Kor 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:8
2 Kor 9:8  Bóg  zaś  silny  wzbogacać  wszelkiego rodzaju  łaska  że  zawsze  w  wszystko  o  wszystko  zadowolenie  były  bogaty  w  wszystko  dobry  sprawa
2 Kor 9:8 G2316 G1161 G1415 G4052 G3956 G5485 G2443 G3842 G1722 G3956 G2192 G3956 G0841 G4052 G4052 G1519 G3956 G0018 G2041
2 Kor 9:9 καθὼς γέγραπται, Ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.                                          
2 Kor 9:9 kaTO\s ge/graptai, *)esko/rpisen, e)/dOken toi=s pe/nEsin, E( dikaiosu/nE au)tou= me/nei ei)s to\n ai)O=na.
2 Kor 9:9 kaTOs gegraptai, eskorpisen, edOken tois penEsin, hE dikaiosynE autu menei eis ton aiOna.
2 Kor 9:9 c--------- v-3xpi-s-- v-3aai-s-- v-3aai-s-- ra----dpm- a-----dpm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- v-3pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
2 Kor 9:9 G2531 G1125 G4650 G1325 G3588 G3993 G3588 G1343 G0846 G3306 G1519 G3588 G0165
2 Kor 9:9 według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
2 Kor 9:9
2 Kor 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:9
2 Kor 9:9  jako  napisany  zmarnowany  rozproszonych  biedny  prawdziwy  jego  trwa  w  wiek
2 Kor 9:9 G2531 G1125 G4650 G1325 G3993 G1343 G0846 G3306 G1519 G0165
2 Kor 9:10 δὲ ἐπιχορηγῶν σπόρον τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν·                      
2 Kor 9:10 o( de\ e)piCHorEgO=n spo/ron tO=| spei/ronti kai\ a)/rton ei)s brO=sin CHorEgE/sei kai\ plETunei= to\n spo/ron u(mO=n kai\ au)XE/sei ta\ genE/mata tE=s dikaiosu/nEs u(mO=n:
2 Kor 9:10 ho de epiCHorEgOn sporon tO speironti kai arton eis brOsin CHorEgEsei kai plETynei ton sporon hymOn kai auXEsei ta genEmata tEs dikaiosynEs hymOn:
2 Kor 9:10 ra----nsm- c--------- v--papnsm- n-----asm- ra----dsm- v--papdsm- c--------- n-----asm- p--------- n-----asf- v-3fai-s-- c--------- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- c--------- v-3fai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp--
2 Kor 9:10 G3588 G1161 G2023 G4703 G3588 G4687 G2532 G0740 G1519 G1035 G5524 G2532 G4129 G3588 G4703 G5216 G2532 G0837 G3588 G1081 G3588 G1343 G5216
2 Kor 9:10 Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
2 Kor 9:10
2 Kor 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:10
2 Kor 9:10  Dając  zaś  ziarno  marnotrawnie  i  chleb  w  żywność  da  mnóstwo  obsianych  ty, wy  i  mnożyć  owoc  prawda  swój
2 Kor 9:10 G2023 G1161 G4690 G4687 G2532 G0740 G1519 G1035 G5524 G4129 G4703 G5216 G2532 G0837 G1081 G1343 G5216
2 Kor 9:11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ                                          
2 Kor 9:11 e)n panti\ ploutiDZo/menoi ei)s pa=san a(plo/tEta, E(/tis katerga/DZetai di' E(mO=n eu)CHaristi/an tO=| TeO=|
2 Kor 9:11 en panti plutiDZomenoi eis pasan haplotEta, hEtis katergaDZetai di' EmOn euCHaristian tO TeO
2 Kor 9:11 p--------- a-----dsn- v--pppnpm- p--------- a-----asf- n-----asf- rr----nsf- v-3pmi-s-- p--------- rp----gp-- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm-
2 Kor 9:11 G1722 G3956 G4148 G1519 G3956 G0572 G3748 G2716 G1223 G2257 G2169 G3588 G2316
2 Kor 9:11 Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.
2 Kor 9:11
2 Kor 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:11
2 Kor 9:11  wszystko  bogaty  były  w  wszystko  hojność  który  przez  nas  produkuje  dziękczynienie  Bóg
2 Kor 9:11 G3956 G4148 G4148 G1519 G3956 G0572 G3748 G1223 G2257 G2716 G2169 G2316
2 Kor 9:12 ὅτι διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ                        
2 Kor 9:12 o(/ti E( diakoni/a tE=s leitourgi/as tau/tEs ou) mo/non e)sti\n prosanaplErou=sa ta\ u(sterE/mata tO=n a(gi/On, a)lla\ kai\ perisseu/ousa dia\ pollO=n eu)CHaristiO=n tO=| TeO=|
2 Kor 9:12 hoti hE diakonia tEs leiturgias tautEs u monon estin prosanaplErusa ta hysterEmata tOn hagiOn, alla kai perisseuusa dia pollOn euCHaristiOn tO TeO
2 Kor 9:12 c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- d--------- a-----asn- v-3pai-s-- v--papnsf- ra----apn- n-----apn- ra----gpm- a-----gpm- c--------- d--------- v--papnsf- p--------- a-----gpf- n-----gpf- ra----dsm- n-----dsm-
2 Kor 9:12 G3754 G3588 G1248 G3588 G3009 G3778 G3756 G3440 G2076 G4322 G3588 G5303 G3588 G0040 G0235 G2532 G4052 G1223 G4183 G2169 G3588 G2316
2 Kor 9:12 Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu.
2 Kor 9:12
2 Kor 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:12
2 Kor 9:12  Dla  sprawa  ministerstwo  to  nie  tylko  wypełnia  niedobór  Świętych  ale  i  produkuje  w  wiele  Dziękczynienie  Bóg
2 Kor 9:12 G3754 G1248 G3009 G5026 G3756 G3440 G4322 G5303 G0040 G0235 G2532 G4052 G1223 G4183 G2169 G2316
2 Kor 9:13 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας,          
2 Kor 9:13 dia\ tE=s dokimE=s tE=s diakoni/as tau/tEs doXa/DZontes to\n Teo\n e)pi\ tE=| u(potagE=| tE=s o(mologi/as u(mO=n ei)s to\ eu)agge/lion tou= *CHristou= kai\ a(plo/tEti tE=s koinOni/as ei)s au)tou\s kai\ ei)s pa/ntas,
2 Kor 9:13 dia tEs dokimEs tEs diakonias tautEs doXaDZontes ton Teon epi tE hypotagE tEs homologias hymOn eis to euaNgelion tu CHristu kai haplotEti tEs koinOnias eis autus kai eis pantas,
2 Kor 9:13 p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- rp----apm- c--------- p--------- a-----apm-
2 Kor 9:13 G1223 G3588 G1382 G3588 G1248 G3778 G1392 G3588 G2316 G1909 G3588 G5292 G3588 G3671 G5216 G1519 G3588 G2098 G3588 G5547 G2532 G0572 G3588 G2842 G1519 G0846 G2532 G1519 G3956
2 Kor 9:13 Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi.
2 Kor 9:13
2 Kor 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:13
2 Kor 9:13  widzenie  doświadczenie  to  ministerstwo  chwalić  Bóg  dla  posłuszeństwo  śluby  ty, wy  Ewangelia  Chrystus  i  szczery  komunikacja  z  ich  i  z  wszystko
2 Kor 9:13 G1223 G1382 G5026 G1248 G1392 G2316 G1909 G5292 G3671 G5216 G2098 G5547 G2532 G0572 G2842 G1519 G0846 G2532 G1519 G3956
2 Kor 9:14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ᾿ ὑμῖν.                                      
2 Kor 9:14 kai\ au)tO=n deE/sei u(pe\r u(mO=n e)pipoTou/ntOn u(ma=s dia\ tE\n u(perba/llousan CHa/rin tou= Teou= e)f' u(mi=n.
2 Kor 9:14 kai autOn deEsei hyper hymOn epipoTuntOn hymas dia tEn hyperballusan CHarin tu Teu ef' ymin.
2 Kor 9:14 c--------- rp----gpm- n-----dsf- p--------- rp----gp-- v--papgpm- rp----ap-- p--------- ra----asf- v--papasf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----dp--
2 Kor 9:14 G2532 G0846 G1162 G5228 G5216 G1971 G5209 G1223 G3588 G5235 G5485 G3588 G2316 G1909 G5213
2 Kor 9:14 A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. 
2 Kor 9:14
2 Kor 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:14
2 Kor 9:14  modląc  dla  ty, wy  lokalizacja  ty, wy  dla  Bóg obfitował do  w  ty, wy  łaska  Bóg
2 Kor 9:14 G1162 G5228 G5216 G1971 G5209 G1223 G5235 G1909 G5213 G5485 G2316
2 Kor 9:15 χάρις τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.                                                    
2 Kor 9:15 CHa/ris tO=| TeO=| e)pi\ tE=| a)nekdiEgE/tO| au)tou= dOrea=|.
2 Kor 9:15 CHaris tO TeO epi tE anekdiEgEtO autu dOrea.
2 Kor 9:15 n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- rp----gsm- n-----dsf-
2 Kor 9:15 G5485 G3588 G2316 G1909 G3588 G0411 G0846 G1431
2 Kor 9:15 Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany.
2 Kor 9:15
2 Kor 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Kor 9:15
2 Kor 9:15  Dziękczynienie  Bóg  dla  niewymowny  prezent  Jego
2 Kor 9:15 G5485 G2316 G1909 G0411 G1431 G0846
Copyright by Cezary Podolski