Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1P5      do_str_głównej      do_2P2      
2 P 1:1 Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ·                          
2 P 1:1 *sumeO\n *pe/tros dou=los kai\ a)po/stolos *)iEsou= *CHristou= toi=s i)so/timon E(mi=n laCHou=sin pi/stin e)n dikaiosu/nE| tou= Teou= E(mO=n kai\ sOtE=ros *)iEsou= *CHristou=:
2 P 1:1 symeOn petros dulos kai apostolos iEsu CHristu tois isotimon hEmin laCHusin pistin en dikaiosynE tu Teu hEmOn kai sOtEros iEsu CHristu:
2 P 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- ra----dpm- a-----asf- rp----dp-- v--aapdpm- n-----asf- p--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
2 P 1:1 G4826 G4074 G1401 G2532 G0652 G2424 G5547 G3588 G2472 G2254 G2975 G4102 G1722 G1343 G3588 G2316 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547
2 P 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza:
2 P 1:1
2 P 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:1
2 P 1:1  Simon  Peter  niewolnik  i  Apostoł  Jezus  Chrystus  przyjęty  nas  równie  cenny  wiara  na  prawda  Bóg  nasz  i  Zbawiciel  Jezus  Chrystus
2 P 1:1 G4826 G4074 G1401 G2532 G0652 G2424 G5547 G2975 G2254 G2472 G2472 G4102 G1722 G1343 G2316 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547
2 P 1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.                                        
2 P 1:2 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE plETunTei/E e)n e)pignO/sei tou= Teou= kai\ *)iEsou= tou= kuri/ou E(mO=n.
2 P 1:2 CHaris hymin kai eirEnE plETynTeiE en epignOsei tu Teu kai iEsu tu kyriu hEmOn.
2 P 1:2 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- v-3apo-s-- p--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
2 P 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G4129 G1722 G1922 G3588 G2316 G2532 G2424 G3588 G2962 G2257
2 P 1:2 Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!
2 P 1:2
2 P 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:2
2 P 1:2  łaska  i  świat  ty, wy  pomnożonej  w  poznania  Bóg  i  Jezus  Władca  nasz
2 P 1:2 G5485 G2532 G1515 G5213 G4129 G1722 G1922 G2316 G2532 G2424 G2962 G2257
2 P 1:3 Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ,                      
2 P 1:3 *(Os pa/nta E(mi=n tE=s Tei/as duna/meOs au)tou= ta\ pro\s DZOE\n kai\ eu)se/beian dedOrEme/nEs dia\ tE=s e)pignO/seOs tou= kale/santos E(ma=s i)di/a| do/XE| kai\ a)retE=|,
2 P 1:3 hOs panta hEmin tEs Teias dynameOs autu ta pros DZOEn kai eusebeian dedOrEmenEs dia tEs epignOseOs tu kalesantos hEmas idia doXE kai aretE,
2 P 1:3 c--------- a-----apn- rp----dp-- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- rp----gsm- ra----apn- p--------- n-----asf- c--------- n-----asf- v--xmpgsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- v--aapgsm- rp----ap-- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
2 P 1:3 G5613 G3956 G2254 G3588 G2304 G1411 G0846 G3588 G4314 G2222 G2532 G2150 G1433 G1223 G3588 G1922 G3588 G2564 G2248 G2398 G1391 G2532 G0703
2 P 1:3 Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.
2 P 1:3
2 P 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:3
2 P 1:3  Jako  Boski  siła  Jego  przyznane  nas  wszystko  dla  Życie  i  pobożność  przez  poznania  Wezwała  nas  chwała  chwała  i  na podstawie:
2 P 1:3 G5613 G2304 G1411 G0846 G1433 G2254 G3956 G4314 G2222 G2532 G2150 G1223 G1922 G2564 G2248 G1223 G1391 G2532 G0703
2 P 1:4 δι᾿ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.                    
2 P 1:4 di' O(=n ta\ ti/mia kai\ me/gista E(mi=n e)pagge/lmata dedO/rEtai, i(/na dia\ tou/tOn ge/nEsTe Tei/as koinOnoi\ fu/seOs, a)pofugo/ntes tE=s e)n tO=| ko/smO| e)n e)piTumi/a| fTora=s.
2 P 1:4 di' On ta timia kai megista hEmin epaNgelmata dedOrEtai, hina dia tutOn genEsTe Teias koinOnoi fyseOs, apofygontes tEs en tO kosmO en epiTymia fToras.
2 P 1:4 p--------- rr----gpn- ra----apn- a-----apn- c--------- a-----apns rp----dp-- n-----apn- v-3xmi-s-- c--------- p--------- rd----gpn- v-2ams-p-- a-----gsf- n-----npm- n-----gsf- v--aapnpm- ra----gsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----dsf- n-----gsf-
2 P 1:4 G1223 G3739 G3588 G5093 G2532 G3176 G2254 G1862 G1433 G2443 G1223 G5130 G1096 G2304 G2844 G5449 G0668 G3588 G1722 G3588 G2889 G1722 G1939 G5356
2 P 1:4 Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie.
2 P 1:4
2 P 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:4
2 P 1:4  który  który  przyznane  nas  wielki  i  Cenny  obietnica  tak  przez  ich  się  uczestnikami  Boski  charakter  odchodzących na emeryturę  w  świat  korupcja  żądza
2 P 1:4 G1223 G3739 G1433 G2254 G3176 G2532 G5093 G1862 G2443 G1223 G5130 G1096 G2844 G2304 G5449 G0668 G1722 G2889 G5356 G1939
2 P 1:5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,                            
2 P 1:5 kai\ au)to\ tou=to de\ spoudE\n pa=san pareisene/gkantes e)piCHorEgE/sate e)n tE=| pi/stei u(mO=n tE\n a)retE/n, e)n de\ tE=| a)retE=| tE\n gnO=sin,
2 P 1:5 kai auto tuto de spudEn pasan pareiseneNkantes epiCHorEgEsate en tE pistei hymOn tEn aretEn, en de tE aretE tEn gnOsin,
2 P 1:5 d--------- a-----asn- rd----asn- c--------- n-----asf- a-----asf- v--aapnpm- v-2aad-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- ra----asf- n-----asf- p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf-
2 P 1:5 G2532 G0846 G5124 G1161 G4710 G3956 G3923 G2023 G1722 G3588 G4102 G5216 G3588 G0703 G1722 G1161 G3588 G0703 G3588 G1108
2 P 1:5 Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie,
2 P 1:5
2 P 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:5
2 P 1:5  że  że  podejmowania  wszystko  wysiłek  show  w  Wiara  swój  cnota  w  Cnota  zasadności
2 P 1:5 G0846 G5124 G3923 G3956 G4710 G2023 G1722 G4102 G5216 G0703 G1722 G0703 G1108
2 P 1:6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,                                
2 P 1:6 e)n de\ tE=| gnO/sei tE\n e)gkra/teian, e)n de\ tE=| e)gkratei/a| tE\n u(pomonE/n, e)n de\ tE=| u(pomonE=| tE\n eu)se/beian,
2 P 1:6 en de tE gnOsei tEn eNkrateian, en de tE eNkrateia tEn hypomonEn, en de tE hypomonE tEn eusebeian,
2 P 1:6 p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf- p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf- p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf-
2 P 1:6 G1722 G1161 G3588 G1108 G3588 G1466 G1722 G1161 G3588 G1466 G3588 G5281 G1722 G1161 G3588 G5281 G3588 G2150
2 P 1:6 do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność,
2 P 1:6
2 P 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:6
2 P 1:6  w  roztropność  abstynencja  w  abstynencja  cierpliwość  w  cierpliwość  pobożność
2 P 1:6 G1722 G1108 G1466 G1722 G1466 G5281 G1722 G5281 G2150
2 P 1:7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.                                            
2 P 1:7 e)n de\ tE=| eu)sebei/a| tE\n filadelfi/an, e)n de\ tE=| filadelfi/a| tE\n a)ga/pEn.
2 P 1:7 en de tE eusebeia tEn filadelfian, en de tE filadelfia tEn agapEn.
2 P 1:7 p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf- p--------- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf-
2 P 1:7 G1722 G1161 G3588 G2150 G3588 G5360 G1722 G1161 G3588 G5360 G3588 G0026
2 P 1:7 do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.
2 P 1:7
2 P 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:7
2 P 1:7  w  pobożność  braterskiej życzliwości  w  braterski  miłość
2 P 1:7 G1722 G2150 G5360 G1722 G5360 G0026
2 P 1:8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν·                              
2 P 1:8 tau=ta ga\r u(mi=n u(pa/rCHonta kai\ pleona/DZonta ou)k a)rgou\s ou)de\ a)ka/rpous kaTi/stEsin ei)s tE\n tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= e)pi/gnOsin:
2 P 1:8 tauta gar hymin hyparCHonta kai pleonaDZonta uk argus ude akarpus kaTistEsin eis tEn tu kyriu hEmOn iEsu CHristu epignOsin:
2 P 1:8 rd----npn- c--------- rp----dp-- v--papnpn- c--------- v--papnpn- d--------- a-----apm- c--------- a-----apm- v-3pai-s-- p--------- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- n-----asf-
2 P 1:8 G5023 G1063 G5213 G5225 G2532 G4121 G3756 G0692 G3761 G0175 G2525 G1519 G3588 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1922
2 P 1:8 Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2 P 1:8
2 P 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:8
2 P 1:8  to  ty, wy  jest  i  pomnożonej  nie  pobyt  bez  Sukces  i  płód  w  poznania  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
2 P 1:8 G5023 G5213 G5225 G2532 G4121 G3756 G2525 G0692 G0692 G3761 G0175 G1519 G1922 G2962 G2257 G2424 G5547
2 P 1:9 γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.                                    
2 P 1:9 O(=| ga\r mE\ pa/restin tau=ta, tuflo/s e)stin muOpa/DZOn, lE/TEn labO\n tou= kaTarismou= tO=n pa/lai au)tou= a(martiO=n.
2 P 1:9 hO gar mE parestin tauta, tyflos estin myOpaDZOn, lETEn labOn tu kaTarismu tOn palai autu hamartiOn.
2 P 1:9 rr----dsm- c--------- d--------- v-3pai-s-- rd----npn- a-----nsm- v-3pai-s-- v--papnsm- n-----asf- v--aapnsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpf- d--------- rp----gsm- n-----gpf-
2 P 1:9 G3739 G1063 G3361 G3918 G5023 G5185 G2076 G3467 G3024 G2983 G3588 G2512 G3588 G3819 G0846 G0266
2 P 1:9 Komu bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem, i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.
2 P 1:9
2 P 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:9
2 P 1:9 A komu  nie  nie  to  że  ślepy  zamknięte  oczy  zapomniałem  zapomniałem  oczyszczenie  poprzedni  grzech  ich
2 P 1:9 G1063 G3739 G3361 G3918 G5023 G2076 G5185 G3467 G3467 G2983 G3024 G2512 G3819 G0266 G0846
2 P 1:10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε·                                
2 P 1:10 dio\ ma=llon, a)delfoi/, spouda/sate bebai/an u(mO=n tE\n klE=sin kai\ e)klogE\n poiei=sTai: tau=ta ga\r poiou=ntes ou) mE\ ptai/sEte/ pote:
2 P 1:10 dio mallon, adelfoi, spudasate bebaian hymOn tEn klEsin kai eklogEn poieisTai: tauta gar poiuntes u mE ptaisEte pote:
2 P 1:10 c--------- d--------- n-----vpm- v-2aad-p-- a-----asf- rp----gp-- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- v--pmn---- rd----apn- c--------- v--papnpm- d--------- d--------- v-2aas-p-- d---------
2 P 1:10 G1352 G3123 G0080 G4704 G0949 G5216 G3588 G2821 G2532 G1589 G4160 G5023 G1063 G4160 G3756 G3361 G4417 G4218
2 P 1:10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.
2 P 1:10
2 P 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:10
2 P 1:10  Zatem  bracia  więcej  i  więcej  próbować  do  firma  swój  tytuł  i  wybór  tak  robi  nigdy  nie  wchodzą:
2 P 1:10 G1352 G0080 G3123 G3123 G3123 G4704 G4160 G0949 G5216 G2821 G2532 G1589 G5023 G4160 G4218 G3364 G4417
2 P 1:11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                
2 P 1:11 ou(/tOs ga\r plousi/Os e)piCHorEgETE/setai u(mi=n E( ei)/sodos ei)s tE\n ai)O/nion basilei/an tou= kuri/ou E(mO=n kai\ sOtE=ros *)iEsou= *CHristou=.
2 P 1:11 hutOs gar plusiOs epiCHorEgETEsetai hymin hE eisodos eis tEn aiOnion basileian tu kyriu hEmOn kai sOtEros iEsu CHristu.
2 P 1:11 d--------- c--------- d--------- v-3fpi-s-- rp----dp-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
2 P 1:11 G3779 G1063 G4146 G2023 G5213 G3588 G1529 G1519 G3588 G0166 G0932 G3588 G2962 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547
2 P 1:11 W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
2 P 1:11
2 P 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:11
2 P 1:11  dla  tak  otwarte  ty, wy  wolny  login  w  wieczny  Królestwo  Władca  nasz  i  Zbawiciel  Jezus  Chrystus
2 P 1:11 G1063 G3779 G2023 G5213 G4146 G1529 G1519 G0166 G0932 G2962 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547
2 P 1:12 Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.                                      
2 P 1:12 *dio\ mellE/sO a)ei\ u(ma=s u(pomimnE/|skein peri\ tou/tOn, kai/per ei)do/tas kai\ e)stErigme/nous e)n tE=| parou/sE| a)lETei/a|.
2 P 1:12 dio mellEsO aei hymas hypomimnEskein peri tutOn, kaiper eidotas kai estErigmenus en tE parusE alETeia.
2 P 1:12 c--------- v-1fai-s-- d--------- rp----ap-- v--pan---- p--------- rd----gpn- c--------- v--xapapm- c--------- v--xppapm- p--------- ra----dsf- v--papdsf- n-----dsf-
2 P 1:12 G1352 G3195 G0104 G5209 G5279 G4012 G5130 G2539 G1492 G2532 G4741 G1722 G3588 G3918 G0225
2 P 1:12 Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej /wśród was/ prawdzie.
2 P 1:12
2 P 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:12
2 P 1:12  Dla  dodanie  nigdy  nie  stop  przypominać  ty, wy  o  Sem  chociaż  wiedzieć  i  zatwierdzony  w  to  prawda
2 P 1:12 G1352 G1352 G0104 G3756 G0272 G5279 G5209 G4012 G5130 G2539 G1492 G2532 G4741 G1722 G3918 G0225
2 P 1:13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει,                                        
2 P 1:13 di/kaion de\ E(gou=mai, e)f' o(/son ei)mi\ e)n tou/tO| tO=| skEnO/mati, diegei/rein u(ma=s e)n u(pomnE/sei,
2 P 1:13 dikaion de hEgumai, ef' oson eimi en tutO tO skEnOmati, diegeirein hymas en hypomnEsei,
2 P 1:13 a-----asn- c--------- v-1pmi-s-- p--------- rr----asm- v-1pai-s-- p--------- rd----dsn- ra----dsn- n-----dsn- v--pan---- rp----ap-- p--------- n-----dsf-
2 P 1:13 G1342 G1161 G2233 G1909 G3745 G1510 G1722 G5129 G3588 G4638 G1326 G5209 G1722 G5280
2 P 1:13 Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie,
2 P 1:13
2 P 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:13
2 P 1:13  Jest sprawiedliwy  zaś  czcić  do  do  am  w  To  gmach  podniecać  ty, wy  przypomnienie  przypomnienie
2 P 1:13 G1342 G1161 G2233 G1909 G3745 G1510 G1722 G5129 G4638 G1326 G5209 G1722 G5280
2 P 1:14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι·                                
2 P 1:14 ei)dO\s o(/ti taCHinE/ e)stin E( a)po/Tesis tou= skEnO/mato/s mou, kaTO\s kai\ o( ku/rios E(mO=n *)iEsou=s *CHristo\s e)dE/lOse/n moi:
2 P 1:14 eidOs hoti taCHinE estin hE apoTesis tu skEnOmatos mu, kaTOs kai ho kyrios hEmOn iEsus CHristos edElOsen moi:
2 P 1:14 v--xapnsm- c--------- a-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- n-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ds--
2 P 1:14 G1492 G3754 G5031 G2076 G3588 G0595 G3588 G4638 G3450 G2531 G2532 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1213 G3427
2 P 1:14 bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać.
2 P 1:14
2 P 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:14
2 P 1:14  wiedząc,  że  wkrótce  musi  urlop  gmach  mój  jako  i  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  otwarty  mnie
2 P 1:14 G1492 G3754 G5031 G2076 G0595 G4638 G3450 G2531 G2532 G2962 G2257 G2424 G5547 G1213 G3427
2 P 1:15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.                                        
2 P 1:15 spouda/sO de\ kai\ e(ka/stote e)/CHein u(ma=s meta\ tE\n e)mE\n e)/Xodon tE\n tou/tOn mnE/mEn poiei=sTai.
2 P 1:15 spudasO de kai hekastote eCHein hymas meta tEn emEn eXodon tEn tutOn mnEmEn poieisTai.
2 P 1:15 v-1fai-s-- c--------- d--------- d--------- v--pan---- rp----ap-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- ra----asf- rd----gpn- n-----asf- v--pmn----
2 P 1:15 G4704 G1161 G2532 G1539 G2192 G5209 G3326 G3588 G1699 G1841 G3588 G5130 G3420 G4160
2 P 1:15 Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać.
2 P 1:15
2 P 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:15
2 P 1:15  Będzie  zaś  próbować  ty, wy  za  mój  td  zawsze  doprowadziły  to  pamięć
2 P 1:15 G4704 G2532 G4704 G5209 G3326 G1699 G1841 G1539 G4160 G5130 G3420
2 P 1:16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.                        
2 P 1:16 *ou) ga\r sesofisme/nois mu/Tois e)XakolouTE/santes e)gnOri/samen u(mi=n tE\n tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= du/namin kai\ parousi/an, a)ll' e)po/ptai genETe/ntes tE=s e)kei/nou megaleio/tEtos.
2 P 1:16 u gar sesofismenois myTois eXakoluTEsantes egnOrisamen hymin tEn tu kyriu hEmOn iEsu CHristu dynamin kai parusian, all' epoptai genETentes tEs ekeinu megaleiotEtos.
2 P 1:16 d--------- c--------- v--xppdpm- n-----dpm- v--aapnpm- v-1aai-p-- rp----dp-- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----npm- v--appnpm- ra----gsf- rd----gsm- n-----gsf-
2 P 1:16 G3756 G1063 G4679 G3454 G1811 G1107 G5213 G3588 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1411 G2532 G3952 G0235 G2030 G1096 G3588 G1565 G3168
2 P 1:16 Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczaliśmy/ jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
2 P 1:16
2 P 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:16
2 P 1:16  Dla  zwiastunem  ty, wy  siła  i  nadejście  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  nie  chytrze  bajki  przez następujące  ale  były  świadków  Jego  wielkość
2 P 1:16 G1063 G1107 G5213 G1411 G2532 G3952 G2962 G2257 G2424 G5547 G3756 G4679 G3454 G1811 G0235 G1096 G2030 G1565 G3168
2 P 1:17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, υἱός μου ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα            
2 P 1:17 labO\n ga\r para\ Teou= patro\s timE\n kai\ do/Xan fOnE=s e)neCHTei/sEs au)tO=| toia=sde u(po\ tE=s megaloprepou=s do/XEs, *(o ui(o/s mou o( a)gapEto/s mou ou(=to/s e)stin, ei)s o(\n e)gO\ eu)do/kEsa
2 P 1:17 labOn gar para Teu patros timEn kai doXan fOnEs eneCHTeisEs autO toiasde hypo tEs megaloprepus doXEs, ho hyios mu ho agapEtos mu hutos estin, eis hon egO eudokEsa
2 P 1:17 v--aapnsm- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----asf- c--------- n-----asf- n-----gsf- v--appgsf- rp----dsm- rd----gsf- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----nsm- a-----nsm- rp----gs-- rd----nsm- v-3pai-s-- p--------- rr----asm- rp----ns-- v-1aai-s--
2 P 1:17 G2983 G1063 G3844 G2316 G3962 G5092 G2532 G1391 G5456 G5342 G0846 G5107 G5259 G3588 G3169 G1391 G3588 G5207 G3450 G3588 G0027 G3450 G3778 G2076 G1519 G3739 G1473 G2106
2 P 1:17 Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
2 P 1:17
2 P 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:17
2 P 1:17  Dla  miał  z  Bóg  Ojciec  honor  i  chwała  z  Majestatyczny  Sława  został potwierdzony  Go  taki  głos  To  jest  Syn  Mój  umiłowany  w  Kogo  Mój  łaska
2 P 1:17 G1063 G2983 G3844 G2316 G3962 G5092 G2532 G1391 G5259 G3169 G1391 G5342 G0846 G5107 G5456 G3778 G2076 G5207 G3450 G3739 G1519 G3739 G1473 G2106
2 P 1:18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει.                                    
2 P 1:18 kai\ tau/tEn tE\n fOnE\n E(mei=s E)kou/samen e)X ou)ranou= e)neCHTei=san su\n au)tO=| o)/ntes e)n tO=| a(gi/O| o)/rei.
2 P 1:18 kai tautEn tEn fOnEn hEmeis Ekusamen eX uranu eneCHTeisan syn autO ontes en tO hagiO orei.
2 P 1:18 c--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf- rp----np-- v-1aai-p-- p--------- n-----gsm- v--appasf- p--------- rp----dsm- v--papnpm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn-
2 P 1:18 G2532 G3778 G3588 G5456 G2249 G0191 G1537 G3772 G5342 G4862 G0846 G5607 G1722 G3588 G0040 G3735
2 P 1:18 I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
2 P 1:18
2 P 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:18
2 P 1:18  I  to  głos  wniesiona  z  niebo  my  słyszałem  jest  z  Go  w  święty  żal
2 P 1:18 G2532 G5026 G5456 G5342 G1537 G3772 G2249 G0191 G5607 G4862 G0846 G1722 G0040 G3735
2 P 1:19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·              
2 P 1:19 kai\ e)/CHomen bebaio/teron to\n profEtiko\n lo/gon, O(=| kalO=s poiei=te prose/CHontes O(s lu/CHnO| fai/nonti e)n au)CHmErO=| to/pO|, e(/Os ou(= E(me/ra diauga/sE| kai\ fOsfo/ros a)natei/lE| e)n tai=s kardi/ais u(mO=n:
2 P 1:19 kai eCHomen bebaioteron ton profEtikon logon, hO kalOs poieite proseCHontes hOs lyCHnO fainonti en auCHmErO topO, heOs hu hEmera diaugasE kai fOsforos anateilE en tais kardiais hymOn:
2 P 1:19 c--------- v-1pai-p-- a-----asmc ra----asm- a-----asm- n-----asm- rr----dsm- d--------- v-2pai-p-- v--papnpm- c--------- n-----dsm- v--papdsm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- p--------- rr----gsm- n-----nsf- v-3aas-s-- c--------- a-----nsm- v-3aas-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
2 P 1:19 G2532 G2192 G0949 G3588 G4397 G3056 G3739 G2573 G4160 G4337 G5613 G3088 G5316 G1722 G0850 G5117 G2193 G3757 G2250 G1306 G2532 G5459 G0393 G1722 G3588 G2588 G5216
2 P 1:19 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
2 P 1:19
2 P 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:19
2 P 1:19  I  mieć  Najpewniejszym  proroczy  słowo  dobrze  robi  stosowania  to  jako  lampa  błyszczący  w  ciemny  miejsce  do  będzie  świt  dzień  i  wzrost  Rano  gwiazda  w  serca  swój
2 P 1:19 G2532 G2192 G0949 G4397 G3056 G2573 G4160 G4337 G3739 G5613 G3088 G5316 G1722 G0850 G5117 G2193 G1306 G1306 G2250 G2532 G0393 G5459 G5459 G1722 G2588 G5216
2 P 1:20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·                                              
2 P 1:20 tou=to prO=ton ginO/skontes, o(/ti pa=sa profEtei/a grafE=s i)di/as e)pilu/seOs ou) gi/netai:
2 P 1:20 tuto prOton ginOskontes, hoti pasa profEteia grafEs idias epilyseOs u ginetai:
2 P 1:20 rd----asn- a-----asn- v--papnpm- d--------- a-----nsf- n-----nsf- n-----gsf- a-----gsf- n-----gsf- d--------- v-3pmi-s--
2 P 1:20 G5124 G4412 G1097 G3754 G3956 G4394 G1124 G2398 G1955 G3756 G1096
2 P 1:20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.
2 P 1:20
2 P 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:20
2 P 1:20  wiedząc,  przed  że  nie  proroctwo  Pismo  nie wolno  rozwiązać  bardzo  go
2 P 1:20 G1097 G4412 G5124 G3956 G4394 G1124 G3756 G1955 G2398 G2398
2 P 1:21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.                                    
2 P 1:21 ou) ga\r TelE/mati a)nTrO/pou E)ne/CHTE profEtei/a pote/, a)lla\ u(po\ pneu/matos a(gi/ou fero/menoi e)la/lEsan a)po\ Teou= a)/nTrOpoi.
2 P 1:21 u gar TelEmati anTrOpu EneCHTE profEteia pote, alla hypo pneumatos hagiu feromenoi elalEsan apo Teu anTrOpoi.
2 P 1:21 d--------- c--------- n-----dsn- n-----gsm- v-3api-s-- n-----nsf- d--------- c--------- p--------- n-----gsn- a-----gsn- v--pppnpm- v-3aai-p-- p--------- n-----gsm- n-----npm-
2 P 1:21 G3756 G1063 G2307 G0444 G5342 G4394 G4218 G0235 G5259 G4151 G0040 G5342 G2980 G0575 G2316 G0444
2 P 1:21 Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie.
2 P 1:21
2 P 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 P 1:21
2 P 1:21  Dla  nigdy  proroctwo  nie  był  Old Time  będzie  ludzki  ale  mówił  Świętych  Bóg  Mężczyzn  jest  napędzany  Duch  Święty
2 P 1:21 G1063 G4218 G4394 G3756 G5342 G5342 G2307 G0444 G0235 G2980 G0040 G2316 G0444 G5342 G5342 G4151 G0040
Copyright by Cezary Podolski