Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2P2      do_str_głównej      do_1J1      
2 P 3:1 Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν,                                                                                     x
2 P 3:1 *tau/tEn E)/dE, a)gapEtoi/, deute/ran u(mi=n gra/fO e)pistolE/n, e)n ai(=s diegei/rO u(mO=n e)n u(pomnE/sei tE\n ei)likrinE= dia/noian, x
2 P 3:1 tautEn EdE, agapEtoi, deuteran hymin grafO epistolEn, en hais diegeirO hymOn en hypomnEsei tEn eilikrinE dianoian, x
2 P 3:1 rd----asf- d--------- a-----vpm- a-----asf- rp----dp-- v-1pai-s-- n-----asf- p--------- rr----dpf- v-1pai-s-- rp----gp-- p--------- n-----dsf- ra----asf- a-----asf- n-----asf- x
2 P 3:1 G3778 G2235 G0027 G1208 G5213 G1125 G1992 G1722 G3739 G1326 G5216 G1722 G5280 G3588 G1506 G1271 x
2 P 3:1 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, x
2 P 3:1 x
2 P 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:1 x
2 P 3:1  To  już  drugi  wiadomość  pisać  ty, wy  umiłowany  w  ich  przypomnienie  zamieszać  swój  netto  znaczenie x
2 P 3:1 G5026 G2235 G1208 G1992 G1125 G5213 G0027 G1722 G3739 G5280 G1326 G5216 G1506 G1271 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος·                                                                                 x
2 P 3:2 mnEsTE=nai tO=n proeirEme/nOn r(Ema/tOn u(po\ tO=n a(gi/On profEtO=n kai\ tE=s tO=n a)posto/lOn u(mO=n e)ntolE=s tou= kuri/ou kai\ sOtE=ros: x
2 P 3:2 mnEsTEnai tOn proeirEmenOn rEmatOn hypo tOn hagiOn profEtOn kai tEs tOn apostolOn hymOn entolEs tu kyriu kai sOtEros: x
2 P 3:2 v--apn---- ra----gpn- v--xppgpn- n-----gpn- p--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gsf- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- x
2 P 3:2 G3415 G3588 G4280 G4487 G5259 G3588 G0040 G4396 G2532 G3588 G3588 G0652 G5216 G1785 G3588 G2962 G2532 G4990 x
2 P 3:2 abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. x
2 P 3:2 x
2 P 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:2 x
2 P 3:2  pamiętać  słowa  przed  mówiono  Świętych  proroków  i  przykazanie  Władca  i  Zbawiciel  Apostołowie  swój x
2 P 3:2 G3403 G4487 G4280 G4280 G0040 G4396 G2532 G1785 G2962 G2532 G4990 G0652 G5216 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν [ἐν] ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι                                                                                 x
2 P 3:3 tou=to prO=ton ginO/skontes, o(/ti e)leu/sontai e)p' e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n [e)n] e)mpaigmonE=| e)mpai=ktai kata\ ta\s i)di/as e)piTumi/as au)tO=n poreuo/menoi x
2 P 3:3 tuto prOton ginOskontes, hoti eleusontai ep' esCHatOn tOn hEmerOn [en] empaigmonE empaiktai kata tas idias epiTymias autOn poreuomenoi x
2 P 3:3 rd----asn- a-----asn- v--papnpm- d--------- v-3fmi-p-- p--------- a-----gpf- ra----gpf- n-----gpf- p--------- n-----dsf- n-----npm- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- rp----gpm- v--pmpnpm- x
2 P 3:3 G5124 G4412 G1097 G3754 G2064 G1909 G2078 G3588 G2250 G1722 G1701 G1703 G2596 G3588 G2398 G1939 G0846 G4198 x
2 P 3:3 To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz x
2 P 3:3 x
2 P 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:3 x
2 P 3:3  Pierwszy  Wiedzieć  że  w  ostatnich  dni  będzie stanowić  nachalny  szyderców  nadchodzący  na  własny  jego  żądza x
2 P 3:3 G4412 G1097 G3754 G1909 G2078 G2250 G2064 G1703 G1703 G4198 G2596 G2398 G0846 G1939 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:4 καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾿ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως.                                                                           x
2 P 3:4 kai\ le/gontes, *pou= e)stin E( e)paggeli/a tE=s parousi/as au)tou=; a)f' E(=s ga\r oi( pate/res e)koimE/TEsan, pa/nta ou(/tOs diame/nei a)p' a)rCHE=s kti/seOs. x
2 P 3:4 kai legontes, pu estin hE epaNgelia tEs parusias autu; af' Es gar hoi pateres ekoimETEsan, panta hutOs diamenei ap' arCHEs ktiseOs. x
2 P 3:4 c--------- v--papnpm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- rr----gsf- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3api-p-- a-----npn- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----gsf- n-----gsf- x
2 P 3:4 G2532 G3004 G4226 G2076 G3588 G1860 G3588 G3952 G0846 G0575 G3739 G1063 G3588 G3962 G2837 G3956 G3779 G1265 G0575 G0746 G2937 x
2 P 3:4 i będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. x
2 P 3:4 x
2 P 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:4 x
2 P 3:4  i  mówi  gdzie  obietnica  Nadejście  Jego  Dla  z  tych  stal  umierać  ojców  z  start  kreacje  wszystko  pozostaje  tak  zaś x
2 P 3:4 G2532 G3004 G4226 G1860 G3952 G0846 G1063 G0575 G3739 G2837 G2837 G3962 G0575 G0746 G2937 G3956 G1265 G3779 G3779 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ,                                                                           x
2 P 3:5 lanTa/nei ga\r au)tou\s tou=to Te/lontas, o(/ti ou)ranoi\ E)=san e)/kpalai kai\ gE= e)X u(/datos kai\ di' u(/datos sunestO=sa tO=| tou= Teou= lo/gO|, x
2 P 3:5 lanTanei gar autus tuto Telontas, hoti uranoi Esan ekpalai kai gE eX hydatos kai di' ydatos synestOsa tO tu Teu logO, x
2 P 3:5 v-3pai-s-- c--------- rp----apm- rd----nsn- v--papapm- d--------- n-----npm- v-3iai-p-- d--------- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsn- c--------- p--------- n-----gsn- v--xapnsf- ra----dsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----dsm- x
2 P 3:5 G2990 G1063 G0846 G5124 G2309 G3754 G3772 G2258 G1597 G2532 G1093 G1537 G5204 G2532 G1223 G5204 G4921 G3588 G3588 G2316 G3056 x
2 P 3:5 Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, x
2 P 3:5 x
2 P 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:5 x
2 P 3:5  Myślenia  tak  nie  wiedzieć  że  początkowo  krótko mówiąc  Bóg  niebo  i  ziemia  opracowano  z  woda  i  woda  woda x
2 P 3:5 G2309 G2990 G2990 G2990 G3754 G1597 G3056 G2316 G3772 G2532 G1093 G4921 G1537 G5204 G2532 G1223 G5204 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:6 δι᾿ ὧν τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο·                                                                                                     x
2 P 3:6 di' O(=n o( to/te ko/smos u(/dati kataklusTei\s a)pO/leto: x
2 P 3:6 di' On ho tote kosmos hydati kataklysTeis apOleto: x
2 P 3:6 p--------- rr----gpn- ra----nsm- d--------- n-----nsm- n-----dsn- v--appnsm- v-3ami-s-- x
2 P 3:6 G1223 G3739 G3588 G5119 G2889 G5204 G2626 G0622 x
2 P 3:6 i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. x
2 P 3:6 x
2 P 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:6 x
2 P 3:6  zatem  zatem  następnie  świat  zmarły  Zatopiony  woda x
2 P 3:6 G1223 G3739 G5119 G2889 G0622 G2626 G5204 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρί, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.                                                                         x
2 P 3:7 oi( de\ nu=n ou)ranoi\ kai\ E( gE= tO=| au)tO=| lo/gO| teTEsaurisme/noi ei)si\n puri/, tErou/menoi ei)s E(me/ran kri/seOs kai\ a)pOlei/as tO=n a)sebO=n a)nTrO/pOn. x
2 P 3:7 hoi de nyn uranoi kai hE gE tO autO logO teTEsaurismenoi eisin pyri, tErumenoi eis hEmeran kriseOs kai apOleias tOn asebOn anTrOpOn. x
2 P 3:7 ra----npm- c--------- d--------- n-----npm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- v--xppnpm- v-3pai-p-- n-----dsn- v--pppnpm- p--------- n-----asf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- x
2 P 3:7 G3588 G1161 G3568 G3772 G2532 G3588 G1093 G3588 G0846 G3056 G2343 G1526 G4442 G5083 G1519 G2250 G2920 G2532 G0684 G3588 G0765 G0444 x
2 P 3:7 A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. x
2 P 3:7 x
2 P 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:7 x
2 P 3:7 A  prąd  niebo  i  ziemia  zawartość  tak  zaś  Krótko mówiąc  jest zapisana  ogień  w  dzień  statków  i  Ruina  wicked  mężczyzn x
2 P 3:7 G1161 G3568 G3772 G2532 G1093 G2343 G0846 G0846 G3056 G5083 G4442 G1519 G2250 G2920 G2532 G0684 G0765 G0444 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:8 Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.                                                                           x
2 P 3:8 *(\en de\ tou=to mE\ lanTane/tO u(ma=s, a)gapEtoi/, o(/ti mi/a E(me/ra para\ kuri/O| O(s CHi/lia e)/tE kai\ CHi/lia e)/tE O(s E(me/ra mi/a. x
2 P 3:8 hen de tuto mE lanTanetO hymas, agapEtoi, hoti mia hEmera para kyriO hOs CHilia etE kai CHilia etE hOs hEmera mia. x
2 P 3:8 a-----nsn- c--------- rd----nsn- d--------- v-3pad-s-- rp----ap-- a-----vpm- d--------- a-----nsf- n-----nsf- p--------- n-----dsm- c--------- a-----npn- n-----npn- c--------- a-----npn- n-----npn- c--------- n-----nsf- a-----nsf- x
2 P 3:8 G1520 G1161 G5124 G3361 G2990 G5209 G0027 G3754 G3391 G2250 G3844 G2962 G5613 G5507 G2094 G2532 G5507 G2094 G5613 G2250 G3391 x
2 P 3:8 Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. x
2 P 3:8 x
2 P 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:8 x
2 P 3:8  Jedną z rzeczy,  że  nie  być  ukryty  ty, wy  umiłowany  że  w  Władca  jeden  dzień  jako  tysiąc  roku  i  tysiąc  roku  jako  jeden  dzień x
2 P 3:8 G1520 G5124 G3361 G2990 G2990 G5209 G0027 G3754 G3844 G2962 G3391 G2250 G5613 G5507 G2094 G2532 G5507 G2094 G5613 G3391 G2250 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:9 οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι.                                                                         x
2 P 3:9 ou) bradu/nei ku/rios tE=s e)paggeli/as, O(/s tines bradu/tEta E(gou=ntai, a)lla\ makroTumei= ei)s u(ma=s, mE\ boulo/meno/s tinas a)pole/sTai a)lla\ pa/ntas ei)s meta/noian CHOrE=sai. x
2 P 3:9 u bradynei kyrios tEs epaNgelias, hOs tines bradytEta hEguntai, alla makroTymei eis hymas, mE bulomenos tinas apolesTai alla pantas eis metanoian CHOrEsai. x
2 P 3:9 d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ri----npm- n-----asf- v-3pmi-p-- c--------- v-3pai-s-- p--------- rp----ap-- d--------- v--pmpnsm- ri----apm- v--amn---- c--------- a-----apm- p--------- n-----asf- v--aan---- x
2 P 3:9 G3756 G1019 G2962 G3588 G1860 G5613 G5100 G1022 G2233 G0235 G3114 G1519 G5209 G3361 G1014 G5100 G0622 G0235 G3956 G1519 G3341 G5562 x
2 P 3:9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. x
2 P 3:9 x
2 P 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:9 x
2 P 3:9  Nie  powolny  Władca  obietnica  jako  kilka  czcić  zastój  ale  cierpliwość  nas  nie  Które chcą  kto  zmarły  ale  wszystko  przyszedł  do  skrucha x
2 P 3:9 G3756 G1019 G2962 G1860 G5613 G5100 G2233 G1022 G0235 G3114 G2248 G3361 G1014 G5100 G0622 G0235 G3956 G5562 G1519 G3341 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:10 Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.                                                                     x
2 P 3:10 *(/EXei de\ E(me/ra kuri/ou O(s kle/ptEs, e)n E(=| oi( ou)ranoi\ r(oiDZEdo\n pareleu/sontai, stoiCHei=a de\ kausou/mena luTE/setai, kai\ gE= kai\ ta\ e)n au)tE=| e)/rga eu(reTE/setai. x
2 P 3:10 hEXei de hEmera kyriu hOs kleptEs, en hE hoi uranoi roiDZEdon pareleusontai, stoiCHeia de kausumena lyTEsetai, kai gE kai ta en autE erga heureTEsetai. x
2 P 3:10 v-3fai-s-- c--------- n-----nsf- n-----gsm- c--------- n-----nsm- p--------- rr----dsf- ra----npm- n-----npm- d--------- v-3fmi-p-- n-----npn- c--------- v--pppnpn- v-3fpi-s-- c--------- n-----nsf- c--------- ra----npn- p--------- rp----dsf- n-----npn- v-3fpi-s-- x
2 P 3:10 G2240 G1161 G2250 G2962 G5613 G2812 G1722 G3739 G3588 G3772 G4500 G3928 G4747 G1161 G2741 G3089 G2532 G1093 G2532 G3588 G1722 G0846 G2041 G2147 x
2 P 3:10 Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. x
2 P 3:10 x
2 P 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:10 x
2 P 3:10  Przyjść  zaś  dzień  Pan  jako  złodziej  w nocy  następnie  następnie  niebo  hałas  umieram  element  zaś  z ogniem  rozpuszcza się  ziemia  i  spraw  w  To  palić x
2 P 3:10 G2240 G1161 G2250 G2962 G5613 G2812 G3571 G1722 G3739 G3772 G4500 G3928 G4747 G1161 G2741 G3089 G1093 G2532 G2041 G1722 G0846 G2618 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:11 τούτων οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν [ὑμᾶς] ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις,                                                                                           x
2 P 3:11 tou/tOn ou(/tOs pa/ntOn luome/nOn potapou\s dei= u(pa/rCHein [u(ma=s] e)n a(gi/ais a)nastrofai=s kai\ eu)sebei/ais, x
2 P 3:11 tutOn hutOs pantOn lyomenOn potapus dei hyparCHein [hymas] en hagiais anastrofais kai eusebeiais, x
2 P 3:11 rd----gpn- d--------- a-----gpn- v--pppgpn- ri----apm- v-3pai-s-- v--pan---- rp----ap-- p--------- a-----dpf- n-----dpf- c--------- n-----dpf- x
2 P 3:11 G5130 G3779 G3956 G3089 G4217 G1163 G5225 G5209 G1722 G0040 G0391 G2532 G2150 x
2 P 3:11 Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, x
2 P 3:11 x
2 P 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:11 x
2 P 3:11  wszystko  to  zniszczony  że  co  powinien  być  w  święty  Życie  i  pobożność  ty, wy x
2 P 3:11 G3956 G5130 G3089 G3767 G4217 G1163 G5225 G1722 G0040 G0391 G2532 G2150 G5209 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται.                                                                                 x
2 P 3:12 prosdokO=ntas kai\ speu/dontas tE\n parousi/an tE=s tou= Teou= E(me/ras, di' E(\n ou)ranoi\ purou/menoi luTE/sontai kai\ stoiCHei=a kausou/mena tE/ketai. x
2 P 3:12 prosdokOntas kai speudontas tEn parusian tEs tu Teu hEmeras, di' En uranoi pyrumenoi lyTEsontai kai stoiCHeia kausumena tEketai. x
2 P 3:12 v--papapm- c--------- v--papapm- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsf- p--------- rr----asf- n-----npm- v--pppnpm- v-3fpi-p-- c--------- n-----npn- v--pppnpn- v-3ppi-s-- x
2 P 3:12 G4328 G2532 G4692 G3588 G3952 G3588 G3588 G2316 G2250 G1223 G3739 G3772 G4448 G3089 G2532 G4747 G2741 G5080 x
2 P 3:12 gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. x
2 P 3:12 x
2 P 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:12 x
2 P 3:12  czekanie  i  które chcą  Nadejście  Dzień  Bóg  w  który  zapalenie  niebo  rozpuszcza się  i  przepłukać  element  stopić x
2 P 3:12 G4328 G2532 G4692 G3952 G2250 G2316 G1223 G3739 G4448 G3772 G3089 G2532 G2741 G4747 G5080 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.                                                                                       x
2 P 3:13 kainou\s de\ ou)ranou\s kai\ gE=n kainE\n kata\ to\ e)pa/ggelma au)tou= prosdokO=men, e)n oi(=s dikaiosu/nE katoikei=. x
2 P 3:13 kainus de uranus kai gEn kainEn kata to epaNgelma autu prosdokOmen, en hois dikaiosynE katoikei. x
2 P 3:13 a-----apm- c--------- n-----apm- c--------- n-----asf- a-----asf- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v-1pai-p-- p--------- rr----dpm- n-----nsf- v-3pai-s-- x
2 P 3:13 G2537 G1161 G3772 G2532 G1093 G2537 G2596 G3588 G1862 G0846 G4328 G1722 G3739 G1343 G2730 x
2 P 3:13 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. x
2 P 3:13 x
2 P 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:13 x
2 P 3:13  Jednak  na  obietnica  Jego  oczekiwać  nowy  niebo  i  nowy  Ziemia  w  który  zamieszkują  prawdziwy x
2 P 3:13 G1161 G2596 G1862 G0846 G4328 G2537 G3772 G2532 G2537 G1093 G1722 G3739 G2730 G1343 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:14 Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ,                                                                                             x
2 P 3:14 *dio/, a)gapEtoi/, tau=ta prosdokO=ntes spouda/sate a)/spiloi kai\ a)mO/mEtoi au)tO=| eu(reTE=nai e)n ei)rE/nE|, x
2 P 3:14 dio, agapEtoi, tauta prosdokOntes spudasate aspiloi kai amOmEtoi autO heureTEnai en eirEnE, x
2 P 3:14 c--------- a-----vpm- rd----apn- v--papnpm- v-2aad-p-- a-----npm- c--------- a-----npm- rp----dsm- v--apn---- p--------- n-----dsf- x
2 P 3:14 G1352 G0027 G5023 G4328 G4704 G0784 G2532 G0298 G0846 G2147 G1722 G1515 x
2 P 3:14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, x
2 P 3:14 x
2 P 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:14 x
2 P 3:14  Tak  umiłowany  czekanie  to  pośpieszać  pojawić się  Go  bez skazy  i  dziewiczy  w  świat x
2 P 3:14 G1352 G0027 G4328 G5023 G4704 G2147 G0846 G0784 G2532 G0298 G1722 G1515 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν,                                                                         x
2 P 3:15 kai\ tE\n tou= kuri/ou E(mO=n makroTumi/an sOtEri/an E(gei=sTe, kaTO\s kai\ o( a)gapEto\s E(mO=n a)delfo\s *pau=los kata\ tE\n doTei=san au)tO=| sofi/an e)/graPSen u(mi=n, x
2 P 3:15 kai tEn tu kyriu hEmOn makroTymian sOtErian hEgeisTe, kaTOs kai ho agapEtos hEmOn adelfos paulos kata tEn doTeisan autO sofian egraPSen hymin, x
2 P 3:15 c--------- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----asf- n-----asf- v-2pmd-p-- c--------- d--------- ra----nsm- a-----nsm- rp----gp-- n-----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asf- v--appasf- rp----dsm- n-----asf- v-3aai-s-- rp----dp-- x
2 P 3:15 G2532 G3588 G3588 G2962 G2257 G3115 G4991 G2233 G2531 G2532 G3588 G0027 G2257 G0080 G3972 G2596 G3588 G1325 G0846 G4678 G1125 G5213 x
2 P 3:15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, x
2 P 3:15 x
2 P 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:15 x
2 P 3:15  i  wytrzymały  Władca  nasz  czytać  zbawienie  jako  i  umiłowany  brat  nasz  Paul  na  to  go  Mądrość  napisał  ty, wy x
2 P 3:15 G2532 G3115 G2962 G2257 G2233 G4991 G2531 G2532 G0027 G0080 G2257 G3972 G2596 G1325 G0846 G4678 G1125 G5213 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.                                                       x
2 P 3:16 O(s kai\ e)n pa/sais e)pistolai=s lalO=n e)n au)tai=s peri\ tou/tOn, e)n ai(=s e)stin dusno/Eta/ tina, a(\ oi( a)maTei=s kai\ a)stE/riktoi streblou=sin O(s kai\ ta\s loipa\s grafa\s pro\s tE\n i)di/an au)tO=n a)pO/leian. x
2 P 3:16 hOs kai en pasais epistolais lalOn en autais peri tutOn, en hais estin dysnoEta tina, ha hoi amaTeis kai astEriktoi streblusin hOs kai tas loipas grafas pros tEn idian autOn apOleian. x
2 P 3:16 c--------- d--------- p--------- a-----dpf- n-----dpf- v--papnsm- p--------- rp----dpf- p--------- rd----gpn- p--------- rr----dpf- v-3pai-s-- a-----npn- ri----npn- rr----apn- ra----npm- a-----npm- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- c--------- d--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- p--------- ra----asf- a-----asf- rp----gpm- n-----asf- x
2 P 3:16 G5613 G2532 G1722 G3956 G1992 G2980 G1722 G0846 G4012 G5130 G1722 G3739 G2076 G1425 G5100 G3739 G3588 G0261 G2532 G0793 G4761 G5613 G2532 G3588 G3062 G1124 G4314 G3588 G2398 G0846 G0684 x
2 P 3:16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. x
2 P 3:16 x
2 P 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:16 x
2 P 3:16  jako  mówi  na  To  i  w  wszystko  wiadomości  w  który  jest  coś  neudobovrazumitelnoe  że  nieświadomy  i  niezatwierdzone  do  własny  jego  Ruina  zrobić  jako  i  Inny  Pismo x
2 P 3:16 G5613 G2980 G4012 G5130 G2532 G1722 G3956 G1992 G1722 G3739 G2076 G5100 G1425 G3739 G0261 G2532 G0793 G4314 G2398 G0846 G0684 G4761 G5613 G2532 G3062 G1124 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ,                                                                                     x
2 P 3:17 *(umei=s ou)=n, a)gapEtoi/, proginO/skontes fula/ssesTe i(/na mE\ tE=| tO=n a)Te/smOn pla/nE| sunapaCHTe/ntes e)kpe/sEte tou= i)di/ou stErigmou=, x
2 P 3:17 hymeis un, agapEtoi, proginOskontes fylassesTe hina mE tE tOn aTesmOn planE synapaCHTentes ekpesEte tu idiu stErigmu, x
2 P 3:17 rp----np-- c--------- a-----vpm- v--papnpm- v-2pmd-p-- c--------- d--------- ra----dsf- ra----gpm- a-----gpm- n-----dsf- v--appnpm- v-2aas-p-- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- x
2 P 3:17 G5210 G3767 G0027 G4267 G5442 G2443 G3361 G3588 G3588 G0113 G4106 G4879 G1601 G3588 G2398 G4740 x
2 P 3:17 Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. x
2 P 3:17 x
2 P 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:17 x
2 P 3:17  Tak  ty, wy  umiłowany  jest  poprzedzone  strzeż się  że  nie  przewożone  złudzenie  wicked  bunt  z  jego  zatwierdzenie x
2 P 3:17 G3767 G5210 G0027 G4267 G4267 G5442 G2443 G3361 G4879 G4106 G0113 G1601 G1601 G2398 G4740 x x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 P 3:18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. [ἀμήν.]                                                                       x
2 P 3:18 au)Xa/nete de\ e)n CHa/riti kai\ gnO/sei tou= kuri/ou E(mO=n kai\ sOtE=ros *)iEsou= *CHristou=. au)tO=| E( do/Xa kai\ nu=n kai\ ei)s E(me/ran ai)O=nos. [a)mE/n.] x
2 P 3:18 auXanete de en CHariti kai gnOsei tu kyriu hEmOn kai sOtEros iEsu CHristu. autO hE doXa kai nyn kai eis hEmeran aiOnos. [amEn.] x
2 P 3:18 v-2pad-p-- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- d--------- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsm- x--------- x
2 P 3:18 G0837 G1161 G1722 G5485 G2532 G1108 G3588 G2962 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547 G0846 G3588 G1391 G2532 G3568 G2532 G1519 G2250 G0165 G0281 x
2 P 3:18 Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen. x
2 P 3:18 x
2 P 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej x
2 P 3:18 x
2 P 3:18  ale  wzrost  w  łaska  i  poznania  Władca  nasz  i  Zbawiciel  Jezus  Chrystus  Go  chwała  i  teraz  i  w  dzień  wieczny  Amen x
2 P 3:18 G1161 G0837 G1722 G5485 G2532 G1108 G2962 G2257 G2532 G4990 G2424 G5547 G0846 G1391 G2532 G3568 G2532 G1519 G2250 G0165 G0281 x x
x
Copyright by Cezary Podolski x