Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tes5      do_str_głównej      do_2Tes2      
2 Tes 1:1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ·                                    
2 Tes 1:1 *pau=los kai\ *silouano\s kai\ *timo/Teos tE=| e)kklEsi/a| *Tessalonike/On e)n TeO=| patri\ E(mO=n kai\ kuri/O| *)iEsou= *CHristO=|:
2 Tes 1:1 paulos kai siluanos kai timoTeos tE ekklEsia TessalonikeOn en TeO patri hEmOn kai kyriO iEsu CHristO:
2 Tes 1:1 n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----dsf- n-----dsf- n-----gpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- rp----gp-- c--------- n-----dsm- n-----dsm- n-----dsm-
2 Tes 1:1 G3972 G2532 G4610 G2532 G5095 G3588 G1577 G2331 G1722 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Tes 1:1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie.
2 Tes 1:1
2 Tes 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:1
2 Tes 1:1  Paul  i  Sylwan  i  Tymotka  List do Tesaloniczan  Kościół  w  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
2 Tes 1:1 G3972 G2532 G4610 G2532 G5095 G2331 G1577 G1722 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Tes 1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς [ἡμῶν] καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                            
2 Tes 1:2 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s [E(mO=n] kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
2 Tes 1:2 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros [hEmOn] kai kyriu iEsu CHristu.
2 Tes 1:2 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
2 Tes 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Tes 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
2 Tes 1:2
2 Tes 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:2
2 Tes 1:2  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
2 Tes 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Tes 1:3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους,                
2 Tes 1:3 *eu)CHaristei=n o)fei/lomen tO=| TeO=| pa/ntote peri\ u(mO=n, a)delfoi/, kaTO\s a)/Xio/n e)stin, o(/ti u(perauXa/nei E( pi/stis u(mO=n kai\ pleona/DZei E( a)ga/pE e(no\s e(ka/stou pa/ntOn u(mO=n ei)s a)llE/lous,
2 Tes 1:3 euCHaristein ofeilomen tO TeO pantote peri hymOn, adelfoi, kaTOs aXion estin, hoti hyperauXanei hE pistis hymOn kai pleonaDZei hE agapE henos hekastu pantOn hymOn eis allElus,
2 Tes 1:3 v--pan---- v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- d--------- p--------- rp----gp-- n-----vpm- c--------- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- a-----gsm- a-----gsm- a-----gpm- rp----gp-- p--------- rp----apm-
2 Tes 1:3 G2168 G3784 G3588 G2316 G3842 G4012 G5216 G0080 G2531 G0514 G2076 G3754 G5232 G3588 G4102 G5216 G2532 G4121 G3588 G0026 G1520 G1538 G3956 G5216 G1519 G0240
2 Tes 1:3 Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje,
2 Tes 1:3
2 Tes 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:3
2 Tes 1:3  Zawsze  na  sprawiedliwość  musi  podziękować  Bóg  dla  ty, wy  bracia  że  wzrost  wiara  twój  i  pomnożonej  miłość  każdy  każdy  przyjaciel  Przyjaciel  wszystko  ty, wy
2 Tes 1:3 G3842 G2531 G0514 G3784 G2168 G2316 G4012 G5216 G0080 G3754 G5232 G4102 G5216 G2532 G4121 G0026 G1520 G1538 G0240 G0240 G3956 G5216
2 Tes 1:4 ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε,              
2 Tes 1:4 O(/ste au)tou\s E(ma=s e)n u(mi=n e)gkauCHa=sTai e)n tai=s e)kklEsi/ais tou= Teou= u(pe\r tE=s u(pomonE=s u(mO=n kai\ pi/steOs e)n pa=sin toi=s diOgmoi=s u(mO=n kai\ tai=s Tli/PSesin ai(=s a)ne/CHesTe,
2 Tes 1:4 hOste autus hEmas en hymin eNkauCHasTai en tais ekklEsiais tu Teu hyper tEs hypomonEs hymOn kai pisteOs en pasin tois diOgmois hymOn kai tais TliPSesin hais aneCHesTe,
2 Tes 1:4 c--------- rp----apm- rp----ap-- p--------- rp----dp-- v--pmn---- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- n-----gsf- p--------- a-----dpm- ra----dpm- n-----dpm- rp----gp-- c--------- ra----dpf- n-----dpf- rr----dpf- v-2pmi-p--
2 Tes 1:4 G5620 G0846 G2248 G1722 G5213 G2744 G1722 G3588 G1577 G3588 G2316 G5228 G3588 G5281 G5216 G2532 G4102 G1722 G3956 G3588 G1375 G5216 G2532 G3588 G2347 G3739 G0430
2 Tes 1:4 i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie.
2 Tes 1:4
2 Tes 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:4
2 Tes 1:4  że  my  się  cieszyć  ty, wy  ty, wy  w  kościoły  Bóg  cierpliwość  swój  i  wiara  w  wszystko  prześladowanie  i  nieszczęście  Przenośny  ty, wy
2 Tes 1:4 G5620 G2248 G0846 G2744 G1722 G5213 G1722 G1577 G2316 G5281 G5216 G2532 G4102 G1722 G3956 G1375 G2532 G2347 G0430 G5216
2 Tes 1:5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε,                                
2 Tes 1:5 e)/ndeigma tE=s dikai/as kri/seOs tou= Teou=, ei)s to\ kataXiOTE=nai u(ma=s tE=s basilei/as tou= Teou=, u(pe\r E(=s kai\ pa/sCHete,
2 Tes 1:5 endeigma tEs dikaias kriseOs tu Teu, eis to kataXiOTEnai hymas tEs basileias tu Teu, hyper hEs kai pasCHete,
2 Tes 1:5 n-----nsn- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----ap-- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----gsf- d--------- v-2pai-p--
2 Tes 1:5 G1730 G3588 G1342 G2920 G3588 G2316 G1519 G3588 G2661 G5209 G3588 G0932 G3588 G2316 G5228 G3739 G2532 G3958
2 Tes 1:5 Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie.
2 Tes 1:5
2 Tes 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:5
2 Tes 1:5  dowód  sprawiedliwy  sąd  Boski  że  ty, wy  godny  Królestwo  Bóg  dla  kogo  i  ponieść
2 Tes 1:5 G1730 G1342 G2920 G2316 G1519 G5209 G2661 G0932 G2316 G5228 G3739 G2532 G3958
2 Tes 1:6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν                                                  
2 Tes 1:6 ei)/per di/kaion para\ TeO=| a)ntapodou=nai toi=s Tli/bousin u(ma=s Tli=PSin
2 Tes 1:6 eiper dikaion para TeO antapodunai tois Tlibusin hymas TliPSin
2 Tes 1:6 c--------- a-----nsn- p--------- n-----dsm- v--aan---- ra----dpm- v--papdpm- rp----ap-- n-----asf-
2 Tes 1:6 G1512 G1342 G3844 G2316 G0467 G3588 G2346 G5209 G2347
2 Tes 1:6 Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
2 Tes 1:6
2 Tes 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:6
2 Tes 1:6  Dla  sprawiedliwie  przed  Bóg  obraźliwy  ty, wy  pochwalić  smutek
2 Tes 1:6 G1512 G1342 G3844 G2316 G2346 G5209 G0467 G2347
2 Tes 1:7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ᾿ ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μετ᾿ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ                              
2 Tes 1:7 kai\ u(mi=n toi=s Tlibome/nois a)/nesin meT' E(mO=n e)n tE=| a)pokalu/PSei tou= kuri/ou *)iEsou= a)p' ou)ranou= met' a)gge/lOn duna/meOs au)tou=
2 Tes 1:7 kai hymin tois Tlibomenois anesin meT' EmOn en tE apokalyPSei tu kyriu iEsu ap' uranu met' aNgelOn dynameOs autu
2 Tes 1:7 c--------- rp----dp-- ra----dpm- v--pppdpm- n-----asf- p--------- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsm- p--------- n-----gpm- n-----gsf- rp----gsm-
2 Tes 1:7 G2532 G5213 G3588 G2346 G0425 G3326 G2257 G1722 G3588 G0602 G3588 G2962 G2424 G0575 G3772 G3326 G0032 G1411 G0846
2 Tes 1:7 a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi
2 Tes 1:7
2 Tes 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:7
2 Tes 1:7  i  ty, wy  obraza  rozkosz  z  nas  w  zjawisko  Władca  Jezus  z  niebo  z  Anioły  siła  Jego
2 Tes 1:7 G2532 G5213 G2346 G0425 G3326 G2257 G1722 G0602 G2962 G2424 G0575 G3772 G3326 G0032 G1411 G0846
2 Tes 1:8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,                              
2 Tes 1:8 e)n puri\ flogo/s, dido/ntos e)kdi/kEsin toi=s mE\ ei)do/sin Teo\n kai\ toi=s mE\ u(pakou/ousin tO=| eu)aggeli/O| tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou=,
2 Tes 1:8 en pyri flogos, didontos ekdikEsin tois mE eidosin Teon kai tois mE hypakuusin tO euaNgeliO tu kyriu hEmOn iEsu,
2 Tes 1:8 p--------- n-----dsn- n-----gsf- v--papgsm- n-----asf- ra----dpm- d--------- v--xapdpm- n-----asm- c--------- ra----dpm- d--------- v--papdpm- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
2 Tes 1:8 G1722 G4442 G5395 G1325 G1557 G3588 G3361 G1492 G2316 G2532 G3588 G3361 G5219 G3588 G2098 G3588 G2962 G2257 G2424
2 Tes 1:8 w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.
2 Tes 1:8
2 Tes 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:8
2 Tes 1:8  w  ognisty  ogień  popełnienie  zemsta  nie  znany  Bóg  i  nie  słuchać  ewangelia  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
2 Tes 1:8 G1722 G5395 G4442 G1325 G1557 G3361 G1492 G2316 G2532 G3361 G5219 G2098 G2962 G2257 G2424 G5547
2 Tes 1:9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,                                    
2 Tes 1:9 oi(/tines di/kEn ti/sousin o)/leTron ai)O/nion a)po\ prosO/pou tou= kuri/ou kai\ a)po\ tE=s do/XEs tE=s i)sCHu/os au)tou=,
2 Tes 1:9 hoitines dikEn tisusin oleTron aiOnion apo prosOpu tu kyriu kai apo tEs doXEs tEs isCHyos autu,
2 Tes 1:9 rr----npm- n-----asf- v-3fai-p-- n-----asm- a-----asm- p--------- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
2 Tes 1:9 G3748 G1349 G5099 G3639 G0166 G0575 G4383 G3588 G2962 G2532 G0575 G3588 G1391 G3588 G2479 G0846
2 Tes 1:9 Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
2 Tes 1:9
2 Tes 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:9
2 Tes 1:9  że  przejść  kara  wieczny  Ruina  z  osoba  Władca  i  z  Sława  moc  Jego
2 Tes 1:9 G3748 G5099 G1349 G0166 G3639 G0575 G4383 G2962 G2532 G0575 G1391 G2479 G0846
2 Tes 1:10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.                    
2 Tes 1:10 o(/tan e)/lTE| e)ndoXasTE=nai e)n toi=s a(gi/ois au)tou= kai\ TaumasTE=nai e)n pa=sin toi=s pisteu/sasin, o(/ti e)pisteu/TE to\ martu/rion E(mO=n e)f' u(ma=s, e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
2 Tes 1:10 hotan elTE endoXasTEnai en tois hagiois autu kai TaumasTEnai en pasin tois pisteusasin, hoti episteuTE to martyrion hEmOn ef' ymas, en tE hEmera ekeinE.
2 Tes 1:10 c--------- v-3aas-s-- v--apn---- p--------- ra----dpm- a-----dpm- rp----gsm- c--------- v--apn---- p--------- a-----dpm- ra----dpm- v--aapdpm- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- p--------- rp----ap-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
2 Tes 1:10 G3752 G2064 G1740 G1722 G3588 G0040 G0846 G2532 G2296 G1722 G3956 G3588 G4100 G3754 G4100 G3588 G3142 G2257 G1909 G5209 G1722 G3588 G2250 G1565
2 Tes 1:10 w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.
2 Tes 1:10
2 Tes 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:10
2 Tes 1:10  kiedy  przychodzi  stał się sławny  w  Świętych  Jego  i  pojawić się  cudowny  w  dzień  wyżej wymieniony  w  wszystko  uważa, że  jako  ty, wy  wierzyć  nasz  świadectwo
2 Tes 1:10 G3752 G2064 G1740 G1722 G0040 G0846 G2532 G2296 G2296 G1722 G2250 G1565 G1722 G3956 G4100 G3754 G5209 G4100 G2257 G3142
2 Tes 1:11 εἰς καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,                  
2 Tes 1:11 ei)s o(\ kai\ proseuCHo/meTa pa/ntote peri\ u(mO=n, i(/na u(ma=s a)XiO/sE| tE=s klE/seOs o( Teo\s E(mO=n kai\ plErO/sE| pa=san eu)doki/an a)gaTOsu/nEs kai\ e)/rgon pi/steOs e)n duna/mei,
2 Tes 1:11 eis ho kai proseuCHomeTa pantote peri hymOn, hina hymas aXiOsE tEs klEseOs ho Teos hEmOn kai plErOsE pasan eudokian agaTOsynEs kai ergon pisteOs en dynamei,
2 Tes 1:11 p--------- rr----asn- d--------- v-1pmi-p-- d--------- p--------- rp----gp-- c--------- rp----ap-- v-3aas-s-- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- c--------- v-3aas-s-- a-----asf- n-----asf- n-----gsf- c--------- n-----asn- n-----gsf- p--------- n-----dsf-
2 Tes 1:11 G1519 G3739 G2532 G4336 G3842 G4012 G5216 G2443 G5209 G0515 G3588 G2821 G3588 G2316 G2257 G2532 G4137 G3956 G2107 G0019 G2532 G2041 G4102 G1722 G1411
2 Tes 1:11 Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary.
2 Tes 1:11
2 Tes 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:11
2 Tes 1:11  Dla  to  i  modlić się  zawsze  dla  ty, wy  że  Bóg  nasz  kute  ty, wy  godny  tytuł  i  popełnione  wszystko  łaska  dobroć  i  sprawa  Wiara  w  siła
2 Tes 1:11 G1519 G3739 G2532 G4336 G3842 G4012 G5216 G2443 G2316 G2257 G0515 G5209 G0515 G2821 G2532 G4137 G3956 G2107 G0019 G2532 G2041 G4102 G1722 G1411
2 Tes 1:12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                    
2 Tes 1:12 o(/pOs e)ndoXasTE=| to\ o)/noma tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= e)n u(mi=n, kai\ u(mei=s e)n au)tO=|, kata\ tE\n CHa/rin tou= Teou= E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
2 Tes 1:12 hopOs endoXasTE to onoma tu kyriu hEmOn iEsu en hymin, kai hymeis en autO, kata tEn CHarin tu Teu hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
2 Tes 1:12 c--------- v-3aps-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- p--------- rp----dp-- c--------- rp----np-- p--------- rp----dsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
2 Tes 1:12 G3704 G1740 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G1722 G5213 G2532 G5210 G1722 G0846 G2596 G3588 G5485 G3588 G2316 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
2 Tes 1:12 Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Tes 1:12
2 Tes 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 1:12
2 Tes 1:12  tak  uwielbiony  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  w  ty, wy  i  ty, wy  w  Go  na  łaska  Bóg  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
2 Tes 1:12 G3704 G1740 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547 G1722 G5213 G2532 G5210 G1722 G0846 G2596 G5485 G2316 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Copyright by Cezary Podolski