Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Tes1      do_str_głównej      do_2Tes3      
2 Tes 2:1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾿ αὐτόν,                                    
2 Tes 2:1 *)erOtO=men de\ u(ma=s, a)delfoi/, u(pe\r tE=s parousi/as tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= kai\ E(mO=n e)pisunagOgE=s e)p' au)to/n,
2 Tes 2:1 erOtOmen de hymas, adelfoi, hyper tEs parusias tu kyriu hEmOn iEsu CHristu kai hEmOn episynagOgEs ep' auton,
2 Tes 2:1 v-1pai-p-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- c--------- rp----gp-- n-----gsf- p--------- rp----asm-
2 Tes 2:1 G2065 G1161 G5209 G0080 G5228 G3588 G3952 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G2257 G1997 G1909 G0846
2 Tes 2:1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia,
2 Tes 2:1
2 Tes 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:1
2 Tes 2:1  Modlić się  ty, wy  bracia  o  Nadejście  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  i  nasz  spotkanie  do  Go
2 Tes 2:1 G2065 G5209 G0080 G5228 G3952 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G2257 G1997 G1909 G0846
2 Tes 2:2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὡς δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡμέρα τοῦ κυρίου.          
2 Tes 2:2 ei)s to\ mE\ taCHe/Os saleuTE=nai u(ma=s a)po\ tou= noo\s mEde\ Troei=sTai mE/te dia\ pneu/matos mE/te dia\ lo/gou mE/te di' e)pistolE=s O(s di' E(mO=n, O(s o(/ti e)ne/stEken E( E(me/ra tou= kuri/ou.
2 Tes 2:2 eis to mE taCHeOs saleuTEnai hymas apo tu noos mEde TroeisTai mEte dia pneumatos mEte dia logu mEte di' epistolEs hOs di' EmOn, hOs hoti enestEken hE hEmera tu kyriu.
2 Tes 2:2 p--------- ra----asn- d--------- d--------- v--apn---- rp----ap-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--ppn---- c--------- p--------- n-----gsn- c--------- p--------- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsf- d--------- p--------- rp----gp-- c--------- c--------- v-3xai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
2 Tes 2:2 G1519 G3588 G3361 G5030 G4531 G5209 G0575 G3588 G3563 G3366 G2360 G3383 G1223 G4151 G3383 G1223 G3056 G3383 G1223 G1992 G5613 G1223 G2257 G5613 G3754 G1764 G3588 G2250 G3588 G2962
2 Tes 2:2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
2 Tes 2:2
2 Tes 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:2
2 Tes 2:2  nie  pośpiech  zmieniać się  umysł  umysł  i  zakłopotany  ani  z  duch  ani  z  słowa  ani  z  wiadomość  jako  nas  nas  jak gdyby  jak gdyby  już  jest  dzień  Dominical
2 Tes 2:2 G3361 G5030 G4531 G0575 G3563 G3383 G2360 G3383 G1223 G4151 G3383 G1223 G3056 G3383 G1223 G1992 G5613 G1223 G2257 G3754 G5613 G1764 G1764 G2250 G5547
2 Tes 2:3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, υἱὸς τῆς ἀπωλείας,                      
2 Tes 2:3 mE/ tis u(ma=s e)XapatE/sE| kata\ mEde/na tro/pon: o(/ti e)a\n mE\ e)/lTE| E( a)postasi/a prO=ton kai\ a)pokalufTE=| o( a)/nTrOpos tE=s a)nomi/as, o( ui(o\s tE=s a)pOlei/as,
2 Tes 2:3 mE tis hymas eXapatEsE kata mEdena tropon: hoti ean mE elTE hE apostasia prOton kai apokalyfTE ho anTrOpos tEs anomias, ho hyios tEs apOleias,
2 Tes 2:3 d--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3aas-s-- p--------- a-----asm- n-----asm- c--------- c--------- d--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- a-----asn- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf-
2 Tes 2:3 G3361 G5100 G5209 G1818 G2596 G3367 G5158 G3754 G1437 G3361 G2064 G3588 G0646 G4412 G2532 G0601 G3588 G0444 G3588 G0458 G3588 G5207 G3588 G0684
2 Tes 2:3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
2 Tes 2:3
2 Tes 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:3
2 Tes 2:3  nie  oszukać  ty, wy  żaden  nie  nie  nie  dla  do  nie  przyjść  przed  rekolekcje  i  otwarte  człowiek  grzech  syn  Ruina
2 Tes 2:3 G3361 G1818 G5209 G5100 G2596 G3367 G5158 G3754 G1437 G3361 G2064 G4412 G0646 G2532 G0601 G0444 G0266 G5207 G0684
2 Tes 2:4 ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.                        
2 Tes 2:4 o( a)ntikei/menos kai\ u(perairo/menos e)pi\ pa/nta lego/menon Teo\n E)\ se/basma, O(/ste au)to\n ei)s to\n nao\n tou= Teou= kaTi/sai, a)podeiknu/nta e(auto\n o(/ti e)/stin Teo/s.
2 Tes 2:4 ho antikeimenos kai hyperairomenos epi panta legomenon Teon E sebasma, hOste auton eis ton naon tu Teu kaTisai, apodeiknynta heauton hoti estin Teos.
2 Tes 2:4 ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- v--pmpnsm- p--------- a-----asm- v--pppasm- n-----asm- c--------- n-----asn- c--------- rp----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- v--papasm- rp----asm- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm-
2 Tes 2:4 G3588 G0480 G2532 G5229 G1909 G3956 G3004 G2316 G2228 G4574 G5620 G0846 G1519 G3588 G3485 G3588 G2316 G2523 G0584 G1438 G3754 G2076 G2316
2 Tes 2:4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.
2 Tes 2:4
2 Tes 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:4
2 Tes 2:4  opór  i  wywyższa się  powyżej  tylko  o nazwie  Bóg  lub  święty  że  w  Świątynia  Bóg  siedzieć  on  jako  Bóg  dając  się  dla  Bóg
2 Tes 2:4 G0480 G2532 G5229 G1909 G3956 G3004 G2316 G2228 G4574 G5620 G1519 G3485 G2316 G2523 G0846 G5613 G2316 G0584 G1438 G3754 G2316
2 Tes 2:5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;                                                  
2 Tes 2:5 *ou) mnEmoneu/ete o(/ti e)/ti O)\n pro\s u(ma=s tau=ta e)/legon u(mi=n;
2 Tes 2:5 u mnEmoneuete hoti eti On pros hymas tauta elegon hymin;
2 Tes 2:5 d--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- v--papnsm- p--------- rp----ap-- rd----apn- v-1iai-s-- rp----dp--
2 Tes 2:5 G3756 G3421 G3754 G2089 G5607 G4314 G5209 G5023 G3004 G5213
2 Tes 2:5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?
2 Tes 2:5
2 Tes 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:5
2 Tes 2:5  Nie  pamiętać  że  więcej  jest  w  ty, wy  powiedział  ty, wy  to
2 Tes 2:5 G3756 G3421 G3754 G2089 G5607 G4314 G5209 G3004 G5213 G5023
2 Tes 2:6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ.                                            
2 Tes 2:6 kai\ nu=n to\ kate/CHon oi)/date, ei)s to\ a)pokalufTE=nai au)to\n e)n tO=| e(autou= kairO=|.
2 Tes 2:6 kai nyn to kateCHon oidate, eis to apokalyfTEnai auton en tO heautu kairO.
2 Tes 2:6 c--------- d--------- ra----asn- v--papasn- v-2xai-p-- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----asm- p--------- ra----dsm- rp----gsm- n-----dsm-
2 Tes 2:6 G2532 G3568 G3588 G2722 G1492 G1519 G3588 G0601 G0846 G1722 G3588 G1438 G2540
2 Tes 2:6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 
2 Tes 2:6
2 Tes 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:6
2 Tes 2:6  I  teraz  wiedzieć  że  nie  przyznaje,  otwarte  go  w  ich  czas
2 Tes 2:6 G2532 G3568 G1492 G2722 G2722 G2722 G0601 G0846 G1722 G1438 G2540
2 Tes 2:7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.                                        
2 Tes 2:7 to\ ga\r mustE/rion E)/dE e)nergei=tai tE=s a)nomi/as: mo/non o( kate/CHOn a)/rti e(/Os e)k me/sou ge/nEtai.
2 Tes 2:7 to gar mystErion EdE energeitai tEs anomias: monon ho kateCHOn arti heOs ek mesu genEtai.
2 Tes 2:7 ra----nsn- c--------- n-----nsn- d--------- v-3pmi-s-- ra----gsf- n-----gsf- a-----asn- ra----nsm- v--papnsm- d--------- c--------- p--------- a-----gsn- v-3ams-s--
2 Tes 2:7 G3588 G1063 G3466 G2235 G1754 G3588 G0458 G3440 G3588 G2722 G0737 G2193 G1537 G3319 G1096
2 Tes 2:7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 
2 Tes 2:7
2 Tes 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:7
2 Tes 2:7  Dla  tajemnica  bezprawie  już  w  Działanie  tylko  do  tych  następnie  podczas gdy  będzie  podjętych  z  Środowisko  utrzymanie  teraz
2 Tes 2:7 G1063 G3466 G0458 G2235 G1754 G1754 G3440 G2193 G2193 G2193 G2193 G1096 G1096 G1537 G3319 G2722 G0737
2 Tes 2:8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ἄνομος, ὃν κύριος [Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,                          
2 Tes 2:8 kai\ to/te a)pokalufTE/setai o( a)/nomos, o(\n o( ku/rios [*)iEsou=s] a)nelei= tO=| pneu/mati tou= sto/matos au)tou= kai\ katargE/sei tE=| e)pifanei/a| tE=s parousi/as au)tou=,
2 Tes 2:8 kai tote apokalyfTEsetai ho anomos, hon ho kyrios [iEsus] anelei tO pneumati tu stomatos autu kai katargEsei tE epifaneia tEs parusias autu,
2 Tes 2:8 c--------- d--------- v-3fpi-s-- ra----nsm- a-----nsm- rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- v-3fai-s-- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- c--------- v-3fai-s-- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
2 Tes 2:8 G2532 G5119 G0601 G3588 G0459 G3739 G3588 G2962 G2424 G0337 G3588 G4151 G3588 G4750 G0846 G2532 G2673 G3588 G2015 G3588 G3952 G0846
2 Tes 2:8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
2 Tes 2:8
2 Tes 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:8
2 Tes 2:8  I  następnie  otwarte  Wicked  kogo  Władca  Jezus  zabić  duch  usta  Jego  i  zniszczyć  zjawisko  Nadejście  Jego
2 Tes 2:8 G2532 G5119 G0601 G0459 G3739 G2962 G2424 G0355 G4151 G4750 G0846 G2532 G2673 G2015 G3952 G0846
2 Tes 2:9 οὗ ἐστιν παρουσία κατ᾿ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους                                      
2 Tes 2:9 ou(= e)stin E( parousi/a kat' e)ne/rgeian tou= *satana= e)n pa/sE| duna/mei kai\ sEmei/ois kai\ te/rasin PSeu/dous
2 Tes 2:9 hu estin hE parusia kat' energeian tu satana en pasE dynamei kai sEmeiois kai terasin PSeudus
2 Tes 2:9 rr----gsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dpn- c--------- n-----dpn- n-----gsn-
2 Tes 2:9 G3739 G2076 G3588 G3952 G2596 G1753 G3588 G4567 G1722 G3956 G1411 G2532 G4592 G2532 G5059 G5579
2 Tes 2:9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 
2 Tes 2:9
2 Tes 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:9
2 Tes 2:9  kogo  nadejście  na  Skutki  Szatan  będzie  z  wszelkiego rodzaju  moc  i  znaków  i  zastanawia się  fałszywy
2 Tes 2:9 G3739 G3952 G2596 G1753 G4567 G2076 G1722 G3956 G1411 G2532 G4592 G2532 G5059 G5579
2 Tes 2:10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς.                                
2 Tes 2:10 kai\ e)n pa/sE| a)pa/tE| a)diki/as toi=s a)pollume/nois, a)nT' O(=n tE\n a)ga/pEn tE=s a)lETei/as ou)k e)de/Xanto ei)s to\ sOTE=nai au)tou/s.
2 Tes 2:10 kai en pasE apatE adikias tois apollymenois, anT' On tEn agapEn tEs alETeias uk edeXanto eis to sOTEnai autus.
2 Tes 2:10 c--------- p--------- a-----dsf- n-----dsf- n-----gsf- ra----dpm- v--pmpdpm- p--------- rr----gpn- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3ami-p-- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----apm-
2 Tes 2:10 G2532 G1722 G3956 G0539 G0093 G3588 G0622 G0473 G3739 G3588 G0026 G3588 G0225 G3756 G1209 G1519 G3588 G4982 G0846
2 Tes 2:10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
2 Tes 2:10
2 Tes 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:10
2 Tes 2:10  i  z  kangur  oszustwo  umierający  dla  że  że  one  nie  miał  miłość  Prawda  dla  jego  Ratowanie
2 Tes 2:10 G2532 G1722 G0093 G0539 G0622 G0473 G0473 G3739 G3739 G3756 G1209 G0026 G0225 G1519 G0846 G4982
2 Tes 2:11 καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,                                        
2 Tes 2:11 kai\ dia\ tou=to pe/mpei au)toi=s o( Teo\s e)ne/rgeian pla/nEs ei)s to\ pisteu=sai au)tou\s tO=| PSeu/dei,
2 Tes 2:11 kai dia tuto pempei autois ho Teos energeian planEs eis to pisteusai autus tO PSeudei,
2 Tes 2:11 c--------- p--------- rd----asn- v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- n-----asf- n-----gsf- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----apm- ra----dsn- n-----dsn-
2 Tes 2:11 G2532 G1223 G5124 G3992 G0846 G3588 G2316 G1753 G4106 G1519 G3588 G4100 G0846 G3588 G5579
2 Tes 2:11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,
2 Tes 2:11
2 Tes 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:11
2 Tes 2:11  I  dla  te rzeczy  wysłać  ich  Bóg  działanie  złudzenie  że  będzie  wierzyć  kłamstwo
2 Tes 2:11 G2532 G1223 G5124 G3992 G0846 G2316 G1753 G4106 G1519 G4100 G4100 G5579
2 Tes 2:12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ.                                              
2 Tes 2:12 i(/na kriTO=sin pa/ntes oi( mE\ pisteu/santes tE=| a)lETei/a| a)lla\ eu)dokE/santes tE=| a)diki/a|.
2 Tes 2:12 hina kriTOsin pantes hoi mE pisteusantes tE alETeia alla eudokEsantes tE adikia.
2 Tes 2:12 c--------- v-3aps-p-- a-----npm- ra----npm- d--------- v--aapnpm- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v--aapnpm- ra----dsf- n-----dsf-
2 Tes 2:12 G2443 G2919 G3956 G3588 G3361 G4100 G3588 G0225 G0235 G2106 G3588 G0093
2 Tes 2:12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
2 Tes 2:12
2 Tes 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:12
2 Tes 2:12  tak  będzie  skazany  wszystko  nie  którzy uwierzyli  prawda  ale  przyjemność  kłamstwo
2 Tes 2:12 G2443 G2919 G2919 G3956 G3361 G4100 G0225 G0235 G2106 G0093
2 Tes 2:13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,                
2 Tes 2:13 *(Emei=s de\ o)fei/lomen eu)CHaristei=n tO=| TeO=| pa/ntote peri\ u(mO=n, a)delfoi\ E)gapEme/noi u(po\ kuri/ou, o(/ti ei(/lato u(ma=s o( Teo\s a)parCHE\n ei)s sOtEri/an e)n a(giasmO=| pneu/matos kai\ pi/stei a)lETei/as,
2 Tes 2:13 hEmeis de ofeilomen euCHaristein tO TeO pantote peri hymOn, adelfoi EgapEmenoi hypo kyriu, hoti heilato hymas ho Teos aparCHEn eis sOtErian en hagiasmO pneumatos kai pistei alETeias,
2 Tes 2:13 rp----np-- c--------- v-1pai-p-- v--pan---- ra----dsm- n-----dsm- d--------- p--------- rp----gp-- n-----vpm- v--xppvpm- p--------- n-----gsm- c--------- v-3ami-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- n-----asf- p--------- n-----asf- p--------- n-----dsm- n-----gsn- c--------- n-----dsf- n-----gsf-
2 Tes 2:13 G2249 G1161 G3784 G2168 G3588 G2316 G3842 G4012 G5216 G0080 G0025 G5259 G2962 G3754 G0138 G5209 G3588 G2316 G0536 G1519 G4991 G1722 G0038 G4151 G2532 G4102 G0225
2 Tes 2:13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.
2 Tes 2:13
2 Tes 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:13
2 Tes 2:13  My  zaś  zawsze  musi  podziękować  Bóg  dla  ty, wy  umiłowany  Władca  bracia  że  Bóg  z  start  przez  uświęcenie  Duch  i  wiara  prawda  wybrany  ty, wy  do  Zaoszczędzić
2 Tes 2:13 G2249 G1161 G3842 G3784 G2168 G2316 G4012 G5216 G0025 G2962 G0080 G3754 G2316 G0575 G0746 G1722 G0038 G4151 G2532 G4102 G0225 G0138 G5209 G1519 G4991
2 Tes 2:14 εἰς [καὶ] ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                    
2 Tes 2:14 ei)s o(\ [kai\] e)ka/lesen u(ma=s dia\ tou= eu)aggeli/ou E(mO=n, ei)s peripoi/Esin do/XEs tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=.
2 Tes 2:14 eis ho [kai] ekalesen hymas dia tu euaNgeliu hEmOn, eis peripoiEsin doXEs tu kyriu hEmOn iEsu CHristu.
2 Tes 2:14 p--------- rr----asn- d--------- v-3aai-s-- rp----ap-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp-- p--------- n-----asf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
2 Tes 2:14 G1519 G3739 G2532 G2564 G5209 G1223 G3588 G2098 G2257 G1519 G4047 G1391 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
2 Tes 2:14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2 Tes 2:14
2 Tes 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:14
2 Tes 2:14  do  który  o nazwie  ty, wy  ewangelia  nasz  dla  osiągnięcia  Sława  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
2 Tes 2:14 G1519 G3739 G2564 G5209 G2098 G2257 G1519 G4047 G1391 G2962 G2257 G2424 G5547
2 Tes 2:15 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν.                                    
2 Tes 2:15 a)/ra ou)=n, a)delfoi/, stE/kete, kai\ kratei=te ta\s parado/seis a(\s e)dida/CHTEte ei)/te dia\ lo/gou ei)/te di' e)pistolE=s E(mO=n.
2 Tes 2:15 ara un, adelfoi, stEkete, kai krateite tas paradoseis has edidaCHTEte eite dia logu eite di' epistolEs hEmOn.
2 Tes 2:15 c--------- c--------- n-----vpm- v-2pad-p-- c--------- v-2pad-p-- ra----apf- n-----apf- rr----apf- v-2api-p-- c--------- p--------- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsf- rp----gp--
2 Tes 2:15 G0686 G3767 G0080 G4739 G2532 G2902 G3588 G3862 G3739 G1321 G1535 G1223 G3056 G1535 G1223 G1992 G2257
2 Tes 2:15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.
2 Tes 2:15
2 Tes 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:15
2 Tes 2:15  Tak  Tak  bracia  stoisko  i  Przytrzymaj  legendy  który  uczy  lub  krótko mówiąc  krótko mówiąc  lub  wiadomość  nasz
2 Tes 2:15 G0686 G3767 G0080 G4739 G2532 G2902 G3862 G3739 G1321 G1535 G1223 G3056 G1223 G1992 G2257
2 Tes 2:16 Αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ [ὁ] θεὸς πατὴρ ἡμῶν, ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,                    
2 Tes 2:16 *au)to\s de\ o( ku/rios E(mO=n *)iEsou=s *CHristo\s kai\ [o(] Teo\s o( patE\r E(mO=n, o( a)gapE/sas E(ma=s kai\ dou\s para/klEsin ai)Oni/an kai\ e)lpi/da a)gaTE\n e)n CHa/riti,
2 Tes 2:16 autos de ho kyrios hEmOn iEsus CHristos kai [ho] Teos ho patEr hEmOn, ho agapEsas hEmas kai dus paraklEsin aiOnian kai elpida agaTEn en CHariti,
2 Tes 2:16 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- n-----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- ra----nsm- v--aapnsm- rp----ap-- c--------- v--aapnsm- n-----asf- a-----asf- c--------- n-----asf- a-----asf- p--------- n-----dsf-
2 Tes 2:16 G0846 G1161 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G3588 G2316 G3588 G3962 G2257 G3588 G0025 G2248 G2532 G1325 G3874 G0166 G2532 G1680 G0018 G1722 G5485
2 Tes 2:16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei,
2 Tes 2:16
2 Tes 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:16
2 Tes 2:16  Się  zaś  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  i  Bóg  i  Ojciec  nasz  umiłował  nas  i  dał  pocieszenie  wieczny  i  nadzieja  dobry  w  łaska
2 Tes 2:16 G0846 G1161 G2962 G2257 G2424 G5547 G2532 G2316 G2532 G3962 G2257 G0025 G2248 G2532 G1325 G3874 G0166 G2532 G1680 G0018 G1722 G5485
2 Tes 2:17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ.                                              
2 Tes 2:17 parakale/sai u(mO=n ta\s kardi/as kai\ stEri/Xai e)n panti\ e)/rgO| kai\ lo/gO| a)gaTO=|.
2 Tes 2:17 parakalesai hymOn tas kardias kai stEriXai en panti ergO kai logO agaTO.
2 Tes 2:17 v-3aao-s-- rp----gp-- ra----apf- n-----apf- c--------- v-3aao-s-- p--------- a-----dsn- n-----dsn- c--------- n-----dsm- a-----dsm-
2 Tes 2:17 G3870 G5216 G3588 G2588 G2532 G4741 G1722 G3956 G2041 G2532 G3056 G0018
2 Tes 2:17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!
2 Tes 2:17
2 Tes 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tes 2:17
2 Tes 2:17  komfort  swój  serce  i  zatwierdzać  ty, wy  w  każdy  słowo  i  sprawa  dobry
2 Tes 2:17 G3870 G5216 G2588 G2532 G4741 G5209 G1722 G3956 G3056 G2532 G2041 G0018
Copyright by Cezary Podolski