Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_1Tm6      do_str_głównej      do_2Tm2      
2 Tm 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ᾿ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ                                        
2 Tm 1:1 *pau=los a)po/stolos *CHristou= *)iEsou= dia\ TelE/matos Teou= kat' e)paggeli/an DZOE=s tE=s e)n *CHristO=| *)iEsou=
2 Tm 1:1 paulos apostolos CHristu iEsu dia TelEmatos Teu kat' epaNgelian DZOEs tEs en CHristO iEsu
2 Tm 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- p--------- n-----asf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
2 Tm 1:1 G3972 G0652 G5547 G2424 G1223 G2307 G2316 G2596 G1860 G2222 G3588 G1722 G5547 G2424
2 Tm 1:1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ życia obiecanego w Chrystusie Jezusie,
2 Tm 1:1
2 Tm 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:1
2 Tm 1:1  Paul  będzie  będzie  Pobożny  Pobożny  Apostoł  Jezus  Chrystus  na  obietnica  Życie  w  Chrystus  Jezus
2 Tm 1:1 G3972 G1223 G2307 G2307 G2316 G0652 G2424 G5547 G2596 G1860 G2222 G1722 G5547 G2424
2 Tm 1:2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.                                      
2 Tm 1:2 *timoTe/O| a)gapEtO=| te/knO|: CHa/ris, e)/leos, ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s kai\ *CHristou= *)iEsou= tou= kuri/ou E(mO=n.
2 Tm 1:2 timoTeO agapEtO teknO: CHaris, eleos, eirEnE apo Teu patros kai CHristu iEsu tu kyriu hEmOn.
2 Tm 1:2 n-----dsm- a-----dsn- n-----dsn- n-----nsf- n-----nsn- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
2 Tm 1:2 G5095 G0027 G5043 G5485 G1656 G1515 G0575 G2316 G3962 G2532 G5547 G2424 G3588 G2962 G2257
2 Tm 1:2 do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!
2 Tm 1:2
2 Tm 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:2
2 Tm 1:2  Tymotka  kochanek  syn  łaska  miłosierdzie  świat  z  Bóg  Ojciec  i  Chrystus  Jezus  Władca  nasz
2 Tm 1:2 G5095 G0027 G5043 G5485 G1656 G1515 G0575 G2316 G3962 G2532 G5547 G2424 G2962 G2257
2 Tm 1:3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,                  
2 Tm 1:3 *CHa/rin e)/CHO tO=| TeO=|, O(=| latreu/O a)po\ progo/nOn e)n kaTara=| suneidE/sei, O(s a)dia/leipton e)/CHO tE\n peri\ sou= mnei/an e)n tai=s deE/sesi/n mou nukto\s kai\ E(me/ras,
2 Tm 1:3 CHarin eCHO tO TeO, hO latreuO apo progonOn en kaTara syneidEsei, hOs adialeipton eCHO tEn peri su mneian en tais deEsesin mu nyktos kai hEmeras,
2 Tm 1:3 n-----asf- v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rr----dsm- v-1pai-s-- p--------- a-----gpm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- d--------- a-----asf- v-1pai-s-- ra----asf- p--------- rp----gs-- n-----asf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gs-- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
2 Tm 1:3 G5485 G2192 G3588 G2316 G3739 G3000 G0575 G4269 G1722 G2513 G4893 G5613 G0088 G2192 G3588 G4012 G4675 G3417 G1722 G3588 G1162 G3450 G3571 G2532 G2250
2 Tm 1:3 Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć -
2 Tm 1:3
2 Tm 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:3
2 Tm 1:3  Dziękuję  Dziękuję  Bóg  Kogo  służyć  z  komórek progenitorowych  z  czysty  sumienie  że  nieustannie  pamiętać  pamiętać  o  ty, wy  w  Modły  mój  na dzień  i  w nocy
2 Tm 1:3 G2192 G5485 G2316 G3739 G3000 G0575 G4269 G1722 G2513 G4893 G5613 G0088 G2192 G3417 G4012 G4675 G1722 G1162 G3450 G2250 G2532 G3571
2 Tm 1:4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,                                                
2 Tm 1:4 e)pipoTO=n se i)dei=n, memnEme/nos sou tO=n dakru/On, i(/na CHara=s plErOTO=,
2 Tm 1:4 epipoTOn se idein, memnEmenos su tOn dakryOn, hina CHaras plErOTO,
2 Tm 1:4 v--papnsm- rp----as-- v--aan---- v--xmpnsm- rp----gs-- ra----gpn- n-----gpn- c--------- n-----gsf- v-1aps-s--
2 Tm 1:4 G1971 G4571 G1492 G3415 G4675 G3588 G1144 G2443 G5479 G4137
2 Tm 1:4 pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość
2 Tm 1:4
2 Tm 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:4
2 Tm 1:4  życzenie  zobaczyć  ty, wy  pamiętając  płacz  twój  tak  wypełniony  radość
2 Tm 1:4 G1971 G1492 G4571 G3403 G1144 G4675 G2443 G4137 G5479
2 Tm 1:5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.                
2 Tm 1:5 u(po/mnEsin labO\n tE=s e)n soi\ a)nupokri/tou pi/steOs, E(/tis e)nO/|kEsen prO=ton e)n tE=| ma/mmE| sou *lOi/+di kai\ tE=| mEtri/ sou *eu)ni/kE|, pe/peismai de\ o(/ti kai\ e)n soi/.
2 Tm 1:5 hypomnEsin labOn tEs en soi anypokritu pisteOs, hEtis enOkEsen prOton en tE mammE su lO+idi kai tE mEtri su eunikE, pepeismai de hoti kai en soi.
2 Tm 1:5 n-----asf- v--aapnsm- ra----gsf- p--------- rp----ds-- a-----gsf- n-----gsf- rr----nsf- v-3aai-s-- a-----asn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- n-----dsf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- n-----dsf- v-1xpi-s-- c--------- c--------- d--------- p--------- rp----ds--
2 Tm 1:5 G5280 G2983 G3588 G1722 G4671 G0505 G4102 G3748 G1774 G4412 G1722 G3588 G3125 G4675 G3090 G2532 G3588 G3384 G4675 G2131 G3982 G1161 G3754 G2532 G1722 G4671
2 Tm 1:5 na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że /mieszka/ i w tobie.
2 Tm 1:5
2 Tm 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:5
2 Tm 1:5  wynikające  pamięć  niekłamany  wiara  swój  swój  który  przed  żył  w  Babunia  swój  Loida  i  matka  swój  Eunice  na pewno  że  i  w  ty, wy
2 Tm 1:5 G2983 G5280 G0505 G4102 G1722 G4671 G3748 G4412 G1774 G1722 G3125 G4675 G3090 G2532 G3384 G4675 G2131 G3982 G3754 G2532 G1722 G4671
2 Tm 1:6 δι᾿ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·                            
2 Tm 1:6 di' E(\n ai)ti/an a)namimnE/|skO se a)naDZOpurei=n to\ CHa/risma tou= Teou=, o(/ e)stin e)n soi\ dia\ tE=s e)piTe/seOs tO=n CHeirO=n mou:
2 Tm 1:6 di' En aitian anamimnEskO se anaDZOpyrein to CHarisma tu Teu, ho estin en soi dia tEs epiTeseOs tOn CHeirOn mu:
2 Tm 1:6 p--------- rr----asf- n-----asf- v-1pai-s-- rp----as-- v--pan---- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsn- v-3pai-s-- p--------- rp----ds-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpf- n-----gpf- rp----gs--
2 Tm 1:6 G1223 G3739 G0156 G0363 G4571 G0329 G3588 G5486 G3588 G2316 G3739 G2076 G1722 G4671 G1223 G3588 G1936 G3588 G5495 G3450
2 Tm 1:6 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk.
2 Tm 1:6
2 Tm 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:6
2 Tm 1:6  Na  to  powód  przypominać  ty, wy  vozgrevat  prezent  Boski  który  w  ty, wy  przez  mój  koordynacji  koordynacji
2 Tm 1:6 G1223 G3739 G0156 G0363 G4571 G0329 G5486 G2316 G3739 G1722 G4671 G1223 G3450 G1936 G5495
2 Tm 1:7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.                                        
2 Tm 1:7 ou) ga\r e)/dOken E(mi=n o( Teo\s pneu=ma deili/as, a)lla\ duna/meOs kai\ a)ga/pEs kai\ sOfronismou=.
2 Tm 1:7 u gar edOken hEmin ho Teos pneuma deilias, alla dynameOs kai agapEs kai sOfronismu.
2 Tm 1:7 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm- n-----asn- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsm-
2 Tm 1:7 G3756 G1063 G1325 G2254 G3588 G2316 G4151 G1167 G0235 G1411 G2532 G0026 G2532 G4995
2 Tm 1:7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
2 Tm 1:7
2 Tm 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:7
2 Tm 1:7  dla  dał  nas  Bóg  duch  nie  strach  ale  siła  i  miłość  i  czystość
2 Tm 1:7 G1063 G1325 G2254 G2316 G4151 G3756 G1167 G0235 G1411 G2532 G0026 G2532 G4995
2 Tm 1:8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,                            
2 Tm 1:8 mE\ ou)=n e)paisCHunTE=|s to\ martu/rion tou= kuri/ou E(mO=n mEde\ e)me\ to\n de/smion au)tou=, a)lla\ sugkakopa/TEson tO=| eu)aggeli/O| kata\ du/namin Teou=,
2 Tm 1:8 mE un epaisCHynTEs to martyrion tu kyriu hEmOn mEde eme ton desmion autu, alla syNkakopaTEson tO euaNgeliO kata dynamin Teu,
2 Tm 1:8 d--------- c--------- v-2aps-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- rp----as-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-2aad-s-- ra----dsn- n-----dsn- p--------- n-----asf- n-----gsm-
2 Tm 1:8 G3361 G3767 G1870 G3588 G3142 G3588 G2962 G2257 G3366 G1691 G3588 G1198 G0846 G0235 G4777 G3588 G2098 G2596 G1411 G2316
2 Tm 1:8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!
2 Tm 1:8
2 Tm 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:8
2 Tm 1:8  Tak  nie  zawstydzony  dowód  Władca  nasz  ani  mnie  więzień  Jego  ale  ponieść  z  ewangelizacja  moc  Bóg
2 Tm 1:8 G3767 G3361 G1870 G3142 G2962 G2257 G3366 G1691 G1198 G0846 G0235 G4777 G4777 G2098 G1411 G2316
2 Tm 1:9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,              
2 Tm 1:9 tou= sO/santos E(ma=s kai\ kale/santos klE/sei a(gi/a|, ou) kata\ ta\ e)/rga E(mO=n a)lla\ kata\ i)di/an pro/Tesin kai\ CHa/rin, tE\n doTei=san E(mi=n e)n *CHristO=| *)iEsou= pro\ CHro/nOn ai)Oni/On,
2 Tm 1:9 tu sOsantos hEmas kai kalesantos klEsei hagia, u kata ta erga hEmOn alla kata idian proTesin kai CHarin, tEn doTeisan hEmin en CHristO iEsu pro CHronOn aiOniOn,
2 Tm 1:9 ra----gsm- v--aapgsm- rp----ap-- c--------- v--aapgsm- n-----dsf- a-----dsf- d--------- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- c--------- p--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----asf- v--appasf- rp----dp-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gpm- a-----gpm-
2 Tm 1:9 G3588 G4982 G2248 G2532 G2564 G2821 G0040 G3756 G2596 G3588 G2041 G2257 G0235 G2596 G2398 G4286 G2532 G5485 G3588 G1325 G2254 G1722 G5547 G2424 G4253 G5550 G0166
2 Tm 1:9 On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
2 Tm 1:9
2 Tm 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:9
2 Tm 1:9  zapisanych  nas  i  że należne  tytuł  święty  nie  na  Przypadków  nasz  ale  na  Jego  własnych celów  i  łaska  to  nas  w  Chrystus  Jezus  przed  świecki  czasy
2 Tm 1:9 G4982 G2248 G2532 G2564 G2821 G0040 G3756 G2596 G2041 G2257 G0235 G2596 G2398 G4286 G2532 G5485 G1325 G2254 G1722 G5547 G2424 G4253 G0166 G5550
2 Tm 1:10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου,                      
2 Tm 1:10 fanerOTei=san de\ nu=n dia\ tE=s e)pifanei/as tou= sOtE=ros E(mO=n *CHristou= *)iEsou=, katargE/santos me\n to\n Ta/naton fOti/santos de\ DZOE\n kai\ a)fTarsi/an dia\ tou= eu)aggeli/ou,
2 Tm 1:10 fanerOTeisan de nyn dia tEs epifaneias tu sOtEros hEmOn CHristu iEsu, katargEsantos men ton Tanaton fOtisantos de DZOEn kai afTarsian dia tu euaNgeliu,
2 Tm 1:10 v--appasf- c--------- d--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- v--aapgsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v--aapgsm- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
2 Tm 1:10 G5319 G1161 G3568 G1223 G3588 G2015 G3588 G4990 G2257 G5547 G2424 G2673 G3303 G3588 G2288 G5461 G1161 G2222 G2532 G0861 G1223 G3588 G2098
2 Tm 1:10 Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię,
2 Tm 1:10
2 Tm 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:10
2 Tm 1:10  otwarty  zaś  teraz  zjawisko  zjawisko  Zbawiciel  nasz  Jezus  Chrystus  zniszczony  śmierć  i  Bóg przyniósł  życie  i  niezniszczalność  przez  Ewangelizacja
2 Tm 1:10 G5319 G1161 G3568 G1223 G2015 G4990 G2257 G2424 G5547 G2673 G2288 G1161 G5461 G2222 G2532 G0861 G1223 G2098
2 Tm 1:11 εἰς ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος.                                                  
2 Tm 1:11 ei)s o(\ e)te/TEn e)gO\ kE=ruX kai\ a)po/stolos kai\ dida/skalos.
2 Tm 1:11 eis ho eteTEn egO kEryX kai apostolos kai didaskalos.
2 Tm 1:11 p--------- rr----asn- v-1api-s-- rp----ns-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm-
2 Tm 1:11 G1519 G3739 G5087 G1473 G2783 G2532 G0652 G2532 G1320
2 Tm 1:11 której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony.
2 Tm 1:11
2 Tm 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:11
2 Tm 1:11  dla  kogo  Ja  umieścić  kaznodzieja  i  Apostoł  i  nauczyciel  Pogan
2 Tm 1:11 G1519 G3739 G1473 G5087 G2783 G2532 G0652 G2532 G1320 G1484
2 Tm 1:12 δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾿ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.                
2 Tm 1:12 di' E(\n ai)ti/an kai\ tau=ta pa/sCHO, a)ll' ou)k e)paisCHu/nomai, oi)=da ga\r O(=| pepi/steuka, kai\ pe/peismai o(/ti dunato/s e)stin tE\n paraTE/kEn mou fula/Xai ei)s e)kei/nEn tE\n E(me/ran.
2 Tm 1:12 di' En aitian kai tauta pasCHO, all' uk epaisCHynomai, oida gar hO pepisteuka, kai pepeismai hoti dynatos estin tEn paraTEkEn mu fylaXai eis ekeinEn tEn hEmeran.
2 Tm 1:12 p--------- rr----asf- n-----asf- d--------- rd----apn- v-1pai-s-- c--------- d--------- v-1pmi-s-- v-1xai-s-- c--------- rr----dsm- v-1xai-s-- c--------- v-1xpi-s-- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v--aan---- p--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf-
2 Tm 1:12 G1223 G3739 G0156 G2532 G5023 G3958 G0235 G3756 G1870 G1492 G1063 G3739 G4100 G2532 G3982 G3754 G1415 G2076 G3588 G3866 G3450 G5442 G1519 G1565 G3588 G2250
2 Tm 1:12 Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.
2 Tm 1:12
2 Tm 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:12
2 Tm 1:12  Na  to  powód  i  ponieść  tak  ale  nie  zawstydzony  Dla  wiedzieć  Kogo  Uważa  i  na pewno  że  silny  zaoszczędzić  kaucja  mój  w  wyżej wymieniony  dzień
2 Tm 1:12 G1223 G3739 G0156 G2532 G3958 G5023 G0235 G3756 G1870 G1063 G1492 G3739 G4100 G2532 G3982 G3754 G1415 G5442 G3866 G3450 G1519 G1565 G2250
2 Tm 1:13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾿ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·                                    
2 Tm 1:13 u(potu/pOsin e)/CHe u(giaino/ntOn lo/gOn O(=n par' e)mou= E)/kousas e)n pi/stei kai\ a)ga/pE| tE=| e)n *CHristO=| *)iEsou=:
2 Tm 1:13 hypotypOsin eCHe hygiainontOn logOn hOn par' emu Ekusas en pistei kai agapE tE en CHristO iEsu:
2 Tm 1:13 n-----asf- v-2pad-s-- v--papgpm- n-----gpm- rr----gpm- p--------- rp----gs-- v-2aai-s-- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----dsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
2 Tm 1:13 G5296 G2192 G5198 G3056 G3739 G3844 G1700 G0191 G1722 G4102 G2532 G0026 G3588 G1722 G5547 G2424
2 Tm 1:13 Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie!
2 Tm 1:13
2 Tm 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:13
2 Tm 1:13  Przytrzymaj  próba  wspólny  nauczanie  który  słyszałem  z  mnie  z  wiara  i  miłość  w  Chrystus  Jezus
2 Tm 1:13 G2192 G5296 G5198 G3056 G3739 G0191 G3844 G1700 G1722 G4102 G2532 G0026 G1722 G5547 G2424
2 Tm 1:14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.                                              
2 Tm 1:14 tE\n kalE\n paraTE/kEn fu/laXon dia\ pneu/matos a(gi/ou tou= e)noikou=ntos e)n E(mi=n.
2 Tm 1:14 tEn kalEn paraTEkEn fylaXon dia pneumatos hagiu tu enoikuntos en hEmin.
2 Tm 1:14 ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-2aad-s-- p--------- n-----gsn- a-----gsn- ra----gsn- v--papgsn- p--------- rp----dp--
2 Tm 1:14 G3588 G2570 G3866 G5442 G1223 G4151 G0040 G3588 G1774 G1722 G2254
2 Tm 1:14 Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
2 Tm 1:14
2 Tm 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:14
2 Tm 1:14  Zachować  dobry  kaucja  Duch  Duch  Święty  życie  w  nas
2 Tm 1:14 G5442 G2570 G3872 G1223 G4151 G0040 G1774 G1722 G2254
2 Tm 1:15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν Φύγελος καὶ Ἑρμογένης.                                      
2 Tm 1:15 *oi)=das tou=to, o(/ti a)pestra/fEsa/n me pa/ntes oi( e)n tE=| *)asi/a|, O(=n e)stin *fu/gelos kai\ *(ermoge/nEs.
2 Tm 1:15 oidas tuto, hoti apestrafEsan me pantes hoi en tE asia, hOn estin fygelos kai hermogenEs.
2 Tm 1:15 v-2xai-s-- rd----asn- d--------- v-3api-p-- rp----as-- a-----npm- ra----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rr----gpm- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm-
2 Tm 1:15 G1492 G5124 G3754 G0654 G3165 G3956 G3588 G1722 G3588 G0773 G3739 G2076 G5436 G2532 G2061
2 Tm 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes.
2 Tm 1:15
2 Tm 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:15
2 Tm 1:15  wiedzieć  że  wszystko  Asiyskie  Asiyskie  lewo  mnie  w  łącznie z  ich  Figell  i  Hermogenes
2 Tm 1:15 G1492 G3754 G3956 G0773 G1722 G0654 G3165 G3739 G3739 G3739 G5436 G2532 G2061
2 Tm 1:16 δῴη ἔλεος κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,                                  
2 Tm 1:16 dO/|E e)/leos o( ku/rios tO=| *)onEsifo/rou oi)/kO|, o(/ti polla/kis me a)ne/PSuXen kai\ tE\n a(/lusi/n mou ou)k e)paisCHu/nTE,
2 Tm 1:16 dOE eleos ho kyrios tO onEsiforu oikO, hoti pollakis me anePSyXen kai tEn halysin mu uk epaisCHynTE,
2 Tm 1:16 v-3aao-s-- n-----asn- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----gsm- n-----dsm- c--------- d--------- rp----as-- v-3aai-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- d--------- v-3api-s--
2 Tm 1:16 G1325 G1656 G3588 G2962 G3588 G3683 G3624 G3754 G4178 G3165 G0404 G2532 G3588 G0254 G3450 G3756 G1870
2 Tm 1:16 Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził,
2 Tm 1:16
2 Tm 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:16
2 Tm 1:16  będzie  Władca  miłosierdzie  do domu  Onesiphorus  że  wiele razy  odświeżony  mnie  i  nie  zawstydzony  więzi  mój
2 Tm 1:16 G1325 G2962 G1656 G3624 G3683 G3754 G4178 G0404 G3165 G2532 G3756 G1870 G0254 G3450
2 Tm 1:17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν                                                  
2 Tm 1:17 a)lla\ geno/menos e)n *(rO/mE| spoudai/Os e)DZE/tEse/n me kai\ eu(=ren
2 Tm 1:17 alla genomenos en rOmE spudaiOs eDZEtEsen me kai heuren
2 Tm 1:17 c--------- v--ampnsm- p--------- n-----dsf- d--------- v-3aai-s-- rp----as-- c--------- v-3aai-s--
2 Tm 1:17 G0235 G1096 G1722 G4516 G4709 G2212 G3165 G2532 G2147
2 Tm 1:17 lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł.
2 Tm 1:17
2 Tm 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:17
2 Tm 1:17  ale  były  w  Rzym  z  wielki  pracowitość  szukam  mnie  i  znalezionych
2 Tm 1:17 G0235 G1096 G1722 G4516 G4706 G4706 G4706 G2212 G3165 G2532 G2147
2 Tm 1:18 δῴη αὐτῷ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.                            
2 Tm 1:18 dO/|E au)tO=| o( ku/rios eu(rei=n e)/leos para\ kuri/ou e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| kai\ o(/sa e)n *)efe/sO| diEko/nEsen, be/ltion su\ ginO/skeis.
2 Tm 1:18 dOE autO ho kyrios heurein eleos para kyriu en ekeinE tE hEmera kai hosa en efesO diEkonEsen, beltion sy ginOskeis.
2 Tm 1:18 v-3aao-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- n-----asn- p--------- n-----gsm- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- rr----apn- p--------- n-----dsf- v-3aai-s-- a-----asnc rp----ns-- v-2pai-s--
2 Tm 1:18 G1325 G0846 G3588 G2962 G2147 G1656 G3844 G2962 G1722 G1565 G3588 G2250 G2532 G3745 G1722 G2181 G1247 G0957 G4771 G1097
2 Tm 1:18 Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.
2 Tm 1:18
2 Tm 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 1:18
2 Tm 1:18  będzie  go  Władca  odnaleźć  miłosierdzie  w  Władca  w  wyżej wymieniony  dzień  i  jak  lepszy  w  Efez  ty, wy  lepiej  wiedzieć
2 Tm 1:18 G1325 G0846 G2962 G2147 G1656 G3844 G2962 G1722 G1565 G2250 G2532 G3745 G1247 G1722 G2181 G4771 G0957 G1097
Copyright by Cezary Podolski