Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Tm1      do_str_głównej      do_2Tm3      
2 Tm 2:1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,                                    
2 Tm 2:1 *su\ ou)=n, te/knon mou, e)ndunamou= e)n tE=| CHa/riti tE=| e)n *CHristO=| *)iEsou=,
2 Tm 2:1 sy un, teknon mu, endynamu en tE CHariti tE en CHristO iEsu,
2 Tm 2:1 rp----ns-- c--------- n-----vsn- rp----gs-- v-2ppd-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
2 Tm 2:1 G4771 G3767 G5043 G3450 G1743 G1722 G3588 G5485 G3588 G1722 G5547 G2424
2 Tm 2:1 Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to,
2 Tm 2:1
2 Tm 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:1
2 Tm 2:1  Tak  być silna  syn  mój  w  łaska  Chrystus  Chrystus  Jezus
2 Tm 2:1 G3767 G1743 G5043 G3450 G1722 G5485 G1722 G5547 G2424
2 Tm 2:2 καὶ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.                        
2 Tm 2:2 kai\ a(\ E)/kousas par' e)mou= dia\ pollO=n martu/rOn, tau=ta para/Tou pistoi=s a)nTrO/pois, oi(/tines i(kanoi\ e)/sontai kai\ e(te/rous dida/Xai.
2 Tm 2:2 kai ha Ekusas par' emu dia pollOn martyrOn, tauta paraTu pistois anTrOpois, hoitines hikanoi esontai kai heterus didaXai.
2 Tm 2:2 c--------- rr----apn- v-2aai-s-- p--------- rp----gs-- p--------- a-----gpm- n-----gpm- rd----apn- v-2amd-s-- a-----dpm- n-----dpm- rr----npm- a-----npm- v-3fmi-p-- d--------- a-----apm- v--aan----
2 Tm 2:2 G2532 G3739 G0191 G3844 G1700 G1223 G4183 G3144 G5023 G3908 G4103 G0444 G3748 G2425 G2071 G2532 G2087 G1321
2 Tm 2:2 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.
2 Tm 2:2
2 Tm 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:2
2 Tm 2:2  i  że  słyszałem  z  mnie  w  wiele  świadków  że  pass  prawdziwy  osoby  że  były  zdolny  i  inny  uczyć
2 Tm 2:2 G2532 G3739 G0191 G3844 G1700 G1223 G4183 G3144 G5023 G3908 G4103 G0444 G3748 G2071 G2425 G2532 G2087 G1321
2 Tm 2:3 συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ.                                                
2 Tm 2:3 sugkakopa/TEson O(s kalo\s stratiO/tEs *CHristou= *)iEsou=.
2 Tm 2:3 syNkakopaTEson hOs kalos stratiOtEs CHristu iEsu.
2 Tm 2:3 v-2aad-s-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm-
2 Tm 2:3 G4777 G5613 G2570 G4757 G5547 G2424
2 Tm 2:3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!
2 Tm 2:3
2 Tm 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:3
2 Tm 2:3  Tak  Znieść  cierpienie  jako  dobry  wojownik  Jezus  Chrystus
2 Tm 2:3 G3767 G2553 G2553 G5613 G2570 G4757 G2424 G5547
2 Tm 2:4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ·                                      
2 Tm 2:4 ou)dei\s strateuo/menos e)mple/ketai tai=s tou= bi/ou pragmatei/ais, i(/na tO=| stratologE/santi a)re/sE|:
2 Tm 2:4 udeis strateuomenos empleketai tais tu biu pragmateiais, hina tO stratologEsanti aresE:
2 Tm 2:4 a-----nsm- v--pmpnsm- v-3pmi-s-- ra----dpf- ra----gsm- n-----gsm- n-----dpf- c--------- ra----dsm- v--aapdsm- v-3aas-s--
2 Tm 2:4 G3762 G4754 G1707 G3588 G3588 G0979 G4230 G2443 G3588 G4758 G0700
2 Tm 2:4 Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął.
2 Tm 2:4
2 Tm 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:4
2 Tm 2:4  Nie  wojownik  Linki  się  spraw  codzienny  że  proszę  dygnitarz wojskowy
2 Tm 2:4 G3762 G4754 G1707 G1707 G4230 G0979 G2443 G0700 G4758
2 Tm 2:5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ.                                      
2 Tm 2:5 e)a\n de\ kai\ a)TlE=| tis, ou) stefanou=tai e)a\n mE\ nomi/mOs a)TlE/sE|.
2 Tm 2:5 ean de kai aTlE tis, u stefanutai ean mE nomimOs aTlEsE.
2 Tm 2:5 c--------- c--------- d--------- v-3pas-s-- ri----nsm- d--------- v-3ppi-s-- c--------- d--------- d--------- v-3aas-s--
2 Tm 2:5 G1437 G1161 G2532 G0118 G5100 G3756 G4737 G1437 G3361 G3545 G0118
2 Tm 2:5 Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko /wtedy/, jeżeli walczył przepisowo.
2 Tm 2:5
2 Tm 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:5
2 Tm 2:5  Jeśli  zaś  kto  i  wykonywał  nie  koronowany  jeśli  niezgodnie z prawem  niezgodnie z prawem  będzie  działać
2 Tm 2:5 G1437 G1161 G5100 G2532 G0118 G3756 G4737 G1437 G3361 G3545 G0118 G0118
2 Tm 2:6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.                                            
2 Tm 2:6 to\n kopiO=nta geOrgo\n dei= prO=ton tO=n karpO=n metalamba/nein.
2 Tm 2:6 ton kopiOnta geOrgon dei prOton tOn karpOn metalambanein.
2 Tm 2:6 ra----asm- v--papasm- n-----asm- v-3pai-s-- a-----asn- ra----gpm- n-----gpm- v--pan----
2 Tm 2:6 G3588 G2872 G1092 G1163 G4412 G3588 G2590 G3335
2 Tm 2:6 Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów.
2 Tm 2:6
2 Tm 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:6
2 Tm 2:6  Laboureth  rolnik  pierwszy  powinien  smak  owoc
2 Tm 2:6 G2872 G1092 G4413 G1163 G3335 G2590
2 Tm 2:7 νόει λέγω· δώσει γάρ σοι κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.                                      
2 Tm 2:7 no/ei o(\ le/gO: dO/sei ga/r soi o( ku/rios su/nesin e)n pa=sin.
2 Tm 2:7 noei ho legO: dOsei gar soi ho kyrios synesin en pasin.
2 Tm 2:7 v-2pad-s-- rr----asn- v-1pai-s-- v-3fai-s-- c--------- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- n-----asf- p--------- a-----dpn-
2 Tm 2:7 G3539 G3588 G3004 G1325 G1063 G4671 G3588 G2962 G4907 G1722 G3956
2 Tm 2:7 Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
2 Tm 2:7
2 Tm 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:7
2 Tm 2:7  Powód  że  powiedzieć  Tak  będzie  ty, wy  Władca  zrozumienie  w  wszystko
2 Tm 2:7 G3539 G3739 G3004 G1063 G1325 G4671 G2962 G4907 G1722 G3956
2 Tm 2:8 Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου·                                  
2 Tm 2:8 *mnEmo/neue *)iEsou=n *CHristo\n e)gEgerme/non e)k nekrO=n, e)k spe/rmatos *daui/d, kata\ to\ eu)agge/lio/n mou:
2 Tm 2:8 mnEmoneue iEsun CHriston egEgermenon ek nekrOn, ek spermatos dauid, kata to euaNgelion mu:
2 Tm 2:8 v-2pad-s-- n-----asm- n-----asm- v--xppasm- p--------- a-----gpm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
2 Tm 2:8 G3421 G2424 G5547 G1453 G1537 G3498 G1537 G4690 G1138 G2596 G3588 G2098 G3450
2 Tm 2:8 Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych.
2 Tm 2:8
2 Tm 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:8
2 Tm 2:8  Pamiętać  Jezus  Chrystus  z  ziarno  Dawid  Wzrosła  z  martwy  na  ewangelia  Ja
2 Tm 2:8 G3421 G2424 G5547 G1537 G4690 G1138 G1453 G1537 G3498 G2596 G2098 G3450
2 Tm 2:9 ἐν κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται.                                
2 Tm 2:9 e)n O(=| kakopaTO= me/CHri desmO=n O(s kakou=rgos, a)lla\ o( lo/gos tou= Teou= ou) de/detai.
2 Tm 2:9 en hO kakopaTO meCHri desmOn hOs kakurgos, alla ho logos tu Teu u dedetai.
2 Tm 2:9 p--------- rr----dsn- v-1pai-s-- p--------- n-----gpm- c--------- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3xpi-s--
2 Tm 2:9 G1722 G3739 G2553 G3360 G1199 G5613 G2557 G0235 G3588 G3056 G3588 G2316 G3756 G1210
2 Tm 2:9 Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu.
2 Tm 2:9
2 Tm 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:9
2 Tm 2:9  dla  który  ponieść  nawet  do  więzi  jako  czarny charakter  ale  słowa  Bóg  nie  więzi
2 Tm 2:9 G1722 G3739 G2553 G3360 G3360 G1199 G5613 G2557 G0235 G3056 G2316 G3756 G1210
2 Tm 2:10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.                      
2 Tm 2:10 dia\ tou=to pa/nta u(pome/nO dia\ tou\s e)klektou/s, i(/na kai\ au)toi\ sOtEri/as tu/CHOsin tE=s e)n *CHristO=| *)iEsou= meta\ do/XEs ai)Oni/ou.
2 Tm 2:10 dia tuto panta hypomenO dia tus eklektus, hina kai autoi sOtErias tyCHOsin tEs en CHristO iEsu meta doXEs aiOniu.
2 Tm 2:10 p--------- rd----asn- a-----apn- v-1pai-s-- p--------- ra----apm- a-----apm- c--------- d--------- rp----npm- n-----gsf- v-3aas-p-- ra----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gsf- a-----gsf-
2 Tm 2:10 G1223 G5124 G3956 G5278 G1223 G3588 G1588 G2443 G2532 G0846 G4991 G5177 G3588 G1722 G5547 G2424 G3326 G1391 G0166
2 Tm 2:10 Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
2 Tm 2:10
2 Tm 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:10
2 Tm 2:10  Zatem  Zatem  wszystko  tolerować  dla  Ulubione  tak  i  one  otrzymane  zbawienie  w  Chrystus  Jezus  z  wieczny  chwała
2 Tm 2:10 G1223 G5124 G3956 G5278 G1223 G1588 G2443 G2532 G0846 G5177 G4991 G1722 G5547 G2424 G3326 G0166 G1391
2 Tm 2:11 πιστὸς λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν·                                            
2 Tm 2:11 pisto\s o( lo/gos: ei) ga\r sunapeTa/nomen, kai\ suDZE/somen:
2 Tm 2:11 pistos ho logos: ei gar synapeTanomen, kai syDZEsomen:
2 Tm 2:11 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- c--------- v-1aai-p-- d--------- v-1fai-p--
2 Tm 2:11 G4103 G3588 G3056 G1487 G1063 G4880 G2532 G4800
2 Tm 2:11 Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
2 Tm 2:11
2 Tm 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:11
2 Tm 2:11  Prawo  słowo  jeśli  z  zmarły  z  i  żyć będziemy
2 Tm 2:11 G4103 G3056 G1487 G4880 G4880 G4800 G2532 G4800
2 Tm 2:12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·                                          
2 Tm 2:12 ei) u(pome/nomen, kai\ sumbasileu/somen: ei) a)rnEso/meTa, ka)kei=nos a)rnE/setai E(ma=s:
2 Tm 2:12 ei hypomenomen, kai symbasileusomen: ei arnEsomeTa, kakeinos arnEsetai hEmas:
2 Tm 2:12 c--------- v-1pai-p-- d--------- v-1fai-p-- c--------- v-1fmi-p-- d--------- v-3fmi-s-- rp----ap--
2 Tm 2:12 G1487 G5278 G2532 G4821 G1487 G0720 G2548 G0720 G2248
2 Tm 2:12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
2 Tm 2:12
2 Tm 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:12
2 Tm 2:12  jeśli  tolerancyjny  z  i  królować  będzie  jeśli  zaprzeczać  i  zaprzeczać  nas
2 Tm 2:12 G1487 G5278 G4821 G2532 G4821 G4821 G1487 G0720 G2548 G0720 G2248
2 Tm 2:13 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.                                        
2 Tm 2:13 ei) a)pistou=men, e)kei=nos pisto\s me/nei, a)rnE/sasTai ga\r e(auto\n ou) du/natai.
2 Tm 2:13 ei apistumen, ekeinos pistos menei, arnEsasTai gar heauton u dynatai.
2 Tm 2:13 c--------- v-1pai-p-- rd----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- v--amn---- c--------- rp----asm- d--------- v-3pmi-s--
2 Tm 2:13 G1487 G0569 G1565 G4103 G3306 G0720 G1063 G1438 G3756 G1410
2 Tm 2:13 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
2 Tm 2:13
2 Tm 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:13
2 Tm 2:13  jeśli  źle  On  trwa  prawdziwy  Się  zrzec się  nie  może
2 Tm 2:13 G1487 G0569 G1565 G3306 G4103 G1438 G0720 G3756 G1410
2 Tm 2:14 Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μὴ λογομαχεῖν, ἐπ᾿ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.                              
2 Tm 2:14 *tau=ta u(pomi/mnE|ske, diamarturo/menos e)nO/pion tou= Teou= mE\ logomaCHei=n, e)p' ou)de\n CHrE/simon, e)pi\ katastrofE=| tO=n a)kouo/ntOn.
2 Tm 2:14 tauta hypomimnEske, diamartyromenos enOpion tu Teu mE logomaCHein, ep' uden CHrEsimon, epi katastrofE tOn akuontOn.
2 Tm 2:14 rd----apn- v-2pad-s-- v--pmpnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v--pan---- p--------- a-----asn- a-----asn- p--------- n-----dsf- ra----gpm- v--papgpm-
2 Tm 2:14 G5023 G5279 G1263 G1799 G3588 G2316 G3361 G3054 G1909 G3762 G5539 G1909 G2692 G3588 G0191
2 Tm 2:14 To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, /wyjdzie tylko/ na zgubę słuchaczy.
2 Tm 2:14
2 Tm 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:14
2 Tm 2:14  Te rzeczy  przypominać  żebranie  przed  Władca  nie  przystąpić  w  retoryka  najmniej  do  korzyści  do  nieład  słuchanie muzyki
2 Tm 2:14 G5023 G5279 G1263 G1799 G2962 G3361 G3054 G3054 G3054 G3762 G1519 G5539 G1909 G2692 G0191
2 Tm 2:15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.                                  
2 Tm 2:15 spou/dason seauto\n do/kimon parastE=sai tO=| TeO=|, e)rga/tEn a)nepai/sCHunton, o)rTotomou=nta to\n lo/gon tE=s a)lETei/as.
2 Tm 2:15 spudason seauton dokimon parastEsai tO TeO, ergatEn anepaisCHynton, orTotomunta ton logon tEs alETeias.
2 Tm 2:15 v-2aad-s-- rp----asm- a-----asm- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm- n-----asm- a-----asm- v--papasm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf-
2 Tm 2:15 G4704 G4572 G1384 G3936 G3588 G2316 G2040 G0422 G3718 G3588 G3056 G3588 G0225
2 Tm 2:15 Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.
2 Tm 2:15
2 Tm 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:15
2 Tm 2:15  Próbować  przedstawia  się  Bóg  godny  producent  nienaganny  prawo  , który nauczył  słowo  Prawda
2 Tm 2:15 G4704 G3936 G4572 G2316 G1384 G2040 G0422 G3718 G3718 G3056 G0225
2 Tm 2:16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας,                                        
2 Tm 2:16 ta\s de\ bebE/lous kenofOni/as perii/+staso: e)pi\ plei=on ga\r proko/PSousin a)sebei/as,
2 Tm 2:16 tas de bebElus kenofOnias peri+istaso: epi pleion gar prokoPSusin asebeias,
2 Tm 2:16 ra----apf- c--------- a-----apf- n-----apf- v-2pmd-s-- p--------- a-----asnc c--------- v-3fai-p-- n-----gsf-
2 Tm 2:16 G3588 G1161 G0952 G2757 G4026 G1909 G4119 G1063 G4298 G0763
2 Tm 2:16 Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności,
2 Tm 2:16
2 Tm 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:16
2 Tm 2:16 A  brudny  paplanina  odstąpić  dla  więcej  będzie  prosperować  w  niegodziwość
2 Tm 2:16 G1161 G0952 G2757 G4026 G1063 G4119 G4298 G4298 G1909 G0763
2 Tm 2:17 καὶ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,                                  
2 Tm 2:17 kai\ o( lo/gos au)tO=n O(s ga/ggraina nomE\n e(/Xei: O(=n e)stin *(ume/naios kai\ *fi/lEtos,
2 Tm 2:17 kai ho logos autOn hOs gaNgraina nomEn heXei: hOn estin hymenaios kai filEtos,
2 Tm 2:17 c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- c--------- n-----nsf- n-----asf- v-3fai-s-- rr----gpm- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm-
2 Tm 2:17 G2532 G3588 G3056 G0846 G5613 G1044 G3542 G2192 G3739 G2076 G5211 G2532 G5372
2 Tm 2:17 a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos,
2 Tm 2:17
2 Tm 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:17
2 Tm 2:17  i  słowo  ich  jako  rak  będzie  będzie  rozprzestrzeniania  rozprzestrzeniania  Te  Hymenajos  i  Filetos
2 Tm 2:17 G2532 G3056 G0846 G5613 G1044 G2192 G3542 G2192 G3542 G3739 G5211 G2532 G5372
2 Tm 2:18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες [τὴν] ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν.                              
2 Tm 2:18 oi(/tines peri\ tE\n a)lE/Teian E)sto/CHEsan, le/gontes [tE\n] a)na/stasin E)/dE gegone/nai, kai\ a)natre/pousin tE/n tinOn pi/stin.
2 Tm 2:18 hoitines peri tEn alETeian EstoCHEsan, legontes [tEn] anastasin EdE gegonenai, kai anatrepusin tEn tinOn pistin.
2 Tm 2:18 rr----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- d--------- v--xan---- c--------- v-3pai-p-- ra----asf- ri----gpm- n-----asf-
2 Tm 2:18 G3748 G4012 G3588 G0225 G0795 G3004 G3588 G0386 G2235 G1096 G2532 G0396 G3588 G5100 G4102
2 Tm 2:18 którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.
2 Tm 2:18
2 Tm 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:18
2 Tm 2:18  że  wycofał się  z  Prawda  mówi  że  zmartwychwstania  już  był  i  zniszczyć  kilka  wiara
2 Tm 2:18 G3748 G0795 G4012 G0225 G3004 G0386 G0386 G2235 G1096 G2532 G0396 G5100 G4102
2 Tm 2:19 μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί, Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.        
2 Tm 2:19 o( me/ntoi stereo\s Teme/lios tou= Teou= e(/stEken, e)/CHOn tE\n sfragi=da tau/tEn: *)/egnO ku/rios tou\s o)/ntas au)tou=, kai/, *)apostE/tO a)po\ a)diki/as pa=s o( o)noma/DZOn to\ o)/noma kuri/ou.
2 Tm 2:19 ho mentoi stereos Temelios tu Teu hestEken, eCHOn tEn sfragida tautEn: egnO kyrios tus ontas autu, kai, apostEtO apo adikias pas ho onomaDZOn to onoma kyriu.
2 Tm 2:19 ra----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3xai-s-- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- rd----asf- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----apm- v--papapm- rp----gsm- c--------- v-3aad-s-- p--------- n-----gsf- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asn- n-----asn- n-----gsm-
2 Tm 2:19 G3588 G3305 G4731 G2310 G3588 G2316 G2476 G2192 G3588 G4973 G3778 G1097 G2962 G3588 G5607 G0846 G2532 G0868 G0575 G0093 G3956 G3588 G3687 G3588 G3686 G2962
2 Tm 2:19 A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
2 Tm 2:19
2 Tm 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:19
2 Tm 2:19  Ale  firma  podstawa  Bóg  jest  o  wydrukować  UIS  dowiedziałem się  Władca  Jego  i  odstąpić  z  nieprawości  każdy  Prof  nazwa  Władca
2 Tm 2:19 G3305 G4731 G2310 G2316 G2476 G2192 G4973 G5026 G1097 G2962 G0846 G2532 G0868 G0575 G0093 G3956 G3687 G3686 G2962
2 Tm 2:20 Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ μὲν εἰς τιμὴν δὲ εἰς ἀτιμίαν·          
2 Tm 2:20 *)en mega/lE| de\ oi)ki/a| ou)k e)/stin mo/non skeu/E CHrusa= kai\ a)rgura= a)lla\ kai\ Xu/lina kai\ o)stra/kina, kai\ a(\ me\n ei)s timE\n a(\ de\ ei)s a)timi/an:
2 Tm 2:20 en megalE de oikia uk estin monon skeuE CHrysa kai argyra alla kai Xylina kai ostrakina, kai ha men eis timEn ha de eis atimian:
2 Tm 2:20 p--------- a-----dsf- c--------- n-----dsf- d--------- v-3pai-s-- a-----asn- n-----npn- a-----npn- c--------- a-----npn- c--------- d--------- a-----npn- c--------- a-----npn- c--------- rr----npn- c--------- p--------- n-----asf- rr----npn- c--------- p--------- n-----asf-
2 Tm 2:20 G1722 G3173 G1161 G3614 G3756 G2076 G3440 G4632 G5552 G2532 G0693 G0235 G2532 G3585 G2532 G3749 G2532 G3739 G3303 G1519 G5092 G3739 G1161 G1519 G0819
2 Tm 2:20 Przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane, i gliniane: jedno do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego.
2 Tm 2:20
2 Tm 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:20
2 Tm 2:20 A  w  duży  do domu  jest  statków  nie  tylko  złoto  i  Srebrny  ale  i  Z drewna  i  glina  i  kilka  kilka  w  honor  i  innych  w  niski
2 Tm 2:20 G1161 G1722 G3173 G3614 G2076 G4632 G3756 G3440 G5552 G2532 G0693 G0235 G2532 G3585 G2532 G3749 G2532 G3303 G3739 G1519 G5092 G1161 G3739 G1519 G0819
2 Tm 2:21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.                    
2 Tm 2:21 e)a\n ou)=n tis e)kkaTa/rE| e(auto\n a)po\ tou/tOn, e)/stai skeu=os ei)s timE/n, E(giasme/non, eu)/CHrEston tO=| despo/tE|, ei)s pa=n e)/rgon a)gaTo\n E(toimasme/non.
2 Tm 2:21 ean un tis ekkaTarE heauton apo tutOn, estai skeuos eis timEn, hEgiasmenon, euCHrEston tO despotE, eis pan ergon agaTon hEtoimasmenon.
2 Tm 2:21 c--------- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- rp----asm- p--------- rd----gpn- v-3fmi-s-- n-----nsn- p--------- n-----asf- v--xppnsn- a-----nsn- ra----dsm- n-----dsm- p--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn- v--xppnsn-
2 Tm 2:21 G1437 G3767 G5100 G1571 G1438 G0575 G5130 G2071 G4632 G1519 G5092 G0037 G2173 G3588 G1203 G1519 G3956 G2041 G0018 G2090
2 Tm 2:21 Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.
2 Tm 2:21
2 Tm 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:21
2 Tm 2:21  Tak  kto  kto  będzie  czysty  z  to  będzie  statek  w  honor  uświęcony  i  potrzebny  Władca  dopasowanie  w  wszystko  dobry  sprawa
2 Tm 2:21 G3767 G1437 G5100 G1571 G1571 G0575 G5130 G2071 G4632 G1519 G5092 G0037 G2532 G2173 G1203 G2090 G1519 G3956 G0018 G2041
2 Tm 2:22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.                      
2 Tm 2:22 ta\s de\ neOterika\s e)piTumi/as feu=ge, di/Oke de\ dikaiosu/nEn, pi/stin, a)ga/pEn, ei)rE/nEn meta\ tO=n e)pikaloume/nOn to\n ku/rion e)k kaTara=s kardi/as.
2 Tm 2:22 tas de neOterikas epiTymias feuge, diOke de dikaiosynEn, pistin, agapEn, eirEnEn meta tOn epikalumenOn ton kyrion ek kaTaras kardias.
2 Tm 2:22 ra----apf- c--------- a-----apf- n-----apf- v-2pad-s-- v-2pad-s-- c--------- n-----asf- n-----asf- n-----asf- n-----asf- p--------- ra----gpm- v--pmpgpm- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----gsf- n-----gsf-
2 Tm 2:22 G3588 G1161 G3512 G1939 G5343 G1377 G1161 G1343 G4102 G0026 G1515 G3326 G3588 G1941 G3588 G2962 G1537 G2513 G2588
2 Tm 2:22 Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój - wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem.
2 Tm 2:22
2 Tm 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:22
2 Tm 2:22  Młodzieńczy  pożądliwości  Uciec  i  Przytrzymaj  prawda  Wiara  miłość  Świat  z  powołanie  Władca  z  netto  serce
2 Tm 2:22 G3512 G1939 G5343 G1161 G1377 G1343 G4102 G0026 G1515 G3326 G1941 G2962 G1537 G2513 G2588
2 Tm 2:23 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας·                                      
2 Tm 2:23 ta\s de\ mOra\s kai\ a)paideu/tous DZEtE/seis paraitou=, ei)dO\s o(/ti gennO=sin ma/CHas:
2 Tm 2:23 tas de mOras kai apaideutus DZEtEseis paraitu, eidOs hoti gennOsin maCHas:
2 Tm 2:23 ra----apf- c--------- a-----apf- c--------- a-----apf- n-----apf- v-2pmd-s-- v--xapnsm- c--------- v-3pai-p-- n-----apf-
2 Tm 2:23 G3588 G1161 G3474 G2532 G0521 G2214 G3868 G1492 G3754 G1080 G3163
2 Tm 2:23 Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie.
2 Tm 2:23
2 Tm 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:23
2 Tm 2:23  Z  głupi  i  nieświadomy  konkursy  unikać  wiedząc,  że  przywołać  kłócić
2 Tm 2:23 G3868 G3474 G2532 G0521 G2214 G3868 G1492 G3754 G1080 G3163
2 Tm 2:24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον,                                  
2 Tm 2:24 dou=lon de\ kuri/ou ou) dei= ma/CHesTai, a)lla\ E)/pion ei)=nai pro\s pa/ntas, didaktiko/n, a)neXi/kakon,
2 Tm 2:24 dulon de kyriu u dei maCHesTai, alla Epion einai pros pantas, didaktikon, aneXikakon,
2 Tm 2:24 n-----asm- c--------- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- v--pmn---- c--------- a-----asm- v--pan---- p--------- a-----apm- a-----asm- a-----asm-
2 Tm 2:24 G1401 G1161 G2962 G3756 G1163 G3164 G0235 G2261 G1511 G4314 G3956 G1317 G0420
2 Tm 2:24 A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale /ma/ być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym.
2 Tm 2:24
2 Tm 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:24
2 Tm 2:24  sługa  zaś  Władca  nie  powinien  kłótnia  ale  być  przyjazny  do  wszystko  uczyć  delikatny
2 Tm 2:24 G1401 G1161 G2962 G3756 G1163 G3164 G0235 G1511 G2261 G4314 G3956 G1317 G0420
2 Tm 2:25 ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δώῃ αὐτοῖς θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,                                
2 Tm 2:25 e)n prau/+tEti paideu/onta tou\s a)ntidiatiTeme/nous, mE/pote dO/E| au)toi=s o( Teo\s meta/noian ei)s e)pi/gnOsin a)lETei/as,
2 Tm 2:25 en pra+ytEti paideuonta tus antidiatiTemenus, mEpote dOE autois ho Teos metanoian eis epignOsin alETeias,
2 Tm 2:25 p--------- n-----dsf- v--papasm- ra----apm- v--pmpapm- x--------- v-3aas-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- n-----asf- p--------- n-----asf- n-----gsf-
2 Tm 2:25 G1722 G4240 G3811 G3588 G0475 G3379 G1325 G0846 G3588 G2316 G3341 G1519 G1922 G0225
2 Tm 2:25 Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy
2 Tm 2:25
2 Tm 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:25
2 Tm 2:25  z  łagodność  pouczać  przeciwników  nie  będzie  czy  ich  Bóg  skrucha  do  poznania  Prawda
2 Tm 2:25 G1722 G4236 G3811 G0475 G3361 G1325 G4218 G0846 G2316 G3341 G1519 G1922 G0225
2 Tm 2:26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.                                
2 Tm 2:26 kai\ a)nanE/PSOsin e)k tE=s tou= diabo/lou pagi/dos, e)DZOgrEme/noi u(p' au)tou= ei)s to\ e)kei/nou Te/lEma.
2 Tm 2:26 kai ananEPSOsin ek tEs tu diabolu pagidos, eDZOgrEmenoi hyp' autu eis to ekeinu TelEma.
2 Tm 2:26 c--------- v-3aas-p-- p--------- ra----gsf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsf- v--xppnpm- p--------- rp----gsm- p--------- ra----asn- rd----gsm- n-----asn-
2 Tm 2:26 G2532 G0366 G1537 G3588 G3588 G1228 G3803 G2221 G5259 G0846 G1519 G3588 G1565 G2307
2 Tm 2:26 i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego.
2 Tm 2:26
2 Tm 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 2:26
2 Tm 2:26  uwolniony  z  netto  diabeł  połów  w  jego  będzie
2 Tm 2:26 G0366 G1537 G3803 G1228 G2221 G1519 G1565 G2307
Copyright by Cezary Podolski