Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Tm3      do_str_głównej      do_Tt1      
2 Tm 4:1 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·                          
2 Tm 4:1 *diamartu/romai e)nO/pion tou= Teou= kai\ *CHristou= *)iEsou=, tou= me/llontos kri/nein DZO=ntas kai\ nekrou/s, kai\ tE\n e)pifa/neian au)tou= kai\ tE\n basilei/an au)tou=:
2 Tm 4:1 diamartyromai enOpion tu Teu kai CHristu iEsu, tu mellontos krinein DZOntas kai nekrus, kai tEn epifaneian autu kai tEn basileian autu:
2 Tm 4:1 v-1pmi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- v--pan---- v--papapm- c--------- a-----apm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
2 Tm 4:1 G1263 G1799 G3588 G2316 G2532 G5547 G2424 G3588 G3195 G2919 G2198 G2532 G3498 G2532 G3588 G2015 G0846 G2532 G3588 G0932 G0846
2 Tm 4:1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:
2 Tm 4:1
2 Tm 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:1
2 Tm 4:1  Tak  czarować  przed  Bóg  i  Władca  Jezus  Chrystus  Który  będzie  sędzia  Życie  i  martwy  w  zjawisko  Jego  i  Królestwo  Jego
2 Tm 4:1 G3767 G1263 G1799 G2316 G2532 G2962 G2424 G5547 G3588 G3195 G2919 G2198 G2532 G3498 G2596 G2015 G0846 G2532 G0932 G0846
2 Tm 4:2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.                                        
2 Tm 4:2 kE/ruXon to\n lo/gon, e)pi/stETi eu)kai/rOs a)kai/rOs, e)/legXon, e)piti/mEson, paraka/leson, e)n pa/sE| makroTumi/a| kai\ didaCHE=|.
2 Tm 4:2 kEryXon ton logon, epistETi eukairOs akairOs, eleNXon, epitimEson, parakaleson, en pasE makroTymia kai didaCHE.
2 Tm 4:2 v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- v-2aad-s-- d--------- d--------- v-2aad-s-- v-2aad-s-- v-2aad-s-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
2 Tm 4:2 G2784 G3588 G3056 G2186 G2122 G0171 G1651 G2008 G3870 G1722 G3956 G3115 G2532 G1322
2 Tm 4:2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
2 Tm 4:2
2 Tm 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:2
2 Tm 4:2  Głosić  słowo  wlew  w  czas  nie  w  czas  nagana  nagana  nawoływać  z  każdy  cierpliwość  i  pozytywny wpływ
2 Tm 4:2 G2784 G3056 G2186 G2122 G2122 G0171 G0171 G0171 G1651 G2008 G3870 G1722 G3956 G3115 G2532 G1322
2 Tm 4:3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,                            
2 Tm 4:3 e)/stai ga\r kairo\s o(/te tE=s u(giainou/sEs didaskali/as ou)k a)ne/Xontai, a)lla\ kata\ ta\s i)di/as e)piTumi/as e(autoi=s e)pisOreu/sousin didaska/lous knETo/menoi tE\n a)koE/n,
2 Tm 4:3 estai gar kairos hote tEs hygiainusEs didaskalias uk aneXontai, alla kata tas idias epiTymias heautois episOreususin didaskalus knETomenoi tEn akoEn,
2 Tm 4:3 v-3fmi-s-- c--------- n-----nsm- d--------- ra----gsf- v--papgsf- n-----gsf- d--------- v-3fmi-p-- c--------- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- rp----dpm- v-3fai-p-- n-----apm- v--pppnpm- ra----asf- n-----asf-
2 Tm 4:3 G2071 G1063 G2540 G3753 G3588 G5198 G1319 G3756 G0430 G0235 G2596 G3588 G2398 G1939 G1438 G2002 G1320 G2833 G3588 G0189
2 Tm 4:3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli.
2 Tm 4:3
2 Tm 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:3
2 Tm 4:3  Dla  będzie  czas  kiedy  wspólny  nauczanie  wziąć  nie  będzie  ale  na  jego  humory  będzie  elekt  się  nauczycieli  że  pochlebia  przesłuchanie
2 Tm 4:3 G1063 G2071 G2540 G3753 G5198 G1319 G0430 G3756 G0430 G0235 G2596 G2398 G1939 G2002 G2002 G1438 G1320 G2833 G2833 G0189
2 Tm 4:4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.                                          
2 Tm 4:4 kai\ a)po\ me\n tE=s a)lETei/as tE\n a)koE\n a)postre/PSousin, e)pi\ de\ tou\s mu/Tous e)ktrapE/sontai.
2 Tm 4:4 kai apo men tEs alETeias tEn akoEn apostrePSusin, epi de tus myTus ektrapEsontai.
2 Tm 4:4 c--------- p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asf- n-----asf- v-3fai-p-- p--------- c--------- ra----apm- n-----apm- v-3fpi-p--
2 Tm 4:4 G2532 G0575 G3303 G3588 G0225 G3588 G0189 G0654 G1909 G1161 G3588 G3454 G1624
2 Tm 4:4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
2 Tm 4:4
2 Tm 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:4
2 Tm 4:4  i  z  Prawda  odwrócić się  przesłuchanie  i  z kolei  do  bajki
2 Tm 4:4 G2532 G0575 G0225 G0654 G0189 G1161 G1624 G1909 G3454
2 Tm 4:5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.                                          
2 Tm 4:5 su\ de\ nE=fe e)n pa=sin, kakopa/TEson, e)/rgon poi/Eson eu)aggelistou=, tE\n diakoni/an sou plErofo/rEson.
2 Tm 4:5 sy de nEfe en pasin, kakopaTEson, ergon poiEson euaNgelistu, tEn diakonian su plEroforEson.
2 Tm 4:5 rp----ns-- c--------- v-2pad-s-- p--------- a-----dpn- v-2aad-s-- n-----asn- v-2aad-s-- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v-2aad-s--
2 Tm 4:5 G4771 G1161 G3525 G1722 G3956 G2553 G2041 G4160 G2099 G3588 G1248 G4675 G4135
2 Tm 4:5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
2 Tm 4:5
2 Tm 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:5
2 Tm 4:5  Ale  ty, wy  czy  czujny  w  wszystko  Znieść  żal  popełnić  sprawa  ewangelista  wykonywać;  serwis  twój
2 Tm 4:5 G1161 G4771 G3525 G3525 G1722 G3956 G2553 G2553 G4160 G2041 G2099 G4135 G1248 G4675
2 Tm 4:6 Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν.                                              
2 Tm 4:6 *)egO\ ga\r E)/dE spe/ndomai, kai\ o( kairo\s tE=s a)nalu/seO/s mou e)fe/stEken.
2 Tm 4:6 egO gar EdE spendomai, kai ho kairos tEs analyseOs mu efestEken.
2 Tm 4:6 rp----ns-- c--------- d--------- v-1ppi-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- v-3xai-s--
2 Tm 4:6 G1473 G1063 G2235 G4689 G2532 G3588 G2540 G3588 G0359 G3450 G2186
2 Tm 4:6 Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.
2 Tm 4:6
2 Tm 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:6
2 Tm 4:6  Dla  Ja  już  zostać  ofiara  i  czas  mój  td  przyjść
2 Tm 4:6 G1063 G1473 G2235 G4689 G4689 G2532 G2540 G1699 G0359 G2186
2 Tm 4:7 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·                                                
2 Tm 4:7 to\n kalo\n a)gO=na E)gO/nismai, to\n dro/mon tete/leka, tE\n pi/stin tetE/rEka:
2 Tm 4:7 ton kalon agOna EgOnismai, ton dromon teteleka, tEn pistin tetErEka:
2 Tm 4:7 ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-1xmi-s-- ra----asm- n-----asm- v-1xai-s-- ra----asf- n-----asf- v-1xai-s--
2 Tm 4:7 G3588 G2570 G0073 G0075 G3588 G1408 G5055 G3588 G4102 G5083
2 Tm 4:7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
2 Tm 4:7
2 Tm 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:7
2 Tm 4:7  Walczył  dobry  pracował  kurs  popełnione  wiara  przechowywane
2 Tm 4:7 G0073 G2570 G0075 G1408 G5055 G4102 G5083
2 Tm 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.      
2 Tm 4:8 loipo\n a)po/keitai/ moi o( tE=s dikaiosu/nEs ste/fanos, o(\n a)podO/sei moi o( ku/rios e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, o( di/kaios kritE/s, ou) mo/non de\ e)moi\ a)lla\ kai\ pa=si toi=s E)gapEko/si tE\n e)pifa/neian au)tou=.
2 Tm 4:8 loipon apokeitai moi ho tEs dikaiosynEs stefanos, hon apodOsei moi ho kyrios en ekeinE tE hEmera, ho dikaios kritEs, u monon de emoi alla kai pasi tois EgapEkosi tEn epifaneian autu.
2 Tm 4:8 a-----asn- v-3pmi-s-- rp----ds-- ra----nsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- rr----asm- v-3fai-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- d--------- a-----asn- c--------- rp----ds-- c--------- d--------- a-----dpm- ra----dpm- v--xapdpm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
2 Tm 4:8 G3063 G0606 G3427 G3588 G3588 G1343 G4735 G3739 G0591 G3427 G3588 G2962 G1722 G1565 G3588 G2250 G3588 G1342 G2923 G3756 G3440 G1161 G1698 G0235 G2532 G3956 G3588 G0025 G3588 G2015 G0846
2 Tm 4:8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
2 Tm 4:8
2 Tm 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:8
2 Tm 4:8  teraz  przygotowanie  mnie  korona  prawda  który  będzie  mnie  Władca  sprawiedliwy  Sędzia  w  dzień  wyżej wymieniony  i  nie  tylko  mnie  ale  i  wszystko  ukochany  zjawisko  Jego
2 Tm 4:8 G3063 G0606 G3427 G4735 G1343 G3739 G0591 G3427 G2962 G1342 G2923 G1722 G2250 G1565 G1161 G3756 G3440 G1698 G0235 G2532 G3956 G0025 G2015 G0846
2 Tm 4:9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·                                                          
2 Tm 4:9 *spou/dason e)lTei=n pro/s me taCHe/Os:
2 Tm 4:9 spudason elTein pros me taCHeOs:
2 Tm 4:9 v-2aad-s-- v--aan---- p--------- rp----as-- d---------
2 Tm 4:9 G4704 G2064 G4314 G3165 G5030
2 Tm 4:9 Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.
2 Tm 4:9
2 Tm 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:9
2 Tm 4:9  Próbować  przyjść  do  mnie  wkrótce
2 Tm 4:9 G4704 G2064 G4314 G3165 G5030
2 Tm 4:10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν·                                
2 Tm 4:10 *dEma=s ga/r me e)gkate/lipen a)gapE/sas to\n nu=n ai)O=na, kai\ e)poreu/TE ei)s *Tessaloni/kEn, *krE/skEs ei)s *galati/an, *ti/tos ei)s *dalmati/an:
2 Tm 4:10 dEmas gar me eNkatelipen agapEsas ton nyn aiOna, kai eporeuTE eis TessalonikEn, krEskEs eis galatian, titos eis dalmatian:
2 Tm 4:10 n-----nsm- c--------- rp----as-- v-3aai-s-- v--aapnsm- ra----asm- d--------- n-----asm- c--------- v-3api-s-- p--------- n-----asf- n-----nsm- p--------- n-----asf- n-----nsm- p--------- n-----asf-
2 Tm 4:10 G1214 G1063 G3165 G1459 G0025 G3588 G3568 G0165 G2532 G4198 G1519 G2332 G2913 G1519 G1053 G5103 G1519 G1149
2 Tm 4:10 Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.
2 Tm 4:10
2 Tm 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:10
2 Tm 4:10  Dla  Dimas  lewo  kochający  obecny  wiek  i  iść  w  Salonik  Krescens wzrosła  w  Galatia  Titus  w  Dalmacja  jeden  Luke  z  Ja
2 Tm 4:10 G1063 G1214 G1459 G0025 G3568 G0165 G2532 G4198 G1519 G2332 G2913 G1519 G1053 G5103 G1519 G1149 G3441 G3065 G3326 G1700
2 Tm 4:11 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾿ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.                                    
2 Tm 4:11 *louka=s e)stin mo/nos met' e)mou=. *ma=rkon a)nalabO\n a)/ge meta\ seautou=, e)/stin ga/r moi eu)/CHrEstos ei)s diakoni/an.
2 Tm 4:11 lukas estin monos met' emu. markon analabOn age meta seautu, estin gar moi euCHrEstos eis diakonian.
2 Tm 4:11 n-----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- p--------- rp----gs-- n-----asm- v--aapnsm- v-2pad-s-- p--------- rp----gsm- v-3pai-s-- c--------- rp----ds-- a-----nsm- p--------- n-----asf-
2 Tm 4:11 G3065 G2076 G3441 G3326 G1700 G3138 G0353 G0071 G3326 G4572 G2076 G1063 G3427 G2173 G1519 G1248
2 Tm 4:11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania.
2 Tm 4:11
2 Tm 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:11
2 Tm 4:11  Znak  Wziąć  przynieść  z  go  dla  mnie  potrzeba  dla  ministerstwo
2 Tm 4:11 G3138 G0353 G0071 G3326 G4572 G1063 G3427 G2173 G1519 G1248
2 Tm 4:12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.                                                          
2 Tm 4:12 *tuCHiko\n de\ a)pe/steila ei)s *)/efeson.
2 Tm 4:12 tyCHikon de apesteila eis efeson.
2 Tm 4:12 n-----asm- c--------- v-1aai-s-- p--------- n-----asf-
2 Tm 4:12 G5190 G1161 G0649 G1519 G2181
2 Tm 4:12 Tychika zaś posłałem do Efezu.
2 Tm 4:12
2 Tm 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:12
2 Tm 4:12  Tychik  wysłane  w  Efez
2 Tm 4:12 G5190 G0649 G1519 G2181
2 Tm 4:13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.                                    
2 Tm 4:13 to\n failo/nEn o(\n a)pe/lipon e)n *trO|a/di para\ *ka/rpO| e)rCHo/menos fe/re, kai\ ta\ bibli/a, ma/lista ta\s membra/nas.
2 Tm 4:13 ton failonEn hon apelipon en trOadi para karpO erCHomenos fere, kai ta biblia, malista tas membranas.
2 Tm 4:13 ra----asm- n-----asm- rr----asm- v-1aai-s-- p--------- n-----dsf- p--------- n-----dsm- v--pmpnsm- v-2pad-s-- c--------- ra----apn- n-----apn- d--------- ra----apf- n-----apf-
2 Tm 4:13 G3588 G5341 G3739 G0620 G1722 G5174 G3844 G2591 G2064 G5342 G2532 G3588 G0975 G3122 G3588 G3200
2 Tm 4:13 Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.
2 Tm 4:13
2 Tm 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:13
2 Tm 4:13  Kiedy  iść  ornat  który  lewo  w  Troady  w  Karp  i  Książek  zwłaszcza  Skórzany
2 Tm 4:13 G2064 G2064 G5341 G3739 G0620 G1722 G5174 G3844 G2591 G2532 G0975 G3122 G3200
2 Tm 4:14 Ἀλέξανδρος χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδώσει αὐτῷ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·                                      
2 Tm 4:14 *)ale/Xandros o( CHalkeu\s polla/ moi kaka\ e)nedei/Xato: a)podO/sei au)tO=| o( ku/rios kata\ ta\ e)/rga au)tou=:
2 Tm 4:14 aleXandros ho CHalkeus polla moi kaka enedeiXato: apodOsei autO ho kyrios kata ta erga autu:
2 Tm 4:14 n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- a-----apn- rp----ds-- a-----apn- v-3ami-s-- v-3fai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsm-
2 Tm 4:14 G0223 G3588 G5471 G4183 G3427 G2556 G1731 G0591 G0846 G3588 G2962 G2596 G3588 G2041 G0846
2 Tm 4:14 Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków.
2 Tm 4:14
2 Tm 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:14
2 Tm 4:14  Alexander  majstrować  wiele  wykonane  mnie  zło  odwdzięczyć się  go  Władca  na  Przypadków  jego
2 Tm 4:14 G0223 G5471 G4183 G1731 G3427 G2556 G0591 G0846 G2962 G2596 G2041 G0846
2 Tm 4:15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.                                                
2 Tm 4:15 o(\n kai\ su\ fula/ssou, li/an ga\r a)nte/stE toi=s E(mete/rois lo/gois.
2 Tm 4:15 hon kai sy fylassu, lian gar antestE tois hEmeterois logois.
2 Tm 4:15 rr----asm- d--------- rp----ns-- v-2pmd-s-- d--------- c--------- v-3aai-s-- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm-
2 Tm 4:15 G3739 G2532 G4771 G5442 G3029 G1063 G0436 G3588 G2251 G3056
2 Tm 4:15 I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.
2 Tm 4:15
2 Tm 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:15
2 Tm 4:15  Strzeż się  jego  i  ty, wy  dla  silnie  przeciwny  nasz  Według
2 Tm 4:15 G5442 G3739 G2532 G4771 G1063 G3029 G0436 G2251 G3056
2 Tm 4:16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη·                                      
2 Tm 4:16 *)en tE=| prO/tE| mou a)pologi/a| ou)dei/s moi parege/neto, a)lla\ pa/ntes me e)gkate/lipon: mE\ au)toi=s logisTei/E:
2 Tm 4:16 en tE prOtE mu apologia udeis moi paregeneto, alla pantes me eNkatelipon: mE autois logisTeiE:
2 Tm 4:16 p--------- ra----dsf- a-----dsf- rp----gs-- n-----dsf- a-----nsm- rp----ds-- v-3ami-s-- c--------- a-----npm- rp----as-- v-3aai-p-- d--------- rp----dpm- v-3apo-s--
2 Tm 4:16 G1722 G3588 G4413 G3450 G0627 G3762 G3427 G3854 G0235 G3956 G3165 G1459 G3361 G0846 G3049
2 Tm 4:16 W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone!
2 Tm 4:16
2 Tm 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:16
2 Tm 4:16  W  pierwszy  mój  odpowiedź  nikt  był  z  Ja  ale  wszystko  mnie  lewo  nie  liczyć  ich
2 Tm 4:16 G1722 G4413 G3450 G0627 G3762 G4836 G4836 G3427 G0235 G3956 G3165 G1459 G3361 G3049 G0846
2 Tm 4:17 δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.                    
2 Tm 4:17 o( de\ ku/rio/s moi pare/stE kai\ e)neduna/mOse/n me, i(/na di' e)mou= to\ kE/rugma plEroforETE=| kai\ a)kou/sOsin pa/nta ta\ e)/TnE, kai\ e)rru/sTEn e)k sto/matos le/ontos.
2 Tm 4:17 ho de kyrios moi parestE kai enedynamOsen me, hina di' emu to kErygma plEroforETE kai akusOsin panta ta eTnE, kai errysTEn ek stomatos leontos.
2 Tm 4:17 ra----nsm- c--------- n-----nsm- rp----ds-- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----as-- c--------- p--------- rp----gs-- ra----nsn- n-----nsn- v-3aps-s-- c--------- v-3aas-p-- a-----npn- ra----npn- n-----npn- c--------- v-1api-s-- p--------- n-----gsn- n-----gsm-
2 Tm 4:17 G3588 G1161 G2962 G3427 G3936 G2532 G1743 G3165 G2443 G1223 G1700 G3588 G2782 G4135 G2532 G0191 G3956 G3588 G1484 G2532 G4506 G1537 G4750 G3023
2 Tm 4:17 Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
2 Tm 4:17
2 Tm 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:17
2 Tm 4:17  Władca  zaś  się  mnie  i  wzmocniony  mnie  tak  przez  mnie  Potwierdzono  Ewangelizacja  i  słyszałem  wszystko  narodów  i  uwalniać  z  lew  szczęki
2 Tm 4:17 G2962 G1161 G3936 G3427 G2532 G1743 G3165 G2443 G1223 G1700 G4135 G2782 G2532 G0191 G3956 G1484 G2532 G4506 G1537 G3023 G4750
2 Tm 4:18 ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.                  
2 Tm 4:18 r(u/setai/ me o( ku/rios a)po\ panto\s e)/rgou ponErou= kai\ sO/sei ei)s tE\n basilei/an au)tou= tE\n e)poura/nion, O(=| E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
2 Tm 4:18 rysetai me ho kyrios apo pantos ergu ponEru kai sOsei eis tEn basileian autu tEn epuranion, hO hE doXa eis tus aiOnas tOn aiOnOn: amEn.
2 Tm 4:18 v-3fmi-s-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----gsn- n-----gsn- a-----gsn- c--------- v-3fai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ra----asf- a-----asf- rr----dsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
2 Tm 4:18 G4506 G3165 G3588 G2962 G0575 G3956 G2041 G4190 G2532 G4982 G1519 G3588 G0932 G0846 G3588 G2032 G3739 G3588 G1391 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
2 Tm 4:18 Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
2 Tm 4:18
2 Tm 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:18
2 Tm 4:18  I  zaoszczędzić  mnie  Władca  z  wszystko  zło  spraw  i  zaoszczędzić  dla  Jego  Niebieski  Królestwo  Go  chwała  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
2 Tm 4:18 G2532 G4506 G3165 G2962 G0575 G3956 G4190 G2041 G2532 G4982 G1519 G0846 G2032 G0932 G3739 G1391 G1519 G0165 G0165 G0281
2 Tm 4:19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.                                                    
2 Tm 4:19 *)/aspasai *pri/skan kai\ *)aku/lan kai\ to\n *)onEsifo/rou oi)=kon.
2 Tm 4:19 aspasai priskan kai akylan kai ton onEsiforu oikon.
2 Tm 4:19 v-2amd-s-- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----gsm- n-----asm-
2 Tm 4:19 G0782 G4251 G2532 G0207 G2532 G3588 G3683 G3624
2 Tm 4:19 Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora!
2 Tm 4:19
2 Tm 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:19
2 Tm 4:19  Powitać  Priscilla  i  Aquila  i  do domu  Onesiphorus
2 Tm 4:19 G0782 G4251 G2532 G0207 G2532 G3624 G3683
2 Tm 4:20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.                                                
2 Tm 4:20 *)/erastos e)/meinen e)n *kori/nTO|, *tro/fimon de\ a)pe/lipon e)n *milE/tO| a)sTenou=nta.
2 Tm 4:20 erastos emeinen en korinTO, trofimon de apelipon en milEtO asTenunta.
2 Tm 4:20 n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----dsf- n-----asm- c--------- v-1aai-s-- p--------- n-----dsf- v--papasm-
2 Tm 4:20 G2037 G3306 G1722 G2882 G5161 G1161 G0620 G1722 G3399 G0770
2 Tm 4:20 Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego.
2 Tm 4:20
2 Tm 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:20
2 Tm 4:20  Erast  lewo  w  Korynt  Trofim  zaś  lewo  pacjent  w  Miletu
2 Tm 4:20 G2037 G3306 G1722 G2882 G5161 G1161 G0620 G0770 G1722 G3399
2 Tm 4:21 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.                                  
2 Tm 4:21 *spou/dason pro\ CHeimO=nos e)lTei=n. *)aspa/DZetai/ se *eu)/boulos kai\ *pou/dEs kai\ *li/nos kai\ *klaudi/a kai\ oi( a)delfoi\ pa/ntes.
2 Tm 4:21 spudason pro CHeimOnos elTein. aspaDZetai se eubulos kai pudEs kai linos kai klaudia kai hoi adelfoi pantes.
2 Tm 4:21 v-2aad-s-- p--------- n-----gsm- v--aan---- v-3pmi-s-- rp----as-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- c--------- ra----npm- n-----npm- a-----npm-
2 Tm 4:21 G4704 G4253 G5494 G2064 G0782 G4571 G2103 G2532 G4227 G2532 G3044 G2532 G2803 G2532 G3588 G0080 G3956
2 Tm 4:21 Pośpiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.
2 Tm 4:21
2 Tm 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:21
2 Tm 4:21  Próbować  przyjść  do  zima  Powitanie  ty, wy  Eubula  i  Pud  i  Lin  i  Claudia  i  wszystko  bracia
2 Tm 4:21 G4704 G2064 G4253 G5494 G0782 G4571 G2103 G2532 G4227 G2532 G3044 G2532 G2803 G2532 G3956 G0080
2 Tm 4:22 κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. χάρις μεθ᾿ ὑμῶν.                                                
2 Tm 4:22 *(o ku/rios meta\ tou= pneu/mato/s sou. E( CHa/ris meT' u(mO=n.
2 Tm 4:22 ho kyrios meta tu pneumatos su. hE CHaris meT' ymOn.
2 Tm 4:22 ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gp--
2 Tm 4:22 G3588 G2962 G3326 G3588 G4151 G4675 G3588 G5485 G3326 G5216
2 Tm 4:22 Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! Amen.
2 Tm 4:22
2 Tm 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
2 Tm 4:22
2 Tm 4:22  Władca  Jezus  Chrystus  z  duch  swój  Łaska  z  ty, wy  Amen
2 Tm 4:22 G2962 G2424 G5547 G3326 G4151 G4675 G5485 G3326 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski