Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2J1      do_str_głównej      do_Jud1      
3 J 1:1 πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.                                                    
3 J 1:1 *(o presbu/teros *gai/+O| tO=| a)gapEtO=|, o(\n e)gO\ a)gapO= e)n a)lETei/a|.
3 J 1:1 ho presbyteros ga+iO tO agapEtO, hon egO agapO en alETeia.
3 J 1:1 ra----nsm- a-----nsm- n-----dsm- ra----dsm- a-----dsm- rr----asm- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf-
3 J 1:1 G3588 G4245 G1050 G3588 G0027 G3739 G1473 G0025 G1722 G0225
3 J 1:1 /Ja/ prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
3 J 1:1
3 J 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:1
3 J 1:1  Starszy  kochanek  Gajusz  kogo  Ja  miłość  na  prawda
3 J 1:1 G4245 G0027 G1050 G3739 G1473 G0025 G1722 G0225
3 J 1:2 Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ψυχή.                                              
3 J 1:2 *)agapEte/, peri\ pa/ntOn eu)/CHomai/ se eu)odou=sTai kai\ u(giai/nein, kaTO\s eu)odou=tai/ sou E( PSuCHE/.
3 J 1:2 agapEte, peri pantOn euCHomai se euodusTai kai hygiainein, kaTOs euodutai su hE PSyCHE.
3 J 1:2 a-----vsm- p--------- a-----gpn- v-1pmi-s-- rp----as-- v--ppn---- c--------- v--pan---- c--------- v-3ppi-s-- rp----gs-- ra----nsf- n-----nsf-
3 J 1:2 G0027 G4012 G3956 G2172 G4571 G2137 G2532 G5198 G2531 G2137 G4675 G3588 G5590
3 J 1:2 Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza.
3 J 1:2
3 J 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:2
3 J 1:2  Umiłowany  modlić się  ty, wy  abyś  i  udało  w  wszystko  jako  zastępuje  dusza  twój
3 J 1:2 G0027 G2172 G4571 G5198 G2532 G2137 G4012 G3956 G2531 G2137 G5590 G4675
3 J 1:3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς.                                          
3 J 1:3 e)CHa/rEn ga\r li/an e)rCHome/nOn a)delfO=n kai\ marturou/ntOn sou tE=| a)lETei/a|, kaTO\s su\ e)n a)lETei/a| peripatei=s.
3 J 1:3 eCHarEn gar lian erCHomenOn adelfOn kai martyruntOn su tE alETeia, kaTOs sy en alETeia peripateis.
3 J 1:3 v-1api-s-- c--------- d--------- v--pmpgpm- n-----gpm- c--------- v--papgpm- rp----gs-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- rp----ns-- p--------- n-----dsf- v-2pai-s--
3 J 1:3 G5463 G1063 G3029 G2064 G0080 G2532 G3140 G4675 G3588 G0225 G2531 G4771 G1722 G0225 G4043
3 J 1:3 Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego /życia/, bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą.
3 J 1:3
3 J 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:3
3 J 1:3  Dla  wysoce  rad  przyszedł  bracia  i  zeznał,  swój  wierność  jako  ty, wy  iść  w  prawda
3 J 1:3 G1063 G3029 G5463 G2064 G0080 G2532 G3140 G4675 G0225 G2531 G4771 G4043 G1722 G0225
3 J 1:4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα.                                            
3 J 1:4 meiDZote/ran tou/tOn ou)k e)/CHO CHara/n, i(/na a)kou/O ta\ e)ma\ te/kna e)n tE=| a)lETei/a| peripatou=nta.
3 J 1:4 meiDZoteran tutOn uk eCHO CHaran, hina akuO ta ema tekna en tE alETeia peripatunta.
3 J 1:4 a-----asfc rd----gpn- d--------- v-1pai-s-- n-----asf- d--------- v-1pas-s-- ra----apn- a-----apn- n-----apn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papapn-
3 J 1:4 G3186 G5130 G3756 G2192 G5479 G2443 G0191 G3588 G1699 G5043 G1722 G3588 G0225 G4043
3 J 1:4 Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
3 J 1:4
3 J 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:4
3 J 1:4  mnie  nie  więcej  więcej  radość  jako  słyszeć  dzieci  mój  iść  w  prawda
3 J 1:4 G2192 G3756 G3186 G5130 G5479 G2443 G0191 G5043 G1699 G4043 G1722 G0225
3 J 1:5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,                                                
3 J 1:5 *)agapEte/, pisto\n poiei=s o(\ e)a\n e)rga/sE| ei)s tou\s a)delfou\s kai\ tou=to Xe/nous,
3 J 1:5 agapEte, piston poieis ho ean ergasE eis tus adelfus kai tuto Xenus,
3 J 1:5 a-----vsm- a-----asn- v-2pai-s-- rr----asn- x--------- v-2ams-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- rd----asn- a-----apm-
3 J 1:5 G0027 G4103 G4160 G3739 G1437 G2038 G1519 G3588 G0080 G2532 G5124 G3581
3 J 1:5 Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd.
3 J 1:5
3 J 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:5
3 J 1:5  Umiłowany  prawdziwy  zachowuje się  że  robi  dla  bracia  i  dla  wędrowców
3 J 1:5 G0027 G4103 G4160 G1437 G2038 G1519 G0080 G2532 G1519 G3581
3 J 1:6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·                                            
3 J 1:6 oi(\ e)martu/rEsa/n sou tE=| a)ga/pE| e)nO/pion e)kklEsi/as, ou(\s kalO=s poiE/seis prope/mPSas a)Xi/Os tou= Teou=:
3 J 1:6 hoi emartyrEsan su tE agapE enOpion ekklEsias, hus kalOs poiEseis propemPSas aXiOs tu Teu:
3 J 1:6 rr----npm- v-3aai-p-- rp----gs-- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----gsf- rr----apm- d--------- v-2fai-s-- v--aapnsm- d--------- ra----gsm- n-----gsm-
3 J 1:6 G3739 G3140 G4675 G3588 G0026 G1799 G1577 G3739 G2573 G4160 G4311 G0516 G3588 G2316
3 J 1:6 Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga.
3 J 1:6
3 J 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:6
3 J 1:6  One  zeznał,  przed  Kościół  swój  miłość  dobrze  przedstawienia  puścić  powinien  Bóg
3 J 1:6 G3739 G3140 G1799 G1577 G4675 G0026 G2573 G4160 G4311 G0516 G2316
3 J 1:7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν.                                                    
3 J 1:7 u(pe\r ga\r tou= o)no/matos e)XE=lTon mEde\n lamba/nontes a)po\ tO=n e)TnikO=n.
3 J 1:7 hyper gar tu onomatos eXElTon mEden lambanontes apo tOn eTnikOn.
3 J 1:7 p--------- c--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-p-- a-----asn- v--papnpm- p--------- ra----gpm- a-----gpm-
3 J 1:7 G5228 G1063 G3588 G3686 G1831 G3367 G2983 G0575 G3588 G1482
3 J 1:7 Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan.
3 J 1:7
3 J 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:7
3 J 1:7  dla  dla  nazwa  Jego  iść  przy  nic  z  Pogan
3 J 1:7 G1063 G5228 G3686 G0846 G1831 G2983 G3367 G0575 G1484
3 J 1:8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ.                                                  
3 J 1:8 E(mei=s ou)=n o)fei/lomen u(polamba/nein tou\s toiou/tous, i(/na sunergoi\ ginO/meTa tE=| a)lETei/a|.
3 J 1:8 hEmeis un ofeilomen hypolambanein tus toiutus, hina synergoi ginOmeTa tE alETeia.
3 J 1:8 rp----np-- c--------- v-1pai-p-- v--pan---- ra----apm- rd----apm- c--------- a-----npm- v-1pms-p-- ra----dsf- n-----dsf-
3 J 1:8 G2249 G3767 G3784 G5274 G3588 G5108 G2443 G4904 G1096 G3588 G0225
3 J 1:8 Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
3 J 1:8
3 J 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:8
3 J 1:8  Tak  my  musi  wziąć  taki  że  zostać  fellowhelpers  prawda
3 J 1:8 G3767 G2249 G3784 G0618 G5108 G2443 G1096 G4904 G0225
3 J 1:9 Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ᾿ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.                                                
3 J 1:9 *)/egraPSa/ ti tE=| e)kklEsi/a|: a)ll' o( filoprOteu/On au)tO=n *diotre/fEs ou)k e)pide/CHetai E(ma=s.
3 J 1:9 egraPSa ti tE ekklEsia: all' o filoprOteuOn autOn diotrefEs uk epideCHetai hEmas.
3 J 1:9 v-1aai-s-- ri----asn- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsm- v--papnsm- rp----gpm- n-----nsm- d--------- v-3pmi-s-- rp----ap--
3 J 1:9 G1125 G5100 G3588 G1577 G0235 G3588 G5383 G0846 G1361 G3756 G1926 G2248
3 J 1:9 Napisałem kilka słów do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.
3 J 1:9
3 J 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:9
3 J 1:9  napisał  Kościół  ale  kochający  Przewyższać  ich  Diotref  nie  trwa  nas
3 J 1:9 G1125 G1577 G0235 G5383 G5383 G0846 G1361 G3756 G1926 G2248
3 J 1:10 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.      
3 J 1:10 dia\ tou=to, e)a\n e)/lTO, u(pomnE/sO au)tou= ta\ e)/rga a(\ poiei=, lo/gois ponEroi=s fluarO=n E(ma=s: kai\ mE\ a)rkou/menos e)pi\ tou/tois ou)/te au)to\s e)pide/CHetai tou\s a)delfou\s kai\ tou\s boulome/nous kOlu/ei kai\ e)k tE=s e)kklEsi/as e)kba/llei.
3 J 1:10 dia tuto, ean elTO, hypomnEsO autu ta erga ha poiei, logois ponErois flyarOn hEmas: kai mE arkumenos epi tutois ute autos epideCHetai tus adelfus kai tus bulomenus kOlyei kai ek tEs ekklEsias ekballei.
3 J 1:10 p--------- rd----asn- c--------- v-1aas-s-- v-1fai-s-- rp----gsm- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-3pai-s-- n-----dpm- a-----dpm- v--papnsm- rp----ap-- c--------- d--------- v--pppnsm- p--------- rd----dpn- c--------- rp----nsm- v-3pmi-s-- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apm- v--pmpapm- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-s--
3 J 1:10 G1223 G5124 G1437 G2064 G5279 G0846 G3588 G2041 G3739 G4160 G3056 G4190 G5396 G2248 G2532 G3361 G0714 G1909 G5125 G3777 G0846 G1926 G3588 G0080 G2532 G3588 G1014 G2967 G2532 G1537 G3588 G1577 G1544
3 J 1:10 Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze było tego za mało, odmawia on udzielania gościny braciom, a tym, którzy chcą to czynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z Kościoła.
3 J 1:10
3 J 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:10
3 J 1:10  Zatem  Zatem  jeśli  przyjść  przypominać  o  spraw  że  sprawia, że  złorzeczeniem  nas  zło  słowa  i  nie  zawartość  tak  tak  i  się  nie  trwa  bracia  i  zakazuje  które chcą  i  zażegnuje  z  Kościół
3 J 1:10 G1223 G5124 G1437 G2064 G5279 G0846 G2041 G3739 G4160 G5396 G2248 G4190 G3056 G2532 G3361 G0714 G1909 G5125 G3777 G0846 G3777 G1926 G0080 G2532 G2967 G1014 G2532 G1544 G1537 G1577
3 J 1:11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν· κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν.                                
3 J 1:11 *)agapEte/, mE\ mimou= to\ kako\n a)lla\ to\ a)gaTo/n. o( a)gaTopoiO=n e)k tou= Teou= e)stin: o( kakopoiO=n ou)CH e(O/raken to\n Teo/n.
3 J 1:11 agapEte, mE mimu to kakon alla to agaTon. ho agaTopoiOn ek tu Teu estin: ho kakopoiOn uCH heOraken ton Teon.
3 J 1:11 a-----vsm- d--------- v-2pmd-s-- ra----asn- a-----asn- c--------- ra----asn- a-----asn- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- d--------- v-3xai-s-- ra----asm- n-----asm-
3 J 1:11 G0027 G3361 G3401 G3588 G2556 G0235 G3588 G0018 G3588 G0015 G1537 G3588 G2316 G2076 G3588 G2554 G3756 G3708 G3588 G2316
3 J 1:11 Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
3 J 1:11
3 J 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:11
3 J 1:11  Umiłowany  nie  naśladować  zło  ale  dobry  Kto  sprawia, że  dobry  że  z  Bóg  i  podejmowania  zło  nie  online  Bóg
3 J 1:11 G0027 G3361 G3401 G2556 G0235 G0018 G3588 G0015 G0015 G2076 G1537 G2316 G1161 G2554 G2554 G3756 G3708 G2316
3 J 1:12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.                              
3 J 1:12 *dEmEtri/O| memartu/rEtai u(po\ pa/ntOn kai\ u(po\ au)tE=s tE=s a)lETei/as: kai\ E(mei=s de\ marturou=men, kai\ oi)=das o(/ti E( marturi/a E(mO=n a)lETE/s e)stin.
3 J 1:12 dEmEtriO memartyrEtai hypo pantOn kai hypo autEs tEs alETeias: kai hEmeis de martyrumen, kai oidas hoti hE martyria hEmOn alETEs estin.
3 J 1:12 n-----dsm- v-3xpi-s-- p--------- a-----gpm- c--------- p--------- rp----gsf- ra----gsf- n-----gsf- d--------- rp----np-- c--------- v-1pai-p-- c--------- v-2xai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- a-----nsf- v-3pai-s--
3 J 1:12 G1216 G3140 G5259 G3956 G2532 G5259 G0846 G3588 G0225 G2532 G2249 G1161 G3140 G2532 G1492 G3754 G3588 G3141 G2257 G0227 G2076
3 J 1:12 O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama Prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
3 J 1:12
3 J 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:12
3 J 1:12  Demetriusz  Dowodem  wszystko  i  własnego umysłu  prawda  świadczyć  również  i  my  i  wiedzieć  że  świadectwo  nasz  naprawdę
3 J 1:12 G1216 G3140 G3956 G2532 G0846 G0225 G3140 G1161 G2532 G2249 G2532 G1492 G3754 G3141 G2257 G0227
3 J 1:13 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ᾿ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·                                              
3 J 1:13 *polla\ ei)=CHon gra/PSai soi, a)ll' ou) Te/lO dia\ me/lanos kai\ kala/mou soi gra/fein:
3 J 1:13 polla eiCHon graPSai soi, all' u TelO dia melanos kai kalamu soi grafein:
3 J 1:13 a-----apn- v-1iai-s-- v--aan---- rp----ds-- c--------- d--------- v-1pai-s-- p--------- a-----gsn- c--------- n-----gsm- rp----ds-- v--pan----
3 J 1:13 G4183 G2192 G1125 G4671 G0235 G3756 G2309 G1223 G3188 G2532 G2563 G4671 G1125
3 J 1:13 Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramentu i pióra.
3 J 1:13
3 J 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:13
3 J 1:13  Wiele  miał  pisać  ale  nie  potrzeba  pisać  ty, wy  atrament  i  trzcina
3 J 1:13 G4183 G2192 G1125 G0235 G3756 G2309 G1125 G4671 G3188 G2532 G2563
3 J 1:14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν.                                                    
3 J 1:14 e)lpi/DZO de\ eu)Te/Os se i)dei=n, kai\ sto/ma pro\s sto/ma lalE/somen.
3 J 1:14 elpiDZO de euTeOs se idein, kai stoma pros stoma lalEsomen.
3 J 1:14 v-1pai-s-- c--------- d--------- rp----as-- v--aan---- c--------- n-----asn- p--------- n-----asn- v-1fai-p--
3 J 1:14 G1679 G1161 G2112 G4571 G1492 G2532 G4750 G4314 G4750 G2980
3 J 1:14 Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce, i wtedy osobiście porozmawiamy. 
3 J 1:14
3 J 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:14
3 J 1:14  i  nadzieja  wkrótce  zobaczyć  ty, wy  i  mówić  usta  do  Usta
3 J 1:14 G1161 G1679 G2112 G1492 G4571 G2532 G2980 G4750 G4314 G4750
3 J 1:15 εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾿ ὄνομα.                                                  
3 J 1:15 ei)rE/nE soi. a)spa/DZontai/ se oi( fi/loi. a)spa/DZou tou\s fi/lous kat' o)/noma.
3 J 1:15 eirEnE soi. aspaDZontai se hoi filoi. aspaDZu tus filus kat' onoma.
3 J 1:15 n-----nsf- rp----ds-- v-3pmi-p-- rp----as-- ra----npm- a-----npm- v-2pmd-s-- ra----apm- a-----apm- p--------- n-----asn-
3 J 1:15 G1515 G4671 G0782 G4571 G3588 G5384 G0782 G3588 G5384 G2596 G3686
3 J 1:15 Pokój niech będzie z tobą! Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół!
3 J 1:15
3 J 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
3 J 1:15
3 J 1:15  Świat  ty, wy  Powitanie  ty, wy  Przyjaciele  Powitać  Przyjaciele  wg nazwy  wg nazwy
3 J 1:15 G1515 G4671 G0782 G4571 G5384 G0782 G5384 G2596 G3686
Copyright by Cezary Podolski