Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

Opis poszczególnych wierszy   

 

 

 

do_Jud1      do_str_głównej      do_Ap2      
Ap 1:1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,                    
Ap 1:1 *)apoka/luPSis *)iEsou= *CHristou=, E(\n e)/dOken au)tO=| o( Teo/s, dei=Xai toi=s dou/lois au)tou= a(\ dei= gene/sTai e)n ta/CHei, kai\ e)sE/manen a)postei/las dia\ tou= a)gge/lou au)tou= tO=| dou/lO| au)tou= *)iOa/nnE|,
Ap 1:1 apokalyPSis iEsu CHristu, hEn edOken autO ho Teos, deiXai tois dulois autu ha dei genesTai en taCHei, kai esEmanen aposteilas dia tu aNgelu autu tO dulO autu iOannE,
Ap 1:1 n-----nsf- n-----gsm- n-----gsm- rr----asf- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- rr----apn- v-3pai-s-- v--amn---- p--------- n-----dsn- c--------- v-3aai-s-- v--aapnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- n-----dsm-
Ap 1:1 G0602 G2424 G5547 G3739 G1325 G0846 G3588 G2316 G1166 G3588 G1401 G0846 G3739 G1163 G1096 G1722 G5034 G2532 G4591 G0649 G1223 G3588 G0032 G0846 G3588 G1401 G0846 G2491
Ap 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.
Ap 1:1
Ap 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:1
Ap 1:1  Objawienie  Jezus  Chrystus  który  dał  Go  Bóg  show  niewolników  Jego  co  powinien  być  wkrótce  wkrótce  I  pokazał  wysyłanie  przez  Angela  Jego  sługa  Jego  Jan
Ap 1:1 G0602 G2424 G5547 G3739 G1325 G0846 G2316 G1166 G1401 G0846 G3739 G1163 G1096 G1722 G5034 G2532 G4591 G0649 G1223 G0032 G0846 G1401 G0846 G2491
Ap 1:2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.                                                  
Ap 1:2 o(\s e)martu/rEsen to\n lo/gon tou= Teou= kai\ tE\n marturi/an *)iEsou= *CHristou=, o(/sa ei)=den.
Ap 1:2 hos emartyrEsen ton logon tu Teu kai tEn martyrian iEsu CHristu, hosa eiden.
Ap 1:2 rr----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- n-----gsm- rr----apn- v-3aai-s--
Ap 1:2 G3739 G3140 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G3588 G3141 G2424 G5547 G3745 G1492
Ap 1:2 Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.
Ap 1:2
Ap 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:2
Ap 1:2  który  zeznał,  słowo  Bóg  i  świadectwo  Jezus  Chrystus  i  że  online
Ap 1:2 G3739 G3140 G3056 G2316 G2532 G3141 G2424 G5547 G5037 G3745 G1492
Ap 1:3 μακάριος ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, γὰρ καιρὸς ἐγγύς.                                    
Ap 1:3 maka/rios o( a)naginO/skOn kai\ oi( a)kou/ontes tou\s lo/gous tE=s profEtei/as kai\ tErou=ntes ta\ e)n au)tE=| gegramme/na, o( ga\r kairo\s e)ggu/s.
Ap 1:3 makarios ho anaginOskOn kai hoi akuontes tus logus tEs profEteias kai tEruntes ta en autE gegrammena, ho gar kairos eNgys.
Ap 1:3 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----npm- v--papnpm- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--papnpm- ra----apn- p--------- rp----dsf- v--xppapn- ra----nsm- c--------- n-----nsm- d---------
Ap 1:3 G3107 G3588 G0314 G2532 G3588 G0191 G3588 G3056 G3588 G4394 G2532 G5083 G3588 G1722 G0846 G1125 G3588 G1063 G2540 G1451
Ap 1:3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
Ap 1:3
Ap 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:3
Ap 1:3  Błogosławiony  czytelnik  i  słuchanie muzyki  słowa  proroctwo  to  i  zgodności  napisany  w  To  dla  czas  blisko
Ap 1:3 G3107 G0314 G2532 G0191 G3056 G4394 G3588 G2532 G5083 G1125 G1722 G0846 G1063 G2540 G1451
Ap 1:4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὢν καὶ ἦν καὶ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,              
Ap 1:4 *)iOa/nnEs tai=s e(pta\ e)kklEsi/ais tai=s e)n tE=| *)asi/a|: CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ o( O)\n kai\ o( E)=n kai\ o( e)rCHo/menos, kai\ a)po\ tO=n e(pta\ pneuma/tOn a(\ e)nO/pion tou= Tro/nou au)tou=,
Ap 1:4 iOannEs tais hepta ekklEsiais tais en tE asia: CHaris hymin kai eirEnE apo ho On kai ho En kai ho erCHomenos, kai apo tOn hepta pneumatOn ha enOpion tu Tronu autu,
Ap 1:4 n-----nsm- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- ra----dpf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----nsm- v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- p--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- rr----npn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
Ap 1:4 G2491 G3588 G2033 G1577 G3588 G1722 G3588 G0773 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G3588 G5607 G2532 G3588 G2258 G2532 G3588 G2064 G2532 G0575 G3588 G2033 G4151 G3739 G1799 G3588 G2362 G0846
Ap 1:4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
Ap 1:4
Ap 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:4
Ap 1:4  Jan  siedem  kościoły  usytuowany  w  Asia  łaska  ty, wy  i  świat  z  Który  jest  jest  i  był  i  przyjść  i  z  siedem  Duchy  są  przed  tron  Jego
Ap 1:4 G2491 G2033 G1577 G3588 G1722 G0773 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G3588 G2258 G3801 G2532 G3801 G2532 G2064 G2532 G0575 G2033 G4151 G2076 G1799 G2362 G0846
Ap 1:5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μάρτυς πιστός, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ          
Ap 1:5 kai\ a)po\ *)iEsou= *CHristou=, o( ma/rtus o( pisto/s, o( prOto/tokos tO=n nekrO=n kai\ o( a)/rCHOn tO=n basile/On tE=s gE=s. *tO=| a)gapO=nti E(ma=s kai\ lu/santi E(ma=s e)k tO=n a(martiO=n E(mO=n e)n tO=| ai(/mati au)tou=
Ap 1:5 kai apo iEsu CHristu, ho martys ho pistos, ho prOtotokos tOn nekrOn kai ho arCHOn tOn basileOn tEs gEs. tO agapOnti hEmas kai lysanti hEmas ek tOn hamartiOn hEmOn en tO haimati autu
Ap 1:5 c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----dsm- v--papdsm- rp----ap-- c--------- v--aapdsm- rp----ap-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm-
Ap 1:5 G2532 G0575 G2424 G5547 G3588 G3144 G3588 G4103 G3588 G4416 G3588 G3498 G2532 G3588 G0758 G3588 G0935 G3588 G1093 G3588 G0025 G2248 G2532 G3089 G2248 G1537 G3588 G0266 G2257 G1722 G3588 G0129 G0846
Ap 1:5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
Ap 1:5
Ap 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:5
Ap 1:5  i  z  Jezus  Chrystus  Który  świadek  prawdziwy  pierworodny  z  martwy  i  lord  Kings  Ziemia  Go  lubi  nas  i  przemywa  nas  z  grzech  nasz  Krew  Własne
Ap 1:5 G2532 G0575 G2424 G5547 G3588 G3144 G4103 G4416 G1537 G3498 G2532 G0758 G0935 G1093 G3588 G0025 G2248 G2532 G3068 G2248 G0575 G0266 G2257 G0129 G0846
Ap 1:6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀμήν.                                
Ap 1:6 kai\ e)poi/Esen E(ma=s basilei/an, i(erei=s tO=| TeO=| kai\ patri\ au)tou= au)tO=| E( do/Xa kai\ to\ kra/tos ei)s tou\s ai)O=nas [tO=n ai)O/nOn]: a)mE/n.
Ap 1:6 kai epoiEsen hEmas basileian, hiereis tO TeO kai patri autu autO hE doXa kai to kratos eis tus aiOnas [tOn aiOnOn]: amEn.
Ap 1:6 c--------- v-3aai-s-- rp----ap-- n-----asf- n-----apm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dsm- rp----gsm- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
Ap 1:6 G2532 G4160 G2248 G0932 G2409 G3588 G2316 G2532 G3962 G0846 G0846 G3588 G1391 G2532 G3588 G2904 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
Ap 1:6 i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Ap 1:6
Ap 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:6
Ap 1:6  i  uczynil  nas  królów  i  kapłanów  Bóg  i  Ojciec  Jego  chwała  i  moc  w  kiedykolwiek  Wieku  amen
Ap 1:6 G2532 G4160 G2248 G0935 G2532 G2409 G2316 G2532 G3962 G0846 G1391 G2532 G2904 G1519 G0165 G0165 G0281
Ap 1:7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.                          
Ap 1:7 *)idou\ e)/rCHetai meta\ tO=n nefelO=n, kai\ o)/PSetai au)to\n pa=s o)fTalmo\s kai\ oi(/tines au)to\n e)Xeke/ntEsan, kai\ ko/PSontai e)p' au)to\n pa=sai ai( fulai\ tE=s gE=s. nai/, a)mE/n.
Ap 1:7 idu erCHetai meta tOn nefelOn, kai oPSetai auton pas ofTalmos kai hoitines auton eXekentEsan, kai koPSontai ep' auton pasai hai fylai tEs gEs. nai, amEn.
Ap 1:7 x--------- v-3pmi-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- c--------- v-3fmi-s-- rp----asm- a-----nsm- n-----nsm- c--------- rr----npm- rp----asm- v-3aai-p-- c--------- v-3fmi-p-- p--------- rp----asm- a-----npf- ra----npf- n-----npf- ra----gsf- n-----gsf- x--------- x---------
Ap 1:7 G2400 G2064 G3326 G3588 G3507 G2532 G3700 G0846 G3956 G3788 G2532 G3748 G0846 G1574 G2532 G2875 G1909 G0846 G3956 G3588 G5443 G3588 G1093 G3483 G0281
Ap 1:7 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Ap 1:7
Ap 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:7
Ap 1:7  Ce  przyjść  z  chmury  i  oto  Jego  wszystko  oko  i  że  przebili  Jego  i  opłakiwać  przed  Go  wszystko  plemiona  naziemny  Jej  amen
Ap 1:7 G2400 G2064 G3326 G3507 G2532 G3700 G0846 G3956 G3788 G2532 G3748 G1574 G0846 G2532 G2875 G1909 G0846 G3956 G5443 G1093 G3483 G0281
Ap 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος θεός, ὢν καὶ ἦν καὶ ἐρχόμενος, παντοκράτωρ.                                  
Ap 1:8 *)egO/ ei)mi to\ *)/alfa kai\ to\ *)=O, le/gei ku/rios o( Teo/s, o( O)\n kai\ o( E)=n kai\ o( e)rCHo/menos, o( pantokra/tOr.
Ap 1:8 egO eimi to alfa kai to O, legei kyrios ho Teos, ho On kai ho En kai ho erCHomenos, ho pantokratOr.
Ap 1:8 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----nsm- v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----nsm- n-----nsm-
Ap 1:8 G1473 G1510 G3588 G0001 G2532 G3588 G5598 G3004 G2962 G3588 G2316 G3588 G5607 G2532 G3588 G2258 G2532 G3588 G2064 G3588 G3841
Ap 1:8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Ap 1:8
Ap 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:8
Ap 1:8  Ja  am  Alfa  i  Omega  początek  i  koniec  mówi  Władca  Który  jest  i  był  był  i  przyjść  Wszechmocny
Ap 1:8 G1473 G1510 G0001 G2532 G5598 G0746 G2532 G5056 G3004 G2962 G3588 G3801 G2532 G2258 G3801 G2532 G2064 G3841
Ap 1:9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.            
Ap 1:9 *)egO\ *)iOa/nnEs, o( a)delfo\s u(mO=n kai\ sugkoinOno\s e)n tE=| Tli/PSei kai\ basilei/a| kai\ u(pomonE=| e)n *)iEsou=, e)geno/mEn e)n tE=| nE/sO| tE=| kaloume/nE| *pa/tmO| dia\ to\n lo/gon tou= Teou= kai\ tE\n marturi/an *)iEsou=.
Ap 1:9 egO iOannEs, ho adelfos hymOn kai syNkoinOnos en tE TliPSei kai basileia kai hypomonE en iEsu, egenomEn en tE nEsO tE kalumenE patmO dia ton logon tu Teu kai tEn martyrian iEsu.
Ap 1:9 rp----ns-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- c--------- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- p--------- n-----dsm- v-1ami-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- v--pppdsf- n-----dsf- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Ap 1:9 G1473 G2491 G3588 G0080 G5216 G2532 G4791 G1722 G3588 G2347 G2532 G0932 G2532 G5281 G1722 G2424 G1096 G1722 G3588 G3520 G3588 G2564 G3963 G1223 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G3588 G3141 G2424
Ap 1:9 Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
Ap 1:9
Ap 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:9
Ap 1:9  Ja  Jan  brat  swój  i  współsprawca  w  żal  i  w  królestwo  i  cierpliwość  Jezus  Chrystus  był  w  Wyspa  o nazwie  Patmos  dla  słowo  Bóg  i  dla  świadectwo  Jezus  Chrystus
Ap 1:9 G1473 G2491 G0080 G5216 G2532 G4791 G1722 G2347 G2532 G1722 G0932 G2532 G5281 G2424 G5547 G1096 G1722 G3520 G2564 G3963 G1223 G3056 G2316 G2532 G1223 G3141 G2424 G5547
Ap 1:10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος                                              
Ap 1:10 e)geno/mEn e)n pneu/mati e)n tE=| kuriakE=| E(me/ra|, kai\ E)/kousa o)pi/sO mou fOnE\n mega/lEn O(s sa/lpiggos
Ap 1:10 egenomEn en pneumati en tE kyriakE hEmera, kai Ekusa opisO mu fOnEn megalEn hOs salpiNgos
Ap 1:10 v-1ami-s-- p--------- n-----dsn- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- c--------- v-1aai-s-- p--------- rp----gs-- n-----asf- a-----asf- c--------- n-----gsf-
Ap 1:10 G1096 G1722 G4151 G1722 G3588 G2960 G2250 G2532 G0191 G3694 G3450 G5456 G3173 G5613 G4536
Ap 1:10 Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby
Ap 1:10
Ap 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:10
Ap 1:10  był  w  duch  w  dzień  Niedziela  i  słyszałem  za  się  głośno  głos  jako  Rura  powiedział  Ja  am  Alfa  i  Omega  Pierwszy  i  Ostatnio
Ap 1:10 G1096 G1722 G4151 G1722 G2250 G2960 G2532 G0191 G3694 G3450 G3173 G5456 G5613 G4536 G3004 G1473 G1510 G0001 G2532 G5598 G4413 G2532 G2078
Ap 1:11 λεγούσης, βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.              
Ap 1:11 legou/sEs, *(\o ble/peis gra/PSon ei)s bibli/on kai\ pe/mPSon tai=s e(pta\ e)kklEsi/ais, ei)s *)/efeson kai\ ei)s *smu/rnan kai\ ei)s *pe/rgamon kai\ ei)s *Tua/teira kai\ ei)s *sa/rdeis kai\ ei)s *filade/lfeian kai\ ei)s *laodi/keian.
Ap 1:11 legusEs, ho blepeis graPSon eis biblion kai pemPSon tais hepta ekklEsiais, eis efeson kai eis smyrnan kai eis pergamon kai eis Tyateira kai eis sardeis kai eis filadelfeian kai eis laodikeian.
Ap 1:11 v--papgsf- rr----asn- v-2pai-s-- v-2aad-s-- p--------- n-----asn- c--------- v-2aad-s-- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----apn- c--------- p--------- n-----apf- c--------- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf-
Ap 1:11 G3004 G3588 G0991 G1125 G1519 G0975 G2532 G3992 G3588 G2033 G1577 G1519 G2181 G2532 G1519 G4667 G2532 G1519 G4010 G2532 G1519 G2363 G2532 G1519 G4554 G2532 G1519 G5359 G2532 G1519 G2993
Ap 1:11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei.
Ap 1:11
Ap 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:11
Ap 1:11  że  zobaczyć  Pisać  w  książka  i  iść  kościoły  usytuowany  w  Asia  w  Efez  i  w  Smyrna  i  w  Pergamon  i  w  Tiatyrze  i  w  Sardes  i  w  Filadelfia  i  w  Laodycei
Ap 1:11 G3739 G0991 G1125 G1519 G0975 G2532 G3992 G1577 G3588 G1722 G0773 G1519 G2181 G2532 G1519 G4667 G2532 G1519 G4010 G2532 G1519 G2363 G2532 G1519 G4554 G2532 G1519 G5359 G2532 G1519 G2993
Ap 1:12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,                                              
Ap 1:12 *kai\ e)pe/strePSa ble/pein tE\n fOnE\n E(/tis e)la/lei met' e)mou=: kai\ e)pistre/PSas ei)=don e(pta\ luCHni/as CHrusa=s,
Ap 1:12 kai epestrePSa blepein tEn fOnEn hEtis elalei met' emu: kai epistrePSas eidon hepta lyCHnias CHrysas,
Ap 1:12 c--------- v-1aai-s-- v--pan---- ra----asf- n-----asf- rr----nsf- v-3iai-s-- p--------- rp----gs-- c--------- v--aapnsm- v-1aai-s-- a-----apf- n-----apf- a-----apf-
Ap 1:12 G2532 G1994 G0991 G3588 G5456 G3748 G2980 G3326 G1700 G2532 G1994 G1492 G2033 G3087 G5552
Ap 1:12 I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników,
Ap 1:12
Ap 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:12
Ap 1:12  zwrócił się  zobaczyć  którego  głos  powiedzenie  z  Ja  i  kontakt  widziałem  siedem  złoto  uchwyty
Ap 1:12 G1994 G0991 G3748 G5456 G2980 G3326 G1700 G2532 G1994 G1492 G2033 G5552 G3087
Ap 1:13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·                                          
Ap 1:13 kai\ e)n me/sO| tO=n luCHniO=n o(/moion ui(o\n a)nTrO/pou, e)ndedume/non podE/rE kai\ perieDZOsme/non pro\s toi=s mastoi=s DZO/nEn CHrusa=n:
Ap 1:13 kai en mesO tOn lyCHniOn homoion hyion anTrOpu, endedymenon podErE kai perieDZOsmenon pros tois mastois DZOnEn CHrysan:
Ap 1:13 c--------- p--------- a-----dsn- ra----gpf- n-----gpf- a-----asm- n-----asm- n-----gsm- v--xmpasm- a-----asm- c--------- v--xmpasm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- n-----asf- a-----asf-
Ap 1:13 G2532 G1722 G3319 G3588 G3087 G3664 G5207 G0444 G1746 G4158 G2532 G4024 G4314 G3588 G3149 G2223 G5552
Ap 1:13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.
Ap 1:13
Ap 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:13
Ap 1:13  i  środek  środek  siedem  uchwyty  taki  Syn  Człowiek  ubrany  podir  i  na  Kaszy  opasane  złoto  pas
Ap 1:13 G2532 G1722 G3319 G2033 G3087 G3664 G5207 G0444 G1746 G4158 G2532 G4314 G3149 G4024 G5552 G2223
Ap 1:14 δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,                                    
Ap 1:14 E( de\ kefalE\ au)tou= kai\ ai( tri/CHes leukai\ O(s e)/rion leuko/n, O(s CHiO/n, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= O(s flo\X puro/s,
Ap 1:14 hE de kefalE autu kai hai triCHes leukai hOs erion leukon, hOs CHiOn, kai hoi ofTalmoi autu hOs floX pyros,
Ap 1:14 ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gsm- c--------- ra----npf- n-----npf- a-----npf- c--------- n-----nsn- a-----nsn- c--------- n-----nsf- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- n-----nsf- n-----gsn-
Ap 1:14 G3588 G1161 G2776 G0846 G2532 G3588 G2359 G3022 G5613 G2053 G3022 G5613 G5510 G2532 G3588 G3788 G0846 G5613 G5395 G4442
Ap 1:14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia.
Ap 1:14
Ap 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:14
Ap 1:14  głowa  Jego  i  włosy  biały  jako  biały  fala  jako  śnieg  i  oczy  Jego  jako  płomień  ognisty
Ap 1:14 G2776 G0848 G2532 G2359 G3022 G5616 G3022 G2053 G5613 G5510 G2532 G3788 G0846 G5613 G5395 G4442
Ap 1:15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,                                        
Ap 1:15 kai\ oi( po/des au)tou= o(/moioi CHalkoliba/nO| O(s e)n kami/nO| pepurOme/nEs, kai\ E( fOnE\ au)tou= O(s fOnE\ u(da/tOn pollO=n,
Ap 1:15 kai hoi podes autu homoioi CHalkolibanO hOs en kaminO pepyrOmenEs, kai hE fOnE autu hOs fOnE hydatOn pollOn,
Ap 1:15 c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- a-----npm- n-----dsn- c--------- p--------- n-----dsf- v--xppgsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- n-----nsf- n-----gpn- a-----gpn-
Ap 1:15 G2532 G3588 G4228 G0846 G3664 G5474 G5613 G1722 G2575 G4448 G2532 G3588 G5456 G0846 G5613 G5456 G5204 G4183
Ap 1:15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód.
Ap 1:15
Ap 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:15
Ap 1:15  i  stóp  Jego  podobny  brunatnymi  jako  gorąco  w  piec  i  głos  Jego  jako  hałas  woda  wiele
Ap 1:15 G2532 G4228 G0846 G3664 G5474 G5613 G4448 G1722 G2575 G2532 G5456 G0846 G5613 G5456 G5204 G4183
Ap 1:16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ὄψις αὐτοῦ ὡς ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.                
Ap 1:16 kai\ e)/CHOn e)n tE=| deXia=| CHeiri\ au)tou= a)ste/ras e(pta/, kai\ e)k tou= sto/matos au)tou= r(omfai/a di/stomos o)Xei=a e)kporeuome/nE, kai\ E( o)/PSis au)tou= O(s o( E(/lios fai/nei e)n tE=| duna/mei au)tou=.
Ap 1:16 kai eCHOn en tE deXia CHeiri autu asteras hepta, kai ek tu stomatos autu romfaia distomos oXeia ekporeuomenE, kai hE oPSis autu hOs ho hElios fainei en tE dynamei autu.
Ap 1:16 c--------- v--papnsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- rp----gsm- n-----apm- a-----apm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- n-----nsf- a-----nsf- a-----nsf- v--pmpnsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Ap 1:16 G2532 G2192 G1722 G3588 G1188 G5495 G0846 G0792 G2033 G2532 G1537 G3588 G4750 G0846 G4501 G1366 G3691 G1607 G2532 G3588 G3799 G0846 G5613 G3588 G2246 G5316 G1722 G3588 G1411 G0846
Ap 1:16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
Ap 1:16
Ap 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:16
Ap 1:16  przechowywane  w  prawa ręka  prawa ręka  Jego  siedem  gwiazdki  i  z  usta  Jego  obecnie  ostry  z  zarówno  strony  miecz  i  twarz  Jego  jako  słońce  błyszczący  w  siła  jego
Ap 1:16 G2192 G1722 G1188 G5495 G0846 G2033 G0792 G2532 G1537 G4750 G0846 G1607 G3691 G1366 G1366 G1366 G4501 G2532 G3799 G0846 G5613 G2246 G5316 G1722 G1411 G0846
Ap 1:17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἔσχατος,                    
Ap 1:17 *kai\ o(/te ei)=don au)to/n, e)/pesa pro\s tou\s po/das au)tou= O(s nekro/s: kai\ e)/TEken tE\n deXia\n au)tou= e)p' e)me\ le/gOn, *mE\ fobou=: e)gO/ ei)mi o( prO=tos kai\ o( e)/sCHatos,
Ap 1:17 kai hote eidon auton, epesa pros tus podas autu hOs nekros: kai eTEken tEn deXian autu ep' eme legOn, mE fobu: egO eimi ho prOtos kai ho esCHatos,
Ap 1:17 c--------- c--------- v-1aai-s-- rp----asm- v-1aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- a-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- a-----asf- rp----gsm- p--------- rp----as-- v--papnsm- d--------- v-2pmd-s-- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- a-----nsm-
Ap 1:17 G2532 G3753 G1492 G0846 G4098 G4314 G3588 G4228 G0846 G5613 G3498 G2532 G5087 G3588 G1188 G0846 G1909 G1691 G3004 G3361 G5399 G1473 G1510 G3588 G4413 G2532 G3588 G2078
Ap 1:17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni
Ap 1:17
Ap 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:17
Ap 1:17  I  kiedy  widziałem  Jego  spadły  do  stóp  Jego  jako  martwy  I  umieścić  w  mnie  prawa ręka  prawa ręka  Jego  powiedział  mnie  nie  Strach  Ja  am  Pierwszy  i  Ostatnio
Ap 1:17 G2532 G3753 G1492 G0846 G4098 G4314 G4228 G0846 G5613 G3498 G2532 G2007 G1909 G1691 G1188 G5495 G0846 G3004 G3427 G3361 G5399 G1473 G1510 G4413 G2532 G2078
Ap 1:18 καὶ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.                            
Ap 1:18 kai\ o( DZO=n, kai\ e)geno/mEn nekro\s kai\ i)dou\ DZO=n ei)mi ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn, kai\ e)/CHO ta\s klei=s tou= Tana/tou kai\ tou= a(/|dou.
Ap 1:18 kai ho DZOn, kai egenomEn nekros kai idu DZOn eimi eis tus aiOnas tOn aiOnOn, kai eCHO tas kleis tu Tanatu kai tu hadu.
Ap 1:18 c--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- v-1ami-s-- a-----nsm- c--------- x--------- v--papnsm- v-1pai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-1pai-s-- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 1:18 G2532 G3588 G2198 G2532 G1096 G3498 G2532 G2400 G2198 G1510 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G2532 G2192 G3588 G2807 G3588 G2288 G2532 G3588 G0086
Ap 1:18 i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
Ap 1:18
Ap 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:18
Ap 1:18  i  życia  i  był  martwy  i  ce  żywy  żywy  w  kiedykolwiek  Wieku  amen  i  mieć  Przełączniki  Piekło  i  śmierć
Ap 1:18 G2532 G2198 G2532 G1096 G3498 G2532 G2400 G1510 G2198 G1519 G0165 G0165 G0281 G2532 G2192 G2807 G0086 G2532 G2288
Ap 1:19 γράψον οὖν εἶδες καὶ εἰσὶν καὶ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα.                                                  
Ap 1:19 gra/PSon ou)=n a(\ ei)=des kai\ a(\ ei)si\n kai\ a(\ me/llei gene/sTai meta\ tau=ta.
Ap 1:19 graPSon un ha eides kai ha eisin kai ha mellei genesTai meta tauta.
Ap 1:19 v-2aad-s-- c--------- rr----apn- v-2aai-s-- c--------- rr----npn- v-3pai-p-- c--------- rr----npn- v-3pai-s-- v--amn---- p--------- rd----apn-
Ap 1:19 G1125 G3767 G3739 G1492 G2532 G3739 G1526 G2532 G3739 G3195 G1096 G3326 G5023
Ap 1:19 Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Ap 1:19
Ap 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:19
Ap 1:19  Pisać  że  online  i  że  jest  i  że  będzie  będzie  za  to
Ap 1:19 G1125 G3739 G1492 G2532 G3739 G1526 G2532 G3739 G1096 G3195 G3326 G5023
Ap 1:20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.          
Ap 1:20 to\ mustE/rion tO=n e(pta\ a)ste/rOn ou(\s ei)=des e)pi\ tE=s deXia=s mou, kai\ ta\s e(pta\ luCHni/as ta\s CHrusa=s: oi( e(pta\ a)ste/res a)/ggeloi tO=n e(pta\ e)kklEsiO=n ei)sin, kai\ ai( luCHni/ai ai( e(pta\ e(pta\ e)kklEsi/ai ei)si/n.
Ap 1:20 to mystErion tOn hepta asterOn hus eides epi tEs deXias mu, kai tas hepta lyCHnias tas CHrysas: hoi hepta asteres aNgeloi tOn hepta ekklEsiOn eisin, kai hai lyCHniai hai hepta hepta ekklEsiai eisin.
Ap 1:20 ra----nsn- n-----nsn- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- rr----apm- v-2aai-s-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- rp----gs-- c--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- ra----apf- a-----apf- ra----npm- a-----npm- n-----npm- n-----npm- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- v-3pai-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----npf- a-----npf- a-----npf- n-----npf- v-3pai-p--
Ap 1:20 G3588 G3466 G3588 G2033 G0792 G3739 G1492 G1909 G3588 G1188 G3450 G2532 G3588 G2033 G3087 G3588 G5552 G3588 G2033 G0792 G0032 G3588 G2033 G1577 G1526 G2532 G3588 G3087 G3588 G2033 G2033 G1577 G1526
Ap 1:20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.
Ap 1:20
Ap 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 1:20
Ap 1:20  Tajemnica  siedem  gwiazdki  że  online  w  prawa ręka  Mój  i  siedem  złoto  uchwyty  siedem  gwiazdki  substancja  Anioły  siedem  Kościoły  i  siedem  uchwyty  że  online  substancja  siedem  Kościoły
Ap 1:20 G3466 G2033 G0792 G3739 G1492 G1909 G1188 G3450 G2532 G2033 G5552 G3087 G2033 G0792 G1526 G0032 G2033 G1577 G2532 G2033 G3087 G3739 G1492 G1526 G2033 G1577
Copyright by Cezary Podolski