Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap11      do_str_głównej      do_Ap13      
Ap 12:1 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,                                              
Ap 12:1 *kai\ sEmei=on me/ga O)/fTE e)n tO=| ou)ranO=|, gunE\ peribeblEme/nE to\n E(/lion, kai\ E( selE/nE u(poka/tO tO=n podO=n au)tE=s, kai\ e)pi\ tE=s kefalE=s au)tE=s ste/fanos a)ste/rOn dO/deka,
Ap 12:1 kai sEmeion mega OfTE en tO uranO, gynE peribeblEmenE ton hElion, kai hE selEnE hypokatO tOn podOn autEs, kai epi tEs kefalEs autEs stefanos asterOn dOdeka,
Ap 12:1 c--------- n-----nsn- a-----nsn- v-3api-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----nsf- v--xmpnsf- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- n-----nsm- n-----gpm- a-----gpm-
Ap 12:1 G2532 G4592 G3173 G3700 G1722 G3588 G3772 G1135 G4016 G3588 G2246 G2532 G3588 G4582 G5270 G3588 G4228 G0846 G2532 G1909 G3588 G2776 G0846 G4735 G0792 G1427
Ap 12:1 Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ap 12:1
Ap 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:1
Ap 12:1  I  był  w  niebo  wielki  znak  żona  ubrany  w  słońce  pod  stóp  jego  księżyc  i  w  Rozdział  jego  korona  dwanaście  gwiazdki
Ap 12:1 G2532 G3700 G1722 G3772 G3173 G4592 G1135 G4016 G4016 G2246 G5270 G4228 G0846 G4582 G2532 G1909 G2776 G0846 G4735 G1427 G0792
Ap 12:2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.                                                                              
Ap 12:2 kai\ e)n gastri\ e)/CHousa, kai\ kra/DZei O)di/nousa kai\ basaniDZome/nE tekei=n.
Ap 12:2 kai en gastri eCHusa, kai kraDZei Odinusa kai basaniDZomenE tekein.
Ap 12:2 c--------- p--------- n-----dsf- v--papnsf- c--------- v-3pai-s-- v--papnsf- c--------- v--pppnsf- v--aan----
Ap 12:2 G2532 G1722 G1064 G2192 G2532 G2896 G5605 G2532 G0928 G5088
Ap 12:2 A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
Ap 12:2
Ap 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:2
Ap 12:2  miał  w  brzuch  krzyczeć  ból  i  męka  Narodziny
Ap 12:2 G2192 G1722 G1064 G2896 G5605 G2532 G0928 G5088
Ap 12:3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,                                                
Ap 12:3 kai\ O)/fTE a)/llo sEmei=on e)n tO=| ou)ranO=|, kai\ i)dou\ dra/kOn me/gas purro/s, e)/CHOn kefala\s e(pta\ kai\ ke/rata de/ka kai\ e)pi\ ta\s kefala\s au)tou= e(pta\ diadE/mata,
Ap 12:3 kai OfTE allo sEmeion en tO uranO, kai idu drakOn megas pyrros, eCHOn kefalas hepta kai kerata deka kai epi tas kefalas autu hepta diadEmata,
Ap 12:3 c--------- v-3api-s-- a-----nsn- n-----nsn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- v--papnsm- n-----apf- a-----apf- c--------- n-----apn- a-----apn- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsm- a-----apn- n-----apn-
Ap 12:3 G2532 G3700 G0243 G4592 G1722 G3588 G3772 G2532 G2400 G1404 G3173 G4450 G2192 G2776 G2033 G2532 G2768 G1176 G2532 G1909 G3588 G2776 G0846 G2033 G1238
Ap 12:3 I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów -
Ap 12:3
Ap 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:3
Ap 12:3  I  więcej  znak  był  w  niebo  tutaj  wielki  czerwony  smok  z  rodzina  Głowice  i  dziesięć  rogi  i  w  Głowice  jego  siedem  korony
Ap 12:3 G2532 G0243 G4592 G3700 G1722 G3772 G2400 G3173 G4450 G1404 G2192 G2033 G2776 G2532 G1176 G2768 G2532 G1909 G2776 G0846 G2033 G1238
Ap 12:4 καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.                              
Ap 12:4 kai\ E( ou)ra\ au)tou= su/rei to\ tri/ton tO=n a)ste/rOn tou= ou)ranou= kai\ e)/balen au)tou\s ei)s tE\n gE=n. kai\ o( dra/kOn e(/stEken e)nO/pion tE=s gunaiko\s tE=s mellou/sEs tekei=n, i(/na o(/tan te/kE| to\ te/knon au)tE=s katafa/gE|.
Ap 12:4 kai hE ura autu syrei to triton tOn asterOn tu uranu kai ebalen autus eis tEn gEn. kai ho drakOn hestEken enOpion tEs gynaikos tEs mellusEs tekein, hina hotan tekE to teknon autEs katafagE.
Ap 12:4 c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- v-3pai-s-- ra----asn- a-----asn- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- v--papgsf- v--aan---- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsf- v-3aas-s--
Ap 12:4 G2532 G3588 G3769 G0846 G4951 G3588 G5154 G3588 G0792 G3588 G3772 G2532 G0906 G0846 G1519 G3588 G1093 G2532 G3588 G1404 G2476 G1799 G3588 G1135 G3588 G3195 G5088 G2443 G3752 G5088 G3588 G5043 G0846 G2719
Ap 12:4 i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.
Ap 12:4
Ap 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:4
Ap 12:4  Ogon  jego  zwrócił  niebo  trzeci  część  gwiazdki  i  cast  ich  w  ziemia  Smok  to  był  przed  żona  który  powinien  rodzić  tak  kiedy  nosić  pożerać  jego  Kochanie
Ap 12:4 G3769 G0846 G4951 G3772 G5154 G5154 G0792 G2532 G0906 G0846 G1519 G1093 G1404 G3588 G2476 G1799 G1135 G3588 G3195 G5088 G2443 G3752 G5088 G2719 G0846 G5043
Ap 12:5 καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.                                              
Ap 12:5 kai\ e)/teken ui(o/n, a)/rsen, o(\s me/llei poimai/nein pa/nta ta\ e)/TnE e)n r(a/bdO| sidEra=|: kai\ E(rpa/sTE to\ te/knon au)tE=s pro\s to\n Teo\n kai\ pro\s to\n Tro/non au)tou=.
Ap 12:5 kai eteken hyion, arsen, hos mellei poimainein panta ta eTnE en rabdO sidEra: kai hErpasTE to teknon autEs pros ton Teon kai pros ton Tronon autu.
Ap 12:5 c--------- v-3aai-s-- n-----asm- a-----asn- rr----nsm- v-3pai-s-- v--pan---- a-----apn- ra----apn- n-----apn- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Ap 12:5 G2532 G5088 G5207 G0730 G3739 G3195 G4165 G3956 G3588 G1484 G1722 G4464 G4603 G2532 G0726 G3588 G5043 G0846 G4314 G3588 G2316 G2532 G4314 G3588 G2362 G0846
Ap 12:5 I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.
Ap 12:5
Ap 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:5
Ap 12:5  I  otwór  Kochanie  mężczyzna  płeć  który  powinien  karmić  wszystko  osoby  pręt  żelazo  i  zachwycony  był  dziecko  jego  do  Bóg  i  tron  Jego
Ap 12:5 G2532 G5088 G5207 G0730 G0730 G3739 G3195 G4165 G3956 G1484 G4464 G4603 G2532 G0726 G0726 G5043 G0846 G4314 G2316 G2532 G2362 G0846
Ap 12:6 καὶ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.                                                    
Ap 12:6 kai\ E( gunE\ e)/fugen ei)s tE\n e)/rEmon, o(/pou e)/CHei e)kei= to/pon E(toimasme/non a)po\ tou= Teou=, i(/na e)kei= tre/fOsin au)tE\n E(me/ras CHili/as diakosi/as e(XE/konta.
Ap 12:6 kai hE gynE efygen eis tEn erEmon, hopu eCHei ekei topon hEtoimasmenon apo tu Teu, hina ekei trefOsin autEn hEmeras CHilias diakosias heXEkonta.
Ap 12:6 c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- d--------- v-3pai-s-- d--------- n-----asm- v--xppasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- v-3pas-p-- rp----asf- n-----apf- a-----apf- a-----apf- a-----apf-
Ap 12:6 G2532 G3588 G1135 G5343 G1519 G3588 G2048 G3699 G2192 G1563 G5117 G2090 G0575 G3588 G2316 G2443 G1563 G5142 G0846 G2250 G5507 G1250 G1835
Ap 12:6 A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
Ap 12:6
Ap 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:6
Ap 12:6 A  żona  prowadził  w  pustynia  gdzie  przygotowany  był  dla  to  miejsce  z  Bóg  że  karmione  jego  tam  1000  dwieście  sześćdziesiąt  dni
Ap 12:6 G2532 G1135 G5343 G1519 G2048 G3699 G2090 G2090 G2192 G2192 G5117 G0575 G2316 G2443 G5142 G0846 G1563 G5507 G1250 G1835 G2250
Ap 12:7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,                                                
Ap 12:7 *kai\ e)ge/neto po/lemos e)n tO=| ou)ranO=|, o( *miCHaE\l kai\ oi( a)/ggeloi au)tou= tou= polemE=sai meta\ tou= dra/kontos. kai\ o( dra/kOn e)pole/mEsen kai\ oi( a)/ggeloi au)tou=,
Ap 12:7 kai egeneto polemos en tO uranO, ho miCHaEl kai hoi aNgeloi autu tu polemEsai meta tu drakontos. kai ho drakOn epolemEsen kai hoi aNgeloi autu,
Ap 12:7 c--------- v-3ami-s-- n-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- ra----gsn- v--aan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
Ap 12:7 G2532 G1096 G4171 G1722 G3588 G3772 G3588 G3413 G2532 G3588 G0032 G0846 G3588 G4170 G3326 G3588 G1404 G2532 G3588 G1404 G4170 G2532 G3588 G0032 G0846
Ap 12:7 I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
Ap 12:7
Ap 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:7
Ap 12:7  I  miejsce  w  niebo  wojna  Michael  i  Anioły  jego  walczył  v.  Smok  i  smok  i  Anioły  jego  walczył
Ap 12:7 G2532 G1096 G1722 G3772 G4171 G3413 G2532 G0032 G0846 G4170 G2596 G1404 G2532 G1404 G2532 G0032 G0846 G4170
Ap 12:8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.                                                                            
Ap 12:8 kai\ ou)k i)/sCHusen, ou)de\ to/pos eu(re/TE au)tO=n e)/ti e)n tO=| ou)ranO=|.
Ap 12:8 kai uk isCHysen, ude topos heureTE autOn eti en tO uranO.
Ap 12:8 c--------- d--------- v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- v-3api-s-- rp----gpm- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ap 12:8 G2532 G3756 G2480 G3761 G5117 G2147 G0846 G2089 G1722 G3588 G3772
Ap 12:8 ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
Ap 12:8
Ap 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:8
Ap 12:8  ale  nie  stał  i  nie  znalezionych  już  ich  miejsce  w  niebo
Ap 12:8 G2532 G3756 G2480 G3777 G3777 G2147 G2089 G0848 G5117 G1722 G3772
Ap 12:9 καὶ ἐβλήθη δράκων μέγας, ὄφις ἀρχαῖος, καλούμενος Διάβολος καὶ Σατανᾶς, πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.                                  
Ap 12:9 kai\ e)blE/TE o( dra/kOn o( me/gas, o( o)/fis o( a)rCHai=os, o( kalou/menos *dia/bolos kai\ o( *satana=s, o( planO=n tE\n oi)koume/nEn o(/lEn e)blE/TE ei)s tE\n gE=n, kai\ oi( a)/ggeloi au)tou= met' au)tou= e)blE/TEsan.
Ap 12:9 kai eblETE ho drakOn ho megas, ho ofis ho arCHaios, ho kalumenos diabolos kai ho satanas, ho planOn tEn oikumenEn holEn eblETE eis tEn gEn, kai hoi aNgeloi autu met' autu eblETEsan.
Ap 12:9 c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- a-----asf- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- rp----gsm- v-3api-p--
Ap 12:9 G2532 G0906 G3588 G1404 G3588 G3173 G3588 G3789 G3588 G0744 G3588 G2564 G1228 G2532 G3588 G4567 G3588 G4105 G3588 G3625 G3650 G0906 G1519 G3588 G1093 G2532 G3588 G0032 G0846 G3326 G0846 G0906
Ap 12:9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
Ap 12:9
Ap 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:9
Ap 12:9  I  głosów  był  wielki  smok  starożytny  wąż  o nazwie  Diabeł  i  Szatan  zwodzi  wszystko  wszechświat  głosów  w  ziemia  i  Anioły  jego  głosów  z  go
Ap 12:9 G2532 G0906 G0906 G3173 G1404 G0744 G3789 G2564 G1228 G2532 G4567 G4105 G3650 G3625 G0906 G1519 G1093 G2532 G0032 G0846 G0906 G3326 G0846
Ap 12:10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, Ἄρτι ἐγένετο σωτηρία καὶ δύναμις καὶ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.          
Ap 12:10 kai\ E)/kousa fOnE\n mega/lEn e)n tO=| ou)ranO=| le/gousan, *)/arti e)ge/neto E( sOtEri/a kai\ E( du/namis kai\ E( basilei/a tou= Teou= E(mO=n kai\ E( e)Xousi/a tou= *CHristou= au)tou=, o(/ti e)blE/TE o( katE/gOr tO=n a)delfO=n E(mO=n, o( katEgorO=n au)tou\s e)nO/pion tou= Teou= E(mO=n E(me/ras kai\ nukto/s.
Ap 12:10 kai Ekusa fOnEn megalEn en tO uranO legusan, arti egeneto hE sOtEria kai hE dynamis kai hE basileia tu Teu hEmOn kai hE eXusia tu CHristu autu, hoti eblETE ho katEgOr tOn adelfOn hEmOn, ho katEgorOn autus enOpion tu Teu hEmOn hEmeras kai nyktos.
Ap 12:10 c--------- v-1aai-s-- n-----asf- a-----asf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--papasf- d--------- v-3ami-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- ra----nsm- v--papnsm- rp----apm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
Ap 12:10 G2532 G0191 G5456 G3173 G1722 G3588 G3772 G3004 G0737 G1096 G3588 G4991 G2532 G3588 G1411 G2532 G3588 G0932 G3588 G2316 G2257 G2532 G3588 G1849 G3588 G5547 G0846 G3754 G0906 G3588 G2725 G3588 G0080 G2257 G3588 G2723 G0846 G1799 G3588 G2316 G2257 G2250 G2532 G3571
Ap 12:10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Ap 12:10
Ap 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:10
Ap 12:10  I  słyszałem  głośno  głos  głośnik  w  niebo  teraz  przyjść  zbawienie  i  siła  i  królestwo  Bóg  nasz  i  moc  Chrystus  Jego  że  głosów  oszczerca  bracia  nasz  oskarża  ich  przed  Bóg  nasz  dzień  i  noc
Ap 12:10 G2532 G0191 G3173 G5456 G3004 G1722 G3772 G0737 G1096 G4991 G2532 G1411 G2532 G0932 G2316 G2257 G2532 G1849 G5547 G0846 G3754 G2598 G2723 G0080 G2257 G2725 G0846 G1799 G2316 G2257 G2250 G2532 G3571
Ap 12:11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.                                                  
Ap 12:11 kai\ au)toi\ e)ni/kEsan au)to\n dia\ to\ ai(=ma tou= a)rni/ou kai\ dia\ to\n lo/gon tE=s marturi/as au)tO=n, kai\ ou)k E)ga/pEsan tE\n PSuCHE\n au)tO=n a)/CHri Tana/tou.
Ap 12:11 kai autoi enikEsan auton dia to haima tu arniu kai dia ton logon tEs martyrias autOn, kai uk EgapEsan tEn PSyCHEn autOn aCHri Tanatu.
Ap 12:11 c--------- rp----npm- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- c--------- d--------- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- p--------- n-----gsm-
Ap 12:11 G2532 G0846 G3528 G0846 G1223 G3588 G0129 G3588 G0721 G2532 G1223 G3588 G3056 G3588 G3141 G0846 G2532 G3756 G0025 G3588 G5590 G0846 G0891 G2288
Ap 12:11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
Ap 12:11
Ap 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:11
Ap 12:11  wygrałem  jego  krew  krew  Baranek  i  krótko mówiąc  krótko mówiąc  dowód  jego  i  nie  lubi  dusza  jego  do  śmierć
Ap 12:11 G3528 G0846 G0129 G1223 G0721 G2532 G1223 G3056 G3141 G0846 G2532 G3756 G0025 G5590 G0846 G0891 G2288
Ap 12:12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, [οἱ] οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.                                      
Ap 12:12 dia\ tou=to eu)frai/nesTe, [oi(] ou)ranoi\ kai\ oi( e)n au)toi=s skEnou=ntes: ou)ai\ tE\n gE=n kai\ tE\n Ta/lassan, o(/ti kate/bE o( dia/bolos pro\s u(ma=s e)/CHOn Tumo\n me/gan, ei)dO\s o(/ti o)li/gon kairo\n e)/CHei.
Ap 12:12 dia tuto eufrainesTe, [hoi] uranoi kai hoi en autois skEnuntes: uai tEn gEn kai tEn Talassan, hoti katebE ho diabolos pros hymas eCHOn Tymon megan, eidOs hoti oligon kairon eCHei.
Ap 12:12 p--------- rd----asn- v-2ppd-p-- ra----vpm- n-----vpm- c--------- ra----vpm- p--------- rp----dpm- v--papvpm- x--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- a-----nsm- p--------- rp----ap-- v--papnsm- n-----asm- a-----asm- v--xapnsm- c--------- a-----asm- n-----asm- v-3pai-s--
Ap 12:12 G1223 G5124 G2165 G3588 G3772 G2532 G3588 G1722 G0846 G4637 G3759 G3588 G1093 G2532 G3588 G2281 G3754 G2597 G3588 G1228 G4314 G5209 G2192 G2372 G3173 G1492 G3754 G3641 G2540 G2192
Ap 12:12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.
Ap 12:12
Ap 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:12
Ap 12:12  Tak  Tak  zabawa  niebo  i  zamieszkują  w  ich  Żal  życie  ziemia  i  morze  że  do  ty, wy  gone  diabeł  w  silny  wściekłość  wiedząc,  że  mało  pozostaje  czas
Ap 12:12 G1223 G5124 G2165 G3772 G2532 G4637 G1722 G0846 G3759 G2730 G1093 G2532 G2281 G3754 G4314 G5209 G2597 G1228 G2192 G3173 G2372 G1492 G3754 G3641 G2192 G2540
Ap 12:13 Καὶ ὅτε εἶδεν δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.                                                                
Ap 12:13 *kai\ o(/te ei)=den o( dra/kOn o(/ti e)blE/TE ei)s tE\n gE=n, e)di/OXen tE\n gunai=ka E(/tis e)/teken to\n a)/rsena.
Ap 12:13 kai hote eiden ho drakOn hoti eblETE eis tEn gEn, ediOXen tEn gynaika hEtis eteken ton arsena.
Ap 12:13 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rr----nsf- v-3aai-s-- ra----asm- a-----asm-
Ap 12:13 G2532 G3753 G1492 G3588 G1404 G3754 G0906 G1519 G3588 G1093 G1377 G3588 G1135 G3748 G5088 G3588 G0730
Ap 12:13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.
Ap 12:13
Ap 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:13
Ap 12:13  Kiedy  zaś  smok  widziałem  że  głosów  w  ziemia  rozpoczął  pościg  żona  który  otwór  mężczyzna  płeć
Ap 12:13 G3753 G2532 G1404 G1492 G3754 G0906 G1519 G1093 G1377 G1377 G1135 G3748 G5088 G0730 G0730
Ap 12:14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.                                
Ap 12:14 kai\ e)do/TEsan tE=| gunaiki\ ai( du/o pte/ruges tou= a)etou= tou= mega/lou, i(/na pe/tEtai ei)s tE\n e)/rEmon ei)s to\n to/pon au)tE=s, o(/pou tre/fetai e)kei= kairo\n kai\ kairou\s kai\ E(/misu kairou= a)po\ prosO/pou tou= o)/feOs.
Ap 12:14 kai edoTEsan tE gynaiki hai dyo pteryges tu aetu tu megalu, hina petEtai eis tEn erEmon eis ton topon autEs, hopu trefetai ekei kairon kai kairus kai hEmisy kairu apo prosOpu tu ofeOs.
Ap 12:14 c--------- v-3api-p-- ra----dsf- n-----dsf- ra----npf- a-----npf- n-----npf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm- c--------- v-3pms-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsf- d--------- v-3ppi-s-- d--------- n-----asm- c--------- n-----apm- c--------- a-----asn- n-----gsm- p--------- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 12:14 G2532 G1325 G3588 G1135 G3588 G1417 G4420 G3588 G0105 G3588 G3173 G2443 G4072 G1519 G3588 G2048 G1519 G3588 G5117 G0846 G3699 G5142 G1563 G2540 G2532 G2540 G2532 G2255 G2540 G0575 G4383 G3588 G3789
Ap 12:14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.
Ap 12:14
Ap 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:14
Ap 12:14  I  dany  były  żona  dwa  skrzydło  duży  Orzeł  że  pływające  w  pustynia  w  ich  miejsce  z  osoba  wąż  tam  tam  ate  czas  czasy  i  polvremeni  polvremeni
Ap 12:14 G2532 G1325 G1325 G1135 G1417 G4420 G3173 G0105 G2443 G4072 G1519 G2048 G1519 G0846 G5117 G0575 G4383 G3789 G1563 G3699 G5142 G2540 G2540 G2532 G2255 G2540
Ap 12:15 καὶ ἔβαλεν ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.                                                              
Ap 12:15 kai\ e)/balen o( o)/fis e)k tou= sto/matos au)tou= o)pi/sO tE=s gunaiko\s u(/dOr O(s potamo/n, i(/na au)tE\n potamofo/rEton poiE/sE|.
Ap 12:15 kai ebalen ho ofis ek tu stomatos autu opisO tEs gynaikos hydOr hOs potamon, hina autEn potamoforEton poiEsE.
Ap 12:15 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----asn- c--------- n-----asm- c--------- rp----asf- a-----asf- v-3aas-s--
Ap 12:15 G2532 G0906 G3588 G3789 G1537 G3588 G4750 G0846 G3694 G3588 G1135 G5204 G5613 G4215 G2443 G0846 G4216 G4160
Ap 12:15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła.
Ap 12:15
Ap 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:15
Ap 12:15  I  niech  wąż  z  karmić  jego  za  żona  woda  jako  rzeka  tak  urzec  urzec  jego  rzeka
Ap 12:15 G2532 G0906 G3789 G1537 G4750 G0846 G3694 G1135 G5204 G5613 G4215 G2443 G4160 G4216 G5026 G4216
Ap 12:16 καὶ ἐβοήθησεν γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.                                                
Ap 12:16 kai\ e)boE/TEsen E( gE= tE=| gunaiki/, kai\ E)/noiXen E( gE= to\ sto/ma au)tE=s kai\ kate/pien to\n potamo\n o(\n e)/balen o( dra/kOn e)k tou= sto/matos au)tou=.
Ap 12:16 kai eboETEsen hE gE tE gynaiki, kai EnoiXen hE gE to stoma autEs kai katepien ton potamon hon ebalen ho drakOn ek tu stomatos autu.
Ap 12:16 c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----asn- n-----asn- rp----gsf- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rr----asm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Ap 12:16 G2532 G0997 G3588 G1093 G3588 G1135 G2532 G0455 G3588 G1093 G3588 G4750 G0846 G2532 G2666 G3588 G4215 G3739 G0906 G3588 G1404 G1537 G3588 G4750 G0846
Ap 12:16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.
Ap 12:16
Ap 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:16
Ap 12:16  Ale  ziemia  pomógł  żona  i  gapić się  ziemia  usta  ich  i  połknięciu  rzeka  który  niech  smok  z  karmić  jego
Ap 12:16 G2532 G1093 G0997 G1135 G2532 G0455 G1093 G4750 G0846 G2532 G2666 G4215 G3739 G0906 G1404 G1537 G4750 G0846
Ap 12:17 καὶ ὠργίσθη δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ·                                          
Ap 12:17 kai\ O)rgi/sTE o( dra/kOn e)pi\ tE=| gunaiki/, kai\ a)pE=lTen poiE=sai po/lemon meta\ tO=n loipO=n tou= spe/rmatos au)tE=s, tO=n tErou/ntOn ta\s e)ntola\s tou= Teou= kai\ e)CHo/ntOn tE\n marturi/an *)iEsou=:
Ap 12:17 kai OrgisTE ho drakOn epi tE gynaiki, kai apElTen poiEsai polemon meta tOn loipOn tu spermatos autEs, tOn tEruntOn tas entolas tu Teu kai eCHontOn tEn martyrian iEsu:
Ap 12:17 c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3aai-s-- v--aan---- n-----asm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsf- ra----gpm- v--papgpm- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--papgpm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Ap 12:17 G2532 G3710 G3588 G1404 G1909 G3588 G1135 G2532 G0565 G4160 G4171 G3326 G3588 G3062 G3588 G4690 G0846 G3588 G5083 G3588 G1785 G3588 G2316 G2532 G2192 G3588 G3141 G2424
Ap 12:17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
Ap 12:17
Ap 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:17
Ap 12:17  I  wściekłość  smok  w  żona  i  iść  przystąpić  nadużycie  z  inny  ziarno  jego  konserwowanie  przykazań  Bóg  i  Mieć  świadectwo  Jezus  Chrystus
Ap 12:17 G2532 G3710 G1404 G1909 G1135 G2532 G0565 G4160 G4171 G3326 G3062 G4690 G0846 G5083 G1785 G2316 G2532 G2192 G3141 G2424 G5547
Ap 12:18 καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.                                                                                    
Ap 12:18 kai\ e)sta/TE e)pi\ tE\n a)/mmon tE=s Tala/ssEs.
Ap 12:18 kai estaTE epi tEn ammon tEs TalassEs.
Ap 12:18 c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 12:18 G2532 G2476 G1909 G3588 G0285 G3588 G2281
Ap 12:18  I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.
Ap 12:18
Ap 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 12:18
Ap 12:18 (=Ap 12,18a) I  był  w  piasek  Morski
Ap 12:18 G2532 G2476 G1909 G0285 G2281
Copyright by Cezary Podolski