Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap12      do_str_głównej      do_Ap14      
Ap 13:1 Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα[τα] βλασφημίας.                                
Ap 13:1 *kai\ ei)=don e)k tE=s Tala/ssEs TEri/on a)nabai=non, e)/CHon ke/rata de/ka kai\ kefala\s e(pta/, kai\ e)pi\ tO=n kera/tOn au)tou= de/ka diadE/mata, kai\ e)pi\ ta\s kefala\s au)tou= o)no/ma[ta] blasfEmi/as.
Ap 13:1 kai eidon ek tEs TalassEs TErion anabainon, eCHon kerata deka kai kefalas hepta, kai epi tOn keratOn autu deka diadEmata, kai epi tas kefalas autu onoma[ta] blasfEmias.
Ap 13:1 c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----asn- v--papasn- v--papasn- n-----apn- a-----apn- c--------- n-----apf- a-----apf- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsn- a-----apn- n-----apn- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsn- n-----apn- n-----gsf-
Ap 13:1 G2532 G1492 G1537 G3588 G2281 G2342 G0305 G2192 G2768 G1176 G2532 G2776 G2033 G2532 G1909 G3588 G2768 G0846 G1176 G1238 G2532 G1909 G3588 G2776 G0846 G3686 G0988
Ap 13:1  I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.
Ap 13:1
Ap 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:1
Ap 13:1 (=Ap 12,18b) i  widziałem  wschodzących  z  Morze  bestia  z  rodzina  Głowice  i  dziesięć  rogi  w  rogi  jego  dziesięć  korony  i  w  Głowice  jego  Nazwy  bluźnierczy
Ap 13:1 G2532 G1492 G0305 G1537 G2281 G2342 G2192 G2033 G2776 G2532 G1176 G2768 G1909 G2768 G0846 G1176 G1238 G2532 G1909 G2776 G0846 G3686 G0988
Ap 13:2 καὶ τὸ θηρίον εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην.              
Ap 13:2 kai\ to\ TEri/on o(\ ei)=don E)=n o(/moion parda/lei, kai\ oi( po/des au)tou= O(s a)/rkou, kai\ to\ sto/ma au)tou= O(s sto/ma le/ontos. kai\ e)/dOken au)tO=| o( dra/kOn tE\n du/namin au)tou= kai\ to\n Tro/non au)tou= kai\ e)Xousi/an mega/lEn.
Ap 13:2 kai to TErion ho eidon En homoion pardalei, kai hoi podes autu hOs arku, kai to stoma autu hOs stoma leontos. kai edOken autO ho drakOn tEn dynamin autu kai ton Tronon autu kai eXusian megalEn.
Ap 13:2 c--------- ra----nsn- n-----nsn- rr----asn- v-1aai-s-- v-3iai-s-- a-----nsn- n-----dsf- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsn- c--------- n-----gsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsn- c--------- n-----nsn- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsn- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gsn- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsn- c--------- n-----asf- a-----asf-
Ap 13:2 G2532 G3588 G2342 G3739 G1492 G2258 G3664 G3917 G2532 G3588 G4228 G0846 G5613 G0715 G2532 G3588 G4750 G0846 G5613 G4750 G3023 G2532 G1325 G0846 G3588 G1404 G3588 G1411 G0846 G2532 G3588 G2362 G0846 G2532 G1849 G3173
Ap 13:2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
Ap 13:2
Ap 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:2
Ap 13:2  Bestia  kogo  online  był  podobny  lampart  stóp  to  jako  Niedźwiedzie  i  przepaść  to  jako  przepaść  lew  i  dał  go  smok  siła  jego  i  tron  jego  i  wielki  moc
Ap 13:2 G2342 G3739 G1492 G2258 G3664 G3917 G4228 G0846 G5613 G0715 G2532 G4750 G0846 G5613 G4750 G3023 G2532 G1325 G0846 G1404 G1411 G0846 G2532 G2362 G0846 G2532 G3173 G1849
Ap 13:3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου,                                    
Ap 13:3 kai\ mi/an e)k tO=n kefalO=n au)tou= O(s e)sfagme/nEn ei)s Ta/naton, kai\ E( plEgE\ tou= Tana/tou au)tou= e)Terapeu/TE. kai\ e)Tauma/sTE o(/lE E( gE= o)pi/sO tou= TEri/ou,
Ap 13:3 kai mian ek tOn kefalOn autu hOs esfagmenEn eis Tanaton, kai hE plEgE tu Tanatu autu eTerapeuTE. kai eTaumasTE holE hE gE opisO tu TEriu,
Ap 13:3 c--------- a-----asf- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gsn- c--------- v--xppasf- p--------- n-----asm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsn- v-3api-s-- c--------- v-3api-s-- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 13:3 G2532 G3391 G1537 G3588 G2776 G0846 G5613 G4969 G1519 G2288 G2532 G3588 G4127 G3588 G2288 G0846 G2323 G2532 G2296 G3650 G3588 G1093 G3694 G3588 G2342
Ap 13:3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;
Ap 13:3
Ap 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:3
Ap 13:3  I  online  jeden  Cele  jego  jako  śmiertelnie  był  ranny  ale  to  śmiertelnie  rana  uzdrowiony  I  dziwili  podziwiać  wszystko  ziemia  oglądania  dla  bestia  i  skłonił  smok  który  dał  moc  bestia
Ap 13:3 G2532 G1492 G3391 G2776 G0846 G5613 G2288 G4969 G4969 G2532 G3588 G2288 G4127 G2323 G2532 G2296 G2296 G3650 G1093 G3694 G3694 G2342 G2532 G4352 G1404 G3739 G1325 G1849 G2342
Ap 13:4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες, Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;                                    
Ap 13:4 kai\ proseku/nEsan tO=| dra/konti o(/ti e)/dOken tE\n e)Xousi/an tO=| TEri/O|, kai\ proseku/nEsan tO=| TEri/O| le/gontes, *ti/s o(/moios tO=| TEri/O|, kai\ ti/s du/natai polemE=sai met' au)tou=;
Ap 13:4 kai prosekynEsan tO drakonti hoti edOken tEn eXusian tO TEriO, kai prosekynEsan tO TEriO legontes, tis homoios tO TEriO, kai tis dynatai polemEsai met' autu;
Ap 13:4 c--------- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3aai-p-- ra----dsn- n-----dsn- v--papnpm- ri----nsm- a-----nsm- ra----dsn- n-----dsn- c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- v--aan---- p--------- rp----gsn-
Ap 13:4 G2532 G4352 G3588 G1404 G3754 G1325 G3588 G1849 G3588 G2342 G2532 G4352 G3588 G2342 G3004 G5101 G3664 G3588 G2342 G2532 G5100 G1410 G4170 G3326 G0846
Ap 13:4 i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?
Ap 13:4
Ap 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:4
Ap 13:4  i  skłonił  bestia  mówi  kto  podobny  bestia  do  kto  może  walka  z  go
Ap 13:4 G2532 G4352 G2342 G3004 G5101 G3664 G2342 G3588 G5101 G1410 G4170 G3326 G0846
Ap 13:5 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο.                                                    
Ap 13:5 *kai\ e)do/TE au)tO=| sto/ma lalou=n mega/la kai\ blasfEmi/as, kai\ e)do/TE au)tO=| e)Xousi/a poiE=sai mE=nas tessera/konta [kai\] du/o.
Ap 13:5 kai edoTE autO stoma lalun megala kai blasfEmias, kai edoTE autO eXusia poiEsai mEnas tesserakonta [kai] dyo.
Ap 13:5 c--------- v-3api-s-- rp----dsn- n-----nsn- v--papnsn- a-----apn- c--------- n-----apf- c--------- v-3api-s-- rp----dsn- n-----nsf- v--aan---- n-----apm- a-----apm- c--------- a-----apm-
Ap 13:5 G2532 G1325 G0846 G4750 G2980 G3173 G2532 G0988 G2532 G1325 G0846 G1849 G4160 G3376 G5062 G2532 G1417
Ap 13:5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.
Ap 13:5
Ap 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:5
Ap 13:5  I  dany  były  go  usta  mówi  dumnie  i  bluźnierczy  i  dany  go  moc  akt  czterdzieści  dwa  miesiąc
Ap 13:5 G2532 G1325 G1325 G0846 G4750 G2980 G3173 G2532 G0988 G2532 G1325 G0846 G1849 G4160 G5062 G1417 G3376
Ap 13:6 καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.                                        
Ap 13:6 kai\ E)/noiXen to\ sto/ma au)tou= ei)s blasfEmi/as pro\s to\n Teo/n, blasfEmE=sai to\ o)/noma au)tou= kai\ tE\n skEnE\n au)tou=, tou\s e)n tO=| ou)ranO=| skEnou=ntas.
Ap 13:6 kai EnoiXen to stoma autu eis blasfEmias pros ton Teon, blasfEmEsai to onoma autu kai tEn skEnEn autu, tus en tO uranO skEnuntas.
Ap 13:6 c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsn- p--------- n-----apf- p--------- ra----asm- n-----asm- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ra----apm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--papapm-
Ap 13:6 G2532 G0455 G3588 G4750 G0846 G1519 G0988 G4314 G3588 G2316 G0987 G3588 G3686 G0846 G2532 G3588 G4633 G0846 G3588 G1722 G3588 G3772 G4637
Ap 13:6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.
Ap 13:6
Ap 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:6
Ap 13:6  I  otwarty  usta  ich  dla  bluźnierstwo  w  Bóg  ubliżać  nazwa  Jego  i  obudowa  Jego  i  Życie  w  niebo
Ap 13:6 G2532 G0455 G4750 G0846 G1519 G0988 G4314 G2316 G0987 G3686 G0846 G2532 G4633 G0846 G2532 G4637 G1722 G3772
Ap 13:7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.                                      
Ap 13:7 kai\ e)do/TE au)tO=| poiE=sai po/lemon meta\ tO=n a(gi/On kai\ nikE=sai au)tou/s, kai\ e)do/TE au)tO=| e)Xousi/a e)pi\ pa=san fulE\n kai\ lao\n kai\ glO=ssan kai\ e)/Tnos.
Ap 13:7 kai edoTE autO poiEsai polemon meta tOn hagiOn kai nikEsai autus, kai edoTE autO eXusia epi pasan fylEn kai laon kai glOssan kai eTnos.
Ap 13:7 c--------- v-3api-s-- rp----dsn- v--aan---- n-----asm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v--aan---- rp----apm- c--------- v-3api-s-- rp----dsn- n-----nsf- p--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asf- c--------- n-----asn-
Ap 13:7 G2532 G1325 G0846 G4160 G4171 G3326 G3588 G0040 G2532 G3528 G0846 G2532 G1325 G0846 G1849 G1909 G3956 G5443 G2532 G2992 G2532 G1100 G2532 G1484
Ap 13:7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.
Ap 13:7
Ap 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:7
Ap 13:7  I  dany  był  go  prowadzić  wojna  z  Świętych  i  wygrać  ich  i  dany  był  go  moc  przez  każdy  kolano  i  Osoby  i  język  i  plemię
Ap 13:7 G2532 G1325 G1325 G0846 G4160 G4171 G3326 G0040 G2532 G3528 G0846 G2532 G1325 G1325 G0846 G1849 G1909 G3956 G5443 G2532 G2992 G2532 G1100 G2532 G1484
Ap 13:8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.                                
Ap 13:8 kai\ proskunE/sousin au)to\n pa/ntes oi( katoikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s, ou(= ou) ge/graptai to\ o)/noma au)tou= e)n tO=| bibli/O| tE=s DZOE=s tou= a)rni/ou tou= e)sfagme/nou a)po\ katabolE=s ko/smou.
Ap 13:8 kai proskynEsusin auton pantes hoi katoikuntes epi tEs gEs, hu u gegraptai to onoma autu en tO bibliO tEs DZOEs tu arniu tu esfagmenu apo katabolEs kosmu.
Ap 13:8 c--------- v-3fai-p-- rp----asm- a-----npm- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsm- d--------- v-3xpi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--xppgsn- p--------- n-----gsf- n-----gsm-
Ap 13:8 G2532 G4352 G0846 G3956 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G3756 G3756 G1125 G3588 G3686 G0846 G1722 G3588 G0975 G3588 G2222 G3588 G0721 G3588 G4969 G0575 G2602 G2889
Ap 13:8 Wszyscz mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.
Ap 13:8
Ap 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:8
Ap 13:8  I  kult  go  wszystko  Życie  w  ziemia  który  Nazwy  nie  napisany  w  książka  Życie  Baranek  zabity  z stworzenia  Świat
Ap 13:8 G2532 G4352 G0846 G3956 G2730 G1909 G1093 G3739 G3686 G3756 G1125 G1722 G0976 G2222 G0721 G4969 G0575 G2602 G2889
Ap 13:9 Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω.                                                                            
Ap 13:9 *ei)/ tis e)/CHei ou)=s a)kousa/tO.
Ap 13:9 ei tis eCHei us akusatO.
Ap 13:9 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- n-----asn- v-3aad-s--
Ap 13:9 G1487 G5100 G2192 G3775 G0191
Ap 13:9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!
Ap 13:9
Ap 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:9
Ap 13:9  Kto  Kto  ma  ucho  słyszy
Ap 13:9 G1487 G5100 G2192 G3775 G0191
Ap 13:10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ὑπομονὴ καὶ πίστις τῶν ἁγίων.                                    
Ap 13:10 ei)/ tis ei)s ai)CHmalOsi/an, ei)s ai)CHmalOsi/an u(pa/gei: ei)/ tis e)n maCHai/rE| a)poktanTE=nai, au)to\n e)n maCHai/rE| a)poktanTE=nai. *(=Ode/ e)stin E( u(pomonE\ kai\ E( pi/stis tO=n a(gi/On.
Ap 13:10 ei tis eis aiCHmalOsian, eis aiCHmalOsian hypagei: ei tis en maCHairE apoktanTEnai, auton en maCHairE apoktanTEnai. hOde estin hE hypomonE kai hE pistis tOn hagiOn.
Ap 13:10 c--------- ri----nsm- p--------- n-----asf- p--------- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- ri----nsm- p--------- n-----dsf- v--apn---- rp----asm- p--------- n-----dsf- v--apn---- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- a-----gpm-
Ap 13:10 G1487 G5100 G1519 G0161 G1519 G0161 G5217 G1487 G5100 G1722 G3162 G0615 G0846 G1722 G3162 G0615 G5602 G2076 G3588 G5281 G2532 G3588 G4102 G3588 G0040
Ap 13:10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.
Ap 13:10
Ap 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:10
Ap 13:10  Kto  Kto  prowadzi  niewola  iść  w  niewola  kto  kto  miecz  zabija  powinien  być  zabity  miecz  Tutaj  cierpliwość  i  wiara  Świętych
Ap 13:10 G1487 G5100 G4863 G0161 G5217 G1519 G0161 G1487 G5100 G3162 G0615 G1163 G0615 G0615 G3162 G5602 G5281 G2532 G4102 G0040
Ap 13:11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.                                                  
Ap 13:11 *kai\ ei)=don a)/llo TEri/on a)nabai=non e)k tE=s gE=s, kai\ ei)=CHen ke/rata du/o o(/moia a)rni/O|, kai\ e)la/lei O(s dra/kOn.
Ap 13:11 kai eidon allo TErion anabainon ek tEs gEs, kai eiCHen kerata dyo homoia arniO, kai elalei hOs drakOn.
Ap 13:11 c--------- v-1aai-s-- a-----asn- n-----asn- v--papasn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3iai-s-- n-----apn- a-----apn- a-----npn- n-----dsn- c--------- v-3iai-s-- c--------- n-----nsm-
Ap 13:11 G2532 G1492 G0243 G2342 G0305 G1537 G3588 G1093 G2532 G2192 G2768 G1417 G3664 G0721 G2532 G2980 G5613 G1404
Ap 13:11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
Ap 13:11
Ap 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:11
Ap 13:11  I  widziałem  inny  bestia  wschodzących  z  Ziemia  miał  dwa  rogi  Podobny  baranek  i  powiedział  jako  smok
Ap 13:11 G2532 G1492 G0243 G2342 G0305 G1537 G1093 G2192 G1417 G2768 G3664 G0721 G2532 G2980 G5613 G1404
Ap 13:12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.                      
Ap 13:12 kai\ tE\n e)Xousi/an tou= prO/tou TEri/ou pa=san poiei= e)nO/pion au)tou=. kai\ poiei= tE\n gE=n kai\ tou\s e)n au)tE=| katoikou=ntas i(/na proskunE/sousin to\ TEri/on to\ prO=ton, ou(= e)Terapeu/TE E( plEgE\ tou= Tana/tou au)tou=.
Ap 13:12 kai tEn eXusian tu prOtu TEriu pasan poiei enOpion autu. kai poiei tEn gEn kai tus en autE katoikuntas hina proskynEsusin to TErion to prOton, hu eTerapeuTE hE plEgE tu Tanatu autu.
Ap 13:12 c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- a-----asf- v-3pai-s-- p--------- rp----gsn- c--------- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apm- p--------- rp----dsf- v--papapm- c--------- v-3fai-p-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- rr----gsn- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsn-
Ap 13:12 G2532 G3588 G1849 G3588 G4413 G2342 G3956 G4160 G1799 G0846 G2532 G4160 G3588 G1093 G2532 G3588 G1722 G0846 G2730 G2443 G4352 G3588 G2342 G3588 G4413 G3739 G2323 G3588 G4127 G3588 G2288 G0846
Ap 13:12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
Ap 13:12
Ap 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:12
Ap 13:12  aktów  przed  go  całość  moc  pierwszy  bestia  i  sprawia, że  wszystko  ziemia  i  Życie  w  To  kult  pierwszy  bestia  kogo  śmiertelnie  rana  uzdrowiony
Ap 13:12 G4160 G1799 G0846 G3956 G1849 G4413 G2342 G2532 G4160 G3588 G1093 G2532 G2730 G1722 G0846 G4352 G4413 G2342 G3739 G2288 G4127 G2323
Ap 13:13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.                                                  
Ap 13:13 kai\ poiei= sEmei=a mega/la, i(/na kai\ pu=r poiE=| e)k tou= ou)ranou= katabai/nein ei)s tE\n gE=n e)nO/pion tO=n a)nTrO/pOn.
Ap 13:13 kai poiei sEmeia megala, hina kai pyr poiE ek tu uranu katabainein eis tEn gEn enOpion tOn anTrOpOn.
Ap 13:13 c--------- v-3pai-s-- n-----apn- a-----apn- c--------- d--------- n-----asn- v-3pas-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 13:13 G2532 G4160 G4592 G3173 G2443 G2532 G4442 G4160 G1537 G3588 G3772 G2597 G1519 G3588 G1093 G1799 G3588 G0444
Ap 13:13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
Ap 13:13
Ap 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:13
Ap 13:13  i  tworzy  wielki  Znaków  tak  że  ogień  zmniejsza  zmniejsza  z  niebo  w  ziemia  przed  osoby
Ap 13:13 G2532 G4160 G3173 G4592 G2532 G2443 G4442 G2597 G4160 G1537 G3772 G1519 G1093 G1799 G0444
Ap 13:14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν.                
Ap 13:14 kai\ plana=| tou\s katoikou=ntas e)pi\ tE=s gE=s dia\ ta\ sEmei=a a(\ e)do/TE au)tO=| poiE=sai e)nO/pion tou= TEri/ou, le/gOn toi=s katoikou=sin e)pi\ tE=s gE=s poiE=sai ei)ko/na tO=| TEri/O| o(\s e)/CHei tE\n plEgE\n tE=s maCHai/rEs kai\ e)/DZEsen.
Ap 13:14 kai plana tus katoikuntas epi tEs gEs dia ta sEmeia ha edoTE autO poiEsai enOpion tu TEriu, legOn tois katoikusin epi tEs gEs poiEsai eikona tO TEriO hos eCHei tEn plEgEn tEs maCHairEs kai eDZEsen.
Ap 13:14 c--------- v-3pai-s-- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----apn- n-----apn- rr----npn- v-3api-s-- rp----dsn- v--aan---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--papnsm- ra----dpm- v--papdpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- n-----asf- ra----dsn- n-----dsn- rr----nsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-s--
Ap 13:14 G2532 G4105 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G1223 G3588 G4592 G3739 G1325 G0846 G4160 G1799 G3588 G2342 G3004 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G4160 G1504 G3588 G2342 G3739 G2192 G3588 G4127 G3588 G3162 G2532 G2198
Ap 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
Ap 13:14
Ap 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:14
Ap 13:14  I  zastanawia się  że  dany  był  go  tworzyć  przed  bestia  oszukać  Życie  w  ziemia  mówi  życie  w  ziemia  Sporządzono  obraz  bestia  który  ma  rana  Miecz  i  żywy
Ap 13:14 G2532 G4592 G3739 G1325 G1325 G0846 G4160 G1799 G2342 G4105 G2730 G1909 G1093 G3004 G2730 G1909 G1093 G4160 G1504 G2342 G3739 G2192 G4127 G3162 G2532 G2198
Ap 13:15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ [ἵνα] ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν.                              
Ap 13:15 kai\ e)do/TE au)tO=| dou=nai pneu=ma tE=| ei)ko/ni tou= TEri/ou, i(/na kai\ lalE/sE| E( ei)kO\n tou= TEri/ou kai\ poiE/sE| [i(/na] o(/soi e)a\n mE\ proskunE/sOsin tE=| ei)ko/ni tou= TEri/ou a)poktanTO=sin.
Ap 13:15 kai edoTE autO dunai pneuma tE eikoni tu TEriu, hina kai lalEsE hE eikOn tu TEriu kai poiEsE [hina] hosoi ean mE proskynEsOsin tE eikoni tu TEriu apoktanTOsin.
Ap 13:15 c--------- v-3api-s-- rp----dsn- v--aan---- n-----asn- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3aas-s-- c--------- rr----npm- x--------- d--------- v-3aas-p-- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- v-3aps-p--
Ap 13:15 G2532 G1325 G0846 G1325 G4151 G3588 G1504 G3588 G2342 G2443 G2532 G2980 G3588 G1504 G3588 G2342 G2532 G4160 G2443 G3745 G1437 G3361 G4352 G3588 G1504 G3588 G2342 G0615
Ap 13:15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
Ap 13:15
Ap 13:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:15
Ap 13:15  I  dany  go  był  inwestować  duch  obraz  bestia  że  obraz  bestia  i  powiedział  i  działał  że  zabić  był  kto  nie  będzie  kult  obraz  bestia
Ap 13:15 G2532 G1325 G0848 G1325 G1325 G4151 G1504 G2342 G2443 G1504 G2342 G2532 G2980 G2532 G4160 G2443 G0615 G0615 G3745 G3361 G4352 G4352 G1504 G2342
Ap 13:16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν,                
Ap 13:16 kai\ poiei= pa/ntas, tou\s mikrou\s kai\ tou\s mega/lous, kai\ tou\s plousi/ous kai\ tou\s ptOCHou/s, kai\ tou\s e)leuTe/rous kai\ tou\s dou/lous, i(/na dO=sin au)toi=s CHa/ragma e)pi\ tE=s CHeiro\s au)tO=n tE=s deXia=s E)\ e)pi\ to\ me/tOpon au)tO=n,
Ap 13:16 kai poiei pantas, tus mikrus kai tus megalus, kai tus plusius kai tus ptOCHus, kai tus eleuTerus kai tus dulus, hina dOsin autois CHaragma epi tEs CHeiros autOn tEs deXias E epi to metOpon autOn,
Ap 13:16 c--------- v-3pai-s-- a-----apm- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aas-p-- rp----dpm- n-----asn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- ra----gsf- a-----gsf- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gpm-
Ap 13:16 G2532 G4160 G3956 G3588 G3398 G2532 G3588 G3173 G2532 G3588 G4145 G2532 G3588 G4434 G2532 G3588 G1658 G2532 G3588 G1401 G2443 G1325 G0846 G5480 G1909 G3588 G5495 G0846 G3588 G1188 G2228 G1909 G3588 G3359 G0846
Ap 13:16 I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
Ap 13:16
Ap 13:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:16
Ap 13:16  I  będzie  wszystko  mały  i  wielki  bogaty  i  biedny  wolny  i  niewolników  posited  będzie  śledzenia  w  prawo  ręka  ich  lub  w  czoło  ich
Ap 13:16 G2532 G4160 G3956 G3398 G2532 G3173 G4145 G2532 G4434 G1658 G2532 G1401 G1325 G1325 G5480 G1909 G1188 G5495 G0848 G2228 G1909 G3359 G0848
Ap 13:17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι πωλῆσαι εἰ μὴ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.                                      
Ap 13:17 kai\ i(/na mE/ tis du/nEtai a)gora/sai E)\ pOlE=sai ei) mE\ o( e)/CHOn to\ CHa/ragma, to\ o)/noma tou= TEri/ou E)\ to\n a)riTmo\n tou= o)no/matos au)tou=.
Ap 13:17 kai hina mE tis dynEtai agorasai E pOlEsai ei mE ho eCHOn to CHaragma, to onoma tu TEriu E ton ariTmon tu onomatos autu.
Ap 13:17 c--------- c--------- d--------- ri----nsm- v-3pms-s-- v--aan---- c--------- v--aan---- c--------- d--------- ra----nsm- v--papnsm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsn-
Ap 13:17 G2532 G2443 G3361 G5100 G1410 G0059 G2228 G4453 G1487 G3361 G3588 G2192 G3588 G5480 G3588 G3686 G3588 G2342 G2228 G3588 G0706 G3588 G3686 G0846
Ap 13:17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.
Ap 13:17
Ap 13:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:17
Ap 13:17  i  że  ktoś  ktoś  nie wolno  będzie  kupować  ani  sprzedać  z wyjątkiem  z wyjątkiem  kto  ma  to  śledzenia  lub  nazwa  bestia  lub  numer  nazwa  jego
Ap 13:17 G2532 G2443 G3361 G5100 G1410 G1410 G0059 G2228 G4453 G1487 G3361 G3588 G2192 G3588 G5480 G2228 G3686 G2342 G2228 G0706 G3686 G0846
Ap 13:18 Ὧδε σοφία ἐστίν· ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.                                        
Ap 13:18 *(=Ode E( sofi/a e)sti/n: o( e)/CHOn nou=n PSEfisa/tO to\n a)riTmo\n tou= TEri/ou, a)riTmo\s ga\r a)nTrO/pou e)sti/n: kai\ o( a)riTmo\s au)tou= e(Xako/sioi e(XE/konta e(/X.
Ap 13:18 hOde hE sofia estin: ho eCHOn nun PSEfisatO ton ariTmon tu TEriu, ariTmos gar anTrOpu estin: kai ho ariTmos autu heXakosioi heXEkonta heX.
Ap 13:18 d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- n-----asm- v-3aad-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn- n-----nsm- c--------- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsn- a-----npm- a-----npm- a-----npm-
Ap 13:18 G5602 G3588 G4678 G2076 G3588 G2192 G3563 G5585 G3588 G0706 G3588 G2342 G0706 G1063 G0444 G2076 G2532 G3588 G0706 G0846 G1812 G1835 G1803
Ap 13:18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
Ap 13:18
Ap 13:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 13:18
Ap 13:18  Tutaj  mądrość  Kto  ma  umysł  Zapoznaj się z sumy  numer  bestia  dla  to  numer  ludzki  numer  jego  600  sześćdziesiąt  sześć
Ap 13:18 G5602 G4678 G3588 G2192 G3563 G5585 G0706 G2342 G1063 G2076 G0706 G0444 G0706 G0846 G1812 G1835 G1803
Copyright by Cezary Podolski