Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap13      do_str_głównej      do_Ap15      
Ap 14:1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.                                
Ap 14:1 *kai\ ei)=don, kai\ i)dou\ to\ a)rni/on e(sto\s e)pi\ to\ o)/ros *siO/n, kai\ met' au)tou= e(kato\n tessera/konta te/ssares CHilia/des e)/CHousai to\ o)/noma au)tou= kai\ to\ o)/noma tou= patro\s au)tou= gegramme/non e)pi\ tO=n metO/pOn au)tO=n.
Ap 14:1 kai eidon, kai idu to arnion hestos epi to oros siOn, kai met' autu hekaton tesserakonta tessares CHiliades eCHusai to onoma autu kai to onoma tu patros autu gegrammenon epi tOn metOpOn autOn.
Ap 14:1 c--------- v-1aai-s-- c--------- x--------- ra----nsn- n-----nsn- v--xapnsn- p--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsf- c--------- p--------- rp----gsm- a-----npf- a-----npf- a-----npf- n-----npf- v--papnpf- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- v--xppasn- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Ap 14:1 G2532 G1492 G2532 G2400 G3588 G0721 G2476 G1909 G3588 G3735 G4622 G2532 G3326 G0846 G1540 G5062 G5064 G5505 G2192 G3588 G3686 G0846 G2532 G3588 G3686 G3588 G3962 G0846 G1125 G1909 G3588 G3359 G0846
Ap 14:1 Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.
Ap 14:1
Ap 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:1
Ap 14:1  I  spojrzał  i  tutaj  Baranek  jest  w  żal  Syjon  i  z  Go  sto  czterdzieści  cztery  tysiące  w  który  nazwa  Ojciec  Jego  napisany  w  czołem
Ap 14:1 G2532 G1492 G2532 G2400 G0721 G2476 G1909 G3735 G4622 G2532 G3326 G0846 G1540 G5062 G5064 G5505 G2192 G2192 G3686 G3962 G0846 G1125 G1909 G3359 x
Ap 14:2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.                                            
Ap 14:2 kai\ E)/kousa fOnE\n e)k tou= ou)ranou= O(s fOnE\n u(da/tOn pollO=n kai\ O(s fOnE\n brontE=s mega/lEs, kai\ E( fOnE\ E(\n E)/kousa O(s kiTarO|dO=n kiTariDZo/ntOn e)n tai=s kiTa/rais au)tO=n.
Ap 14:2 kai Ekusa fOnEn ek tu uranu hOs fOnEn hydatOn pollOn kai hOs fOnEn brontEs megalEs, kai hE fOnE hEn Ekusa hOs kiTarOdOn kiTariDZontOn en tais kiTarais autOn.
Ap 14:2 c--------- v-1aai-s-- n-----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----asf- n-----gpn- a-----gpn- c--------- c--------- n-----asf- n-----gsf- a-----gsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-1aai-s-- c--------- n-----gpm- v--papgpm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm-
Ap 14:2 G2532 G0191 G5456 G1537 G3588 G3772 G5613 G5456 G5204 G4183 G2532 G5613 G5456 G1027 G3173 G2532 G3588 G5456 G3739 G0191 G5613 G2790 G2789 G1722 G3588 G2788 G0846
Ap 14:2 I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
Ap 14:2
Ap 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:2
Ap 14:2  I  słyszałem  głos  z  niebo  jako  hałas  zestaw  woda  i  jako  dźwięk  silny  grzmot  i  słyszałem  głos  minstrel  grać  w  harfa  ich
Ap 14:2 G2532 G0191 G5456 G1537 G3772 G5613 G5456 G4183 G5204 G2532 G5613 G5456 G3173 G1027 G2532 G0191 G5456 G2790 G2789 G1722 G2788 G0846 x
Ap 14:3 καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.                              
Ap 14:3 kai\ a)/|dousin [O(s] O)|dE\n kainE\n e)nO/pion tou= Tro/nou kai\ e)nO/pion tO=n tessa/rOn DZO/|On kai\ tO=n presbute/rOn: kai\ ou)dei\s e)du/nato maTei=n tE\n O)|dE\n ei) mE\ ai( e(kato\n tessera/konta te/ssares CHilia/des, oi( E)gorasme/noi a)po\ tE=s gE=s.
Ap 14:3 kai adusin [hOs] OdEn kainEn enOpion tu Tronu kai enOpion tOn tessarOn DZOOn kai tOn presbyterOn: kai udeis edynato maTein tEn OdEn ei mE hai hekaton tesserakonta tessares CHiliades, hoi Egorasmenoi apo tEs gEs.
Ap 14:3 c--------- v-3pai-p-- c--------- n-----asf- a-----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- c--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- a-----nsm- v-3imi-s-- v--aan---- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- ra----npf- a-----npf- a-----npf- a-----npf- n-----npf- ra----npm- v--xppnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 14:3 G2532 G0103 G5613 G5603 G2537 G1799 G3588 G2362 G2532 G1799 G3588 G5064 G2226 G2532 G3588 G4245 G2532 G3762 G1410 G3129 G3588 G5603 G1487 G3361 G3588 G1540 G5062 G5064 G5505 G3588 G0059 G0575 G3588 G1093
Ap 14:3 I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi.
Ap 14:3
Ap 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:3
Ap 14:3  śpiewać  jako  nowy  pieśń  przed  tron  i  przed  cztery  zwierząt  i  Starszych  i  żaden  może  uczyć się  to  Piosenka  z wyjątkiem  z wyjątkiem  tak  sto  czterdzieści  cztery  tysiące  Umorzone  z  Ziemia
Ap 14:3 G0103 G5613 G2537 G5603 G1799 G2362 G2532 G1799 G5064 G2226 G2532 G4245 G2532 G3762 G1410 G3129 G3588 G5603 G1487 G3361 G3588 G1540 G5062 G5064 G5505 G0059 G0575 G1093 x
Ap 14:4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,                                        
Ap 14:4 ou(=toi/ ei)sin oi(\ meta\ gunaikO=n ou)k e)molu/nTEsan, parTe/noi ga/r ei)sin. ou(=toi oi( a)kolouTou=ntes tO=| a)rni/O| o(/pou a)\n u(pa/gE|. ou(=toi E)gora/sTEsan a)po\ tO=n a)nTrO/pOn a)parCHE\ tO=| TeO=| kai\ tO=| a)rni/O|,
Ap 14:4 hutoi eisin hoi meta gynaikOn uk emolynTEsan, parTenoi gar eisin. hutoi hoi akoluTuntes tO arniO hopu an hypagE. hutoi EgorasTEsan apo tOn anTrOpOn aparCHE tO TeO kai tO arniO,
Ap 14:4 rd----npm- v-3pai-p-- rr----npm- p--------- n-----gpf- d--------- v-3api-p-- n-----npm- c--------- v-3pai-p-- rd----npm- ra----npm- v--papnpm- ra----dsn- n-----dsn- c--------- x--------- v-3pas-s-- rd----npm- v-3api-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn-
Ap 14:4 G3778 G1526 G3739 G3326 G1135 G3756 G3435 G3933 G1063 G1526 G3778 G3588 G0190 G3588 G0721 G3699 G0302 G5217 G3778 G0059 G0575 G3588 G0444 G0536 G3588 G2316 G2532 G3588 G0721
Ap 14:4 To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
Ap 14:4
Ap 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:4
Ap 14:4  To  tych  że  nie  zhańbiony  z  żony  dla  one  dziewice  to  tych  że  po  Baranek  gdzie  by  iść  One  umorzone  z  osoby  pierworodny  Bóg  i  Baranek
Ap 14:4 G3778 G1526 G3739 G3756 G3435 G3326 G1135 G1063 G1526 G3933 G3778 G1526 G3588 G0190 G0721 G3699 G0302 G5217 G3778 G0059 G0575 G0444 G0536 G2316 G2532 G0721 x
Ap 14:5 καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος· ἄμωμοί εἰσιν.                                                                              
Ap 14:5 kai\ e)n tO=| sto/mati au)tO=n ou)CH eu(re/TE PSeu=dos: a)/mOmoi/ ei)sin.
Ap 14:5 kai en tO stomati autOn uCH heureTE PSeudos: amOmoi eisin.
Ap 14:5 c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gpm- d--------- v-3api-s-- n-----nsn- a-----npm- v-3pai-p--
Ap 14:5 G2532 G1722 G3588 G4750 G0846 G3756 G2147 G5579 G0299 G1526
Ap 14:5 a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.
Ap 14:5
Ap 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:5
Ap 14:5  i  w  usta  ich  nie  nie  podstęp  one  nienaganny  przed  tron  Bóg
Ap 14:5 G2532 G1722 G4750 G0846 G2147 G3756 G1388 G1526 G0299 G1799 G2362 G2316 x
Ap 14:6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,                                            
Ap 14:6 *kai\ ei)=don a)/llon a)/ggelon peto/menon e)n mesouranE/mati, e)/CHonta eu)agge/lion ai)O/nion eu)aggeli/sai e)pi\ tou\s kaTEme/nous e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)pi\ pa=n e)/Tnos kai\ fulE\n kai\ glO=ssan kai\ lao/n,
Ap 14:6 kai eidon allon aNgelon petomenon en mesuranEmati, eCHonta euaNgelion aiOnion euaNgelisai epi tus kaTEmenus epi tEs gEs kai epi pan eTnos kai fylEn kai glOssan kai laon,
Ap 14:6 c--------- v-1aai-s-- a-----asm- n-----asm- v--pmpasm- p--------- n-----dsn- v--papasm- n-----asn- a-----asn- v--aan---- p--------- ra----apm- v--pmpapm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- a-----asn- n-----asn- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm-
Ap 14:6 G2532 G1492 G0243 G0032 G4072 G1722 G3321 G2192 G2098 G0166 G2097 G1909 G3588 G2521 G1909 G3588 G1093 G2532 G1909 G3956 G1484 G2532 G5443 G2532 G1100 G2532 G2992
Ap 14:6 Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu.
Ap 14:6
Ap 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:6
Ap 14:6  I  widziałem  inny  Angela  pływające  na  centrum  niebo  miał  wieczny  Ewangelia  głosić  życie  w  ziemia  i  każdy  plemię  i  kolano  i  język  i  osoby
Ap 14:6 G2532 G1492 G0243 G0032 G4072 G1722 G3321 G3321 G2192 G0166 G2098 G2097 G2730 G1909 G1093 G2532 G3956 G1484 G2532 G5443 G2532 G1100 G2532 G2992 x
Ap 14:7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.                                  
Ap 14:7 le/gOn e)n fOnE=| mega/lE|, *fobE/TEte to\n Teo\n kai\ do/te au)tO=| do/Xan, o(/ti E)=lTen E( O(/ra tE=s kri/seOs au)tou=, kai\ proskunE/sate tO=| poiE/santi to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ Ta/lassan kai\ pEga\s u(da/tOn.
Ap 14:7 legOn en fOnE megalE, fobETEte ton Teon kai dote autO doXan, hoti ElTen hE hOra tEs kriseOs autu, kai proskynEsate tO poiEsanti ton uranon kai tEn gEn kai Talassan kai pEgas hydatOn.
Ap 14:7 v--papnsm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- v-2apd-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-2aad-p-- rp----dsm- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- c--------- v-2aad-p-- ra----dsm- v--aapdsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----apf- n-----gpn-
Ap 14:7 G3004 G1722 G5456 G3173 G5399 G3588 G2316 G2532 G1325 G0846 G1391 G3754 G2064 G3588 G5610 G3588 G2920 G0846 G2532 G4352 G3588 G4160 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G2532 G2281 G2532 G4077 G5204
Ap 14:7 Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!
Ap 14:7
Ap 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:7
Ap 14:7  powiedział  głośno  głos  Strach  Bóg  i  Przypisać  Go  chwała  dla  przyjść  h  statków  Jego  i  kult  , Która złożyła  niebo  i  ziemia  i  morze  i  źródeł  woda
Ap 14:7 G3004 G3173 G5456 G5399 G2316 G2532 G1325 G0846 G1391 G3754 G2064 G5610 G2920 G0846 G2532 G4352 G4160 G3772 G2532 G1093 G2532 G2281 G2532 G4077 G5204 x
Ap 14:8 Καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύτερος ἠκολούθησεν λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη, ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.                                                  
Ap 14:8 *kai\ a)/llos a)/ggelos deu/teros E)kolou/TEsen le/gOn, *)/epesen, e)/pesen *babulO\n E( mega/lE, E(\ e)k tou= oi)/nou tou= Tumou= tE=s pornei/as au)tE=s pepo/tiken pa/nta ta\ e)/TnE.
Ap 14:8 kai allos aNgelos deuteros EkoluTEsen legOn, epesen, epesen babylOn hE megalE, hE ek tu oinu tu Tymu tEs porneias autEs pepotiken panta ta eTnE.
Ap 14:8 c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- v--papnsm- v-3aai-s-- v-3aai-s-- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- rr----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- v-3xai-s-- a-----apn- ra----apn- n-----apn-
Ap 14:8 G2532 G0243 G0032 G1208 G0190 G3004 G4098 G4098 G0897 G3588 G3173 G3739 G1537 G3588 G3631 G3588 G2372 G3588 G4202 G0846 G4222 G3956 G3588 G1484
Ap 14:8 A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!
Ap 14:8
Ap 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:8
Ap 14:8  I  inny  Anioł  po  mówi  spadły  spadły  Babylon  miasto  wielki  że  okrutny  wino  cudzołóstwo  jego  pojone  wszystko  osoby
Ap 14:8 G2532 G0243 G0032 G0190 G3004 G4098 G4098 G0897 G4172 G3173 G3754 G2372 G3631 G4202 G0846 G4222 G3956 G1484 x
Ap 14:9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,                                    
Ap 14:9 *kai\ a)/llos a)/ggelos tri/tos E)kolou/TEsen au)toi=s le/gOn e)n fOnE=| mega/lE|, *ei)/ tis proskunei= to\ TEri/on kai\ tE\n ei)ko/na au)tou=, kai\ lamba/nei CHa/ragma e)pi\ tou= metO/pou au)tou= E)\ e)pi\ tE\n CHei=ra au)tou=,
Ap 14:9 kai allos aNgelos tritos EkoluTEsen autois legOn en fOnE megalE, ei tis proskynei to TErion kai tEn eikona autu, kai lambanei CHaragma epi tu metOpu autu E epi tEn CHeira autu,
Ap 14:9 c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v--papnsm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsn- c--------- v-3pai-s-- n-----asn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Ap 14:9 G2532 G0243 G0032 G5154 G0190 G0846 G3004 G1722 G5456 G3173 G1487 G5100 G4352 G3588 G2342 G2532 G3588 G1504 G0846 G2532 G2983 G5480 G1909 G3588 G3359 G0846 G2228 G1909 G3588 G5495 G0846
Ap 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
Ap 14:9
Ap 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:9
Ap 14:9  I  trzeci  Anioł  po  ich  mówi  głośno  głos  kto  kto  kult  bestia  i  obraz  jego  i  trwa  śledzenia  w  czoło  ich  lub  w  ręka  jego
Ap 14:9 G2532 G5154 G0032 G0190 G0846 G3004 G3173 G5456 G1487 G5100 G4352 G2342 G2532 G1504 G0846 G2532 G2983 G5480 G1909 G3359 G0846 G2228 G1909 G5495 G0846 x
Ap 14:10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.                                  
Ap 14:10 kai\ au)to\s pi/etai e)k tou= oi)/nou tou= Tumou= tou= Teou= tou= kekerasme/nou a)kra/tou e)n tO=| potEri/O| tE=s o)rgE=s au)tou=, kai\ basanisTE/setai e)n puri\ kai\ Tei/O| e)nO/pion a)gge/lOn a(gi/On kai\ e)nO/pion tou= a)rni/ou.
Ap 14:10 kai autos pietai ek tu oinu tu Tymu tu Teu tu kekerasmenu akratu en tO potEriO tEs orgEs autu, kai basanisTEsetai en pyri kai TeiO enOpion aNgelOn hagiOn kai enOpion tu arniu.
Ap 14:10 d--------- rp----nsm- v-3fmi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--xppgsm- a-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- c--------- v-3fpi-s-- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsn- p--------- n-----gpm- a-----gpm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 14:10 G2532 G0846 G4095 G1537 G3588 G3631 G3588 G2372 G3588 G2316 G3588 G2767 G0194 G1722 G3588 G4221 G3588 G3709 G0846 G2532 G0928 G1722 G4442 G2532 G2303 G1799 G0032 G0039 G2532 G1799 G3588 G0721
Ap 14:10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
Ap 14:10
Ap 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:10
Ap 14:10  że  że  będzie  pić  wino  wściekłość  Bóg  wino  całość  gotowany  w  miska  gniew  Jego  i  będzie  zgnieciony  w  ogień  i  Siarka  przed  Świętych  Anioły  i  przed  Baranek
Ap 14:10 G0846 G2532 G4095 G4095 G3631 G2372 G2316 G3588 G0194 G2767 G1722 G4221 G3709 G0846 G2532 G0928 G0928 G1722 G4442 G2532 G2303 G1799 G0040 G0032 G2532 G1799 G0721 x
Ap 14:11 καὶ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.                              
Ap 14:11 kai\ o( kapno\s tou= basanismou= au)tO=n ei)s ai)O=nas ai)O/nOn a)nabai/nei, kai\ ou)k e)/CHousin a)na/pausin E(me/ras kai\ nukto/s, oi( proskunou=ntes to\ TEri/on kai\ tE\n ei)ko/na au)tou=, kai\ ei)/ tis lamba/nei to\ CHa/ragma tou= o)no/matos au)tou=.
Ap 14:11 kai ho kapnos tu basanismu autOn eis aiOnas aiOnOn anabainei, kai uk eCHusin anapausin hEmeras kai nyktos, hoi proskynuntes to TErion kai tEn eikona autu, kai ei tis lambanei to CHaragma tu onomatos autu.
Ap 14:11 c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gpm- p--------- n-----apm- n-----gpm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3pai-p-- n-----asf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----npm- v--papnpm- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsn- c--------- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsn-
Ap 14:11 G2532 G3588 G2586 G3588 G0929 G0846 G1519 G0165 G0165 G0305 G2532 G3756 G2192 G0372 G2250 G2532 G3571 G3588 G4352 G3588 G2342 G2532 G3588 G1504 G0846 G2532 G1487 G5100 G2983 G3588 G5480 G3588 G3686 G0846
Ap 14:11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.
Ap 14:11
Ap 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:11
Ap 14:11  i  dym  bólu  ich  będzie  wzrost  w  kiedykolwiek  Wieku  i  nie  będzie  mieć  reszta  na dzień  ani  w nocy  kult  bestia  i  obraz  jego  i  host  śledzenia  nazwa  jego
Ap 14:11 G2532 G2586 G0929 G0846 G0305 G0305 G1519 G0165 G0165 G2532 G3756 G2192 G2192 G0372 G2250 G2532 G3571 G4352 G2342 G2532 G1504 G0846 G2532 G2983 G5480 G3686 G0846 x
Ap 14:12 Ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.                                                                  
Ap 14:12 *(=Ode E( u(pomonE\ tO=n a(gi/On e)sti/n, oi( tErou=ntes ta\s e)ntola\s tou= Teou= kai\ tE\n pi/stin *)iEsou=.
Ap 14:12 hOde hE hypomonE tOn hagiOn estin, hoi tEruntes tas entolas tu Teu kai tEn pistin iEsu.
Ap 14:12 d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- a-----gpm- v-3pai-s-- ra----npm- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Ap 14:12 G5602 G3588 G5281 G3588 G0040 G2076 G3588 G5083 G3588 G1785 G3588 G2316 G2532 G3588 G4102 G2424
Ap 14:12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
Ap 14:12
Ap 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:12
Ap 14:12  Tutaj  cierpliwość  Świętych  uważny  przykazań  Bóg  i  wiara  Jezus
Ap 14:12 G5602 G5281 G0040 G5083 G1785 G2316 G2532 G4102 G2424 x
Ap 14:13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν.                              
Ap 14:13 *kai\ E)/kousa fOnE=s e)k tou= ou)ranou= legou/sEs, *gra/PSon: *maka/rioi oi( nekroi\ oi( e)n kuri/O| a)poTnE/|skontes a)p' a)/rti. nai/, le/gei to\ pneu=ma, i(/na a)napaE/sontai e)k tO=n ko/pOn au)tO=n: ta\ ga\r e)/rga au)tO=n a)kolouTei= met' au)tO=n.
Ap 14:13 kai Ekusa fOnEs ek tu uranu legusEs, graPSon: makarioi hoi nekroi hoi en kyriO apoTnEskontes ap' arti. nai, legei to pneuma, hina anapaEsontai ek tOn kopOn autOn: ta gar erga autOn akoluTei met' autOn.
Ap 14:13 c--------- v-1aai-s-- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsf- v-2aad-s-- a-----npm- ra----npm- a-----npm- ra----npm- p--------- n-----dsm- v--papnpm- p--------- d--------- x--------- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3fpi-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpm- ra----npn- c--------- n-----npn- rp----gpm- v-3pai-s-- p--------- rp----gpm-
Ap 14:13 G2532 G0191 G5456 G1537 G3588 G3772 G3004 G1125 G3107 G3588 G3498 G3588 G1722 G2962 G0599 G0575 G0737 G3483 G3004 G3588 G4151 G2443 G0373 G1537 G3588 G2873 G0846 G3588 G1063 G2041 G0846 G0190 G3326 G0846
Ap 14:13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.
Ap 14:13
Ap 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:13
Ap 14:13  I  słyszałem  głos  z  niebo  głośnik  mnie  Pisać  odtąd  Błogosławiony  martwy  umierający  w  Władca  jej  mówi  Duch  uspokoić  z  Postępowania  ich  i  spraw  ich  iść  za  dla  ich
Ap 14:13 G2532 G0191 G5456 G1537 G3772 G3004 G3427 G1125 G0534 G3107 G3498 G0599 G1722 G2962 G3483 G3004 G4151 G0373 G1537 G2873 G0846 G1161 G2041 G0846 G0190 G0190 G3326 G0846 x
Ap 14:14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.                                          
Ap 14:14 *kai\ ei)=don, kai\ i)dou\ nefe/lE leukE/, kai\ e)pi\ tE\n nefe/lEn kaTE/menon o(/moion ui(o\n a)nTrO/pou, e)/CHOn e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou= ste/fanon CHrusou=n kai\ e)n tE=| CHeiri\ au)tou= dre/panon o)Xu/.
Ap 14:14 kai eidon, kai idu nefelE leukE, kai epi tEn nefelEn kaTEmenon homoion hyion anTrOpu, eCHOn epi tEs kefalEs autu stefanon CHrysun kai en tE CHeiri autu drepanon oXy.
Ap 14:14 c--------- v-1aai-s-- c--------- x--------- n-----nsf- a-----nsf- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v--pmpasm- a-----asm- n-----asm- n-----gsm- v--papnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----asm- a-----asm- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- n-----asn- a-----asn-
Ap 14:14 G2532 G1492 G2532 G2400 G3507 G3022 G2532 G1909 G3588 G3507 G2521 G3664 G5207 G0444 G2192 G1909 G3588 G2776 G0846 G4735 G5552 G2532 G1722 G3588 G5495 G0846 G1407 G3691
Ap 14:14 Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp.
Ap 14:14
Ap 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:14
Ap 14:14  I  spojrzał  i  tutaj  jasny  chmura  i  w  chmura  posiedzenie  podobny  Syn  Człowiek  w  głowa  jego  złoto  korona  i  w  ręka  jego  ostry  sierp
Ap 14:14 G2532 G1492 G2532 G2400 G3022 G3507 G2532 G1909 G3507 G2521 G3664 G5207 G0444 G1909 G2776 G0846 G5552 G4735 G2532 G1722 G5495 G0846 G3691 G1407 x
Ap 14:15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς.                                
Ap 14:15 kai\ a)/llos a)/ggelos e)XE=lTen e)k tou= naou=, kra/DZOn e)n fOnE=| mega/lE| tO=| kaTEme/nO| e)pi\ tE=s nefe/lEs, *pe/mPSon to\ dre/pano/n sou kai\ Te/rison, o(/ti E)=lTen E( O(/ra Teri/sai, o(/ti e)XEra/nTE o( Terismo\s tE=s gE=s.
Ap 14:15 kai allos aNgelos eXElTen ek tu nau, kraDZOn en fOnE megalE tO kaTEmenO epi tEs nefelEs, pemPSon to drepanon su kai Terison, hoti ElTen hE hOra Terisai, hoti eXEranTE ho Terismos tEs gEs.
Ap 14:15 c--------- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papnsm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- ra----dsm- v--pmpdsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-2aad-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- v-2aad-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- v--aan---- c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 14:15 G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3588 G3485 G2896 G1722 G5456 G3173 G3588 G2521 G1909 G3588 G3507 G3992 G3588 G1407 G4675 G2532 G2325 G3754 G2064 G3588 G5610 G2325 G3754 G3583 G3588 G2326 G3588 G1093
Ap 14:15 I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!
Ap 14:15
Ap 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:15
Ap 14:15  I  lewo  inny  Anioł  z  Świątynia  zawołał  głośno  głos  sob  w  chmura  Nacisk  sierp  swój  i  żąć  że  przyjść  czas  zbiory  dla  zbiory  ziemia  dojrzały
Ap 14:15 G2532 G1831 G0243 G0032 G1537 G3485 G2896 G3173 G5456 G2521 G1909 G3507 G3992 G1407 G4675 G2532 G2325 G3754 G2064 G5610 G2325 G3754 G2326 G1093 G3583 x
Ap 14:16 καὶ ἔβαλεν καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη γῆ.                                                                
Ap 14:16 kai\ e)/balen o( kaTE/menos e)pi\ tE=s nefe/lEs to\ dre/panon au)tou= e)pi\ tE\n gE=n, kai\ e)Teri/sTE E( gE=.
Ap 14:16 kai ebalen ho kaTEmenos epi tEs nefelEs to drepanon autu epi tEn gEn, kai eTerisTE hE gE.
Ap 14:16 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Ap 14:16 G2532 G0906 G3588 G2521 G1909 G3588 G3507 G3588 G1407 G0846 G1909 G3588 G1093 G2532 G2325 G3588 G1093
Ap 14:16 A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.
Ap 14:16
Ap 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:16
Ap 14:16  I  cast  posiedzenie  w  chmura  sierp  jego  w  ziemia  i  ziemia  był  odnieść
Ap 14:16 G2532 G0906 G2521 G1909 G3507 G1407 G0846 G1909 G1093 G2532 G1093 G2325 G2325 x
Ap 14:17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.                                                                  
Ap 14:17 *kai\ a)/llos a)/ggelos e)XE=lTen e)k tou= naou= tou= e)n tO=| ou)ranO=|, e)/CHOn kai\ au)to\s dre/panon o)Xu/.
Ap 14:17 kai allos aNgelos eXElTen ek tu nau tu en tO uranO, eCHOn kai autos drepanon oXy.
Ap 14:17 c--------- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--papnsm- d--------- rp----nsm- n-----asn- a-----asn-
Ap 14:17 G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3588 G3485 G3588 G1722 G3588 G3772 G2192 G2532 G0846 G1407 G3691
Ap 14:17 I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp.
Ap 14:17
Ap 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:17
Ap 14:17  I  inny  Anioł  lewo  z  Świątynia  usytuowany  w  niebo  również  z  ostry  sierp
Ap 14:17 G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3485 G3588 G1722 G3772 G2532 G2192 G3691 G1407 x
Ap 14:18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος [ἐξῆλθεν] ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, [ὁ] ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.            
Ap 14:18 *kai\ a)/llos a)/ggelos [e)XE=lTen] e)k tou= TusiastEri/ou, [o(] e)/CHOn e)Xousi/an e)pi\ tou= puro/s, kai\ e)fO/nEsen fOnE=| mega/lE| tO=| e)/CHonti to\ dre/panon to\ o)Xu\ le/gOn, *pe/mPSon sou to\ dre/panon to\ o)Xu\ kai\ tru/gEson tou\s bo/truas tE=s a)mpe/lou tE=s gE=s, o(/ti E)/kmasan ai( stafulai\ au)tE=s.
Ap 14:18 kai allos aNgelos [eXElTen] ek tu TysiastEriu, [ho] eCHOn eXusian epi tu pyros, kai efOnEsen fOnE megalE tO eCHonti to drepanon to oXy legOn, pemPSon su to drepanon to oXy kai trygEson tus botryas tEs ampelu tEs gEs, hoti Ekmasan hai stafylai autEs.
Ap 14:18 c--------- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----nsm- v--papnsm- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3aai-s-- n-----dsf- a-----dsf- ra----dsm- v--papdsm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- v--papnsm- v-2aad-s-- rp----gs-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- c--------- v-2aad-s-- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-p-- ra----npf- n-----npf- rp----gsf-
Ap 14:18 G2532 G0243 G0032 G1831 G1537 G3588 G2379 G3588 G2192 G1849 G1909 G3588 G4442 G2532 G5455 G5456 G3173 G3588 G2192 G3588 G1407 G3588 G3691 G3004 G3992 G4675 G3588 G1407 G3588 G3691 G2532 G5166 G3588 G1009 G3588 G0288 G3588 G1093 G3754 G0187 G3588 G4718 G0846
Ap 14:18 I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały!
Ap 14:18
Ap 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:18
Ap 14:18  I  inny  Anioł  o  moc  przez  ogień  lewo  z  ołtarz  i  wielki  płakać  zawołał  o  ostry  sierp  mówi  Nacisk  ostry  sierp  swój  i  obrzezać  bukiety  Moszcz  ziemia  że  dojrzały  To  Jagody
Ap 14:18 G2532 G0243 G0032 G2192 G1849 G1909 G4442 G1831 G1537 G2379 G2532 G3173 G2906 G5455 G2192 G3691 G1407 G3004 G3992 G3691 G1407 G4675 G2532 G5166 G1009 G1009 G1093 G3754 G0187 G0846 G4718 x
Ap 14:19 καὶ ἔβαλεν ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν.                                            
Ap 14:19 kai\ e)/balen o( a)/ggelos to\ dre/panon au)tou= ei)s tE\n gE=n, kai\ e)tru/gEsen tE\n a)/mpelon tE=s gE=s kai\ e)/balen ei)s tE\n lEno\n tou= Tumou= tou= Teou= to\n me/gan.
Ap 14:19 kai ebalen ho aNgelos to drepanon autu eis tEn gEn, kai etrygEsen tEn ampelon tEs gEs kai ebalen eis tEn lEnon tu Tymu tu Teu ton megan.
Ap 14:19 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----asm- a-----asm-
Ap 14:19 G2532 G0906 G3588 G0032 G3588 G1407 G0846 G1519 G3588 G1093 G2532 G5166 G3588 G0288 G3588 G1093 G2532 G0906 G1519 G3588 G3025 G3588 G2372 G3588 G2316 G3588 G3173
Ap 14:19 I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej.
Ap 14:19
Ap 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:19
Ap 14:19  I  cast  Anioł  sierp  jego  w  ziemia  i  cięcie  winogrona  ziemia  i  głosów  w  wielki  toczydło  gniew  Bóg
Ap 14:19 G2532 G0906 G0032 G1407 G0846 G1519 G1093 G2532 G5166 G0288 G1093 G2532 G0906 G1519 G3173 G3025 G2372 G2316 x
Ap 14:20 καὶ ἐπατήθη ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.                                                      
Ap 14:20 kai\ e)patE/TE E( lEno\s e)/XOTen tE=s po/leOs, kai\ e)XE=lTen ai(=ma e)k tE=s lEnou= a)/CHri tO=n CHalinO=n tO=n i(/ppOn a)po\ stadi/On CHili/On e(Xakosi/On.
Ap 14:20 kai epatETE hE lEnos eXOTen tEs poleOs, kai eXElTen haima ek tEs lEnu aCHri tOn CHalinOn tOn hippOn apo stadiOn CHiliOn heXakosiOn.
Ap 14:20 c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- n-----nsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----gpm- a-----gpm- a-----gpm-
Ap 14:20 G2532 G3961 G3588 G3025 G1855 G3588 G4172 G2532 G1831 G0129 G1537 G3588 G3025 G0891 G3588 G5469 G3588 G2462 G0575 G4712 G5507 G1812
Ap 14:20 I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów.
Ap 14:20
Ap 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 14:20
Ap 14:20  I  zdeptany  toczydło  dla  miasto  i  płynęła  krew  z  prasa do winogron  nawet  do  SPL  koń  w  1000  600  etapach
Ap 14:20 G2532 G3961 G3025 G1854 G4172 G2532 G1831 G0129 G1537 G3025 G0891 G0891 G5469 G2462 G0575 G5507 G1812 G4712 x
Copyright by Cezary Podolski