Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap14      do_str_głównej      do_Ap16      
Ap 15:1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη θυμὸς τοῦ θεοῦ.                                
Ap 15:1 *kai\ ei)=don a)/llo sEmei=on e)n tO=| ou)ranO=| me/ga kai\ Taumasto/n, a)gge/lous e(pta\ e)/CHontas plEga\s e(p.ta\ ta\s e)sCHa/tas, o.(/ti e)n au)tai=s e)tele/sTE o( Tumo\s tou= Teou=.
Ap 15:1 kai eidon allo sEmeion en tO uranO mega kai Taumaston, aNgelus hepta eCHontas plEgas hepta tas esCHatas, hoti en autais etelesTE ho Tymos tu Teu.
Ap 15:1 c--------- v-1aai-s-- a-----asn- n-----asn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- a-----asn- c--------- a-----asn- n-----apm- a-----apm- v--papapm- n-----apf- a-----apf- ra----apf- a-----apf- c--------- p--------- rp----dpf- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 15:1 G2532 G1492 G0243 G4592 G1722 G3588 G3772 G3173 G2532 G2298 G0032 G2033 G2192 G4127 G2033 G3588 G2078 G3754 G1722 G0846 G5055 G3588 G2372 G3588 G2316
Ap 15:1 I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.
Ap 15:1
Ap 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:1
Ap 15:1  I  widziałem  inaczej  znak  w  niebo  wielki  i  wspaniały  siedem  Anioły  mieć  siedem  ostatnich  owrzodzenia  który  który  zakończony  wściekłość  Bóg
Ap 15:1 G2532 G1492 G0243 G4592 G1722 G3772 G3173 G2532 G2298 G2033 G0032 G2192 G2033 G2078 G4127 G0846 G1722 G5055 G2372 G2316
Ap 15:2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.            
Ap 15:2 *kai\ ei)=d.on O.(s Ta/l.assan u(ali/nEn memigme/nEn puri/, kai\ tou\s. nikO=ntas e)k. tou= TEri/ou kai.\ e)k tE=s ei)ko/nos au)tou= kai\ e)k tou= a)riTmou= tou= o)no/matos au)tou= e(stO=tas e)pi\ tE\n Ta/lassan tE\n u(ali/nEn, e)/CHontas kiTa/ras tou= Teou=.
Ap 15:2 kai eidon hOs Talassan hyalinEn memigmenEn pyri, kai tus nikOntas ek tu TEriu kai ek tEs eikonos autu kai ek tu ariTmu tu onomatos autu hestOtas epi tEn Talassan tEn hyalinEn, eCHontas kiTaras tu Teu.
Ap 15:2 c--------- v-1aai-s-- c--------- n-----asf- a-----asf- v--xppasf- n-----dsn- c--------- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsn- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsn- v--xapapm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v--papapm- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 15:2 G2532 G1492 G5613 G2281 G5193 G3396 G4442 G2532 G3588 G3528 G1537 G3588 G2342 G2532 G1537 G3588 G1504 G0846 G2532 G1537 G3588 G0706 G3588 G3686 G0846 G2476 G1909 G3588 G2281 G3588 G5193 G2192 G2788 G3588 G2316
Ap 15:2 I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże.
Ap 15:2
Ap 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:2
Ap 15:2  I  online  jako  szkło  morze  mieszany  ogień  i  zwycięski  bestia  i  obraz  jego  i  śledzenia  jego  numer  nazwa  jego  są  w  To  szkło  morze  gospodarstwa  gusli  Bóg
Ap 15:2 G2532 G1492 G5613 G5193 G2281 G3396 G4442 G2532 G3528 G2342 G2532 G1504 G0846 G2532 G5480 G0846 G0706 G3686 G0846 G2476 G1909 G3588 G5193 G2281 G2192 G2788 G2316
Ap 15:3 καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεὸς παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.          
Ap 15:3 kai\ a)/|dousin tE\n O)|dE\n *mOu+se/Os tou= dou/lou tou= Teou= kai\ tE\n O)|dE\n tou= a)rni/ou le/gontes, *mega/la kai\ Taumasta\ ta\ e)/rga sou, ku/rie o( Teo\s o( pantokra/tOr: di/kaiai kai\ a)lETinai\ ai( o(doi/ sou, o( basileu\s tO=n e)TnO=n.
Ap 15:3 kai adusin tEn OdEn mO+yseOs tu dulu tu Teu kai tEn OdEn tu arniu legontes, megala kai Taumasta ta erga su, kyrie ho Teos ho pantokratOr: dikaiai kai alETinai hai hodoi su, ho basileus tOn eTnOn.
Ap 15:3 c--------- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v--papnpm- a-----npn- c--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- rp----gs-- n-----vsm- ra----vsm- n-----nsm- ra----vsm- n-----vsm- a-----npf- c--------- a-----npf- ra----npf- n-----npf- rp----gs-- ra----vsm- n-----nsm- ra----gpn- n-----gpn-
Ap 15:3 G2532 G0103 G3588 G5603 G3475 G3588 G1401 G3588 G2316 G2532 G3588 G5603 G3588 G0721 G3004 G3173 G2532 G2298 G3588 G2041 G4675 G2962 G3588 G2316 G3588 G3841 G1342 G2532 G0228 G3588 G3598 G4675 G3588 G0935 G3588 G1484
Ap 15:3 A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!
Ap 15:3
Ap 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:3
Ap 15:3  i  śpiewać  pieśń  Mojżesz  niewolnik  Bóg  i  pieśń  Baranek  mówi  wielki  i  cudowny  spraw  Twój  Władca  O  Wszechmocny  Sprawiedliwy  i  prawdziwy  sposób  Twój  Król  Świętych
Ap 15:3 G2532 G0103 G5603 G3475 G1401 G2316 G2532 G5603 G0721 G3004 G3173 G2532 G2298 G2041 G4675 G2962 G2316 G3841 G1342 G2532 G0228 G3598 G4675 G0935 G0040
Ap 15:4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.                            
Ap 15:4 ti/s ou) mE\ fobETE=|, ku/rie, kai\ doXa/sei to\ o)/noma/ sou; o(/ti mo/nos o(/sios, o(/ti pa/nta ta\ e)/TnE E(/Xousin kai\ proskunE/sousin e)nO/pio/n sou, o(/ti ta\ dikaiO/mata/ sou e)fanerO/TEsan.
Ap 15:4 tis u mE fobETE, kyrie, kai doXasei to onoma su; hoti monos hosios, hoti panta ta eTnE hEXusin kai proskynEsusin enOpion su, hoti ta dikaiOmata su efanerOTEsan.
Ap 15:4 ri----nsm- d--------- d--------- v-3aps-s-- n-----vsm- c--------- v-3fai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- a-----nsm- a-----nsm- c--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- v-3fai-p-- c--------- v-3fai-p-- p--------- rp----gs-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gs-- v-3api-p--
Ap 15:4 G5101 G3756 G3361 G5399 G2962 G2532 G1392 G3588 G3686 G4675 G3754 G3441 G3741 G3754 G3956 G3588 G1484 G2240 G2532 G4352 G1799 G4675 G3754 G3588 G1345 G4675 G5319
Ap 15:4 Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.
Ap 15:4
Ap 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:4
Ap 15:4  Kto  nie  strach  ty, wy  Władca  i  chwalić  nazwa  Twój  dla  zjednoczony  święty  Wszystko  osoby  przyjść  i  kult  przed  Ciebie  dla  otwarty  Sądy  Twój
Ap 15:4 G5101 G3364 G5399 G4571 G2962 G2532 G1392 G3686 G4675 G3754 G3441 G3741 G3956 G1484 G2240 G2532 G4352 G1799 G4675 G3754 G5319 G1345 G4675
Ap 15:5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ,                                                    
Ap 15:5 *kai\ meta\ tau=ta ei)=don, kai\ E)noi/gE o( nao\s tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)n tO=| ou)ranO=|,
Ap 15:5 kai meta tauta eidon, kai EnoigE ho naos tEs skEnEs tu martyriu en tO uranO,
Ap 15:5 c--------- p--------- rd----apn- v-1aai-s-- c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ap 15:5 G2532 G3326 G5023 G1492 G2532 G0455 G3588 G3485 G3588 G4633 G3588 G3142 G1722 G3588 G3772
Ap 15:5 Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa
Ap 15:5
Ap 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:5
Ap 15:5  I  za  to  spojrzał  i  tutaj  otwarty,  świątynia  Tabernakulum  dowód  w  niebo
Ap 15:5 G2532 G3326 G5023 G1492 G2532 G2400 G0455 G3485 G4633 G3142 G1722 G3772
Ap 15:6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.                                  
Ap 15:6 kai\ e)XE=lTon oi( e(pta\ a)/ggeloi [oi(] e)/CHontes ta\s e(pta\ plEga\s e)k tou= naou=, e)ndedume/noi li/non kaTaro\n lampro\n kai\ perieDZOsme/noi peri\ ta\ stE/TE DZO/nas CHrusa=s.
Ap 15:6 kai eXElTon hoi hepta aNgeloi [hoi] eCHontes tas hepta plEgas ek tu nau, endedymenoi linon kaTaron lampron kai perieDZOsmenoi peri ta stETE DZOnas CHrysas.
Ap 15:6 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- a-----npm- n-----npm- ra----npm- v--papnpm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--xmpnpm- n-----asn- a-----asn- a-----asn- c--------- v--xmpnpm- p--------- ra----apn- n-----apn- n-----apf- a-----apf-
Ap 15:6 G2532 G1831 G3588 G2033 G0032 G3588 G2192 G3588 G2033 G4127 G1537 G3588 G3485 G1746 G3043 G2513 G2986 G2532 G4024 G4012 G3588 G4738 G2223 G5552
Ap 15:6 i ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami.
Ap 15:6
Ap 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:6
Ap 15:6  I  obecnie  z  Świątynia  siedem  Anioły  mieć  siedem  owrzodzenia  ubrany  netto  i  jasny  bielizna  odzież  i  Opasane  na  Kaszy  złoto  Pasy
Ap 15:6 G2532 G1831 G1537 G3485 G2033 G0032 G2192 G2033 G4127 G1746 G2513 G2532 G2986 G3043 G3043 G2532 G4024 G4012 G4738 G5552 G2223
Ap 15:7 καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.                                
Ap 15:7 kai\ e(\n e)k tO=n tessa/rOn DZO/|On e)/dOken toi=s e(pta\ a)gge/lois e(pta\ fia/las CHrusa=s gemou/sas tou= Tumou= tou= Teou= tou= DZO=ntos ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Ap 15:7 kai hen ek tOn tessarOn DZOOn edOken tois hepta aNgelois hepta fialas CHrysas gemusas tu Tymu tu Teu tu DZOntos eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Ap 15:7 c--------- a-----nsn- p--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- v-3aai-s-- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- a-----apf- n-----apf- a-----apf- v--papapf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 15:7 G2532 G1520 G1537 G3588 G5064 G2226 G1325 G3588 G2033 G0032 G2033 G5357 G5552 G1073 G3588 G2372 G3588 G2316 G3588 G2198 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 15:7 I jedno z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków.
Ap 15:7
Ap 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:7
Ap 15:7  I  jedno  z  cztery  Zwierząt  dał  siedem  Anioły  siedem  złoto  Kręgle  wypełniony  gniew  Bóg  życie  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 15:7 G2532 G1520 G1537 G5064 G2226 G1325 G2033 G0032 G2033 G5552 G5357 G1073 G2372 G2316 G2198 G1519 G0165 G0165
Ap 15:8 καὶ ἐγεμίσθη ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.                      
Ap 15:8 kai\ e)gemi/sTE o( nao\s kapnou= e)k tE=s do/XEs tou= Teou= kai\ e)k tE=s duna/meOs au)tou=, kai\ ou)dei\s e)du/nato ei)selTei=n ei)s to\n nao\n a)/CHri telesTO=sin ai( e(pta\ plEgai\ tO=n e(pta\ a)gge/lOn.
Ap 15:8 kai egemisTE ho naos kapnu ek tEs doXEs tu Teu kai ek tEs dynameOs autu, kai udeis edynato eiselTein eis ton naon aCHri telesTOsin hai hepta plEgai tOn hepta aNgelOn.
Ap 15:8 c--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- c--------- a-----nsm- v-3imi-s-- v--aan---- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aps-p-- ra----npf- a-----npf- n-----npf- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm-
Ap 15:8 G2532 G1072 G3588 G3485 G2586 G1537 G3588 G1391 G3588 G2316 G2532 G1537 G3588 G1411 G0846 G2532 G3762 G1410 G1525 G1519 G3588 G3485 G0891 G5055 G3588 G2033 G4127 G3588 G2033 G0032
Ap 15:8 A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów.
Ap 15:8
Ap 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 15:8
Ap 15:8  I  wypełniony  świątynia  dym  z  Sława  Bóg  i  z  siła  Jego  i  żaden  może  wpisać  w  świątynia  do  zakończony  siedem  owrzodzenia  siedem  Anioły
Ap 15:8 G2532 G1072 G3485 G2586 G1537 G1391 G2316 G2532 G1537 G1411 G0846 G2532 G3762 G1410 G1525 G1519 G3485 G0891 G5055 G2033 G4127 G2033 G0032
Copyright by Cezary Podolski