Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap15      do_str_głównej      do_Ap17      
Ap 16:1 Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν.                                
Ap 16:1 *kai\ E)/kousa mega/lEs fOnE=s e)k tou= naou= legou/sEs toi=s e(pta\ a)gge/lois, *(upa/gete kai\ e)kCHe/ete ta\s e(pta\ fia/las tou= Tumou= tou= Teou= ei)s tE\n gE=n.
Ap 16:1 kai Ekusa megalEs fOnEs ek tu nau legusEs tois hepta aNgelois, hypagete kai ekCHeete tas hepta fialas tu Tymu tu Teu eis tEn gEn.
Ap 16:1 c--------- v-1aai-s-- a-----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- v-2pad-p-- c--------- v-2pad-p-- ra----apf- a-----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf-
Ap 16:1 G2532 G0191 G3173 G5456 G1537 G3588 G3485 G3004 G3588 G2033 G0032 G5217 G2532 G1632 G3588 G2033 G5357 G3588 G2372 G3588 G2316 G1519 G3588 G1093
Ap 16:1 Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!
Ap 16:1
Ap 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:1
Ap 16:1  I  słyszałem  z  Świątynia  głośno  głos  głośnik  siedem  Anioły  iść  i  wlać  siedem  Kręgle  gniew  Bóg  w  ziemia
Ap 16:1 G2532 G0191 G1537 G3485 G3173 G5456 G3004 G2033 G0032 G5217 G2532 G1632 G2033 G5357 G2372 G2316 G1519 G1093
Ap 16:2 Καὶ ἀπῆλθεν πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.              
Ap 16:2 *kai\ a)pE=lTen o( prO=tos kai\ e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= ei)s tE\n gE=n: kai\ e)ge/neto e(/lkos kako\n kai\ ponEro\n e)pi\ tou\s a)nTrO/pous tou\s e)/CHontas to\ CHa/ragma tou= TEri/ou kai\ tou\s proskunou=ntas tE=| ei)ko/ni au)tou=.
Ap 16:2 kai apElTen ho prOtos kai eXeCHeen tEn fialEn autu eis tEn gEn: kai egeneto helkos kakon kai ponEron epi tus anTrOpus tus eCHontas to CHaragma tu TEriu kai tus proskynuntas tE eikoni autu.
Ap 16:2 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3ami-s-- n-----nsn- a-----nsn- c--------- a-----nsn- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----apm- v--papapm- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----apm- v--papapm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsn-
Ap 16:2 G2532 G0565 G3588 G4413 G2532 G1632 G3588 G5357 G0846 G1519 G3588 G1093 G2532 G1096 G1668 G2556 G2532 G4190 G1909 G3588 G0444 G3588 G2192 G3588 G5480 G3588 G2342 G2532 G3588 G4352 G3588 G1504 G0846
Ap 16:2 I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.
Ap 16:2
Ap 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:2
Ap 16:2  Iść  pierwszy  i  wylany  puchar  jego  w  ziemia  i  zostać  okrutny  i  obrzydliwy  ropny  rany  w  osoby  mieć  śledzenia  bestia  i  kult  obraz  jego
Ap 16:2 G0565 G4413 G2532 G1632 G5357 G0846 G1909 G1093 G2532 G1096 G2556 G2532 G4190 G1668 G1668 G1519 G0444 G2192 G5480 G2342 G2532 G4352 G1504 G0846
Ap 16:3 Καὶ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ.                                
Ap 16:3 *kai\ o( deu/teros e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= ei)s tE\n Ta/lassan: kai\ e)ge/neto ai(=ma O(s nekrou=, kai\ pa=sa PSuCHE\ DZOE=s a)pe/Tanen, ta\ e)n tE=| Tala/ssE|.
Ap 16:3 kai ho deuteros eXeCHeen tEn fialEn autu eis tEn Talassan: kai egeneto haima hOs nekru, kai pasa PSyCHE DZOEs apeTanen, ta en tE TalassE.
Ap 16:3 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3ami-s-- n-----nsn- c--------- a-----gsm- c--------- a-----nsf- n-----nsf- n-----gsf- v-3aai-s-- ra----npn- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Ap 16:3 G2532 G3588 G1208 G1632 G3588 G5357 G0846 G1519 G3588 G2281 G2532 G1096 G0129 G5613 G3498 G2532 G3956 G5590 G2222 G0599 G3588 G1722 G3588 G2281
Ap 16:3 A drugi wylał swą czaszę na morze: I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć - te, które są w morzu.
Ap 16:3
Ap 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:3
Ap 16:3  Drugi  Anioł  wylany  puchar  jego  w  morze  i  został  krew  jako  Martwy  i  wszystko  animować  animować  zmarły  w  morze
Ap 16:3 G1208 G0032 G1632 G5357 G0846 G1519 G2281 G2532 G1096 G0129 G5613 G3498 G2532 G3956 G2198 G5590 G0599 G1722 G2281
Ap 16:4 Καὶ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα.                                            
Ap 16:4 *kai\ o( tri/tos e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= ei)s tou\s potamou\s kai\ ta\s pEga\s tO=n u(da/tOn: kai\ e)ge/neto ai(=ma.
Ap 16:4 kai ho tritos eXeCHeen tEn fialEn autu eis tus potamus kai tas pEgas tOn hydatOn: kai egeneto haima.
Ap 16:4 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpn- n-----gpn- c--------- v-3ami-s-- n-----nsn-
Ap 16:4 G2532 G3588 G5154 G1632 G3588 G5357 G0846 G1519 G3588 G4215 G2532 G3588 G4077 G3588 G5204 G2532 G1096 G0129
Ap 16:4 A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią.
Ap 16:4
Ap 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:4
Ap 16:4  Trzeci  Anioł  wylany  puchar  jego  w  Rzeka  i  i  źródeł  woda  i  został  krew
Ap 16:4 G5154 G0032 G1632 G5357 G0846 G1519 G4215 G1519 G2532 G4077 G5204 G2532 G1096 G0129
Ap 16:5 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὢν καὶ ἦν, ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας,                                          
Ap 16:5 kai\ E)/kousa tou= a)gge/lou tO=n u(da/tOn le/gontos, *di/kaios ei)=, o( O)\n kai\ o( E)=n, o( o(/sios, o(/ti tau=ta e)/krinas,
Ap 16:5 kai Ekusa tu aNgelu tOn hydatOn legontos, dikaios ei, ho On kai ho En, ho hosios, hoti tauta ekrinas,
Ap 16:5 c--------- v-1aai-s-- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpn- n-----gpn- v--papgsm- a-----nsm- v-2pai-s-- ra----vsm- v--papvsm- c--------- ra----vsm- v-3iai-s-- ra----vsm- a-----vsm- c--------- rd----apn- v-2aai-s--
Ap 16:5 G2532 G0191 G3588 G0032 G3588 G5204 G3004 G1342 G1488 G3588 G5607 G2532 G3588 G2258 G3588 G3741 G3754 G5023 G2919
Ap 16:5 I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś.
Ap 16:5
Ap 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:5
Ap 16:5  I  słyszałem  Angela  woda  powiedział  sprawiedliwy  ty, wy  Władca  Który  sztuka  i  był  był  i  święty  święty  że  tak  oceniane
Ap 16:5 G2532 G0191 G0032 G5204 G3004 G1342 G1488 G2962 G3588 G3801 G2532 G2258 G3801 G2532 G3741 G3801 G3754 G5023 G2919
Ap 16:6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς [δ]έδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσιν.                                                      
Ap 16:6 o(/ti ai(=ma a(gi/On kai\ profEtO=n e)Xe/CHean, kai\ ai(=ma au)toi=s [d]e/dOkas piei=n: a)/Xioi/ ei)sin.
Ap 16:6 hoti haima hagiOn kai profEtOn eXeCHean, kai haima autois [d]edOkas piein: aXioi eisin.
Ap 16:6 c--------- n-----asn- a-----gpm- c--------- n-----gpm- v-3aai-p-- c--------- n-----asn- rp----dpm- v-2xai-s-- v--aan---- a-----npm- v-3pai-p--
Ap 16:6 G3754 G0129 G0040 G2532 G4396 G1632 G2532 G0129 G0846 G1325 G4095 G0514 G1526
Ap 16:6 Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego!
Ap 16:6
Ap 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:6
Ap 16:6  że  rzucić  krew  Świętych  i  Proroków  dał  ich  pić  krew  one  godny
Ap 16:6 G3754 G1632 G0129 G0040 G2532 G4396 G1325 G0846 G4095 G0129 G1526 G0514
Ap 16:7 καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε θεὸς παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.                                              
Ap 16:7 kai\ E)/kousa tou= TusiastEri/ou le/gontos, *nai/, ku/rie o( Teo\s o( pantokra/tOr, a)lETinai\ kai\ di/kaiai ai( kri/seis sou.
Ap 16:7 kai Ekusa tu TysiastEriu legontos, nai, kyrie ho Teos ho pantokratOr, alETinai kai dikaiai hai kriseis su.
Ap 16:7 c--------- v-1aai-s-- ra----gsn- n-----gsn- v--papgsn- x--------- n-----vsm- ra----vsm- n-----nsm- ra----vsm- n-----vsm- a-----npf- c--------- a-----npf- ra----npf- n-----npf- rp----gs--
Ap 16:7 G2532 G0191 G3588 G2379 G3004 G3483 G2962 G3588 G2316 G3588 G3841 G0228 G2532 G1342 G3588 G2920 G4675
Ap 16:7 I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe.
Ap 16:7
Ap 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:7
Ap 16:7  I  słyszałem  inny  z  ołtarz  głośnik  jej  Władca  O  Wszechmocny  prawdziwy  i  sprawiedliwy  Sądy  Twój
Ap 16:7 G2532 G0191 G0243 G1537 G2379 G3004 G3483 G2962 G2316 G3841 G0228 G2532 G1342 G2920 G4675
Ap 16:8 Καὶ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί.                                            
Ap 16:8 *kai\ o( te/tartos e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= e)pi\ to\n E(/lion: kai\ e)do/TE au)tO=| kaumati/sai tou\s a)nTrO/pous e)n puri/.
Ap 16:8 kai ho tetartos eXeCHeen tEn fialEn autu epi ton hElion: kai edoTE autO kaumatisai tus anTrOpus en pyri.
Ap 16:8 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- v--aan---- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----dsn-
Ap 16:8 G2532 G3588 G5067 G1632 G3588 G5357 G0846 G1909 G3588 G2246 G2532 G1325 G0846 G2739 G3588 G0444 G1722 G4442
Ap 16:8 A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi.
Ap 16:8
Ap 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:8
Ap 16:8  Czwarty  Anioł  wylany  puchar  jego  w  słońce  i  dany  był  go  palić  osoby  ogień
Ap 16:8 G5067 G0032 G1632 G5357 G0846 G1909 G2246 G2532 G1325 G1325 G0846 G2739 G0444 G4442
Ap 16:9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.                            
Ap 16:9 kai\ e)kaumati/sTEsan oi( a)/nTrOpoi kau=ma me/ga, kai\ e)blasfE/mEsan to\ o)/noma tou= Teou= tou= e)/CHontos tE\n e)Xousi/an e)pi\ ta\s plEga\s tau/tas, kai\ ou) meteno/Esan dou=nai au)tO=| do/Xan.
Ap 16:9 kai ekaumatisTEsan hoi anTrOpoi kauma mega, kai eblasfEmEsan to onoma tu Teu tu eCHontos tEn eXusian epi tas plEgas tautas, kai u metenoEsan dunai autO doXan.
Ap 16:9 c--------- v-3api-p-- ra----npm- n-----npm- n-----asn- a-----asn- c--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----apf- n-----apf- rd----apf- c--------- d--------- v-3aai-p-- v--aan---- rp----dsm- n-----asf-
Ap 16:9 G2532 G2739 G3588 G0444 G2738 G3173 G2532 G0987 G3588 G3686 G3588 G2316 G3588 G2192 G3588 G1849 G1909 G3588 G4127 G3778 G2532 G3756 G3340 G1325 G0846 G1391
Ap 16:9 I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.
Ap 16:9
Ap 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:9
Ap 16:9  I  palenie  osoby  silny  ciepło  i  bluźnili  nazwa  Bóg  o  moc  przez  Simi  owrzodzenia  i  nie  żałować  pochwalić  Go  chwała
Ap 16:9 G2532 G2739 G0444 G3173 G2738 G2532 G0987 G3686 G2316 G2192 G1849 G1909 G5025 G4127 G2532 G3756 G3340 G1325 G0846 G1391
Ap 16:10 Καὶ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,                            
Ap 16:10 *kai\ o( pe/mptos e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= e)pi\ to\n Tro/non tou= TEri/ou: kai\ e)ge/neto E( basilei/a au)tou= e)skotOme/nE, kai\ e)masO=nto ta\s glO/ssas au)tO=n e)k tou= po/nou,
Ap 16:10 kai ho pemptos eXeCHeen tEn fialEn autu epi ton Tronon tu TEriu: kai egeneto hE basileia autu eskotOmenE, kai emasOnto tas glOssas autOn ek tu ponu,
Ap 16:10 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3ami-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsn- v--xppnsf- c--------- v-3imi-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 16:10 G2532 G3588 G3991 G1632 G3588 G5357 G0846 G1909 G3588 G2362 G3588 G2342 G2532 G1096 G3588 G0932 G0846 G4656 G2532 G3145 G3588 G1100 G0846 G1537 G3588 G4192
Ap 16:10 A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki
Ap 16:10
Ap 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:10
Ap 16:10  Piąty  Anioł  wylany  puchar  jego  w  tron  bestia  i  został  królestwo  jego  mroczno  i  szczypiący  Językach  ich  z  cierpienie
Ap 16:10 G3991 G0032 G1632 G5357 G0846 G1909 G2362 G2342 G2532 G1096 G0932 G0846 G4656 G2532 G3145 G1100 G0846 G1537 G4192
Ap 16:11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.                                    
Ap 16:11 kai\ e)blasfE/mEsan to\n Teo\n tou= ou)ranou= e)k tO=n po/nOn au)tO=n kai\ e)k tO=n e(lkO=n au)tO=n, kai\ ou) meteno/Esan e)k tO=n e)/rgOn au)tO=n.
Ap 16:11 kai eblasfEmEsan ton Teon tu uranu ek tOn ponOn autOn kai ek tOn helkOn autOn, kai u metenoEsan ek tOn ergOn autOn.
Ap 16:11 c--------- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm- c--------- d--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Ap 16:11 G2532 G0987 G3588 G2316 G3588 G3772 G1537 G3588 G4192 G0846 G2532 G1537 G3588 G1668 G0846 G2532 G3756 G3340 G1537 G3588 G2041 G0846
Ap 16:11 i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.
Ap 16:11
Ap 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:11
Ap 16:11  i  bluźnili  Bóg  niebieski  z  cierpienie  ich  i  i  owrzodzenia  ich  i  nie  żałować  w  spraw  ich
Ap 16:11 G2532 G0987 G2316 G3772 G1537 G4192 G0846 G1537 G2532 G1668 G0846 G2532 G3756 G3340 G1537 G2041 G0846
Ap 16:12 Καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.                      
Ap 16:12 *kai\ o( e(/ktos e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= e)pi\ to\n potamo\n to\n me/gan to\n *eu)fra/tEn: kai\ e)XEra/nTE to\ u(/dOr au)tou=, i(/na e(toimasTE=| E( o(do\s tO=n basile/On tO=n a)po\ a)natolE=s E(li/ou.
Ap 16:12 kai ho hektos eXeCHeen tEn fialEn autu epi ton potamon ton megan ton eufratEn: kai eXEranTE to hydOr autu, hina hetoimasTE hE hodos tOn basileOn tOn apo anatolEs hEliu.
Ap 16:12 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- a-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- c--------- v-3aps-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- ra----gpm- p--------- n-----gsf- n-----gsm-
Ap 16:12 G2532 G3588 G1623 G1632 G3588 G5357 G0846 G1909 G3588 G4215 G3588 G3173 G3588 G2166 G2532 G3583 G3588 G5204 G0846 G2443 G2090 G3588 G3598 G3588 G0935 G3588 G0575 G0395 G2246
Ap 16:12 A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem.
Ap 16:12
Ap 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:12
Ap 16:12  Szósty  Anioł  wylany  puchar  jego  w  wielki  rzeka  Eufrat  i  suszone  To  woda  że  gotowy  był  sposób  królów  z  wschód słońca  wschód słońca  Słońce  Słońce
Ap 16:12 G1623 G0032 G1632 G5357 G0846 G1909 G3173 G4215 G2166 G2532 G3583 G0846 G5204 G2443 G2090 G2090 G3598 G0935 G0575 G0395 G2246 G0395 G2246
Ap 16:13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι·                                
Ap 16:13 *kai\ ei)=don e)k tou= sto/matos tou= dra/kontos kai\ e)k tou= sto/matos tou= TEri/ou kai\ e)k tou= sto/matos tou= PSeudoprofE/tou pneu/mata tri/a a)ka/Tarta O(s ba/traCHoi:
Ap 16:13 kai eidon ek tu stomatos tu drakontos kai ek tu stomatos tu TEriu kai ek tu stomatos tu PSeudoprofEtu pneumata tria akaTarta hOs batraCHoi:
Ap 16:13 c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----apn- a-----apn- a-----apn- c--------- n-----npm-
Ap 16:13 G2532 G1492 G1537 G3588 G4750 G3588 G1404 G2532 G1537 G3588 G4750 G3588 G2342 G2532 G1537 G3588 G4750 G3588 G5578 G4151 G5140 G0169 G5613 G0944
Ap 16:13 I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;
Ap 16:13
Ap 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:13
Ap 16:13  I  online  z  usta  Smok  i  z  usta  bestia  i  z  usta  fałszywy prorok  trzy  Duchy  nieczysty  podobny  żaby
Ap 16:13 G2532 G1492 G1537 G4750 G1404 G2532 G1537 G4750 G2342 G2532 G1537 G4750 G5578 G5140 G4151 G0169 G3664 G0944
Ap 16:14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.                          
Ap 16:14 ei)si\n ga\r pneu/mata daimoni/On poiou=nta sEmei=a, a(\ e)kporeu/etai e)pi\ tou\s basilei=s tE=s oi)koume/nEs o(/lEs, sunagagei=n au)tou\s ei)s to\n po/lemon tE=s E(me/ras tE=s mega/lEs tou= Teou= tou= pantokra/toros.
Ap 16:14 eisin gar pneumata daimoniOn poiunta sEmeia, ha ekporeuetai epi tus basileis tEs oikumenEs holEs, synagagein autus eis ton polemon tEs hEmeras tEs megalEs tu Teu tu pantokratoros.
Ap 16:14 v-3pai-p-- c--------- n-----npn- n-----gpn- v--papnpn- n-----apn- rr----npn- v-3pmi-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- a-----gsf- v--aan---- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 16:14 G1526 G1063 G4151 G1140 G4160 G4592 G3739 G1607 G1909 G3588 G0935 G3588 G3625 G3650 G4863 G0846 G1519 G3588 G4171 G3588 G2250 G3588 G3173 G3588 G2316 G3588 G3841
Ap 16:14 a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.
Ap 16:14
Ap 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:14
Ap 16:14  to  demoniczny  perfumy  tworzą  Znaków  iść  iść  do  królów  Ziemia  wszystko  wszechświat  gromadzić  ich  w  nadużycie  wyżej wymieniony  wielki  dzień  Bóg  Wszechmocny
Ap 16:14 G1526 G1142 G4151 G4160 G4592 G1607 G1607 G1909 G0935 G1093 G3650 G3625 G4863 G0846 G1519 G4171 G1565 G3173 G2250 G2316 G3841
Ap 16:15 Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.                                      
Ap 16:15 *)idou\ e)/rCHomai O(s kle/ptEs. maka/rios o( grEgorO=n kai\ tErO=n ta\ i(ma/tia au)tou=, i(/na mE\ gumno\s peripatE=| kai\ ble/pOsin tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tou=.
Ap 16:15 idu erCHomai hOs kleptEs. makarios ho grEgorOn kai tErOn ta himatia autu, hina mE gymnos peripatE kai blepOsin tEn asCHEmosynEn autu.
Ap 16:15 x--------- v-1pmi-s-- c--------- n-----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- v--papnsm- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- c--------- d--------- a-----nsm- v-3pas-s-- c--------- v-3pas-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Ap 16:15 G2400 G2064 G5613 G2812 G3107 G3588 G1127 G2532 G5083 G3588 G2440 G0846 G2443 G3361 G1131 G4043 G2532 G0991 G3588 G0808 G0846
Ap 16:15 /Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano/.
Ap 16:15
Ap 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:15
Ap 16:15  Ce  iść  jako  złodziej  Błogosławiony  obudzić  i  sklepach  odzież  jego  że  nie  iść  nagi  i  widziałem  wstyd  jego
Ap 16:15 G2400 G2064 G5613 G2812 G3107 G1127 G2532 G5083 G2440 G0846 G2443 G3361 G4043 G1131 G2532 G0991 G0808 G0846
Ap 16:16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἁρμαγεδών.                                                            
Ap 16:16 kai\ sunE/gagen au)tou\s ei)s to\n to/pon to\n kalou/menon *(ebrai+sti\ *(armagedO/n.
Ap 16:16 kai synEgagen autus eis ton topon ton kalumenon hebra+isti harmagedOn.
Ap 16:16 c--------- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- d--------- n-----asn-
Ap 16:16 G2532 G4863 G0846 G1519 G3588 G5117 G3588 G2564 G1447 G0717
Ap 16:16 I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon.
Ap 16:16
Ap 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:16
Ap 16:16  I  klejnoty  ich  w  miejsce  o nazwie  Żydowski  Armageddon
Ap 16:16 G2532 G4863 G0846 G1519 G5117 G2564 G1447 G0717
Ap 16:17 Καὶ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, Γέγονεν.                                    
Ap 16:17 *kai\ o( e(/bdomos e)Xe/CHeen tE\n fia/lEn au)tou= e)pi\ to\n a)e/ra: kai\ e)XE=lTen fOnE\ mega/lE e)k tou= naou= a)po\ tou= Tro/nou le/gousa, *ge/gonen.
Ap 16:17 kai ho hebdomos eXeCHeen tEn fialEn autu epi ton aera: kai eXElTen fOnE megalE ek tu nau apo tu Tronu legusa, gegonen.
Ap 16:17 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- n-----nsf- a-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papnsf- v-3xai-s--
Ap 16:17 G2532 G3588 G1442 G1632 G3588 G5357 G0846 G1909 G3588 G0109 G2532 G1831 G5456 G3173 G1537 G3588 G3485 G0575 G3588 G2362 G3004 G1096
Ap 16:17 A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: " Stało się! "
Ap 16:17
Ap 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:17
Ap 16:17  Siódmy  Anioł  wylany  puchar  jego  w  powietrze  i  z  Świątynia  niebieski  z  tron  Zadzwonił  głośno  głos  głośnik  Sporządzono
Ap 16:17 G1442 G0032 G1632 G5357 G0846 G1519 G0109 G2532 G0575 G3485 G3772 G0575 G2362 G1831 G3173 G5456 G3004 G1096
Ap 16:18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.                              
Ap 16:18 kai\ e)ge/nonto a)strapai\ kai\ fOnai\ kai\ brontai/, kai\ seismo\s e)ge/neto me/gas oi(=os ou)k e)ge/neto a)f' ou(= a)/nTrOpos e)ge/neto e)pi\ tE=s gE=s tElikou=tos seismo\s ou(/tO me/gas.
Ap 16:18 kai egenonto astrapai kai fOnai kai brontai, kai seismos egeneto megas hoios uk egeneto af' u anTrOpos egeneto epi tEs gEs tElikutos seismos hutO megas.
Ap 16:18 c--------- v-3ami-p-- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----nsm- v-3ami-s-- a-----nsm- rr----nsm- d--------- v-3ami-s-- p--------- rr----gsm- n-----nsm- v-3ami-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----nsm- n-----nsm- d--------- a-----nsm-
Ap 16:18 G2532 G1096 G0796 G2532 G5456 G2532 G1027 G2532 G4578 G1096 G3173 G3634 G3756 G1096 G0575 G3739 G0444 G1096 G1909 G3588 G1093 G5082 G4578 G3779 G3173
Ap 16:18 I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.
Ap 16:18
Ap 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:18
Ap 16:18  I  miejsce  błyskawica  grzmot  i  głosowanie  i  został  wielki  trzęsienie ziemi jakiego  nie  używany  jako  jako  osoby  w  ziemia  Taki  trzęsienie ziemi  Tak  wielki
Ap 16:18 G2532 G1096 G0796 G1027 G2532 G5456 G2532 G1096 G3173 G4578 G3634 G3756 G1096 G0575 G3739 G0444 G1909 G1093 G5082 G4578 G3779 G3173
Ap 16:19 καὶ ἐγένετο πόλις μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.            
Ap 16:19 kai\ e)ge/neto E( po/lis E( mega/lE ei)s tri/a me/rE, kai\ ai( po/leis tO=n e)TnO=n e)/pesan. kai\ *babulO\n E( mega/lE e)mnE/sTE e)nO/pion tou= Teou= dou=nai au)tE=| to\ potE/rion tou= oi)/nou tou= Tumou= tE=s o)rgE=s au)tou=.
Ap 16:19 kai egeneto hE polis hE megalE eis tria merE, kai hai poleis tOn eTnOn epesan. kai babylOn hE megalE emnEsTE enOpion tu Teu dunai autE to potErion tu oinu tu Tymu tEs orgEs autu.
Ap 16:19 c--------- v-3ami-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- p--------- a-----apn- n-----apn- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gpn- n-----gpn- v-3aai-p-- c--------- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- v-3api-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- rp----dsf- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ap 16:19 G2532 G1096 G3588 G4172 G3588 G3173 G1519 G5140 G3313 G2532 G3588 G4172 G3588 G1484 G4098 G2532 G0897 G3588 G3173 G3415 G1799 G3588 G2316 G1325 G0846 G3588 G4221 G3588 G3631 G3588 G2372 G3588 G3709 G0846
Ap 16:19 A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej.
Ap 16:19
Ap 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:19
Ap 16:19  I  miasto  wielki  upadek  w  trzy  część  i  Miasto  Pogański  Pali  i  Babylon  wielki  pamięć  przed  Bóg  dać  go  puchar  błąd  wściekłość  gniew  Jego
Ap 16:19 G2532 G4172 G3173 G1096 G1519 G5140 G3313 G2532 G4172 G1484 G4098 G2532 G0897 G3173 G3403 G1799 G2316 G1325 G0846 G4221 G3631 G2372 G3709 G0846
Ap 16:20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.                                                                
Ap 16:20 kai\ pa=sa nE=sos e)/fugen, kai\ o)/rE ou)CH eu(re/TEsan.
Ap 16:20 kai pasa nEsos efygen, kai orE uCH heureTEsan.
Ap 16:20 c--------- a-----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- c--------- n-----npn- d--------- v-3api-p--
Ap 16:20 G2532 G3956 G3520 G5343 G2532 G3735 G3756 G2147
Ap 16:20 I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono.
Ap 16:20
Ap 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:20
Ap 16:20  I  każdy  wyspa  uciekł  i  Góry  nie  był
Ap 16:20 G2532 G3956 G3520 G5343 G2532 G3735 G3756 G2147
Ap 16:21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.                    
Ap 16:21 kai\ CHa/laDZa mega/lE O(s talantiai/a katabai/nei e)k tou= ou)ranou= e)pi\ tou\s a)nTrO/pous: kai\ e)blasfE/mEsan oi( a)/nTrOpoi to\n Teo\n e)k tE=s plEgE=s tE=s CHala/DZEs, o(/ti mega/lE e)sti\n E( plEgE\ au)tE=s sfo/dra.
Ap 16:21 kai CHalaDZa megalE hOs talantiaia katabainei ek tu uranu epi tus anTrOpus: kai eblasfEmEsan hoi anTrOpoi ton Teon ek tEs plEgEs tEs CHalaDZEs, hoti megalE estin hE plEgE autEs sfodra.
Ap 16:21 c--------- n-----nsf- a-----nsf- d--------- a-----nsf- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsf- d---------
Ap 16:21 G2532 G5464 G3173 G5613 G5006 G2597 G1537 G3588 G3772 G1909 G3588 G0444 G2532 G0987 G3588 G0444 G3588 G2316 G1537 G3588 G4127 G3588 G5464 G3754 G3173 G2076 G3588 G4127 G0846 G4970
Ap 16:21 I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.
Ap 16:21
Ap 16:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 16:21
Ap 16:21  i  grad  grad  rozmiar  talent  spadły  z  niebo  w  osoby  i  bluźnili  osoby  Bóg  dla  Wrzód  grad  że  wrzód  to  był  wysoce  uciążliwy
Ap 16:21 G2532 G3173 G5464 G5613 G5006 G2597 G1537 G3772 G1909 G0444 G2532 G0987 G0444 G2316 G1537 G4127 G5464 G3754 G4127 G0846 G2076 G4970 G3173
Copyright by Cezary Podolski